Uit liet plaatselijk parlement V.V.V.-vacantieprogramma AGENDA Abonnementsgeld Braderiekrant No. 30. Jaargang 6. ZATERDAG 31 JULI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. IEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Afscheid van secretaris Sikkes. Hartelijke woorden van dank en grote waardering. De heer G. J. Langenberg beëdigd. Nadat Maandagnamiddag de agenda was afgehandeld, heeft het gemeente bestuur, het secretarie-personeel, hoof den van dienst en verschillende voor aanstaande ingezetenen afscheid geno men van de heer S. Sikkes, die met in gang van 1 Augustus a.s. werd benoemd tot secretaris der gemeente Dalfsen. Behalve de echtgenote van de burge meester, waren de dames van de beide secretarissen aanwezig en verder merk ten we op Ds M. J. W. Knipscheer, Ds J. H. Israëls, de hoofden van scholen, M. Vogt van de N.V. IJsselcentrale te Zwolle, M. Rentjes, planoloog te Hen gelo, de groepscommandant van de Rijks politie, adjudant Petter, Dr J. P. Na gelhout, de oud-raadsleden Derksen, Landuwer, Meijerman en nog tal van an dere personen. Burgemeester Mr W. H. Enklaar richt te zich als eerste spreker met de vol gende toespraak tot de scheidende secretaris Toespraak Burgemeester. Waarde Secretaris, Hedenmiddag is de raad dezer gemeen te in vergadering bijeengekomen om eni ge agendapunten af te doen, doch voor namelijk om afscheid van U, als zijn secretaris, te nemen. Afscheid nemen betekent doorgaans, dat men een balans opmaakt en er zich rekenschap van geeft wat de afgelopen periode aan goeds en kwaads heeft ge bracht; wat degene, wie men de hand ten afscheid wil reiken, ten goede of ten kwade heeft gedaan aan het berei ken van bepaalde resultaten; aan het stempel, hetwelk op de afgelopen periode, in dit geval de tijd van het secretariaat- Sikkes, is gedrukt. De korte tijd, dat gij de secretarisstoel van Holten hebt bezet, maakt het uiter aard gemakkelijk om Uw ambtsperiode te overzien. Ik kan bij Uw afscheid dan ook moeilijk tot U zeggen, dat U, gelijk Uw voorganger, de heer Goldstein, het enige vaste punt zijt geweest in het ge meentebestuur; dat burgemeester, wet houders en raadsleden gingen, doch dat gij bleeft en de continuïteit handhaafdet. Ik zeg dit zonder enig verwijt, omdat ik er mij van bewust ben, dat er andere en zeer belangrijke motieven waren, die U er toe brachten de weg te gaan, die thans voor U open ligt. Wel wil ik hedenmiddag mijn spijt tot uitdrukking brengen, dat Uw ambts periode van zo korte duur is geweest. Deze spijt, secretaris, is van tweeërlei aard. Ik meen, dat het uiteindelijk niet in het belang van de gemeente is, wanneer op een belangrijke post in het gemeen telijk bestel niet een zekere continuïteit wordt gehandhaafd. Ik zou gaarne heb ben gezien, dat U nog een jaar of 6, om de terminologie van de wet te gebrui ken, de raad, burgemeester en wethou ders, de burgemeester en de commissiën van de raad in alles, wat het hun op gedragen bestuur aangaat, behulpzaam zoudt zijn gebleven. De tweede reden van mijn spijt is er één, die zowel in het persoonlijke als in het ambtelijke vlak is gelegen. Met mij is de raad er zich van be wust, dat wij in U een uitnemend secre taris hebben gehad, die de gemeente Holten op een voortreffelijke wijze heeft gediend. Op U, secretaris, waren de woorden van Huygens treffend van toe passing, waar hij zegt: Trouw dienen is 't niet all, gehoorzaamheid en spoed en zijn maar halven dienst, indien daar niet van binnen op 't