Si Nicdaasbazar Programma Winkelweek 1954 jaarvergadering en Ouderavond Chr. Kleuterschool DMtfjUMM Mi „De Bergruiiers" De nieuwste attractie's Maandag 29 November t.m. Maandag 6 December AGENDA No. 46. Jaargang 6. ZATERDAG 20 NOVEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD de abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,7Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - ZSJf Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Afscheid van de heet G. Blom In het gebouw „Rehoboth" werd Vrijdagavond 'de Jaarvergadering tevens Ouderavond der Chr. Kleuterschoolvereniging gehouden. De voorzitter der vereniging, de heer G. Blom opende deze bijeenkomst met gebed en schrift lezing (Joh. 14 114), nadat gezongen was Ps, 95 1 en 4. In zijn openings- en welkomswoord richtte de leer Blom zich in het bijzonder tot enkele nieuwe leden en gasten, tot de afgevaardigden van de [Ned. Herv. en Geref. Kerkeraad en die van het Bestuur van de School met de Bijbel. Voor de instandhouding van de school dankte Beer Blom de leden en begunstigers voor hun financiële bijdrage en werd tevens een hartelijk woord van dank gesproken tot de Geref. Kerke raad voor het beschikbaar stellen van de consis torie der kerk en voor de 3-maandelijkse collecte. Eveneens werd hartelijk dank gezegd voor de bijdrage van de Kerkeraad der N.H. Kerk. Bijzonder veel dank zijn wij ook verschuldigd, dus de voorzitter, aan mej. Ali Wegstapel, die m. een jaar geleden de leiding van onze school werd toevertrouwd. Het vertrouwen, dat wij in haar hadden ,werd in geen enkel opzicht be- fschaamd. Na het vertrek van mevr. Faber Janssen heeft zij aan onze Christelijke kleuter school op voortreffelijke wijze leiding gegeven, daarbij geassisteerd door mej. M. Schuppert te Holten en mej. Stirtjan te Nijverdal. Jaarverslagen De jaarverslagen, uitgebracht door de heren E.-Koopman en A. Rietman, resp. secretaris en penningmeester, stemden tot dankbaarheid. Het aantal kinderen dat de Chr. kleuterschool bezoekt, stijgt nog steeds en ook het ledental be weegt zich in stijgende lijn. - De penningmeester heeft, als gevolg van het tot nog toe uitblijven van een belangrijk gedeelte van de gemeentelijke subsidie, momenteel een ;ort, doch na het ontvangen van de volledige subsidie over 1953 en 1954 zal er geen nadelig saldo zijn. De commissie voor kascontrole, die bestond uit de heren Joh. Veldhuis en J. Hartsuiker, had boeken en bescheiden in orde bevonden en de penningmeester werd decharge verleend. Tot leden van de kascommissie 1954/'55 wer den benoemd de heren Joh. Veldhuis en D. Meu- leman. Wegens^ vertrek van dc heer G. Blom naar Zeist, werd als bestuurslid gekozen de heer W. van Diepen, terwijl als lid van het bestuur herkozen werd, de heer H. Schuppert Johzn. „De Kleuterperiode" Volgens mej. Wegstapel, die over bovenge noemd onderwerp een inleiding hield, ligt de kleuterperiode tussen de 3 en 7 jaar. Ze wordt ook wel genoemd de ,,speel"periode of ook wel „aesthetische"-periode. Dit laatste om de gelij kenis, die het kind vertoont met de kunstenaar. Evenals de kunstenaar, is ook een kleuter in staat om iets te scheppen en gaat dan helemaal in dat werk op. Het spelend kind denkt niet aan het nuttige en nodige. Het geniet, vergeet de tijd, denkt niet aan eten en drinken en gata op in z'n spel, zo als de kunstenaar in zijn kunstwerk. De vraag rijst: „Wat moeten wij nu in de kleuter jaren reeds aan de kinderen geven?". In de eerste plaats leggen we de nadruk op de godsdienstige opvoeding. We vertellen hen van God en wel zó, dat ze Hem leren liefhebben. Zijn ze dan niet te klein voor de bijbelse ge schiedenis? Zeer zeker niet!, aldus mej. Weg stapel. Zodra