n Plaatselijk Nieuws V.V.V.-vacantie programma ü@@FD"en JCIESPSJiS BRADERIE Waakzaamheid bij overwegen AGENDA Wrijf Kou ere PIjre wea met SAMPG No. 27. Jaargang 6. ZATERDAG 10 JULI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Eoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJf autotocht ouden van dagen. De Holtense ouden van dagen maak ten j.l. Maandag hun jaarlijks uitstapje. Pl.m. 130 oudjes maakten dit jaar de tocht mee, die, evenals voorgaande ja ren, werd georganiseerd door de Hol tense Handelsvereniging en de autobe zitters. Even voor 12 uur zette de karavaan van 40 luxe wagens zich in beweging en werd via Heeten en Heino naar Zwolle gereden, waar in hotel „Urbana" in de Wipstrikkeralle een tractatie werd aan geboden. Na een uurtje van gezellig samenzijn werd de reis voortgezet via Kampen naar de hoofdplaats van de N.- O.-polder, Emmeloord, waar in het mo derne hotel ,,'t Voorhuis" de inwendige mens werd versterkt. Na een wandeling door de „Lange Ne ring", een winkelstraat met tal van prachtige zaken, werd naar het voorma lige eiland Urk gereden. Urk, dat nor maal voor autoverkeer is afgesloten, kon door de oudjes toch worden bezich tigd, want met speciale toestemming van de burgemeester mocht de karavaan door de smalle straatjes rijden. Via Schokkerhaven, Ems, Kampen en Heerde werd naar Epe gereden, waar het gezelschap enige tijd gezellig bijeen was in hotel „Het Wapen van Epe". Dit was de laatste pleisterplaats en via Oene, Nijbroek, Terwolde en Deventer reed men naar Holten, waar men om pl.m. 10 uur bij het grote viaduct werd begroet door H.M.V. en vele dorpsgenoten. In optocht ging het daarna naar Amicitia, waar men onder het genot van een kop koffie nog even gezellig bijeen bleef. De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging, de heer G. Wissink, voerde, hier als eerste spreker 't woord en bracht dank aan allen, die aan het welslagen van deze tocht hun medewer king hadden verleend. Een bijzonder woord van dank werd gebracht aan de ingezetenen voor hun financiële bij drage. Verder dankte de heer Wissink de autobezitters, de beide motorrijders van de Verkeerspolitie uit Almelo, de dames van de Bond van Plattelands vrouwen en de Chr. Boerinnenbond voor verleende assistentie, de ordonnansen, de heren van Geenhuizen Jr. en Dolman, de wijkverpleegster, mej. Ronner, de plaatselijke politie, H.M.V. en de heer ten Berge voor het beschikbaar stellen van het gebouw Amicitia. Dank zij aller medewerking is de tocht ook dit jaar weer uitnemend geslaagd, aldus de heer Wissink, en we zijn blij, dat we onze ouden van dagen weer een genoeglijke middag hebben kunnen bie den. Aangezien burgemeester Enklaar we gens vacantie verstek moest laten gaan, werd de tocht meegemaakt door de loco burgemeester, de heer J. Wegstapel en mevr. Wegstapel. In een korte toespraak dankte de heer Wegstapel mede namens zijn echtgenote voor de uitnodiging om deze tocht mee te maken. De heer J. H. Bolink sprak namens de ouden van dagen woorden van grote dank tot allen, die hun medewerking hadden verleend aan het welslagen van deze prachtige tocht. Met een pittige mars van H.M.V. werd dit samenzijn besloten en gingen de oud jes huistoe. ER WERD ZWAAR GEPUZZELD IN DE ORIëNTERINGSRIT VAN DE MOTOR- EN AUTOMOBIELCLUB „DE HOLTERBERG". De oriënteringsrit, welke de Motor, en Automobielclub „De Holterberg" Woens dagavond voor automobilisten, motorrij ders en bromfietsen organiseerde, vorm de voor de talrijke deelnemers geen ge makkelijke opgave. Niettemin was zij in teressant en uiterst spannend. Er werd van de rijders en hun begeleiders een grote mate van oplettendheid gevergd, en het was dus niet te verwonderen, dat er nog al wat strafpunten zouden vallen. Maar dat wisten de deelnemers