gei. mmi Gebr. Wansink RECLAME DEKEN Miwmwwm rmmw/m DANKBETUIGING ItOEBElC Gefor. WANSINK warme ©rsderkledüiig Fa. Gebr. Scluppert f Fa. E.W0NNINK Zaairogge Gebr. Wansink ywpppppfv Wintertijd - Verwarmingstijd Fa. H STOKKERS Nisawe uitvinding op EXTRACT-O-COFF GEB1. DIKKERS INMAAK Dames l Fa. Gebr. Schuppert I Voor een krats Kachels 1 SMEDERIJ I 1 Klein Yelderman 1 Een nieuwe regering De „Smid van de Kol" Modelslagerij J. BIJLMAN I Niet warm geslapen I vannacht? I warme wellen I Fa. Gebr. Scbupper! Extra lage prijzen! Contrabas-speler Biggen-Gplok WANSINK'S BABY-BIGGENMEEL Gebr. Wansink moderne concertvleugel. Ziet men wat na Beethoven voor de instrumenten is ge schreven, dan begrijpt men wel, dal de dilettant van heden het moeilijk valt zon der de studie van de vakman, dit alles te spelen. De moderne sonate b.v. vereist een instrumentaal meesterschap, waaraan een voortdurende studie ten grondslag ligt. Geen dilettant is in staat Debussy's Sona- blad te spelen. Wie deze soort werken ,en niet in studie houdt, moet ze telkens op nieuw instuderen. Dit is niet alleen met de kamermuziek van. Debussy het geval, maar met de meeste werken van onze tijd. Dat dit de lust tot zelfmusiceren sterk benadeelt, behoeft geen betoog. De ij delheid van de dilettant. Daarom is er een streven gemakkelij- le. per voor de uitvoerenden te schrijven, met het oog op de huismuziek, d.w.z. het musiceren in huiselijke kring. Echter de dilettant kenmerkt zich gewoonlijk de door een zekere mate van ij delheid en nu ir doet zich het merkwaardige verschijnsel iet f voor, dat hij zich voor dergelijke muziek in de grond van zijn hajrt te hoog ge voelt en de huismuziek meer als kinder werk beschouwt. Dit was vroeger ook zo. Schubert heeft drie sonates voor piano en viool geschreven, die tot het mooiste van zijn werk behoren. Technisch lijken ze niet moeilijk en de meeste dilettanten (ook de jonge Conservatoriumscholieren) achten zich daarom te hoog voor deze sonates. Beethoven's Kreutzersonate wil den ze wel spelen (dat het niet ging, hoorden de anderen wel), maar Schubert's errejSonatines, dat was eigenlijk kinderwerk, ging het ook, om nog slechts iets te noemen, met sonates van Mozart, die te gemakkelijk waren om door dilettanten te ■oef! •NB yte voor p iano en viool of cello van het worden bestudeerd. Pas wie jaren van studie, achter zich heeft, weet, dat niets gemakkelijk is in de muziek en dat juist het schijnbaar gcmakkelijke het moei lijkst is te spelen. Hoe het ook zij, er zijn vele redenen waarom het zelfmusieercn op de achter grond geraakte. Welk een verlies dit is, beseffen alieen zij, die het nu nog doen en er een ware bron van levensgeluk in hebben gevonden. Andere volken zijn muzikaler en heb ben meer over voor de muziek. In het buitenland hebben wij jonge mensen aan getroffen, die een maaltijd uitspaarden om naar een concert of opera te kunnen gaan. Ook valt het niet moeilijk te be wijzen, dat Hongaren, Russen, Italianen en Tsjechen meer muzikale aanleg bezit ten dan 'n gemiddelde Nederlander. Carl Flecb, de grote violist, die zelf Hongaar was, beweerde, dat het muzikale talent in Hongarije op straat voor het grijpen lag en wie een Italiaan of Rus hoort zingen, komt onmiddellijk onder de indruk van hun z.g. natuurstemmen. Een natuurstem is een stem, die vanzelf zo gemakkelijk aanspreekt en zo mooi van timbre is, dat ze eigenlijk geen school behoeft; al is om een werkelijk groot zanger te worden, ook dan nog een jarenlange zangstudie noodzakelijk. De Nederlander en de kunst. Maar dat