1 VEILIG! Holten opende haar nieuwe Dorpsschool o voorjaar 1955 de eerste I ndustrievestigieg te Holten 'en (o. 44. Jaargang 6. De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal ZATERDAG 6 NOVEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Eoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - Z84 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Vt Na de voorlopige mededelingen, welke enkele maanden geleden in een raadsver gadering werden gedaan, omtrent de vestiging van een confectiebedrijf in on ze gemeente, kunnen wij thans de ver heugende mededeling doen dat Holten in het voorjaar van 1955 de juiste datum is nog niet bekend haar eerste indu strievestiging in deze branche zal be leven. Het Confectiebedrijf „Salland" te De venter en het Confectiebedrijf Bos en Co te Meppel hebben nl., na tal van bespre kingen, aanvankelijk met de industrie commissie en later met het gemeentebe stuur, besloten gezamenlijk alhier het confectiebedrijf „Holten" op te richten. Het bedrijf zal voorlopig op bescheiden schaal -omdat de ruimte niet anders toelaat en moet worden afgewacht of men over voldoende meisjes zal kunnen beschikken worden gevestigd in het kleuterschoolgebouw achter de voorma lige dorpsschool, thans u.l.o.-school. De kleuterschool zal voor dit doel moe- en worden verbouwd en er zullen nog ndere voorzieningen moeten worden ge- roffen, zodat nog niet precies gezegd kan irorden, wanneer men met het bedrijf loopt te starten, maar in elk geval zal dit 1 het voorjaar van 1955 zijn. In het bedrijf zal vakkleding en kinder- leding worden vervaardigd en daarvoor rorden thans reeds de naaimachines aan- eschaft. De arbeid, die door de meisjes, relke in dit bedrijf emplooi zullen vinden, moet worden verricht is niet zwaar, maar kan hen bovendien later bij de vorming van een gezin van nut zijn. Zij zullen in een prettige sfeer kunnen werken en het voordeel hebben de middagpauze thuis te kunnen doorbrengen. Reeds vele malen is in ons blad geschre ven over de wenselijkheid en noodzake lijkheid van industrievestiging in onze ge meente en daarbij gewezen op de talrijke aspecten, welke zulk een vestiging in een dorpsgemeenschap als de onze kan mee brengen. Wat in deze betogen o.a. steeds doorklonk, was de wenselijkheid om werk gelegenheid te vinden voor de boeren zoons, die op den duur in de landbouw geen bestaan zullen vinden, te voorkomen, dat het platteland op den duur zal worden leeggezogen door de industrieplaatsen en de fabrieksarbeiders, en voornamelijk de jonge vrouwelijke arbeidskrachten, te be hoeden voor het dagelijks op en neer rei zen in trein of bus. Welnu, dank zij het werk van de in dustriecommissie, die slechts sporadisch op de voorgrond treedt, de medewerking van het gemeentebestuur en van de afdeling van Volksonderwijs, welke eigenaar is van het kleuterschoolgebouwtje, zal een aan tal meisjes hier binnen afzienbare tijd prettig werk kunnen vinden. Een nadere oproep vindt men in de advertentiekolommen van dit blad. Wij hopen, dat zij niet onbeantwoord zal blijven, want er staan voor onze gemeente grote belangen op het spel. Het spreek woord zegt n.l. „Als er één schaap over de dam is, volgen er meer", waarmede niet gezegd wil zijn, dat wij het Confectiebe drijf „Holten" in een schapenvacht willen steken, maar wel de hoop uitspreken, dat er spoedig meer bedrijven of bedrijfjes zullen volgen. Dankbaarheid en waardering. Een offer voor de gemeentenaren. Het grote karwei op de Boschkamp, dat de 8ehele zomer de aandacht en belangstelling van ie dorpsbewoners heeft getrokken, is gereed ge- tomen. De nieuwe monumentale dorpsschool, welke Jaar onder architectuur van onze plaatsgenoot, ie heer L. C. van de