een kind naar een gewoon verhaal kan luisteren, kan het ook luisteren naar een bijbels verhaal. Tot de godsdienstige opvoeding behoren verder het gebed met de kleuters en het leren van versjes met godsdienstige inhoud. Mej. Wegstapel stond verder uitvoerig stil bij: koppigheidsperiode, angst en vrees, dwang, be handeling, afwijkingen van de kinderspraak, beeldschrift etc. etc. Is de kleuterscool nu werkelijk zo belangrijk? Er zijn ouders, die zeggen, dat ze hun kinderen maar niet naar de kleuterschool brengen, omdat ze, volgens hen, nog lang genoeg in een school kunnen zitten. De kleuterschool is echter juist een inrichting, die aangepast is aan de behoeften van een kleu ter. Een inrichting, waar hij vreugde en opge wektheid vindt, de blijdschap leert kennen van het gezamenlijk spelen, kameraadjes van dezelf de leeftijd om zich heen heeft en iemand, die over hem waakt en hem geeft wat hij nodig heeft in godsdienstig opzicht en voor z'n lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Laten we echter nooit vergeten, het machtige opvoedingsmiddel, nl. het kind het spreken van de Here Jezus, die altijd dicht bij hem is, en altijd helpen kan en wil. Het opvoeden van kinderen is een zeer moei lijke taak. Een taak, die niet in eigen kracht vol bracht kan worden, doch alleen in biddend op zien tot Hem, die over ons waakt en ons leven bestuurt, zo besloot mej. Wegstapel haar mooie inleiding. Na de pauze waarin getracteerd werd op chocolademelk en sprits werd afscheid ge nomen van de voorzitter, de 'heer G. Blom, die vanaf de oprichting de Christelijke kleuterschool op voortreffelijke wijze heeft gediend, aldus de heer Joh. Aanstoot in zijn woord van afscheid, Spr. herinnerde aan de tijd, dat de vereniging werd gesticht en aan de ijver en warme liefde, waarmede de heer Blom steeds het Christelijk kleuteronderwijs 'heeft gediend. Als blijk van waardering werd de heer Blom een boekwerk weest tussen de leden van het bestuur onderling en met de ouders. Samen hebben we het goede gezocht voor onze school en onze kleuters. Bij dit afscheid, zo be sloot de heer Blom, spreek ik gaarne de wens uit dat het de Christelijke kleuterschool in Holten wel moge gaan en dat gij allen in getrouwheid de opdracht van de Heiland „Brengt de 'kinderen tot Mij" moogt nakomen. Ds R. A. Hoogkamp sprak hierna nog een kort woord, waarna de goed bezochte bijeen komst met dank aan God werd gesloten. Vermelden we nog, dat door het Filmbureau „Kolkman" te Wierden enkele films w.o. de film „Holten, hoe 't er reilt en zeilt" werden vertoond. RAADSVERGADERING De gemeenteraad komt op. Dinsdag 23 November 1954, des namiddags drie uur, ten gemeentehuize bijeen, ter be handeling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken en medede lingen. 2. Voorstel tot benoeming van een vakonderwijzer voor het vak lichame lijke oefening aan de openbare school voor Ulo-onderwijs. De enige voorgedragene is de heer N. Mennes te Deventer. 3. Voorstel tot het verlenen van 'n extra-crediet voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de school te Espelo. 4. Voorstel tot vaststelling der her ziening van het uitbreidingsplan in on derdelen voor het dorp Holten. 