0 Hervormingsdag. Plaatselijk Nieuws Ook Spierpijn TEN BOLSCHER - Rijssen "leNH&RDFS ST AGENDA b, I^o. 43. Jaargang 6. b-^ I ZATERDAG 30 OCTOBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. Stol aartpe abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal NijW DE BAKKER EN HET KERKJE erlf HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Eoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^83 - 23Jf VAN HOOGMADE. Ieder kent nog uit zijn schooljaren 't .artal 1525: Jan de Bakker om 't geloof ;e 's-Gravenhage verbrand. Hij was pastoor van Jakobswoude en verkondigde ternauwernood 8 jaar nadat Luther in 1517 zijn 95 stellingen aan- in zijn gemeente de zuivere leer van het evangelie. Hier in Holten wipte de laatste pas toor ineens om tot eerste dominee van „Holten. Zo gemakkelijk had Jan de Bak- ker het niet. Hij werd aangeklaagd en moest vluchten naar Woerden. Daar werkte hij als bakker, waaraan hij zijn bijnaam verschuldigd is, en hij preekte 's avonds bij vrienden in schu ren en op hooizolders. Tot ook dit een einde moest nemen. Hij werd gegrepen en als een der eerste martelaren op Neerlands bodem stierf hij op de brandstapel. Maar 't werk door Jan Pistorius, zo- s zijn eigenlijke naam was, aangevan gen in Jakobswoude, werd niet vernie tigd- Waar vroeger Jakobswoude lag, ligt thans Hoogmade. Een kleine, bezielde gemeente der Hervorming houdt moe- ondig stand, tegen alle Roomse verdruk king in. Doch helaas: Het kleine kerkgebouw staat op instorten. En geld voor restauratie is daar niet. WZal het werk van de eerste martelaar, die zijn leven gaf voor de voortgang van het Evangelie, dan toch tevergeefs zijn? Dat kan niet!' Dat mag niet! Dat moet niet! Hier ligt een ereschuld voor alle ker ken uit de Reformatie voortgekomen. De nagedachtenis van Jan de Bakker J wordt het best geëerd als kerkelijk Ne derland de handen ineen slaat en een parig het kerkje van Hoogmade steunt. IDat kerkje is een monument in de geschiedenis der Reformatie. Als a.s. Zondagavond hier in Holten een gemeenschappelijke Hervormings- dienst wordt gehouden, wordt U in de gelegenheid gesteld om in de collecte voor het kleine „Kerkje van Hoogmade" een blijmoedig en mild offer uwer dank baarheid te brengen voor het gezegende werk der Kerkhervorming. Door de bevoegde leiding van de her denkingsdienst werd mij verzocht enige historische toelichtingen te geven om trent het werk en de kerk van Hoog made. Een verzoek, waaraan ik gaarne heb voldaan. H. C. VAN LEEUWEN, Oranjestraat 74. ARJOS Voor de Arjos-clubs in. Nederland be loven de komende maanden alleszins be langrijk tc worden. Onlangs bracht n.l. de in 1952 inge stelde reorganisaticcommissie van de AR- partij verslag uit van haar werkzaamhe den. Dit rappojrt, dat binnenkort op de kiesverenigingen zal worden, besproken, brengt een ingrijpende wijziging in de positie van de Arjos. Voorgesteld werd om voortaan 2 leden van het Centraal Comité der AR-partij door de Arjos te doen benoemen. Hier door zullen, de clubs dus daadwerkelijke politieke medezeggenschap krijgen. Het was reeds lang duidelijk, dat de Arjos, verreweg de grootste politieke jongeren organisatie in ons land, nauwer in het partijverband ingeschakeld diende te wor den. Dat dit nu is voorgesteld, stemt tot verheuging. Ook voor de plaatselijke club houdt dit alles echter de noodzaak in zich deze verbeterde positie waardig te tonen. Trouw en belangstelling in het poli tieke werk zijn thans- voor de AR-jonge ren meer dan ooit vereist. Hierop wees de voorzitter der plaat selijke Arjos, de heer F. Stam, in zijn openingswoord op de laatstgehouden ver