buytenwerk en past, een vrolickheid van sinnen, die doet al wat hij kan en geerne die voldoet. Zo is het inderdaad met U geweest, secretaris. Gij hebt met blijmoedigheid, nauwgezetheid en grote plichtsbetrach ting alles gedaan, wat gij kondt in het belang van de gemeente Holten. Daarom ben ik verheugd, dat dit, Uw afscheid, mij gelegenheid biedt om de dank en erkentelijkheid, welke de ge meente jegens U verschuldigd is, onder woorden te brengen. Hier in Holten, waar gij voor het eerst bet secrtarisambt bekleeddet, hebt gij U zelf tot een voortreffelijk gemeente secretaris gevormd. Uw helder verstand, Uw wijs inzicht, Uw grote voortvarend heid en Uw ijzeren geheugen hebt gij ia dienst gesteld van het gemeentebe stuur, dat gij te dienen hadt. Ik heb grote bewondering voor de bij zonder snelle wijze van werken, welke U eigen is. Ik maak mij sterk, dat er niet vele gemeenten zijn, waarvan de raads besluiten op zo snelle wijze werden uit gevoerd en deze, voorzover nodig, ter goedkeuring bij gedeputeerde staten Werden ingezonden. Gij hebt in Holten hard en doeltref fend gewerkt en gij hebt de secretarie van Holten een goede naam gegeven. Gij zijt een man, die Uw grote gaven van hoofd en hart uitnemend weet te ge bruiken. Ik ben er mij van bewust, dat de gemeente Holten hiervan ten volle profijt heeft getrokken. Tenslotte kom ik dan vanzelf te spre ken over de persoonlijke gevoelens, die bij mij opkomen, nu U afscheid staat te nemen. De verhouding burgemeester-secreta ris is een bijzondere, omdat beiden bij de volbrenging van hun taak op elkander zyn aangewezen en elkanders steun be hoeven. Wanneer deze verhouding niet goed is, wanneer secrtaris noch burgemeester een goed begrip hebben van nun eigen en elüanders positie, taak en verantwoor- delijküeid, dan kan de samenwerking, waarop beide functionarissen bij de vol brenging van hun taak zijn aangewezen, een zware opgave zijn; dan kan de schone arbeid, waartoe beiden zijn geroepen, een kwelling worden en de voiorenging daarvan, tot schade van de belangen, die zij hebben te dienen, worden bemoei lijkt. ik geloof, secretaris, dat in onze ver houding de woorden van de oude John D. Rockefeller een treffende bevestiging hebben gekregen. Rockeieiler zegt, dat hij nooit veel goeds heeft gezien van „business based on friendship (zaken gegrond op vriend schap)", maar dat hij vast gelooft in „friendship based on business (vriend schap, die haar basis vindt in zaken)". Juist door de zaken, of in dit geval ons werk voor de gemeente, hebben wij eikon der gevonden en daarin heb ik U leren kennen en waarderen als door en door betrouwbare, integere en kundige me dewerker, waarop men zich te allen tijde kon verlaten. Door deze waardering van U als kundig en betrouwbaar secretaris is al dra de waardering voor Uw per soon en karakter gegroeid, waardoor de „friendsehip based on business' is ont staan. Een vriendschap, welke ons werk ten goede is gekomen en mijn leven heeft verrijkt. Waarde secretaris, ik dank U voor Uw steun en vriendschap, welke ik in de afgelopen 4 jaren in zo ruime mate van U mocht ontvangen. Ik ben U er kentelijk voor de vertrouwelijkheid, wel ke onze samenwerking mocht kenmer ken. U gaat thans van hier om een andere gemeente te dienen; weest er van over tuigd, dat wij allen aan U een goede her innering bewaren. Ik hoop, dat U in Dalfsen een werk kring moogt vinden, waarin U bevredi ging zult vinden. Ik hoop ook, dat U met U mede zult nemen een goed her innering