Bovenkamp verrezen is en een juweel genoemd mag worden op het van de moderne scholenbouw, zal van nu 1 het onderwijscentrum vormen van een deel van de Holtense jeugd, waarvan de ouders voor het openbaar lager onderwijs hebben. Het is een prachtige school geworden, naar haar uiterlijk wellicht wat strak van lijn en passief, maar van binnen een tot in de puntjes przorgd complex van leslokalen, bijbehorende jvertrekken en een prachtige ruime hal, die de pets der critiek kunnen weerstaan. Haar inner- PJjk is een harmonisch geheel van de meest uit- [eenlopende factoren, welke voor het geven van ptderwijs van belang zijn. Ruime, zonnige loka len en in zachte tinten geschilderd, met ramen, 'elke men op de gewenste wijze open kan zet- centraal verwarmd en vooi-zien van prach- jtifie en practische meubelen en van geluiddem- "ïnde vloeren, welke ieder geluid onhoorbaar aken. Garderobes en W.C.'s op de meest prac- ische wijze ingericht met vaste wastafels enz. 'hoofdenkamer en een personeelsvertrek, Waar het personeel zich kan terugtrekken en hal, zo ruim en aantrekkelijk uitgevoerd met bloembakken, vitrines en een glazenwand met ?ote klok, dat het alleen al prettig is om hier ogenblik in stilte te toeven. Officiële opening, officiële opening van de school had j.l. Dinsdagmiddag plaats onder zeer grote belang- jStelling. Behalve het dagelijks bestuur der ge beente, dat de talrijke genodigden ontving, wa- -p aanwezig de Inspecteur van het Lager rwijs, te Deventer, de heer A. L. Dubel, de van de raad, het gehele onderwijzend Personeel in de gemeente, 'hoofden van naburige Molen, afgevaardigden van de Kerkeraden en inverse plaatselijke verenigingen, de school artsen en behalve verschillende vooraanstaande pjezetenen, zeer veel ouders. Allen kwamen samen in het gebouw Irene, Waar een kopje thee werd aangeboden en waar Se burgemeester, Mr W. H. Enklaar, Mevrouw Brouwer, de echtgenote van het hoofd van de nieuwe school bloemen aanbood, voor het gemis van haar echtgenoot gedurende vele avonden der laatste maanden. De architect, de heer van de Bovenkamp, verklaarde hier op een vraag van de burgemeester het gebouw te kunnen op leveren en overhandigde hem de sleutel. Hij gaf daarbij nog een korte samenvatting over het verloop van de bouw, waarbij hij zijn oprechte dank betuigde voor de samenwerking met de burgemeester, die hij dikwijls heeft moeten lastig vallen, aan de heer Dubel en de heer Brouwer en allen, die aan deze school werkten. De hoofd aannemer de heer Olde Wolbers uit Borne heeft ondanks de scherpe prijs, welke hij calculeerde, de uiterste zorg aan het werk besteed, evenals de overige aannemers en leveranciers. Vervolgens begaf het gehele gezelschap zich naar de nieuwe school, waar in de hal de muziek vereniging „H.M.V." voor een muzikale ont vangst zorgde. De toegangspoort en het school plein waren met groen en vlaggetjes versierd. In de ruime en prachtige hal, die aan meer dan tweehonderd personen plaats bood, is de school met een lange reeks van toespraken in gebruik genomen. Burgemeester Enklaar sprak als volgt: Dames en Heren, Het moet zo ongeveer tachtig jaren geleden zijn, dat het gebouw, dat tot voor kort de dorps school herbergde, in gebruik werd genomen. Of de opening van deze school met evenveel ceremonieel in haar werk is gegaan als thans die van dit nieuwe gebouw, weet ik niet. Wel is zeker, dat toentertijd niet zulk een grote schare belangstellenden in dat schoolgebouw was ver enigd, al was het alleen al omdat dit deze ten enenmale niet kon herbergen, wellicht ook omdat het onderwijs toen nog niet die zelfde belang stelling genoot als thans. Het verheugt mij buitengewoon, dat ik zovelen, die in nauw verband staan