ijk Nieuws Uit liet plaatselijk parlement AGENDA No. 36. Jaargang i ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. IT IS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,^Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 234 Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Vóór 1956 vestigingen op industrie terrein. Leges paspoort belang rijk verlaagd. Onwillige Dijker- hoekse bakker. Petroleum of electra? Nieuwe straatnamen in „Boskamp" en „Gaarden". Sinds de dag, dat het gemeentebestuur besloot tot de aankoop van gronden voor het vestigen van kleine industrieën heb ben verschillende raadsleden in de zit tingen van de vroedschap aan burgemees ter Mr W. H. Enklaar de vraag gesteld: „Hoe staat het met de industrie-vesti ging?" Steeds was 't antwoord op deze vraag „B. en W. en de Industrie-Commissie doen alles wat in hun vermogen ligt en blijven diligent". B. en W. en de Industrie-Commissie hebben de moeilijkheden overwonnen en in de raadsvergadering van Vrijdagavond kon burgemeester Enklaar de alleszins verblijdende mededeling doen, dat ten aanzien van de industrie-vestiging over eenstemming was bereikt met de IJzer- constructie-industrie van de heer Klein Velderman en met de heer J. J. Gode schalk, die zijn bedrijf aanmerkelijk wil gaan uitbreiden. De raad ging dan ook zeer gaarne ac- coord met de voorstellen van B. en W. om aan de heer Klein Velderman 1988 m2 grond te verkopen voor f 6361.60 en aan de heer Godeschalk 1023 m2 voor f 3273.60. In beide gevallen werd de uitdrukke lijke voorwaarde gesteld, dat op deze gronden vóór Januari 1956 moet wor den gebouwd. De heer Klein Velderman verkreeg tevens het recht van eerste koop wat betreft het aangrenzende per ceel. Bij de behandeling van het geval Go deschalk wees de heer Dikkers op de on dragelijke stank, die wordt verspreidt, niet alleen in de omgeving van het bedrijf van de heer Godeschalk, doch over het gehele dorp hangen soms de „kwade luchtjes". Kunnen er geen eisen worden gesteld Volgens de Voorzitter wordt er op het bedrijf van G. te weinig water gebruikt, waardoor de afvalstoffen bezinken in de rioalbuizen, doch de heer Jansen achtte het niet onwaarschijnlijk, dat er iets niet in orde zou zijn met de stankafsluiters. Deze laatste zullen op deugdelijkheid worden gecontroleerd door de gemeente architect en op het regelmatig ledigen van de septictank in het bedrijf van de heer G. zal worden toegezien. Confectiebedrijf. Met een confectiebedrijf werd overeen- eenstemming bereikt betreffende het ge bruik van 't voormalige kleuterschooltje achter de o.l. Dorpsschool. Het bedrijf —dat zal starten met 24 meisjes zal na een aanlooptijd van 2 jaar kunnen beslissen over het bouwen van een fa briek op het industrieterrein. Ingekomen stukken. Bij de ingekomen stukken waren de volgende goedkeuringsbewijzen van Ged. Staten: a. Aankoop landhuis „Eeekeholt" in de Holterberg voor f 11250. b. wijziging uitbreidingsplan (zomer huisje-terrein), waardoor 3 zomerhuis jes gebouwd mogen worden op het bos- complex van de heer H. W. Veneklaas (Harwig) ten noorden van de Borkeld- seweg. Mededelingen. Door de Voorzitter werd medegedeeld dat de geraamde post voor aanschaffing meubilair voor de nieuwe o.l. school op de Boskamp nogmaals verhoogd moet worden. Deze post oorspronkelijk geraamd op f 12.000 werd reeds verhoogd met f 2000, doch dit is onvoldoende gebleken. Hoe groot het benodigde bedrag uitein delijk zal worden is niet te zeggen doch dit zal wel pl.m. 18 a 20000 gulden be lopen. Door oud meubilair te gebruiken zou men volgens de Voorzitter dit be drag