Uit het plaatselijk parlement Plaatselijk Nieuws Raad benoemde nieuwe secretaris. De heer G. J. Langenbarg te Doesburg volgt de heer Sikkes op. Bereden B. en W. het politieke paard A. R. niet gewenst. AGENDA No. 24. Jaargang ZATERDAG 19 JUNI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD - Uitgave van de Stichting ,JËLoltens Nieuwsblad" De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal t0 Holken^ Teief. k 5j,8s-2sj, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 In de vergadering van de raad der gemeente, die Vrijdagavond der vorige week onder voorzitterschap van burge meester Mr. W. H. Enldaar werd gehou den, is tot secretaris der gemeente Hol ten benoemd de heer G. J. Langenbarg, hoofdcommies ter secretarie te Does burg. Vijf van de elf stemmen werden uitgebracht op de heer G. W. Kolthof te Drachten. Voordat de vroedschap echter tot stem ming kwam, werd er langdurig gedebat teerd, waarbij het ging om de vraag: „Werd er bij het samenstellen van de voordracht door B. en W. rekening ge houden met de politieke gezindte van de sollicitanten?" De heer Soer (PvdA) verkreeg als, eerste spreker het woord en hij begon met zijn spijt uit te drukken over het feit, dat B. en W. geen kans hebben ge geven aan de heer W. Beijers, le ambte naar ter secretarie. Ik weet het, aldus de heer Soer, de heer Beijers heeft geen diploma's, doch gezien zijn jarenlange ervaring en het vele werk, dat hij in het belang van de Holtense gemeenschap ver richt heeft, had hij m.i. voor benoeming in aanmerking moeten komen. Wij had den echter al gauw de neuzen geteld en nadat we een onderhoud met enkele he ren hadden gehad, bleek duidelijk, dat hiervan niets kon komen. Het heeft er alle schijn van, dat de Partij van de Arbeid in de hoek wordt gedrukt. Onze fractie heeft met de heren Wansink (VVD) en Klein Velderman (Algemeen Belang) de sollicitatiestukken nog eens doorgenomen en hierbij kwam de heer Kolthof uit Drachten naar voren. Wij hebben de heer Kolthof bezocht en tij dens een bespreking, die 6 a 7 ?nfr duur de, kregen wij een zeer goede indruk van hem. Hij kan zich laten gelden, is ijve rig en durft initiatief te nemen. De heer Kolthof (28 jaar) is inderdaad jong, doch hij maakt geen jonge indruk. Wij hebben de secretaris van Drachten op de man af gevraagd om een eerlijke verkla ring ten opzichte van de heer Kolthof en hij zei ons: „Ik zou de heer Kolthof heel graag houden, maar ik mag zijn eventuele promotie niet in de weg staan". De secretaris noemde ons hierna ver schillende verdiensten van de heer Kolt- hof, o.a. het samenstellen van een nieuwe verordening betreffende de (reinigings rechten. Dat B. en W. bij het opmaken van de aanbeveling niet hebben gekeken naar de politieke kleur, kon de heer Soer moei lijk geloven. Verklaring van de voorzitter. Toen B. en W., aldus de burgemeester, voor het feit werden geplaatst, hebben wij gezegd: Wij moeten voor Holten de beste secretaris hebben en dit doel heb ben wij steeds voor ogen gehouden. Elke politieke partij behalve de CPN zou bij een geschikte candidaat aan bod ko men. Dat B. en W. tenslotte gekomen zijn met een aanbeveling van twee CH- candidaten, wekt de schijn, dat een poli tiek spel is gespeeld, doch dit is zeer beslist niet het geval. Wij hebben met schrik geconstateerd, dat de sollicitanten, die tot de Partij van de Arbeid behoorden, niet aan de eisen voldeden. Er is door B. en W. wer kelijk met ernst gezocht naar een man uit die hoek, doch helaas was geen van de Candida ten van de