nog niet toen zij van start gingen. Niet minder dan 36 bromfietsen namen aan deze wed strijd deel. Zij werd gehouden in het ka der van het V.V.V. vacantieprogramma, maar het was te verwachten, dat er, om dat de vacanties nog niet ten volle zijn aangebroken, weinig zomergasten aan zouden deelnemen. Wel waren er tal van rijders uit de naburige plaatsen. Er werd gestart bij café Vruggink. Na een in spannende rit, die over allerlei wegjes voerde en soms moeilijk te vinden was en die voor de bromfietsers 25 km. en voor de overige deelnemers 58 km. bedroeg, kwamen alle rijders behouden bij de finish aan. In het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman was het in af wachting van de bekendmaking van de uitslag een gezellige drukte. Door de voorzitter, de heer Joh. van Geenhuizen, werden ten slotte met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt. Daarbij werd o.a. nog medegedeeld, dat de club op Zaterdag 24 Juli in het va cantieprogramma motorbehendigheids- wedstrijden organiseert en op 31 Juli en 15 Augustus puzzle-ritten voor fietsers en bromfietsers resp. voor alle motor rijtuigen, die thans ook deelnamen. De heer Beijers bracht, als 2e voorzit ter van de V.V.V., de Motor- en Auto mobielclub dank voor het houden van deze aardige rit. De uitslagen luidden als volgt: Automobielen: 1. D. Markvoort, Rijs- sen 19 strafpunten; 2. H. Stegeman, La ren 71 str.p.3. M. Mensink, Rijssen 95 str.p. Motoren: 1. H. W. Goorman, Holten 6 str.p.; 2. H. Heijenk, Holten 7 str.p.; 3. T. Dantuma, Goor 9 str.p.; 4. F. J. Overmeen, Laren 80 str.p. Bromfietsen: 1. G. Aanstoot, 31 str.p.; 2. G. Bronsvoort 35 str.p.; 3. J. Vene klaas 39 str.p.4. H. J. Blumink 43 str.p. Allen wonende te Holten. De motorclub uit Laren kreeg 256 strafpnuten en kwam daarmede voor de derde maal en tevens voorgoed in het be zit van de destijds voor clubs uitgeloofde wisselbeker. Rijssen behaalde 291 str.p. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: 35 a 40 meter touw; porte- monnaie met inhoud; etui met twee vul pennen. Verloren: koe-deken; damesportemon- naie met inhoud; dameshandschoen (kleur zwart); jonge kanarie. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, tel. 352. 1 Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hoofcfpijnpoeders. Doos 50 ct. Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT Adv.-prijs115 m.m. (a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 De plannen voor de Braderie begin nen thans vastere vorm aan te nemen. Er hebben zich reeds bijna 40 deel nemers opgegeven. Op Vrijdag 16 Juli a.s., des avonds 7.30 uur, zal de Braderie-commissie in hét Stationskoffiehuis van de heer Kalf sterman met de leden van de Holtense Handelsvereniging vergaderen, waarbij o.m. ook de vorming van een garantie fonds ter sprake zal komen. Het wachten is nog op de toestem ming voor het afsluitén voor het verkeer van de Oranjestraat en de Dorpsstraat. De vorige week Vrijdag heeft zich op de spoorwegovergang in de Rijssenseweg een situatie voorgedaan, welke ernstige gevolgen had kunnen hebben. Een dienst- bus van de O AD is daar op het nipper tje aan een botsing met de trein ontsnapt. Toen de bus, welke om 17.30 uur uit Holten naar Almelo vertrekt, de overweg naderde, was de overwegwachter juist doende de spoorbomen te sluiten. Uit de richting Rijssen naderde met grote snel heid een electrische trein. Het was dë hoogste tijd, dat de bomen gesloten wer den, maar de dienstbus naderde met zo'n snelheid, dat de overwegwachter moest vrezen, dat zij niet tijdig zou kunnen stoppen en door de bomen heen zou rij den. Het gevolg zou kunnen zijn, dat zij midden op de overweg zou blijven ste ken, met al de gevaren van dien. Hij koos, zo is althans de lezing, welke wij van verschillende