I Plaatselijk Nieuws V.V.V.-vacantieprogramma Schoolreisje O.L. Dorpsschool TEN BQLSCHER - Rijssen AGENDA No. 25. Jaargang 6. ZATERDAG 26 JUNI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. OLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 51,88 - 281, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Vrijdagmorgen om ruim 8 uur ston den 157 leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 klaar om met hun begeleiders, H. van Zeben, N. Brouwer-Buma, F. Groe- newoudt, J. H. Wolters, W. E. Wolters, A. P. de Jonge, H. v. Zeben-Schippers, W. Kiestra, E. J. de Jonge-van Otterlo, E. T. van der Zwaag en B. H. Brouwer, door een haag van ouders en belang stellenden naar de fraaie O.A.D.-bus- sen te stappen. De weerkundige voor spellingen waren goed en om half negen verdwenen de reisgenoten in de rich ting Deventer. Aan de kop reden gemo toriseerde verbindingsofficieren in bui tengewone dienst, de heren W. Kiestra en H. van Zeben, waarvan de eerste, indien nodig, zorgde voor contact tus sen de bussen en de tweede voor de ge zondheid van de menigte. De werkzaam heden bleven die dag gelukkig slechts beperkt tot een (mislukte) poging om 'n weggewaaide pet op te sporen, het in winnen van enige inlichtingen, het be kloppen van een pijnlijke rug en het ver strekken van een scheutje jodium. Te Apeldoorn maakte de schare een aangename wandeling door Berg en Bos. Wat werden de bloemen, de vissen, de watervallen enz. bewonderd. De keien poort, het diepe ravijn met begroeide hellingalles even mooi! Er werd ook een bezoek gebracht aan 't vogel parkje aan de Zwolse weg, waar ook schommels e.d. waren. Opgezette dieren, als leeuw, tijger, ijsbeer, kameel, zee leeuw, trokken de aandacht. Tegen half twaalf reisde het gezel schap verder en ging het langs het Ud- delermeer naar Nunspeet en vandaar naar de „Oude Pol" aan het voormalige Zuiderzeestrand. Verwonderd zagen de kleintjes naar de grote stille water- vlakte, die verder reikte dan het oog kon aanschouwen. Heel in de verte doemden rompen op van vaartuigen, die betrokken waren bij de Zuiderzeewer ken. In een ogenblik waadden wel 300 beentjes door het kristalheldere water. Sommige kinderen probeerden te zwem men, doch de zee was nog geen halve meter diep, zodat 't bij ploeteren bleef. Toen allen uitgespeeld waren, moes ten de kleren weer aan en hierbij de monstreerden sommigen een grote on kunde. Verscheiden kleine jongens trokken hun onderbroekje verkeerd aan, 180 graden gedraaid, waardoor ze later op de dag in grote moeilijkheden kwa menEr bleven nog 3 mooie hem den plus een paar witte sokjes over, die van niemand bleken te zijn, ook niet bij herhaald navragen. Een van 't per soneel liet zijn speciale broek trouwens ook achter. De kinderen herkenden die broek onmiddellijk, maar hun eigen hemd niet. Bedoelde kledingstukken werden later opgeslagen in de Dorps school. De heer Hodes speelde, omstuwd door een schare zanglustige kleinen, meester lijk verscheiden liedjes op de piano. De groepen gingen nog even tegen elkaar touwtrekken en namen hun wagens weer in beslag. Aardig, dat de bussen van geluidsversterkers waren voorzien, zodat mededelingen konden worden ge daan, die ieder gemakkelijk verstond. Enkele leerlingen zongen een versje voor de geluidsinstallatie. Weldra kwam Nunspeet weer in 't zicht. Tussen deze plaats en Epe ver zochten de verbindingsrijders de chauf feurs te stoppen, daar er iets bijzonders aan de hand was. Ze hadden namelijk een bosje ontdekt waar de