aan de jaren, welke U in Hol ten doorbracht. Gij moogt daarbij de overtuiging met U mede dragen, dat Uw werken en Uw inspanning in de raad van Holten ten volle erkenning hebben gevonden. Ik heb hier hedenmiddag mogen spre ken namens de raad en namens mijzelf. Het secretaris-personeel, dat ons dage lijks behulpzaam was bij het volbrengen van onze taak, heeft mij verzocht U ook namens hen te danken voor al hetgeen U tot hun vorming hebt bijgedragen. Het is Uw verdienste geweest, dat U hen met de neus op de problemen hebt wil len drukken en hen niet hebt willen be schouwen als gewillige automaten, doch als mensen met eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid, die gaarne ook zelfstandig hun werkzaamheden wilden volvoeren. Gij waart voor hen 'n humaan chef, die op uitstekende wijze leiding wist te geven en zijn aandeel heeft genomen in hun leiding tot goede ambtenaren. Allen, die met U in de afgelopen jaren in nader ambtelijk contact zijn geweest, te weten de raad, burgemeester en wet houders, de ambtenaren ter secretarie, de ontvanger, de hoofden van dienst, de hoofden der scholen en de gemeente bode, hebben de herinnering aan Uw Hol- tense tijd en daarmede aan hen bij U levend willen houden. Namens hen allen moge ik U hierbij een tastbaar blijk van waardering voor Uw werk en Uw persoon aanbieden. Deze tas moge U vergezellen op Uw verdere ambtelijke loopbaan, die een voorspoedige en gelukkige moge zijn; zij moge U spreken van de erkenning, welke Uw verdiensten in Holten onder be stuurders en ambtenaren hebben gevon den en van de sympathie, die U voor U bij hen hebt weten te wekken. Ik hoop, dat U bij het terugblikken op Uw secretariaat in Holten iets zult kun nen aanvoelen van de woorden van Mar cus Aurelius: „Ik heb iets in het alge meen belang gedaan, dus heb ik mijzel- ven gediend", d.w.z.: „ik heb van deze dienst aan het algemeen belang rijke vol doening gehad en daarmede heb ik dus mijzelven de vrede des harten geschon ken". Secretaris en mevrouw, het ga U wel in Uw nieuwe gemeente. De heer Louwerse sprak. De heer Jac. Louwerse, gemeente architect, mede sprekende namens de be drijfsleider van het Gem. Electr. Bedrijf, de heer H, J. Westerik, zeide ruim iy2 jaar op prettige wijze met de heer Sikkes te hebben samengewerkt. Wij hebben het, aldus spr., steeds goed met elkaar kunnen vinden en mede daardoor hebben Dat men niet zo gauw moet versagen als men iets wil organiseren, bleek j.l. Woensdagavond nog eens weer bij de hippische demonstratie van de „Berg- ruiters". Het leek volkomen hopeloos, want vlak voor het aanvangsuur viel de regen bij stromen uit de lucnt. Maar de onversaagüe Bergruners verschenen wel op het appel en met hen het publiek en het heeft genoten van een bijzonder aardig en succesvol programma, dat deze avona bijna geheel bij de eiectrisclie schijnwerpers werd vertoond. Zowel de kas ais de sport hebben onder de ab normale w.eersomstancügneaen geieden, maar er werd toen iets geboden om de zomergasten emge uren in de ban van de hippische spurt gevangen te houden. Ben versiag-van deze avond vindt men eiuers m dit nummer. Br staat vreemueimgen en ingezete nen deze week een bijzonder aardige avond te wacnten. Men leze daarvoor het vervolg van dit programma. Op Zaterdagavond 31 Juli wordt door de Motor- en Automobieiciub „De Hoi- terberg" een puzzie-rit voor fietsers en bromfietsers gehouden, over wegen bin nen onze gemeente over een afstand van 20 km. De start vindt plaats