de gemiddelde Nederlan der muzikaal begaafder en ook zeker kunstgevoeliger is, dan gewoonlijk wordt beweerd, weet iedere pacda- goog, die het geluk had jonge Ne derlanders les te mogen geven. Tot zijn eigenschappen behoort een ze kere nuchterheid en deze belet de Nederlander aan zijn drang naar mu ziek of naar kunst in het algemeen, te voldoen. Ook om zich spontaan te laten gaan en te zeggen wat hij ge voelt. Hij vindt gauw iets aanstelle rig, vooral als het op gevoelsaangele- genlieden aankomt. Maar die eenmaal zijn drang naar muziek de vrije loop heeft gelaten, leert zingen of een instrument bespelen en het geduld en de volharding bezit zich door de beginselen, heen te worstelen, ge voelt zich langzamerhand opgenomen in een geheel eigen wereld en hij zal steeds meer genieten van al wat de grote en kleine meesters in hun beste uren in mu ziek hebben uitgedrukt. Hij zal hun stem leren beschouwen als die van zijn eigen hart, de weerklank van zijn eigen gevoelsleven. Nergens is het loon groter dan op het gebied van de kunst. Ook de kleinste inspanning vindt haar beloning in een grote voldoening. Het luisteren naar muziek heeft het zelfmusiceren min of meer verdrongen. Maar wie zelf musiceert, luistert toch met nog meer genot naar een concert, dan hij, die slechts concertbezoeker is. Over het luisteren naar muziek valt veel te zeggen. Voor de speler kan het luisteren naar zijn spel de beste stimu lans worden. Voor de zanger of welke uitvoerende ook, geldt natuurlijk hetzelf de. De concertbezoeker, die intens luistert, geheel opgaat in het uitgevoerde, neemt in zekere zin deel aan de uitvoering. Maar zelden geeft de concertbezoeker, die on der het concert verstrooid is en onoplet tend, zich rekenschap ervan hoe hinder lijk hij kan zijn, niet alleen voor zijn medeconcertbezoekers, in de eerste plaats voor de uitvoerenden. Stilte is een eerste vereiste voor de laats ten. Voor een la waaiig publick kan niemand zich in z'n kunst verdiepen. Alleen bij een bijna hoorbare stilte, is volledige concentratie mogelijk. Gedraagt het auditorium zich zoals het behoort, gevoelt de uitvoerende, dat het met hem in zijn kunstuiting op gaat, het kost hem dan weinig moeite zich steeds dieper te concentreren, het beste van zijn kunst en van zichzelf te geven. Hij gevoelt zich dan in de ware zin van het woord gedragen door zijn auditorium. Ook luisteren moet men leren. Niet alleen het zelfmusiceren vereist studie, ook de concertbezoeker moet een zekere graad van ontwikkeling bezitten om volkomen van het voorgedragene te nieten. Toch is ook voor hem het „arge loos" genieten de hoofdzaak. Teveel lijkt het of de meeste concertbezoekers niet naar een concert gaan om er argeloos van te genieten, maar om het te becritiseren. Zij vragen niet wat zij horen, laten het kunstwerk niet op zich inwerken, maar vragen wat er aan de uitvoering ont breekt, ook als er niets aan ontbreekt. Wie zich als concertbezoeker wil ont wikkelen, moet veel concerten bezoeken. Luistert zij intens, dan ontwikkelt hij zich vanzelf. Grote kunstwerken moet men dikwijls horen om ze volkomen in zich op te kunnen nemen. Men heeft door mid del van z.g. paedagogische en jcugdcon- oerten aan de drang naar ontwikkeling van de concertbezoeker en toekomstige concertbezoeker willen voldoen. Al valt dit zeer te waarderen, wij voor ons ach ten een werkelijk goede uitvoering de beste manier om een kunstwerk te leren kennen. Het is natuurlijk heel goed wat van de klank en de instrumentale bouw van een muzikaal kunstwerk te weten, maar