L Welke school kiezen we straks voor onze dochter Plaatselijk Nieuws V+V V ♦-vacantieprogramma Braderie op Dinsdag 17 en Woensdag 18 Aug. TEN BOLSCHER - Rijssen De \d eale Gezinszalf AGENDA No. 29. Jaargang 6. ZATERDAG 24 JULI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD ^Rj i)e abonnementsprijs van du blad bedraaqt f 1.15 p. kwartaal uitgave van de stichting „Hoitens Nieuwsblad" 4 te Nolten. Telef. K 5488 - 28Jf rlan P hl 11. iditt 12.3 Tegen het eind van de cursus moet dan een beslissing worden genomen over het „en wat nu verder". In de meeste landbouwhuishoudscholen bestaat de mogelijkheid tot opleiding als assistente in de huishouding, welke opleiding, aan- sluitend bij de primaire cursus, een jaar 1 duurt. De in de vorige jaren opgedane kennis kan nu meer in de practijk wor- rij den toegepast, waarbij de meisjes tot 1 1 grotere zelfstandgheid worden gebracht. Om een goede aansluiting te krijgen yy met de praktijk tracht men dikwijls huis- vrouwen te vinden, die bereid zijn de "f meisjes gedurende enige uren per week in haar huishouding te laten werken. B Verwacht mag worden, dat in de toe- T komst gevraagd zal worden naar het be- I zit van het getuigschrift van huishoud- N assistente voor degenen, die worden aangesteld in de huishoudelijke afdeling van bepaalde inrichtingen, als bijv. zie- kenhuizen, tehuizen voor bejaarden e.a. Opleiding tot assistente in de huis- KAlj houding is ook mogelijk voor meisjes, i die twee jaar Mulo hebben gevolgd. Daar hier nog geen sprake is geweest van scholing in de huishoudelijke vak- i ken duurt de opleiding tot assistente voor deze groep twee jaar. De bovenomschreven opleiding tracht ,riI1f bij te dragen tot de vorming van de persoonlijkheid van de meisjes. Niet alle meisjes zullen in de toekomst een eigen gezin te verzorgen krijgen; voor haar mag toch een ontwikkeling van de speci fiek vrouwelijke kant van haar wezen van groot belang worden geacht. Daar bij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat een ruime algemene vor ming nodig is, gericht op het besef, dat het meisje van nu de vrouw van straks f zal zijn, die haar aandeel moet bijdra gen aan de maatschappij waarin zij dan zal zijn geplaatst. Dit geldt evenzeer voor degenen, die in de toekomst de leiding zullen krijgen van een eigen ge- zin. De taak die de vrouw dan krijgt te I vervullen, is een tweeledige: de mate- i riëie en geestelijke verzorging van haar gezinsleden. Voor deze zo uiterst be- langrijke Laak zou een ieder goed voor- bereid moeten zijn. Naast de vakkennis, die ze dient te bezitten voor de mate- riële' verzorging is het nodig, dat de ge- trouwde vrouw zich bewust is van de j geestelijke waarden, die in het gezin e besloten kunnen liggen. Ook zal zij geleerd moeten hebben er zich rekenschap van te geven, dat ook de taak in het gezin belangstelling voor en begrip van maatschappelijke toestan- den en verhoudingen vraagt. Hiermee i immers komen man en kinderen en zij- I zelf telkens in aanraking. Dit alles is |0| ook van belang voor de grote groep van meisjes, die Mulo of middelbaar onder- 3RN wiJs hebben gevolgd en die daarna dik- j wijls een werkkring vinden, waarin rijfsj geen sprake kan zijn van een tegemoet- koming in een algemene vrouwelijke ju|jj vorming. De landbouwhuishoudschool van wat sooiï grotere omvang kent een cursus, juist j voor deze meisjes, de vormingsklas ge- naamd. .O Het ware te wensen, dat de ouders van veel 16 a 18-jarige