met het onderwijs of met de totstandkoming van dit bouwwerk heden- midag hier mag begroeten. In de afgelopen tachtig jaren is er op onder wijsgebied zeer veel veranderd. Men is zo langzamerhand gaan inzien, dat het onderwijzen der jeugd een zeer belangrijke taak is, waarvan de overheid zich heeft te kwijten en dat de offers die dit vraagt, ten volle zijn gerechtvaardigd en uiteindelijk met rente worden terugbetaald. Het jaarlijkse bedrag, dat de gemeente Holten in 1954 aan onderwijsdoeleinden uitgeeft, zijnde f 17.162,09, zou onze voorvaders van tachtig jaren geleden ongetwijfeld de handen ten hemel doen slaan, omdat zij dit bedrag misschien in nog geen tachtig jaren voor het onderwijs zouden willen uitgeven. Het door de gemeente Holten in 1874 uitge geven bedrag ten behoeve van het onderwijs be droeg f 497.-. In het besef een belangrijke zaak te dienen heeft de Raad dezer gemeente in zijn vergadering van 16 December 1952 besloten tot de bouw ener nieuwe Openbare Lagere School, en de architectuur daarvan opgedragen aan onze plaatsgenoot de heer L. C. v. d. Bovenkamp. Dat dit besluit kon worden genomen vindt mede zijn oorzaak in het feit, dat de Raad op 31 Maart 1952 besloot tot de stichting van een U.L.O. School. Dat wij heden de huisvesting van de Open bare Dorpsschool op een zo bevredigende wijze tot een oplossing hebben kunnen brengen is der halve, indirect, mede te danken aan de U.L.O.- commissie, die met een niet aflatend doorzettings vermogen de geesten bereid maakte tot het stichtingsbesluit dezer U.L.O. School. Ik wil, zonder iemand verder te kort te doen gaarne hulde brengen aan de promotor voor deze school, de heer H. J. Beltman, wiens prog nose voor de bloei dezer school tot op heden in de praktijk een treffende bevestiging heeft gekregen. In 1951 stonden wij voor het grote probleem hoe de te stichten U.L.O. School en de steeds groeiende dorpsschool op een verantwoorde wijze te huisvesten. De oplossing, die werd gevonden door de dorpsschool in een nieuw gebouw te vestigen en de U.L.O School in het oude schoolgebouw aan de Dorpsstraat onder te brengen, was er één, die tegemoet kwam aan de problemen, welke een verbouwing van de dorpsschool met zich mede bracht en was verder uit financieel oog punt zeer aantrekkelijk. Na ampele overwegingen of de hogere exploi tatiekosten van een hallenschool gerechtvaardigd zouden worden door de grotere bruikbaarheid van dit gebouw en de bijzondere mogelijkheden welke dit type school voor het onderwijs met zich mede zou brengen, werd de keus bepaalt op de z.g. Hallenschool. Toen op 31 Augustus 1953 de U.L.O. School geopend moest worden, betekende dit tevens dat het gemeentebestuur een onderdak moest vinden voor 3 klassen der U.L.O. en 2 klassen der dorpsschool. Zonder de medewerking van de kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente, het bestuur der Lagere Landbouwschool en Volksonderwijs, zouden wij het Uitgebreid Lager Onderwijs on mogelijk op gang hebben kunnen brengen. Dat het onderwijs in het afgelopen jaar on gestoord voortgang kon hebben, danken wij aan de beheerders der afgestane localiteiten. Een bijzonder welwillend gebaar heeft de kerkvoogdij wel gemaakt, die haar juist opge knapte consistoriekamer ter beschikking heeft gesteld en de inconvenienten daarvan voor haar eigen kerkewerk met blijmoedigheid heeft aan vaard. Ik moge op dit ogenblik u, heren kerkvoogden en predikanten danken vc. vr dit bijzonder gene- reuse gebaar, waardoor u blijk hebt gegeven, dat u het openbaar onderwijs, zoals dat te Holten wordt gegeven, in uw belangstelling hebt willen betrekken. De Openbare School te Holten is u te meer dankbaar voor deze uw belangstelling, omdat