kanten hoorden, de an dere oplossing, trok de boom, welke reeds neergelaten was, op en liet de bus passe ren. Deze had juist de overweg verla ten, toen de trein achter haar heen snel de. De verklaringen over de afstand, welke trein en bus van elkaar verwijderd wa ren, toen zij elkaar passeerden, lopen nogal uiteen, maar zeker 'is wel, dat het er kort langs gegaan is het was waar schijnlijk een kwestie van seconden en dat de ramp niet te overzien zou zijn geweest, indien de volle bus met de trein in aanraking zouden zijn gekomen. De overwegwachter, die de spoorbomen bediende, was een jonge man, die nog maar enkele maanden deze taak vervul de en met de veiligheid was belast. Nog dezelfde avond werd door een In specteur van de NS ter plaatse een on derzoek ingesteld en moest de overweg- wachter zijn post verlaten. Het komt ons voor, dat aan het voor gevallene enkele conclusies te verbinden zijn en dat het goed is daarop, ter waar schuwing van allen de aandacht te vesti- gen. In de eerste plaats menen wij uit de gegeven situatie te mogen afleiden, dat wel heel laat tot het sluiten van de over wegbomen is overgegaan. Dat is het blijkt uit het bovenstaande duidelijk zeer gevaarlijk, want de electrische trei nen rijden tegenwoordig met een zodanige snelheid, dat zij, na de waarschuwing, welke door het voorliggend station of halte gegeven wordt, in de meeste geval len binnen zeer korte tijd de overweg passeren. Zelfs als deze waarschuwing achterwege zou blijven, moet de overweg- wachter op grond van de dienstregeling op zijn hoede zijn, dat een trein kan naderen. De NS zullen naar onze mening op deze posten mensen moeten plaatsen, die naast hun normale geschiktheid voor de dienst een grote mate van verantwoorde lijkheid bezitten en voldoende ervaring hebben kunnen opdoen inzake de veilig heid bij de spoorwegen. Wij mogen op de overwegwachter, die De weersomstandigheden waren de laatste weken niet bijzonder gunstig voor 't houden van een prettige vacantie. Toch hoort men de vreemdelingen, welke hier vertoeven, niet klagèn. Zij zijn over het algemeen zeer ingenomen met de ver blijfplaatsen, welke zij hier gevonden hebben en met onze mooie natuur. Wij hopen, dat er spoedig een verbe tering van het weer mag intreden, want blijkens het hiërna te publiceren vacan- tie-programma zal ingezetenen en vreem delingen in het komend weekend en de volgende week een aantal aardige eve nementen geboden worden. Op Zaterdag 10 Juli geeft de Gymnas tiekvereniging „Bato" haar zomeruitvoe- ring in het Sportdal onder leiding van de heer W. Knapen uit Nijverdal. Om 7 uur des avonds vertrekt men vanaf Slotman aan de Rijssenseweg voor een défilé door het Dorp naar het Sportdal. Aanvang der uitvoering 7.15 uur. Entrée 30 cent, kinderen 10 cent. Ruim 250 gymnasten in hun fleurige turncostuums zullen met muziek voorop door ons dorp trekken. Het bestuur re kent er op, dat geen enkel lid ontbreekt. Uitgevoerd worden onder meer massale-, rhythmische- en toesteloefeningen. Het belooft een mooie avond te worden. Voor de jeugd is er een sportieve at tractie door de Hengel wedstrijd, welke de Holtense Hengelaarsvereniging „De Riet voorn" op Maandag 12 Juli organiseert in de Schipbeek bij de Wippert. De wed strijd is opengesteld tot de leeftijd van 15 jaar en vangt aan om 18.30 uur. Op Dinsdag 13 Juli komt het Nijver- dalse Mannenkoor naar hier om in het Sportdal een concert te geven. Aan dit programma wordt medewer king verleend door de C.J.M.V. Kront jongband „De Tegehaja's", die met hun aardig repertoire voor een aardige af wisseling zullen zorgen. Het programma begint om 8 uur, terrein open 7.30 uur nam. Er wordt gezorgd voor een feeste lijke verlichting en er zal een kleine entrée geheven worden. Nijverdals