om er volkomen van te genieten, lijkt ons dit niet noodzakelijk. Wie in een bos wandelt en van de gewijde stilte en de heerlijke aanblik geniet, behoeft geen enkele boom te kunnen onderschei den en geen naam van een plant te ken nen om soms als nieuwgeboren het weer te verlaten. Zoals in de natuur, gaat het ook in de kunst. Wie voor de muziek gevoe lig is, wie van de klank op zichzelf kan genieten, wie kan aanvoelen wat de grote geesten ons in hun wezen hebben geopenbaard, wie bij het luis teren naar muziek tijd en plaats vol komen vergeet en zich verplaatst ge voelt in een hogere en betere wereld, heeft lange inleidingen niet nodig en zijn opgaan in het gebodene zal er met zo heel veel door worden bevor derd, of hij ai weet wat een terts is of een sekst, een verkleining of ver groting van een thema, een doorvoe ring en een coda. dient „begeleid" te worden door actueel nieuws uit Uw voorzieningsrayon. Alleen in dat geval bezit ze de nodige „prikkel" tot actie en overleg en voert ze aldus tot groter omzet. Bedenk eens hoeveel aan goede reclame vastzit. Haak in op de goodwill die het algemeen verspreide nieuwsblad voor U gekweekt heeft ook als Uw zaak eens in de nieuwskolommen wordt be licht, wanneer daarvoor een speciale Voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze lieve Man, Va der, Behuwd- en Groot vader WILHELM MAATS betuigen wij U onze har telijke dank. F. Maats-Schutteman en familie. Holten, Sept. 1954. Dorpsstraat 36. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen [wij onze hartelijke dank aan de afdeling Holten van het Centraal Genoot schap voor Herstellings oorden en Vacantiekolo- nies, en aan allen die hun medewerking verleenden, voor het verblijf van ons dochtertje Aaltje in de vacantiekolonie „Ons Ge noegen" te Oostvoorne, waaruit zij in blakende welstand is teruggekeerd. Fam. M. A. GEESING, Aalpolsweg 16. DANKBETUIGING De gezamenlijke clientele uit Holten en Markelo van de firma Hendrix te Boxmeer (depothouder de heer A. H. Vruwink te Holten) danken genoemde firma en depothouder voor Ijs de prettige- gratis aange- boden excursie naar fa briek en hoenderparken op Dinsdag 28 Sept. j.l. TE KOOP GEVRAAGD voor direct, prima CONS. AARDAPPELEN eigenheimers a f5.per mud voor binnenland. Tevens prima balen STRO in voorraad a f 67.50 per 1000 kg. ROGGESTRO f 70.— per 1000 kg. j. G. v. Lindenberg TELEFOON 364 Erkend aardappel en strohandelaar. Oersterke stoffen TE KOOP Prima Consumptie-aard appelen, Noordeling en IJsselster, a f7.p. HL, franco thuis. H. J. Arfman, Holterbroek 47. Tel. K 6730-1023. ;icht tadt Aangeboden voor direct DEGELIJK KOSTHUIS te Holten. Br. ond. lett. KS Bur.. Holten-s Nieuwsblad, 0qj| Kolweg 19, Holten. TE KOOP V0IS Een beste eerlijke neuren- ~"de4e kalfs KOE, a.d. teil. 8 Oct. en een toom beste BIGGEN bij H. Oolbek- kink, E 41, Holten. :aal dat TE KOOP JONGENSFIETS 26 x IV2 bij A. Bekkernens, de Preuter, B 148 TE KOOP DRACHTIG VARKEN uitgeteld 5 Oct., bij H. J. Haverslag, Okkenbroek 60a, Bathmen. eweqings vrijheid naden estikt peciaal Versterkte zakken WERKKLEDING KAN LANGER MEE Het Bestuur van de Plaatselijke Afdeling „Draagt Elkanders Lasten" (Vereniging tot bestrijding van Tuberculose) zegt bij deze hartelijk dank voor de financiële bijdrage, die zij van de ingezetenen mocht ontvangen bij de gehouden huis-aan-huis- collecte. Nu het weer iedere dag zo slecht blijft en U de koeien nog gaarne een poosje in de weide wilt laten, zult U uw dieren zeker een KOEDEK over willen doen. WIJ HEBBEN HIERIN VOORRAAD! Beleefd