Uit tiet plaatselijk parlement Programma Winkelweek 1954 Maandag 29 November tm. Maandag 6 December Vluchtelingenhulp 1954. TEN BOLSCHER - Rijssen No. 47. Jaargang 6. ZATERDAG 27 NOVEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - 28 Jf Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 (Slot verslag vorig nummer). De heer Aaftink, die als eerste spre ker het woord vroeg, zou de weg van de Oranjestraat naar het industrieter- rein een kromming willen laten maken, zodat Hofman en Aaftink meer grond bij hun huisperceel houden. Ook de heer Soer zag hierin wel iets goeds, doch volgens Ir. Rentjes blijven er dan zeer grote binnenterrei- nen liggen. Bovendien rijst de vraag of het gewenst zal zijn deze landbouw bedrijven hier te laten, wanneer in de toekomst meer straten aangelegd zul len worden in dat plan „Oost". De heer Wansink stelde B. en W. de vraag hoe groot de schadeloosstelling t.a.v. deze beide gevallen wel zou wor den. Aan Aaftink zal zijns inziens zo veel betaald moeten worden, dat hij kan rentenieren, want boeren is uitge sloten als deze weg er komt. Ook Hofman wordt in zijn bedrijfsvoering ernstig belemmerd en de bedrijfsscha de is niet gering. Volgens wethouder Teeselink hebben deze twee gevallen, in 't bizonder dat van Aaftink, bij B. en W. zeer zwaar gewogen en als er alsnog een middel gevonden kan worden om uit de moei lijkheden te geraken, dan zal dit met beide handen aangegrepen moeten wor den. Ten aanzien van de heer Hofman merkte de wethouder nog op, dat deze bij een vorige gelegenheid er zeker niet slechter op geworden was. De heer Dikkers merkte op, dat de heer Kevelam in de Gaarden ook alles kwijt raakte. De Voorzitter zou niet graag willen beweren, dat de heer Kevelam niet ge dupeerd wordt, maar hij heeft voldoen de uitwijkmogelijkheden. Aan de bezwaren van de heer J. A. Wegstapel JWzn. kan worden tegemoet gekomen door de geprojecteerde weg (Larenseweg—Dorpsstraat) meer Noor delijker te leggen en Ir. Rentjes advi seert dan ook om het bezwaarschrift van de heer Wegstapel in gunstige overweging te nemen. Het bezwaar van de landbouwer W. F. Reilink kan volgens de ontwerper niet in gunstige overweging worden genomen, omdat de in de nabijheid van de bedrijfsge bouwen gelegen gronden ongemoeid werden gelaten. De heer Soer zag weinig nut in de geprojecteerde weg Boskamp—Kerk straat (uitmonding tussen Muller en schuur van Wissink). Het verbaasde mij, aldus de Voorzit ter, dat tegen dit plan de winkeliers (Hartsuiker en Fa. Wonnink) in het ge weer zijn gekomen. Wanneer ik een zaak zou hebben, zou ik zeggen: „Hoe meer straten in de buurt hoe liever". Volgens de heer Rentjes ligt het in de bedoeling om hier een breed voet pad aan te leggen, doch geen straat. We dachten, dat we met deze aanleg de winkeliers een plezier zouden doen, doch nu het blijkt, dat dit niet zo is, kan dit voetpad vervallen. De bestem ming tot weg kan komen te vervallen en deze grond kan bij het voor scho lenbouw (kleuterschool) bestemde ter rein worden getrokken. De heer Soer betreurde het, dat ner gens een klein pleintje werd geprojec teerd met wat groen of enkele bo men. De grond is wel duur, doch on danks dat zou spr. graag hiervoor iets hebben willen reserveren. t Groenvoorziening, aldus Ir. Rentjes, is hard nodig bij hoogbouw, doch kan bij de ruime bebouwing (mooie voor tuinen), zoals hier het geval is, gerust achterwege blijven. Bovendien is er veel ruimte bij de nieuwe hallenschool en goede ruimte-voorziening bij de te bouwen Chr. school en rond het ge bouw „Irene". Het ligt wel in de be doeling om enkele kleine rozenperkjes aan te leggen, zoals aan de Kolweg bij de H. J. Wansinkstraat. De muziektent, zo deelde de Voor zitter op een vraag van de heer Soer mede, hebben B. en W. zich gedacht in „Kalfstermansweide", waaraan door aankoop van aangrenzende grond enige uitbreiding kan worden gegeven. Deze plaats lijkt B. en W. gelukkiger dan in het „Sportdal". Mocht dit plan slagen, dan zal aan de wens van velen zijn voldaan. „Boerenland in boerenhand". Dit zal, zo zeggen B. en W. in hun beschouwing bij het ontwerp-herzie- nings-uitbreidingsplan, onverkort toe passing moeten vinden. Toch zou de heer Wansink enige soepelheid willen betrachten als een metselaar of timmerman bij zijn vader op 't erf of ergens anders op 'n slecht stukje grond een huisje zou willen bouwen. Ook de heer Rietberg zou deze men sen een kans willen laten en niet te veel op schoonheid willen letten. De heer Wansink noemde het geval Lammers, die aan de Maneschijnsweg Voor een „prikje" een bouwterreintje kon krijgen. Hij mocht hier echter niet bouwen en moest daarom 'n duur per ceel bouwterrein kopen. Zo vaak zich de gelegenheid voordoet zal spr. er op blijven hameren, dat de voorschriften gewijzigd worden. Volgens wethouder Teeselink houden B. en W. terdege rekening met elke aanvrage om te mogen bouwen, doch men moet heel voorzichtig te werk gaan. f Tenslotte besloot de raad om Dins dagnamiddag a.s. om 1 uur het ont werp herziening uitbreidingsplan ter plaatse te gaan bekijken. Tijdens deze „excursie" zal Ir. Rentjes eventuele vragen beantwoorden en een toelich ting geven op het ontwerp en zal de raad de ingekomen bezwaarschriften kunnen beoordelen. In de raadsvergadering, die om 3.30 uur zal worden gehouden, komt een „voorstel tot vaststelling van het ont werp" aan de orde. Grondaankoop. Zonder hoofdelijke stemming ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. om voor f65,— een stukje grond aan te kopen van de heer Joh. Lande- weerd op de Lichtenberg voor de bouw van een transformatorhuisje. De Voorzitter deelde nog mede, dat men betreffende de electrificatie van de Lichtenberg alsnog tot overeenstem ming met de gemeente Rijssen is geko men. Met de Rijksgebouwendienst werd dezer dagen overeenstemming bereikt betreffende verbouwing en huur van de voormalige onder wijzers woning aan de Dorpsstraat. Met ingang van 1 Jan. zal de huur f900,— per jaar bedragen, doch wanneer de verbouwing gereed is en de Rijkspolitie er kan zetelen, wordt de huurprijs f2220,— per jaar. Mocht Holten Gemeentepolitie krijgen, dan kan 't contract met het Rijk wor den beëindigd. Het buitenonderhoud, zo deelde de Voorzitter op een vraag van de heer Klein Velderman mede, komt voor rekening van de gemeente. Proces om stukje grond. Met de erven Schuppert was aanvan kelijk overeenstemming bereikt over de prijs van een klein perceeltje grond in het complex „Boschkamp", doch nu de gemeente definitief zaken wil doen, wenst men de grond niet te leveren. De erven Schuppert hebben geen scha deloosstelling gehad en weigeren daar om de grond te leveren. Volgens de Voorzitter