heeft u de geleende boeken LEERLING VERPLEEGSTERS en VERPLEEGHULPEN Een mooi beroep voor plattelandsmeisjes direct 1&% korting te geven Gevraagd aan hei Sanatorium ie Hellendoorn haa. pd REEDS INGELEVERD? Ondanks het in ons vorig nummer ge- i daan verzoek hebben nog niet alle lezers de boeken van de plattelandsbibliotheek, welke zij nog in hun bezit hebben, inge leverd. Aangezien deze moeten worden opge zonden, doet de bibliothecaresse een dringend beroep op alle nalatigen alsnog spoedig tot inlevering over te gaan. IN HET STAMBOEK DER ZWART BONTEN. Bij de door de heer A. Prins, inspec teur van het Ned. Rundveestamboek, ge houden zomerinspectie werden de volgen de koeien van het zwart-bonte veeslag in het stamboek ingeschreven: Van J. W. Rietberg, Borkeld: Hiske 47b77 punten; Stiena bc plus 76 p.; Ytje 3b 79 p.; van D. Harting: Jannie 8 b77 p. en Jansje 3 b76 p.van B. W. Krikkink, BeusebergBontje 3 b 79 p.; Johanna 4 bc plus 76 p.; van P. G. CatsBoukje 18, in het keurstamboek met b79 p.; Sietske 2 bc plus 76 p. en Doetje 20b78 p.; van J. W. Weg- stapel, NeerdorpCorrie 10 bc plus 76 p.; van M. Elbersen: Sietske b 80 p.van J. Lubbersen, NeerdorpHendrina 8 b 77 p.; Bontje 6 bc plus 76 p.; Zwaantje be plus 76 p.; van H. Klaasses, Espelo: Gerrie 1 bc plus 76 p.; van H. Krikkink, Espelo: Sietske 42bc plus 77 p. en Trijn tje b78 p. en van H. Markvoort te EspeloLies 2 b77 p. „BERGRUITERS" DEDEN HET WEER GOED. De leden van de Landelijke Rij vereni ging „De Bergruiters" hebben op het streekconcours te Markelo weer ïraaie successen geboekt. Bij de dressuurproef voor achttal wist het „Bergruiters"-achttal weer beslag te leggen op de eerste prijs. De vierde over winning voor het achttal in dit seizoen. N -dressuur: 1. H. Schoneveld met „Invasie"; 2. T. Beldman Jr. met „Deserteur"; 5. W. Aaltink met „Supke". B-dressuur: 1. T. Beldman Sr. met „Johny"; 3. H. J. Wansink met „Billy"; 4. G. Bolink met „Harry". B-dressuur voor cijfer 6: 1. T. Beldman Jr. met „Deserteur", 7,5 punt; t 2. II. Beldman met „Herald", 7 punten; 4. H. Schoneveld met „Invasie", 6,5 punt. L -dressuur: 2. J. Struik met „Heimie"; 3. G. Hulsman met „Albert". Springen klasse B: 3. H. Beldman met „Herald". Springen klasse L: 2. G. Hulsman met „Albert". Equipe -springen 4. Groep „Bergruiters" (II. J. Bos- schers, T. Beldman Sr. en H. Beld man). Bij de dressuur-springproef behaalde Wim Aaltink het minimum aantal pun ten, zodat deze ruiter thans mag uitko men in de ldasse N-springen. SPORT VOETBAL. De Voetbalvereniging H.V.C. gaat zich Maandagavond in haar om 7.30 uur in café Jansen te houden ledenvergade ring beraden over de stappen, welke moeten worden ondernomen om de voet balsport in onze plaats wat meer leven in te blazen. Er zal o.m. gesproken worden over uitbreiding van het ledental, de vorming van een junioren-elftal, de event, aan stelling van een trainer en de verkie zing van twee bestuursleden ter aan vulling van het bestuur Voorts staat de deelname aan seriewedstrijden op het programma. Wij zeggen niet teveel, wanneer wij als onze overtuiging uitspreken, dat de voetbal in Holten een dieptepunt door maakt en dat het dringend noodzakelijk is, dat zij ter wille van de sportbeoefe ning van de jeugd over dit dieptepunt wordt heengeholpen. Het is nu het juiste moment om voor het komend seizoen de nodige maatre gelen te treffen, maar dan moeten a.s. Maandagavond alle hens aan dek ko men. Dan moeten allen, die het met de voetbalsport goed menen, lid worden van H.V.C. en blijk geven van hun be langstelling. Het is zeker mogelijk H.V C. weer 't zelfde krachtige aanzien te geven dat het bezat nu enkele jaren geleden, toen er gestreden werd om een plaats in de 4e klasse K.N.V.B., maar dan moeten jong en oud eendrachtig meewerken. De voetbalsport is het zeker waard. Holten 1RV 1 (Zaterdagmiddag- voetbal). In een