linkervleugel aan vaardbaar. Met tegenzin is ons college gekomen met de aanbeveling zoals die thans voor U ligt, omdat we de schijn van partijdig heid hierdoor hebben aangenomen. Plechtig wil ik daarom vanaf deze plaats verklaren, dat het nooit de bedoe ling is geweest om rekening te houden met de politieke kleur van de gegadig den. Wij hebben drie raadsleden in ons col lege ontvangen, die hun misnoegen heb ben kenbaar gemaakt over deze gang van zaken en wij hebben deze heren eerlijk gezegd hoe deze kwestie is gelopen en tevens werd hen medegedeeld, dat B. en W. een streep hadden gezet onder de aanbeveling. Hadden wij verder gezocht, dan hadden j)ij onze aanbeveling moeten intrekken, waarvoor geen enkele reden bestond en waaraan wij op dit moment niet de minste behoefte hebben. Aangezien een persoonlijk onderhoud op iemand soms een heel ander licht kan doen schijnen, hebben wij dc lieer Kolthof in ons college ontvangen. Wij zijn blij, dat we deze man hebben ont moet, omdat we nu zeker weten, daü deze man, iendien hij vóór het opmaken van de aanbeveling was opgeroepen voor een plaats hierop niet in aanmerking zou zijn gekomen. Wanneer de heer Kolt hof net zo goed of beter was geweest! dan één van de twee heren, die B. en W. op de aanbeveling plaatsten, dan zou U ons in een moeilijk parket gerangeerd hebben en zou de schijn nog meer te gen ons zijn. B. en W. zien in de heer Kolthof niet de man, die zij zich hebben gedacht. Politiek noch kerkelijke richting spelen hierbij een rol, doch enkel zijn leeftijd. Dat deze jonge man zijn weg in de we reld zal vinden, wordt niet betwijfeld. Tegen de bewering van de heer Soer, dat B. en W. schijnbaar bewust de Partij van de Arbeid zouden hebben tegenge werkt, kwam de voorzitter met kracht op. De heer Aaftink (PvdA), die evenals de heer Soer, een kans had willen geven aan de heer Beijers, vond het motief, dat B. en W. aanvoerden tegen de heer Kolt hof, niet steekhoudend. Deze man bezit verschillende diploma's en is steeds met de hoogste cijfers geslaagd en is niet te jong om secretaris van Holten te zijn. Toen U, mijnheer de voorzitter, werd be noemd tot burgemeester van deze ge meente, was U ook nog jong. G. -J. LANGENBARG de nieuwe Gemeentesecretaris. De Voorzitter: Wanneer wij 10 dagen eerder hadden geweten, dat een deel van de raad prijs had gesteld op het oproepen van deze candidaat, dan zou dit zeker zijn gebeurd en ook zouden wij hem hebben bezocht. In de aanbeveling zou echter geen wijziging zijn gekomen, want B. en W. blijven bij hun standpunt, dat de heer Kolthof te jong is. Er wordt meer gevraagd dan alleen diploma's. Ook levenswijsheid is van het grootste be lang. Als we niets anders hadden gehad, waren we natuurlijk bij één van dc an dere sollicitanten terecht gekomen. We zijn blij, dat we ons als college niet heb ben vergist. Wanneer er reden voor ge weest was, zouden we bakzeil hebben ge haald. Dc heer Kolthof is zonder twijfel zeer bekwaam, doch niettemin de min dere van dc beide heren, die B. en W. op de aanbeveling plaatsten. Daarmee be doel ik als secretaris van Holten de! mindere. Dc heer Soer: Op welke gronden de mindere? De voorzitter: De leeftijd is alleszeg gend. In de tweede plaats is de heer Langenbarg chef van de secretarie van Doesburg, terwijl de heer Kolthof men sen boven zich heeft staan. De heer Aaftink: De heer Kolthof heeft op het terrein van de gemeentelijke huishouding heel wat ervaring opgedaan. Hij is als ambtenaar van lagere rang ver schillende keren naar Den Haag