snoepstokken zo maar groeiden. Weldra wemelde het tussen de struiken van juichende klein tjes. Wie er twee vond, gaf er een weg. Niemand ging met ledige hand terug. Te Epe werd nog eenmaal aangelegd en zat de speeltuin weldra vol. De kin deren hadden het zeer naar hun zin, daar de speeltuin bij het vogelparkje te klein was voor zoveel tegelijk. Daarom werd besloten de gestelde tijd van aan komst te Holten maar te overschrijden. Ze vermaakten zich kostelijk en dron ken nog eens. Een telefoontje naar ga rage Stokkers met verzoek om de late thuiskomst bekend te makenen nu nog een uurtje zingend rijden. Prachtige dag. Onvergetelijk strand. Schone bossen. Heerlijk draaien, wip pen, schommelen! Een paar maal uit laten op de Deventerweg en daar komen ze in 't zicht: ouders, broertjes, zusjes, enz. enz. De bussen kunnen er haast niet door. Wat een blij weerzien. Er is veel te vertellen. De mondjes staan niet stil. De chauffeurs, de heren Achter kampHodes en Muller, worden be dankt door de meesten en rijden ook weg. Ze hebben wel eens moeilijker reizen gehad dan vandaag. MOOI SUCCES. Op de Internationale Kampioenschaps tentoonstelling te Eindhoven heeft de heer B. J. Slotman met zijn eigengefokte Newfoundlander teef „Johanna van 01- dersheim" een eerste prijs Uitmuntend heid en het kampioenschap behaald. RAADSVERGADERING. De Gemeenteraad komt op Vrijdag avond 25 Juni om half acht in spoed eisende vergadering bijeen ter behan deling van de volgende agenda: Ingekomen stukken en mededelingen. Voorstel tot toekenning van premie voor woningverbeteringen. Voorstel tot wijziging van de gemeen tebegroting 1954 t.b.v. verbetering van de centrale verwarming in de oude O.L. Dorpsschool. Rondvraag. AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN. De jaarlijkse autotocht van onze be jaarden, welke op Maaddag 5 Juli a.s. zal plaats vinden, zal een half uur vroe ger aanvangen, dan oorspronkelijk werd vastgetseld en wel des voormiddags 11.30 uur. Verzamelplaats is de Stations straat, waar de deelnemers vanaf 11 uur aanwezig dienen te zijn, om een vlot ver trek mogelijk te maken. Deze vervroeging houdt verband met de verleende toestemming om per auto naar de voormalige eilanden Urk en Schokland te gaan. De tocht gaat via Zwolle, Kampen, Emmeloord naar deze beide plaatsen en daarna over Ens naar Kampen terug. Van hier naar Wezep en via „De Dellen", een uitgestrekt natuur- complex, naar Epe en over Oene en Nij- broek naar Holten terug. Aangezien de rondgang met de inte kenlijsten nog niet haar beslag heeft ge kregen, worden de bejaarden, waar men in het begin van de volgende week nog niet is geweest, verzocht zich voor even tuele deelname uiterlijk Woensdagavond bij een van de bestuursleden van de Hol- tense Handelsvereniging op te geven. WINKELS KUNNEN LANGER OPEN. Teneinde de vreemdelingen te gerie ven, die onze plaats als vacantie-oord hebben uitgekozen en hen in staat te stellen zolang mogelijk inkopen te doen, besloot de gemeenteraad het vorige jaar een tweetal winkelsluitingsbepalingen te verruimen. Gedurende de maanden Juli en Aug. gelden op werkdagen tot 20 uur niet: a. het verbod om een winkel voor het publiek geopend te hebben na 18 u. b. het verbod om in de uitoefening van markthandel, straathandel of han del te water waren te koop aan te bie den of te verkopen na 19 uur. Tevens geldt voor deze maanden niet het verbod een winkel voor 'het publiek geopend te hebben op Maandag na 13 u. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telef. 