5. Rondvraag. CROSS COUNTRY „BERGRUITERS" De jaarlijkse cross country van de Landelijke Rij vereniging „De Bergruiters" zal Zaterdag 20 Nov. op de Borkelt worden gehouden. De cross vangt aan om 1.30 uur en de start heeft plaats op de Postweg achter de boerderij van de 'heèr H. J. Nijland. Aan de cross zal worden deelgenomen door de Landelijke Rij verenigingen Zuidwolde (Dr.), Avereest, Markelo en Holten. MOOIE PROMOTIE De heer G. Blom uit de Pastoriestraat, die dit voorjaar werd benoemd tot tekenaar bij de N.V. Schokbeton te Zeist, werd dezer dagen bevor derd tot chef-tekenaar van de afd. „Amerikaanse werken". De heer Blom, die hierna, mede namens zijn vrouw, een woord van afscheid sprak, wees op de prettige samenwerking, die er steeds is ge- Houdt VRIJDAG 3 en ZATERDAG 4 December vrij voor een bezoek aan de in zaal „VOSMAN". COLLECTE VOOR DE BLINDEN Ja, U ziet het goed. Alweer een col lecte. Weest dankbaar en laat Uw gave een weerspiegeling zijn van Uw dank baarheid. Geeft mild in de collectebus, die U in de week van Maandag 22 tot en met Zaterdag 27 November zal ge presenteerd worden. DIJKERHOEKSE PLATTELANDS VROUWEN BEHANDELDEN INTERNE VRAGEN. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen kwam Donderdag van de vorige week in ca fé „tiet Bonte Paard" bijeen onder lei ding van de presidente, Mevr. M. Rei- link-Kers. Eerst werden de notulen van de se cretaresse, Mevrouw J. Reilink-Reilink, vastgesteld en enkele ingekomen stuk ken behandeld, waarna de presidente, Mevr. Stevens-Peters, die als bestuurs lid aftrad, hartelijk dank bracht voor de arbeid, welke zij in het belang van de afdeling heeft verricht. In de pauze werd een kopje koffie geschonken en daarna kwamen ver schillende vragen ter tafel door een der leden opgesteld, met welker be antwoording de rest van de avond ruimschoots werd gevuld. Met een woord van dank voor de op komst werd deze gezellige bijeen komst vervolgens door de presidente gesloten. DOOR ZON VERBLIND. Door dat de automobilist W. A. A. B. uit Deventer Dinsdagmorgen door de zon verblind werd, reed hij in de Oran jestraat met zijn personenauto op de langwagen van de heer B. J. V., waar door het paard op hol sloeg. De heer V. viel van de wagen en liep ontvel lingen op over zijn gehele lichaam. Hij klaagde over pijn in benen en armen. Dokter Nagelhout verleende de eerste hulp. Het paard kon op de hoek van de Rijssenseweg worden gegrepen. De auto werd aan de rechter voor zij de be schadigd. Het bestuur van de Holtense Handelsvereniging maakt het vol gende bekend: Gedurende de winkelweek worden U bij Uw aankopen door de deelnemende winkeliers, wier namen in het volgend nummer gepu bliceerd zullen worden, tot en met Maandag 6 December a.s. bon nen verstrekt, welke op de hieronder vermelde dagen omgewisseld kunnen worden voor deelnemerskaarten aan de aanwijzing van waardebonnen. (Voor elk bedrag van f 1.ontvangt men 1 winkel bon). De uitgifte van de winkelbonnen aan de winkeliers geschiedt Maandagmorgen, 6 Dec. a.s. DE OFFICIËLE OPENING VAN DE WINKELWEEK vindt plaats op Zaterdag 27 November a.s., door de EdelAchtbare Heer Burgemeester van Holten, Mr. W. H. ENKLAAR, in de waranda van Hotel Holterman, des avonds 7.30 uur, na een muzikale rond gang van de muziekvereniging „H.M.V.". De aanwezigheid van het publiek wordt daarbij op hoge prijs gesteld. Alle zaken zijn gedurende de Winkelweek tot des avonds 9 uur geopend. De omwisseling van de winkelbonnen voor deelnemerskaarten heeft plaats op de volgende dagen en plaatsen Dinsdag, 7 December a.s., des avonds 7 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek; Woensdag, 8 December a.s., vanaf des middags 3 uur in de feestzaal van hotel Vosman. De aanwijzing van de waardebonnen geschiedt waarschijnlijk op Vrijdag 10 December a.s., op een nader bekend te maken uur, ten overstaan van Notaris B. H. PLUIMERS te Markelo, in Amicitia. In het volgend nummer worden daaromtrent nadere mededelingen gedaan. Alle deelnemerskaarten hebben waarde. Men dient ze dus goed te bewaren. Hierover volgen nadere mededelingen. Er worden deze keer geen prijzen uitgeloofd voor een étalagewed strijd of dergelijke, maar alle beschikbare gelden