RÉCLAME R! Plaatselijk Nieuws Wrijf Kou era Pijn AGENDA No. 31. Jaargang 6. ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1954 Verschijnt elke Zaterdag. IIILÏENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - 234 Adv.-prijs1.15 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 SCHOOL- EN VOLKSFEEST TE DIJKERHOEK. Het Dijkerhoekse feest wordt dit jaar gehouden op Dinsdag 7 September a.s. op het feestterrein bij café „Het Bonte Paard". 's Morgens houden de kinderen feest met de gebruikelijke spelletjes, nadat zij met een versierde optocht naar 't feest terrein zijn getrokken, en 's middags heeft het volksfeest plaats met diverse volksspelen en schietwedstrijden. Maandagavond, aan de vooravond van het feest, wordt in „Het Bonte Paard" een uitvoering gegeven voor de inteke naren van het leest door de toneelver eniging „De Oude Molen", welke zal op voeren het toneelspel in drie bedrijven: „Zuster Eva". PAARDENFOKDAG. Gelijk met het school- en volksfeest te Dijkerhoek houdt de warmbloedpaar- denfokvereniging „Holbatheo", afdeling van de V.L.N., op een nabij gelegen ter rein haar jaarlijkse fokdag, om daarmee als het ware een wapenschouw te hou den over de in het afgelopen jaar be reikte resultaten en een monstering te houden over de meerjarige fokdieren. Men verwacht een grote deelname uit de verre omtrek. DE MOTORCLUB NAAR HAARLE? De Motor- en Automobielclub „De Holterberg" heeft een uitnodiging ont vangen om op Zondag 12 September a.s. haar medewerking te verlenen aan de volksfeesten te Haarle. Op Vrijdag 27 Aug. (hedenavond) zal hierover in het clublokaal, café Vruggink, vergaderd worden. 25 JAAR IN DE BESTELDIENST. Op Donderdag 9 September herdenkt de heer A. Nekkers het heugelijk feit, dat hij voor 25 jaar, dus in 1929, door het gemeentebestuur van Holten werd aangesteld als besteller der stationsgoe deren. De heer Nekkers is niet lang gemeen te-ambtenaar gebleven, want op 1 Jan; 1932 werd hij aangesteld tot agent van de N.V. Expeditie-onderneming v. Gend en Loos voor Holten en Markelo, die ook in andere kleine plaatsen de besteldienst overnam. Behalve met de correcte bestelling der stationsgoederen en de uitoefening van zijn taxibedrijf houdt Bets Nekkers zich ook nog bezig met het vreemdelingen verkeer, dat hij een warm hart toe draagt. Hij is n.l. bestuurslid van V.V.V. En voorts zit hij o.a. in het bestuur van de supportersvereniging van H.M.V., waarvoor hij ook telkens op pad is. Het zal onze - bekende jubilaris bij zijn zil veren jubileum zeker niet aan belang stelling ontbreken. NEDERLANDSE LEERMIDDELEN. Aan het eind van het vorig jaar richt te de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een omzendbrief tot directeuren en rectoren van het Middel baar Onderwijs en tot Gemeentebestu ren, waarin hij er de aandacht op ves tigde, dat het voor de economie van ons land van zeer groot belang is indien de leerlingen leermiddelen van Nederlands fabrikaat gebruiken. Op haar beurt vraagt de Vereniging Nederlands Fabrikaat nu aan de ouders dit belang in het oog te houden bij het doen van hun inkopen voor 't nieuwe schooljaar. Wanneer de schooltas met artikeien van Nederlands fabrikaat ge vuld wordt, gaat het belang daarvan ver uit boven het directe gewin voor onze industrie. Het zal de jeugd dan niet langer worden ingestampt, dat men voor alle mogelijke dingen het best in het bui- 'tenland terecht kan. Zij zal opgroeien in het besef, dat er ook in ons land vele goede, bruikbare artikelen worden ver vaardigd. Men denke daarbij ook aan de plaat selijke boekhandel. BESTUURSWISSELING BIJ „VO.P." In de dezer dagen onder leiding van de heer W. A. Hendriksen in café Maats