meisjes deze I meisjes in de gelegenheid zouden stel len deze éénjarige opleiding te volgen, ook al zou dan al een beroep zijn geko zen, waarvoor deze vormingsklas niet wordt vereist. Een jaar verlies in een verdere opleiding of bij het in functie treden in een beroep weegt dikwijls zeker op tegen hetgeen de. meisjes hier voor haar verdere leven kunnen ver- gijgen. Als er nog geen sprake was van be roepskeuze, dan biedt de vormingsklas zelf daartoe dikwijls de mogelijkheid. Enige mogelijkheden van opleidingen na de vormingsklas zijn die voor verpleeg ster, maatschappelijk werkster en lera res bij het huishoudonderwijs in de stad of op het platteland. Keren we thans nog even terug naar de mogelijkheden van verdere oplei ding voor de meisjes, die in het bezit zijn van het getuigschrift van de pri maire cursus. Voor degenen, die. een uitgesproken aanleg blijken te bezitten voor de naald vakken staat de opleiding tot huisnaai ster en costuumnaaister open. Deze op leidingen stellen de leerlingen in de ge legenheid om na het verlaten van de school een werkkring te zoeken, waar door zij in eigen onderhoud kunnen voorzien. Aan sommige landbouwhuishoudscho len is een opleiding tot kinderverzorg ster verbonden, waarvoor het bezit van het getuigschrift als huishoudassistente j nodig is. Na een speciaal hiervoor afgelegd examen kan men in aanmerkng komen voor plaatsing als kinderverzorgster in [een koloniehuis. Wijzen wij tenslotte nog op 'n nieuwe j cursus, welke zich thans nog beperkt tot een gering aantal huishoudscholen in de steden en enkele landbouwhuis houdscholen, n.l. de driejarige voorop leiding tot lerares bij het Nijverheids onderwijs. Degenen, die het getuigschrift van de primaire opleiding hebben behaald en die bovendien blijk hebben gegeven de gaven te bezitten, welke haar geschikt zullen doen zijn als lerares bij het Nij verheidsonderwijs, kunnen tot deze cur sus worden toegelaten. Een opsomming van verdere mogelijk heden moge hier achterwege blijven. Degenen, die voor de in de aanvang gestelde vraag komen te staan, advise ren wij eens te gaan praten met de direc trice van een landbouwhuishoudschool, wanneer men over de mogelijkheden van het landbouwhuishoudonderwijs na der wenst te worden ingelicht. Nadat Vrijdagavond de Braderiecom missie in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman vergaderde met de leden van de Holtense Handelsvere niging en de data van de Braderie defi nitief waren vastgesteld op Dinsdag 17 en Woensdag 18 Augustps, zijn in een daarop volgende vergadering de plannen verder uitgewerkt. Er is nog geen toestemming ontvangen voor het afsluiten van de Oranjestraat en de Dorpsstraat van Rijkswaterstaat, maar dat men verwacht, dat deze wel zal worden verleend, omdat het door gaand verkeer behoorlijk kan worden omgelegd. Mocht echter onverhoopt geen toestemming worden verleend, dan zal een andere oplossing gezocht worden voor de plaats van de Braderie. In elk geval komt er voor de kinde ren een draaimolen op de Smidsbelt en zal een ballonwedstrijd gehouden wor den, waarbij prijzen worden toegekend aan de kinderen wier ballonnetje de verste tocht gemaakt heeft. Het bekende treintje zal z'n rondrit ten houden door het dorp, waarvoor een overeenkomst is aangegaan. Verder is besloten tot vorming van een garantiefonds, waarvoor van iedere deelnemer f 10.wordt gevraagd. Op het programma staan voor attrac ties tijdens de braderie voor de kinde ren, een