}laatselijk Nieuws v.v.v. l Najaarsvergadering AANSLUITING WASMACHINE/ Opening nieuwe Dorpsschool. AGENDA urig eStf )e abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Komt er een historisch museum? noi Onder voorzitterschap van Mr. W. H. Inldaar hield de V.V.V. „Holtens Be- Maandagavond in de zaal van café een najaarsvergadering, waarvoor >n behoorlijke belangstelling bestond. Mr. Enklaar constateerde in zijn over- icht over het afgelopen seizoen, dat 't reemdelingenverkeer naar Holten on- anks de slechte weersomstandigheden is geweest. De hotels en pensions ju zeer goed bezet geweest en er was élfs meer aanvrage voor kampeerhuis- es en al mag de belangstelling voor de ampeerboerderijen en -terreinen wat ^r( linder zijn geweest, over het afgelopen Seizoen kan men zeker niet ontevreden ijn. In zijn welkomstwoord richtte Mr. En- :laar zich in het bijzonder tot de ere- -oorzitter, de heer A. J. Goldstein, die p(iok achter de bestuurstafel had plaats ;enomen en herinnerde er aan, dat in voorjaarsvergadering de suggestie ge- laan was om na afloop van het seizoen peer bij elkaar te komen. Het V.V.V.- bestuur zal in deze vergadering meer 'luisterend dan sprekend willen optreden, naar ook graag zelf zijn ervaringen 42. Jaargang 6. ZATERDAG 23 OCTOBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD moet dan in de eerste plaats ank gebracht worden aan de heer Maats, ie zijn serre als informatiebureau be- chikbaar stelde en aan de heer G. H. [ers, die als administrateur optrad. De rvaringen met de heer Kers zijn, aldus t. Enklaar, zeer naar onze zin geweest, lij bleek de rechte man op de rechte laats te zijn en zowel gasten als hotel- n pensionhouders hadden voor zijn rerk niets dan lof. Informaties. de actie voor verhoogde bijdragen an de leden is veel succes geoogst. De lelanghebbende zakenmensen en vele iden hebben door hun verhoogde bij- Hl® ragen zeer veel begrip getoond voor dit rerk, dat voor het algemeen belang ver- icht wordt. Er is een bedrag van f 1944 an contributies binnengekomen tegen 1144 in 1953. Hiermede kan bijna de uaximum bijdrage van de gemeente ver dorven worden, die voor elke gulden van particuliere zijde ontvangen 50 ct. sub- idie geeft met een minimum van f 500 n een maximum van f 1000. Door het secretariaat werden 1012 chriftelijke inlichtingen verstrekt en I, ijdens de periode van 15 Juni tot 8 Sep- ;ember verstrekte het informatiebureau 453 mondelinge inlichtingen, 56 maal rerd telefonisch om inlichtingen ge- l. Er werden 329 wandelkaarten [erkocht, 50 dienstregelingen van O.A.D. in 7 reisgidsen van de N.S. Dit waren enkele globale inlichtingen, velke de voorzitter kon verstrekken, 'aarbij hij verder nog wees op het uit- tomen van een prachtige nieuwe folder en op het feit, dat de V.V.V. vertegen woordigd is in de contactcommissies van vj le Vijfhoek en de IJsselstreek. Hij bracht nog dank aan de plaatse- ke verenigingen voor hun medewer king aan de zomerprogramma's en aan ,U(|i je heer G. H. Franke, die wegens zijn vertrek naar Lochem het V.V.V.-bestuur leeft verlaten en zich in de korte spanne van zijn lidmaatschap een goed be stuurslid heeft getoond. Suggesties. Bij de bespreking van de plannen voor iet volgend seizoen wees dokter Nagel- lout op het initiatief van Dwingeloo, vaar de burgemeester en mevr. Stork lebben weten te bewerken, dat verschal ende inwoners gedurende een maand een lunstschilder uit de stad in huis namen. Iet is daar een daverend succes gewor den en dit voorbeeld zou ook Holten als toeristenland populair kunnen maken. Ook zou het aanbeveling kunnen ver dienen om aandacht