hebben de er ven Schuppert geen recht op schade loosstelling, omdat het hier een oud bouwterrein betreft. Op een vraag van de heer Rietberg deelde de Voorzitter mede, dat de ge meente dit kleine perceeltje beslist no dig heeft, doch het betreft hier tevens een prestige-kwestie en alleen daarom zijn de kosten, die procederen met zich brengt, verantwoord. Z.h.st. werd hier na besloten tot het aangaan van een proces met de erven Schuppert. Bodem van de kas zichtbaar. Naar aanleiding van een opmerking van één der leden deelde de Voorzit ter mede, dat verschillende verenigin gen een bedrag als voorschot hebben ontvangen op de gemeentelijke subsi die. Aangezien de begrotingen 1953 en 1954 nog steeds op goedkeuring wach ten, kan het toegezegde bedrag niet worden uitbetaald. De voorzitter zal deze aangelegenheid nog eens weer bij Gedeputeerde Staten aanhangig maken. Mogelijk kan in overleg met Ged. Sta ten een voorziening worden getroffen, waardoor de verenigingen voor finan ciële moeilijkheden gespaard blijven. Nadat de Voorzitter een hartelijk woord van dank had gesproken tot Ir. Rentjes, die op zo prettige en duide lijke wijze een toelichting had gege ven op het ontwerp-uitbreidingsplan, werd deze vergadering waarop alle leden aanwezig waren gesloten. GOEDE TONEELAVOND VAN V.O.P. De arbeiderstoneelvereniging „VOP" gaf Zaterdagavond in de zaal van de heer J. Maats een aardige toneelavond met de opvoering van het toneelstuk in drie bedrijven „Comedie om geluk" van Gerard Buys. In dit spel, zonder 'n bepaalde gees telijke achtergrond, komen zeer aar dige momenten voor, die de delitanten gelegenheid geven iets van hun kunnen te tonen. De nog jonge vereniging met een aantal nog vrij jonge krachten, heeft onder leiding van de heer F. Groenewoudt aardig spel te zien gege ven. Er waren wel enkele kleine hape ringen, maar deze hebben aan het ge heel geen afbreuk gedaan. De drama tische momenten werden door het pu bliek met grote spanning meegeleefd, terwijl de verschillende komische situa ties een gulle lach in de zaal tover den. De comedie, welke gespeeld werd om het geluk van Mevr. Lucie Hogerwou (Mevr. I. Schöppers—Landeweerd) ver plaatste de aanwezigen naar de huis kamer van de rentenier Hogerwou (G. Oplaat). Daar wordt eerst in het com- (GEWIJZIGDE BEKENDMAKING) Het Bestuur van de HOLTENSE HANDELSVERENIGING maakt het volgende bekend: Gedurende de bovenstaande dagen van de winkelweek worden U bij Uw aankopen door de deelnemende winkeliers (kenbaar aan de winkelweekkaarten in de etalage) bonnen verstrekt, welke op de hieronder vermelde dagen kunnen worden omgewisseld voor deel nemerskaarten voor de aanwijzing van waardebonnen. (Voor elk bedrag van f 1.ontvangt men 1 winkelbon en voor 20 winkelbonnen ontvangt men 1 deelnemerskaart.) Uit de deelnemerskaarten worden de waardebonnen aangewezen, welke geldig zijn tot 20 December a.s. en uitsluitend inwisselbaar zijn bij de deelnemende winkeliers. Alle deelnemerskaarten hebben echter waarde, ook als er geen waardebon van b.v. f 10.f 25.of meer op wordt aangewezen. Zij zijn evenals de waardebonnen inwisselbaar tot 20 December a.s. De uitgifte van de winkelbonnen aan de winkeliers geschiedt op Maandag 29 Nov. a.s., des morgens 7.30 uur in het Dorp bij de heren E. Dikkers 4ïsn. en H. J. Bouwhuis en te Dijkerhoek bij de heer