concert van H.M.V. en het op treden van de Larense Boerendansers in samenwerking met een Boerenkapel. Voorts zal de Schietvereniging op de tweede dag een schuttersfeest organise ren waarbij de schutterskoning zal wor den gehuldigd. De ballonwedstrijd voor de kinderen vindt plaats na de officiële opening, die bepaald is op Dinsdagmiddag 1 uur. De exploitatie van het treintje zal ge schieden door de leden van de Jonge ren Discussiegroep. Met het oog op het treffen van voor bereidingen en voor het in kaart bren gen van de staanplaatsen is het wen selijk, dat de Braderiecommissie zo spoe dig mogelijk weet, welke winkeliers zul len deelnemen. Zij verzoekt dan ook een spoedige aanmelding van hen, die zich nog niet opgaven. Voor in de volgende week zal met het ophalen van de bij dragen voor het garantiefonds worden begonnen. Voor het huren van kramen werd een tarief vastgesteld. Zij die een staanplaats op eigen grond willen inrichten en geen kraam huren, zullen niettemin 'n kleine bijdrage verschuldigd zijn voor 't voeren van de propaganda. Er is tenslotte nog gesproken over 't aanbrengen van geluidsinstallaties, het inrichten van autoparkeerplaatsen, ver pachting van rijwielstallingen en de pro paganda. Tot leden van de pers- en propaganda- commissie zijn benoemd de heren G. Wissink, J. M. Metzger, H. J. Beltman, H. Stokkers en W. Beijers. Grossiers en fabrikanten zullen in de gelegenheid worden gesteld tegen een speciaal tarief aan de Braderie deel te nemen. UITSLAG LOTERIJ PROT. KLEUTERSCHOOL. Bij de dezer dagen gehouden trekking van de loterij ten bate van de Prot. Kleuterschool zijn de volgende prijzen gevallen. Zij kunnen worden afgehaald bij de heer E. J. Westerik, Larenseweg No. 1. Ontbijtlaken 414; streepkussen 213; theemuts 479; kussen 642; kapmantel 728; kapmantel 532; panlappen 62; pan- lappen 730; panlappen 644; panlappen 541; panlappen 307; pakje 449; paarse jumper 757; gele jumper 509; overgooier 776; jurkje 699; kleedje 746. Adv.-prijs,115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.0 Na de geslaagde uitvoering van de toneelclub der Jongeren Discussie Groep voor het verslag hiervan wordt ver wezen naar - de nieuwskolommen van dit blad is thans de beurt aan een aan tal andere plaatselijke verenigingen. Op Zaterdagavond 24 Juli organiseert de Motor, en Automobielclub „De Hoi- terberg" in het Sportdal behendigheids- wedstrijden voor metoren. Als bijzonde re attractie wordt de avond verder ge vuld met motor-demonstraties en het optreden van het Duo Dim en anderen. Het programma vangt aan om 7 uur. De inschrijving en samenkomst der deelnemers heeft plaats om 6.30 uur in het clublokaal café Vruggink aan de Stationsstraat. Woensdagavond 28 Juli a.s. geeft de Landelijke Rijvereniging „De Bergruï- ters" een grote hippische demonstratie op het terrein van de heer M. Kalfster man aan de Stationsstraat. De voorstel ling begint om 8 uur. Het programma bevat o.a.Spring- escadrille, hoedengevecht, Vrijheidsdres suur, een rit door de vlammen en „Bij het kampvuur". De Bergruiters hebben telken jare zeer veel succes bij hun optreden voor de zo mergasten. Zij laten het publiek zien, Welke prachtige resultaten kunnen wor den bereikt wat dressuur enz. betreft met de paarden, die dagelijks het gewone boerenwerk doen, zonder dat daar ook maar enige dwang voor behoeft te wor den toegepast. Zij waren 'het vorige jaar kampioen van Overijssel, en op het onlangs te Ze venbergen (N.B.) gehouden