Plaatselijk Nieuws Braderie, ondanks financieel tekort, goed geslaagd. Het Koningin Wilhelmina Fonds I TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA DAN PO GENEEST verkoudheden - No. 39. Jaargang 6. ZATERDAG 2 OCTOBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van mi blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal De Maandagavond in de zaal van hotel Vosman, onder voorzitterschap van de heer G. Wis sink, gehouden vergadering van de deelnemers aan de in Augustus ge houden braderie, heeft nog eens weer on derstreept, dat deze in. haar opzet uit stekend geslaagd is, al moest door de braderie-commissie worden medegedeeld, dat zij een nadelig saldo heeft opgele verd. Na een kort openingswoord van de voorzitter bracht de secretaris der com missie, de heer J. M. Metzger, een ver slag uit, waarin hij deed uitkomen, dat de deelnemers goed werk hebben ver richt door zich niet te laten weerhouden door de pessimisten, welke van een bra derie geen resultaten verwachtten. Na te hebben geconstateerd, dat er nog wel eens gebrek aan initiatief bij de Holten se zakenmensen valt te constateren en dat andere plaatsen hen voor zijn, stelde hij vast, dat deze braderie, ondanks ver schillende tekortkomingen, een succes is geworden. Vooral ook de plaats waar zij gehouden werd, was zeer gunstig. Met de geconstateerde gebreken kan men de vol gende keer zijn voordeel doen. De heer Metzger besloot zijn verslag met de deelnemers dank te brengen voor het pio nierswerk, dat zij hebben verricht. De financiën. Uit het financieel verslag, dat vervol- gens door de heer Wissink werd uitge- bracht, bleek, dat de inkomsten inclu- Hg sief de stortingen in het garantiefonds f 1607,27 hebben bedragen en de uitgaven f 1447,32. Het garantiefonds moest voor ruim 56 procent worden aangesproken, zodat van elke storting ad f 10,een be drag van f4,40 overbleef. De vergade ring besloot dit bedrag te reserveren voor de volgende braderie, met de bepaling, dat nieuwe deelnemers naast de eventuele nieuwe garantie ook de gereserveerde ga rantie zullen moeten storten. Aan de braderie werd door 36 plaatse lijke zakenmensen deelgenomen en door twee firma's van buiten de gemeente. Van het sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk werd een zeer hartelijk schrij ven ontvangen over de goede resultaten, die het met zijn stand op de braderie heeft behaald. Woorden van dank. Nadat de financiële uitkomsten uitvoe rig waren besproken, bracht dc voor zitter dank aan verschillende instanties, en personen voor de belangrijke mede werking, welke zij verleenden, o.a. aan 't gemeentebestuur, de mensen van het GEB, de heren Koetsier en Bulsink van gemeen tewerken, de politie, de muziekvereniging HMV, de Jongeren Discussiegroep, dc heren Brands en Van Geenhuizen, die als orgelman optraden, de pers, de heer K. ter Horst en tal van andere personen. De heer Wissink dankte ook zijn mode- commissieleden en in het bizonder de se cretaris, de heer Metzger, die veel werk heeft gedaan. Door de heer Beijers werd verslag uit gebracht van de ballonwedstrijd, waar voor de prijzen werden vastgesteld, wel ke elders in dit nummer zijn opgenomen. Alle kinderen, die geen prijs ontvangen, krijgen een reep chocolade als troostprijs. Zij ontvangen hierover bericht. Het bestuur besloot verschillende kleine attenties uit te reiken en aan HMV en de Jongeren Discussiegroep een donatie van 125,te verlenen. Nadat de heren M. Bouwhuis en J. Kater namens genoemde verenigingen dank hadden betuigd voor deze vriendelijke geste, bracht de heer Metzger de voor zitter dank voor zijn belangrijk aandeel iti het welslagen van de braderie. EXCURSIE NAAR VEEVOEDERFABRIEK TE BOXMEER. Dinsdag 28 September j.l. maakte onze plaatsgenoot, de lieer A. H. Vruwink, met zijn clientele een gratis tocht naar dc veevoederfabrieken van Hendrix te Box meer. 