geweest om een bepaald geval te bespreken. De voorzitter: Dit zegt mij overigens nog niets. Wanneer wij in Den Haag of Zwolle iets moeten toelichten op de af deling „Militaire Zaken", dan zou ik de heer Schippers sturen en wanneer het iets zou zijn op het terrein van „Bevol king en Archief", dan zou de heer Otten gaan. In zulke gevallen gaat de ambte naar, die het meest terzake deskundig moet worden geacht. Dat een lagere ambtenaar in zulke gevallen wordt gepas seerd, is niets bizonders. Er is nu. over deze benoeming al heel wat gepraat, doch ik zou U de volgende pertinente vraag willen stellen: „Aanvaardt U als raad in alle eerlijkheid, dat wij als B. en W. de beste man voor Hollen hebben gezocht?" Op deze vraag kwam van „rechts" een volmondig ja, „links" was niet zo spon taan, doch een concreet neen hebben we van die kant ook niet horen uitspreken. De heer Landeweerd, (AR) stelde hier na dc vraag: „Waar praten we eigenlijk over?" Er staat geen man van de Partij van dc Arbeid op dc aanbeveling en daar wringt de schoen, 't Gaat enkel om de politiek en nergens anders om. Laten we ophouden met praten en over gaan tot stemmen. De heer Jansen (tot de heer Lande weerd): Het tijdstip van stemmen wordt niet door U vastgesteld. Wij zullen over deze kwestie net zo lang praten als het ons goeddunkt De heer Soer: Ik geef de heer Lande weerd gelijk. Het gaat om de politiek. Vroeger is dat nooit zo geweest, doch de CH is hier mee begonnen toen deze frac tie zei: we willen 2 CH-wethouders en een CH-secretaris. Bij deze benoeming wordt weer politiek bedreven, want er is één man bij de sollicitanten, die beter is dan de heren, die op de voordracht staan. Wethouder Teeselink: Deze man is van de AR-partij en aangezien de AR-partij die de kleinste in deze gemeente is reeds een hoofd van dienst heeft in de persoon van de heer Louwerse, achtten B. en W. het niet juist, dat er een AR- secretaris zou worden benoemd. De heer Soer: Wanneer het inderdaad gaat om de beste man, dan hadden we deze AR-man moeten hebben. Voor mij was deze man net zo goed aanvaardbaar geweest als een CH-man. De voorzitter: Er wordt nu zo maar gezegd, dat deze AR-man de beste was van alle candidaten, doch ik zou willen vragen: Op welke gronden komt men tot deze conclusie? B. en W. hebben nau welijks overleg met hem gepleegd, om dat wij deze gegadigde niet konden zien als de voor de Holtense gemeenschap de meest geschikte persoon. De AR heeft een hoofdfunctionaris bij gemeentewer ken, laat de secretaris CH zijn. De heer Aaftink: Wanneer de zaken zo staan, kunnen we beter zeggen: zoveel ambtenaren heeft deze partij recht op en zoveel die partij. De heer Soer: De gemeentesecretaris, de heer Sikkes, heeft de AR-sollicitant een baas-kerel genoemd. Ook de lieer Wansink (VVD) toonde zich over de gang vaa zaken weinig te vreden én hij had de indruk gekregen, dat de sollicatiestukken niet al te serieus waren bekeken. Waarom nu juist 2 CH- ers op de aanbeveling? De heer Klein Velderman (Alg. Bel.): noemde de hele gang van zaken niets an ders dan een „politieke stunt". Er zou bij deze benoeming niet naar de politieke richting worden gekeken, doch het blijkt duidelijk, dat dit wel is gebeurd, anders had men de AR-man die naar spre ker verschillende malen heeft gehoord, de beste was niet aan de kant moeten zetten. De heer Rietberg (CIT)Alhoewel de schijn tegen B. en W. is, accepteer ik toch volkomen de voordracht. De heer Jansen: Dat geloof ik graag. De heer Rietberg: Jullie varen in een politiek