Uit het plaatselijk parlement V. V. V.-vacantieprogramma Plaatselijk Nieuws AGENDA Bi No 26 Jaargang 6 ZATERDAG 3 JULI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. I HOLTENS NIEUWSBLAD ien De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal 9 t0 Holten, Telef K5Jf8s-23Jt Adv-'PrV8- 1 15 m.m. (a, contant) f 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 uii, Normen gewenst voor premiever- lening woningverbetering. t' 12.000.— voor herstel centrale 4 verwarming oude Dorpsschool. De Gemeenteraad was Vrijdagavond 4van de vorige week in spoedeisende ver- gadering bijeen geroepen om te beraad- 41 slagen over het noodzakelijk herstel van I de centrale verwarming der o.l. Dorps- 4 school. Alvorens hiertoe echter over te gaan stelde de voorzitter, burgemeester Mr W. F j? H. Enklaar, aan de orde een voorstel van B. en W. om aan de heer J. F. van >er I Geenhuizen Sr. een premie voor woning- i verbetering toe te kennen uit de gemeen- £0 I tekas van ruim tweehonderd gulden. Dit is een derde deel van de totaal bijdrage, welke Rijk en Gemeente voor verbetering van het woongerief verlenen. De heer Soer merkte naar aanleiding van dit voorstel op, dat het hier nog niet zo'n oude woning betrof en informeerde naar de maatstaven, welke bij het toe- SN kennen van premies worden aangelegd. De heer Dikkers stelde de vraag of iedereen, ongeacht zijn financiële ge- steldheid voor deze premie in aanmer king kan komen. In de praktijk lijkt het wel eens dat iemand welgesteld is, ter wijl hij met bijzondere lasten als studie der kinderen enz., bezwaard is. De Voorzitter wees er in zijn antwoord j op, dat de indeling der woning aanmer- kelijk verbeterd is. B. en W. vragen zich bij het overwegen van hun voorstellen af of het verlenen van premie wel ver- i antwoord is en houden daarbij rekening met de financiële draagkracht der be trokkene. Het Rijk stelt echter geen an- dere voorwaarde dan de bijdrage van de gemeente tot een derde van de uit te keren premie. De Minister stelt hierbij blijkbaar vertrouwen in de gem.eent.ebe- i sturen en verwacht waarschijnlijk, dat zij geen gekke dingen doen. De heer Soer en hij wordt hierin F bijgevallen door de heer Rietberg en en- kele andere leden zou liever de vast- j stelling van bepaalde normen hebben gezien. De heer Rietberg meent zich zelfs te herinneren, dat vroeger wel eens een aan. 'i vrage is afgewezen, zonder dat een re- j den voor de weigering werd opgegeven. De Voorziter wijst er op, dat men de mensen niet in de portemonnaie kan kij ken en wethouder Teeselink zegt, dat 't heel moeilijk is vaste maatstaven aan te leggen. Eerstgenoemde legt er de nadruk op, dat het hier geen kwestie van armenzorg j betreft, maar de bevordering van de volkshuisvesting. De regering wil de kwa. I liteit van de woningen verbeteren en zo doende komen tot gezonde woningtoe- j standen. Naar het oordeel van de burge- j meester getuigt het van goed koopman- schap, dat men hier een kleine bijdrage i ineens verleent in plaats van een jaar- iijkse bijdrage van f 100.welke men krijgt bij het bouwen van een nieuwe wo- ning. De afgewezen aanvrage betrof een bij drage uit het z.g. ter Lingefonds, waar bij van particuliere zijde bijdragen wer- den verleend voor woningverbetering. De heer Veneklaas Slots zegt, dat men i een grens moet stellen of iedereen pre- mies toekennen. De heer Landeweerd vraagt of al eens I geïnformeerd is hoe men in andere ge meenten in deze handelt. Hij wijst op het gebruik van schoolgeldnormen. 