gehouden vergadering van de Arbeiders= toneelvereniging V.O.P. heeft de club wegens diens vertrek naar Nijmegen als haar nieuwe voorzitter gekozen de heer H. Kolkman. Mevr. Kolkman-Pronk heeft het penningmeesterschap wegens drukke huishoudelijke werkzaamheden neergelegd en in haar plaats werd als zodanig gekozen mej. M. Veneklaas. Tot bestuurslid werd voorts nog gekozen mevr. I. Schöppers-Landeweerd. Uit het verslag van de voorzitter be treffende de toneeluitvoering, welke on langs gegeven werd in het Vacantiepro- gramma van V.V.V. bleek, dat deze een klein batig saldo heeft opgeleverd. Er werd besloten tot het instellen van een cadeaupot, waarvoor maandelijks 'n klein bedrag zal worden ingelegd. De heren H. W. Kromdijk en J. Kater werden met de kascontrole belast. De onlangs vastgestelde fietstocht, die door de weersomstandigheden moest worden uitgesteld, werd nu bepaald op Zondag 5 September a.s. In de komende herfst zal weder een nieuw stuk in studie worden genomen, waarvoor de boekjes zijn aangevraagd. De club zoekt echter een regisseur in verband met het vertrek van de heer Hendriksen. ZEER GESLAAGDE HER-OPVOERING VAN „DE SPAANSE VLIEG". De toneelclub van de Jongeren Dis cussie Groep (J.D.G.) heeft Woensdag avond in „Amicitia" op veelvuldig ver zoek een heropvoering gegeven van de klucht in drie bedrijven van Frans Ar nold en Ernst Bach „De Spaanse vlieg". De voorzitter van de J.D.G., de heer J. Kater, sprak een kort welkomstwoord, waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot de vele zomergasten, die deze avond aanwezig waren. Nadat de medespelenden op originele wijze aan het publiek waren voorgesteld, werd het stuk op vlotte wijze gespeeld. Het publiek (er waren pl.m. 200 belang stellenden) bracht na elk bedrijf een hartelijk applaus en de langdurige ovatie die aan het slot werd gebracht, bewees overduidelijk, dat deze opvoering bui tengewoon werd gewaardeerd. Nadat nog een kleine verloting was gehouden, werd deze geslaagde avond met een gezellig bal besloten. PLATTELANDSBIBLIOTHEEK. De Plattelandsbibliotheek zal op Vrij dag 10 September a.s. heropend worden. Er is weer een keur van nieuwe boeken in opgenomen. AKTE TUINBOUW. De heer G. H. Wanders, hoofd van de school te Dijkerhoek, slaagde Donder dag te Wageningen voor de akte Tuin bouw. VOSSENJACHT. De C.J.M.V. en C.J.V.F. hoopt in sa menwerking met dezelfde groepen uit Nijverdal Zaterdag 28 Aug. a.s. een vos senjacht te houden. Aanvang half acht. Plaats van samenkomst: Sportdal. We verwachten al onze leden en ook niet-leden zijn hartelijk welkom. GESLAAGDEN. Voor het Middenstandsdiploma 1954 zijn dezer dagen geslaagd Mej. D. Dik kers, Dorpsstraat; G. W. Aal tink, Neer dorp; C. Gerritsma, Holterberg; A. Vin cent, v. d. Borchstraat; H. Vincent en H. Wissink, Dijkerhoek; J. Huzen, Mar- keloseweg en G. Kooijman, Markelo. Allen werden opgeleid door onze plaatsgenoot, de heer W. Müller, Bk 16, waar men. zich voor de nieuwe cursus, die over enkele weken begint, Woensdag 1 Sept. a.s. om half acht kan laten in schrijven. GESLAAGD. De heer H. Stokkers, Oranjestraat, slaagde dezer dagen te Amsterdam voor het vakdiploma Smids- en Kachelsmids bedrijf, afgenomen door de examencom missie van de Stichting „Smecoma" v. vakopleiding voor het smeden-, con structie- en machinereparatiebedrijf in Nederland. GERRIT JANSEN UIT DE BEUSEBERG WERD SCHUTTERSKONING 1954. Zegetocht door het dorp. Het was de heer Gerrit Jansen uit de buurtschap Beuseberg, die Woensdag middag in „Kalfstermansweide" met een welgericht schot de romp wan de vogel van de hoge staak mikte en hij werd hierdoor Koning van de Holtense schut ters. De eerste, die de nieuwe Koning