zij deze steeds heeft begeerd. De dank aan het bestuur van de Lagere Landbouwschool, dat weliswaar gaarne mede werkte, komt toch eigenlijk in de eerste plaats u toe, mijnheer Snijders, omdat gij het waart, die de lasten van de inwoning had te dragen. Uw gastvrijheid, op zo gulle wijze ons be wezen, heeft ons van erkentelijkheid jegens u vervuld. Volksonderwijs heeft ons het langste onder dak verleend in zijn gebouwtje. Dat u ons terwille waart bij het afstaan van uw gebouwtje, past weliswaar in het streven van uw vereniging, doch wij zijn u dankbaar voor de welwillendheid, waarmede u ons hebt geherbergd. Wanneer ik hier alle beheerders van gebou wen en localiteiten die ons ter beschikking zijn gesteld, mijn dank betuig, dan mag ik de leer krachten die aldaar les hebben gegeven onder moeilijke omstandigheden, vandaag wel mijn hulde brengen voor de opgewektheid, waarmede zij hun taak hebben willen vervullen. Ik ben mij er van bewust, dat aan u bijzondere eisen werden gesteld en dat uw taak niet onbe langrijk werd verzwaard. U komt daarvoor op dezen dag, waarna u weer onder normale om standigheden uw taak kunt gaan hervatten, mijn bijzondere waardering en erkentelijkheid toe. De bouuw van dit prachtige schoolgebouw mijne dames en heren, heeft het gemeentebestuur voor problemen van allerhande aard gesteld. Toen het besluit van de bouwviel, was er in het bestaande uitbreidingsplan nog geen plaats aangewezen, waar deze school zou behoren te verrijzen. Tal van planografische maatregelen dienden eerst te worden getroffen, voordat de eerste spade in de grond kon worden gestoken. Het bebouwingsplan „de Boschkamp" is eigen lijk opgehangen aan deze school. Het rioleringsplan diende te worden aange past en grond moést worden aangekocht. Men zou de situatie het beste kunnen weer geven, wanneer men het zo stelt, dat deze school- bouw 2 jaren te vroeg of de ontsluiting van de Boschkamp 2 jaren te laat is gekomen. Hoe het ook zij, de schoolbouw diende voort gang te hebben en zo hebben wij min of meer improviserend de bouw dezer school met alle stedebouwkundige maatregelen, die daaraan verbonden waren, voorbereid en tot stand ge bracht. Het vorige college van Burgemeester en Wet houders, waarin de heren Veneklaas Slots en Teeselink zitting hadden, heeft zich met de voortreffelijke hulp van de gemeentearchitect Louwerse en de gemeentesecretaris Sikkes door al deze moeilijkheden heen geworsteld. Zo staan wij dan na 3 jaren tenslotte bij het resultaat, waaraan al die tijd is gewerkt. Grote voldoening geeft de oogst van deze dag aan allen, die met hoofd, hart en handen aan de bouw van deze school hebben gearbeid.. In dit verband denk ik in de eerste plaats aan u mijnheer Dubel, die als eerste werd gekend in de bouwplannen van het gemeentebestuur. Het is mede aan uw steun en medewerking te danken, dat deze plannen ook in Den Haag werden ge accepteerd en administratief op zo korten termijn konden worden gerealiseerd. Uw belangstelling en uw deskundige adviezen zijn het gemeentebestuur tot grote steun geweest. Reeds meermalen heb ik, ook bij andere ge legenheden, hiervan met dankbaarheid mogen gewagen: dit nieuwe schoolgebouw levert op nieuw het bewijs, hoezeer wij op u mogen rekenen. Wij prijzen ons gelukkig te mogen weten, dat een zo deskundig en van liefde voor zijn werk vervuld man, als gij, als inspecteur de belangen van het onderwijs in Holten wil dienen. Gij, mijnheer van de Bovenkamp hebt van daag een bijzonder werk opgeleverd. Uw taak was het, om dat bouwbesluit van de Raad tot uitvoering te brengen. Wij kunnen vandaag beoordelen, in hoeverre gij in de vervulling van de u verstrekte opdracht zijt geslaagd. Welnu, ik kan u zeggen, dat