gadering. Voorts sprak Mej. G. Burgier over het onderwerp: „De overheid en het geweten der onderdanen". Zij bracht naar voren, dat de mens als zedelijk we zen in staat is eigen handelingen te be oordelen. Wil het goed zijn, dan dient dit te geschieden aan de hand van. -die Heilige Schrift. Ook dan echter zijn, dwalingen niet uitgesloten. Men kan op grond van een verkeerde uitlegging van de Bijbel tot foutieve opvattingen ko men. Het geweten, de zelf beo or deling faalt dan. Niemand echter, ook de over heid niet, mag zich tussen God en heti geweten stellen. Bij de discussie hierover kwamen van zelfsprekend de overheidsmaatregelen op het gebied van de landbouw ter sprake. Na de pauze werd, wegens het ontbre ken van een politiek overzicht, een vrije discussie over allerlei actuele problemen gevoerd. De vergadering werd hierna met dank gebed gesloten. en rheumatische pijnen ft U weg met KLAPROOSDAG Is de Klaproosinzameling zo maar een collecte zonder meer? Nee sedert onze zo vurig begeerde bevrijding is de Klaproosdag de enige dag, waarop wij aan onze geallieerde be vrijders ons bescheiden offer kunnen brengen voor het hoogste offer, wat velen van hen brachtenhun leven. Op deze dag gaan in duizenden, ge zinnen in het buitenland de gedachten uit naar ons kleine land, waar hun dier baren in de gruwelijke strijd om onize vrijheid een laatste rustplaats vonden. En helaas, aan de onvermijdelijkheid van het noodlot, wat zich over die meer dan dertig duizend jonge levens in ons land voltrok, kunnen wij niets verande ren. Wij kunnen hun graven met bloemen tooien, we kunnen hun enorme offer op hoogtijdagen gedenken, wij kunnen hun nabestaanden tot troost zijn, maar ja, verder staan wij hier machteloos in onze kleinheid tegenover iets wat wij nu nog na tien jaren als zo wreed en mogelijk zinloos voelen. Ja, „oorlog is zinloos", doch niet hun j,offer". Waren zij niet gevallen, dan leefden wij nu nog in slavernij en vreemde on derdrukking. Men hoort in deze dagen zo vaak mop peren. Wij, Nederlanders, mopperen zo graag. Maar denkt nu in 1954 nog wel eens iemand aan die oneindige oorlogs jaren, toen ons iedere dag meer werd ontnomen? Duizenden van onze beste landgenoten werden wreed van ons weggerukt. Dui zenden werden van have en goed be roofd en toen tenslotte het water ons tot de lippen, stond, toen mopperden wij niet eens meer, maar wachtten slechts oj> dat éne, dat onze geallieerde bevrijders ons in samenwerking met onze eigen ver zetshelden zouden brengen: „de Vrij - heid". En die Vrijheid is gekomen. Voor velen helaas te laat. Voor ons, die deze regels nu lezen, Goddank, net op tijd! En dan vragen wij U allen: „Denkt U na tien jaren nog wel eens aan dijc dagen? Hadden wij er toen ons hele be zit niet voor over gehad als we alleen maar „vrij waren?" Alleen maar vrij!!! Helaas, in onze jachtende wereld met nog steeds dreigend oorlogsgeweld, ver geten wij snel. Al te snel. Want nog zijn de wonden niet ge heeld in de harten van de tienduizenden/ die hun dierbaarste bezit moesten ach terlaten in de schoot van ons Vader land. Wij zijn vrij, we zijn weer vrij om te mopperen, vrijom te zeg gen wat wij willen, maar wij mogen ons nimmer en nimmer vrij voelen van de grote verplichting om tenminste éénmaal per jaar door het dragen van de Klap- roosvte tonen, dat wij ons altijd zuUen herinneren, hoe vurig dankbaar wij_ wa ren voor de ons gebrachte vrijheid De volgende week (1 t.m. 6 Novem ber) komen de meisjes van de Hervorm de en Gereformeerde Meisjes verenigin gen U een klaproosjc aanbieden. Ais U bovenstaande regels nog eens diep op U hebt laten