V 0. Plaatselijk Nieuws Ds. Knipscheer nam afscheid tas wl m ijl. Stfon^lNamiAm buiten AGENDA 40. Jaargang 6. ZATERDAG 9 OCTOBER 1954 Verschijnt ©Ike Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Eoltens Nieuwsblad" abonnementsprijs van dw blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal t0 HoUenm Telef_ ksuss-zsj, Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 In een zeer druk bezochte middag- dienst nam Ds M. J. W. Knipscheer, in rCT verband met zyn vertrek naar Arnhem, Zondag afscheid genomen van de Her vormde gemeente van Holten, welke hij ruim zes en een half jaar als herder en leraar heeft gediend. De dienst werd o.m. bijgewoond door tal van genodigden, waaronder het da gelijks bestuur der burgerlijke gemeente, collega's uit de ring, de voltallige kerke- raad, de hoofden van scholen, het per soneel van de Zondagsschool en afgevaar digden van talrijke commissies en ver enigingen. De dienst werd geopend met het zingen an Psalm 145 de verzen 1 en 2 en na het tspreken der belijdenis zong de gemeen- i Psalm 68 10. Ds Knipscheer las daarna uit het JN1. Handelingen 8 de verzen 26^10. Na et gebed zong men Gezang 182 1 4. In zijn predikatie aan de hand van het tekstwoord Hand. 8 39 herinnerde Ds. bipscheer er aan, dat hij in zijn eerste ireek in de gemeente ook gesproken had aar aanleiding van Handelingen 8. In deze erste preek had hij er de nadruk op ge- igd, dat Filippus Jezus Christus verkon- ligde. Thans wilde hij zich bepalen bij het leengaan van Filippus van de Kamerling. Iet accent valt thans op het afscheid. Fl ippus en de kamerling gaan uiteen. Van J: kamerling wordt uitdrukkelijk gezegd. Hij ging zijn weg met blijdschap". Er is noeilijk een betere wens denkbaar, dan dat gaat met blijdschap. Bij een afscheid is de verleiding groot sikaar vriendelijkheden te zeggen. Als het arbrj echter maar niet blijft en dat niet hoofdzaak is. De vraag welke wij moe- en beantwoorden is of we wel voldoende retrouw zijn geweest jegens elkander, of doel voor God wel juist was en of we onze opdracht wel wat terecht gebracht Wie van ons zal niet willen toe geven dat gemeente en predikant tekort rekomen zijn. Om maar enkele dingen te ïen, mijn gebed voor U of Uw gebed mor mij. Of een te weinig bewogen zijn in reestelrjk opzicht. Hebben wij wel echt aan- "it voor elkaar -gehad? Als er nog zo- te doen is zou er geen afscheid geno- mogen worden, maar in 't geloof wij, dat wij bij God in de schuld Uitvoerig gaat spr. in op de geschie- 3 van Filippus en de kamerling. Deze ons, dat God wil dat wij onze weg met ujuschap gaan. Het kan alles prachtig gaan m de ge meente, men kan veel geven voor kerk- 'estauratie, er kan een uitstekende orgam- zijn, maar wat baat het als de ge- nte geen blijde gemeente is? Het beste ik U dan ook kan toebidden is, dat ge weg met blijdschap moogt gaan, dat de God de zorg van Uw gehele leven op neemt en het beste wat gij mij en mijn n kunt toebidden is, dat wij onze weg blijdschap mogen gaan. Zo willen wij afscheid nemen in het geloof, dat Jezus sristus met ons afscheid genomen heeft dat zijn zegen ons aller deel moge zijn, eindigde Ds. Knipscheer zijn predi- iet ran c lebben, reven lacht reel 1 weten Staan. ienis iegt c blijdschap neente s I waL Uw 1 Eere rich r gezin 1 met 1 dan a Dhristus aldus Het is duidelijk zichtbaar, wat U hier hebt achtergelaten. Jacob werkte 7 jaren voor Rachel en zij gingen voorbij als dagen. Ds. Knipscheer heeft zijn gemeente liefgehad en spr. is overtuigd, dat in zijn hart wee moed is. Ook voor hem zijn de jaren om gegaan als dagen. Namens de hoofden van