352. Gevonden: 1 bril in etui, 1 schort, 1 plastic zakje, 1 koperen meetlat, 1 lede ren portefeuille met inh.1 kinderporte- monnaie met inh.1 parapluie, 1 zonne bril, 1 motorbril, 1 armband. Verloren: 1 blauwe kees, 1 bankbiljet van f 10.1 muntbiljet van f 1. UITSTAPJE PERSONEEL Fa. GEBR. DIKKERS. Maandag maakte het personeel van de fa. Gebr. Dikkers per O.A.D. touringcar met hun dames en enkele kinderen in ge zelschap van de firmanten een uitstapje naar Zuid-Limburg. Het weer leek in het begin van de reis niet best, doch toen het gezelschap om 8 uur in Velden bij Venlo stopte voor een kopje koffie, scheen de zon. In Valken burg werden diverse bezienswaardighe den bezocht. Er werd een bezoek ge bracht aan de Gemeentegrot, imitatie kolenmijn en de ruïne's. Na nog een consumptie te hebben ge bruikt werd de reis voortgezet door het schitterende Geuldal naar het Drielan denpunt bij Vaals. 't Was reeds laat in de middag toen de terugreis werd aanvaard en de klok wees reeds half negen toen men in hotel „Berg en Dal" bij Nijmegen aan tafel ging voor een welverzorgd diner. 't Was bij twaalven toen het gezelschap hoogst voldaan over de prachtige reis weer in Holten arriveerde. UITSTAPJE NAAR VALKENBURG. De leden van de Reisvereniging „De Haar" maakten per luxe touringcar van de O.A.D. een uitstapje naar Z.-Lim burg met als einddoel Valkenburg. Het gezelschap vertrok reeds vroeg., wat moge blijken uit het feit, dat men 's morgens om half acht reeds van 'n kopje „troost" zat te genieten in hotel ,,De Blokhut" te Velden bij Venlo. Nadat in hotel „Limburgia" te Val kenburg koffie was gedronken, werd een bezoek gebracht aan de gemeente- grot, de imitatiekolenmijn en de kabel baan, waarvan door enkelen ook gebruik werd gemaakt. Teruggekomen in hotel „Limburgia" liet een welverzorgd diner zich heerlijk smaken, waarna een tocht werd gemaakt door het prachtige heuvelland van Zuid- Limburg en werd o.a. nog een bezoek gebracht aan het Drielandenpunt te Vaals. Op de terugreis werd nog enkele keren „aangelegd" en het was dan ook reeds laat geworden toen het gezelschap ver moeid doch zeer voldaan weer in Hol ten arriveerde. Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard zullen de volgende week een tweetal evenementen plaats vinden, welke tevens bedoeld zijn als verstrooiing voor de vreemdelingen, welke reeds in onze plaats vertoeven, en dus een begin vormen v.an het V.V.V.- Vacantieprogramma, dat Holten jaarlijks haar gasten biedt. De Chr. Ontspanningsclub C.O.C. zal op Dinsdag 29 Juni om 8 uur in het gebouw Rehoboth, Stationsstraat, opvoe ren „Graaf-Loodgieter", een blijspel in 3 bedrijven, van Jac. Braun. C.O.C. is nog een jonge vereniging, die in December 1953 werd opgericht. Zij telt 22 werkende leden. De eerste opvoering, welke zij gaf in het begin van 1954, was zeer geslaagd, zodat deze opvoering in de beste verwachting kan worden tegemoet gezien. Men zie de aanplakbiljetten. De Holtense Muziekvereniging HMV geeft Dinsdagavond om 8 uur onder lei ding van de heer Heleenders een con cert aan de Kolweg bij Oolbekkink. Programma: Jour de Fête, mars Furgeot Leichte Cavalerie, ouverture F. v. Suppé Müncher Kindl, wals Karl Komzak Manoeuvre Mars Stenz Korte pauze. Belgische Parachutistenmars, Leemans Dans Suite (3-delig) Gerh. Boedijn Dem 12 Regiment, mars Wilmelmus. Bij ongunstige weersomstandigheden zal het concert worden gegeven in Ami- citia. Er zal deze avond een collecte ge houden worden voor het Anjerfonds. Dit