Uitbreidingsplan Het Parlement begon nieuw zittingsjaar. LIGT TER INZAGE Van het Binnenhol JG 9 f 1 Snui f en wrijf Ronde van Silvolde. AGENDA blijt No. 38. Jaargang 6. ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1954 Verschijnt eike Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting >yHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 51/83 - 23J, Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 iat 1 Na het luisterrijke schouwspel, dat Prinsjesdag heet, en nadat H.M. de Ko ningin de Troonrede had uitgesproken voor de verzamelde leden van de Sta- ten-Generaal, zijn beide Kamers weer aan de slag gegaan. De agenda van de Eerste Kamer was uitsluitend van huis houdelijke aard. Daarom was de meeste belangstelling gericht op de Tweede Ka mer, waar Minister v. d. Kieft achter de Regeringstafel zat om de Rijksbe groting te kunnen aanbieden. Hij is na de bevrijding de eerste Minister van Fi nanciën, die een optimistische millioenen- nota heeft kunnen overhandigen. Zo als de traditie wil, prijkte ook nu weer het bekende koffertje met opschrift „de derde Dinsdag in September" op de Re geringstafel. Na een korte redevoering, waarin hij gewaagde van Nederlands herstel, bood hij de Rijksbegroting, bij een gehouden door een oranjelint, aan voorzitter Kortenhorst aan. Dr Kortenhorst wist op dit moment nog niet of hij weer herkozen zou wor den. Natuurlijk vermoedde iedereen dit. Uit de stemmenuitslag bleek dat zijn po pulariteit groeiende is. Op de voordracht voor eerste voorzitter werd hij geplaatst met 76 van de 81 stemmen, waarvan er vijf blanco waren. Op de voordracht voor eerste ondervoorzitter kwam de heer Van Sleen (arb.) te staan, die zijn par tijgenoot Schilthuis als zodanig gaat ver vangen. Deze is door zijn zwakke ge zondheid niet langer in staat dit ambt nog langer waar te nemen. Nummer drie werd weer de a.r. Prof. Gerbrandy. De Kamer maakt slechts een voordracht op. De Koningin benoemt n.l. de eerste voor zitter en de twee ondervoorzitters, maar het is gewoonte, dat zij zich houdt aan de wensen van de Kamer, zoals die in de stemming tot uiting komen. Op deze eerste dag in dit nieuwe par lementaire jaar werd de Kamer nog even herinnerd aan een pijnlijk verlies. In plaats van de heer Vorrink (arb.) werd de heer W. H. Vermooten als lid der Kamer beëdigd. De heer Vorrink, een ridderlijk strijder in de parlementaire arena, is door langdurige ziekte genood zaakt al zijn functies neer te leggen. VIJF PUNTEN UIT DE TROONREDE. Uit de Troonrede springen vooral de volgende vijf punten naar voren: 1. Voorstellen zullen er komen tot ver laging van de belastingdruk, in liet bijzonder voor omzet-, loon- en in komstenbelasting 2. De regering wil Duitsland inscha kelen in de verdediging van de Wes telijke wereld. Het land moet opge nomen worden in de N.A.V.O.; 3. Partiële grondwetswijziging zal wor den voorgesteld, met uitbreiding van het ledental der Tweede Kamer. Zes ontwerpen voor het begin van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn te verwachten; 4. Huurverhoging met compensatie is op komst. Definitieve ouderdoms voorziening en kinderbijslag voor zelfstandigen is in voorbereiding; 5. De regering is voorstandster van de afsluiting van de zee-armen in het watersnood-gebied. Een wetsont werp is in voorbereiding. GEEN HERHALING. De regering zoekt in de troonrede haar uitgangspunt in de herdenking van de bevrijding, die voor tien jaar plaats vond. Daarmede zit ze ditmaal niet eens, zo als in de laatste jaren de gewoonte was, midden in het internationaal probleem