ik u gelukwens met dit gebouw. Dit gebouw, sober van lijn, goed doordacht, hecht van constructie, uitnemend van afwerking, prachtig van kleur, is een monument van uw vakmanschap en uw kunde. Wij wisten, toen wij u opdroegen deze school te bouwen, dat gij een gebouw zoudt opleveren, dat in alle opzichten de toets der kritiek zou kunnen doorstaan, ook al waart gij in scholen bouw nog niet gespecialiseerd. Dit gebouw legt een getuigenis af van uw gedegen wijze van werken. Het oog van de mees ter maakt het paard vet, is een gezegde, waar van gij de waarheid terdege beseft. Uw dagelijks toezicht is de kwaliteit van dit gebouw zeer zeker ten goede gekomen. Geen onderdeel, hoe klein ook, is aan uw aandacht ontsnapt. Ik dank u voor de liefde, welke u in dit bouw werk hebt gelegd. Gij hebt de u verleende op dracht op uitnemende wijze vervult en zijt als steeds het in u gestelde vertrouwen ten volle waard gebleken. Gij, mijnheer Wibbelin'k, hebt als opzichter- tekenaar, deze school als het ware onder uw ogen zien ontstaan en groeien. Ik dank ook u voor de toewijding, waarmede gij uw krachten aan deze school hebt gegeven, voor het waakzame oog, dat gij daarover hebt laten gaan. Tot u heren aannemers gaat vandaag zeker niet in de laatste plaats mijn dank uit. Gij hebt met uw staf van personeel een schoon gebouw opgericht en ingericht. Gij hebt alle eer van uw werk. Het moge u een voldoening zijn, dat dit fraaie gebouw uit uw handen te voor schijn is gekomen. Uw vakmanschap en uw toewijding hebt gij in dienst gesteld van deze scholenbouw. Houdt u er van overtuigd, dat uw verdiensten ten volle worden erkend en dat wij aan de samen werking met u goede herinneringen behouden. U mijne heren leden van de schoolfeest en oudercommissie komt een woord van bijzondere hulde en dank toe. Gij hebt te zamen de handen uit de mouw gestoken en met bekwame spoed deverhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw voor uw rekening genomen. Gij hebt hiermede getoondvan alle markten thuis te zijn en voor het onderwijzend personeel van de school inderdaad een doeltreffende hulp te willen zijn. Waar wij door uw toedoen onze post verhuis kosten niet behoefden aan te spreken, hebben wij gemeend dat er alle reden was u van onze erken telijkheid te doen blijken. Ik mag u, mijnheer de voorzitter van de oudercommissie, ter recht vaardige Verdeling onder de uwen dit pakket met rookgerei wel aanbieden, als klein blijk van onze waardering. Ik mag verder nog een enkel woord van dank spreken tot al degenen, die aan de inrichting dezer school hun krachten hebben gegeven, de firma Wissin'k, ons eigen G.E.B., de mensen van gemeentewerken, de firma Marko, de meubel maker Koopman, de schilders Gervedink Nijhuis en Koopman en vele anderen. Onze nijvere schoolschoonmaaksters, die dit gebouw wel hecht doortimmerd, maar onnoeme lijk smerig aantroffen, verdienen een eervolle vermelding voor hun noeste vlijt en taai uit houdingsvermogen, waarmede zij dit gebouw met bezemen hebben gekeerd. Thans zou ik mij gaarne nog willen wenden tot hen, die deze school gaan gebruiken en bevolken, leerkrachten en leerlingen. De laatste, het zij overigens met alle differentie jegens u, dames en heren leerkrachten gezegd, zijn ver uit de belangrijkste. Voor de jeugd van Holten is deze school gebouwd, met hun belangen is alleen rekening gehouden. Bij de opzet van deze school is er slechts ge vraagd, wat is voor onze jeugd het beste, onder welke omstandigheden kan het onderwijs voor hen het vruchtdragendst zijn. Kortom, het geweldige kapitaal in deze school geinvesteerd, is uitgegeven ten bate van onze Holtense jeugd. Ik hoop dat onze jongens en meisjes dit zullen willen beseffen en