inwerken, dan zult U een offer willen brengen, dat het mooie werk van het Nederlands Oorlogsgraven Co mité mogelijk maakt. - KADERCURSUS Door de besturen van de Chr. Boe ren en Tuinders Bond en de Chr. Jon geren Org. zal in deze winter een Ka dercursus worden georganiseerd. Het doel van deze cursus is dat de leden zich gezamenlijk in enkele actuele vraagstukken gaan verdiepen en zo in staat zijn met kennis van zaken over verschillende problemen mee te kun nen praten. De stof van de onderwerpen, die de ze winter behandeld zal worden, kan worden samengevat onder de titel: „De positie van de Nederlandse Landbouw" Van deze positie worden dan behan deld: 1. De sociaal-economische positie van de Nederlandse Landbouw (docent de heer H. Smit). 2. Aanrakingsvlakken tussen overheid en bedrijfsleven (docent de heer A. Yska). 3. De betekenis van het Coöperatieve wezen (docent de heer G. J. A. Zwa nenberg). Voor elk onderwerp behandelt de docent het onderwerp aan de hand van een gedrukte les, die de cursisten voor af wordt toegezonden. De tweede avond volgt een onderlinge bespreking door de cursisten waarbij Mr. J. Woutersen als discussie-leider optreedt. Tenslotte beantwoordt de docent op de derde avond de vragen, die hem door de dis cussie-leider zijn medegedeeld. Verde re gegevens omtrent deze hoogst be langrijke cursus worden verstrekt door de besturen der boven vermelde or ganisaties. TREIN REED DOOR. Trein 217 uit de richting Deventer, welke hier om 11.07 uur moet stoppen, reed hedenmorgen het station Holten voorbij, zodat de reizigers voor Holten in Rijssen terecht kwamen. Daar zorgde men er voor, dat zij met de expres-trein uit Almelo hun bestem ming konden bereiken. AANMELDING BEVOLKINGSONDERZOEK IN VOLLE GANG. Ruim 100 vrijwilligers mannen en vrouwen zijn deze week op pad om de Holtense bevolking te werven voor het bevolkingsonderzoek, dat in de pe riode van 3 tot plm. 10 December a.s. in deze gemeente voor de tweede maal zal plaats vinden. In het jaar 1951 vond hier het eerste onderzoek plaats, dat bestemd is om lij ders aan longtuberculose onder de inge zetenen op te sporen. Uit de praktijk der laatste jaren is gebleken, dat dit onderzoek ook andere afwijkingen in de borstkas aan het licht brengt, zodat het voor ieder mens van zeer grote beteke nis kan zijn. Vanaf de zesjarige leeftijd zullen de inwoners worden onderzocht, wanneer zij zich hiervoor vrijwillig beschikbaar stellen en het gelukkig verschijnsel doet zich voor, dat dit op enkele uitzondering na inderdaad het geval is. Vanzelfspre kend kan een onderzoek op tuberculose slechts volledig tot zijn recht komen, indien allen kunnen worden onderzocht, want indien lijders aan long t.b.c. niet opgespoord zouden worden, zou dit voor anderen een voortdurend gevaar blijven betekenen. Het is dus de taak van de vrijwilligers om juist aan de mogelijke gevallen de meeste aandacht te schen ken. De kosten van het onderzoek bedra gen voor ieder dus ook voor de kin deren 1.25 per persoon. Slechts in gevallen, dat dit bedrag moeilijk zou kunnen worden bijeengebracht kan van deze bijdrage worden afgeweken. Het onderzoek vindt plaats in de lo kalen van de Geref. kérk en bestaat uit het nemen van een röntgenfoto. Indien een foto mocht mislukken of onduidelijk is, dan vindt een tweede opname plaats in een dan nader te bepalen gebouw, waar dr Veeze, longarts in dienst van het Instituut voor het bevolkingsonder zoek, zich met het nieuwe onderzoek zal belasten. Dit geschied meestal een week na de eerste oproep.' D.m.v. het z.g. ponskaarten-systeem van het bevolkingsregister zijn de oproe pen reeds vervaardigd. De