scholen dankte spreker nog voor het ge geven godsdienstonderwijs. Ds. A. Pietersma van Enter bracht een afscheidsgroet namens de collega's in de ring en sprak van de vriendschap en de openheid, waarmede men elkaar steeds ont moet heeft. Hij hoopte van harte, dat Ds. Knipscheer ook in zijn nieuwe gemeente vertrouwend zal opzien naar de Grote Ambtsdrager. God zegene U beiden, aldus besloot deze spreker. Tenslotte sprak Ds. Israël woorden van afscheid namens de kerkeraad en een per soonlijk woord, mede namens zijn vrouw. Des Zondags hebt gij de gemeente gepredikt van Jezus, in de week trok ge er op uit naar de zieken. Uw geduld en persoonlijk- lijkheid, vriendelijk en joviaal, hebben ge maakt, dat wij node afscheid nemer.. Wij zullen U missen. Dankbaar was spreker voor de hulp, die hij en zijn vrouw van de familie Knipscheer mochten ondervinden bij hun komst van een gehucht naar een grote gemeente als Holten. Wij allen wensen U veel goeds in Arnhem en het is niet alleen met de mond, dat wij U dat toewensen, maar onze gebeden ver gezellen U en Uw gezin. Het kerkkoor zong hierna Gezang 263: „De Here zegene U" en zichtbaar geroerd besloot Ds. Knipscheer. de dienst met een woord van dank voor alle hartelijkheid, waarmede men van hem en zijn gezin af scheid nam. Staande zong de gemeente hem toe Ge zang 104 4. Velen maakten van de gelegenheid ge bruik om Ds. Knipscheer en zijn echtge note in de consistoriekamer nog even de hand tot afscheid te reiken en met de ge nodigden kwamen zij nog even samen in het gebouw „Irene". w (ll HANDBEREIKTOE€ESTA|n VEILIGHEIDSINSTITUUT RINGVERGADERING C.J.M.V. EN C.J.V.F. Maandag j.l. waren er in „Irene" onge veer 200 jongens en meisjes samengekomen om in ringverband een startavond te hou den. Het programma bestond uit muziek, zang en spel. Het onderwerp voor deze avond „Je bent er voor de ander", werd ingeleid door de Alg. Secr., de heer A. Rol- loos. Het spel: Trek aan de bel, was prima. Na het zingen van Gez. 108 en gebed werd de vergadering gesloten en keerden allen hoogst voldaan huiswaarts. BOERENDOCHTERS VERGADERDEN WEER. De B.D.V. hield op Donderdag 30 Sept. in Hotel Hol terman een ledenvergadering. Na de opening door de presidente, Mej. J. H. Wolters, volgden enige mededelingen over cursussen. Er werd besloten deel te nemen aan de opstelwedstrijd. Deze wedstrijd werd aanbevolen door het Prov. Bestuur. Men kan kiezen uit 6 onderwerpen. Na de pauze sprak de heer Wittermans, onderwijzer aan de U.L.O. alhier, over: „De gewone man in Indonesië". Hij vertelde met toe lichting van lantaarnplaatjes. De dames zagen de beplanting van de sawahs met rijst en later knolgewassen, pinda's of rotan. Het snijden van de rijst met een speciaal rijstmesje. Het vervoer van de rotan per prauw. Verschillende klederdrachten en oogstfeesten met hun speciale gebruiken (adat). Het was een goede, leerzame avond. Er waren 4 nieuwe leden van de Land- bouwhuishoudcursus Markelo aanwezig. Hopelijk komen er de volgende vergaderig in October nog meer. Zij zijn van harte welkom. Na het zingen van het Bondslied werd de vergadering door de presidente gesloten. PUZZLER IT VAN DE BERGRUITERS. Zaterdagmiddag organiseerde de lande lijke Rijver. „De Bergruiters" een puzzle- rit te paard. Een prachtig parcours van pl.m. 7 km. liep over de Zuurberg en de Bor- keld en bood de 25 deelnemers een prach tige rit. De prachtige wisselbeker werd uit de twee groepen deelnemers gewonnen door de heer G. W. Hulsman, die slechts 14 strafpunten op zijn naam kreeg. Het groot ste aantal strafpunten verwierven de mees te deelnemers door de 5 