bij de opening van de troonrede, maar daarmede valt de nadruk op de binnen landse toestand, waarover een optimis tisch geluid wordt gegeven. Door deze gewijzigde opzet van het staatsstuk is het geen dode opsomming van feiten geworden. Er is blijkbaar uaar gestreefd meer levendigheid in het stuk te brengen. Zo vinden we geen ver melding van allerlei zaken, die reeds bij bet parlement in behandeling zijn. Er ontbreekt b.v. een defensie-paragraaf, betgeen verklaring kan vinden in 't feit, dat nog betrekkelijk kort geleden het defensie-beleid in de Tweede Kamer be sproken werd. Toen is vertrouwen in dit beleid uitgesproken. Iets dergelijks zou den wij kunnen zeggen ten aanzien van het middenstandsbeleid, dat de vorige week een uitvoerige Kamerbehandeling verkreeg. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Het uitbreidingsplan in onderdelen, dat thans sedert 13 September j.L gedurende 4 weken op de secretarie voor een ieder ter inzage ligt, regelt de bebouwing en uitbreiding van de Dorpskom gedurende de komende tien jaren. Er is echter nog een tweede plan in onderdelen in voorbereiding, zo heeft ons de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, ver teld, toen wij met hem spraken, om iets van de achtergronden van het thans ter visie liggend plan te vernemen. Dat tweede plan beslaat de gronden, welke als het ware als een ring om het dorp liggen en daarin zullen o.m. worden opgenomen de Burgemeester van der Borchstraat en omgeving en een deel van de Holterberg. Er bestaat over het algemeen weinig behoefte om in de Holterberg te bou wen, maar wel aan de rand. Het plan, dat thans in voorbereiding is, zal hierin voorzien. Het zal ook voorzien in de behoefte van sommige mensen om geen gewone arbeiderswoningen te bouwen, maar een woning, waarin o.a. een biggetje of een ander stuks vee kan worden gehouden en welke dus meer het karakter van een landarbeiderswoning draagt. Zoals men weet, mogen buiten het uitbreidingsplan voor het Dorp momenteel niet anders dan boerderijen en complele landarbei derswoningen worden gebouwd. De grens, die het gemeentebestuur zich voor dit tweede plan gedacht heeft, loopt naar het westen, b.v. tot hotel Muller. In het thans ter visie liggend plan is o.m. de bebouwing van de Gaarden op genomen. Het ligt in de bedoeling, dat hier eengezinswoningen zullen verrijzen met een inhoud van 225-375 m3. De grens van deze bebouwing zal lopen tot in de nabijheid van de woning, welke thans bewoond wordt door de heer W. Schip pers. Men wil niet verder naar het wes ten gaan dan thans op het plan in on derdelen is aangegeven. De expansie van de bebouwing zal dan ook voornamelijk gezocht moeten worden naar het Zuiden, maar voornamelijk naar het Oosten, waar nu al ten Oosten van de II. J. Wansinkstraat een complex bouwterrein geprojecteerd "is. Daarin komt een straat voor welke tussen hotel Vosman en de oude pastorie door, in de Oranjestraat uitmondt en waarlangs waar schijnlijk in de toekomst het verkeer naar het industrieterrein zal plaats vinden.; [Het is natuurlijk niet zo, verklaarde de burgemeester, dat de aankoop en be bouwing van al die gronden op staande voet verwezenlijkt zal worden, maar het llaat zich aanzien, dat de boerenbedrij ven in de kom van het dorp toch binnen afzienbare tijd zullen gaan verdwijnen. De Boschkamp is al bijna weer volge bouwd, zodat al spoedig zal moeten wor den uitgezien naar de gronden in do Gaarden. Zijn deze eenmaal volgebouwd, dan zal zeer waarschijnlijk het eerst het oostelijk deel om het dorp in aanmerking komen. In