's Morgens vroeg werd er te Holten gestart, waarna er bij café ;,De Poppe" in Markelo en in Stokkum nog diverse ma len moest worden gestopt om klanten op te nemen. Toen alle vier bussen tot dc laatste plaats bezet waren, ging de tocht da Zutphen, Arnhem naar Nijmegen, waar door de heer Vruwink de eerste koffie werd aangeboden. Vandaar ging de tocht over Berg en Dal, Groesbeek, waar nog even werd ge stopt bij het Engelse oorlogskcrkhof, via Mook en de verdere prachtige omstre ken van Nijmegen naar Boxmeer, waar door dc firma Hendrix koffie werd aan geboden en gelegenheid werd geboden de meegebrachte boterhammen op te peuze len. Dc leraar Derlcs gaf toen een uit eenzetting van de werkwijze van de fa briek en vertelde wat er alzo te zien was, waarna het gezelschap in 6 groepen van pl.rn. 30 personen verdeeld werd en dc rondgang begon. In de fabrieken en daar huiten lagen enorme voorraden opgesta- Uiigave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 5Jf88 - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. a, contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 peld. Er stonden grote mengketels, ha mermolens en machines om zakken te reinigen. De fabriek verschaft werk aan ruim 230 personen. In hef grote labora torium werden de gekochte grondstoffen op hun kwaHteiten onderzocht, evenals het gerede produkt. Ook werden hier proeven genomen met levende dieren, daar in deze fabriek ook voorbehoeds- en veegeneesmiddelen worden gefabri ceerd. Daarna ging de rondgang door de verschillende kippenhokken, waarbij toe lichtingen en aanwijzingen werden ge geven over het fokken en verzorgen van pluimvee. Na afloop der rondgang werd door de firma Hendrix een koffietafel aangeboden in een hotel te Boxmeer, welke prima verzorgd was. De heer Derks dankte de aanwezigen voor hun bezoek en bracht het doel van deze excursie naar voren, n.l. een ver steviging van de banden tussen de vee houder en dc veevoederfabrikant. Een der aanwezigen dankte de firma Hendrix voor alles wat zij die dag gezien en ge noten hadden. Hij prees in het bizonder de zeer goede voorlichtingsdienst van de fabriek, waar aan iedere veehouder zeer veel behoefte had. Dc bussen werden toen weer voor- ge reden, waarna de terugtocht werd aan vaard en de dag werd besloten met een vrolijk samenzijn in het stationskoffie huis te Markelo, waar door de heer Vru wink nogmaals een consumptie werd aan geboden. Hierna keerde een ieder zeer voldaan huiswaarts. BLOEMEN VOOR MEVROUW VAN DER VIS. Mevrouw Van der Vis is een gehuwde onderwijzeres te Winschoten. Dagelijks zijn vele leerlingen aan haar zorgen toe vertrouwd. Eén van haar kinderen ver huisde een maand geleden naar Holten en verdween dus uit haar klas. De Ideine Egbert verzuimde niet lang. Hoewel de verhuizing 's morgens om vijf uur begon nen was, stonden de beide ouders des avonds tegen 10 uur op de Rörinkstraat om him zoontje in te laten schrijven op de Dorpsschool om niet noodzakelijk ver zuim te voorkomen. Tijdelijk hadden ze onderdak gekregen in een gezin, dat him kinderen op de School met de Bijbel had. In Winschoten kwamen enige gevaUcn voor van t.b.c. onder schoolgaande kinde ren. Mevrouw Van der Vis herinnerde zich, dat haar vertrokken leerling daar wel eens mee speelde. Zij waarschuwde de betrokken ouders en adviseerde sterk onmiddellijk een onderzoek aan te vra gen. Dit is gebeurd. Helaas bleek reeds besmetting aanwezig te zijn, zodat maat regelen moesten worden genomen. Ge lukkig kan hier gesproken worden van een beginstadium. Het gemeentebestuur nam na overleg met betrokken geneeskundigen ogenblik kelijk, voorzichtigheidshalve, maatregelen. Hierbij genoot zij de grootst mogelijke medewerking van het consultatiebureau voor t.b.c.