concours- hippique wisten zij hun puntenaantal zo te vergroten, dat zii thans, ook zonder kampioen van onze provincie te worden, aan de landelijke kampioenschappen te Utrecht zullen kunnen deelnemen. Voor toegangsprijs en andere bijzonderheden wordt verwezen naar de raam- en strooi biljetten. Op Donderdagavond 29 Juli a.s. geeft de Muziekver. „H.M.V." onder leiding van haar dirigent de heer J. F. Heleen- ders een concert in het Sportdal. Het concert vangt aan om precies 8 uur, zo dat de bezoekers verzocht worden op dit tijdstip in het Sportdal aanwezig te willen zijn. Kinderen hebben slechts toe gang onder geleide. Het programma luidt als volgt: 1. Alte Kameraden Teike 2. Möllerdall, ouverture Fernand Mertens 3. Majola, ouverture F. Schori 4. Münchner Kindl, wals K. Kornzak Jr. 5. Een schone Meimorgen, Fantasie P. B. Bisselink 6. Leichte Cavalerie Fr. von Suppé. 7. Finale. Onze plaatselijke muziekvereniging heeft zich door een reeks van mooie suc cessen opgewerkt tot de vaandelafdeling Fanfare. Weliswaar is zij door het gemis van enkele goede muzikanten enigszins gehandicapt, maar de bezoekers zullen een goed concert kunnen beluisteren. Of voor deze uitvoering een kleine entree zal worden geheven is ons niet bekend. Op Zaterdag 31 Juli organiseert de Motor, en Automobielclub „De Holter- berg" een puzzle-rit voor fietsen en bromfietsers. Het aanvangsuur van deze rit en de plaats van de start zal in ons blad van 30 Juli worden bekend ge maakt. Men lette op eventuele aanplak biljetten en de afkondiging aan het in formatiebureau van de V.V.V., Serre van café Maats in de Dorpsstraat. Voor de jongelui, die hier hun vacan- tie doorbrengen, zal het interessant zijn om zo'n puzzle-rit eens mee te maken. Wat het verdere programma betreft, kan reeds worden medegedeeld, dat door de Ontspanningsclub „O.C.H." in samenwerking met de Boerendansers uit Markelo op Woensdag 4 Augustus a.s. een boerenbruiloft zal worden op gevoerd. Hieromtrent volgen echter nog nadere mededelingen. RAADSVERGADERING. De Gemeenteraad komt in openbare vergadering bijeen op Maandag 26 Juli 1954 des nam. 2.30 uur ten gemeente huize. Agenda: 1. Notulen van de openbare verga deringen van 3 Mei, 24 Mei, 11 Juni en 25 Juni 1954. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Voorstel inzake de toekenning van premiën voor woningverbetering en splitsing. 4. Voorstel tot 't verlenen van mede werking ex artikel 72 der L.O. wet 1920 aan het bestuur der bijzondere lagere school voor aanschaffing van een z.g.n. klasse-bibliotheek voor het vak lezen. 5. Voorstel tot aankoop van enige strookjes grond voor de bouw van trans formatorhuisjes. 6. Voorstel tot wijziging van een be sluit tot grondaankoop in het complex Boskamp. 7. Benoeming van leden der raads- commissiën voor het zittingsjaar Sep tember 1954-1955. 8. Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand ter voorziening in de vacature S. Sikkes. 9. Benoeming van een administra teur van het grondbedrijf ter voorzie ning in de vacature S. Sikkes. 10. Beëdiging van de heer G. J. Lan- genberg als gemeente-secretaris. 11. Rondvraag. 