wel kunnen „drukken", doch er ho ren geen oude spullen in een modern nieuw leslokaal. Op een vraag van de heer Landeweerd deelde de Voorzitter mede, dat ten aan zien van het meubilair nooit een begro ting is opgemaakt. De heer Wansink kan zich met ver hoging van deze post wel verenigen, maar laten we dan bedenken, aldus spr., dat we nog een nieuwe school gaan bouwen. Voorzitter: We zullen dan eenzelfde standpunt innemen: geen oude spullen doch in alle soberheid nieuw meubilair. Ook wethouder Teeselink bleek weinig te voelen voor het plaatsen van oud en nieuw meubilair in eenzelfde lokaal. De raad voldeed tenslotte aan het ver zoek van de Voorzitter, waarbij B. en W. blanco mandaat werd gegeven om naar eigen goeddunken te handelen. Paspoort thans vijf gulden. Nu de rijksleges voor paspoorten met ingang van 1 Juli zijn verlaagd tot f 2.50 en de Commissaris der Koningin in deze provincie heeft medegedeeld, dat naar het oordeel van de Minister van Buiten landse Zaken de totale kosten van een paspoort niet meer dienen te bedragen dan het dubbele van de rijksleges, stel len B. en W. voor om de verordening op de heffing van leges ter secretarie te wijzigen in die zin, dat het tarief voor het gereedmaken of verlengen van een paspoort wordt vastgesteld op f 1. Hoewel deze verlaging van het tarief voor de gemeente een inkomstenderving betekent van rond f 150.per jaar, zijn B. en W. met de Minister van oordeel, dat het alleszins aanbeveling verdient de onderlinge verschillen in de kosten van een paspoort zoveel mogelijk weg te ne men. We moeten, aldus de Voorzitter, in deze maar met de regering meegaan. Nu de leges belangrijk zijn verlaagd wordt de vraag naar een paspoort onge twijfeld veel groter en krijgen we op deze manier toch nog een deel van onze der ving terug. Z.h.st. werd hierna besloten de ver ordening te wijzigen, zoals door B. en W. was voorgesteld. De heer Soer merkte, voordat de ha mer viel, op, dat hij er niet mee accoord ging omdat men dit in Den Haag wen selijk acht. Ook daar heeft men het wel eens mis. Onderwijszaken. Op voorstel van B. en_W. werd de ver goeding ex art. 101 der Lager Onder wijswet 1920 aan het Bestuur der Bij zondere Lagere School over het jaar 1953 vastgesteld op f 7229.43. Een verzoek om een tegemoetkoming in de kosten voor het bezoeken van een lagere school te Rijssen ex art. 13 der L.O.wet 1920 werd, nadat in besloten zit ting hierover was gehandeld, afgewezen. Geen behoefte aan vacantie? Van de Holtense Bakkersvereniging kwam bij de raad het verzoek binnen om te bevorderen, dat een verplichte vacantieregeling voor de bakkers in deze gemeente in het leven zal worden geroe pen. De bakkers hadden gezamenlijk een onderlinge regeling getroffen, doch aan gezien één van de collega's in Dijkerhoek niet wenst mee te werken aan deze vrije regeling komen zij met het verzoek tot B. en W. om een verplichte regeling vast te stellen. B. en' W. stellen zich echter op het standpunt dat zij zich zo min mogelijk moeten inlaten met particuliere aange legenheden en ons college, aldus de Voor zitter, voelt niets voor een verordening, waarbij de vacanties verplicht worden ge regeld. Nu dit verzoek ons echter heeft bereikt en er bij één bakker gebrek is aan collegialiteit en solidariteit, stellen B. en W. voor om een verordening vast te stellen, waarbij alle bakkers in de ge meente Holten 6 dagen geen brood mo gen bakken en verkopen tussen 12 Juni en 17 October. Tot het vaststellen van een verplichte regeling is de gemeenteraad op grond van art. 5 van de Winkelsluitingswet 1951 