om 19 uur bij het clublokaal, Café Vruggink, in de Stationsstraat. Jtlet inieggeid voor fietsers bedraagt f0.30 en voor brom fietsers f 1.Br worden fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Gaarne willen wij vooral onze zomer- gasten aansporen eens aan zo'n onënte- ringsrit deel te nemen. Het is werkelijk mee zo eenvoudig en men kan er veel plezier aan beleven door b.v. in familie verband deel te nemen, om eens na te gaan wie in het zoeken van de juiste weg het intelligentste is. Men komt dik wijls voor aardige verrassingen te staan en kan er thuis nog eens over napraten, welke weg men nu eigenlijk had moeten kiezen. Goed opletten op reciamebord- jes, handwijzers er afwegen, want er zitten in zo'n opgave nog wei eens aar dige kneepjes. De Dijkerhoekse Puzzle-ciub „De Toe komst" wil ook haar aandeel leveren in het Vacantie-programma en organi seert daarvoor een puzzle-rit per fiets op Zondag 8 Augustus a.s. Men zie het volledig programma elders in dit no. Ouderwetse Boerenbruiloft met medewerking van de Markelose Boerendansers Deze boerenbruiloft wordt georgani seerd door de Ontspanningeclub O.C.H. op Woensdag 4 Augustus a.s. met ver dere medewerking van „De Bergruiters" als de naobers (buren), de Gelderse Harmonicaspelers en Gait Jan van Hoolten. De Markelose Boerendansers hebben onlangs een buitengewoon gesiaagae reis gemaakt naar itane en aaar een grote bewondering genoten van een enuiou- siast pubiieK.. ue klompen en de kleder dracht hebben daar groot opzien ge baard. Dit mag geen vreemdeling mis sen. Het programma luidt: 7 uur: De bruidskoe gaat door 't dorp. (Op ue ümidsoeit, centrum van het dorp, wordt de koe aangenouden en naar waarde geschat.) 7.15 uur; Aankomst van de bruidswa gens. (Vanaf T. Beiuman, ïviarKeioseweg, via Oranjestraat en Dorpsstraat naar t uemeentenuis, waarin ue trouwplech tigheid zaï piaais vinuen.) 7.30 uur: Vertrek van het Gemeente huis. (Bij garage B.H.a.G. (T. bioKKers; wordt gemeut, d.w.z. de stoet wordt aangehouden en het glas gaat rond.) 8 uur: Aankomst m het bportdal. (Ten einde gearang bij ue ingang van het Bportuai te vuorKomen worut t publiek verzoent de kaartjes desnoods en^eie uren van te voren te haien bij het in formatiebureau van ue V.V.V. in ue serre van care Maats. Frijs 50 ct.) 8.15 uur: Boerenbruiloft met op het podium ae Doerenaansers ais brunoiis- gasien. Bang en muzieK. Tijdens de tocht van de bruiloftsstoet en gedurende ue brunoft zaï via ae rm- croioon uitieg women gegeven van ae ouue gebruiKen, wence hierbij naar vo ren kumen. WaarscnijniijK zaï men bui- len het gemeentehuis ue trouwerij kun nen beluisteren. Op het terrein: 1. Aankomst van de bruidsstoet; 2. Aankomst van ue gasten (diverse voertuigen;; 3. Bruiloft (.wordt afgewisseld met boerendansen, muziek, samenzang en optreden humorist). Voor het programma zijn verder de volgende data vastgelegd: Zaterdag 14 Aug.: Uitvoering van de Arb. 'i'oneelver. „V.O.Jr*." m zaai Maats. Opvoering van het blijspel in drie be drijven van F. L. van hooijen-Bogaerus: „De nieuwe veearts". Aanvang uur. Toegangsprijzen f 1.tot 16 jaar 75 ct. Bal na. Zondag 15 Aug.: Puzzlerit met motor voertuigen van de M. en A. club „De Holterberg". Dinsdag 17 Aug. en Woensdag 18 Aug.: Braderie, met officiële opening door de burgemeester, ballonwedsmjd voor de jeugd, het optreden van de Barense schotsers en boerenkapel uit Lochem, concert van H.M.V. enz. enz. Donderdag 19 Aug.: Holter Kermis met speciale schapenmarkt. Door