zeer aantrekkelijke wedstrijd hebben Holten cn RV de puntjes gedeeld. Het is een voor beide partijen goede oefenwedstrijd geworden en dikwijls wa ren er momenten van goed voetbal te zien. De Holtenaren hadden enkele jeugdige krachten opgesteld, die over 't algemeen goed hebben voldaan. Het spel van de Bijssenaren was beter verzorgd en het leek er in 't begin ook lang niet op, dat Holten nog een gelijk spel zou behalen. Door krachtig doorzetten zijn ze hierin geslaagd. De eerste aanvallen waren voor RV en nadat er zo ongeveer een kwartier gespeeld was, wist de midvoor Frits te verrassen. 01. Even voor de rust wist Joh. ten Velde gelijk te maken, zodat de rust met een gelijke stand inging. Direct na de hervatting gingen de jeug dige Ten Velde's er mooi combinerend met de bal vandoor en met een hard schot wist Johan de doelman van Rijs - sen voor de tweede maal hét nakijken te geven. 21. Het begon er op te lijken, dat Holten zou winnen, doch even voor het einde wist de rechtsbuiten van RV gelijk te maken. Direct hierna floot scheidsrechter Stegeman uit Nijverdal het einde van deze zeer sportieve wedstrijd. WIELERSPORT. Onze drie vertegenwoordigers van de wielersport kwamen Zondagmiddag uit in de Ronde van Goor. Niet minder dan 85 nieuwelingen verschenen hier aan de start, zodat het rijden gedurende de eerste ronden een zeer gedrongen aan blik bood. Henk Brinks behoorde nu tot de pech vogels Reeds na de eerste ronde raakte hij in een kleine kluwen van rijders, die met elkaar in aanraking kwamen in de scherpe bocht, welke in dit parcours aanwezig was. Hij kreeg daarmede bij na een ronde achterstand, welke hij niet meer vermocht in te lopen. Willy Lammers en Wim Beijers za gen kans zich in de kopgroep te neste len van het grote peleton en leverden daar goede strijd. Uitlooppogingen kon den na enkele ronden verijdeld wor den, maar tenslotte wisten twee ren ners te ontsnappen, die hun voorsprong in de laatste ronden van de strijd al meer vergrootten. Beide Holtenaren wisten zich in de eindsprint in de prij zen te plaatsen. Willy Lammers ondanks het feit, dat hij door krampen in de laatste ronde op moest gaan zitten. De volledige uitslag was als volgt: 1 L. van der Meulen, Amersfoort (35 ronden in 54 min. 55 sec.); 2 J. Rade makers, Utrecht; 3 J Bijlsma, Almelo; 4 H. Dikkers, Zwolle; 5 J. B. Teunisse, Utrecht (winnaar van vorig jaar); 6 J. Hoppenbrouwer, Haarlem; 7 G. L. W. Beijers, Holten; 8 H. Buis, Vijfhuizen; 9 Joh. Obdeyn, Nieuw Heeten; 10 W. v Mansom, Amsterdam; 11 B. van Straten, Utrecht; 12 W. G. Lammers, Holten. Tussen de beide wedstrijden door re den Braskops en Moespennings en tal van andere gecostumeerde wielerbe- roemdheden een aantal rondjes tot groot vermaak van het talrijk publiek. Officiële publicaties SCHADE MILITAIRE OEFENINGEN. De Burgemeester van Holten maakt bekend, dat in deze gemeente drie mili taire oefeningen in één verband zullen worden gehouden, en wel: de eerste oefening op 12 Juli e.v.; de tweede oefening op 19 Juli e.v.; de derde oefening op 26 Juli e v. Voor schade, welke als gevolg, van deze oefeningen aan eigendommen is ontstaan, zal vergoeding worden toege kend. Eisen tot. schadevergoeding dienen door de eigenaar of diens gemachtigde (dit laatste slechts in bijzondere geval len) schriftelijk te worden ingediend bij de groepscommandant der rijkspolitie, Oranjestraat 55 alhier, en wel: voor de eersteoefening vóór of op 14 Juli te 10 uur; voor de tweede oefening vóór of op 21 Juli te 10 uur; voor de derde oefening vóór of op 28 Juli te 10 uur. De eis tot schadevergoeding dtent te vermelden: het volledig adres van de eigenaar, de plaatsaanduiding der scha de, de datum, waarop de schade is aan gericht, zo mogelijk het troepenonder deel, dat de schade heeft veroorzaakt, een specificatie van de schade met ver melding van de gevraagde vergoeding