fonds is gevormd door Z.K.H. Prins Bernhard, teneinde diverse verenigin gen, die op cultureel terrein werkzaam zijn te steunen of wel culturele uitingen in onze provincie te stimuleren en moge lijk te maken. Tien procent van de op brengst van deze collecte mag ter plaat se voor een cultureel doel of voor een culturele vereniging besteed worden. Donderdag 1 Juli om 7.30 uur vindt een voetbalwedstrijd plaats tussen Hol ten 1 en het Zaterdagmiddagelftal van R.V. uit Rijssen. Nadere bijzonderheden worden even tueel bekend gemaakt door middel van aanplakbiljetten. Op Woensdag 7 Juli houdt de Motor en Automobielclub „De Holterberg" een oriënteringsrit voor motoren, automo bielen en bromfietsen. De start heeft plaats bij café Vruggink in de Stations straat om 7.30 uur. De motorrijders en automobilisten rijden 60 km. en de bromfietsers 25 km. door de mooiste plekjes onzer aan na tuurschoon zo rijke omgeving. Voor gezonde regelmaat MIJNHARDT's LAXEERTABLETTEN Werken vlug, zacht en pijnloos RONDE VAN HENGELO. Zondagmiddag werd in Hengelo (O.) de jaarlijkse Ronde vati Hengelo verreden. Wielerwedstrijden voor amateurs en nieuwelingen rondde vijver van het Tuin dorp. Een goed en overzichtelijk par cours, dat gelegenheid tot goede sport biedt. De afstand bedroeg 60 km over 75 ronden. Bij de nieuwelingen kwamen onze plaatsgenoten Will,,- Lammers, Henk Brinks en Wim Beijers uit in een veld van 44 renners. Lammers had pech en moest reeds na enkele ronden afstappen wegens een ge broken stuur, doch de beide anderen, waren voortdurend in de kopgroep te vinden. Nadat het peloton zich wat los- gereden had, begon er tekening te ko men in de strijd. Enkele uitlooppogin gen werden in de kiem gesmoord, maar op een gegeven moment sprong Wim Beijers er tussenuit en won zienderogen terrein. Het peloton liet hem aanvankelijk gaan, maar toen de afstand steeds gro ter werd zij bedroeg op een gegeven moment een halve ronde kwam er leven in de brouwerij en weid een onstui mige jacht ingezet. Dit had tot gevolg, dat het veld uit elkaar kwam te liggen en dat zich een groepje van enkele ren ners afscheidde, dat de vluchteling begon in te lopen. Hij kon zich wegens kramp niet meer ten volle geven en werd inge lopen, maar het groepje, waarin hij werd opgenomen, had hiermede een ronde voor sprong genomen op de rest van het pelo ton, met uitzondering van een drietal renners, dat kans zag zich later bij deze groep te voegen. Hij moest later we gens kramp het peloton lossen, maar zag kans weer bij te komen. Op dit moment, in de 68c ronde, sprongen Sarlc uit Boe- kelo en Keilerhuis uit Losser weg, maar het peloton bezat niet de kracht meer om mee te gaan. Na een felle jacht gin gen deze renners als eerste en tweede door de finish. Wim Beijers, die bij zijn uitlooppogingen telkens hartelijk door het publiek werd toegejuicht en enkéle pre mies wist te bemachtigen, werd derde en Henk Brinks die nog een wachtje van de vorige nacht in de benen had werd tiende. Brinks reed als Kampioen van Overijs sel met de drie eerste prijswinnaars, met bloemen getooid, een ere-rondje. De Twentsche Courant schreef van deze wedstrijd: „Ook de strijd tussen de nieuwelingen over 75 ronden was deze middag buiten gewoon spannend. Dit is te danken ge weest aan het rijden van G. L. W. Beijers uit Holten. Deze jonge renner zat vol strijdlust en hij zou deze ronde op zijn naam hebben gebracht, aLs hij na 50 ron den niet met kramp te kampen had ge kregen. Hierdoor ging 'n prachtige voor