het oorspronkelijk plan van Ir. Ver- denius was op de Boschkamp een bouw plaats voor een nieuw gemeentehuis ge reserveerd en 't lag in de bedoeling daar ook de muziektent te plaatsen. Van deze plannen is men echter afgestapt, omdat het gemeentebestuur van oordeel is, dat er in de eerste jaren van de bouw van een gemeentehuis nog wel niets zal ko men. En indien het gebouwd moet wor den, verdient het de voorkeur een der gelijk gebouw aan de hoofdstraat te doen verrijzen. Het had dus geen zin om hier voor bouwterrein in het complex Bosch- kamp te reserveren. Hiermede vervalt ook de opzet om hier een terrein uit te sparen voor een muziektent. Het gemeentebestuur heeft zich hiervoor een andere plaats uitge dacht, welke echter nog niet genoemd kan worden, omdat nog met de betrok ken eigenaren moet worden onderhan deld. Op de plaats, waar men de muziektent gedacht had achter „Irene" is nu een kleuterschool geprojecteerd. Zo"n school is tevens geprojecteerd in de Gaar den, in de nabijheid van het telefoonge bouwtje. Het toekomstige gymnastieklokaal heeft men gedacht in het westelijk deel van de Boschkamp, tussen de woning van de lieer E. Achterkamp en de Boschkamp straat. Zoals men weet, zal de nieuwe School met de Bijbel verrijzen aan de zuid-west zijde van dit complex. Verder zullen er langs de Boschkamp straat burgerwoningen worden gebouwd met een minimum inhoudsmaat van 325 m3, z.g. particuliere bouw. Langs de oostelijke zijde van de In dustrieweg vanaf de Kolweg een com plex bouwterrein in het plan opgenomen. De vrijliggcnde gronden aan de weste lijke zijde zijn bestemd voor de vesti ging van kleine industrie. Zoals bekend, heeft hier de heer H. Klein Velderman reeds een perceel grond gekocht voor in- dus trie ves tigin g. Op onze vraag of door de woningbouw aan de oostzijde dit terrein niet teveel zal worden afgesloten, antwoordde de burgemeester, dat, indien zulks nodig mocht blijken, het plan te dien aanzien altijd nog kan worden gewijzigd. De eventuele uitbreiding van het ter rein voor de vestiging van grotere in dustrieën een complex van pl.rn. 2 ha. ligt hier gereed heeft men gedacht langs de spoorbaan. Aan de heren E. Schipper en H. Klein Velderman is bij dit plan een concessie gedaan ten aanzien van hun gronden aan de Kolweg en de Rijssenseweg. Doordat de heer Schipper hier thans een garage mag bouwen, bestaat dus de mogelijklicid, dat de oude garage in het dorp binnen afzienbare tijd geen dienst meer behoeft te doen. Tenslotte wees de burgemeester er nog op, dat voor de dorpskern rondom de tlerv. Kerk een saneringsplan zal wor den opgesteld, dat het mogelijk maakt de oude huizen aldaar op te ruimen. Dit zal natuurlijk nog niet op staande voet aan de orde zijn. Zo bevat het plan tal van bizonderhe- den, die wij hier niet allemaal kunnen beschrijven. Zij, die daar belang is stel len, hebben nog ruimschoots de gelegen heid het plan in te zien. Bezwaarden hebben nu nog 14 dagen gelegenheid be zwaren bij de gemeenteraad in te bren gen. AANVULLENDE BIJDRAGEN VOOR BEDRIJFSUITRUSTIN G. De uitkeringen aan de door de oorlog getroffenen hebben nog steeds geen de finitief karakter gekregen. Toen enkele jaren geleden deze getroffenen de z.g. definitieve uitkering van de Dienst Land- bouwherstel ontvingen, werd van ver schillende zijden medegedeeld, dat voor vee en dode inventaris nog een belang rijke nabetaling zou volgen. De uitkering voor die schade-onderde len vielen erg tegen en daarom betekende de hoop op die nabetaling een zekere troost voor hen, die ernstig gedupeerd