Nieuws SPORT TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA VOOR DE BOER Jo. 35. Jaargang 6. ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD i De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^83 - 281f Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 f— SCHOOLFEEST. e; Vrijdag 27 Augustus vergaderde de «feestcommissie met het personeel der Dorpsschool over een te organiseren feest. Het schoolhoofd, de heer B. H. Brouwer, geelde mede, dat van deskundige zijde [is verzekerd, dat het nieuwe schoolge bouw pas in het laatst van October ge- Irced zal zijn. Er werd besloten het te houden schoolfeest nu niet uit te stellen tot de opening, maar te houden op onge- 'ccr 15 September. De juiste datum zal lekend gemaakt worden nadat contact is ipgenomen met draaimolenexploitanten. "Jaar het feest nu niet samenvalt met de ipening der nieuwe school, wordt er af- rezien van een optocht op wagens, maar zal er op normale wijze schoolfeest ge- vierd worden. De oud-leerlingen, die vóór de zomervacantie afzwaaiden, zullen nu niet bij het schoolfeest worden ingescha keld, daar dit geen verband houdt met de [eventuele opening. Besloten werd de dag als volgt in te delen: j 11.3012.30 uur: Keuring van fietsen, karretjes, boogjes, mandjes en groepjes. Keuring der bespannen wagens. 12.3013.00 uur: Opstellen van de op tocht. 13.0014.00 uur: Optocht door het dorp tot bakker Slotman en terug tot de Burgemeester van de Borchstraat. Daarna retour langs de Dorpsstraat naar Kalf- stermansweide. 14.0017.00 uurKinderspelen. Besloten werd enige commissies samen te stellen voor het keuren van de optocht. De prijzen zullen bij genoegzame deel name en bevredigende prestaties als volgt worden verdeeld: Wagens: f 15,—f 12,50; f 10,—f7,50; f5,-. Fietsen: f3,75; f3,50; f3,25: f3,— f2,75; f2,50; f2,25; f2,— f 1,75; f 1,50, f 1,25; f 1, Karretjes: f5,50; f4.50; f3,50; f2,50; f 1,50; f 1, Boogjes: f2,75; f2.50; f2.25; f2,— f 1,75; f 1,50f 1,25; f 1f 0,75f0,50. Mandjes: gelijk aan de prijzen van de f4,—; f3,- f2,— Groepjes: f5,- 11,—. Voorts zijn er voor alle deelnemers, die i niet in de prijzen vallen, troostprijzen be schikbaar. P Alle schoolkinderen zullen een cadeau- tje ontvangen, terwijl de winnaars bij de wedstrijden nog aardige prijzen kunnen ij winnen. Het zal door de feestcommissie op prijs worden gesteld, als er door de ingezete nen wordt gevlagd op de feestdag. MUZIKALE RONDGANG. Ter gelegenheid van de 74e verjaar dag van H.K.H. Prinses Wilhelmina maakte H.M.V. Dinsdagavond een muzi kale rondgang door het dorp. De muzi kanten hadden niet over gebrek aan be- langsteling te klagen en hun pittige marsen werden door de dorpsbewoners zeer gewaardeerd. AFSCHEID MEJ. E. T. VAN DER ZWAAG. Maandagmiddag nam Mej. E. T. v. d. Zwaag, onderwijzeres aan de Dorpsschool alhier, afscheid van leerlingen, personeel en oudercommissie, in verband met haar benoeming tot onderwijzeres aan een der openbare scholen te Utrecht. Er werd haar namens personeel en oudercommissie een boekwerk aangeboden. Het hoofd der school bracht haar dank voor de arbeid en de liefde, die ze aan de jeugd heeft gegeven. Het was in de ogen der collega's, aldus spr., een gewaagde zet om hier ont slag aan te vragen, toen U nog in het ge heel niet was benoemd te Utrecht. Het was een moedige daad, waardoor wij nog juist'kans hadden om een goede opvolg ster te krijgen, wat later vrij zeker heel wat moeilijker gegaan was. Hij bedankte haar voor de vriendschap, die het perso neel ook van haar mocht ondervinden en wenste haar een gezegende arbeid toe in de nieuwe werkkring. Mej. Van der Zwaag bedankte voor