te schenken aan het verzamelen van collecties bijzondere stenen. Volgens een bekend geoloog is voor deze stenenzoekers elke steen een fedelsteen en het zou helemaal niet gek zijn een bijna afgestudeerd geoloog hier in pension te nemen om met de zomer- eens excursies voor dit doel te toaken. Door de heer Beijers, bestuurslid, werd hierop geantwoord, dat een plaatsge noot met plannen rondloopt om een his torisch museum in te richten, waarin kaast zeldzame natuurvondsten ook oude klederdrachten enz. zullen worden ten toongesteld. Door de heer Claasen werd gewezen op het hotelplan voor Overijssel, dat in Voorbereiding is en waarvoor men, naar van bestuurszijde werd verklaard, de hotelhouders zal komen bezoeken. Er waren zo nog tal van onderwer pen, welke werden besproken en onder 4e aandacht van het bestuur gebracht, dat ze gaarne in overweging wil nemen. Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5J(8S - 23J, Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 en hij hoopte, dat bij een eventuele komst van de Waterstaatscommissie uit het college ook het V.V.V.-bestuur in de ge legenheid zal worden gesteld om zijn standpunt hierin uiteen te zetten. Met de verbetering van deze weg op het gebied van Holten en Hellendoorn zal echter ruim twee ton gemoeid zijn. Ook van de zijde van de A.N.W.B. en de K.N.A.C. houdt men zich bezig met de onhoudbare toestand, welke zo lang zamerhand is ontstaan. Eerstgenoemde heeft zich reeds tot de provinciale auto riteiten gewend. Verhoogde financiën. Wegens verhindering van de penning meester, de heer W. ten Berge, werd door de vice-voorzitter, de heer Beijers, de begroting voor het jaar 1955 voorge dragen. Zij bevat aan inkomsten en uit gaven een bedrag van f 3000. De inkom sten bestaan uit de bijdragen der leden en de gemeentelijke bijdrage, waarbij 'n bedrag voor de verkoop van wandelkaar ten moet worden geteld. De uitgaven bevatten o.m. belangrijke bedragen voor advertentie-reclame, pro paganda met wandplaten, afschrijving van de kosten der folders van 1954, bij drage aan de provinciale V.V.V. en een bedrag van f 250 voor de feestelijke vie ring van het 40-jarig jubileum der ver eniging, die op 20 September 1915 werd opgericht. Ook zal de vereniging weer bijdragen in het werk van de C.C. Twen te, IJsselstreek en Vijfhoek. Bestuursverkiezing. In de vacature wegens het bedanken van de heer Franke werd met meerder heid van stemmen gekozen de heer J. P. Nagelhout, nadat de heer van Linden- berg met klem had aangedrongen op een vertegenwoordiging in het bestuur van de voornaamste religieuze groepe ringen. --- - Het bestuur had twee caiïdfdaten ge steld, n.l. de heren Nagelhout en J. Wig- gers, op grond van hun persoonlijke kwaliteiten, en meende er niet op te moe ten ingaan deze verkiezing in de poli tieke sfeer te brengen. Toegangswegen Holterberg. Bij de rondvraag kwam de wens aan de orde om op de hoofdwegen duidelijk te doen aangeven de toegangswegen naar de Holterberg, omdat velen en vooral de automobilisten de kleine verwijzingsbord jes niet op tijd opmerken. Het bestuur zal hierin de nodige stappen doen. Tenslotte werd nog gepleit voor een meer soepele toepassing van de kam- peerverordening, zolang in de materie van het kamperen niet bij een algemene wet is voorzien, die naar de voorzitter verklaarde op stapel staat. Het zuiver houden van de toestanden op dit gebied wordt zeer op prijs gesteld, zo werd van verschillende zijden verklaard, maar zo lang het hebben van een kampeerkaart niet uniform is voorgeschreven, zullen er mensen blijven, die nog geen maatre gelen namen en deze moeten