1 5 I BOERENBRULFTE Braderie-programma gereed ¥e¥.¥.»iracontIeprogronimci II rs Braderiekrant Abonnementsgeld AGENDA No. 31. Jaargang 6. ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Eoltens Nieuwsblad te Holten. Telef. K 5Jf8S - 23 Jf Adv.-prijs115 m.m. (d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Op Vrijdag 13 Augustus geeit de Lan delijke Rijvereniging „De Bergruiters", die onlangs, ondanks de ongunstige weersomstandigheden, zo'n succes had, nogmaals een ruiteravond met hippische demonstraties op Kalfstermansweide aan de Stationsstraat. De voorstelling begint om 8 uur. De Bergruiters komen met een bijna geheel nieuw programma, bestaande uit spring-escadrille, carrousselnummer in ouderwetse kledij, voltige werk, pyrami- des in carroussel en indien de weersom standigheden het toelaten hoogtesprin- gen. Zij hebben zelfs tot over de gren- ,zen van Overijssel een goede naam en geen vreemdeling wil deze avond dan ook missen. Men zie voor verdere bij- j zonder^'.den de advertentie in dit no. Op Zaterdag 14 Aug. geeft de Arb.- I Toneelvereniging „V-O.P." in zaal Maats een toneeluitvoering met de opvoering van het blijspel in drie bedrijven van P. L. van Prooijen-Bogaerds „De nieuwe veearts". De voorstelling begint om acht uur en er is na afloop bal. Deze in September 1953 opgerichte toneelclub heeft 'nog maar enkele uitvoe ringen gegeven, maar met succes. Het stuk, dat zij voor het voetlicht brengt, werd bekroond op een toneelfestival. Verdere bijzonderheden vindt men in een advertentie in dit nummer. Op Zondagmiddag 15 Augustus orga niseert de Motor- en Automobiel club „De Holterberg" puzzieritten voor auto's, motoren en scooters, bromfietsen en fietsen. Nadere bijzonderheden publi ceren we in ons volgend nummer. Dinsdag 17 en Woensdag 18 Augustus Braderie in het centrum van het dorp. Voor nadere bijzonderheden zie men de uitvoerige berichten elders in dit no. Donderdag 19 Aug. Holter Kermis met runder- en biggenmarkt en speciale schapenmarkt. :lecl At In de jongste vergadering van de bra derie-commissie is het programma vast gesteld voor de op 17 en 18 Augustus a.s. alhier te houden braderie. De Rijkswaterstaat heeft nog geen toe stemming verleend voor het gebruik van de Oranjestraat en de Dorpsstraat voor dit kramenfeest, maar de verwachting is, dat deze thans wel spoedig zal afkomen en dat dan gedurende deze twee dagen het doorgaand verkeer zal mogen worden omgeleid via de Pastoriestraat en La- renseweg. Zo'n ernstig bezwaar zal dit zeker niet behoeven te vormen, want bij de aanleg van de tegelbestrating is het verkeer enkele weken omgelegd gewor den. De braderie zal op Dinsdag 17 Aug., des namiddags 13 uur officieel geopend worden uuör de burgemeester, Ml'. W. H. Enldaar, in tegenwoordigheid van het dagelijks bestuur en genodigden. De plaats waar zulks zal geschieden, is nog niet bekend. Een goed uur later volgt dan een bal lonwedstrijd voor kinderen, waarbij ver wacht wordt, dat ongeveer 1000 ballon netjes het luchtruim zullen kiezen. Er zijn aan deze wedstrijd prijzen verbon den voor de kinderen, wier ballon de grootste afstand zal afleggen. De kosten bedragen slechts 10 cent, Verder wordt verwacht een poppen spel-vertoning, terwijl des avonds de boe- rendansers uit Lar en „De Larense Schot- serf' zullen optreden in samenwerking met de boerenkapel „De Hooiplukkers" uit Lochem. Dit programma zal herhaald worden. De andere middag worden