de weersomstandigheden kon j.l. Donderdagavond het concert van H.M.V. niet doorgaan. Er volgen nog nadere mededelingen wanneer het wel zal wor den gehouden. we tal van moeilijkheden en problemen op kunnen lossen. Steeds weer zijt gij de stuwende kracht geweest, die de moei lijkheden onder ogen durfde te zien in- plaats van er voor op zij te gaan. De heer Louwerse besloot met de heer Sik kes en zijn gezin in Dalfsen Gods zegen toe te wensen. De heer W. Landuwer sprak namens de oud-raadsleden. Namens de oud-raadsleden werd het woord gevoerd door de heer W. Landu wer, die in een korte toespraak wees op de oprechtheid van de scheidende func tionaris en de vriendschap, die men steeds van hem mocht ondervinden. De scheidende secretaris dankt. De heer Sikkes heeft hierna de spre kers dank gezegd voor hun goede woor den en wensen en in 't bijzonder dank gezegd voor de medewerking, die hij bij zijn veelal moeilijke taak van velen heeft mogen ondervinden. Toen ik 4 jaar geleden naar Holten kwam heb ik beloofd hard te zullen wer ken in 't belang van deze mooie gemeen te. Ik heb het gemeentebelang gediend, als was het mijn eigen, zonder onder scheid van groepen en partijschappen. Zeer wel ben ik mij er van bewust, dat ik tekort ben geschoten. Er zijn dingen geweest, die ik mij anders had voorge steld en gehoopt, doch ik heb mij hierbij moeten neerleggen. De heer Sikkes dankte tenslotte voor het fraaie cadeau en wenste de gemeente Holten en haar bestuurders 'n goede toe komst. Van de gelegenheid om met een hand druk van de heer en mevrouw Sikkes afscheid te nemen werd door de aanwe zigen gaarne gebruik gemaakt. Voorstel inzake de toekenning premiën voor woningverbetering en -splitsing. Over deze kwestie werd in de verga dering van 25 Juli 1954 ook reeds lang durig gesproken en deze aangelegenheid was ook nu nog weer een punt van be spreking, ondanks het feit, dat het col lege een uitvoerige toelichting betref fende deze materie aan de leden had toe gezonden. Op een vraag van de Voorzitter, of de raad accoord kon gaan met de ziens wijze van B. en W. liet de heer Soer (PvdA) een duidelijk: neen, horen. De heer Soer verklaarde niet tegen het premiestelsel als zodanig te zijn, doch dat de raad bij het bekijken van even tuele aanvragen geen stem in 't kapittel heeft, vond de heer Soer niet juist. De raad heeft, volgens spreker, toch al zo weinig te zeggen, dus hadden we deze zaak aan ons moeten houden. De Vooorzitter. Wanneer betreffende de voorschriften van de Minister aan de gestelde eisen wordt voldaan, wordt de premie toegekend ongeacht de financiële omstandigheden en valt er dus niets te beoordelen. Het gaat er beslist niet om de raad bevoegdheden te ontnemen, doch B. en W. zijn van mening, dat de inci dentele toekenning van een premie in de gevallen, waarin de voorschriften deze toelaten, aan hun college zou kunnen worden overgelaten, voorzover de be schikbare middelen (bedrag door de raad op de begroting geplaatst) zulks toe laten. De heer Veneklaas Slots (CH) zou ook liever de raad willen laten beslissen en daarom niet eerder een bedrag op de be groting willen zetten als een bepaalde aanvrage door de raad is behandeld. De heer Aaftink, alhoewel een warm voorstander van woningverbetering, vindt het niet juist dat iedereen, dus ook een millionair, van deze premieregeling kan profiteren en ook wethouder Teese- link en de heren Dikkers en Rietberg hadden liever gezien dat de Minister nor men had gesteld. Het voorstel van B. en W. wordt hier na aangenomen. (Zie vervolg op pag. 2). Zaterdag 31 Juü t.m. Zaterdag 7 Aug.: Vacantie G. J. Schuppert, Uranjesir. 