12. Afscheid van de heer S. Sikkes als gemeente-secretaris te pl.m. 4 uur. De naaste medewerkers van de secreta ris en de diensthoofden zijn genodigd om bij dit afscheid tegenwoordig te zijn. EINDLES LANDBOUWHUISHOUD- CURSUS HOLTEN. Op 15 Juli j.l. werd in de Landbouw huishoudschool te Markelo de eindles gehouden van de Landbouwhuishoud- cursus. welke in September 1952 in Hol ten was begonnen. Het eerste jaar werden de lessen ge geven in het gymnastieklokaal te Holten. Toen dit in September van het vorig jaar niet meer mogelijk bleek te zijn vanwege het tot stand komen van de Mulo-school, verleende de Lagere Land bouwschool ter plaatse gastvrijheid voor de lessen in naaien en tuinbouw, terwijl de huishoudlessen konden worden ge geven in de toen pas in gebruik genomen mooie Landbouwhuishoudschool te Mar kelo. Daar kon de voorzitter van de Commissie van Bijstand, de heer M. Teeselink, Donderdagmiddag in een ge zellige bijeenkomst met de ouders der leerlingen en een aantal andere genodig den, het getuigschrift uitreiken aan de volgende leerlingen: J. W. Aytink, H. Barvelink, H. Bek- kernens, M. J. Bieleman, J. W. Blan- kena, J. Haverslag, G. Jansen, H. Jans sen, G. Kloosterboer, J. A. Meilink, A. W. Nijland, W. J. Nijland, H. Paalman, J. Prins, D. H. Rennink en J. Teeselink. ACCOUNT ANTSK ANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag. JAARVERGADERING H.G.K. In de dezer dagen onder leiding van de vice-voorzitter, de heer D. J. Aaftink in café Vruggink gehouden ledenverga dering van Hoitens Gemengd Koor werd door deze mededeling gedaan van het bedanken als lid en voorzitter der ver eniging van de heer W. Dollekamp. Wij missen in hem een trouw en ac tief lid en spreker dankte de heer Dol lekamp dan ook voor het vele verdien stelijke werk, dat hij voor het koor heeft gedaan. Het jaarverslag van de secretaris, de heer Joh. Littink, en van de penning- meesteresse, mevr. J. van de Hurk-Pas kamp werd voorgelezen en het laatste vastgesteld, nadat de kascommissie, be staande uit de dames Aaftink-Rietman en B. van Bruggen-Wolters, had meege deeld, dat de administratie goed in orde was bevonden. De aftredende bestuursleden, mevr. J. van de Hurk-Paskamp en de heer D. J. Aaftink werden herkozen, terwijl de heer J. Wegstapel als bestuurslid werd gekozen in de vacature Dollekamp. De functies in het bestuur werden on derling als volgt geregeld: D. J. Aaftink, voorzitter; Joh. Littink, secretaris; mevr. van de Hurk-Paskamp, penningmeeste- resse; J. Wegstapel, alg. secundus; mevr. M. Maats-Kevelam, lid. Besloten werd de jaarlijkse uitvoering op Dankdag te houden, in dezelfde geest als het vorige jaar, toen zij zeer ge slaagd genoemd kon worden. De plannen voor het verkrijgen van een vaandel zullen nu definitief worden uitgewerkt. Onder aanbieding van een consumptie werd verder besloten om het volgend jaar weer deel te nemen aan een con cours. De voorzitter sprak de hoop uit, dat 't koor onder de. goede leiding van de heer J. K. Warmink de ere-afdeling mag be reiken. Hij wekte in dit verband de leden op om trouw de repetities te be zoeken en nieuwe leden te werven. Elk die van goede wille is, is bij de vereni ging van harte welkom. Na de rondvraag, waarbij nog enkele opmerkingen betreffende uitvoering, concours en andere zaken werden ge maakt, sloot de voorzitter de vergade ring met dank aan de scheidende leden en aan de heer H. Fransen voor diens medewerking aan enkele repetities voor het concours. Maandag 19 t.m. Zaterdag 24 Juli: Va- cantie Wed. B. J. Slotman. 