niet onder alle omstandigheden worden afgewezen. Een besluit kon hier natuurlijk niet worden genomen, omdat deze zaak het gemeentebestuur regardeert. CROSS COUNTRY BERGRUITERS De L.R.V. „De Bergruiters" hield Za terdagmiddag op de Lage Borkeld on der Holten een cross country in club verband gereden in equipes van vier ruiters. Het was een bochtig en zo doende niet gemakkelijk parcours dat de ruiters hadden te rijden, voorzien voorts van 4 hindernissen en 4 af sprongen. Men had deze indeling geko zen om ook de minder sterke ruiters een kans op een eervolle plaats te geven. Er werden zeer goede tijden ge maakt en de uitslagen waren als volgt: Eerste pr. equipe H. J. Bosschers 12 min. 49 sec., tweede pr. equipe G. Schooien 13 min. 22 sec., derde prijs equipe J. Jansen 13 min. 43 sec. en vierde prijs equipe G. Keizer 14 min. Het parcours had een lengte van 1700 meter. De beste individuele tijden waren: 1. G. Hulsman, 2 min. 47.5 sec., 2. M. Bolink 2 min. 48 sec. en 3. H. Schoone- jVeld 2 min. 49 sec. Op de Overijsselse Dankdag, Woensdag 3 November hopen de Bergruiters een tweede puzzle rit te houden, waaraan de dames der deelnemers per fiets kunnen deelnemen. STOPCONTACT MET RANPAARPIN6 EENT(K££DE ZICHTBARE AANLEIDING VEILIGHEIDSINSTITUUT A11-84 Gehele bevolking zal weer onderzocht worden. Er is reeds een begin gemaakt met de voorbereiding van het bevolkingsonder zoek, dat begin December voor de twee de maal in onze gemeente zal plaats vin den. Dinsdagavond heeft de heer J. Naeff, te Zwolle, administrateur van de Ver eniging voor de t.b.c. bestrijding en de administratieve leider in provinciaal verband, voorbereidende besprekingen gehouden met de dames én heren, welke vanwege het gemeentebestuur zijn aan gezocht om de bevolking te animeren om aan dit onderzoek zo voltallig mogelijk deel te nemen. De pers heeft, hoewel zij zich de vo rige maal zeer veel moeite heeft ge troost de bevolking zo volledig moge lijk in te lichten, van deze vergadering geen mededeling ontvangen, zodat wij van bovenstaande bijeenkomst geen ge trouw verslag kunnen geven. Wij plaatsen hieronder echter een ar tikel van de hand van de burgemeester over dit onderzoek. Ook het Groene Kruis ontving geen uitnodiging, hoewel zij zich reeds bijna veertig jaar met de t.b.c. bestrijding heeft bezig gehouden. Wij constateren dit zonder daar commentaar op te ge ven én blijven onze medewerking ver lenen. BEVOLKINGSONDERZOEK. Zoals reeds eerder in dit blad is mede gedeeld, staan wij in Holten weer aan de vooravond van het tweede bevolkings onderzoek op t.b.c. Het zal U allen nog wel bekend zijn van de vorige maal hoe groot de belangen voor onze volksge zondheid zijn, diê-MêriSëde wCI^Sn ge diénd. Het ligt in de bedoeling de gehele be volking van Holten, van 6 jaren af, voor het doorlichtingstoestel te krijgen. On der de boerenstand weet men met name goed, welk een gevaar de t.b.c. voor de veestapel betekent, hoe groot het belang is, dat een met t.b.c. besmette koe uit deze niet het andere vee aantast. Wanneer wij voor Ons vee geen kos- sten noch moeite besparen om de t.b.c. buiten de stallen te houden, dan mag deze zorg voor de t.b.c. bestrijding on der de mensen daarbij toch zeker niet achterblijven. Wat zouden trouwens al le maatregelen, om het vee t.b.c. vrij te houden, baten, wanneer verzuimd zou worden om een eventuele besmettings haard onder de mensen op te sporen en onschadelijk te maken. De organisatie van het bevolkingson derzoek, waarmede de heer C. G. Bal belast is, zal weder op dezelfde wijze plaats vinden als de vorige maal. Het onderzoek zal begin December