ge lukwenste, was de heer H. Stokkers, die het vorige jaar Koning werd en die Woensdag zijn uiterste best deed om zijn titel te prolongeren. De heer Stokkers en zijn echtgenote werden 's middags per rijtuig van hun woning naar het schietterrein gebracht, waar in een zeer sportieve kamp 31 in gezetenen hebben gestreden om de titel: Schutterskoning 1954. Bijna zonder onderbreking bleef de grote houten vogel onder vuur en het duurde dan ook niet lang of de kop kwam door een schot van de heer M. Aaftink naar beneden, die hiermee de eerste prijs won. De heren F. L. Tromop en B. Ebrecht schoten de rechter- en linker vleugel af en zij wonnen resp, de 2e en 3e prijs, terwijl de 4e prijs (na loting) werd gewonnen door de heer W. ten Berge. Toen de verschillende onderdelen wa ren afgeschoten kreeg de romp de volle laag en was spoedig een zeef gelijk. Een schot van smid Jan Maats betekende bijna het einde, doch de vogel bleef nog aan een vezel hangen. 't Was tenslotte de heer G. Jansen, die de houten romp naar beneden knalde on der luide toejuichingen van een talrijk publiek. Intocht en huldiging. 's Avonds had de intocht en huldiging plaats van de nieuwe koning, die in ge zelschap van zijn verloofde, Mej. Riek Klein Teeselink, in een open calèche, een grootse triomftocht door 't dorp maak te, vooraf gegaan door „H.M.V." en een groep van 6 Bergruiters. Toen de calèche de woning van dc ex-koning passeerde, bood mevrouw Stokkers-v. d. Ridder bloemen aan de opvolger van haar man aan. In gebouw Amicitia werd de nieuwe Schutterskoning gehuldigd door de voor zitter van de Schietvereniging „De Een dracht", de heer Joh. v. Geenhuizen Jr., die tevens hartelijke woorden van dank sprak tot allen, die aan het welslagen van de schietwedstrijden 1954- hadden meegewerkt. Nadat „koning" Jansen met enkele woorden had dank gezegd voor de groot se huldiging, 'werden de beide vaatjes bier, resp. aangeboden door de schut terskoning en de Hengelose Brouwerij, aangeslagen en bleef men nog geruime tijd in een zeer gezellige stemming bij een. De verdere uitslagen waren als volgt: Schijfschieten vrije baan1 G. tl. Wes- sels, Rijssen; 2 H. Bouwman; 3 G. J. Aaftink; 4 J. Haan. Fladderschieten1 H. Klein Velder- man; 2 G. H. Wessels, Rijssen; 3 H. Stok kers; 4 G. J. Jansen. Vogelschieten: 1 G. J. Jansen; 2 B. Brinkman; 3 H. Aanstoot. Windbuks1 J. Haan2 J. H. Ebrecht 3. C. Reeves. De geldprijzen werden door de voor zitter der Schietvereniging, de heer van Geenhuizen, uitgereikt. VACANTIEREIS PERSONEEL FIRMA WANSINK. Op Maandagmorgen is het bed zachter dan andere morgens, zo kan men zeggen. Doch dit ging Maandagmorgen 9 Augus tus niet op voor het personeel van de fa. Wansink, dat reeds om 6 uur in de OAD- touringcar startklaar zat voor een twee daagse reis naar Limburg en België. In de beste stemming vertrok het ge zelschap in de richting Deventer. Over Arnhem en Nijmegen kwam men tegen 9 uur te Eindhoven aan. Hier werd langs het Philips -concern gereden, waarna in de „Poort van Kleef" de koffie heerlijk smaakte. Voorbij Valkenswaard passeer den we de grens. Over niet al te beste wegen kwamen we tegen de middag, na een tocht door een afwisselend landschap van bos, heide en zand, aan in Hasselte, de hoofdstad van Belgisch Limburg. Toen de stad bezichtigd en het eten genuttigd was, ging de tocht in een ruk door naar Maastricht. Uitverkoop! Groot feest voor de dames. Mede door dit eenzijdig feest kwamen we bij vijf uur pas op ons eindpunt aan, n.l. Valkenburg. De volgende morgen begroette ons een sombere bewolkte hemel, welke niet veel goeds voorspelde. Genietend van het heu velachtige Zuid-Limburg, reden we naar de grens, die bij La