het aangeboden cadeau, dat haar nog me nigmaal zal herinneren aan dc tijd, in Holten doorgebracht. Uitgezonderd dc perioden, toen ze door omstandigheden buiten haar wil het werk tijdelijk moest neerleggen, heeft ze prettig gewerkt hier. Ze zal Holten direct niet vergeten. AKTE R. De heer F. Groenewoudt, onderwijzer1 aan de Dorpsschool alhier, slaagde te De venter voor het examen in handenarbeid. UITSLAG AANBESTEDING. Dinsdag 31 Augustus j.l. vond ten ge- meentchuizc dc aanbesteding plaats van de bouw van twee transformatorhuisjes, welke in verband met de uitbreiding van het net zullen worden gebouwd in do buurtschap Espelo en onder de gemeente kaalte. De uitslag luidt: Firma II. Koopman en Zn., Kerkhofsweg 8 f6005, B. J. Vukkink, Neerdorp 26 6255, G. Koenderink, Zwiksweg 2, Enter 6285, J. W. Nijland, Espelo 43, Holten 6650, H. J. Kozenkamp, N. nr. 50, Nieuw -Heeften 6800, De bouw is aan de laagste inschrijf ster gegund. UIT DE RAADSPORTEFEUILLE. Paspoorten worden goedkoper. Nu dc rijksleges voor paspoorten se dert 1 Juli van dit jaar zijn verlaagd tot f2,50, stellen B. en W. voor om aan de wens van dc Minister van Buitenlandse Zaken te voldoen door ook de gemeente lijke leges te verlagen. De gedachte van de minister gaat uit naar het volgende schema: rijksleges f2,50, prov. leges f 1,50 en gemeentelijke leges f 1, Krachtens dc thans geldende tarieven bedraagt de gemeentelijke leges f2,50. Hoewel een verlaging van het tarief voor deze gemeente een inkomstender ving betekent van rond f 150,per jaar, zijn B. en \V. met de Minister van oor dcel, dat het alleszins aanbeveling ver dient de onderlinge verschillen in de kos ten van een paspoort zoveel mogelijk weg te nemen. Op grond hiervan stellen zij de raad voor de verordening op de hef fing van leges ter secretarie te wijzigen in die zin, dat het tarief voor het ge reed maken of verlengen van een pas poort wordt vastgesteld op f 1, Verplichte vacantieregeling voorde hakkerspatroons. De Holtense bakkersvereniging heeft tot B. en W. het verzoek gericht om te be vorderen, dat een verplichte vacantie- regeling voor de bakkers in deze gemeen te in het leven wordt geroepen. De reden hiervan is, volgens dit verzoek, het feit, dat één der bakkers niet wenst mee te werken aan een vrije regeling. Tot het. vaststellen van een verplichte regeling is dc gemeenteraad op grond van de Win kelsluitingswet 1951 bevoegd. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Twente en Salland heeft geen bezwaren tegen dc door de bakkers voor gestelde regeling. B. en W. stellen de raad voor in een verordening algemene richtlijnen te ge ven en hun college de bevoegdheid over te dragen om jaarlij les de vacantiedata van de verschillende bakkers vast te stel len in overleg met dc plaatselijke bakkers? organisaties. Hierdoor wordt voorkomen, dat de verordening telkenmale zou moe ten worden herzien. RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt op Vrijdag 3 September 1954, des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize bijeen ter behandeling van de volgende agenda 1. Notulen van de openbare vergade ring van 26 Juli 1954. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Voorstel tot wijziging van de le ges -verordening. 4. Voorstel tot vaststelling van de ver goeding ex art. 101 der lager onderwijs wet 1920 aan het bestuur der bizondere lagere school over het jaar 1953. 5. Verzoek om tegemoetkoming in de reiskosten voor het bezoeken van een, lagere school te Rijssen ex art. 13 der' lager onderwijswet 1920. 6.1 Voorstel tot vaststelling van een verordening krachtens art. 5 der winkel sluitingswet 1951 (vacan tic-regeling bak kers). 