z.g. dode controles, waarvan zij een kaartje moesten meebren gen. Het ontbreken van elk kaartje koste 20 punten. Voorts waren er 4 tijdcontroles. Na afloop werden in hotel Muller door de voorzitter, de heer H. Beldman, met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt, waarbij werd toegezegd, dat zo'n puzzlerit nogeens herhaald zal worden. De uitslagen waren als volgt: Leden: 1 J. W. Hulsman 14 st.p.; 2 G. Bolink 19 str.p.; 3 E. Aal- tink 28 str.p.; 4 J. Jansen 36 str.p.; 5 (ex aequo) H. J. Bosschers en G. Hulsman 37 str.p. Niet-leden: 1 H. J. Beltman '15 str.p.; 2 A. Ulfman 20 str.p.; 3 G. Schoo ien 29 str.p.; 4 G. Paalman 73 str.p.; 5 G. J. Prins 89 str.p. MEVR. ELEMA-BAKKER SPRAK VOOR DE PLATTELANDSVROUWEN. Voor de leden van een aantal afdelin gen uit de omtrek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen vertegenwoordigd waren behalve Holten de afdelingen Mar kelo, Goor, Enter, Dijkerhoek,, Balhmen en Colmschate hield Mevr. Elema-Bak ker, ouid-presidente van het hoofdbestuur, Woensdagavond in „Amicitia" een lezing over het bondswerk. Nu zij geen presidente meer is, aldus vertelde Mevr. Elema, voelt zij zich de „Oma" van de bond, die wordt uitge stuurd om het contact met de afdelingen te onderhouden en zo mogelijk nieuwe contacten te leggen om het bondswerk steeds nog uit te breiden. Dat werk doet zij gaarne, omdat zij geheel daarmede vergroeid is, want reeds in 1931 was zij lid van de afdeling Loppersum, een van de eerste afdelingen, welke werd opge richt. Thans telt de bond 533 afdelingen en 10 gewestelijke afdelingen met meer dan 42000 leden. Het is dan ook wel een heel verschil om lid te zijn van zo'n grote or ganisatie, dan zo maar als enkeling rond te drijven en nergens bij aangesloten te zijn. Vooral na de oorlog is het werk en de betekenis van de Bond van Plattelands vrouwen belangrijk toegenomen, omdat in verband met de wederopbouw van ons land veel vaker door de regering haar oordeel wrerd gevraagd in allerlei zaken. Belangrijk in dezen zijn o.a. de adviezen van de Hui&houdraad, waarin de bondi is vertegenwoordigd. Verder heeft de bond vertegenwoor-i digsters in talrijke vrouwencomité's en 14 grote vrouwenverenigingen en in de Centrale Bond van Plattelandsvrouwen. Met de Rooms-Katholieke en Ghr. Bond organiseert zij de grote ambulante ten toonstelling van de woning en woningin richting, welke binnenkort ook in Twente zal komen en waarvoor nu reeds twee jaar achtereen honderdduizend gulden werd uitgetrokken. Ook op het gebied van de voeding, de emigratie enz. is de bond werkzaam. Uitvoerig vertelde spreekster van de interne organisatie. Aanvankelijk werd alles teveel centraal geregeld door het hoofdbestuur. Thans heeft er voortdurend een doorstroming van meningen plaats van de afdelingen, via de provinciale be sturen, naar het hoofdbestuur en omge keerd. Belangrijk werk wordt tegenwoordig gedaan op het gebied van de vrouwelijke hulpverlening, waarbij anderen worden bijgestaan. De bond vormt de school voor de plat telandsvrouwen, die bij haar zijn aange sloten. Het gaat er daarbij niet om wat men op school geleerd heeft, maar wat men zich door deze maatschappelijke scholing zelf eigen maakt. Mevr. Elema drong er in dit verband sterk bij haar toehoorsters op aan suggesties in te zen den aangaande de inhoud van het bonds orgaan, dat daardoor veel rijker en boei ender kan worden. Zij besloot haar causerie met er op te wijzen, dat de Wereldbond van Platte landsvrouwen momenteel 127 nationale bonden telt. Dé presidente der afdeling Holten, Mevr. H. MaatsKevelam, die de tal rijke dames en de