bevoegd. De Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Twenthe en Sal- land heeft bij schrijven van 12 Aug. '54 medegedeeld geen bezwaren te hebben tegen de door de bakkers voorgestelde regeling. B. en W. stellen zich voor om jaarlijks de vacantie-data van de verschillende bakkers vast te stellen in overleg met de plaatselijke bakkersorganisaties. De heer Veneklaas Slots betreurde het dat het zo hoog is gelopen met deze Dijkerhoekse bakker, doch nu er toch ingegrepen moet worden, zou spreker ook de winkel van de bakker verplicht willen sluiten, omdat bij het sluiten van de bakkerij alleen bakker Geltink gebaat is en niet de kruideniers. De heer Wansink zou de onwillige bak ker willen verplichten om nog dit sei zoen een week vacantie te nemen, doch de gemeenteraad, aldus de Voorzitter, mag geen straffen uitdelen. We moeten proberen dit „afgedwaalde schaap" terug te brengen. In beleefdheid is deze Dij kerhoekse bakker ernstig te kort ge schoten, want hij beantwoordde zelfs onze brieven niet. De heer Landeweerd: Wanneer we in dit geval regelend optreden lopen we de kans dat we ook verzoeken krijgen van zakenlieden uit andere branches. Ook de heer Rietberg zou veel liever hebben gezien, dat deze kwestie door de betrokken vakbond was opgelost. Op voorstel van de heer Wansink werd tenslote besloten om het voorstel van B. en W. aan te houden tot een volgende vergadering, iets wat de heer Soer niet nodig vond, omdat hij dit geval van „un faire concurrentie" liefst zo gauw moge lijk uit de weg wilde ruimen. Grondaankoop. Z.h.st. ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. om voor het bou wen van een transformatiehuisje te Es- pelo een stukje grond te kopen van de heer de Boer te Delden voor de prijs van f 50. Ook had de raad geen bezwaar tegen het voorstel tot wijziging van een be sluit tot grondaankoop in het complex Boskamp. De heer W. Steunenberg, die, aldus de Voorzitter, aanvankelijk wilde procederen met de gemeente, heeft inge zien mis te zijn en heeft alsnog eieren voor zijn geld gekozen. B. en W. waar deren dit en willen daarom de heer Steu nenberg terwille zijn door hem 175 m2 grond minder af te nemen daan oor spronkelijk de bedoeling was. Op een vraag van de heer Soer deelde de Voorzitter mede, dat de gemeente on danks deze 175 m2 grond genoeg heeft. Besloten werd van de heer Steunenberg aan te kopen 1357 m2 voor f 3392.50. Begrotingswijzigingen. De Inspecteur der Veeartsenijkundige Dienst heeft tot de gemeente het ver zoek gericht om een isolatieruimte in te richten voor opsluiting van dieren, die van hondsdolheid worden verdacht. In de kelder van het gemeentelijk abattoir is ruimte voor het inrichten van twee hokken, waarmede een bedrag gemoeid zal zijn van pl.m. f 600. Z.h.st. werd besloten dit bedrag op de begroting te plaatsen. Het schoonhouden van de verschillen de waterleidingen door arbeiders van het waterschap „De Schipbeek" zal de ge meente f 3800 kosten. Ook betreffende dit bedrag ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. en zal de begroting 1954 worden ge wijzigd. De technisch ambtenaar van het wa terschap „De Schipbeek", de heer Roe rink, zou, zo wist één van de raads leden te vertellen, hebben gezegd dat de leidingen wel eerder geruimd hadden kunnen worden, als de financiële kwes tie door de gemeente Holten maar eerder zou zijn geregeld. Dat deze kwestie pas nu kon worden geregeld is in geen geval de schuld van B. en W. of de raad. De schuld, aldus de Voorzitter, ligt bij „De Schipbeek". Bij herhaling heb ik bij de heer Roerink op spoed aangedrongen en ik neem dan ook zeer beslist stelling