19 t.m. 24 Juli: Seizoenopruiming bij H. Roelofs, Stationsstraat. Maandag 19 t.m. 24 Juli: Bakkerij Smit wegens vacantie gesloten. Zaterdag 24 Juli: Behendigheidswed- strijden Motor- en Automobielclub „De Holterberg" (zie V V.V. Vacantie- programma). Zaterdag 24 t/m 31 Juli: Vacantie sme den, o.a. G. J. Brouwer. Maandag 26 Juli: Raadsvergadering. Af scheid van de gemeente-secretaris, de heer S. Sikkes, wegens vertrek naar Dalfsen. Maandag 26 t.m. Zaterdag 31 Juli: Coöp. Aan. en Verkoop ver. te Holten wegens vacantie gesloten. Maandag 26 Juli: Fa. Gebr. Schuppert de gehele dag gesloten. Maandag 26 Juli begint Opruiming van schoenen bij H. J. Oolbekkink, Oran jestraat 80 (zie annonce). Maandag 26 t.m. 30 Juli: Opruiming bij G. J. Schuppert, Oranjestraat 32 (zie annonce) Maandag 26 Juli begint Opruiming bij Schoenhandel Fa. H. Steunenberg en Zn. (zie annonce). Dinsdag 27 Juli: „Feest voor de Huis moeders" bij Fa. Gebr. Schuppert. Dinsdag 27 Juli begint Opruiming bij Fa. J. W. Dollekamp (zie annonce). Woensdagavond 28 Juli, 8 uur: Grote Ruiterdemonstratie door .de L.R. Berg ruiters in „Kalfstermansweide" (zie annonce) Donderdag 29 Juli, 8 uur: Groot variété programma Parkgebouw Rijssen (zie annonce). Zaterdag 31 Juli t.m. Zaterdag 7 Aug.: Vacantie G. J. Schuppert, Oranjestr. 32 (zie annonce). Maandag 2 t.m. 7 Aug.: Bovenstaand bedrijf te Dijkerhoek met vacantie ge sloten (zie annonce). •Maandag 2 Aug. t.m. Zaterdag 7 Aug.: Vacantie Gert van den Bos, Larense weg (zie annonce). Dinsdag 17 Aug.: Excursie „Jong Hol ten" en „Boerendochtersvereniging". Opgave tot deelname tot en met 29 Juli bij een der Bestuursleden. OP REIS 'n flacon CARBOVIT (Mijnhardt) tegen spijsverteringsstoornissen BURGERLIJKE STAND. Geboren: David Cornelis, zv J. Lou- werse en A. Meijers. Herman Fran- ciscus, zv J. H. ten Bos en J. H. Zent- veld. -r- Levenloos kind van G. J. Kolk man en O. Stöcker. Ondertrouwd: Egbert Steunenberg, 26 j., en Lamberta Hendrika Schutte, 26 j., beiden wonende te Holten. Gehuwd: Johannes van Rijn, 61 j., Gorssel, en Alida Hendrika van den Brink, 34 j., Holten. Berend Sehui- terd, 28 j., Rijssen, en Berkje Traan- man, 27 j., Holten. Overleden: Hendrika Willemina Kui per, 18 j., dv D, J. Kuiper en D. H. Kromdijk (overleden te Deventer). Egbert Jan Kers, 59 j., echtgenoot van H. van Gelder (overleden te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: K. H. Lim van Indonesië naar Holterberg 26. G. Gerritsma van Hoogezand-Sappemeer naar Holterberg 63. J. de Vries van Onstwedde naar Larenseweg 8. J. H. Kolkman van Laren ^(Gld.) naar Molenbelterweg 17. P. T. V. Dijkman en gezin van Hoo gezand-Sappemeer naar Burg. v. d. Borchstraat 6. Vertrokken: G. J. Koetsier van Look 85 naar Bathmen. A. H. van den Brink, echtgenote van J. van Rijn, van Dorpstraat 45 naar Gorssel. O. D. Mouthaan en gezin van Holterberg 42 naar Hengelo (O.). J. L. F. L. Smit en gezin van Holterberg 42 naar Henge lo (O.). L. K. Geraerts en gezin van Holterberg 4-2 naar Utrecht. J. Wol- ters en gezin van Lichtenberg 6 naar Rijssen. H. Ulfman van Lichtenberg 6 naar Rijssen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Israël en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds Israël. In beide'diensten collecte voor het jeugdwerk. Nam. 7.30 uur Ds Onstenk van Bath men (Jeugddienst). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor het jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Dragt van Haren. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. Telef. 352. Gevonden: 1 militaire- baret, 1 bril- etui, 1 portemonnaie met inh.1 hoofd doek. Verloren: 1 handschoen, 1 militaire overjas; een fototoestel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1