Joh. Geltink. Zij moeten direct afgerekend worden. Er zal dan tevens gelegenheid zijn een bijdrage te offeren voor de Vluchtelingenhulp 1954, overeenkomstig het besluit van de ledenvergadering. DE OFFICIËLE OPENING VAN DE WINKELWEEK vindt plaats op Zaterdag 27 November a.s., door de Edelachtbare Heer Burgemeester van Holten, Mr. W. H. ENKLAAR, in de waranda van Hotel Holterman, des avonds 7.30 uur. Daarna muzikale rond gang van de muziekvereniging „H.M.V.". De aanwezigheid van 't publiek wordt daarbij op hoge prijs gesteld. „H.M.V." bezoekt Zaterdag 27 Nov. na de officiële opening het Oostelijk deel van het dorp (verzamelen 7.15 uur), op Dinsdag 30 Nov. Dijkerhoek (verzamelen 7.30 uur) en op Woensdag 1 Dec. het Weste lijk deel van het dorp (verzamelen 8.45 uur). ALLE ZAKEN ZIJN OP ZATERDAG 27 NOV. EN GEDURENDE DE WINKELWEEK TOT DES AVONDS 9 UUR GEOPEND. De omwisseling van de winkelbonnen voor deelnemerskaarten heeft plaats op de volgende dagen en plaatsen: Dinsdag, 7 December a.s., des avonds 7 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek; Woensdag, 8 December a.s., vanaf des middags 3 uur in de feest zaal van hotel Vosman. De aanwijzing van de waardebonnen geschiedt waarschijnlijk op Vrijdag 10 December a.s., op een nader bekend te maken uur, ten overstaan van Notaris B. H. PLUIMERS te Markelo, in Amicitia. In het volgend nummer worden daaromtrent nadere mededelingen gedaan. Er worden deze keer geen prijzen uitgeloofd voor een étalagewed strijd of dergelijk, maar alle beschikbare gelden worden omgezet in waardebonnen. Ons motto blijft: KOOPT ELDERS NIET, WAT EIGEN PLAATS U BIEDT. plot betrokken notaris Wijdeveld (W. Kromdijk). De kleinzoon Rolf Bleijen- berg (B. Bulsink) en Loek, zijn vrouw (Mej. G. Smale) zijn bij een scheep- ramp op weg naar Holland verdronken en nu zullen om het behoud van het geluk van Mevr. Hogerwou de neef van de notaris, Pim Wijdeveld (H. Kolkman) en diens secretaresse, Rita Adelaars (Mej. M. Paalman) voor de verwachte kleinkinderen spelen. La ter blijken de werkelijke kleinkinderen gered te zijn en ontstaan bij hun komst in huize Hogerwou de vreemste situa ties. De ver-Amerikaanste bezoekers zijn nu niet bepaald van het beste ge halte; het is hen om het geld van Opa te doen, maar als zij later vertrekken Oma heeft de situatie al lang door valt de ware kleinzoon toch nog wel wat mee en kan zij zich met de situatie verzoenen. Aangrijpend is het moment, dat de beide oudjes alleen achterblijven. De verschillende rollen werden keurig gespeeld, evenals van de verpleegster Zuster Adri (Mej. R. Mossink) en Stans, de huishoudster (Mej. M. Veneklaas). Een zeer harte lijk applaus aan het slot vormde een juiste beloning voor de spelers. Aan het begin van de avond had de voorzitter van de vereniging, de heer H. Kolkman, allen een welkom gehe ten, in het bizonder de afgevaardigden van de Holtense Bestuurdersbond. Na mens deze sprak de heer Beijers en kele waarderende woorden voor het vertoonde spel. Hij constateerde onder de regie van de heer Groenewoudt een goede vooruitgang. De grimering was door de heer H. Bosman keurig verzorgd. Na het spel werd nog geruime tijd gezellig gedanst. Dezer dagen heb ik mij tot verschil lende werkgevers ter plaatse gewend met het verzoek om ook hunnerzijds te willen mede doen aan de actie ten bate