schuitje. De heer Soer: Dat hebben we van de CH geleerd. De heer Jansen: Als bij de laatste wet houdersverkiezing de linkse fracties alles hadden genomen, hadden we nu ook an ders kunnen handelen. Wij hebben onze machtspositie niet willen uitbuiten. Mijnheer de Voorzitter, U kunt net be togen wat U wilt, maar de gehele gang van zaken is voor ons niet aanvaardbaalr. De vorige keer mankeerde het aan de diploma's, nu is de man, die wij naar vo ren brengen, te jong. De Voorzitter: B. en W. achtten de heer Kolthof minder en ik verdraai het om iemand op de voordracht te plaatsen, die niet capabel is. De heer Aaftink: De heer Kolthof is voor alle examens steeds met de hoogste cijfers geslaagd. Hij is ruim 2 jaar jon ger dan de heer Langenbarg en dit speelt m.i. geen rol. De heer Soer: De heer Kolthof is voor ons een heel aanvaardbare candidaat en ik spreek de hoop uit, dat de rechtse fracties op hem zullen stemmen. De heer Jansen: Wanneer de raad nu eens links was geweest en wij hadden enkel VVD- of PvdA-candidaten op de voordracht geplaatst. De VoorzitterDon had IJ ook de schijn van partijdigheid op U geladen. De heer Klein Velderman: Ik herhaal mijn voorstel om dit punt van de agenda tot een volgende vergadering aan te houden. De heer Rietberg: Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn? De Voorzitter: Dat deze voordracht overstag gaat. Wethouder Teeselink: Als er gestemd moet worden, doe ik mee, doch ik zie in het voorstel een uitgesproken wan trouwen ten aanzien van B. en W. Het voorstel van de heer Klein Velder man om de benoeming op te schorten tot een volgende vergadering, werd verwor pen met 6 tegen 5 stemmen. Voorstem den de heren Aaftink, Jansen, Klein' Velderman, Soer en Wansink. Bij dc daarop volgende stemming werd de lieer G. J. Langenbarg benoemd tot secretaris der gemeente Holten, waarbij de 5 genoemde heren hun stem uitbrach ten op de heer Kolthof te Drachten. De heer D. J. Wansink was de eerste, die de „overwinnaars" gelukwenste en ook de andere verliezers volgden zijn goede voorbeeld. Nog twee benoemingen. In de vacature, die aan de o.l. Dorps school ontstond wegens vertrek van Mej. G. den Heijer, werd benoemd Mej. D. Tjepkema te Stiéns, zulks met ingang van 16 Juni 1954. Als wijkverpleegster werd benoemd Me juffrouw T. G. J. Groeneveld te Eder- veen. Twee stemmen werden uitgebracht op Mej. M. Riksen te Garderen. Ingekomen stukken. Bij de ingekomen stukken was een be zwaarschrift van de heer A. J. Nijendijk, tegen de aan hem opgelegde aanslag rei nigingsrechten. Aangezien bij de heer Nij endijk geen vuil wordt opgehaald, werd op advies van B. en W. dit bezwaar schrift ontvankelijk verklaard. Gezien een recente uitspraak van de Hoge Raad mag de gemeente geen betaling vragen voor diensten, die niet worden verricht. Een bezwaarschrift van de heer Pikè, Pasto riestraat, werd op advies van B. en W. afgewezen. De heer Pikè geeft slechts één maal per week vuil mee, maar moet voor tweemaal betalen. Het is volgens de Voorzitter niet mo gelijk om twee groepen (1 of 2 x afhalen per week) te vormen. De heer Pikè wil van de diensten der gemeente gebruik maken en hij zal zich, evenals de andere ingezetenen, moeten houden aan de spel regels. De heer B. J. Veneklaas Slots zou even als voorheen de vuilniswagen weer één maal per week willen laten rijden, doch dit geeft, volgens de Voorzitter, moei lijkheden. Naar aanleiding van een mededeling van de heer Jansen zal de Voorzitter nog eens contact opnemen met de politie en zal streng worden