en eventueel nog andere van belang zijnde gegevens. Holten, 30 Juni 1954. De burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. VERLOF BURGEMEESTER. De Burgemeester van Holten deelt mede, dat hij van 1 Juli20 Juli met verlof afwezig zal zijn. De Burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. WIJZIGING TELEFOONAPPARATUUR. Zoals reeds werd gepubliceerd, zullen op 1 Juli de nieuwe telefoontarieven in gaan. Voor de automatisch tot stand te brengen gesprekken dient daarvoor de technische apparatuur, die de kosten van elk gesprek registreert, te worden gewij zigd. Teneinde het telefoonverkeer hiervan zo weinig mogelijk hinder te doen on dervinden zullen deze werkzaamheden voor de geautomatiseerde netten van het district Hengelo (O.), dat zijn de net ten, waarvan het netnummer begint met 054 (dus 054.in het weekeinde van 3 en 4 Juli worden uitgevoerd. In verband hiermede zal voor de abon- né's van deze netten het nieuwe tarief voor de automatische gesprekken eerst in de ochtend van de 4e Juli ingaan. Tegelijk met deze werkzaamheden zal het net Enter, dat tot nog toe was ver bonden met de knooppuntcentrale Rijs- sen, worden overgebracht op de knoop puntcentrale Goor. Het netnummer van het net Enter, eerst 05482, zal in ver band hiermede op 4 Juli omstreeks 10 uur worden gewijzigd in 05478. Op het oude netnummer van het net Enter zal de informatietoon worden aangebracht, zodat abonné's, die nog dit netnummer kiezen, naar de inlichtingen dienst worden verwezen. Wie 't adverteren staakt om een tekort te dekken, die zet de klokken stil en denkt de tijd te rekken. GROTE BELANGSTELLING VOOR RONDE VAN OVERIJSSEL. Start en finish 17 Juli te Rijssen. Sportcommissie van N.W.U. naar Ronde van Overijssel. Selectie voor wereldkampioenschappen. De Sportcommissie van de Nederland se Wielren Unie legt bijzondere belang stelling aan de dag voor de Ronde van Overijssel. Deze commissie heeft n.l. besloten de Ronde mee te laten tellen voor het maken van een selectie van ren ners voor de a.s. wereldkampioenschap pen. Dezer dagen heeft de N.W.U. aan alle amateur-renners in Nederland meege deeld, dat indien zij in aanmerking wen sen te komen voor uitzending naar de wereldkampioenschappen in Duitsland te Solingen, zij er rekening mee moeten houden, dat de Sportcommissie van de N.W.U. in de eerste plaats de prestaties zal volgen in de z.g.n. klassiekers, als mede enige belangrijke afstandraces, zo als de Ronde van Overijssel. Deze mededeling heeft er toe geleid, dat zich inmiddels nog verschillende renners van naam voor deelname heb ben gemeld bij de organisatoren van de Ronde van Overijssel. De belangstelling van de zijde van de renners is de laatste dagen zelfs zo groot geworden, dat de organisatoren moeteïi overwegen een selectie toe te passen om het peil van de wedstrijd zo hoog mogelijk op te voeren. Nog nooit tevoren hebben zich name lijk zoveel cracks van naam voor de Ronde van Overijssel gemeld en nog nooit zijn de vooruitzichten voor een spannende en enerverende race zo goed geweest als thans. Ongetwijfeld zal dit ook een gunstige uitwerking hebben op de publieke belangstelling, die ieder jaar belangrijk toeneemt, alsmede voor de propaganda voor de wielersport in ons gewest. Nu veel meisjes na de U.L.O. of middelbare school weer voor de vraag staan: „wat zal ik nu worden?" wil ik iets vertellen over de opleiding van lerares bij het landbouwhuis- houdonderwijs. Evenals voor alle leraresopleidin gen bij het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes heeft men een getuigschrift van een vormingsklas nodig om de opleiding te kunnen volgen. Op ver schillende landbouwhuishoud- en huishoudscholen is tegenwoordig een vormigsklas. Voor de opleiding van lerares bij 't landbouwhuishoudonderwijs zijn in ons land 5 scholen. In chronologische volgorde genoemd zijn