plaats vinden in de consistoriekamer van de Gereformeerde kerk. De kosten van dit onderzoek zullen wij allen tezamen moeten dragen. Zo is het de bedoeling, dat een ieder bij draagt naar vermogen. De gemiddelde bijdrage is 1.25. Doordat zij, die over een wat ruimere beurs kunnen beschik ken ook meer betalen dan 1.25, kun nen zij, die op zware lasten zitten voor een geringer bedrag geholpen worden. Bedenkt U derhalve bij het bepalen van uw bijdrage, dat U door meer te geven, een ander helpt mede te doen aan het onderzoek. Een groot aantal ingezetenen, die daartoe werden uitgenodigd, hebben het belang van dit onderzoek ingezien en zich bereid verklaard alle gezinnen in de gemeente te bezoeken. Zij zullen U komen vragen of U zich aan dit onderzoek wilt onderwerpen en U tevens een kwitantie voor de door U te betalen bijdrage aanbieden. Ik vertrouw gaarne, dat U door mede te doen, er toe zult willen medewerken, dat 100% der bevolking wordt onder zocht. Het gaat om uw eigen belang en om ons aller belang, beide. Mr W. H. Enklaar, Burgemeester van Holten. LEZING CANADA EN AMERIKA. Voor leden van de buurtvereniging „Schoolkring Dijlcerhoek" en de afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouw en hield de heer P. Dijkstra alhier Zater dagavond in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek een lezing met filmplaatjes over zijn reis naar Canada en Amerika, die hij kort geleden met zijn echtgenote ondernam. Het waren prachtige kleurenbeelden, die de heer Dijkstra de toeschouwers liet zien en daarbij vertelde hij hen van de geweldige afstanden, de middelen van bestaan, de methoden in de landbouw enz. Ook toonde hij nog enkele beelden van de onlangs gehouden Braderie en uit het dagelijks leven o.a. de fam. IHoos- terboer (Bonte Paard) in het hooiland. De voorzitter van de Schoolkring, de heer G. H. Wanders, bracht de heer Dijk stra onder aanbieding van een kleine at tentie dank voor de prachtige avond. Op 25 Nov. a.s. is er een filmavond over Afrika. PRIMA VLEESWAREN De heer J. Kalfsterman alhier, be haalde met zijn ingezonden vleeswaren op de Internationale Slagersvakten- toonstelling te Utrecht twee prijzen n.l. een eerste prijs met leverkaas en een tweede prijs met pekelvlees. De nieuwe openbare Dorpsschool op de Boschkamp is thans gereed en zal Dins dag 2 November a.s., der namiddags 2 uur, officieel geopend worden. Het gemeentebestuur heeft uitnodigin gen doen uitgaan aan tal van officiële personen, verenigingen en ouders derj leerlingen om hen te doen, delen in zijn. vreugde over de stichting van deze mo derne school. Oorspronkelijk lag het in het voorne men om alle ouders uit te nodigen, die hiervoor belangstelling zouden heboen, maar hun aantal was zo groot, dat men zich tot één persoon uit eik gezin heeft moeten beperken. De genodigden zullen eerst ontvangen worden in het jeugdgebouw „Irene" om vervolgens de officiële plechtigheid bij te wonen. De gecombineerde ouder- en school feestcommissie heeft Maandagavond ech ter besloten de bezwaren van het samen bijwonen der officiële opening te onder vangen door de ouders, die 's middags niet tegenwoordig konden zijn, 's avonds in de gelegenheid te stellen tussen 7 en 9.30 uur de school te bezichtigen. Zij zullen dan worden ontvangen door de feestcommissie en worden rondgeleid door het onderwijzend personeel. Voor deze bezichtiging zullen ook welkom zijn, die ingezetenen, welke, hoewel zij geen kin deren op school hadden, de schoolfees ten financieel steunen. Een aardige geste van de schoolfeestcommissie, die zeker in goede aarde zal vallen. De bezichtiging zal