1 j De heer Wansink wijst er op, dat men niet alleen rekening moet houden met 't ,fi inkomen maar ook met het vermogen van aanvragers. Hij wenst geen grens ge- steld te zien. Wethouder Wegstapel is van oordeel, dat men deze aanvrage wel kan inwilli- j gen. Voor de volgende gevallen kunnen dan normen worden gesteld. Dit voorstel wordt door de Voorzitter overgenomen. ip De heer Soer blijft van oordeel, dat de j j raad zich omtrent de financiële omstan- ir digheden van deze aanvrager geen oor- deel kan vormen en dat het daarom ge- wenst is het voorstel van B. en W. aan et te houden. r. Zijn voorstel ondersteund door en- kele andere leden wordt met 74 stemmen aangenomen. Tegen stemmen e- de beide wethouders en de heren Wan- ir sink en Jansen, t. Verwarming Dorpsschool. worden vergroot, zodat ook dit behoor lijk verwarmd kan worden. De burgemeester stelt voor hierop in te gaan om van de ellendige toestand verlost te worden. De heer Landeweerd vraagt of deze hoge uitgaven wel nodig zijn, omdat deze school straks u.l.o. school zal worden. De Voorzitter zegt, dat het met de u.l.o. zeer goed gaat, zodat deze reeds een groot aantal lokalen gebruiken moet, maar dat er voorts landbouwhuishoud- onderwijs in deze school zal worden ge geven, zodat men tevens door het neven- gebruik de lokalen volop nodig zal heb ben. Nadat de heer Soer nog een speciaal soort kachel heeft aangeraden, en de heer Landeweerd nog eens betoogd heeft, dat de kosten enorm hoog zijn, wordt het voorstel van B. en W. zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Rondvraag. Op een vraag van de heer Landeweerd antwoordt de Voorzitter, dat aanbeste ding van de Beusebergerweg en andere wegen heeft plaats gehad en met het werk is begonnen. De riolering van de Boskamp zal geen noodleiding behoeven te zijn, aldus ant woordt hij op een vraag van de heer Aaftink. Het rioleringsplan is binnenge komen. Wat gelegd is kan blijven liggen. Inderdaad krijgt de gemeente meer waterleidingen te onderhouden, zo deelt de Voorzitter op een vraag van de heer Wansink mede. Het desbetreffende schrij ven is zo juist binnengekomen van het waterschap De Schipbeek, dat ook mid delen aan de hand doet om de gemeen te tegen een financiële bijdrage van deze arbeid te bevrijden. Over de woning, welke bewoond werd door de heer Brouwer, is met het Rijk in principe een overeenkomst tot stand gekomen, maar zo antwoordt de Voor- zittter de heer Soer, men moet het ook nog eens worden over de huur. Het is inderdaad jammer dat de woning leeg staat. De heer Soer spreekt nog over de rei nigingsrechten en de toewijzing van bouwvolumen aan de heer Broekmate en de heer Rietberg wijst ten slotte nog op de weg over de Zuurberg, welke hele maal is dichtgegroeid. Wethouder Wegstapel zal zich hiervan gaan overtuigen, met het oog op de rogge-oogst. UITSTAPJE NAAR ZUID-LIMBURG. De O.L.M. afd. Holten maakte dit jaar haar jaarlijks uitstapje naar Zuid-Lim burg. Met een prachtige 50-persoons bus van de O.A.D. werd 's morgens om 5 uur vertrokken. Via Zutphen, Arnhem en Nijmegen naar Velden, waar in hotel „De Blokhut" de koffie werd gebruikt. Hierna ging de reis naar Valkenburg, waar eerst de grotten werden bezich tigd en een bezoek werd gebracht aan de ruïne's. Nadat men in hotel „Lim- burgia" de inwendige mens had ver sterkt, wat een ieder zich wel liet sma ken na een 3 km. lange wandeling, werd gezamenlijk de imitatie kolenmijn bezichtigd. En al was 't dan geen echte, toch kreeg men een duidelijk beeld hoe de steenkool wordt gedolven, door de schachten vervoerd en naar boven ge bracht. Nadat men de bus weer had opge zocht, werd de reis voortgezet naar