er door de schietvereniging „De Eendracht" op Kalf stermansweide schietwedstrijden gehou den, met o.a. het koningsschieten. De te genwoordige schutterskoning wordt offi cieel van zijn woning afgehaald en de eventuele nieuwe schutterskoning zal des avonds een feestelijke intocht worden be reid. Het vorige jaar geschiedde dit onder zeer grote belangstelling. De muziekvereniging HMV geeft verder een populair concert, terwijl er overal de nodige gezelligheid zal zijn. Door het gemeentelijke electriciteitsbe- drijf zal oen feestelijke verlichting wor den aangebracht en de braderie-commis sie verwacht in dit opzicht ook de nodige medewerking van particulieren en vooral van de hotels, café's en restaurants om ons dorp oen zo gezellig mogelijk aanzien te geven. Gedurende de beide dagen kan men verwachten het optreden van de 3 Fra- telini's met hun Pierement en andere kleine evenementen. Als bizondere attractie komt de gere gelde rondgang van het braderie-treintje door het dorp. Er wordt binnenskamers hard gewerkt om de braderie te doen slagen, maar daarvoor is zeker de medewerking van alle zakenlieden nodig, welke zij na tuurlijk gaarne zullen geven. vet' Het speciale Braderienummcr, dat wij de volgende week uitgeven en dat in een oplage van 45005000 exemplaren verspreid wordt in Holten en de aan grenzende gebieden, zouden wij gaarne reeds op Donderdag van de pers willen laten gaan. In verband hiermede doen wij een dringend beroep op allen om advertenties en o.a. mededelingen, verslagen of be richten zo spoedig mogelijk, doch uiter lijk Woensdagmorgen aan ons in te zen den. Wij verwijzen onze adverteerders naar de circulaire, welke wij hen deden toe komen. De Braderiecommissie heeft zojuist van het Gemeentebestuur bericht ont vangen, dat de Rijkswaterstaat geen toe stemming wenst te verlenen voor het afsluiten van de Oranjestraat en Dorps straat, zulks met het oog op het nog steeds toekomende verkeer. Het Kramenfeest zal dus gehouden worden in de Kerkstraat, Binnenstraat, Smidsstraat, Smidsbelt, Kerkplein en wellicht een deel van de Larensexveg. In de Woensdagavond te houden ver gadering met de winkeliers zal de zaak besproken worden. De Commissie hoopt, dat alle leden dan aanwezig zullen zijn. Men ontvangt nog nader bericht. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: dasspeld; bril; schakelarm band; kaarten met Jubo-zegels; dames- vest; padvindersriem; zakkam in etui. Verloren: portemonnaie met inhoud; bruin lederen aktetas; Agfabox fototoe stel; Digna fototoestel; rijwieltasje met inhoud; beige kinderschoentje maat 23; 'jongenssportjasjé; meisjessportjasje; 'n bos sleutels; deken. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, telef. 352. GROOT KRENTEBROOD. De fam. Trekop-Vincent uit de Dorps straat werd Zaterdag in verband met de geboorte van een jonge dochter, verrast met een kolossale krentenwegge, die hen geschonken werd door de collega's, waarmee door de heer Trekop op een bepaalde afdeling van de Servo te Del- den wordt samengewerkt. BORSTONDERZOEK INGEZETENEN. Het ligt in het voornemen om medio October te komen lot een borstonderzoek op t.b.c. van de gehele bevolking, zoals dit ook in 1951 heeft plaats gehad. De desbetreffende Stichting der Overijsselse t.b.c.