32. Van 114 Aug.: Afwezig Tandarts H. F. Steunenberg. (Zie annonce.) 914 Aug.: Vacanue Schoenmakers zaken. (Zie annonce.) Maandag 27 Aug.: Coöperatie te Dij- kerhoek wegens vacanue gesloten Maandag 2 Aug. t.m. Zaterdag 7 Aug.: Vacantie Gert van den Bos, Larense- weg. 27 Aug.: Vacantie Bakkerij Gel tink, Dijkerhoek. (Zie annonce.) 27 Aug.: Vacantie gezamenlijke bouw- vakpatroons Holten. (Zie annonce.) 29 Aug.: Vacantie smeden Holten: Fa. H. Stoickers, H. Klein Veiaerman, B. J. Nijiand, Wed. G. van den Bos, H. Haan. 27 Aug.: Vacantie J. van Bruggen en A. Fransen. (Zie annonce.) Maandag 2 en Dmsdag 3 Aug.: Fa. Gebr. Schuppert wegens vacanue gesloten. (Zie annonce.) 27 Aug.: Boodgietersbedrijf B. Visser en Smederij Kiem Veiderman wegens vacantie gesloten. Voor amaien gas geopend. (Zie annonce.) 27 Aug. Fa. H. Stokkers wegens va cantie gesloten. (Zie annonce.) Maandag z Aug.: Opruiming bij Schoen- handel W. OoibeK-KinK, KerKstraat. (Zie annonce.) Dinsdag 3 Aug.: Zitting contr. genees heer Dr. Tromp Visser ten Kanture Aig. Ziekenfonds van 16.3U17 uur. (V ooruit opgeven.) Donderdag 5 Aug.: Zitting Kraamcen- trum ten kantore Aig. ZieKenronds van pl.m. 13.30 tot 14 uur. Zondag 8 Aug.: Puzzlerit door de puzzle- ciub „De loekomst" te DijkerhueK om I.30 uur bij smederij BroeKhuis. 914 Aug.: Vacantie Bakkerij Hartsui ker. (Zie annonce.) 914 Aug.; Wegens vacantie gesloten bij Fa. Gebr. Wansink. (Zie auv.) Dinsdag 17 Aug.: Excursie „Jong Hol ten" en „boerendochtersvereniging". Opgave tot deelname tot en met 29 Juli bij een der Bestuursleden. OPROEP AAN DE OUDERS IN HOLTEN. Er bereiken mij klachten, dat de jeugd het nieuwe schoolgebouw aan de Bos kamp met met rust laat. Deze schooi wordt gebouwd voor de jeugd en het gemeentebestuur spaart geen kosten om deze zo mooi mogelijk te maken. De aannemer doet z'n best om een behoorlijk stuk werk af te leveren. Het is wel treurig, dat de jeugd zich dan niet ontziet om dit mooie school gebouw, dat voor haar zelf bestemd is, weer te vernielen. Ik doe een ernstig beroep op de ouders om hun kinderen in te prenten, dat deze met hun vingers van de school moeten afblijven. De politie zal natuurlijk toezicht hou den en zo nodig streng optreden, maar de politie kan niet overal zijn. Ik vertrouw gaarne, dat allen zullen willen medewerken de nieuwe school voor vernielingen te behoeden. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. Abonné's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld tweede halfjaar f 2.30 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 16 Aug. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 30 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. In verband met de op 17 en 18 Aug. te houden Braderie zijn wij voorne mens met een speciale Braderiekrant uit te komen, die ook in de grensge bieden der omliggende gemeenten zal worden verspreid. Zij vormt een uitstekende gelegenheid om de aandacht op de zaken der nering doenden te vestigen. Hiervoor zal een speciaal goedkoop advertentie-tarief gelden, waaromtrent wij onze geregel de adverteerders nog per circulaire ho pen in te lichten. Advertenties en bijdragen voor dit nummer, dat waarschijnlijk op 13 Aug. verschijnt, zien wij gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. WVWAVVWWVW VWWWMW

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1