worden omgezet in waardebonnen. Ons motto blijft: KOOPT ELDERS NIET, WAT EIGEN PLAATS U BIEDT. AFWEZIGHEID WIJKVERPLEEGSTER GROENE KRUIS, Zuster T. C. J. Groeneveld zal van 20 tot en met 29 November afwezig zijn. Haar dienst wordt waargenomen door Mevr. W. Wansink-Muller, Hol- terberg, Tel. 354. DOKTER NAGELHOUT SPRAK OVER E.H.B.O. In de Woensdagavond in hotel Holter man gehouden vergadering van de af deling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft dokter J. N. Nagelhout een voordracht gehouden over eerste hulp bij ongelukken. Dokter Nagelhout besprak eerst de verschijnselen en de te nemen maatre gelen bij kolendampvergiftiging, waarbij als eerste maatregel geldt deuren en ra men open te gooien en de patiënten naar buiten te brengen. Men moet hem hierbij helpen, daar zij anders wel eens hun laatste krachten zouden kunnen aanwenden, met noodlottige gevolgen. Andere onderwerpen, welke de inleider besprak waren been- en armbreuken, voorwerpen in de neus van kinderen en dergelijke voorvallen, die in het gezin kunnen voorkomen. De E.H.B.O.'ers de heren H. Tuller, D. Schöppers en P. L. Rügenbrink demon streerden vervolgens de kunstmatige ademhaling, het aanleggen van verban den enz. De presidente Mevr. H. Maats-Keve- lam, die de vergadering had geopend, bracht dokter Nagelhout en zijn helpers dank voor het door hen gebodene en overhandigde allen een klein geschenk. In deze bijeenkomst werd de Kerst- wijdingsavond bepaald op Woensdag, 22 December a.s. en een aantal dames zal weer een zangkoortje vormen. MOBIELE TENTOONSTELLING De snelle ontwikkeling tijdens en na de oorlog van de mechanische hulpmiddelen in de administratie van kantoor en bedrijf heeft aan 'de voorlichting over dez eapparaten en hun toe passing zeer zware eisen gesteld. Om deze achterstand in te halen heeft men zich in de acti viteiten hoofdzakelijk moeten bepalen tot de grote centra van ons land. Sinds kort is de firma Ruys' Handelsvereeniging N.V., importeur van o.a. de bekende Italiaanse Olivetti kantoor- machines, in de gelegenheid, door middel van een mobiele tentoonstelling, het terrein der voorlich ting op dit gebied aanzienlijk uit te breiden. Deze exposities, die dagelijks in een andere stad van ons land zullen worden gehouden, tonen de nieuwste modellen schrijfmachines, tel en rekenmachines, adresseer- en kantoordruk- machines enz. in volle werking. Te Holten zal de expositie gehouden worden op 23 November 1954, des middags van 2 tot 5.30 uur en van 7 tot 9.30 uur des avonds in Hotel Holterman. De toegang is vrij. BAZAR VAN DE CJMV De bazar, welke de CJMV organi seert voor de juiste datums wordt verwezen naar een advertentie in dit nummer belooft weer goed te wor den. Niet minder dan 18 attracties zul len de bezoekers gelegenheid bieden om zich enkele avonden bizonder te amuseren. Daarbij zijn er enige, welke hier nog niet voorkwamen, zodat zij een verrassing zullen vormen. Wij kunnen deze organisatie, die ar beidt voor de hoogste belangen van de jeugd, van harte succes toewensen met haar bazar. VOETBAL. Zondag: RV 2-Holten 1, 2.30 uur; SOS 3—Holten 2, 2.30 uur; Holten 3—Nijverdal 4, 2.30 uur. Vrijdag 19 Nov. 7.30 uur: Propaganda- vergadering C.N.V. in geb. Rehoboth. Vrijdagavond 19 Nov. van 610 uur: Demonstratie Olieverwarmingskachel in zaal Holterman. Zaterdag 20 -Nov. 7 uur: Verwerpen v. krentenbrood bij H. Tuller, Deventer- weg. Zaterdag 20 Nov. 7.30 uur: Uitvoering Arb. Toneelver. V.O.P. in café Maats. Zaterdag 20 Nov.: Uitvoering van de Accordeonvereniging D.S.V. uit Bath- men in Amicitia. Zaterdag 20 Nov. 7 uur: Verwerpen in café „De Wippert". Zaterdagavond 20 Nov., half acht: Ver werping krentenbrood en speculaas, Bakkerij