administra tieve afwerking berust bij de heer C. G. Bal, alhier. Aangezien men in de perio de van 3 tot 10 December hulp nodig heeft voor de administratie en de garde robe wordt een beroep gedaan op vrij willigsters, welke zich kunnen melden op de gemeente-secretarie of bij de heer Bal. De uren van het onderzoek zijn van 9.15 tot 12 uur en van 13.15 tot 16 uur. Het is vooral van belang, dat ook de oudere mensen, wegens het veelvuldig omgaan met jonge kinderen, zich aan 't onderzoek onderwerpen. Ieder werke daarom aan dit onderzoek. GAIT JAN KRUUTMOES TROK VEEL BELANGSTELLING De onlangs opgerichte mandolineclub „Jong Leven" gaf Zaterdagavond in Amicitia een geslaagde avond onder leiding van haar dirigent de heer R. Ilbrink uit Rijssen. Het nog jeugdig gezelschap speelde Afrikaanse volksliederen, zeemans- en cowboyliedjes en besloot haar optreden met een aardige wals, waarop men een half jaar gestudeerd had. Het ge heel maakte een goede indruk. Er bestond voor deze uitvoering een enorme belangstelling, zodat Amicitia tot de laatste plaats gevuld was en velen moesten worden teleurgesteld, maar dat vond zijn oorzaak in het op treden van de radioartist Gait Jan Kruutmoes, die met zijn confrère Lub bert van Gortel en een vrouwelijke ar tiste medewerking verleenden aan dit programma. Het geheel was gearrangeerd door de „Larense Schotsers," die als tussenspel verschillende folkloristische dansen ten tonele voerden met begeleiding van hun accordeonist Js. Mossink uit Hol ten. „De Larense polka," „de Vlieger" en „Smiet 't Wief weg" wisselden el kaar snel af. Na een optreden voor de pauze met aardige schetsjes en liedjes en een ge zellige conference wij noemen „De moeilijkheden van het artistenvak," „In het park" en „Bij de tandarts" ver schenen Kruutmoes en van Gortel toen het doek voor de tweede maal opging, in hun nationaal boerencostuum en gaven zij een programma weg, dat de zaal heeft doen daveren van het la chen. Er was een spontaan contact met de zaal, door samenzang en het optre den van een jonge dame op het toneel en het geheel werd afge'wisseld met boertige leut, die het merendeels nog jonge publiek deze avond zeer heeft doen genieten. De heer G. Plekkenpol, de voorzitter van de „Larense Schotsers," die de avond met een kort welkomstwoord had geopend, bracht de bezoekers dank voor hun opkomst en stelde een twee de uitvoering in het vooruizicht. Na een kleine verloting werd de avond met een gezellig bal besloten met me dewerking van de band van de heer Js. Mossink. Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 S&ftiAPiiiSa^a Jaagt kom J1L, ere pijn pit Uw body M OUDERAVOND „SCHOOL MET DE BIJBEL" Ondanks ongunstig weer grote belangstelling. In het gebouw „Irene" werd Vrijdag avond van de vorige week de jaarlijkse ouderavond gehouden van de „School met de Bijbel". Ondanks de zeer on gunstige weersomstandigheden waren bij na alle plaatsen bezet, toen om even over half acht het hoofd van de school, de heer J. Kroon, de bijeenkomst opende met gebed, nadat gezongen was Psalm 68 vers 10. In zijn openingswoord deelde de neer Kroon o.m. mede, dat het samenstellen van het programma voor deze ouder avond het personeel telken jare weer veel zorgen brengt, doch gelukkig zijn de moeilijkheden ook deze keer weer over wonnen en men hoopt, dat hetgeen deze avond geboden zal worden, op prijs zal worden gesteld. Onder leiding van het onderwijzend personeel werd hierna door de kinderen een programma afgewerkt, dat er kwan titatief en kwalitatief zijn mocht. 