waren. Het heeft echter lang geduurd voordat de maatregelen konden worden genomen om die na-uitkering mogelijk te maken, maar nu kan dan toch de verheugende mededeling worden gedaan, dat de Dienst Landbouwherstel met de uitkeringen be gonnen is en dat er al getroffenen zijn, die belangrijke bedragen in handen heb ben. Om de landbouwers zo goed mogelijk in te lichten over deze aanvullende uitke ringen, heeft de OLM de heer M. L. Ger ritsen, deskundig adviseur van het Ad viesbureau van de Stichting van de Land bouw in Gelderland en Overijssel te Arn hem, bereid gevonden op Donderdag 30 September a.s. over deze aangelegenheid te komen spreken in de zaal van de heer Boode te Bathmen. Nadere bizonderheden vindt men in een annonce in dit blad. Zijn wij goed ingelicht, dan moeten de aanvragen vóór 1 October a.s. worden ingediend. Het wordt dan wel kort dag als men nog voor een aanvullende uitke ring in aanmerking wil komen. Men ver- zuime dus niet op deze vergadering z'n licht op te steken. IN MEMORIAM DE HEER J. DERKSEN. Op ruim 42-jarige leeftijd is Maan dagavond in het Diaconessenhuis te Al- meelo, na een kortstondige ziekte, over leden de heer Joh. Derksen. Zijn plotseling verscheiden op zo'n jeugdige leeftijd heeft algemeen deernis verwekt. Hij was een verdienstelijk plaats genoot, opgewekt en bescheiden. die steeds bereid was zich in dienst te stel len van de gemeenschap. Zo was hij van 1950 tot 1953 lid van de raad onzer gemeente voor de VVD, sedert een aantal jaren bestuurslid van de vereniging „Het Groene Kruis", lid van de Volksfeestcommissie en de School feestcommissie der o.l. Dorpsschool, baan commissaris van de IJsclub „De Noord pool" en bestuurslid van de voetbalver eniging. Tn verband met zijn betrekking op de Twentsche Bank te Almelo heeft hij velen aan zich verplicht door de diensten, welke hij gaarne verleende, als hem die gevraagd werden. Toen dan ook bekend werd, dat zijn ziekte een ernstige wending had geno men, bestond er een algemeen mede leven met hem en zijn familie. De begrafenis heeft Vrijdagmiddag on der zeer grote belangstelling plaats ge had op de nieuwe algemene begraafplaats. In de Ronde van Silvolde, een wed strijd voor nieuwelingen, welke dit jaar voor 't eerst georganiseerd werd, reden behalve de Hoitenaren Wim Beijers en Henk Brinks tal van Twentenaren, o.a. II. Doek en J. Dokter uit Enschede, II. Tanke, A. Terhorst en H. Scheuten uit Hengelo, H. van Sark uit Boekelo, M. Dolpijn uit Goor en Zandjans uit Mar- kelo. Salland was vertegenwoordigd door H. Pieters uit Deventer, H. Roobol uit Raalte en R. Bergman uit Dalfsen. De wedstrijd werd verreden over 35 ronden van ruim 2 kilometer, zodat 75 k.m. moest worden afgelegd. Er startten op dit snelle parcours een mooie gelijkmatige bitumenweg niet minder dan 75 renners met de vurige begeerte een van de talrijke mooie prijzen te winnen. Aanvankelijk bewaakten de rijders el kaar angstvallig, zodat uitlooppogingen op niets uitliepen, maar doordat telkens premies werden aangekondigd, kwam er al spoedig meer tekening in de strijd. Het waren W. van Barneveld uit Utrecht en J. Rijkbost uit Nieuw-Vennep, die de eerste serieuze poging waagden om uit het peloton weg te lopen. Dit reageerde niet onmiddellijk, zodat zij hun poging met succes bekroond zagen en door een verbeten volhouden de voor sprong steeds groter wisten te maken. Deze voorsprong leverde hen om de beur ten veel premies op. In het peloton werd er aanvankelijk hard aan getrokken, maar blijkbaar waren er niet voldoende liefhebbers om kop te doen. Bij een