sprong verloren, terwijl hij ook later tel kens weer door krampen werd geplaagd. Van de 43 renners waren er tot de laat ste ronde slechts 13 overgebleven. Na een felle sprint werden de prijzen als volgt gewonnen: 1. H. J. van Sarlc, Boekelo, 1 uur 43 min.; 2. H. M. Kellerhuis, Losser; 3= G. L. W. Beijers, Holten; 4. K. Timmer, Zwolle; 5. H. Dikkers, Zwolle; 6. J. Vol- mer, 01 denzaal; 7. A. Engberts, Deven ter; 8. W. Dieperink, Barchem; 9. H. Pieters, Deventer; 10. H. Brinks, Hol ten." Zondagmiddag zullen onze plaatsgeno ten deelnemen aan de Ronde van Goor. PUZZLE-RIT. De C.J.M.V. en C.J.V.F. hoopt Zater dag 3 Juli een puzzle-rit te houden. Start vanaf Irene. Aanvang half acht. Prijzen worden beschikbaar gesteld. Ook niet- leden zijn welkom boven 16 jaar. Deel- nemersprijs f 0.25. BEROEP AANGENOMEN. Ds C. C. Addink, Herv. predikant te Wolsum (Fr.), heeft de toezegging van beroep naar de Herv. Gemeente van Hol ten aanvaard. Wij hopen in ons volgend nummer enige nadere bijzonderheden te publiceren. ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag. „H.G.K." NAAR 'T CONCOURS. Holtens Gemengd Koor neemt Zater dag 26 Juni a.s. deel aan het zangcon cours, dat georganiseerd wordt door de Gemengde Zangvereniging „Volharding" te Haaksbergen. Het koor komt uit in de afd. „Uitmun tendheid" en moet als verplicht werk uit voeren „Overvloedige rijkdom" van Otto de Vaal. Als vrij nummer zal worden gezongen „Hodië Christus, natus est" van Marensei. Gaarne wensen we „H.G.K." en haar dirigent, de heer J. K. Warmink uit Goor, succes en met succes bedoelen we dan een eerste prijs in de afd. „Uitmun tendheid". P.V. „DE BERGVLIEGERS". Zaterdag 19 Juni hield de P.V. „De Bergvliegers" een wedvlucht' vanaf St. Denis (afstand 471 km.). De duiven wa ren om 7.30 uur gelost met mooi weer. Aankomst le prijswinnende duif om 14.40.46 uur; aankomst laatste prijswin nende duif 15.23.53 uur. De uitslag is als volgt: 1, 3 en 6 L. Gazan; 2 en 7 J. Rosman en J. Schup- pert; 4 en 5 G. Steunenberg; 7 J. Haan. Door slagerij J. Dolman was een rol lade beschikbaar gesteld en deze werd gewonnen door de heer L. Gazan. Dit was de tweede vlucht in de afd. Mid-fond. De stand luidt thans: 1. L. Gazan 269,6 p. 2. J. Rosman en J. Schuppert 204,3 p 3. G. Steunenberg 173,3 p 4. J. Haan 168,4 p 5. H. J. Aaftink 84,5 p 6. J. Schoneveld 63,6 p 7. H. J. ten Velde 57,7 p 8. J. Nijenhuis 45,2 p. Zaterdag worden de duiven te Or leans gelost. Afstand 583 km. DUITSE GESNEUVELDEN WORDEN OPGEGRAVEN. De stoffelijke resten van de in een massagraf op de Algemene Begraafplaats alhier ondergebrachte Duitse gesneuvel den worden naar het Duitse kerkhof in IJsselstein, in de provincie Utrecht, over gebracht. Een afdeling van de Kon. Landmacht is met de opgraving en nadere identifi catie begonnen. De werkzaamheden zul len ongeveer 14 dagen in beslag nemen. Op verzoek van de nabestaanden zullen de stoffelijke resten van twee soldaten hier begraven blijven. Maandag 28 Juni t.m. Zaterdag 3 Juli: Gesloten wegens vacantie, levensmid- delenbedrijf J. G. P. Muller. Maandag 28 Juni t.m. Zaterdag 3 Juli: Verzilveren Inconé Wonderboekjes bij Fa. Gebr. Schuppert. Dinsdag 29 Juni, 8 uur: C.O.L. opvoe ring blijspel in het Gebouw „Reho both" (zie annonce). Donderdag 1 Juli: Scholensportdag voor de leerlingen der vier lagere scholen, voorm. 