-vereniging beschikt thans over twee apparaten voor dit onderzoek, zodat dit sneller herhaald kan worden en de ziek teverschijnselen tot een minim mn be perkt kunnen worden. Het onderzoek is niet alleen in het belang van de tubercu losebestrijding, maar door het maken der röntgenfoto's komen ook dikwijls hartaf wijkingen en andere borstgebreken te voorschijn, waardoor zeer in het belang van de betrokkene tijdig kan worden in gegrepen. Omtrent de wijze waarop het onderzoek zal worden ingesteld en de verdere bizonderheden hopen wij de le zers t.z.t, te kunnen inlichten. EXCURSIE GAAT NIET DOOR. Men verzoekt ons mede te delen, dat de enkele malen in de agenda aangekondigde excursie van „Jong Holten" en de BDV niet doorgaat. WIELERSPORT. Iloltense nieuwelingen in actie. Onze plaatselijke wielrenners hadden de vorige week een zwaar bezet pro gramma af te werken. Donderdag reden zij ter gelegenheid van de feestelijkheden „Zwolle Een" de ronde van Assendorp. De uitslag was: 1. A. van Wetten: 2. H. Dikkers: 3. J. Grone; 4. Th. Bredewold; 5. Wim Beij- ers; 6. Joh. Obdeijn; 7. H. J. van Saiïc: 8. Willy Lammere. Zaterdag daarop reden zij in de ronde van Wezep. Willy Lammere reed hier een keurige race, maar kon het tenslotte legen het geweld van de koplopers niet bolwerken en werd niet onder de prijzen geklasseerd. Wel wist hij enige premies te bemachtigen. Henk Brinks en Wim Beijers hadden de strijd wegens moeilijk heden -met hun fiets gestaakt. Joh. Ob deijn uit Nieuw-Heeten werd bier derde. Zondagmiddag reden Henk Brinks en Wim Beijers in Gcndringen. Hier deed het pechduiveltje zijn werk. Henk Brinks, die dc gehele wedstrijd goed gereden had, werd in een van de laatste ronden door een lekke tube uitgeschakeld. Wim Beij ers raakte door een valpartij in de laat ste ronde zijn mooie plaats in de kop groep kwijt en werd tiende. Het wachten is nu op hun prestaties op '10 Augustus a.s. in Deventer. Het gebeurt niet zo dikwijls, dat er in ons dorp zoveel drukte en belangstelling is als Woensdagavond het geval was. Deze belangstelling gold de door OCH georga niseerde ouderwetse boerenbruiloft, wel ke gehouden werd in het Sportdal en waarvoor naar schatting een kleine twee duizend mensen naar Holten waren ge komen. Aan de bruiloft ging een ouderwets ge bruik vooraf, dat wij niet onvermeld willen laten. Dinsdagavond gingen n.l. de „brulfteneugers" de o'.els rond om de daar aanwezige gasten voor de bruiloft uit te nodigen. De heren J, Oosterkamp en H. Kromdijk hebben dit bijzonder aardig gedaan en zij hebben in hun ouderwetse boeren klederdracht, met de bruidstak op de pet en de ouderwetse Markclose „gao- stok" bij zich de talrijke gasten een kijkje gegeven op de in dit opzicht be staande gewoonten van vroeger. Zij heb ben met hun geheel in de stijl gehouden en op rijm gestelde invitatie cn met ty pische zang en manieren hun toehoor ders iets doen wedervaren van het „bruli- teneugen". Dit nodigen is niet zonder gevolg ge bleven, want het was zwart van. de men sen in de straat, met het gevolg, dat niet alles verlopen is, zoals de organisatoren zich dat gewenst hadden. De organisatie was inderdaad niet on berispelijk, maar men dient daarbij dan te bedenken, dat niemand een dergelijke grote toeloop voor deze boerenbruiloft had verwacht. Later dan was aangekondigd (de boeren zijn momenteel zeer druk met de rogge- oogst) verscheen de fipuidskoe, maar de wijze waarop zij werd „anneholen" (aan gehouden) en de typen, die dit deden, vormden een voldoende compensatie voor het wachten van het publiek. Even later arriveerden de „broedswa gens" voor het