Mannenkoor telt meer dan 60 zangers en hoopt hier een aardig pro gramma ten gehore te brengen. De Tege haja's speelden op tal van plaatsen op samenkomsten en congressen. Op Donderdag 15 Juli a.s. wordt door de Ontspanningsclub „O.C.H." als open luchtspel in het Sportdal opgevoerd het vrolijke spel in 3 bedrijven van Blumen- thal en Kadelburg, naar een bewerking van Rosita Peters: „lm weissen RössI". Aanvang 8 uur, terrein open 7.30 uur. O.C.H. zet haar traditie voort, door elk jaar een openluchtspel te brengen. Het heeft met de vorige spelen onder de feest- bomen in de Holterberg steeds veel suc ces geoogst. Het bovenstaande spel leent zich niet zo goed voor een opvoering in de Holterberg, zodat men hiervoor het Sportdal heeft gekozen. Met het bestuur van de voetbal zijn onderhandelingen gaande om buiten het eigenlijke speel veld een vast podium te bouwen. De toneelclub van de Jongeren Dis cussie Groep brengt op Dinsdag 20 Juli in Amicitia de klucht in 3 bedrijven van Frans Arnold en Ernst Bach„De Spaan, se vlieg". Een bekend stuk, dat zeker veel toeschouwers zal trekken. Er is deze avond bal na. De voorstelling zal om 8 uur beginnen. Wij hopen omtrent deze avond in een volgend nummer nog nadere bijzonder heden te geven. Zie de aanplakbiljetten. Op Zaterdag 24 Juli organiseert de Motor- en Automobielclub „De Holter berg" behendigheidswedstrijden en an dere motorattracties. Hieromtrent worden eveneens nadere bijzonderheden medegedeeld. het bovenstaande overkwam eu die wel licht een grote tegenwoordigheid van geest aan de dag gelegd heeft, geen, blaam werpen, omdat wij de omstandig heden, waaronder het gebeurde plaats vond, niet voldoen-'c kennen, maar we vragen ons wel af of het wel verant-i woord is om voor dit werk al te jonge mensen te gebruiken of mensen, die nog maar enkele maanden in dienst zijn en ,2,naar nauwelijks de tijd hebben gehad de sfeer van veiligheid en accuratesse bij de spoorwegen te leren kennen. Het is ons bekend, dat deze overweg- wachters vóór hun indiensttreding een cursus moeten volgen en voor dit werk getest worden, maar is dat een voldoende waarborg, dat zij voor dit werk berekend zijn? Er zijn bij de spoorwegen toch wel mensen werkzaam, die al enkele jaren meelopen en ten aanzien van de veilig heid de nodige ervaring hebben opgedaan. Onze tweede conclusie is, dat ondanks alle maatregelen, welke van de zijde van de NS ten aanzien van de bewaakte en onbewaakte overwegen worden genomen, de weggebruikers voortgaan daaraan on voldoende aandacht te schenken. Bij de overwegen inde Rijssenseweg zijn thans rode flikkerlichten geplaatst, die de weggebruikers waarschuwen, dat zij moeten stoppen, omdat de overweg geslo ten is of gesloten zal worden. De over wegwachter kan de spoorbomen niet neer laten, voordat bij een handle heeft over gehaald, waarmede de flikkerlichten in werking worden gesteld. Wil een weggebruiker, ondanks het feit, dat het flikkerlicht hem waarschuwt, toch nog proberen de overweg te passe ren, dan gebeuren er ongelukken of komt de overwegwachter voor ecu dilemma te staan, zoals wij hierboven omschreven. Voorts is het van belang te weten, dat men een overweg met geen groter snel heid dan 20 k.m. per uur mag passeren. Daarvoor zijn vóór de overweg bordjes geplaatst. In de praktijk wordt dit verbod voort durend overtreden, maar bij het beant woorden van de schuldvraag is het van grote betekenis. Laten wij vooral tot de chauffeurs het verzoek richten voor een overweg te stoppen, als de rode flikkerlichten bran den. VEILIGHEID VOOR ALLES !1 DRIE HUIZEN ONDER DE HAMER. Woensdagmorgen om 11 uur had in hotel Hol terman de inzet plaats voor de publieke verkoop van drie huizen voor de Erven van de heer L. Pagrach aan de Oranjestraat aUiier. Het