de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten. Terloops werd nog even een Limburgse boerderij bezichtigd met de z.g. binnenplaats, waaromheen de ge bouwen staan, waarna verder werd ge reden naar het hoogste punt van Ne derland, naar Vaals. Hier had men een prachtig vergezicht over een gedeelte van Duitsland, speciaal over de stad Aken. Verder werd het Drielandenpunt bezocht, de scheiding van Nederland, België en Duitsland. Door het aan natuurschoon zo rijke Geuldal werd de terugtocht aanvaard door Nederlands kolengebied weer naar Velden, waar even werd halt gehouden voor een verfrissing. De heer Sprokkereef bracht hier na mens allen het bestuur dank voor de moeite en drukte, die ze zich weer heeft willen getroosten om deze reis voor te bereiden. Na in Dieren nog even te hebben aan gelegd, keerde men te ruim half twaalf in Holten terug. PREMIEKEURING. Op de te Raalte gehouden locale premiekeuring van het V.L.N. werden de volgende merries aangewezen voor de centrale keuring voor Overijssel, wel ke op 14 Juli te Vollenhove gehouden zal worden. Limona, eig. H. Rietberg; Ladisa, eig. H. Deten; Rolphine, eig M. Boode; Ste- rami, eig. wed. G. H. Stegeman (allen van het Groninger type) en Pimosa, eig. H. Deten (Gelders type). Hoewel de vacanties nog niet in hun volle omvang begonnen zijn, neemt het aantal vreemdelingen, dat onze gemeen te als plaats van zijn vacantie heeft uit gekozen, al geregeld toe. De plaatselijke verenigingen en ook gezelschappen van elders zullen in het kader van 't V.V.V. vacantieprogramma de vreemdelingen tal van evenementen bieden. Deze zijn echter, zoals duidelijk is, niet uitsluitend bestemd voor de vreemdelin gen. De uitvoerende verenigingen zullen 't zeer op prijs stellen, dat ook de ingezete nen de avonden, welke worden gegeven, in groten getale bijwonen. Tegen een ma tige entrée worden dikwijls zeer goede programma's geboden en wij doen dan ook een beroep op al onze plaatsgeno ten, om de gezelschappen, die zich voor dit doel een grote inspanning en voor bereiding getroosten niet teleur te stel len. Ingezetenen en zomergasten, bezoekt dan ook of neemt deel aan de volgende evenementen: Op Woensdag 7 Juli houdt de Motor en Automobielclub „De Holterberg" een oriënteringsrit voor motoren, automobie len en bromfietsen. De start heeft plaats bij café Vruggink in de Stationsstraat om 7.30 uur. De motorrijders en automobilisten rij den 60 km. en de bromfietsers 25 km. door de mooiste plekjes onzer aan na tuurschoon zo rijke omgeving. De gemiddelde snelheid voor motoren, auto's en scooters bedraagt 36 km. per uur en voor bromfietsers 20 km. De motorclub zal het zeer op prijs stel len, dat alle ingezetenen, welke bromfiet sen bezitten aan deze oriënteringsrit deel nemen. Inschrijving kan plaats vinden tot op het moment van de start. Op Zaterdag 10 Juli geeft de Gymnas tiekvereniging „Bato" haar zomeruitvoe- ring in het Sportdal onder leiding van de heer W. Knapen uit Nijverdal. Om 7 uur des avonds vertrekt men vanaf Slotman aan de Rijssenseweg voor een défilé door het Dorp naar het Sportdal. Aanvang der uitvoering 7.15 uur. Entrée 30 cent, kinderen 10 cent. Ruim 250 gymnasten in hun fleurige turncostuums zullen met muziek voorop door ons dorp trekken. Het bestuur re- AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN. Het bestuur van de Holtense Handels vereniging verzoekt ons mede te delen, dat de deelnemers aan de autotocht der ouden van dagen uit Dijkerhoek en Es- pelo en omgeving op Maandag a s. per bus zullen worden afgehaald. Vertrek van de bus aan de Vale