-onderzoek te Deventer. De klas, waarin de nieuwe leerling nog maar zo kort gezeten had, met de onder wijzeres, werd reeds de volgende dag on derzocht. De uitslag was verheugend. Al len kerngezond. Vóór Kerstmis zullen ze nogmaals naar Deventer gaan. Gelukkig bleken ook alle huisgenoten, volwassenen en kinderen in het huis, waarin de be trokken leerling woonde, goed gezond. De ouder commissie van de Dorpsschool en het bestuur van dc School met de Bij bel hebben gezamenlijk een bloemstuk aangeboden aan Mevrouw Van der Vis te Winschoten. Dank zij de hoge pliclits- opvatting van deze onderwijzeres is hier veel onheil voorkomen. Gesteld, dat het geval een paar maanden later aan het licht was gekomen. Op beide scholen, ja misschien op de Ulo incluis, waren dan verschillende kinderen aangetast geweest. Of de kleine plichtplegingen ook grote waarde hebben. Hoe belangrijk is 'het, dat ouders en opvoeders aandacht schen ken aan hun kinderen. Mevrouw Van der Vis krijgt bloemen. Van harte zij het haar gegund. Het zou sympathiek zijn, wanneer veel Holter kinderen eens een prentbriefkaart stuur den aan. de Ideine Egbert KI ouwen, die zonder zijn schuld de dupe werd van zijn omgang met de naaste. Hij zit in de- tweede Idas en is een flinke leerling, die de anderen zeker weer zal inhalen als de afwezigheid niet te lang duurt. Hij wordt verpleegd in het sana torium te Zwoller- kerspel, post Windcsheim. Wie verrast hem eens met een kaart? FRAATAVOND VAN DE N.V.V. BESTUURDERSBOND. De Holtense Bestuurdersbond van het N.V.V. gaat 'n praatavond beleggen met de werknemers, die georganiseerd zijn in de plaats waar zij werken, maar hier woonachtig zijn en met hen, die nog niet bij het N.V.V. zijn aangesloten. Zij mis sen het contact met hun bond of met een bond, maar zij missen bovendien de gelegenheid de uitvoeringen, cabaret- en ontspanningsavonden te bezoeken, welke jaarlijks door de Bestuurdersbond georganiseerd worden. Daarom zal ge tracht worden hier een afdeling van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale op te richten of de aansluiting bij een be staande bondsafdeling van het N.V.V. te bewerkstelligen. Nadere bijzonderheden vindt men in een advertentie in dit num- Ik vertrouw, dat Gij het werk van de kankerbestrijding zult blijven steunen met al Uw kracht en met geheel Uw hart." Prinses Wilhelmina. Reeds eeuwen voert de mensheid een bittere strijd tegen allerhande ziekten. Waren in de middeleeeuwen pest, cho lera, melaatsheid en pokken de gevrees de kwalen, in de moderne tijd zijn het tuberculose en kanker. Ruim 50 jaar geleden gaf Koningin- Moeder Emma de stoot tot de algemene t.b.c.-bestrijding. Door haar bezielend voorbeeld heeft ons gehele volk deze strijd meegestreden en met succes. Zo moet het ook mogelijk zijn de kanker terug te dringen. Hiervoor is het in de eerste plaats noodzakelijk, dat de mensen van de wetenschap deze ziekte leren kennen en bestrijden. Zij kunnen dit ech ter niet alleen, daarvoor hebben zij de morele en financiële steun nodig van het gehele Nederlandse volk. Ook thans, nu opnieuw een Oranje- vorstin het voorbeeld heeft gegeven, blijkt het, dat ons volk deze strijd mee wil strijden. Sinds 1948 kwamen reeds millioenen binnen, maar dit is nog lang niet voldoende. Daarom is het nodig, dat allen, die van de noodzaak van deze actie over tuigd zijn, zich verenigen, ook in onze gemeente. In verband hiermede wordt op Maan dag 11 October