gemeentehuis en door een dichte haag van mensen gingen 't bruids paar, de ouders en de getuigen in het ge meentehuis, waar burgemeester Enldaar, het jonge paar trouwde. Jan Hendrik Fliermaat (de heer Jan Holterman) en Berendina Mennegat (Me vrouw HoltermanAnflink) werden hier in de echt verenigd -cn buiten kon men door middel van de geluidsversterker de huwelij ksvoltrekking v olgen. Een leuk moment vormde het z.g. „meuten" van de bruidsstoet, die op weg naar het Sportdal bij de Garage EHAG werd aangehouden, waarbij de fles en het bolsglas rondgingen. Er volgde nog een tweede aanhonding en daarna arriveer den het bruidspaar en z'n gevolg in kleed- wagens in het Sportdal, waar de boe renbruiloft plaats vond en de Markelose boerendansers hun dansen ten beste ga ven. Hier is een deel van het publiek wel erg teleurgesteld, omdat de opdringende mensen voor de zitplaatsen gingen staan en niet te bewegen waren zich wat ter zijde op te stellen. Maar men heeft toch niet grote aandacht de verschillende cere moniën gevolgd. Door het opdringen van het publiek waren de kabels van de ge luidsinstallatie onklaar geraakt, zodat er geen geluidsversterking was, maar bij de feestelijke verlichting kon men toch vol doende Van het gebodene volgen om zich enig idee te vormen hoe het vroeger op een boerenbruiloft toeging. Die bruiloft bleef, zoals verwacht kon worden van de jonge mensen, die haar opvoerden, niet geheel in de stijl van het verleden, maar alleen al de ouderwetse dansen van het Markelose gezelschap en het optreden van Gaitjan van Hooi ten (de heer J. Oosterkarap) als humorist waren toch wel dc moeite waard om deze avond mee te maken. Met begeleiding van de harmonica van spöHeman Eggink uit Laren (Geld.) dans ten de Markeloërs de folkloristische dan sen als „De Dreier", „Ricpe gastel", „Smiet het wief weg" en tot slot „Wie gaot naor Hoaksbargen too". Niet geheel in de stijl, maar daarom niet minder te waarderen, was de leut, die de heer Oosterkamp als humorist op deze bruiloft ten beste gaf. De opvoeren- den viel telkens een hartelijk applaus ten deel. Bij liet begin van de bruiloft arriveer de voor het podium niet alleen de bruids stoet, maar kwamen ook de buren aan gereden in verschillende ouderwetse ve hikels en telkens als er weer een wagen met gasten, arriveerde, werden zij ontvan gen met fles en bolsglas en moesten zij eerst een borrel drinken zoals dat vroeger de mode was voordat zij in dc bruiloftssfeer werden opgenomen. De wijntafels stonden gereed, met de grote sneden krentenbrood en ouderwetse kommen koffie en later ging de fles rond en verhieven de bruiloftsvierdeTs zich van hun zetels om allerhande brui loftsliederen te zingen. De slingers met gekleurde lampjes en de schijnwerpers vormden een moderne entourage bij een ouderwetse bruiloft. Men heeft de initiatiefnemers bet ver wijt gemaakt van een onvoldoende orga nisatie. Ten dele is dit wel juist en zij willen daarvoor zeker wel liun excuses aanbieden, maar anderzijds is het enigs zins onprettige verloop van deze avond aan de on voldoende zelf-discipline van een deel van, het publiek te danken. Af rasteringen waren wel aangebracht, maar men bleef er niet achter. Hiertegen hard handig op te treden, zou de stemming nog meer bedorven hebben. Bij het aan houden van de bruidskoe zou men alles vanaf de trottoirs goed hebben kunnen volgen, als ieder op zijn plaats gebleven was. Nu stroomde een deel van het