dit: „Nieuw Rolleeate" te Deventer (op algemene grondslag), de R.K. opleidingsschool te Posterholt (L.), de Christine Her mine School te Zetten (prot. Christ.), de landbouwhuishoudschool te Drach ten (op algemene grondslag) en de R.K. opleidingsschool te Bergen (N.H.). Op al deze scholen kan men wor den opgeleid voor de akte N XIX (le rares in de huishoudelijke vakken) en op „Nieuw Rolleeate" bovendien nog voor de akte N XXI. Om tot de vormingsklas toegela ten te worden moet men in het bezit zijn van het volledige M.U.L.O. A-di ploma, waarbij ook examen in-schei kunde is afgelegd, öf het M.U.L.O. B-diploma, een overgangsbewijs van klas 4 naar 5 van de Middelbare Meisjesschool, of van 3 naar 4 van de H.B.S. of het gymnasium. Meisjes met eindexamen H.B.S. of gymnasium kunnen in een éénjarige opleiding voor huishoudkundige ten plattelande worden geplaatst en dan later de opleiding voor de akte N XIX een jaar bekorten. De leerlingen van de vormingsklas krijgen practisch en theoretisch les. De vakken zijngezondheidsleer, huis houdelijk werk, koken, wasbehande- ling met de bijbehorende theorievak ken (receptenleer, warenkennis en voedingsleer)verder kinderverzor ging en opvoeding, lichamelijke oefe ning, naaldvakken, natuurkunde, Ne derlands, plantkunde, scheikunde, tekenen en aesthetica, tuinbouw, vrouw en maatschappij, zingen. Naast de klassikale lessen wordt practisch gewerkt in het zogenaam de groepenwerk, d.w.z. in groepen, bestaande uit leerlingen van de ver schillende klassen, zorgt men voor het onderhoud van de school, het in ternaat en de tuin. Ook kookt één meisje 14 dagen achter elkaar op één van de internaten. In Deventer is n.l. voor de leerlin gen van de eerste twee jaar gelegen heid om in één van de internaten te wonen. Zestien meisjes uit bijna alle delen van het land wonen in een huis bij elkaar onder goede leiding, zodat ze ongezocht de gelegenheid krijgen om verschillende streken van het land te leren kennen. Na de vooropleiding moeten de meisjes voor de akte NXIX nag 3 jaar schoolopleiding volgen en een halfjaar practisch werken. Deze prac- tijkstage wordt doorgebracht in ver schillende landbouwersgezinnen en een volkshogeschool. De bedoeling van deze practijktijd is, dat de meis jes de plattelandshuishouding en de iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I GEACHTE CLIENTELE! jj Hierbij delen onderstaande Vrije Mengvoederhandelaren 1 te Holten U mede, dat zij gezamenlijk hebben besloten 1 met ingang van 5 Juli a.s. 1 bij CONTANTE betaling, d. w. z. betaling uiterlijk met 8 dagen na levering, op alle gekochte veevoeders 1 en pluimveevoeders 1 Degene echter, die helaas nog tekorten of veevoeder- i schulden bij zijn mengvoederhandelaar heeft staan van 1 vroegere tijden, moet eerst zijn oude schuld afbetalen 1 om van deze korting mede te kunnen profiteren 1 Zij menen tenslotte door deze handelwijze hunne 1 afnemers directe voordelen te laten genieten. jj „Boter bij de Vis" zoals het spreekwoord zegt. jj De gezamenlijke Mengvoederhandelaren j te Holten 1 J. G. van Lindenberg, Kolweg jj Wed. B. Mulder, Kolweg 1 Fa. Chr. A. Müller en Zoon, Look 1 J. G. P. Müller, Grotestraat jj Fa. J. Rozendom en Zoon, Rietmolenstraat 1 Fa. H. J. ten Velde, Oranjestraat 1 Fa. Gebr. Veldhuis, Larenseweg g Fa. Gebr. Wansink, Dorpsstraat ^AAVWWVWWVSAVVVVVVVV^VVSAA#VSA<V^A^VWVWVVVVVVy^AA Opleiding aansluitend aan die der ziekenhuizen. Salaris volgens Rijksregeling. 