opgetreden tegen die mensen, die lukraak maar vuil, afval e.d. aan de kant van de weg deponeren. Geldleningen. Zonder hoofdelijke stemming ging dc raad accoord met het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een kasgeldle ning groot f150.000,- en een lening groot f 250.000,ten consolidering van de vlottende schuld, beiden bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Mededelingen. Op de begroting 1954 werd voor het aanschaffen van een personenauto voor de Dienst van Gemeentewerken een be drag geraamd van f6000,doch van het aanschaffen van deze auto zal voor lopig niets kunnen komen, aangezien Ge deputeerde Staten een luxe auto voor deze dienst niet nodig achtten. Op voor stel van B. en W. werd thans besloten tot aankoop van een scooter. Verder werd door de Voorzitter nog medegedeeld, dat in overleg met de GGD te Utrecht, zuster Ronner nog tot 16 Augustus a.s. als wijkverpleegster in Hol ten zal blijven. Rondvraag. Bij de rondvraag informeerde de heer Wansink naar de stand van zaken betref fende de electrificatie van de buurtschap Lichtenberg. Er zouden volgens spr. ver schillende mensen zijn, bij wie de vrees leeft, dat de voorgenomen plannen niet zouden worden uitgevoerd. Volgens de Voorzitter bestaat hiervoor niet de minste aanleiding. De gemeen schappelijke regeling met de gemeente Russen is zo goed als gereed en bij het GEB zal alles worden gedaan om voor de a.s. winter de mensen, die onder dit pro ject vallen, het genot van electrisch licht te geven. De heer Jansen zou de mensen willen adviseren om met het aanleggen van de leidingen binnenshuis te beginnen, doch de Voorzitter zou dit advies in geen ge val als gemeenteraad willen geven, want men kan nooit weten hoe of er op de één of andere manier een kink in de kabel kan komen. Volgens dc heer B. J. Veneklaas Slots moeten er in Espelo en Waterhoek ook nog een aantal percelen aangesloten wor den. Door de heer Rietberg werd gevraagd naar de verbetering van de Helhuizer- weg. Hij vindt voor deze weg de twintig procent bijdrage, die van belanghebben den wordt gevraagd, te hoog en het zou te betreuren zijn, als de voorgenomen plannen zouden stagneren, omdat de 20 procent niet op tafel is. De Voorzitter deelde hierop mede, dat het ene plan verschilt van het andere, doch er moet toch gestreefd worden naar een minimum bijdrage van 20 procent door de belanghebbenden. De aangelanden zullen, volgens wet houder Wegstapel, hun uiterste best moe ten doen om de 20 procent te halen en het initiatief moet van hen uitgaan. De Voorzitter: Er zal geen enkele an dere zandweg onder handen genomen worden, voordat met de mensen uit de Heihuizen is gepraat. De heer Jansen was van mening, dat die belanghebbenden die de nodige dub beltjes op tafel brengen, voorrang moe ten hebben. Hij adviseerde de belangheb benden, die in principe voor het verhar- Maandag 14 t.m. Zaterdag 19 Juni: Va- cantie Fa. Gebr. Dikkers. Dinsdag 22 Juni: Keuringen van merriën en veulens vanwege de afd. Overijssel van de Kon. Ned. Ver. ,,Het Ned. Trek. paard", voorm. 10 uur bij café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Woensdag 23 Juni: Ledenvergadering afd. Holten Partij v. d. Arbeid, nam. 8 uur in de zaal van de heer K. ter Horst. Maandag 28 Juni t.m. Zaterdag 3 Juli: Gesloten wegens vacantie, levensmid- delenbedrijf J. G. P. Muller (zei an nonce). Maandag 28 Juni t.m. Zaterdag 3 Juli: Verzilveren Inconé Wonderboekjes bij Fa. Gebr. Sehuppert. Donderdag 1 Juli: Scholensportdag voor de leerlingen der vier lagere scholen, voorm. 