nog eens Genaaid! wuTucii."op Ddhüeï-dS'f""^ November van 4.305.30 en van 79 uur voor oud leerlingen van de Dorpsschool. Oorspronkelijk had men zich voorge steld met de schooljeugd een groot bui- tenfeest aan te richten, maar door het gevorderde jaargetijde heeft men daar Van af moeten zien en wordt er nu öp de Overijsselse Dankdag voor het gewas (Woensdag 3 November) des middags een. binnenfeest gehouden in de grote ihall van de school voor alle leerlingen en oud-leerlingen van het afgelopen cur susjaar. Na liet optreden van een goochelaar, illusionist of dergelijke heeft een trac- tatie plaats en zullen de cadeautjes van het oorspronkelijk te houden schoolfeest ■worden uitgereikt. Dat belooft dus een prima middag te worden voor de jeugd. Verder mag de jeugd dan haar nieuwe school eens aandachtig bekijken, want tot dat tijdstip heeft zij alleen nog maar van de buitenkant kennis kunnen nemen v.^n haar nieuwe domein. Behalve na tuurlijk de bevoorrechten, die het onder wijzend personeel mochten helpen dei boeken en leermiddelen te verhuizen. De leden van de schoolfeestcommissie hebben aangeboden behulpzaam te zijn bij de overhuizing der grotere inventaris. In deze laatste vergadering is ook nog gesproken over het Sinterklaasfeest. Ook dat bergt- nog blijde verrassingen in zich, maar voor de financiën zal deze keer niet met lijsten worden rondgegaan.' De ouders zullen nog wel in de gele genheid worden gesteld oen penningske te offeren. BAZAR VAN DE VERENIGING „TESSELSCHADE" EN „ARBEID ADELT" Op Dinsdag 26 October zullen de ver enigingen „Tesselschade" en „Arbeid Adelt" des namiddags van 2.30 - 5 uur in de zaal van hotel Holterman een bazar organiseren. Deze bazar omvat voornamelijk hand werken, welke vervaardigd zijn door dames op leeftijd, wier financiële posi tie zodanig is, dat zij niet voor ouder domsvoorziening of een andere sociale maatregel in aanmerking komen, maar die toch pok weer niet zo kapitaal krachtig zijn, dat zij geheel en al in hun onderhoud kunnen voorzien. Men zou hen, zoals Mevr. C. G. Baronesse van der Borch van Verwolde geb. Boellaard, het uitdrukte, toen zij ons op deze ba zar wees, kunnen rangschikken onder de z.g. vergeten groepen, die bij onze stijgende welvaart erg achteraan ko men. De zeer aardige en gedifferentieerde werkstukjes zijn o.a. vervaardigd door liggende patiënten, oud - verpleegsters enz. Mevr. van der Borch hoopt nu maar, dat deze bazar, evenals in 1951 weer veel belangstellenden en koop sters zal trekken, omdat de mensen, waarvoor zij wordt georganiseerd, het zo broodnodig hebben. Wanneer de da mes in Holten een ogenblikje van hun tijd voor deze middag willen reserve ren, dan zal dit zeker in orde komen. LEZING SCHOOLKRING ESPELO. De in ons vorige nummer aangekon digde lezing van de heer P. Dijkstra over Canada en Amerika, zal niet op Za terdagavond, maar op Maandagavond, 25 October a.s. plaats vinden om half acht in de school te Espelo. Vrijdag 22 Oct.: Ouderavond School met de Bijbel, nam. 7.30 uur in Irene. Zaterdag 23 Oct.Uitvoering Mandoline club „Jong Leven" in Amicitia, met medewerking „Larense Schotsers" en Gait Jan Kruutmoes en zijn gezel schap, nam. 7.30 uur. Zondag 24 Oct. 2 uur: Zondagsschool- dienst in de Ned. Herv. kerk. Maandag 25 Oct.Lezing met filmpl. voor de Schoolkring Espelo door de heer P. Dijkstra over zijn reis naar Canada en Amerika, nam. 7.30 uur, in de school te Espelo. Maandag 25 Oct. 8 uur: Vergadering afd. Holten van de Alg. Bedrijfsgroepen Centrale in zaal K. ter Horst. Spreker: de heer H. Volbeda over tariefiëring bij de Eternitfabrieken te Goor. Dinsdag 26 Oct. van 14.30 tot 17 uur: Bazar in hotel Holterman (zie adv.). Donderdag 28 Oct. 7.30 uur: Ledenver gadering „Jong Holten" afd. B.O.O. in café Vruggink. Spreker: de heer J. B. Meijer van de Ned. Heide-Mij. Donderdag 28 Oct.Optreden van de be kende concert- en oratoriumzanger Ot to Couperus in het Parkgebouw te Rijssen (zie adv.). Vrijdag 29 Oct., nam. 3 uur, in 't café Kalfsterman: Aanbesteding bouwen van een lagere school met 8 lokalen. Dinsdag 2 Nov. 2 uur: Officiële opening nieuwe O.L. Dorpsschool Samenkom?