tegen het gemaakte verwijt. Nieuwe straatnamen. Met voorstellen, die B. en W. deden betreffende het geven van namen aan de nieuwe straten in de complexen Bos kamp en Gaarden ging de raad niet ge heel accoord. Men voelde niets voor het omdopen van Boskampspad in Dominees pad. Wel promoveerde de raad dit pad tot straat, zodat in 't vervolg gesproken zal worden van Boskampsstraat. De nieuwe weg door de Gaarden (van af ijsbar aan de Dorpsstraat tot Laren- seweg) wordt de Gaardenstraat, het gedeelte LarensewegRietmolenstraat Schoolstraat en aan het gedeelte Riet molenstraatOr&üjestr. werd de naam: Zwanenkampstraat gegeven. Meester Rörick die in het grijs verleden 50 jaar aan het hoofd stond van de o.l. Dorpsschool en dominee Bushof de eerste dominee van Holten zagen hun naam verbonden aan twee nieuwe straten in het complex Boskamp. De naam Tuinstraat blijft en zal gelden voor de straat die loopt van de Rietmolen straat tot aan de Larenseweg. Petroleum of electra? De heer Klein Velderman betreurde het, dat er zo weinig schot zit in de elec- trificatie van de buurtschap Lichtenberg. De mensen, die vroegtijdig hebben aan gevraagd en financieel voldoende willen bijdragen worden 't slachtoffer van en kele onwilligen uit de gemeente Rijssen. Volgens de Voorzitter doet men alle moeite om deze enkelingen tot rede te brengen. Ook ligt de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Rijssen nog niet schriftelijk vast en B. en W. zijn van mening dat dit eerst in orde moet zijn. Weth. Teeselink: Het moet wel zeer snel opschieten en anders hebben deze mensen de a.s. winter nog geen electrisch licht. Er zitten aan dit object echter tal van problemen, die om een oplossing vragen. De heer Klein Velderman zou graag zien, dat er meer grond werd vrijgege ven voor particuliere woningbouw. Laat de mensen toch meer hun eigen gang- gaan. Verschillende mensen zouden graag aan de Kolweg willen bouwen. De Voorzitter: Aan de Kolweg mag niet gebouwd worden. Klein Velderman: Nu nog niet, maar maar over tien jaar wordt er toch ge bouwd. De Voorzitter: Er komt bouwterrein voldoende in ons volgende project: De Gaarden. De eigenaren van gronden in de Gaarden ontvangen spoedig bericht dat de gemeente hun bezit nodig heeft. Voor de mensen, die geld willen beuren is dit prettig, doch het zal ook nog wel enkele zwarte gezichten geven, aldus de Voorzitter. Leiding van hogerhand is bij bebou wing onmisbaar. De mensen willen alle maal een huisje bouwen op het zomer huisjesterrein, en dit gaat nu eenmaal niet. Volgens de heer Klein Velderman zou aan de heer A. Müller uitbreiding van zijn garage in de buurtschap Beuseberg geweigerd zijn. Dit is volgens de Voorzitter geenszins 't geval. De aanvrage van de heer Müller is met de Planologische Dienst en de ont werper van het uitbreidingsplan bespro ken en de heer Müller werd medege deeld, dat hij een plan kon indienen, dat behoorlijk van opzet moest zijn en aesthetisch verantwoord, aangezien het ter plaatse erg teer ligt. Het plan dat door Müller werd ingediend, is ten enen male onaanvaardbaar. Door de heer Soer werd gewezen op de slechte toestand, waarin de weg in de Holterberg verkeert vanaf het thee huis naar de oprit van hotel „Hoog Hol ten". Steeds maar weer wordt er aan dit dubbele stukje weg geprutst, maar het helpt allemaal niets. De Voorzitter zal de situatie ter plaat se eens opnemen met de firma Krekel en Zoon. Hopelijk kunnen zonder al te hoge uitgaven afdoende maatregelen ge nomen worden. De heer Wansink had horen fluitseren dat de koelhuisinstallatie in het slacht huis niet in orde zou