aanbevelend, De 1 is In de maand De bladeren vallen. Straks komt de winter. Koop tijdig Ook hierin zijn wij RUIM GESORTEERD. „DE ZAAK MET SMAAK" HOLTEN Tel. 223 j De zaak waar U meer doet met minder geld. Reeds sedert 1933 in gebruik bij de KLM TE KOOP G.o.h. Fornuis, 1 Kolenbak en 2 Inmaakpotten, bij Wed. Verveda, Kolweg 59. Degene, die zaairogge nodig is, verzoeken wij be leefd ons dit even op te willen geven, want het is moeilijk aan goed zaaizaad te komen. Beleefd aanbevelend, Voor onze jongens ZEILJ OPPERS met bijpassende blauwe broeken. BELTMAN HOLTEN ZOMERWARMTE KOST U NIETS! Maar wmlerwaimte? De brandstof is duur, maal ais de meest zuinige verwarming U „niet koud" laat, adviseren wij U om U warmte-technisch te laten voorlichten. Komt U eens praten of laat ons bij U komen. De SPECIAALZAAK voor Verwarmingsartikelen: Telefoon 238 het gebied van „Koffie Alleenverkoop voor Holten en Rijssen. (geïmporteerd uit het Buitenland) Nu kunt U voor hetzelfde geld eens zoveel koffie drinken. Door zijn bij zondere eigenschappen brengt EXTRACT-O-COFF een koffie-besparing van bijna dc helft. Men mengt zorgvuldig 250 gram ge malen koffie met 25 gram EXTRACT-O-COFF. Bij het koffiezetten neemt men nu van deze melange de helft van hetgeen men gewend is van koffie te gebruiken. Nam U dus voorheen 2 loodjes, dan neemt U nu 1 lood. De op deze wijze met EXTRACT-O-COFF bereide koffie is zéér aromatisch, bijzonder heerlijk van smaak en voldoet aan de hoogste eisen. Wij hebben het zelf natuurlijk ook geprobeerd en zijn er zeer enthou siast over. Voor dit WONDERMIDDEL Prijs per pakje HO ct. (Voldoende voor 250 gram koffie) Voor Hotels, Café's, Restaurants en Groot-verbruikers hebben wij speciale prijzen. HOLTEN Telefoon 324 Wij hebben voorraad in: INMAAKKETELS INMAAKFLESSEN RINGENVOOR FLESSEN Enz. Enz. Beleefd aanbevelend, ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I Wij hebben zo juist het allernieuwste ontvangen in: MANTELS SWAGGERS VESTEN PULLOVERS JERSEYPAKJES enz. enz. Werkelijk een lust voor het oog. „DE ZAAK MET SMAAK" O HOLTEN Tel. 223 De zaak waar U meer doet met minder geld. Koopt U bij ons tweedehands J en nog enkele nieuwe voor opruimingsprijs. f staat klaar. Koning WINTER zal spoedig weer de scepter zwaaien. Deze vorst staat bekend om zijn felheid. Maar U hebt niets te vrezen en U kunt er werkelijk warmpjes bij zitten, als. U een goede HAARD of KACHEL hebt. Wij hebben ruime keuze. ZATEKDAG 2 OCTOBEK: EXTRA RECLAME-DAG GEHAKT en VLEESWAREN. Telefoon 379 DOLMAN UW SLAGER, UITGAVEN LAGER! DAN SNEL VOOR EEN 'n GEWATTEERDE DEKEN of FLANELLEN LAKENS naar „DE ZAAK MET SMAAK" HOLTEN Tel. 223 De zaak waar U meer doet met minder geld. Voor de club, die 's Maandags repetitie heeft, wordt gevraagd een Inlichtingen worden verstrekt door: J. MOSSINK, Kolweg 57, Holten. REIN ILBRINK, Muziekinstituut, Rijssen. Tel. 481. Wilt U goede resultaten behalen bij de opfok van Uw biggen, dan moet U met 2 a 3 weken beginnen met het voeren van De samenstelling hiervan is als volgt: 5 °/o Maismeel 5 Tarwevoermeel 15 Gerstemeel 20 °/o Voerhavermout 10 °/e Zemelgrint 10 °/o Tarwegries 15 °/o Maisgluten glucose 2 °/o Wortelmeel IV2 Vitas 5 °/o Rijstevoergries 2V2 °/o Grasmeel 8 Voederkern Vz Liter Dohyfralolie Verder mesten als volgt: Met pl.m. 8 a 10 weken begint U dan met BIGGENMEEL tot pl.m. 45 kg., daarna lang zaam aan met VARKENMEEL en bij pl.m. 80 kg. langzaam aan met MESTMEEL, en U behaalt de beste resultaten. Beleefd aanbevelend,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 3