Planck overschreden werd. In België aangekomen, begon het landschap steeds meer te golven en al gauw werden ons prachtige panorama's voorgezet. Hoe mooier het landschapl werd, hoe ijler de lucht en later op de dag kwam de zon zelfs nog om het hoek je gluren. Aubel, Eupen, met z'n prach tige omgeving, werd gepasseerd. Bij La Gileppe bezichtigde men de grote stuw dam met z'n reusachtig torsende leeuw. In Spa was ér gelegenheid de stad te be kijken en voor de inwendige mens te zor gen. Door het Amblève- en Durthedal rijdend, bereikte men via Sprimont en Emeux, de grote stad Luik. Ondanks enige avontuurtjes met sigaren, roltrap en een lift kwam iedereen weer behouden bij de bus. Van Luik ging de reis verder door het Maasdal naar Maastricht. Voor de laatste maal werd hier aangelegd en de verrekijker gebruikt om dan in één ruk door te rijden naar de hofstad Nij megen. Hier werd voorgoed, tenminste wat deze tocht betreft, in een gezellig hotel afscheid genomen van 't vocht van Schiedam. Tegen twaalf uur arriveerde 't gezel schap weer in Holten. Het mocht terug zien op een zeer geslaagde vacantiereis. INLEVERING KAARTJES BALLON WEDSTRIJD. De kaartjes van de ballonwedstrijd van de braderie, welke aan de deelnemers van elders worden toegezonden, kunnen bij het lid van de braderie-commissie, de heer Beijers, worden ingeleverd. Er zijn reeds twee kaartjes uit Duitsland terug gestuurd, n.l. uit Neuenkirchen bij Bent- heim en uit Meppen. Ook uit Den Ham, Vriezenveen en Hardenberg zijn kaartjes terug ontvangen. GESLAAGDEN TEXTIELBRANCHE. De lieren Joh. H. Dollekamp en Joop Wissink slaagden dezer dagen te Rotter dam voor verschillende brevets voor de textielhandel. De heer Dollekamp voor de vakken manufacturen, stoffen, bedden en dekens, bedrijfskleding, onderkleding, kousen, babygoed en corsetartikelen. De heer Wissink voor dames- en kinderbo- venkleding en kleinvak- en damesmode- artikelen. WOONHUIS MET SMEDERIJ VERKOCHT. Het woonhuis met smederij aan de Raaltcrweg van Mevr. Jansen geb. Roe- lofs is door bemiddeling van de heer G. J. Boks, makelaar alhier, verkocht aan de heer J. v. d. Berg aan de Kolweg. OM HET PROV. KAMPIOENSCHAP. 16 Verenigingen, pl.m. 150 deel nemers. Zullen Bergruiters het kampioenschap prolongeren? Zaterdag 28 Aug. (morgen) zullen 150 amazone's en ruiters, leden van 16 Lan delijke Rij verenigingen uit geheel Over ijssel, op het terrein achter 't café „De Poppe" aan de Markeloseweg, onder 't critisch oog van een 14 leden tellende jury deelnemen aan de wedstrijden om het prov. kampioenschap. Aan de dressuurproef voor achttallen (prov. kamp.) wordt deelgenomen door de verenigingen te Avereest, Heil en- doorn, Blankenham, Markelo, Lonne- ker, Olst, Zwolle, Hardenberg, Kampen en Holten I en II. De Bergruiters, die hun kampioens titel moeten verdedigen, hebben de laat ste maanden buitengewoon serieus ge traind en zij zullen ongetwijfeld hun uiterste best doen om hun kampioen schap te prolongeren. Aan de prov. kampioenschappen indi viduele dressuur voor dames wordt door 13 amazone's deelgenomen. De lijst van deelnemers prov. kamp. individuele dressuur bevat 23 namen, w.o. onze plaatsgenoten G. Hulsman met Albert, J. W. Hulsman met Gold Mantel, J. Struik met Henny, H. J. Wansink met Billy en T. Beldman met Johnny. Verdeeld over 3 ringen komen niet minder dan 81 ruiters uit in de dressuur proef klasse B. Voor het springconcours B hebben 56 combinaties ingeschreven en voor het springcoucours klasse L 24. Aan het zware springconcours wordt o.a. deelgenomen door G. Hulsman met Albert, T. Beldman Sr. met Johnny en M. Bolink met Lyda. Het middagprogramma, dat aanvangt om 1.30 uur, opent met een