dat zij de school zullen zien willen als hun school en deze zullen willen ge bruiken, zoals men een kostbaar geschenk ge bruikt. Dat deze school gebouwd is, betekent voor de gemeenschap een offer, niet alleen een financieel offer. De consequentie hiervan is immers, dat belangrijke kapitaalswerken moesten worden uit gesteld, opdat deze school er kon komen. Ver betering en verharding van wegen, gij weet het allen, hoe hard nodig deze zijn, zullen moeten worden uitgesteld om de middelen vrij te maken, voor de exploitatie van deze school. Ik wil daar aan echter dadelijk toevoegen, dat wij dit gaarne hebben gedaan, doch ook dat wij dan verwach ten, dat onze jeugd er van wordt doordrongen, dat zij het gebrachte offer waardig moeten zijn. Op u, ouders van onze jeugd, doe ik gaarne een beroep uw kinderen hiervan te willen door dringen. Helpt gij de onderwijzers en onderwijzeressen bij hun moeilijke taak van onze, van uw jongens en meisjes, goede jonge mensen te maken. Staat gij achter deze leerkrachten en weest er van overtuigd, dat deze met uw kind slechts het goede voor hebben. Het wordt voor onze onderwijzers en onderwijzeressen anders zo ho peloos moeilijk, wanneer zij moeten bemerken, dat zij alleen staan en dat de ouders bij moeilijk heden beginnen de schuld bij de onderwijzer te zoeken. Natuurlijk is die onderwijzer of onder wijzeres ook wel eens mis, maar wanneer de problemen over en weer in alle openheid worden besproken en tegenover het kind de onderwijzer wordt hoog gehouden, dan wordt bereikt wat gij en wat de leerkracht slechts wil: het heil van uw kind. U onderwijzers en onderwijzeressen wordt vandaag een schoolgebouw ter beschikking ge steld, waarin u uw onderwijscapaciteiten ten volle tot hun recht kunt laten komen. Ik dank u, dat u vaak de gebrekkige omstandigheden, waar onder gij in de oude school hebt moeten werken, met zoveel geduld, lijdzaamheid en begrip hebt gedragen. Aan u allen thans de taak om dit dode gebouw, dat wij vandaag onder blijde klanken hebben betreden, tot leven te wekken. Gij weet hoe ik deze dorpsschool in Holten zie. Wij zien deze niet als een neutrale school, want dan zoudt gij u hebben te onthouden van alles, waarmede een ander het mogelijk niet eens zou kunnen zijn. VEILIGHEIDSINSTITUUT Ik geloof, dat gij slechts datgene hebt te ver mijden, waarmede een ander gekwetst zou kunnen worden. Het aankweken van alle Christelijke en maat schappelijke deugden, mag mijns inziens geen gemeenplaats zijn, doch deze opdracht u in de Lageronderwijswet gegeven, moet werkelijke in houd worden gegeven, zodat het onderwijs ge dragen worde door de erkenning en de eerbied voor het Evangelie. Ik weet mij in mijn streven naar de kerstening van deze school door u allen gesteund. Tenslotte gij, mijnheer Brouwer. Ik prijs mij gelukkig aan u deze mooie school ten gebruike te mogen geven. Zonder aan één uwer collega's ook maar iets te kort te doen, en op gevaar af er van te wor den verdacht, stiefkinderen te willen maken, wil ik hier gaarne verklaren, dat ik deze school aan niemand liever gun, dan aan u. Gij zijt een man van uitzonderlijke gaven van hoofd en hart, een man, overlopende van nieuwe en frisse ideeën, een man met hart voor zijn leerlingen ,zijn school en zijn werk, een man sprankelende van humor en ook weer vervuld van diepe ernst, en groot verantwoordelijkheidsgevoel. Gij bezit alle kwaliteiten om deze school te bespelen en er alle mogelijkheden uit te halen, welke er in zitten. Ik kan u wel verzekeren, dat het gemeente bestuur met te groter vreugde er aan heeft mee gewerkt om van deze school een goede te maken, omdat het wist, dat gij hier de scepter zoudt zwaaien. Gij weet, dat de Zaterdagmorgen