geweldige sprint om een pre mie, in het midden van de wedstrijd, gebeurde er een ernstig ongeluk. Doordat een dame haar been op het wegdek stak, maakte de jongste der gebroeders Cuve- lier uit Nieuw-Vennep een ernstige val, zodat hij naar het ziekenhuis moest wor den overgebracht. Een tiental ronden voor het einde sprong L. van der Ven uit Vlijmen plot seling uit het peloton weg en wist in een geweldige demarage van lange adem de beide uitlopers te bereiken. Er waren toen nog enkele ronden te rijden, maar het aantal renners, dat nog in de wed strijd lag, was inmiddels tot een twintig tal geslonken. In verband met' de valpartij werd M. Neesman uit Amsterdam o.i. volkomenten onrechte uit de strijd genomen, omdat hij onvoorzichtig gereden zou hebben. Tegen Van Barneveld werd een protest aan de KNWU afgekondigd, omdat hij een ren ner (met een ronde achterstand, die bij zijn uitlooppoging meeliep) een slag ge geven zou hebben. De uitslag werd tenslotte: 1. W. van Barneveld, Utrecht; 2. L. van Ven, Vlij men; 3. J. Rijkbost, Nieuw-Vennep; 4. H. Lammers, Woerden; 5. B. van Beem, Halfweg; 6. W. Bogers, Nieuw-Vennep; 7. J. Elias, Halfweg; 8. II. Rakers, Zeist; 9. II. Blom, Brammen; 10. II. Roobol, Raalte; 11. II. Pieters, Deventer; 12. W. Beijers, Holten; 13. II. van Sark, Boekelo en 14. W. Dieperink, Barchem. EERVOLLE PLAATS VOOR „BERGRUITERS". Het eerste achttal van onze Land. Rij vereniging „De Bergruiters", dat het in de strijd om bet landskampioenschap te Utrecht moest opnemen tegen de 8 beste rij verenigingen in Nederland, heeft zich kranig geweerd en de zesde plaats, die wend behaald, mag zeer eervol wor den genoemd. We komen op een en ander in ons volgend nummer uitvoeriger terug. PUZZLERIT TE PAARD. Door de Landelijke Rij vereniging „De Bergruiters" wordt Zaterdagnamiddag 2 October a.s. een puzzlerit te paard ge houden. De af te leggen afstand be draagt 7 kilometer, terwijl de snelheid, gereden moet worden, zo zal zijn, dat ook met zware paarden (belgen) aan deze hoogst interessante rit kan worden deel genomen. Voorgaande jaren bestond voor deze puzzlerit steeds flinke belangstel ling en we twijfelen niet, of deze keer zal er weer een behoorlijk aantal dames en heren van de partij zijn. Er zijn even tueel zadels en zelfs paarden beschik baar. De start heeft plaats om 2 uur bij de manege aan de Borkeldseweg. Als prij - zen zijn enkele kunstvoorwerpen beschik baar gesteld. De deelname aan dezd puzzlerit is vrij. UITSTEL VAN EERSTE OEFENING. Aan de dienstplichtige der lichting 1954 G. D. Veneklaas, Dij leerboek 100, is door de Minister van Oorlog 1 jaar uitstel van eerste oefening verleend. P.V. „BERGVLIEGERS". Zaterdag 11 Sept. werden de duiven te Roermond gelost. Afstand 124 km. Uitslag: 1 en 3 J. Haan; 2, 4 en 5 W. Aaftink; 6 J. Nijenhuis; 7 G. Steunen berg; 8 H. J. Aaftink. Door de fa. Haan was een grote zak lantaarn beschikbaar gesteld en deze werd gewonnen door de heer W. Aaftink. Maandag 20 Sept.Zaterdag 2 October: Collecte Nationale Reclassering (op brengst voor alle gezindten). Zaterdag 25 Sept. 8 uur: Samenkomst Jongeren Discussiegroep in hotel Hol- terman. Onderwerpen: „Het adoptie probleem" en „Traditie". Zaterdag 26 September: Sluiting termijn voor aangifte cuursus „Spreken in het openbaar". Maandag 27 Sept. 8 uur: Vergadering v. deelnemers aan de Braderie met Bra deriecommissie in hotel Vosman. Dinsdag 28 Sept.: Laatste dag sollicitatie hulp administratie Ziekenfonds. (Zie annonce.) Dinsdag 28 Sept. 3 en 7.30 uur Grote Modeshow Fa. Wed. A. ter Harmsel in het