7. Voorstel tot aankoop van 'n strook grond voor de bouw van een transfor matorhuisje. 8. Voorstel tot wijziging van een be sluit tot grondaankoop in liet complex Boskamp. 9. Voorstel tot verkoop van een per ceel grond van het industrieterrein. 10. Voorstel tot wijziging van dc ge meentebegroting 1954. 11. Voorstel tot het geven van straat namen in de complexen Boskamp cn Gaarden. 12. Rondvraag. PAARDENSPORT. „Markelo" werd provinciaal kam pioen. Geen „Bergruiters" onder de kampioenen. De Markelose ruiters hebben Zaterdag hun moeite en ijver beloond gezien met het provinciaal kampioenschap van Overijssel van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rij verenigingen. Met de zegevierende vereniging na men nog 9 andere verenigingen deel aan de dressuurproef voor achttallen en ook deze 9 hebben, evenals Markelo, de laat ste weken bijna iedere avond geoefend, doch uiteindelijk is er maar één kam pioenstitel en deze is toch wel terecht gekomen bij die vereniging, die er, ge zien de prestaties die werden geleverd, het meeste aanspraak op kon doen gel den. De Bergruiters, die als enige vereni ging in de „zware dressuur" uitkwamen en een zwaarder parcours moesten rij den, leverden met 82.75 punten een ver dienstelijke prestatie, doch moesten ge noegen nemen met de derde plaats. Uitslag dressuurproef voor provinciaal kampioenschap: 1 en kampioen Land. Rijvereniging Markelo 86.50 p. 2 L.R. Sallandruiters te Hardenberg 85 p. 3 L.R. Bergruiters te Holten 82.75 p. 4 L.R. Hertruiters te Hellendoorn 82.75 p. '5 L.R. Olst en Omstreken 81.50 p. 6 2e achttal Bergruiters 81.50 p. 7 L.R. Dijkruiters van Blankenham 81.25 p. 8 L.R. Lonneker 79.25 p. 9 L.R. Deltaruiters van Kampen 77.25 p. 10 L.R. Rijden is kunst van Zwoller kerspel 75.50 p. Markelo is hiermede kampioen van Overijssel geworden en zal met de Berg ruiters van Holten mogen deelnemen aan de wedstrijden om het landskam pioenschap, die 14 en 15 September te Utrecht worden gehouden. Prov. kampioenschap ind. dressuur v. heren: 1 en kampioen van Overijssel J. van Merle te Olst met Korthaan, 95 p. 2 B. J. Roerink te Lonneker met Top Row, 88 p. 3 E. J. van der Scheer te Kampen met Lies, 84 p. 4 H. L. M. von Martels-Dankern te Dalfsen met Lida, 82 p. 5 F. J. Smelt te Lonneker met Jella, 81 p. De heren van Merle en Roerink zul len Overijssel vertegenwoordigen op de kampioenswedstrijden te Utrecht. Prov. kampioenschap ind. dressuur v. dames: 1 en kampioene mej. M. Mulder te Zwolle met Lytha, 104% p. 2 mej. H. van der Scheer te Kampen met Mu- bertha, 101 p. 3 mej. W. v. d. Scheer te Kampen met Idabro, 100% p. 4 mej. E. Roos te Lonneker met Radjah, 96 p. 5 mej. C. ter Mors te Lonneker met Dior, 96 p. De dames Mulder en van der Scheer zullen deelnemen aan de landelijke kampioenswedstrijden te Utrecht. Prov. kampioenschap ind. veelzijdig heid (dressuur en springen): 1 en kam pioen J. van Merle te Olst met Kort haan, 95 p. 2 en reserve kampioen B. J. Roerink te Lonneker met Top Row, 88% p. 3 F. J. Smelt te Lonneker met Jella, 81 p. 4 H. L. M. von Martels- Dankern te Dalfsen met Lida, 76 p. 5 Joh. Scholten te Lonneker met Prins Alexander, 73% p. Kampioen en reserve kampioen ne men deel aan de wedstrijden te Utrecht. Dressuurproef voor viertallen: 1 L.R. Diepenheim 87 p. 2 L.R. De Zeven Buurtschappen te Goor-Delden, 86 p. Dressuurproef klasse B, ring I: 1 H. Steenkamer te Zwolle met Henk, 107 p. 2 J. H. Wolbrink te Markelo met Öjula, 104% p. 3 J. J. ter Weele te Delden met Liliana, 101% p. 4 mej. A. Donker te Blankenham met Carlos, 99p. 5 E. J. Lammersen te Lonne ker met Monica, 99 p. 6 H. J. Bos- schers te Holten met Parel, 98% P- Idem, ring II: 1 G. J. Lutke Holzik te Lonneker met Narriman, 104% p. 2 J. Rieks te Hardenberg met Johnny, 103 p. 3 A. Otten te Hardenberg met Fenna, 100 p. 4 J. H. Hartgeers te Markelo met Kasta, 99% p. 5 L. Buis te Blankenham met Lelie, 99 p. 6 J. Wijtcnhorst te Zwolle met Nieska, eer volle vermelding. 