9 uur in het Sportdal. Donderdag 1 Juli, nam. 7.30 uur: Voet balwedstrijd Holten 1R.V. Zaterdag middagelftal. Donderdag 1 Juli: Spreekuur Kraamcen- trum Z.W. Overijssel te Deventer. Nam. 2 uur Kantoor Alg. Ziekenfonds. Vrijdag 2 Juli, 8 uur n.m.Inleveren ze gelboekjes 1953-'54 en vacantiebonnen bij P. F. van Doorn, H. J. Wansink- straat 25 (zie annonce). Vrijdag 2 Juli: Ledenvergadering M.- en A.club „De Holterberg" in café Vrug gink, 's avonds 8 uur. Zaterdag 3 Juli van 47 uur kunnen vacantiebonnen ingeleverd worden bij G. H. Oplaat, H. J. Wansinkstraat 37, Holten (zie annonce). Maandag 5 Juli: Autotocht ouden van dagen. Vertrek vanaf de Stations straat uiterlijk 11.30 uur (zie pl. be richt) Dinsdag 6 JuliSpreekuur Dr Tromp Vis ser, contr. geneesheer Algem. Zieken fonds (na afspraak met Ziekenfonds). Woensdag 7 Juli: Excursie van „Jong Holten", afd. van de B.O.O., naar de proefboerderij te Heino. Vertrek 12.45 uur per fiets vanaf O.A.D.station. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ BURGERLIJKE STAND. Geboren: Esselina Johanna, dv A. Trekop en G. A. B. Bolink. Trekop en G. A. B. Bolink, Dorpsstr. 9. Ondertrouwd: Hendrik Knopers, 28 j., Markelo, en Everdina Traanman, 24 j., Holten. Gehuwd: Jannes Boode, 24 j., en Hen- drikje Vorkink, 24 j., beiden Holten. Overleden: Jan Albert Elbersen, 71 j., echtgenoot van Hendrika Keuterman, Holten (overleden te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: A. Dijkink van Hellen- doom naar Espelo 88. A. Jansen van Wierden naar Beuseberg 102. A. de Liefde Meijer en gezin van Soerabaja (Indon.) naar Holterberg 26. M. J. Schezler, w.v. Patiwael en gezin van Soerabaja (Indon.) naar Holterberg 26. M. Roosdom, e.v. J. G. J. Nijenhuis, van Markelo naar Look 45. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds van Rhijn van Deventer. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 uur Ds v. d. Sluis, em. pred. te Wijhe en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke verzorging in de ziekenhuizen. KEURING PAARDEN EN VEULENS. Onder goede belangstelling had Dins dagmorgen bij café „Het Bonte Paard" een keuring van merriën plaats, uitgaan de van de afdeling Overijssel van de Ko ninklijke Vereniging „Het Nederlandse Trekpaard". Aan deze keuring was te vens verbonden de primering van veu lens stamboekkeuring en tevens een voorkeuring voor de op 25 Augustus a.s. te houden centrale keuring. Van de twee aanwezige veulens werd alleen met een 3e premie ingeschreven Annie van Schaarsberg" van de heer H. A. Haarman, Hem. 37, Heeten. Van de twee-jarige merriën werden aangewezen voor Hardenberg „Irma van Overvelde", eig. W. F. Boode, Espelo en „Ria van KarHeen", eig. H. Klooster boer, Loo, Bathmen. Van de 3-jarige merriën werden opge nomen in het stamboek en tevens aange wezen voor Hardenberg: „Olga van Mid denweg", eig. G. J. Boode, Espelo, „Ca- dette", eig. H. A. Haarman, Hem. 37, Heeten, „Odine van Langen", eig. H. W. van der Mei, Loo, Bathmen en „Ali van Nieuw Scheperboer", eig. A. Jansen, Loo, Bathmen. Verder werden nog in het stamboek opgenomen „Emma", eig. H. J. Bleumink, Dortherhoek, Bathmen en in het hulp- stamboek een merrie van L. W. Rietman, Zuid-Loo, Bathmen. De volgende oudere merriën werden voor Hardenberg aangewezen: „Liza van Espelo", eig. J. A. Haverslag, Espelo, Clara van Willemshoeve", eig. G. Haar man, Espelo en „Alice van Molenhoef", eig. G. J. Boode, Poggebeld, Heeten. Als keurmeesters fungeerden de heren D. J. Hartog Jager uit Herveld (Geld.), A. Bruggeman, Hardenberg; als arbiter H. F. Wiegman, Deventer en voor het stamboek L. A. Bom, Den Haag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1