zijn en dat als ge volg hiervan een firma elders was gaan slachten. De Voorzitter: Tegen de betrokken firma is gezegd dat hierover te praten viel als hij terug zou willen komen, doch tot nu toe hebben wij niets gehoord. De heer Klein Velderman: Het slacht huis is verouderd. Iedere cent, die er in gestoken wordt, is weggesmeten geld. Nadat naar aanleiding van een vraag van de heer Wansink nog was medege deeld, dat de wijkverpleegster in bijzon dere omstandigheden kan beschikken over een auto, werd de vergadering ge sloten. ONDER HET STOFZl VhILICHtlDSINb 111UUI A11 -81 DENKEN DURVEN DOEN. Reeds enkele jaren achtereen heeft de heer G. v. d. Ruyt, leider van het Twents Instituut voor Welsprekendheid en toe gepaste Psychologie, in Holten en om liggende plaatsen cursussen gegeven voor het vlot en angstvrij spreken. De animo, welke hiervoor bestond, was wel een bewijs van de behoefte aan der gelijke cursussen, waarin niet alleen het spreken, doch ook diverse andere eigen schappen ontwikkeld worden. Toch blijkt nog steeds, in het algemeen, een misverstand te bestaan onder vele mensen. Immers, velen menen, dat zo'n cursus alleen is voor hen, die regelmatig in het openbaar moeten spreken. Dit is s lechts een halve waarheid, want uiteindelijk is ieder mens een deel van een gemeenschap en komt daardoor dus wel eens in de noodzakelij klieid om naar buiten toe op te treden. Daaraan kan niemand ontkomen, tenzij hij zich geheel zou afzonderen van de ge meenschap en een kluizenaarsleven zou gaan lijden. Iedereen heeft behoefte aan gemeen schap, zou wel eens met anderen van ge dachten wisselen, wil in het gezelschaps leven een plaatsje veroveren enz. enz. Vanwaar anders de vele verenigingen, vooral in kleinere gemeenten? Opvallend is echter, dat, zodra men zijn gedachten moet gaan uitspreken, in het bijzijn van anderen (leden van een vereniging, gezel schap e.d.) men zich geremd voelt en "er niet of nauwelijks toe komt om dat gene tc zeggen, wat wij ons hadden voor genomen. Dit geldt niet alleen de heren, doch ook de dames. Hoe vaak zitten juist niet de diverse vrouwenorganisaties met de han den in het haar, omdat er 'geen dames gevonden kunnen worden voor de be stuursfuncties Niet omdat ze niet de capaciteiten zou den hebben, doch omdat ook zij zich ge remd voelen. Poe vaak zijn we niet blijven steken in een toespraakje voor een bruidspaar, hoe vaak zijn we het niet oneens met een voorstel, dat in onze vereniging ter tafel wordt gebracht, zonder dat we hiertegen stelling durven nemen, omdat we gehin derd worden door bepaalde gevoelens, die ons van spreken weerhouden? Denken durven -doen, de titel van het boekje, dat door de heer Van der. Ruyt op de cursussen gebruikt wordt, zal U aantonen, dat een ieder deze gevoelens lean overwinnen. U denkt, dat daarvoor een bepaalde schoolopleiding nodig is? U zult van dit denkbeeld verlost worden! U denkt, dat men hiervoor jong moet zijn en dat men er op oudere leeftijd geen voordeel meer van hebben kan? De leef tijd van verschillende cursisten zal het U anders leren. U denkt, dat men daarvoor welbe spraakt moet zijn en men met spraak- Maandag 6 t.m. Zaterdag 11 September: Vacantie bij B. J. Slotman, Oranje straat 75. Vrijdag 10 Sept.: Heropening platte landsbibliotheek 3.304 uur en 7.30 8 uur nam. Vrijdag 10 Sept.: Vergadering Jong Hol ten Afd. B.O.O. Café „Het Bonte Paard". Aanvang 8 uur precies. Maandag 13 t.m. Woensdag 15 Sept.: Vacantie kapperszaak J. F. v. Geen huizen en Zn., Dorpsstraat 60. Maandag 13 t.m. Zaterdag 18 September Huis aan huis-collecte voor de tuber- culose-bestrijding. (Zie adv. en be richt.) Woensdag 15 Sept., 8 uur: Vergadering C.J.B.O. in „Rehoboth". Bespreking v. Kalveropfokclub en Jongveekeuring. Donderdag 16 Sept.: Aanmelding dans- cursus inst. H. Bron in hotel Holter- man. (Zie annonce.) Donderdag. 