bij mij de bijnaam heeft gekregen van Brouwersdag, omdat gij op dien morgen bij mij ten gemeentehuize steeds een trouw comparent zijt. Deze 2e November, mijnheer Brouwer, zou ik, ook al valt deze niet op Zaterdag, met recht Brouwersdag willen noemen. Vandaag toch is het uw dag, de dag, waarop u een dierbare wens in vervulling ziet gaan. Ik behoef u niet te vragen deze mooie school waard te willen zijn. Ik kan slechts constateren, dat wij heden het pracht van een Hoofd, dat wij in u hebben, een school hebben gegeven, die hem waard is. Welaan mijnheer Brouwer, hier hebt u de school, die bij u past, die recht doet aan uw grote capaciteiten van hoofd en hart. Laat zij uw een werkplaats zijn, waarin u de jeugd van Holten vormen moogt tot goede jonge mensen, tot nuttige leden van onze maatschappij. Groots is uw roeping en heilig uw taak. Hiermede verklaar ik deze dorpsschool van Holten voor geopend. De inspecteur spreekt. Na deze toespraak van de burgemeester kreeg de heer Dubel het woord om zijn grote vreugde over de stichting van deze school uit te spreken. De inspecteur wees er allereerst op, dat de zorg voor het onderwijs, zowel openbaar als bijzonder aan de gemeentebesturen is opgedra gen. Hij moet dikwijls als vertegenwoordiger van de Minister in de zorgen der gemeentebesturen delen, maar het is hem steeds een bijzondere vreugde te werken aan de zorg van het onder wijs. Dikwijls wordt alleen gekeken naar de kosten. Uit de woorden van de burgemeester heeft men de bedoelingen van het gemeente bestuur kunnen vernemen. Wat in Holten ge beurt is, is het bouwen van een monument. Hier wordt de grondslag gelegd voor toekomstige generaties. Wat spr. bijzonder verheugd is het feit, dat straks naast de openbare ook een bij zondere school gaat verrijzen, dat is het bewijs van een echte gezonde samenleving. Hij hoopt dat de voorstanders van het openbaar onderwijs straks evenveel vreugde mogen beleven aan de opening van de nieuwe bijzondere school. Spr. geeft dan nog een uiteenzetting van de beteke nis van deze hall en hoopt dat hij werkelijk aan zijn doel mag beantwoorden. Hij prijst het on derwijs van de heer Brouwer en wenst heel Hol ten geluk met deze nieuwe school. De heer Brouwer vraagt zich vervolgens af, wie zal ik voor deze school prijzen, de werksters, die haar zo mooi schoongemaakt hebben, met opoffering van veel tijd, de aannemer, de bouw lieden! Zij is een prachtig voorbeeld van wils krachtige samenwerking van hoofd en hand. Alles is even prachtig, doelmatig, gezellig en huiselijk. Men behoeft niet bezorgd te zijn, dat wij er een heiligdom van maken. Wij gaan de school werkelijk gebruiken voor de kinderen. Spr. is dankbaar, dat het gemeentebestuur er in heeft toegestemd om de hall voor de Zondags school te gebruiken. De voorzitter van de oudercommissie, de heer H. Soer, biedt namens de ouders een prach tige klok aan in de hall. Hij dankt de burge meester, de architect en de heer Dubel en allen van hoog tot laag die aan de totstandkoming dezer school hebben medegewerkt. In dankbaar heid gedenkt spreker de oude school, die men thans verlaten heeft om het vele goeds, dat hier tot stand kwam. Aan de heer Brouwer schenkt hij een dirigeerstokje, zodat deze de samenzang niet meer met de handen behoeft te dirigeren. De heer van Gaasbeek spreekt namens het Hoofdbestuur van Volksonderwijs zijn grote erkentelijkheid uit jegens het Gemeentebestuur voor de stichting dezer monumentale school toegankelijk voor zon, licht en lucht. Wij mogen ons gelukwensen, aldus spr., dat de omstandig heden voor de burgers zoveel zijn verbeterd, dat wij thans de grote problemen beter kunnen op-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1