grote pa rade der deelnemende verenigingen. Tussen de verschillende nummers van het middagprogramma zal de. bekende Landelijke ruiter Jan de Wit met zijn beide paarden vrijheidsdressuur van wereldklasse vertonen. Al met al een hippisch festijn, dat grote belangstelling zal trekken niet al leen uit Holten en omgeving, doch uit heel de provincie Overijssel. VOLLEYBAL-NIEUWS. Nadat enige weken geen volleybal wedstrijden gespeeld waren (vacantie), is men Vrijdagavond 1.1. weer gestart en wel met een wedstrijd tegen een dames- en herenteam van de Jonge Kerk, die een week doorbrachten op de Boerderij Zomervreugd. Ondanks de nog geringe oefening der J.D.G.ers is het toch gelukt beide wed strijden te winnen. Bij de dames was hiervoor echter een beslissende set nood zakelijk. De dames wonnen met 154, 11.15 en 1614. Het team bestond uit de volgende meisjes: R. Lubbersen, S. Metzger, E. en H. de Jonge, Joh.a Wan sink en Jo Arfman. De heren wonnen met 159 en 1511. Hier luidde de opstelling: W. Geltink, K. Bos, F. Groenewoudt, W. Bouwhuis, H. Koopman en G. Wansink. Bij de dames waren de uitblinkers: E. en H. de Jongebij de heren F. Groe newoudt en G. Wansink. Vrijdagavond a.s. 8 uur wordt op Dik kers' Wiedeke weer begonnen met de oefenpartijtjes. VOETBALWEDSTRIJDEN. In het Sportdal hadden Zondagmiddag een tweetal plaatselijke ontmoetingen plaats. Holten 2 bleek het haar opvol gend elftal Holten 3 verre de baas te zijn en won met 60. De wedstrijd had, zoals de uitslag doet zien, een eenzijdig karakter. De wedstrijd tussen Holten 1 en de Jonge Veteranen werd met 63 door eerstgenoemde gewonnen. Er was wel een aantrekkelijk en aanvankelijk goed tegen elkaar opgaand spel te zien, maar het ontbrak de Veteranen, zoals te ver wachten was aan tempo en uithoudings vermogen, zodat zij ondanks goed stand houden een nederlaag leden. VOETBALPROGRAMMA. Voor het komende weekend is het volgende voetbalprogramma vastgesteld Zaterdag: Holten 2R.V. 2 (Zater- dagmiddagafd.), 4 uur. Zondag: Holten 3Enter 3, 2.15 uur. Holten 1Enter 2, nam. 4 uur. weg met DAMP® Officiële publicaties Burgemeester en Wethouders van Holten stellen diegenen, die in 1955 zelf een woning wensen te bouwen, in de gelegenheid vóór 15 September e.k. bij hen een verzoek om bouwvolumen (bouwpremie) in te dienen. Aangezien spoedig het bouwcontingent voor de particuliere sector zal moeten worden vastgesteld, is het noodzakelijk, dat, teneinde teleurstelling te voorko men, vóór de vastgestelde datum bekend is, welke particulieren voor bouwvolu men in aanmerking wensen te komen. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Holten, 25 Augustus 1954. GOEDKEURING PARTIëLE WIJZI GING UITBREIDINGSPLAN IN ON DERDELEN VOOR HET Z.G. ZOMER- HUISJESTERREIN. Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat bij besluit van 3 Augustus 1954, 4e afdeling, nr. 36969, door gedeputeerde staten van Overijssel is goedgekeurd het besluit van de raad dezer gemeente dd. 3 Mei 1954, nr. 1198, houdende vast stelling van een partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor terreinen, gelegen in de omgeving van de Markeloseweg en de Borkeldsweg (het zgn. zomerhuisjesterrein) Holten, 26 Augustus 1954. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. Vrijdag 27 Aug.: Vergadering school feestcommissie, samenkomst 7.15 uur bij nieuwe school. Vrijdag 27 Aug.: Ledenvergadering M. en A.-club „De Holterberg", café Vruggink, nam. 8 uur. Zaterdag 28 Aug t.m. 4 Sept.: Vacantie H. J. Bouwhuis (zie annonce). Zaterdag 28 Aug.: Groot concours-hip- pique bij café De Poppe. Zaterdag 28 Aug.: Vossenjacht C.J.M.V. en C.J.V.F. Aanvang half 8. Maandag 30 Aug.: tot Donderdag 2 Sept. Accordeonshow van Fa. Rem librink, Oosterhoiweg 32, Rijssen. 