3 weken vacantie met vacantiegeld. Reiskostenvergoeding. Met de aanschaffing der kleding wordt geholpen. Sollicitaties aan de Directrice. plattelandssamenleving beter leren kennen. De meeste leerlingen genie ten van deze practijktijd en lichame lijk en geestelijk uitgedijd kunnen ze dan de verdere studie weer beter aan. De vakken van de opleiding voor de akte N XIX zijn, behalve de naald vakken en de kinderverzorgin, dezelf de als die van de vooropleiding, maar het hoe en het waarom wordt meer uitgeplozen en men gaat dieper op alles in. Verder krijgen deze leerlin gen nog les in algemene landbouw kunde, onderwijsleer, opvoedkunde en psychologie en soci'ale economie. In het laatste jaar wordt door de a.s. leraressen vrij veel les gegeven aan jongere en oudere leerlingen. Nadat de leerlingen geslaagd zijn voor de akte NXIX, behoeven zij doorgaans niet lang rond te lopen, daar er meestal vrij veel vacatures te vervullen zijn bij het ondeiwijs en de huishoudelijke voorlichting. Zij, die doorgaan voor de akte N XXI, hebben na de vormingsklas of het opleidingsjaar voor huishoud kundige ten plattelande nog 2 jaar schoolopleiding op „Nieuw Rolleeate" en een jaar practijk voor de boeg. Al deze leerlingen hebben een practijk- boerderij in de omgeving van Deven ter. De school heeft n.l. wel een grote tuin en kippen, maar geen boerderij, zodat een bedrijf in de omgeving van de school, waar zij thuis zijn, de les sen kan ondersteunen. Op de opleiding N XXI wordt les gegeven in algemene landbouwkunde, bodemkunde en bemestingsleer, bijen teelt, hygiëne, huishoudelijk en soci aal inzicht, lichamelijke oefening, melkkunde en veeverzorging, natuur kunde, Nederlands, onderwijsleer, opvoedkunde en psychologie, plant en dierkunde, pluimveeteelt, schei kunde, sociale economie, tekenen, tuinbouw en zingen. De leraressen met de akte N XXI geven les in kennis der natuur en land- en tuinbouwvakken aan land- bouwhuishoudscholen en -cursussen. Zij kunnen door hun lessen veel bij dragen tot de liefde voor de natuur en waardering voor het buitenleven. Op de akte NXIX zijn nog aan tekeningen te behalen, die de be voegdheid geven om les te geven aan opleidingsscholen. Bovendien kunnen bezitsters van de akte N XIX en N XXI, die gedurende haar opleiding goed waren in gym nastiek, nog een opleiding in deze richting volgen en lesgeven in gym nastiek aan Nijverheidsscholen voor Meisjes. Hoewel bovengenoemde opleidin gen bedoeld zijn voor het onderwijs kunnen de geslaagden ook op andere plaatsen terecht komen, doordat zij een zeer veelzijdige opleiding hebben gehad. Zo zijn er oud-leerlingen werkzaam bij enkele Wageningse instituten, o.a. het .instituut voor verwerking van fruit en groenten, het instituut voor rassenonderzoek. Anderen hebben een leidinggevende huishoudelijke betrekking in een inrichting of zijn demonstratrice bij een gas- of een electriciteitsbedrijf. Het schoolgeld is afhankelijk van het inkomen van de ouders. In De venter zijn de kosten voor het inter naat f 750.per jaar. Verder moet men per jaar rekenen op ongeveer f 75.voor boeken, excursies enz. Leerlingen met goede rapporten kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen, wanneer de ouders er financieel minder gunstig voor staan. Zij moeten dan een renteloos voor schot aanvragen bij de Afdeling Stu dietoelagen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen (vóór 1 Juli voor de vooroplei ding; vóór 1 Februari voor de oplei dingen). Dit voorschot kan door de lerares terug worden betaald over 10 jaren. Diegenen, die lesgeven, wor den vrijgesteld van deze verplichting tot terugbetaling van 10 per jaar. Dit is een zeer gunstige regeling, die ingesteld is om zoveel mogelijk plattelandsmeisjes, die hier geschikt voor zijn, de kans te geven om land- bouwhuishoudlerares te worden. Ik eindig met de wens uit te spre ken, dat vele plattelandsmeisjes de opleiding voor dit mooie beroep zul len kiezen. Nadere informaties zullen gaarne verstrekt worden door de directrice van bovengenoemde scholen. A. VAN DER BURG, Directrice Rijkslandbouwhuis- houdschool „Nieuw Rolleeate". VEILIG VERKEER. Wilt U gaan wandelen? Geen bezwaar! Maar.loopt dan altijd op 't trottoir!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 3