't Waren niet alleen de jongens en meisjes uit de hoogste klassen, die iets ten beste gaven. Zelfs de allerkleinsten kwamen op het podium en brachten', hun zangnummertjes of voordracht. Wij hebben ons verbaasd over de vrijmoedig heid van de eerste klassertjes. Zonder de minste schroom of angst ging het. jHet gaat helaas niet alle nummers van het „bonte programma" afzonderlijk te noemen en we vermelden daarom riechts enkele van de „grotere" by dragen: „Veilig Verkeer" (klas 5); „Boerke Naas" (Freek Grotcboer als Boerke Naas en Frits de Groot als rover): „Noten balk" (Voor ieder schoolvak een leuk versje)„Het ABG" (een aardig spel, waaraan 26 leerlingen meewerkten o.Lv. de heer Kroon. Elly Godeschalk zorgde hierbij op de piano voor de muzikale omlijsting); „Een echt avontuur" (to neelstukje onder leiding van meester Pottjewijd door de jongens van klas 6 en 7). Henk en Janny van Lindenberg ga ven op keurige wijze enkele jodelnum- mers ten beste en Appie Landew'eerd als „krachtmens" ontving een daverend ap plaus. Verder mag niet onvermeld blijven het optreden van de twee Indische meisjes (in klederdracht), die op keurige wijze enkele liedjes zongen. Het programma werd besloten met het prachtige tableau „De Nederlandse Maagd" (EUy Godeschalk). Twee en twintig meisjes (van iedere provincie twee) met de provinciewapens verschenen op het podium en zongen van iedere provincie twee coupletten met be geleiding van de heer Kroon (viool) en Nies van Lindenberg (piano). Het tableau werd besloten met het ge zamenlijk zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. De voorzitter van de schoolvereni ging, de heer M. Tecselink, sprak een slotwoord en dankte aUen, die hun me dewerking hadden gegeven aan het welslagen van deze ouderavond. Tot slot werd nog gezongen: ,,'k Wil U, o God, mijn dank betalen". ACCOUNTANTSKANTOOR voorConsoles van verenigingen BERGRUITERS WAREN FAVORIET. De leden van de L.R. De Bergruiters, die Zaterdag 23 October hebben deelge nomen aan de cross country, georgani seerd door de L.R. Ceres te Zuidwolde, hebben fraaie overwinningen geboekt. Het was de eerste wedstrijd van het cross-seizoen 1954-55, doch het is met een duidelijk geworden, dat de Bergrui ters, evenals het vorige seizoen, een rol van grote betekenis zullen spelen bij het rennen door bos en veld. De uitslagen waren als volgt: Lichte cross (2000 m.)1 H. Scho- neveld met Old Mac, 4 min. 21.6 sec.; 4 J. Jansen met Bruine Nar, 5 min. 24.6 sec.; 5 E. Aaltink met Supliant, 5 min. 25 sec.; 9 G. Keizer m. Black, 5 m. 55 sec.16 Wim Aaltink met Suplte, 6 min. 24.7 sec. Zware cross (2500 m.)1 M. Bolink met Lyda, 4 min. 42.4 sec.; 2 H. Beid- man met Herald, 5 min. 9.2 sec.; 3 Joh. Bronsvoort met Klein Duimpje, 5 min. 10.8 sec.; 5 G. Hulsman met Albert, 5 min. 22.3 sec.7 T. Beldman met Johnny, 5 min. 35.8 sec.8 G. Bolink met Haary, 5 min. 37 sec.; 9 J. W. Hulsman met Goldmantel, 5 min. 41.2 sec.; 12 T. Beld man Jr. met Deserteur, 5 min. 45 sec.; 16 H. J. Bosschers met Parel, 5 min. 49.8 sec. De heren J. Struik met Hennie en Jhr. van Coeverden met Goltine reden beide de cross uit, doch zij vielen buiten de prijzen. Aan deze cross country werd deelge nomen door de Landelijke Rijverenigi- gingen van Balkbrug, Meppel, Holten, Zuidwolde, De Wijk, Ruinerwold en Koe- kange. voor kinderen,mei"Thijm en Honing Vrijdag 29 Oct., nam. 3 uur, in 't café Kalf stermanAanbesteding bouwen van een lagere school met 8 lokalen. Zaterdag 30 Oct. 7.30 uur: Filmavond: „Maria Louise" in Irene. (Zie adv.) Maandag 1 Nov. 7.30 uur: Ledenverga dering afd. O.L.M. in café Kalf ster man. Spreker o.a. de heer Kreulen over „Standsbewustzijn". Dinsdag 2 Nov. 2 uur: Officiële opening nieuwe