16 Sept., 8 uur: Opvoering van het prachtige stuk „Dokter Ida". Gem. Zendingscommissie in „Irene". (Zie annonce.) Donderdag 18 Sept., 8 uur: Openbare slotles „Spreken in het openbaar", waaraan verbonden 'n vrolijke avond, in zaal „Amicitia". (Zie annonce.) Maandag 20 t.m. Zaterdag 25 Sept.: Dro gisterij „De Vijzel" wegens vacantie gesloten. (Zie annonce.) Dinsdag 21 Sept.: Schoolfeest der O.L. Dorpsschool. Dinsdag 21 Sept.: Bijeenkomst afdeling Holten Bond van Plattelandsvrouwen met film over Canada en Amerika door de heer P. Dijkstra om 8 uur. Woensdag 6 Oct.: Vergadering van de afd. Holten met de omliggende afde lingen van de Bond van Plattelands vrouwen in „Amicitia". Spr. Mevr. Elema-Bakker, oud-presidente van 't' hoofdbestuur over het Bondswerk. moeilijkheden geen kans maakt op verbe tering? Dat is niet nodig. Binnenkort zullen er weer in verschil lende ..plaatsen cursussen worden georga niseerd, terwijl in Holten Donderdag avond 16 September in zaal „Amicitia" een slotles door een groep cursisten ge geven zal worden. Voor deze slotles be stond het vorig jaar buitengewoon veel belangstelling en we twijfelen niet of ook Donderdagavond zullen zeer velen aanwezig zijn om te horen wat de heer v. d. Ruyt met zijn cursisten op het ge bied van „Spreken in het Openbaar" heeft weten te bereiken. Na de pauze wordt door de cursisten een programma gebracht onder het motto „Amusement en Jolijt". Voor nadere bizonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik Johan, zv. H. Blan- kena en J. F. Veneklaas. Ondertrouwd: Berend Veneman, 27 jr., Markelo en Jansje Nijenhuis, 23 jr., Holten. Overleden: Marinus Wegstapel, 79 jr., echtg. van A. Jansen. Willemina te Velde, 79 jr., wed. van J- Ac Jansen. Wilhelm Maats, 66 jr., echtg. van N. F. Schutteman. Willem Klein Lebbink, 67 jr., ongeh. (overl. te Deventer). Ingekomen: H. Fokke en gezin van Vriezenveen naar Holterberg 78. Th. W. Portier en gezin van Surabaja (Ind-) naar Holterberg 42. D. Brinkman, echtg. van J. Lubbersen, van Diepen veen naar Neerdorp 93. G. Pasman van Laren (Gld.) naar Neerdorp 9. H. F. Westerbeek en gezin van Deven ter naar Holterberg 42. G. P. Brand- ligt en gezin van Djakarta (Ind.) naar Holteberg 26. Vertrokken: J. Janssen en gezin van Holterberg 26 naar Ede. W. A. F. Holterman van Dorpsstraat 4 naar En geland. MET DE WINTERDIENST MEER STOPTREINEN. Zoals thans reeds bekend is geworden zal met ingang van de winterdienstre- geling der Ned. Spoorwegen, welke op Zondag 3 October a.s. zal ingaan, het aantal stoptreinen weer met twee wor den uitgebreid. Er zal n.l. een trein komen des mor gens 6.25 uur in de richting Deventer, welke in Deventer aansluiting geeft op de eerste sneltrein naar het Westen, zo dat men al voor half negen in Amster dam en voor negen uur in Den Haag en Rotterdam kan zijn. Dit wordt dus een belangrijke trein voor de zakenmensen en vacantiegangers, maar ook voor de werklieden, die b.v. al vroeg in De venter op hun werk moeten zijn. In de richting Almelo komt er des morgens een trein bij om 7.22 uur, waar mede men reeds te ruim 8 uur in En schede arriveert. Men krijgt dus des morgens in die richting de keuze tus sen drie treinen, n.l. pl.m. 6.24, 7.22 en 8.12 uur. De juiste tijdstippen van ver trek hopen wij binnenkort bekend te maken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1