30 en 31 Aug., 1 en 2 Sept.: Rijlito te Rijssen. Vierdaags lichtfeest met grote tentoonstehng te Rijssen. Maandag 30 Aug. t.m. Zaterdag 4 Sept.: Wegens vacantie gesloten fa. H. W. ten Velde, Oranjestraat. Dinsdag 31 Aug.: Aanbesteding bouw transformatornuisje G.E.B., v.m. 11 uur ten gemeentehuize. Woensdag 1 Sept. 7.30 uur: Aanmelding voor deelname cursus Middenstands diploma 1955 bij W. Müller, BorXelt 16. (Zie annonce). Donderdag 2 Sept., nam. 23 uur: Zit ting kraamcentrum Deventer, kantoor Algem. Ziekenfonds. Vrijdag 3 Sept.,-7.30 uur: café Klooster boer te Dijkerhoek, afhalen toegangs kaarten feestavond en laatste gelegen heid voor opgave deelname volksspe len op Dinsdag 7 Sept. Maandagavond 6 Sept., om 7 uur: Gezel lige feestavond in 't café Kloosterboer te Dijkerhoek. Dinsdag 7 Sept.: School- en Volksfeest te Dijkerhoek, met avondvoorstelling op Maandag 6 Sept. (Zie annonce). Dinsdag 7 Sept.: Paardenfokdag „Hol batheo' te Dijkerhoek, terrein bij café 't Bonte Paard. Dinsdag 7 Sept.: Spreekuur Dr Tromp Visser 4.305.30 uur nam., Algem. Ziekenfonds (vooruit afspreken). Donderdag 9 Sept: Aanvang danslessen dansinst. H. Bron, hotel Holterman (zie annonce). Vrijdag 10 Sept.: Heropening platte landsbibliotheek 3.304 uur en 7.30 8 uur n.m. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marie Jannie, dv Teunis Ver veda en Derkje Nijkamp. Bertina Jeannette, dv Hendrik Jan Stukker en Jannie Prins. Gehuwd: Johan Paalman, 22 j., en Gerda Willemina Bronsvoort, 23 j., bei den te Holten, Jan Willem Broek- maat, 26 j., en Hendrica Christina Schlahmilch, 25 j., beiden te Holten. Derk Beldman, 30 j., Holten, en Dientje Loman, 30 j., Laren (Gld.). Jan Wil lem Vruggink, 25 j., Hellendoorn, en Mina Broekhuis, 23 j., Holten. -Johan Lubbersen, 25 j., Holten, en Diena Brinkman, 26 j., Diepenveen. BEVOLKING. Vertrokken: H. M. Velden van Hol terberg 42 naar 's-Gravenhage. F. van Essen van Oranjestr. 75 naar Goor. J. Kolkman en gezin van Lichtenberg 4 naar Wierden. A. Dijkink van Espe- lo 88 naar Hengelo (O.). Ch. L. N. Engel van Holterberg 42 naar Zwolle. L. W. Hornung van Holterberg 42 naar Zwolle. Th. Bruins en gezin van Holterberg 42 naar Amsterdam. E. K. Uilenburg van Neerdorp 75 naar Ar- cen en Velden. Chr. R. Driessen en gezin van Holterberg 42 naar Wierden. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Knipscheer en 10.30 uur Ds Knip- scheer (Bed. H. Doop). Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Jan sen uit Deventer. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds Toren beek van Den Ham, GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telef. 352. Gevonden: 1 capuchon, 1 handtas met inhoud, 1 motorbril, 1 zonnebril, 1 spons, zadel, 1 portemonnaie met inh., 1 pols horloge, 1 portefeuille met inh., 1 por temonnaie met inh., 1 sjaal, 1 konijn, 1 hazewindhond. Verloren: 1 kinderportemonnaie met inh., 1 kinderportemonnaie met inh., 1 bril, 1 broche. RONDE VAN WIERDEN. Zaterdagmiddag wordt de Ronde van Wierden verreden, waaraan onze plaats genoten Wim Beijers, Henk Brinks en Willy Lammers zullen deelnemen. De start der nieuwelingen heeft plaats om 2 uur, dient „begeleid" te worden door actueel nieuws uit Uw voorzieningsrayon. Alleen in dat geval bezit ze de nodige „prikkel" tot actie en overleg en voert ze aldus tot groter omzet. Bedenk eens hoeveel aan goede reclame vastzit. Haak in op de goodwill die het algemeen verspreide nieuwsblad voor U gekweekt heeft ook als Uw zaak eens in de nieuwskolommen wordt be licht, wanneer daarvoor een speciale reden is.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1