pu bliek naar voren en konden maar enkelen deze in onbruik geraakte gewoonte vol gen. .Er heerste bil sommigen, door het feit, dat men niet alles kon volgen, een wat geprikkelde stemming, maar later consta teerden we in het dorp toch wel een ge zellige sfeer, zodat er zeker ook nog wel een goede herinnering aan deze bruilofts- avond is blijven hangen. De akte van de trouwpartij. Wij laten hieronder als curiosum nog de akte volgen van de trouwpartij van Jan Hendrik Fliermaat en Berendina Mennegat. Op heden den vierden van Oogst maand des jaars éénduizend negenhon derd vier en vijftig, des namiddags te acht uren, compareerden voor mij, Mr. Willem Henric Enklaar, Maire van Hol ten, waarnemende de werkzaamheden van Publieken Ambtenaar des Burger lijke Stands, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Aaftink, beroep smid, oud twee en zeventig jaren, Gerrit Karke- meijer, beroep herbergier, oud één en veertig jaren, Gerrit Dissenplas, beroep bouwman, oud zeventig jaren, Vastert Slots, beroep winkelier, oud negen en veertig jaren, alle wonende onder Hol ten, canton Raalte, arrondissement De venter, Departement der Monden van den IJssel, met voornemen om een wet tig huwelijk aan te gaan: JAN HENDRIK FLIERMAAT bouwman, oud acht en twintig jaren, wonende binnen deze gemeente, canton Raalte, arrondissement Deventer, De partement der Monden van den IJssel, jongman, zoon van Albert Fliermaat, landbouwer, en Hendrina Mulder, doen de huiswerk, mede binnen deze gemeen te woonachtig, ter eenre, en: BERENDINA MENNEGAT dienstbare, oud zes en twintig jaren, jongedochter, wonende in het Zuiderein de te Enter, onder de gemeente Wier den, canton Rijssen, arrondissement Al melo, Departement der Monden van den IJssel, dochter van Berend Mennegat, klompenmaker, en Janna Rutenfrans, zonder beroep, beide al mede wonende onder Enter, ter andere zijde. Na volgens den inhoud der wet ge lezen te hebben de Acte van geboorte van Jan Hendrik Fliermaat, waaruit blijkt, dat hij geboren is den negenden van Bloeimaand éénduizend negenhon derd zes en twintig binnen deze gemeen te; de Acte van geboorte van Berendina Mennegat, waaruit blijkt, dat zij geboren is den elfden van Wijnmaand éénduizend negenhonderd zeven en twintig in En ter; de Acte van verloving tussen de aanstaande echtgenoten, door mij opge maakt den veertienden van Hooimaand éénduizend negenhonderd vier en vijf tig en aan de deur van het Huis der ge meente aangeplakt. Daarna heb ik aan de aanstaande echtelieden voorgelezen het zesde hoofddeel van den Tijtel van het Codex Napoleon over Huwelijken en dezelve gevraagd of zij eikanderen alzo voor man en vrouw willen aannemen. En na dat ook de Bruidegom en Bruid met luider stemme verklaard hadden elkander wederzijds tot echtgenoten te nemen, heb ik in 'naam der Wet uitge sproken, dat Jan Hendrik Fliermaat en Berendina Mennegat door het huwelijk verbonden zijn, en de tegenwoordige ac te opgemaakt, die door de jonggehuw den en de eerste, derde en vierde ge noemde getuige, benevens mij is gete kend, verklarende de tweede genoemde getuige niet te kunnen schrijven uit hoofde hij het nimmer geleerd heeft. ZWEMMEN IN DE SCHIPBEEK. De Zwemvereniging „Neptunus" heeft de badhokjes aan de Schipbeek, welke door de baldadige jeugd ernstig waren vernield, laten restaureren, zodat zij weer geheel voor gebruik gereed zijn. De heer J. Lodeweges zal als bad meester optreden en behalve de