spreekster aan het be gin van de avond had welkom geheten, bedankte Mevr. ElemaBakker voor haar boeiende en leerzame causerie. Er werden bij de aanvang nog enkele huishoudelijke aangelegenheden besproken, nadat men eerst het bondslied had gezongen. AFDELING ALG. BEDRIJFSGROEPEN CENTRALE OPGERICHT. In een Woensdagavond in de zaal van de heer K. ter Horst door de NVV-Be- stuurdersbond „Holten" belegde bijeen komst is in principe besloten tot de op richting van een afdeling van de Alge mene Bedrijfsgroepen Centrale van het NVV. Door de districtsbestuurder van deze bond, de heer II. Volbeda te Doetinchem, werd een uiteenzetting gegeven van de doelstellingen van deze centrale en er op gewezen, dat het belangrijk is ook in Hol ten een afdeling te hebben, omdat de le den dan ook aan het bondswerk kunnen deelnemen en ook ingeschakeld worden in het culturele- en ontspanningswerk van de plaatselijke bestuurdersbond. In afwachting van dc definitieve op richting van een afdeling en de verkie zing va,n een bestuur, zullen als contact personen optreden de heren J. ten Wolt huis, H. M. Kettelarij en G. H. Brink man, allen werkzaam op dc Eternitfa- brieken te Goor. De heer Volbeda zal op Maandag 25 October a.s. een causerie houden over de- tariefiëring en de regeling der lonen aan genoemde fabriek. De voorzitter van de Iloltense Bc stuurdersbond, de heer Beijers, wees bij bij de opening van deze praatavond op het culturele en ontspanningswerk, dat door de plaatselijke bestuurdersbond ge daan, wordt en bracht de heer Volbeda dank voor zijn komst naar Holten, die, maar hij hoopte, niet zonder resultaat zaj blijven. GESLAAGDE NAJAARS-MODESHOW IN „AMICITIA". In het voor dit doel meer smaakvol in gerichte „Amicitia" heeft de Fa. E. Won- nink Maandagavond voor de vijfde ach tereenvolgende maal een modeshow ge houden, waarmede zij haar koopsters uit Holten en omgeving getoond heeft, welke modieuse, maar ook practischë dames-en kinderkleding zij te bieden heeft en daar bij kan nog worden opgemerkt, dat lang niet alle voorradige modellen konden ver toond worden. Voor deze najaars-show bestond zo'n grote belangstelling, dat de dames des avonds nauwelijks een plaatsje konden krijgen, 's Middags was er een nog gro tere animo als voorgaande jaren. De zaai bood een smaakvolle aanblik doordat de wanden met tapijten waren gedrapeerd en overal bloemen waren ge arrangeerd met veeltintige herfstblade ren. Voorts waren langs de wanden schil derijen opgehangen van onze plaatsge noot, de kunstschilder Ko de Mik. Het geheel baadde in een zee van licht. In deze gezellige sfeer toonden de bij het merendeel der bezoeksters reeds be kende vijf mannequins de laatste dames mode, variërende van beeldige jurkjes, wollen blouses en dito rokjes, deux-pieces tot prachtige swaggers en aangesloten jas sen, in uiterst modieuze dessins en mo dellen. Met veel gratie werden zij door de vijf dames voorgedragen en daarbij gaf Mevr. J. KintCouperus uit Rijssen, die dé show met een kort welkomstwoord na mens de Fa. Wonnink geopend had, tel kens via de microfoon een korte toelich ting. Een licht muziekje begeleidde de mannequins op hun rondgang. Hun op treden werd enige malen afgewisseld door een rondgang van een drietal kleuters, die de kindermode demonstreerden era een hartelijk applaus oogstten. Het is niet doenlijk hier in details te treden over hetgeen op deze show alle maal te zien was in ons vorig nummer gaven wij reeds een korte uiteenzetting van dc jongste damesmode maar op vallend was het aantal prachtige swag gers met grote kragen en de bizonder warme tinten van de