Mars om 11 uur en van Dijkerhoek (plein bij de Coöperatie) 11.10 uur. Voorts worden de overige deelnemers en autobezitters verzocht om te 11 uur in de Stationsstraat aanwezig te willen zijn. JONGEREN DISCUSSIEGROEP. Op Zaterdag 26 Juni hield de J.D.G. haar voorlaatste bijeenkomst in dit sei zoen. Op deze avond hield de heer Cas- sée van Enschede een lezing over de schilderkunst. Hij verduidelijkte zijn causerie met het tonen van talrijke re producties. Volgens spreker moet men eerst een blik in de historie werpen om zodoende het oeuvre van een tegenwoor dige kunstenaar beter te leren waar deren. De eerste schilders verrichtten hun werk in opdracht van de kerk; van daar de vele prachtige wandschilderin gen, waarin vooral de verheerlijking van God tot uitdrukking komt. Menselijke figuren, die op deze wandschilderingen voox-komen, worden afgebeeld, zijnde 'n wezenloos figuur. In een latere stroming, de Renaissan ce, wordt de mens op de schilderijen steeds meer gehumaniseerd; een voor uitgang in de plasticiteit van de mens voor de kunstenaar. Spreker betoogde, dat niet alle kun stenaars even afkerig stonden tegenover commerciële handelingen en daardoor niet altijd werkten uit eigen inspiratie, maar een bepaald gegeven verwerkten. De eerste Nederlandse schilder van betekenis was de Zuid-Nederlander van Eijck, die er van uitging precies te schil deren hetgeen hij zag; in tegenstelling i met de oude kunstvormen, waarin een zekere vlakheid zat en dit ook in een scherpe tegenstelling met de huidige stroming in de schilderkunst, het ex pressionisme, waarin de kunstenaar iets weergeeft zoals hij het beleeft. Het ontbrak de inleider helaas aan tijd om diep in te gaan op de huidige schil derkunst. Aan het einde dankte de voorzitter de heer Cassée voor zijn causerie en sprak de wens uit, dat deze het volgend sei zoen nogmaals genegen zou zijn naar Holten te komen. kent er op, dat geen enkel lid ontbreekt. Uitgevoerd worden onder meer massale-, rhythmische- en toesteloefeningen. Het belooft een mooie avond te worden. Voor de jeugd is er een sportieve at tractie door de Hengel wedstrijd, welke de Holtense Hengelaarsvereniging „De Riet voorn" op Maandag 12 Juli organiseert in de Schipbeek bij de Wippert. De wed strijd is opengesteld tot de leeftijd van 15 jaar en vangt aan om 18.30 uur. Op Dinsdag 13 Juli komt het Nijver- dalse Mannenkoor naar hier om in het Sportdal een concert te geven. Er wordt nog met een plaatselijke vereniging on derhandeld ter aanvulling van dit pro gramma. Nadere bijzonderheden worden in ons volgend nummer bekend gemaakt. Nijverdals Mannenkoor telt meer dan 60 leden en hoopt hier een mooi pro gramma ten gehore te brengen. Op Donderdag 15 Juli a.s. wordt door de Ontspanningsclub „O.C.H." als open luchtspel in het Sportdal opgevoerd het vrolijke spel in 3 bedrijven van Blumen- thal en Kadelburg, naar een bewerking van Rosita Peters: „lm weissen Rössl". Aanvang 8 uur, terrein open 7.30 uur. O.C.H. zet haar traditie voort, door elk jaar een openluchtspel te brengen. Het heeft met de vorige spelen onder de feest, bomen in de Holterberg steeds veel suc ces geoogst. Het bovenstaande spel leent zich niet zo goed voor een opvoering in de Holterberg, zodat men hiervoor het Sportdal heeft gekozen. Met het bestuur van de voetbal zijn onderhandelingen gaande om buiten het eigenlijke speel veld een vast podium te bouwen. De toneelclub van de Jongeren Dis cussie Groep brengt op Dinsdag 20 Juli in Amicitia de klucht in 3e bedrijven van Frans Arnold en Ernst Bach: „De Spaan, se vlieg". Een bekend stuk, dat zeker veel toeschouwers zal trekken. Er is deze avond bal na. De voorstelling zal om 8 uur beginnen. Wij hopen omtrent deze avond in een van onze volgende nummers nog nadere bijzonderheden te geven. Op Zaterdag 24 Juli organiseert de Motor- en Automobielclub „De Holter berg" behendigheidswedstrijden en ande re motorattracties. Hieromtrent worden eveneens nadere bijzonderheden medegedeeld. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Knipscheer en 10.30 uur Ds. Knip- scheer (Bed. H. Doop). In beide diensten collecte voor de varende gemeente. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Collecte voor de varende gemeente. Geref. Kerk. 10 uur Ds. Brinkman van Rijssen en 3 uur Ds. Hoogkamp (Voorb. H. Avondmaal). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Kas Alg. Chr. Doel einden. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot Joop Dolman slaag de dezer dagen te Deventer voor het diploma 5-jarige Handelsschool. PUZZLERIT. Op Dinsdagavond 22 Juni hielden de C.J C. „De Jonge Kracht" uit Dijker hoek en de C.J.C. „De Bouwers" uit Es- pelo gezamenlijk een puzzlerit per fiets. De start was bij de korenmolen van de Coöperatie te Dijkerhoek. Er werd eerst om de drie minuten ge start, maar later wegens tijdgebrek om de 2 minuten. Deze rit ging over Dijker hoek, Waterhoek, Oude Deventerweg. Vijfhuizen, Nieuwe Begraafplaats, De venterweg, De Haar, Dorperdijk, Vierde Dijk naar de. startplaats, die tevens de finish was. Tegen half tien waren alle deelnemers weer terug. Nadat de uitslag vastgesteld was, reik te de leider van de C.J.C. Jonge Kracht G. Veneklaas de prijzen uit. De uitslagen waren als volgt: le prijs Kolkman en Luggenhorst uit Espelo; 2e prijs ten Dam, Jansen en Volkerink uit Espelo; 3e prijs Jan Scheperman en Ep- pie Veneklaas uit Dijkerhoek; 4e prijs Beltman en Kampen uit Dijkerhoek; 5e prijs was voor hen, die het hoogst aan tal strafpunten hadden. Het waren Ste- gink en Borvelink uit Espelo. Deze rit was uitgezocht door een be stuurslid van de puzzleclub „De Toe komst" t.e Dijkerhoek. Na de prijsuitreiking bedankte Jan Krikkink uit Dijkerhoek de personen, die meegeholpen hadden aan het wel slagen, van deze rit. De deelnemers wa ren zeer ingenomen met deze rit en vroegen, wanneer de volgende zou wor den gehouden. Begunstigd door 't mooie weer was het voor de knapen een aar dig attractie. Maandag 28 Juni t.m. Zaterdag 3 Juli: Gesloten wegens vacantie, levensmid- delenbedrijf J. G. P. Muller. Maandag 28 Juni t.m. Zaterdag 3 Juli: Verzilveren Inconé Wonderboekjes bij Fa. Gebr. Schuppert. Vrijdag 2 Juli, 8 uur n.m.: Inleveren ze gelboekjes 1953-'54 en vacantiebonnen bij P. F. van Doorn, H. J. Wansink- straat 25. Vrijdag 2 Juli: Ledenvergadering M.- en A.club „De Holterberg" in café Vrug gink, 's avonds 8 uur. Zaterdag 3 Juli van 47 uur kunnen vacantiebonnen ingeleverd worden bij G. H. Oplaat, H. J. Wansinkstraat 37, Holten. Maandag 5 Juli: Autotocht ouden van dagen. Vertrek vanaf de Stations straat uiterlijk 11.30 uur (zie pl. be richt) Maandag 5 Juli, 7.30 uur: Ledenverga dering van de Voetbalvereniging H.V.C. in café Jansen. (Zie plaatse lijk bericht onder Voetbal.) Maandag 5 Juli: Dokter C. H. Rietdijk afwezig (zie annonce). Maandag 5 Juli: Aanvang verkoop loten van de 524e Staatsloterij bij de debi- tant Joh. Derksen. Dinsdag 6 Juli: Spreekuur Dr Tromp Vis ser, contr. geneesheer Algem. Zieken fonds (na afspraak met Ziekenfonds). Woensdag 7 Juli: Excursie van „Jong Holten", afd. van de B.O.O., naar de proefboerderij te Heino. Vertrek 12.45 uur per fiets vanaf