9 uur in het Sportdal. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BIJ EXAMENS spelen zenuwen een grote rol. Een rustig examen doet U met Mijnhardt Zenuwtabletten den van een bepaalde zandweg plannen maken, nu reeds geld in te zamelen en dit geld op de bank te zetten. Volgens de heer Klein Velderman zou de' begroting, die voor de ITelhuizerweg is opgemaakt, veel te hoog zijn, doch de. Voorzitter verklaarde in dezen het volste vertrouwen te hebben in de gemeente- architect, de heer Louwerse. Het is best mogelijk, dat men in Markelo en Hellen- doorn goedkoper klaar komt, doch we moeten goede wegen hebben. De heer Klein Velderman vroeg op heldering over de concurrentiestrijd in de ITolterberg tussen de heren Metzger en Roessink en de heer Soer vestigde de aandacht op het luiden van bellen, waar door de genoemde exploitanten de aan dacht voor hun zaak trekken. Het bellen, aldus de Voorzitter, is krachtens de verordening thans verboden. B. en W. zullen met ernst proberen om een bevredigende oplossing te vinden, waarbij ze zich niet kunnen laten leiden door „hartzeer" van de concurrent. De windschermen, die door de heer Roessink werden geplaatst, zullen vóór 1 October a.s. afgebroken moeten worden. Naar aanleiding van een vraag door de heer Klein Velderman gesteld, deelde de Voorzitter mede, dat het geval E. Schip per (bouwen aan de Kolweg) pas dan kan worden afgewerkt, als net nieuwe uitbreidingsplan voor het dorp gereed ge komen is. Nadat op een vraag van de heer Soer nog was medegedeeld, dat B. en W. trachten een oplossing te vinden, waar door de Zwemvereniging „Neptunus" kan verzekerd zijn van toezicht op de bezit tingen bij de Wippert, volgde sluiting der vergadering, waarvoor buitengewoon grote belangstelling bestond. INFORMATIEBUREAU V.V.V. De V.V.V. heeft door de welwillende medewerking van de eigenaar weder als informatiebureau in gebruik genomen de serre van café Maats. Een nieuwe vlag hangt uit, terwijl op verschillende punten bordjes zullen wor den aangebracht om de vreemdelingen de weg naar het informatiebureau te wij zen. Op de morgen van de opening kwa men al zeven personen hun licht opste ken. In de maanden Februari tot en met Mei werden reeds meer dan 800 schrifte lijke informaties verstrekt door 't secre tariaat, dat wordt bijgestaan door de heer Kers, die ook het informatiebureau zal bemannen. Binnen enkele dagen verschijnt de nieuwe folder van de V.V.V., die in een kleurig kleedje gestoken zal worden en voorts is er veel materiaal voorhanden van de contact-commissie Twente, de Vijfhoek, de IJsselstreek, de O.A.D. en andere organen. Wekelijks wordt 'n eve nementenlij st opgehangen van de IJssel streek, welke ook aan de hotels, en kam- peergelegenheden wordt toegezonden. De V.V.V. zal er prijs op stellen, dat over een aantal dagen, wanneer de vraag naar hotelruimte en pension toeneemt, de houders van kamers en kampeergele genheid aan het informatiebureau willen opgeven, hoeveel gasten zij nog kunnen bergen. Anderzijds zal hiernaar zo mo gelijk geïnformeerd worden. Naar wij vernemen zijn de meeste ho tels, kampeerhuisjes en pensions reeds voor een belangrijk deel van het seizoen besproken. JONGENSCLUBS OP DE GRASMAT. Woensdag speelden de jongensclubs van Espelo en Holten een voetbalwed strijd. Het is een aardige partij gewor den, welke door de jongens uit Holten werd gewonnen met 21. Het was een mooie avond en een sportieve ontmoe ting.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1