Parkgebouw te Rijssen. Donderdag 30 Sept.Sluiting datum aan gifte voor Arbeidersavondschool. Donderdag 30 Sept. 7.30 uur: Vergade ring oorlogsgetroffenen zaal Boode te Bathmen. (Zie annonce.) Zaterdag 2 Oct.: Puzzlerit te paard van re Bergruiters (zie bericht). Maandag 4 Oct. 2.30 en 8 uur: Najaars Modeshow Fa. E. Wonnink in Ami- citia. (Zie annonce.) Woensdag 6 Oct.: Vergadering van de afd. Holten met de omliggende afde lingen van de Bond van Plattelands vrouwen in „Amicitia". Spr. Mevr. Elema-Bakker, oud-presidente van 't hoofdbestuur over het Bondswerk. 25, 26 en 27 November: Bazar in Irene ten bate van de C.J.M.V. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Knipscheer, 10.30 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Doop), 7 uur Opening Winter werk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Geref. Kerk. 10 uur Ds van der Sluis van Wijhe en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Hulpbehoevende ker ken in de classis Deventer. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Sjaantje Dieki Hermien, dv. E. Veneklaas en A. Schutte. Hendrika Gerritdina, dv. J. W. Nijenhuis en B. Kappert. Gehuwd: Berend Veneman, 27 jr., wo nende te Markelo, en Jansje Nijenhuis, 23 jr., wonende te Holten. Overleden: Janna Agterkamp, 74 jr., echtg. van H. J. Overmeen, Holten. Johan Derksen, 42 jr., echtg. van H. Paalman, Holten (overl. te Almelo). Ingekomen: H. Verveda van Deventer naar Kolweg 59. E. Beverdam, echtg. van G. H. Brinkman, van Rijssen naar Lichtenberg 4. Vertrokken: P. A. Böckel, wed. v. Ja cobs, en gezin van Holterberg 42 naar Arnhem. C. E. P. de Mooy en gezin van Holterberg 42 naar Waddinxveen. H. G. Schreurs van Espelo 61 naar Markelo. B. M. Vosman, echtg. van Stegeman, en gezin van Beuseberg 141 naar Markelo. GEVONDEN ENVERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Plastic regenjas; zakkam in etui; zakkam in etui m. spiegel; arm band; duimstok; paar motorhandschoe nen; twee kinderportemonnaies m. inh. Verloren: ballpoint; zilveren man chetknoop; vulpen; kanarie; sigaretten aansteker; gedeelte van een hek van vrachtauto; zilveren broche; ballpoint; plaid; boodschappentas. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau van de Rijkspolitie, Oranjestraat 55 te Holten, Tel. 352. TENNISWEDSTRIJDEN. Door de Lawntennisvereniging „Hol ten" werden Zaterdag- en Zondagmid dag tenniswedstrijden gehouden voor Juniorleden, aangevuld met enkele se nioren. De uitslagen waren als volgt: J. HooglandH. Bouwhuis 60, 60 F. PetterA. Gerritsma 62,64 G. DijkstraJ. Dolman 36, 63, 64 J. HooglandG. Dijkstra 61, 75 J. HooglandF. Petter 60, 62 F. PetterG. Dijkstra 63, 57, 62 Mevr. EnklaarMevr. de Haas 61, 60 Mej. G. OtterMej: H. de Jonge 7-5, 6-1 Mevr. EnklaarMej. Otter 3-6, 6-4, 6-1 Na afloop van de wedstrijden deelde de voorzitter, de heer Vegter, met een toepasselijk woord de prijzen uit. De uitslagen luidden als volgt: Dames: 1 Mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel; 2 Mej. G. Otter. Heren: 1 J. Hoogland; 2 F. Petter. BENOEMD TOT MUZIEKDIRECTEUR. De heer Henny J. Fransen is benoemd tot directeur van de Chr. Muziekvereni ging „Excelsior" te Dalfsen. Dit is na de muziekvereniging te Hattem dus het 2e korps, -dat onder zijn leiding komt te staan. Hij studeert nog verder aan het Conservatorium te Utrecht. BEVORDERING BIJ DE O.A.D. De heer A. Jalink is bevorderd tot chef de bureau bij de O.A.D. en treedt daarmede in de plaats van de heer G. H. Franke, wegens diens vertrek naar Lochem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1