kaart verkoop ook het toezicht en het onder houd van het bad op zich nemen. De ledenkaarten zijn verkrijgbaar bij de penningmeester, de heer E. Dikkers Wzn, ten kantore van de Fa. Gebr. Dikkers. Het Verenigd College van het water schap ,,De Schipbeek" heeft in zijn on langs gehouden vergadering 'n zwem- verbod in de Schipbeek ingesteld in ver band met de vernielingen aan de kaden. „Neptunus" heeft aan de Wippert echter een concessie, zodat men daar op vertoon van de lidmaatschapskaart of 'n toegangsbewijs vrijelijk kan zwem men. Het water is door de regenval van de laatste weken nog al hoog, maar als het warme weer aanhoudt, zal het peil spoedig dalen en zal het in het bad van „Neptunus" prachtig zwemmen zijn. 5 AUGUSTUS 1954 H.K.H. PRINSES IRENE 15 JAAR. (Foto M. C. Meyboom) Abonné's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld tweede halfjaar f 2.30 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 16 Aug. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 30 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. Zaterdag 31 Juli t.m. Zaterdag 7 Aug.: Vacantie G. J. Schuppert, .Oranjestr. 32. Van 114 Aug.: Afwezig Tandarts H. F. Steunenberg. (Zie annonce.) 27 Aug.: Coöperatie te Dijkerhoek we gens vacantie gesloten. 27 Aug.: Vacantie Gert van den Bos, Larenseweg. 27 Aug.: Vacantie Bakkerij Geltink, Dijkerhoek. 27 Aug.: Vacantie gezamenlijke bouw vakpatroons Holten. 27 Aug.: Vacantie J. van Bruggen en A. Fransen. 27 Aug.: Loodgietersbedrijf B. Visser en Smederij Klein Velderman wegens vacantie gesloten. Voor afhalen gas geopend. 27 Aug.: Fa. H. Stokkers wegens va cantie gesloten. 29 Aug.: Vacantie smeden Holten: Fa. H. Stokkers, H. Klein Velderman, B. J. Nijland, Wed. G. van den Bos, H. Haan. Zondag 8 Aug.: Puzzlerit door. de puzzle- club „De Toekomst" te Dijkerhoek om I.30 uur bij smederij Broekhuis. 914 Aug.: Vacantie Schoenmakers zaken. 914 Aug.: Wegens vacantie gesloten bij Fa. Gebr. Wansink. 914 Aug.: Wegens vacantie gesloten: Wed. B. J. van Zon. (Zie annonce.) 914 Aug.: Vacantie Bakkerij Hartsui ker. 916 Aug.: Vacantie Smeden Holten W. Maats en E. J. Westerik. Woensdag 11 Aug.: Vergadering Brade riecommissie met de winkeliers enz. Aanvang 8 uur. Vrijdag 13 Aug.: Ruiterdemonstratie v. „De Bergruiters" om 8 uur in Kalf stermansweide. (Zie annonce.) Zaterdag 14 Aug.: Toneeluitvoering Arb. Toneelver. „V.O.P." in zaal Maats om 8 uur. (Zie annonce.) BURGERLIJKE STAND. Geboren: Huberthus Heleendert Elea nor, zv. H. Kolkman en J. G. Pronk. Hendrik Hendrikus, zv. G. J. Vincent en J. C. Beunk. Joke Jantiena, dv. G. J. Huisken en J. B. Bosman. Paul, zv. W. van der Meulen en G. Aanstoot. Ondertrouwd: G. J. Haverslag, 26 jr. en T. S. W. ten Velde, 21 jr., beiden te Holten. J. Paalman, 22 jr. en G. W. Bronsvoort, 22 jr., beiden te Holten. Ingekomen: P. Böckel, wed. van J. A. Jacobs, en gezin, van Bogor (Indon.) naar Holterberg 42. Vertrokken: J. G. Douma van Doi'ps- straat 17 naar Hellendoorn. J. F. van Geenhuizen van Oranjestraat 21 naar Krimpen a. d. IJssel. UITSTEL EERSTE OEFENING Aan de dienstplichtige der lichting '55, J. Jansen Manen schijn, is uitstel van eer ste oefening verleend teneinde vervan gingsmaatregelen te kunnen nemen en aan de dienstplichtige van de lichting J. Nikkels te Dijkerhoek in afwachting van de beslissing betreffende vrijstelling we gens persoonlijke onmisbaarheid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1