^-- in het jeugdgebouw „Irene". Woensdag 3 Nov. (Dank^gj. uitvoering H.G.K. in Amicit Woensdag 9 ^r-jna (zang en toneel). l^ov. (Dankdag), 8 uur: Uitvoering toneestuk: Rimboe, O.C.H. in Irene (zie annonce). Dinsdag 9 Nov.: Cabaret-avond in Ami citia met Adri van Oorschot en de Spelbrekers, nam. 8 uur (zie annonce). Zaterdagavond 13 Nov.Tussenbal Dans club „Müller". Woensdag 17 Nov.: Ouderavond U.L.O.- school. 25, 26 en 27 November: Bazar in Irene ten bate van de C.J.M.V. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur, 10.30 en 's av. 7 uur Ds Israël (Bed. H. Av. en Dankz.). In alle diensten collecte voor de Prot. Kerk in Indonesië. Dijkerhoek. 10 uur Ds Swijnenburg van Nijverdal (Bed. H. Av.). Collecte voor de Prot. Kerk in Indonesië. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. Ie LUSTRUM ORATORIUMUITVOERING „SOLI" De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erke- lens te Enschede) hoopt Maandagavond, 20 December, haar jaarlijkse Oratorium uitvoering te geven. Sinds Kerstfeest 1950 geeft „Soli" de ze oratoriumuitvoering, waarvoor steeds flinke belangstelling bestond. Aan deze eerste Lustrum-uitvoering zal medewerking worden verleend door Riek Landeweerd (sopraan), Kees Denik (bariton), Herman Koopman (declama tie) en Hilbrand van Bolhuis (orgel). De recitatieven, die voorgaande jaren werden gezongen door sopraan en ba riton, zullen nu gedeclameerd worden door de heer Koopman. De solisten zul len in plaats van deze recitatieven een aantal bekende kerstliederen zingen. We komen t.z.t. op deze oratorium uitvoering terug. LICHTMAST OMVER GEREDEN. Een Rotterdamse automobilist, J. H. genaamd, heeft Zondagmorgen met een grote personenauto, welke hij had ge huurd, brokken gemaakt bij het grote viaduct. Waarschijnlijk is hij door uit eenlopende raadgevingen van de inzit tenden omtrent de te volgen weg de kluts kwijt geraakt en daardoor aan het slingeren geraakt. De auto botste tegen de voor het viaduct staande lichtmast welke omver geworpen werd en ver volgens een waarschuwingsbord: „Einde Voorrangsweg" ramde. Zij werd zwaar beschadigd. Van de 8 inzittenden 7 volwassenen en 1 kind kregen en kele lichte verwondingen, zodat medi sche hulp moest worden ingeroepen. Dr C. H. Rietdijk verleende de eerste hulp. De plaatselijke politie waarschuwde de verkeerspolitie, die de wagen voor na der onderzoek in beslag nam, zodat de inzittenden op andere wijze hun weg moestén vervolgen. De juiste oorzaak kon niet worden vastgesteld. Volgens ooggetuigen zou de bestuurder niet bijzonder hard hebben gereden. PROTESTANTSE KLEUTERSCHOOL. Het bestuur van de school verzoekt ons mede te delen, dat er nog enkele prijzen van de verloting zijn blijven lig gen. Het zijn de nos. 414 (ontbijtlaken) 213 (streep-kussen)642 (kussen)644, 541 en 307 panlappen; 699 jurkje. Zij moeten vóór 1 November tegen overlegging van het lot worden afge haald bij Ds Israël, Larensesweg 29. Liefst tussen 6 en 7 uur 's avonds. Na 31 October a.. vervallen deze prij zen anders aan het bestuur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1