O.A.D.station. Woensdag 7 Juli: Laatste dag inleve ring briefjes hooigras J. W. Nijland, E 43 (zie annoncé). Donderdag 8 Juli, 8 uur: Contactavond Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Maandag 12 Juli, 18.30 uur: Jeugdhen- gelwedstrijd van de H.H.V. „De Riet voorn" bij de Wippert (zie plaatselijk bericht). Dinsdag 13 Juli: Concert Nijverdals Mannenkoor (zie V.V.V. Vacantiepro gramma). Woensdag 14 Juli: Laatste dag aangif te leerlingen Lagere Landbouwschool Holten (zie annonce). Donderdag 15 Juli: Openluchtspel OCH (zie V.V.V. Vacantieprogramma). Donderdag 15 Juli, nam. 5 uur: Aanbe steding bouw pastorie in de consis torie der N.H. kerk te Holten (zie adv.) Dinsdag 20 Juli: Uitvoering toneelclub Jongeren Discussiegroep in Amicitia (zie V.V.V. Vacantieprogramma). Zaterdag 24 Juli: Behendigheidswed strijden Motor- en Automobielclub „De Holterberg" (zie V V.V. Vacantie programma). BURGERLIJKE STAND- Ondertrouwd: Hendrik Jan Kevelam,' 32 jr., Heino en Johanna Hendrika'Ste vens, 24 jr., Holten. Hendrikus Ber- nardus Verveda, 23 jr. en Aleida Ro- meijn, 22 jr., beiden te Holten Jo hannes van Rijn, 61 jr., Gorssel en Alida Hendrika van den Brink, 34 jr., Holten. Berend Schuiterd, 28 jr., Rijssen en Derkje Traanman, 27 jr., Holten. Gehuwd: Anton Jacob van Berkel, 53 jr., Voorburg en Eugenie Maria Fanny Elisabeth zur Mühlén, 49 jr., Holten. Diederik Aaftink, 24 jr en Dina Ste vens, 26 jr., beiden te Holten. Gerrit Jan Hoekman, 28 jr., Gorssel en Janna Egberta Teeselink, 23 jr., Holten. Overleden: Hendrika Boode, 89 jaar, wed. van F. Meilink, Holten. BEVOLKING. Ingekomen: G Beltman van Hellen- doorn naar Espelo 26. H. M. Kappert van Markelo naar Borkeld 77. Vertrokken: Mevr. van Berkel-zur Mühlen van Holterberg 39. Mevr. Hoekman-Teeselink van Holterbroek 94 naar Gorssel (Eefde). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: sleutel; schakelketting van Am. goud. herenportemonnaie met in houd] sjaal; padvindersriem: zonnebril; bankbiljet; hengel met 2 snoeren; klauw hamer; huissleutel. Verloren: klantenboekje; mouwsjaal en directoir; schakelarmband. Komen aanlopen: konijn. BOEKEN EN LECTUUR VOOR DE ZIEKEN. De plaatselijke afdeling van liet Ned. Rode Kruis belast zich gaarne, met de in zameling van boeken en lectuur voor de zieken. In-boeken kan men alles gebruiken, ge- illustreerde bladen niet ouder dan 1 jaar, weekbladen niet ouder dan 3 maand. Dagbladen worden niet verzameld. Zij, die in dit opzicht wat te missen hebben, kunnen dit opgeven aan de pen ningmeester van de afdeling, de heer W. ten Berge, telefoon 214. Deze zorgt er voor, dat het aangebodene wordt afge haald. Het volgende punt van de agenda was het voorstel van B. en W. om f 12.000 I beschikbaar te stellen voor het herstel van de centrale verwarming van de o.l. n school in de Dorpsstraat. s( Zij is, aldus de burgemeester, een n j voortdurende bron van zorgen geweest al ;r vanaf het ogenblik, dat zij hier haar in- )r trede deed. Verschillende keren is zij al van onder tot boven nagezien, er zijn heel wat kosten aan ten laste gelegd, telkens l- denkt men het euvel gevonden te heb- ben, maar 3teeds blijft er wat aan ha- peren. Het Techn. Bureau Verhoef heeft nu de zaak grondig nagezien en komt met i een advies, op grond waarvan door de desbetreffende ^firma's kan worden in- I geschreven. Aangezien de vacanties voor l de deur staan, is het gewenst deze zaak r. zo spoedig mogelijk aan te pakken. Als er een nieuw gymnastieklokaal wordt ge bouwd, kan de ketel met enkele leden

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1