a.s. in Amicitia een ver gadering gehouden om een afdeling van de Koningin Wilhelmina-Vereniging op te richten. Op deze bijeenkomst zal een van de plaatselijke doktoren U met be hulp van een film vertellen over de ge vreesde ziekte. Uit degenen, die zich als lid opgeven kan dan een bestuur wor den gekozen. Het onderstaande comité van aanbe veling rekent op Uw aller aanwezigheid. Mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel. Mevr. W. Israël-Hofmeijer. Mevr. J. Jansen-v. d. Brink. Mevr. J. W. Nagelhout-Klijzing. Mevr. G. G. Rietdijk-Taconis. Mevr. J. Wiggers-Aanstoot. Mej. J. H. Wolters. Ds R. A. Hoogkamp. J. Kroon. J, Sinnema. G. H. Wanders. LANDARBEIDERSWONING GEGUND Door de heer H. Wans ink Jzn. is na onderhandse inschrijving aan de heer A. H. Kerkhof, aannemer te Enter, opgedra gen de bouw van een landarbeiderswoning aan de Rijssenseweg, onder architectuur van de heer F. W. C. Aarsen te Markelo. BEGRAFENIS VAN DE HEER JOH. DERKSEN. Vrijdagmiddag van de vorige week is de heer Joh. Derksen naar zijn laatste rustplaats gedragen. Op de nieuwe begraafplaats waren be halve de talrijke familieleden en buren aanwezig het dagelijks bestuur onzer ge meente, de leden van de raad, het per soneel van de Twentsche Bank te Almelo, waar de overledene werkzaam was, en tal van afgevaardigden van verenigingen en commissies. De groeve was bedolven onder de bloemen, toen Ds M. J. W. Knipscheer de plechtigheid inleidde met een korte pre dikatie uit Openbaringen 3 20: „Zie ik sta aan de deur en ik klop". Hij sprak woorden van troost tot de nabestaan den en eindigde zijn toespraak met het „Onze Vader". In het sterfhuis had Ds Knipscheer gesproken aan de hand van het tekstwoord Psalm 31. De burgemeester, Mr W. H. Enklaar, mede sprekende namens de gemeente raad, noemde de overledene een goede vriend van allen, die nooit iets teveel was en steeds [klaar stond voor het al gemeen belang. Hij zeide hoe allen met deernis vervuld zijn met mevr. Derksen en haar kinderen, bij dit grote verlies. Namens de directie en de collega's van de Twentsche Bank sprak de heer Van de Riet, die er aan herinnerde, dat men voor de tweede maal in een week tijds aan een open groeve stond. Vorige week werd de directeur, de heer Bruggink, ten grave gedragen en nu moet men af scheid nemen van collega Derksen. Ook hij prees de overledene als een hulpvaar dig mens en een goed collega. Het hoofd van de o.l. Dorpsschool, de heer B. H. Brouwer, sprak woorden van deelneming namens personeel en school kinderen. Het was de overledene steeds een vreugde de kinderen blijdschap te be zorgen. De heer H. W. ten Velde dankte de overledene tenslotte als voorzitter van de Voetbalvereniging „Holten" voer hetgeen deze voor de voetbalsport ge daan heeft. Een broer van de overledene, de heer J. Derksen, dankte allen voor de laatste eer de overledene bewezen. NAJAARS-MODESHOW. De fa. E. Wonnink zal Maandag 4 Oct. a.s. haar 5e Modeshow gaan houden in zaal „Amicitia". Dat er op deze Najaarsshow verras singen uit de bus zullen komen mogen wij gerust veronderstellen na de recente omwenteling op damesmodegebied. Bijzondere kleuren en mooie stoffen maken het geheel zeer aantrekkelijk. De wintercollectie is uiteraard stem miger en minder uitbundig dan de zomer collectie. Daar de kleuren echter soberder zijn, wordt meer aandacht aan het model en de garnering geschonken. Over de mantels vooral is veel te zeg gen. Zeer mooie swaggers, zowel in harige als in gladde stoffen (o.a. geschoren zibeline en velours) zijn in grote ver scheidenheid aanwezig. Men lette speciaal op de prachtige af- werkig en coupe van de mantels, vooral ook bij de zwarte damesmantels, welke in de