getoonde kleding stukken. Met no. 40 werd zelfs de H-lijn van de bekende Parijse ontwerper Dior ge toond door een blauw pakje met witte garnering, dat geïnspireerd was op do jongste 'opvattingen van deze mode-ko ning, maar wij geloven niet, dat de da mes erg geschrokken, zijn, omdat de vrouwelijke lijn, bij dit pakje althans; nog niet zo erg in het gedrang kwam. Er werd een 70-tal nummers getoond, waarbij de cocktail-japonnetjes, teddy jasjes en enkele bontjassen aan het slot wel het hoogtepunt vormden. De manne quins ontvingen aan het slot van de avond een. warm applaus, nadat de oudste fir mant, de heer G. Wissink, ook Mevr. Kint bedankt had voor haar toelichting op de getoonde modellen. Vermelden we nog, dat de bizonder flatterende hoedjes, welke de mannequins droegen, waren van de Fa. Biikkerink uit Rijssen en de byouts en tassen van de Fa. H. J. Bouwhuis alhier, terwijl de kapsels verzorgd werden door de heer Joh. van Geenhuizen alhier en de ver lichting door de heer J. van Bruggen al hier. Last van Zennwen Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Maandag 11 Oct.: Vergadering Konin gin Wilhelminafonds, nam. 7.30 uur in Amicitia. Toegang vrij. Maandag 11 Oct.: Demonstratie olie kachels Fa. H. Stokkers van 36 en van 710 in hotel Vosman (zie adv.). Maandag 11 t.m. Zaterdag 16 October: Vacantie bakkerij H. Tuller, Deven- terweg. Dinsdag 12 Oct.: Aanvang lessen E.H. B.O. Dijkerhoek, nam. 7.30 uur, lokaal o.l. school. Nieuwe leden welkom. Woensdag 13 Oct.: Zitting adviesbureau Stichting van de Landbouw van 104 uur in café Kalfsterman voor invul ling formulieren landbouwherstel. Woensdag 13 Oct., 8 uur: Vergadering Oudercommissie U.L.O.-school in de school. Zaterdag 16 Oct.: Lezing met filmplaat jes voor de buurtvereniging en platte landsvrouwen door de heer P. Dijkstra over zijn reis naar Canada en Ameri ka, nam. 7 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Maandag 18 Oct.: Najaarsvergadering van de V.V.V. „Holten's Belang", nm. 8 uur in café Maats. Vrijdag 22 Oct.: Ouderavond School met de Bijbel, nam. 7.30 uur in Irene. Woensdag 3 Nov. (Dankdag): Uitvoering H.G.K. in Amicitia (zang en toneel). Zie voorlopig bericht. 25, 26 en 27 November: Bazar in Irene ten bate van de C.J.M.V. GEREF. MANNENVERENIGING. De leden van de Geref. Mannenvereniging kwamen Maandagavond in het gebouw „Rehoboth", voor de eerste keer in dit win terseizoen in vergadering bijeen onder voor zitterschap van de heer G. W. Rietman, die deze goed bezochte bijeenkomst opende met gebed, nadat gezongen was Ps. 89 8. De heer Js. Beldman hield een inleiding over het onderwerp: „Het hoe en waarom van de Mannenvereniging". Naar aanlei ding van dit onderwerp volgde een geani meerde bespreking. Besloten werd om dit winterseizoen naast bijbelse onderwerpen enkele belangrijke z.g. vrije onderwerpen te behandelen. Twee onderwerpen werden in deze vergadering reeds definitief vastge steld, n.l.I. „De Schoolstrijd", II. „Kunnen we terugkomen op de acte van afschei ding?" Inplaats van de heer Js. Beldman, die als bestuurslid niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer J. Louwerse. Nadat de voorzitter een woord van dank had gesproken tot de scheidende secretaris, de heer Beldman, die voor de afdeling- veel en belangrijk werk heeft verricht, werd deze vergadering door Ds. R. A. Hoog kamp met dankgebed gesloten. LANDBOUWLEZINGEN AANSTAANDE. In een gecombineerde vergadex'ing van de besturen der O.L.M.- en C.B.T.B.