Hartsuiker. Zaterdagavond 20 Nov.: Verwerping Bakker W. Beldman, Markeloseweg (zie annonce). Zaterdagavond 20 Nov., 7 uur: Verwer ping van krentenbrood, speculaas en gebak bij Bakker Visser, Okkenbroek (zie annonce). Maandag 22 t.m. Zaterdag 27 Nov.: Col lecte Chr. Blindenhulp (zie adv. en be richt) Dinsdag 23 Nov., 14—17.30 en 19—21.30 uur: Tentoonstelling Kantoormachines in Hotel Holterman (zie annonce). Woensdag 24 Nov. 7.30 uur: Ouder avond Lagere Landbouwschool in het schoolgebouw. Woensdag 24 Nov. 7.30 uur: Lezing afd. Volksonderwijs, verzorgd door Ame rikaanse Ambassade. „Dagelijks leven en schoolleven in Amerika". In zaal Maats. 25, 26 en 27 November: Bazar in Irene ten bate van de C.J.M.V. (Zie adv.) Donderdag 25 Nov. 7.30 uur. Spreker de heer F. Wagter, ass. pluimveecons. te Heino, in schoolgebouw te Espelo voor afd. O.L.M. en Schoolkring al daar overDe verzorging van het pluimvee (met filmplaatjes). Donderdag 25 Nov.: Filmavond Fa. Van Houten voor de buurtvereniging in „Het Bonte Paard": „Bruin goud en dwars door de Sahara". Aanvang 7.30 uur. Donderdag 25 Nov.: Vergadering Ver. „Jong Holten" afd. van de B.O.O., in zaal K. ter Horst. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 26 Nov., 8 uur n.m.: Jaarlijkse Ledenvergadering IJsclub „De Noord pool" in café K. ter Horst (zie an nonce). Zaterdagavond 27 Nov.: Verwerping bij A. Paalman, Raalterweg N 54 (zie annonce). Zaterdagavond 27 Nov:. Verwerpen van krentenbrood en speculaas bij bakker Geltink, Dijkerhoek. Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Dec.: Sint Ni- colaasbazar van „De Bergruiters" in zaal Vosman (zie annonce). Zaterdag 4 Dec.Kindermiddag en fami liebijeenkomst van de leden van het N.V.V. in de zaal van café Maats. Zaterdag 4 Dec.: St. Nicolaasbal van de. dansclub Holterman in Amicitia, aan vang 8 uur. DE HEER AAFTINK 121/2 JAAR RAADSLID. Toen de heer Aaftink Vrijdagavond zijn plaats innam in de raadzaal zal hij zich ongetwijfeld hebben afgevraagd wat het fraaie bouquet herfstasters had te betekenen, dat voor hem op tafel prijkte. Lang heeft de heer Aaftink niet op aiatwoord behoeven te wachten, want voordat burgemeester Mr W. H. Enklaar het eerste punt aan de orde stelde, richt te hij zich tot de heer Aaftink, die één dezer dagen zijn koperen jubileum als lid van de Holtense raad mocht herden ken. In deze 12x/2 jaar, aldus de Voor zitter tot de jubilaris, hebt gij de belan gen van Holten op goede wijze gediend. Namens de raad wens ik U met dit jubi leum van harte geluk en wil ik U danken voor het vele werk, dat U in het belang van de gemeente heeft verricht. Namens de Pers werd een kort woord gesproken door de nestor onder de ver slaggevers, de heer A. J. Goldstein. Hij prees de jubilaris, die steeds op zo rond borstige wijze dc dingen weet te zeggen en bood een kistje sigaren aan. De heer Aaftink die door deze een voudige huldiging geheel verrast bleek dankte de raad en pers met enkele woorden, waarbij hij tevens wees op de prettige sfeer en goede samenwerking in de Holtense vroedschap. RUSSEN BILJARTEN. Dat een wereldkampioen op het biljart in Rijssen een demonstratie komt geven, mag wel een unicum heten. Donderdag avond om 8 uur hoopt de heer H. v. d. Pol in het Parkgebouw staaltjes van zijn. meesterschap op het groene laken te laten zien. Voor de vele biljarters van Rijssen en omstreken is dit natuur lijk welkom nieuws, vooral omdat de heer v. d. Pol, een cadre-speler bij uitnemend heid, ook nog een partij 3 banden zal spelen tegen een sterke speler uit het Oosten. Verwacht mag worden, dat geen biljarter bij deze leerzame demonstratie zal ontbreken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1