grote vrouwenmaten gebracht worden. Jersey, de oude getrouwe, is ook weer present. Of beter: nog steeds present, en bezet op 't ogenblik een voorname plaats in de toonaangevende mode-col lecties. Het heeft de toets der praktijk goed doorstaan en zich op stoffengebied prachtig gehandhaafd. De japonstoffen (o.a. de streepdes- sins) zijn zacht en soepel, dus buiten gewoon prettig in het dragen. Het is niet gemakkelijk in kort bestek een volledig overzicht te geven van het geen op deze show te zien zal zijn. Daarom raden wij U aan zelf kennis te nemen van de laatste mode-ontwikke ling. ACCOUNTANTSKANTOOR jH| voor BOEKHOUDINGEN DIJKERHOEKSE PLATTELANDS VROUWEN BIJEEN. In de Woensdagavond in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek gehouden le denvergadering van de afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen al daar, heeft de heer Kreulen, adjunct secretaris van de O.L.M. te Heino, ge sproken over het standsbewustzijn van de boerenbevolking. Hij vergeleek de toestanden van vroeger met die van te genwoordig en wees op de verbeterde positie van de landbouwende bevolking. In dit verband vestigde hij de aandacht op de grote betekenis van de boeren- organisaties. Als deze niet bestonden, zou het er voor de boeren niet zo best uitzien. De boerenbevolking slaat thans de handen ineen om er samen van te maken wat er van te maken is. De heer Kreulen sprak voorts over de opgroeien de jeugd. De jongens moeten naar de la gere landbouwschool, de meisjes naar de huishoudschool, opdat zij later als een goede huisvrouw op de boerderij hun plaats kunnen innemen naast hun man. Na de pauze werden door de spreker tal van vragen beantwoord, waarna de vice- presidente de heer Kreulen dank bracht voor deze goede avond. De avond werd ook door de vice-presi- dente geopend, omdat de presidente mo menteel in het ziekenhuis wordt ver pleegd. Zij sprak in haar openingswoord de hoop uit, dat deze de volgende ver gadering weder geheel hersteld zal kun nen bijwonen. VRIJSTELLING EN UITSTEL. De dienstplichtige der lichting 1954 Joh. Nikkels te Dijkerhoek is voor een jaar vrijstelling verleend van de dienst plicht wegens persoonlijke onmisbaar heid. Aan A. J. Nijkamp van dezelfde lich ting is een jaar uitstel van opkomst voor de eerste oefening verleend om zijn werk gever in de gelegenheid te stellen in de vervanging te voorzien. UITSLAG BALLONWEDSTRIJD. Aangezien thans niet meer te verwach ten is, dat kaartjes van de tijdens de braderie gehóuden ballonwedstrijd zullen worden teruggezonden, heeft de brade rie-commissie de wedstrijd gesloten en de volgende uitslag bekend gemaakt: De le prijs werd gewonnen door Mien- tje Pekkeriet, Neerdorp 4. Haar ballon is terecht gekomen bij Kalkriese, 20 km. ten Noorden van Osnabrüek in Duits land. Ook de ballonetjes van de overige prijswinnaars kwamen in Duitsland te recht. De plaats, waar zij terecht kwa men, is tussen haakjes achter hun naam vermeld. De overige uitslagen luiden als volgt: 2e pr. A. Tuller, H. J. Wansink- straat (Fürstenau)3e pr. H. v. Doorn, Utrecht (Freren)4e pr. N. Lekkerker- ker, Holterbroek 9 (Freren)5e pr. G. J. Sluiter, Oranjestraat (Meppen)6e pr. Nel de Vries, Schiedam (Meppen) en de 7e pr. Annie v. d. Broek, Schiedam (Meppen). De prijzen bestaan uit geld bedragen van f 7.50 tot f 1.50. De overige 58 kinderen, die hun kaartje hebben in geleverd, ontvangen als troostprijs een reep chocolade, die Zaterdagmiddag om 2 uur zal worden uitgereikt in de gar derobe van Amicitia. Maandag 20 Sept.Zaterdag 2 October: Collecte Nationale Reclassering (op brengst voor alle gezindten). Zaterdag 2 Oct.: Puzzlerit te paard van de Bergruiters. Maandag 4 Oct. 2.30 