-afde lingen en Bedrijfsverenigingen werd beslo ten in de komende winter weer gezamen lijk enige avonden te beleggen. Er werd overeengekomen midden No vember Dr. Grashuis van de Proefboerderij „De Schothorst" bij Amersfoort uit te no digen voor een lezing over: „De Varkens voeding". Eind Januari zal door de Ned. Heide Mij. een filmavond van haar werk worden gegeven. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: Kinderportemonnaie met inhoud; haarkam; zwarte dameshand schoen; snoer parels (imitatie); schakel armband. Verloren: een rood-bonte pink en een zwart-bonte pink. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau Rijkspolitie te Holten, Oranje straat 55, tel. 352. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds Israël en 10.30 uur Ds Israël; 7 uur Ds Oost van Vriezenveen (Jeugddienst). In beide morgendiensten collecte voor de Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Eerw. Heer Lub bers uit Lochem. Collecte voor Inw. Zending. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 3 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoog kamp. BEVOLKING. Ingekomen: R. E. Hooper en gezin van Indonesië naar Holterberg 26. A. Perret en gezin van Indonesië naar Holterberg 42. G. J. Laterveer van Arnhem naar Hol terberg 68. G. S. Buigholt en gezin van Enschede naar H. J. Wansinkstraat 21. Vertrokken: B. v. d. Graaf en gezin van Dorpsstraat 51 naar Utrecht. HERENRIJWIEL WERD VERGETEN. Op Zaterdag 2 October is achter de woning van de heer Joh. Arfsen aan de Stationsstraat een herenrijwiel, merk Fongers, gevonden. Het vermoeden be staat, dat dit door een bezoeker van het circus, dat hier toen stond, is vergeten. Men melde zich bij de Rijkspolitie. ZANG EN TONEEL OP DANKDAG. De Gemengde Zangvereniging H.G.K. zal op de Overijsselse Dankdag, Woens dag 3 Nov., in Amicitia weer haar tra ditioneel geworden uitvoerings-avond geven. Behalve een gevarieerd zang programma heeft men in studie geno men de succes-klucht „Kee", een gijn- spel zoals het boekje vermeldt in twee bedrijven, van Joop van Raaij. Als regisseur treedt op de heer P. A. Bos, terwijl het zangprogramma onder lei ding van de dirigent, de heer J. K. War- mink uit Goor, ten gehore zal worden gebracht. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrit Hendrik, zv Hendrik Huisman en Harmina Bosman. Alda- gonda Jacoba, dv Gerrit Jan Schoneveld en Dina de Vries. Ondertrouwd: Gerrit Pasman, 27 j., en Janna Hendrika Kolkman, 24 j., beiden Holten. Hendrik Kevelam, 26 j., Holten, en Johanna Maria Veltkamp, 26 j., La ren (Gld.) Gehuwd: Gerrit Hendrik Mekenkamp, 28 j., Holten, en Hilligje ter Harmsel, 27 j., Rijssen. MOOIE OPBRENGST. De huis-aan-huis-collecte, die door 't fonds „Draagt Elkanders Lasten" gehou den werd ten bate van de t.b.c.-bestrij ding, heeft opgebracht f 282.50. VOOR DE RECLASSERING. De collecte, die gehouden werd voor de Nationale Reclassering, heeft opge bracht f 169.32 (vorig jaar f 78.13). Officiële publicaties Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter openbare kennis, dat de Stationsstraat vanaf de rijksweg tot café Kalfsterman in verband met de uit voering van verbeteringswerkzaamhe den van Maandag 11 t.m. Zaterdag 16 October 1954 voor alle verkeer wordt gesloten. Het verkeer naar de coöperatieve zui velfabriek „De Vrijheid", alsmede naar het achterste gedeelte van de Stations straat en de Waagweg wordt omgelegd via het Zwartepad, dat loopt vanaf de Dorpsstraat langs winkel en bakkerij der firma Gebr. Wansink naar het café Kalfsterman. Holten, 8 October 1954. Burgemeester en wethouders voorn., W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J, LANGENBARG, secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1