eerste perceel, bestaande uit een woon- en winkelhuis met 2 schuren, groot ca. 4 aire en 85 ca. en bewoond door de heer Drent, werd ingezet door de lieer G. J. Boks voor de som van f4100, Perceel 2. Het woon- en winkelhuis, waarin gevestigd is de drogisterij van de familie H. Stokkers-van de Ridder, groot ca 4 are en 30 ca., werd ingezet door de heer J. D. Vincent voor de som van f 3000,en perceel 3het woonhuis, waarin gevestigd is het Groepsbureau van de Rijkspolitie, groot 5 are en 5 c-a., werd ingezet door de heer E. Schipper voor de som van f 13.100, De toeslag zal plaats vinden op Woens dag 21 Juli a.s., voormiddags 11 uur, eveneens in hotel Holterman. J. VAN DEN AKKER f Op 75-jarige leeftijd is te Warnsveld nog vrij plotseling overleden onze plaats genoot, de heer J. v. d. Akker. De over ledene was van 1 Juli 192916 Septem ber 1938 hoofd van de o.l. Dorpsschool in deze gemeente en heeft gedurende deze 9 jaren het onderwijs en wat daar mede samenhing met grote toewijding gediend. Ook op maatschappelijk terrein was de heer v. d. Akker in tal van verenigin gen actief werkzaam. Hij was o.m. mede oprichter van de IJsclub „De Noordpool", voorzitter van de afdeling „Volksonder wijs", enkele jaren secretaris van de VVV „Holtens Belang" en voorts heeft hij nog een tijdlang het secretaris-penningmees terschap vervuld vaa de vereniging „Het Groene Kruis". Door lichamelijke omstandigheden heeft hij zicli al geruime tijd geleden uit het openbare leven teruggetrokken. De teraardebestelling zal plaats heb ben op Dinsdagmiddag a.s., des namid dags 2.30 uur, vanaf het sterfhuis, Hol- terweg 11, op de nieuwe algemene be graafplaats. AANBESTEDING. Zaterdagmorgen werd door het ge meentebestuur in het jopenbaar in het gemeentehuis aanbesteed het herbestra- ten van de Stationsstraat en Waagweg onder leiding van de gemeente-archi tect, de heer Jac. Louwerse. ,De inschrijvers waren J. W. Klein Horsman voor f22.500,en de fa. J. Krekel en Zn. voor de som van f2'1.943,-. De gunning van het werk is overeen komstig het bestek in beraad gehouden. AANTAL SLACHTINGEN. In het gemeentelijk slachthuis werden in het afgelopen halfjaar geslacht: 2 paarden, 2717 runderen, 61 kalveren, 139 nuchtere kalveren, 1910 varkens, 1 schaap en 1 geit. Het aantal huisslachtingen bedroeg 73 runderen, 9 pinken en 172 varkens. FOND-VLUCHTEN. Zaterdag 26 Juni j.l. hield de post duivenvereniging „De Bergvliegers" een wedvlucht vanaf Orleans, afstand 583 k.m. Dit was de eerste vlucht ia de afd. Fond. De duiven werden om 6.30 uur ge lost met Z.W. wind. Om 12.41.35 uur constateerde J. Nijenhuis de eerste duif. Deze duif heeft dus gevlogen met een ge middelde snelheid van 95 k.m. per uur. 1. J. Nijenhuis; 2, 3 cn 11 H. J. Aaf- tink; 4 en 5 J. Schone veld; 6 eu 7 J. Haan; 8, 9, 12 en 13 W. v. d. Pluym;10 H. J. ten Velde. De beschikbaar gestelde prijs werd gewonnen door J. Nijenhuis. Op Vrijdag 2 Juli werden de duiven te Tours gelost. De uitslag van deze vlucht luidt: 1 en 4 L. Gazan; 2 J. Rosman en J. Schuppert; 3 H. J. Aaftink; 5 W. v. d. Pluym; 6 en 8 G. Steunenberg; 7 J. Haan. Na 2 vluchten in de afd. Fond is de stand als volgt: 1. H. J. Aaftink; 2. W. v. d. Pluym; 3. L. Gazan; 4. J. Haan; 5. J. Schoneveld. Zaterdag a.s. worden de duiven gelost te Pt. St. Maxence. Dit is tevens de laat ste vlucht in de mid-fond-afdeling. De stand in de mid-fond-afdeling is thans: I. L. Gazan; 2. Schuppert en Rosman; 3. G. Steunenberg. Maandag 12 Juli, 18.30 uur: Jeugdhen- gelwedstrijd van de H.H.V. „De Riet voorn" bij de Wippert (zie plaatselijk bericht). Maandagavond 12 Juli, in 't Sportdal, 7 uur: Voetbalwedstrijd Holtense Aan nemersSmeden/Schilders, ten bate van het Roode Kruis (zie adv.). Dinsdag 13 Juli: Concert Nijverdals Mannenkoor en