7 W. Olink te Del den met Harold, eerv. verm. Idem, ring III: 1 T. Beldman Jr. te Holten met Deserteur, 103% p. 2 M. de Boer te Blankenham met Robby, 99% p. 3 B. Dubbink te Hellendoorn met Truman, 99 p. 4 A. E. J. Wes te Delden met Freddy, 98% p. 5 G. J. H. Scholten te Lonneker met Notteline, 97% p. Parade Springconcours en Vrijheidsdressuur. Het middagprogramma opende met een parade, waaraan alle amazone's en ruiters deelnamen. Deze parade werd geleid door de instructeur van de Land. Rijver. „Mar kelo", de heer Broekhof uit Lochem. Tot besluit van de parade stelden de deel nemers zich in één front op en had de inspectie plaats door de heren P. A. Voor- sluys, secr.-inspecteur van de Kon. Fed. van Land. Rij verenigingen, Mr W. H. Enklaar, burgemeester van Holten en voorz. van de V.V.V. „Holtens Belang"; G. J. J. Vlaskamp, voorz. van de Prov. Bond van Land. Rij v., en de heer G. Wis- sink, voorzitter van de Volksfeestcom missie. Uitslag springconcours klasse B: 1 H. Beldman, Holten, met Herald, 0 f., 1.01 m. 2 J .Rieks, Hardenberg, met John ny, 0 f., 1.9.01 m. 3 B. Dubbink, Hel lendoorn, met Truman, 0 f., 1.10 m. 4 Mej. W. v. d. Scheer, Kampen, met Idabro 5 J. H. Luttikhedde, Diepen heim, met Nucunda. Uitslag sprinconcours klasse L: 1 F. J. Smelt, Lonneker, met Jella, 0 f., 53 sec. 2 J. van Merle, Olst, met Korthaan, 0 f., 1.9.04 m. 3 A. J. Bredenoord, Olst, met Bodo, 0 f., 1.15.8 m. 4 B. J. Boerink, Lonneker, met Top Row, 4 f., 56% sec. Buiten mededinging werd aan het L-springconcours deelgenomen door de jeugdige amazone Mej. ten Bos uit Tub- bergen met de arabier „Monica". Mej. ten Bos reed de eerste keer het parcours foutloos, doch in de rit tegen het hor loge weigerde „Monica" voor een hin dernis. Tussen de verschillende nummers gaf de bekende Land. ruiter Jan de Wit uit 't Zandt (N.H.) met zijn beide vrijheids paarden schitterende staaltjes van vrij heidsdressuur ten beste. Staaltjes, waar bij het publiek zich afvroeg: „Hoe is het mogelijk dat men met een doodgewoon werkpaard zoiets weet te bereiken!" Jan de Wit liet de schimmel koord dansen en ging met z'n trouwe vos onder dc dekens. Toen de wekker afliep stapte de viervoeter uit het ledikant en rolde z'n baas er even later uit, omdat her haald „porren" niet had geholpen. Al met al een buitengewoon geslaagd hippisch festijn. De organisatie, zo deelde ons de heer Voorsluys nog mede, was perfect in orde en het is mede daarom te betreuren dat de belangstelling niet groter was. Gaarne wensen we onze Provinciale Kampioenen op de wedstrijden voor het landskampioenschap te Utrecht op 14 en 15 September a.s. veel succes. VOETBAL. UITSLAGEN EN PROGRAMMA. De vorige week Zaterdag alhier ge speelde wedstrijd tussen Holten 2 en 11V 2 (Zaterdagafdeling) eindigde in een 4-1 overwinning voor de Rijssenaren. Zondag behaalde Enter 3 in het Sport- dal een 52 overwinning op Holten 3. De ontmoeting Holten 1Enter 2 ein digde in een gelijk 6pel 22. Het programma voor Zondag luidt als volgt Holten 1 speelt te Bathmcn tegen ABS 1 om 3 uur. Holten 2 gaat bij RV 2 in Rijssen op bezoek en speelt om 2,30 uur en Holten 3 ontvangt in het Sportdal RV 3, even eens om 2.30 uur. WIELRENNEN. RONDE VAN WIERDEN. Deze nieuwelingenronde was voor onze plaatsgenoten Wim Beijers en Willy Lam- mers niet voorspoedig. Nadat een drietal renners reeds vroegtijdig uit het peloton was weggesprongen, voerden zij dit ge regeld aan om de vluchtelingen in te ha len. In de laatste ronde werden beiden door een valpartij waarbij zij hoege naamd geen letsel opliepen uitgescha keld. Henk Brinks plaatste zich net achter de prijswinnaars. Zondag reden Brinks en Lammers in Lochem, maar konden zich niet onder de prijswinnaars plaatsen. Beijers reed in Arnhem en werd 7e op het heuvelachtige Paasbergparcours. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: BALANSEN MEJ. H. W. DE VRIEZE IN FUNCTIE. Woensdag 1 September is Mej. II. W. de Vrieze, voorheen onderwijzeres aan de openbare school te Hoogkerk, haar ar beid in gelijke functie begonnen aan de Dorpsschool. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telef. 352. Gevonden: 1 kindervest, 1 dop van benzinetank; 1 slip-over; 1 damesporte- monnaie; 1 hoedespeld; 1 kinderjasje; 1 sjaal. Verloren: 1 wieldop van auto; 1 trouwring; 1 gouden damesarmbandhor loge; 1 dop kinderwagenwiel; 1 heren polshorloge. Officiële publicaties KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING. Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter openbare kennis, dat op Zaterdag, 11 September 1954, des voormiddags van 11 tot 12 uur in een lokaal van de o.l. dorpsschool en des na middags precies 3 uur in de o.l. school te Dijkerhoek gelegenheid bestaat tot kosteloze inenting en herinenting tegen pokken. Belanghebbenden wordt er op gewe zen, dat ingevolge artikel 1 der inen- tingswet 1939, een kind vóór het berei ken van de leeftijd van een jaar tegen pokken moet worden ingeënt. Indien inenting niet heeft plaats gehad moet een ondertekende verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt, waarom deze inenting achterwege is gebleven. Voorts wordt belanghebbenden ver zocht het trouwboekje of het geboorte bewijs mede te brengen, alsmede de in- entingskaart, welke bij de geboorte aangifte werd uitgereikt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitsluitend kinderen beneden de leef tijd van 2 jaar zulen worden ingeënt. Holten, 2 September 1954. Maandagavond 6 Sept., om 7 uur: Gezel lige feestavond in 't café Kloosterboer te Dijkerhoek. Maandag 6 t.m. Zaterdag 11 September: Vacantie bij B. J. Slotman, Oranje straat 75. Dinsdag 7 Sept.: School- en Volksfeest te Dijkerhoek, met avondvoorstelling op Maandag 6 Sept. Dinsdag 7 Sept.: Paardenfokdag „Hol- batheo" te Dijkerhoek, terrein bij café 't Bonte Paard. (Zie annonce). Dinsdag 7 Sept.: Spreekuur Dr Tromp Visser 4.305.30 uur nam., Algem. Ziekenfonds (vooruit afspreken). Woensdag 8 Sept., 7.45 uur: Aanvang Herv. Meisjesclubs „Martha" en „Jong Leven". Donderdag 9 Sept: Aanvang danslessen dansinst. H. Bron, hotel Holterman. Donderdag 9 Sept., 8 uur: Aanvang les sen Dansclub „Hotel Müller" (zie advertentie). Vrijdag 10 Sept.: Heropening platte landsbibliotheek 3.304 uur en 7.30 8 uur n.m. Vrijdag 10 Sept.Vergadering Jong Hol ten Afd. B.O.O. Café „Het Bonte Paard". Aanvang 8 uur precies. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Herman Johan, zv G. J. Meijerman en G. W. Aalpol. Johanna Hendrika Aaltje, dv G. H. Overmeen en H. Paalman. Gehuwd: Hendrik Johan Vincent, 26 j., Holten, en Geertruida Gerritdina Nijland, 24 j., Ambt-Delden. BEVOLKING. Ingekomen: M. Schuppert van Hen gelo (O.) naar Larenseweg 9. J. H. Hilverink en echtgenote van Bome naar Borkeld 8. D. Loman, echtgenote van D. Beldman, van Laren (Gld.) naar Bor keld 26a. H. W. de Vrieze van Hoog kerk naar Stationsstraat 13. W. M. Slijkhuis, echtgenote van H. Reilink, van Raalte naar Espelo 72. J. Klouwen en gezin van Winschoten naar Neerdorp 55. J. J. van der Linden en gezin van Indonesië naar Holterberg 26. Vertrokken: M. Broekhuis, echtgenote van J. W. Vruggink, van Beuseberg 53 naar Hellendoorn. E. T. v. d. Zwaag van Stationsstraat 13 naar Utrecht. T. J. Deten van Dijkerhoek 88 naar 's-Hertogenbosch. W. M. Inkenhaag van Holterberg 26 naar Scherpenzeel. - J. M. Voorveld van Holterberg 58 naar Hellendoorn. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Jebbink van Almelo. In beide diensten collecte voor inwen dige zending. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Jansen van Deventer. Collecte Inwen dige zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Theol. Hogeschool te Kampen. SCHOUW WATERLEIDINGEN. Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen bij deze ter openbare ken nis, dat op" de hierna bepaalde dagen zal worden overgegaan tot het schouwen der waterelidingen in deze gemeente, t.w. op: Dinsdag 14 September a.s.: de kleine Waterleiding, de Klaphekkewaterlei- ding en de Steeg-Egbertswaterleiding Vrijdag 17 September a.s.: de Koordes- en Schutte waterleiding en de Essen- en Boerendanswaterleiding. De onderhoudsplichtigen worden her innerd aan artikel 19, eerste lid, en arti kel 20, eerste en tweede lid van het Reglement op de Waterleidingen. Holten, 2 September 1954. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. ZITTING WOONRUIMTECOMMISSIE. De voorzitter van de Woonruimtecom missie maakt bekend, dat de maande lijkse zitting dier commissie niet plaats zal hebben op Dinsdag, 7 September a.s., maar op Dinsdag 14 September d.a.v. De voorzitter voornoemd, J. KROON. GEWASONDERZOEK. Evenals vorige jaren is er ook nu weer de mogelijklieid om in verband met de veevoeding de gewassen te laten onder zoeken. Dit is dan meestal hooi en kuil - voer. Reeds in dc periode, dat de stoppel- knollen gevoerd worden (ongeveer 1 No vember-25 December) worden vaak fou ten gemaakt in de veevoeding. Maar voor al ook na die tijd als meer koeien af-) kalven, is het zo belangrijk, dat het rant soen in evenwicht is. Een goed rantsoen moet voor elke melkgift voldoende droge stof, verteerbaar ruw eiwit en zetmeel- waarde bevatten. Te veel of te weinig; van het één of het ander is altijd nadelig. Om een goed rantsoen te kunnen sa menstellen is het nodig, dat ook de ge haltes van 't eigen ruwvoer bekend zijn. Is dit het geval, dan wordt in de winter één keer gewogen hoeveel per dag per koe gevoerd wordt en de assistent bere kent voor U, zonodig voor verschillende melkgiften, hoeveel kg meel hierbij ge voerd moet worden en welk soort meel (van welk gehalte eiwit). Als één keer goed gewogen is, behoeft voorlopig niet weer gewogen te worden, tenzij dat men het rantsoen gaat veranderen of dat men liet doet voor eigen controle. Verschillende landbouwers krijgen voor opgave van monsterneming bezoek van D. Aanstoot, Beuzeberg 65, maar aange zien hij maar enkele dagen hiervoor werkt, kunnen niet alle landbouwers be zocht worden. Men kan zich daarom ook rechtstreeks hiervoor opgeven bij de heer Aanstoot, assistent Lubbersen en onder getekende. De kosten bedragen voor bedrijven bo ven 10 ha. voor hooi (onderzoek op droge stof, verteerbaar ruw eiwit en zetmeel- waarde) f 8,33. Voor kuilvoer (onderzoek idem) f 9,05. Voor eenvoudig onderzoek (droge 6tof en verteerbaar ruw eiwit) zijn de kosten lager. Bedrijven beneden 10 hectare cultuur grond ontvangen voor elk onderzoek 50 procent reductie. Ze betalen dus de halve prijs. De ass. RLVD, W. RIETBERG.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1