van de vluchtelingenhulp 1954 „EEN UUR VOOR EEN TOEKOMST". De bedoeling is, dat iedere werknemer het loon van een uur werken afstaat voor de vluchtelingenactie, terwijl de werkgever een zelfde bedrag, als zijn werknemers te samen opbrachten, hier aan toevoegt. In de couranten hebt U kunnen lezen over de mensonterende omstandigheden, waaronder zo vele mensen overal in Europa hebben te leven. Aan ons allen wordt thans gevraagd door een bescheiden offer ons steentje te willen bijdragen, opdat aan deze wer kelijk vreselijke toestanden een einde wordt gemaakt. Laten wij goed beseffen, dat de om standigheden waaronder de meest be klagenswaardige onder ons leeft, nog heilig zijn, vergeleken bij die waaronder deze rampzalige vluchtelingen het moe ten trachten uit te houden. Daarom, werkgevers en werknemers, overlegt met elkander of ook voor U hier geen taak ligt om de Christelijke naastenliefde te betrachten. Uw bijdragen kunt U storten op giro rekening no. 5100 van het Comité Vluch telingenhulp 1954 te 's-Gravenhage. De Burgemeester van Holten, Mr. W. H. ENKLAAR. EEN UUR VOOR EEN TOEKOMST. Namens de Bestuurdersbond van het N.V.V. en de Besturenbond van het C.N.V. betuigen ondergetekenden gaarne adhaesie aan de oproep van de Burge meester om medewerking te verlenen aan de actie, het loon van een uur af te staan aan het Comité Vluchtelingenhulp 1954, ook als dit loon niet wordt ver kregen door overwerk. Verschillende werknemers en werkge vers hebben hun bijdrage reeds afge staan, voor hen geldt deze oproep dus niet. Zij zouden haar echter gaarne wil len uitbreiden tot ale gezinshoofden en alleenstaande personen geen werkgevers of werknemers zijnde. Ook hun bijdrage kan niet gemist worden bij de leniging van de nood der vluchtelingen. W. BEIJERS, Voorz. Bestuurdersbond N.V.V. P. v. d. MEULEN, Voorz. Besturenbond C.N.V. I ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerard, zv Jan Antonius van Avesaat en Geertje Beldman. Anto- nie, zv Kornelis Bijma en Leida Krekel. Albertha Hendrika, dv Jan Willem Baltes en Janna Volkerink. Ondertrouwd: Gerrit Jan Lammer- tink, 27 j„ Markelo, en Hendrika Agter- kamp, 23 j., Holten. Albert Jan Nij- kamp, 26 j„ en Jenneken Berendina Brinks, 24 j„ beiden te Holten. Gehuwd: Gerrit Jan Broekmaat, 38 j„ en Berendina Johanna Lonink, 42 j„ beiden te Holten. Overleden: Johanna Frederika Rol ling, 78 j„ echtgenote van Jannes Mos sink, Holten. BEVOLKING. Ingekomen: J. H. Leef tink en gezin van Markelo naar Holterbroek 24. Vertrokken: J. A. Kolkman van Beu- seberg 20 naar 's-Gravenhage; M. J. Schnezler, w.v. Patiwael en gezin van Holterberg 26 naar Almelo. K. H. Lim, w.v. Schnezler, van Holterberg 26 naar Almelo. A. Perret en gezin van Holterberg 42 naar Enschede. M. C. Verhoef, e.v. G. Blom en gezin van Pas toriestraat 6 naar Zeist. D. Wissink van Kolweg 50 naar Laren (Gld.). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 uur Ds Addink en 10.30 uur Ds Addink. Collecte Zuider- zeefonds. 7.30 uur Da. v. Drimmelen, Directri ce „Den Alerdinck" (Jeugddienst). Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte Zuiderzeefonds. Geref. Kerk. 10 uur Ds v. d. Berg van Zutphen en 3 uur Ds Brinkman van Rijssen. In beide diensten is de derde Collecte bestemd voor de Chr. Kleuter school.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1