Tegehaja's (zie V.V.V. V acantieprogramma) Dinsdag 13 Juli: Coöp. Aan- en Ver koopvereniging gehele dag gesloten (zie annonce). Woensdag 14 Juli: Laatste dag aangif te leerlingen Lagere Landbouwschool Holten. Donderdag 15 Juli: Openluchtspel OCH (zie V.V.V. yacantieprogramma en an nonce). Donderdag 15 Juli, nam. 5 uur: Aanbe steding bouw pastorie in de consis torie der N.H. Kerk te Holten. Donderdag 15 Juli: Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" naar het concours te Hoog-Soeren. Vrijdag 16 Juli, 7.30 uur: Vergadering van de Braderie-commissie met de le den van de Holtense Handelsvereniging in het Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman. Vrijdag 16 Juli, 8 uur n.m.: Prot. Kleu terschool Tentoonstelling Verloting in Irene (zie annonce). Zaterdag 17 Juli: Land. Rijver. „Berg- ruiters" naar het eoncours-hippique te Zevenbergen (N.Br.). Zaterdag 17 Juli: Zondagsschoolreisje der laagste twee klassen om 13.30 uur n. d. Holterberg. Maandag 19 t/m Vrijdag 23 Juli: Vacan tie Gebr. Veldhuis, Larenseweg (zie adv.). Dinsdag 20 Juli: Uitvoering toneelclub Jongeren Discussiegroep in Amicitia (zie V.V.V. Vacantieprogramma). Woensdag 21 Juli: Veiling drie huizen erven L. Pagrach in hotel Holterman, v.m. 11 uur. Zaterdag 24 Juli: Behendigheidswed strijden Motor- en Automobielclub „De Holterberg" (zie V V.V. Vacantie programma). Zaterdag 24 t/m 31 Juli: Vacantie sme- "vhm, o.a. G. J. Brouwer (zie annonce). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jannetje Alida, dv. W. Groendijk en J. Veenvliet. Berendina, dv. J. H. Ebrecht en F. Tempelman. Gehuwd: Marinus Achterkamp, 24 jr. en Francisca Cornelia Willekes, 24 jr., beiden te Holten. Hendrik Knopers, 28 jr., Markelo en Everdina Traanman, 24 jr., Holten. Overleden: Aaltje Paalman, 92 jaar, wed. van E. Bosman. BEVOLKING. Ingekomen: C. C. Reisinger van Rot terdam naar Molenbelterweg 2. C, E. P. de Mooy en gezin van Valkenburg- Houthem naar Holterberg 42. D. Tjep- kema van Leeuwarderadeel naar Dorps straat 49. Vertrokken: E. Traanman, echtg. van H. Knopers, van Dijkerhoek 96 naar Markelo. PREDIKBEURTEN, Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Eerw. Heer J. Poort, vicaris te Hellendoorn en 10.30 uur Eerw. Heer J. Poort (Voorb. H. Av.). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer (Voorb. H. Av.). Geref. Kerk. 9-30 uur (Bed. H. Av.) en 2.30 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. HELPT HET RODE KRUIS HELPEN. Ten bate van het Rode Kruis zal op Maandagavond 12 Juli een voetbalwed strijd worden gespeeld tussen een elftal van de Holtense Bouwvakpatroons en een elftal, samengesteld uit smeden en schilders. In het aannemerselftal spelen mee H. Loots, A. Rietman, A. Jansen, W. Meer man, J. Voordes, G. Tiekink, D. Tie- kink, Scheperman, H. Klein Velderman, W. Nijland en B. J. Paalman. Reserve's zijn alle andere aannemers. Het elftal van de schilders en sme den was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Het belooft Maandagavond in ieder geval weer een amusante avond te wor den. De wedstrijd zal worden geleid door onze plaatselijke scheidsrechter, de heer Jan Romeijn. „SOLI" NAAR HOOG-SOEREN. De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (directeur de heer W. van Erkelens te Enschede) neemt Donder dag a.s. deel aan een groot tweedaags Nationaal Zangconcours, uitgeschreven door de Chr. Gem. Zangver. „Zingt den Heer" te Hoog-Soeren. „Soli" komt uit in de Ere-afdeling en zingt als verplicht werk Herfst" van Leo Smeets, terwijl als keuzenummer wordt uitgevoerd ,,Ick sal den Heer mien Godt ghebene- dijen" van Noë Faigniënt in een arran gement voor gemengd koor van Otto de Vaal. „Soli", van harte succes gewenst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1