en 8 uur: Najaars Modeshow Fa. E. Wonnink in Ami citia. (Zie annonce.) Dinsdag 5 Oct.: Zitting van Dr Tromp Visser voor 't Algemeen Ziekenfonds van 4.305 uur (vooruit bespreken). Woensdag 6 Oct.: Vergadering van de afd. Holten met de omliggende afde lingen van de Bond van Plattelands vrouwen in „Amicitia". Spr. Mevr. Elema-Bakker, oud-presidente van 't hoofdbestuur over het Bondswerk. Woensdag 6 Oct.: Praatavond N.V.V. Bestuurdersbond in zaal K. ter Horst. Spr. de heer H. Volbeda van de Algem. Bedrijfsgroepen Centrale, 's avonds 8 uur (zie annonce). Donderdag 7 Oct.: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 7 Oct.Zitting Kraamcentrum Deventer kantoor Algemeen Zieken fonds, nam. 1.303 uur. Donderdag 7 Oct.Aanvang lessen E.H. B.O. Dorp, nam. 7.30 uur, lokaal o.l. Dorpsschool. Nieuwe leden welkom. Vrijdag 8 Oct. en Woensdag 13 Oct.: Zitting adviesbureau Stichting van de Landbouw van 104 uur in café Kalf- sterman voor invulling formulieren landbouwherstel. Maandag 11 Oct.: Vergadering Konin gin Wilhelminafonds, nam. 7.30 uur in Amicitia. Toegang vrij (zie bericht). Dinsdag 12 Oct.: Aanvang lessen E.H. B.O. Dijkerhoek, nam. 7.30 uur, lokaal o.l. school. Nieuwe leden welkom. Zaterdag 16 Oct.Lezing met filmplaat jes voor de buurtvereniging en platte landsvrouwen door de heer P. Dijkstra over zijn reis naar Canada en Ameri ka, nam. 7 uur. Maandag 18 Oct.: Najaarsvergadering van de V.V.V. „Holten's Belang", nm. 8 uur in café Maats. Vrijdag 22 Oct.: Ouderavond School met de Bijbel, nam. 7.30 uur in Irene. 25, 26 en 27 November: Bazar in Irene ten bate van de C.J.M.V. bij Vader, Moeder en Kind PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is rael (Collecte voor Kerk en Israël) 3 uur Ds Knipscheer (afscheid). (Col lecte voor Kerkrestauratie). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer, Bed. H. Doop (afscheid). Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur (bevestiging ambtsdragers) Ds R. A. Hoogkamp. (In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de arbeid onder de verstrooide Gerefor meerden in het buitenland). TIJDELIJKE LEERKRACHT BENOEMD. Wegens ziekte van de heer C. Knijff is tot tijdelijk onderwijzer aan de School met de Bijbel benoemd de heer A. B. A. Spa te Assen. HONDEN IN HET JACHTVELD VERGIFTIGD. Binnen een tijdsbestek van slechts en kele dagen zijn in de omgeving van de Espelo-school twee honden door het eten van met strychine vergiftigd voedsel, dat in de bossen moet zijn neergelegd, om het leven gekomen. Reeds eerder het is ruim vijf jaar geleden deed zich in deze - gemeente het geval voor, dat honden plotseling ernstige vergiftigingsverschijnselen ver toonden en bij nader onderzoek door stry chine om het leven bleken te zijn ge komen. Men heeft deze daad toen van offi ciële zijde toegeschreven aan personen, die het jachtveld wilden zuiveren van loslopende honden, omdat deze aan de wildstand schade toebrengen en ook thans is men geneigd de dader of daders van deze laffe methode in die richting te zoeken. Het is niet alleen een laffe methode om dit middel te gebruiken, maar het is ook uitermate gevaarlijk, want reeds een geringe hoeveelheid van dit vergift heeft de dood tengevolge. Honden, die op deze wijze vergiftigd worden komen onder een smartelijk lijden aan hun einde. Een veelal gebezigde methode is het bestrijken van haring of gerookte vis met dit dodelijk middel. De politie stelt er prijs op onmiddel lijk te worden gewaarschuwd wanneer een hond met vergiftigingsverschijnselen zou worden aangetroffen. Slechts door snel te handelen is er wellicht een kleine kans de dader op te sporen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1