O.L. Dorpsschool. Samenkomst in het jeugdgebouw „Irene". Dinsdag 2 Nov. 4.30 tot 5 uur: Spreek uur controlerend arts Dr Tromp Vis ser, kantoor Alg. Ziekenfonds. (Voor uit bespreken.) Woensdag 3 Nov. (Dankdag): Uitvoering H.G.K. in Amicitia. Woensdag 3 Nov. (Dankdag), 8 uur: Uitvoering toneestuk: Rimboe, O.C.H. in Irene (zie annonce). Woensdag 3 Nov. (Dankdag) van 10 tot 16 uur grote verkoping van 'n schit terende partij Amerikaanse Leger- goederen bij A. Mulder, Oranjestraat. (Zie adv.) Donderdag 4 Nov. 8 uur: Jaarvergade ring Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag- 4 Nov. 13.3015 uur: Spreekuur Zr. Kuiper van -Kraamcen- trum Deventer, kantoor Alg. Zieken fonds. Donderdag 4 Nov. 7.30 uur: Lezing Dr. Grashuis over moderne veevoeding in hotel Vosman voor C.B.T.B. en Be drijfsvereniging. Zaterdag 6 Nov. 7.30 uur: Verwerping bij bakkerij Hartsuiker. (Zie adv.) Maandag 8 Nov. 7.45 uur: Toneelspel „Levenswending" door Toneelclub C.O.C. in gebouw Rehoboth (zie adv.) Dinsdag 9 Nov.: Cabaret-avond in Ami citia met Adri van Oorschot en de Spelbrekers, nam. 8 uur (zie annonce). Zaterdagavond 13 Nov.Tussenbal Dans club „Müller". Woensdag 17 Nov.: Ouderavond U.L.O.- school. Vrijdag 19 Nov. 7.30 uur: Propaganda- vergadering C.N.V. in geb. Rehoboth. Zaterdag 20 Nov. 7.30 uur: Uitvoering Arb. Toneelver. V.O.P. in café Maats. 25, 26 en 27 November: Bazar in Irene ten bate van de C.J.M.V. Onrustig, gejaagd? M ij nhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds Is raël en 10.30 uur Ds Israël (Bediening H. Doop)7 uur in de Geref. Kerk Interkerkelijke dienst ter herdenking van de Hervorming. Voorganger Ds Hoogkamp. In deze dienst collecte voor het gebouw van de Herv. Gemeente te Hoogmade. Dijkerhoek. 10 uur Ds Juckema van Nijverdal. Collecte voor Bethanië. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Evangelisatie in Noord- Brabant en Limburg. RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt op Vrijdag, 5 November 1954, des namiddags 7.30 uur ten gemeentehuize bijeen voor de be handeling van de volgende agenda: 1 Notulen van de openbare vergade ring van 3 September 1954. 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Bezwaarschrift tegen een aanslag reinigingsrecht 1954. 4 Voorstel tot wijziging van straatna men in de Boschkamp. 5 Voorstel tot wijziging van de ver ordening als bedoeld in art. 11, 2e lid der winkelsluitingswet 1951. 6 Voorstel tot aanvaarding van een schenking. 7 Voorstel tot ruiling van grond met de heer C. A. Muller. 8 Voorstel tot aankoop van huis en erf van de heer J. H. Kuit. 9 Voorstel tot vaststelling van huur van de woningen Rörikstraat 1 en Holterberg 24. 10 Voorstel tot het toekennen van een uitkering van 6% van de bezoldi ging over het 4e kwartaal 1954 aan het gemecntepersoneel. 11 Voorstel tot bevordering van de hulpkeurmeester H. W. Goorman tot hulpkeurmeester le klasse. 12 Voorstel tot uitbreiding van het electriciteitsnet in de buurtschappen Lichtenberg en Look. 13 Voorstel tot voorlopige vaststelling van bedrijfsrekeningen en gemeen terekening over 1953. 14 Begrotingswijzigingen 1954. 15 Rondvraag. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevan\den: Zwarte plastic ceintuur; pijp: damesarmband (im. doubler)ijze ren wieltjekinderwantjezwaarte gummi regenjas; contactsleutel en deursleutel; van auto. Verloren: Bruin lederen tas met we tenschappelijke papieren; jongens col bertjasje: triptiek; dubbele rijwieltas. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau van de Rijkspolitie. Oranjestr. 55, Holten, tel. 352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1