iT j r.ii, Plaatselijk Nieuws Elke lal®cl een brillant AGENDA No. 23. Jaargang 6. ZATERDAG 12 JUNI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD c -4 -<r 7 7 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" De abonnementsprijs van dti blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Eolten Telef K 5Jf8s2SJf helft het roode kruis helpen Ten bate van het Roode Kruis zal op Maandagavond 14 Juni a.s. een voetbal elftal, samengesteld uit het personeel der gemeente, onder aanvoering van de bur gemeester Mr W. H. Enklaar, de strijd aanbinden met elf leden van het ge- meentepersoneel van Rijssen. Gezien de samenstelling der elftallen belooft dit een aardig en sportief tref fen te worden. De opstelling van het elftal van het Holtens gemeentepersoneel is als volgt: Doel: W. Beijers; achter: G. J. Bouw huis en D. J. Nijhuis; midden: H. Faber, J, Schippers, Mr W. H. Enklaar; voor: F. Petter, G. E. Koetzier, E. Limbeek, D. J. Bulsink, F. Groenewoudt. De wedstrijd, die zal worden geleid door onze plaatselijke scheidsrechter D. J, Romeijn, wordt in het Sportdal ge speeld en vangt aan om 19.15 uur. De entrée bedraagt f 0.25 voor vol wassenen en f 0.10 voor kinderen. Met Uw komst naar het Sportdal op Maandagavond a.s. helpt U het Roode Kruis helpen. JEUGDSAMENKOMST. Ongeveer 300 jonge mensen waren Pinkstermaandag samengekomen onder de Feestbomen in de Holterberg. Deze samenkomst ging uit. van de Ring C.J.V.F. en C.J.M.V. te Holten. Mej. Jo Horstman uit Diepenheim opende met gebed en inleiding uit Han delingen 2, waarna de Tegahajas een vlot programma afwerkten, wat zo als gewoonlijk buitengewoon in de smaak viel. Ds M. J. W. Knipscheer sprak over het onderwerp: „Goddelijk emigratie", het welk met stille aandacht werd beluis terd. Na de pauze voerde de groep Laren (G.) het blijspel: ,,Een zekere mijnheer Fortuin" op, waarom smakelijk werd ge lachen. Om ongeveer elf uur werd deze ge slaagde meeting met gebed gesloten en keerde ieder voldaan huiswaarts. VERBETERING VAN WEGEN. Onder architectuur van de gemeente architect, de heer Jac. Louwerse, werd Zaterdagmorgen door het gemeentebe stuur van Holten ten gemeentehuize in het openbaar aanbesteed het herbestra- ten van het Oostelijk gedeelte van de Kolweg en de Espelodijk, het verbete ren van het voorste gedeelte van de Beuzebergerweg en de Dorperdijk door het aanbrengen van een deklaag „spe ciaal" koud-asphaltbeton. Door 15 aannemers werd als volgt in geschreven: N.V. „De Geruisloze weg" te Heemstede f 113.600; Aann.-bedrijf „G'runo" te Groningen f 110.900; Aann.- bedrijf M. Joosten te Enschede f 108.100; H. J. te Siepe te Winterswijk f 107.900; van Heteren te Almelo f 107.600; A. te Siepe te Winterswijk f 107.300; Brands te Hengelo f 107.200; Blauwboer en Zn. te Assen f 106.500; Ned. Wegenbouw te Harlingen f 103.800; Gebr. Friezen te Silvolde f 102.500; B. M. Oudenbos te Oldenzaal f 101.200; Nat. Wegenbouw Ruys te Apeldoorn f 97.500; H. J. Kui pers te Olst f 96.900; Offringa te Gronin- gen-'t Harde f 95.850; G. H. te Siepe te Ruurlo f 95.600; J. Krekel en Zn. te Hol ten f 89.985. De gunning is volgens bestek in be raad gehouden. Begroting f 91.320. OUDJES GAAN 5 JULI UIT. In de vergadering van het bestuur van de Winkeliersvereniging en de auto bezitters, die Donderdagavond in café Kalfsterman onder voorzitterschap van de heer G. Wissink werd gehouden, werd besloten de jaarlijkse autotocht voor de. ouden van dagen dit jaar te houden op Maandag 5 Juli a.s. De tocht zal van hieruit gaan via Zwolle en Kampen naar de hoofdplaats van de Noord-Oostpolder Emmeloord, waar de grote rust zal worden gehou den in het Beurshotel ,,'t Voorhuis". Van Emmeloord wordt de reis voort gezet via KampenWezep en Heerde naar Epe, waar voordat de terugreis naar Holten zal aanvangen even „aan gelegd" wordt. Er zal in tegenstelling met andere dit maal geen verplichte bijdrage van f5. per deelnemer worden gevraagd, doch er zal een huis-aan-huis lijstcollecte ge houden worden door de leden van de Bond van Boerinnen en' andere Platte landsvrouwen en de Chr. Boerinnen Plattelandsbond. Er wordt een vriendelijk beroep op de ingezetenen gedaan om deze huis-aan- huis collecte wel te willen gedenken, zo dat de voorgenomen plannen kunnen worden uitgevoerd. Het tijdstip van vertrek is iets ver vroegd en zal plaats hebben om precies 12 uur vanaf de Stationsstraat, waar de oudjes om uiterlijk half twaalf worden verwacht. hand Gelei Een vorstelijke handverzorging JONGEREN DISCUSSIEGROEP. Vrijdagavond 4 Juni hield de Discus siegroep een bijeenkomst in zaal „Hol- terman". Na opening door de voorzitter werd 't woord gegeven aan Drs. T. Ja- rings uit Deventer. Deze begon zijn in leiding met er zijn vreugde over uit te spreken, dat in een plaats als Holten zo'n groot enthousiasme is voor een dis cussiegroep, terwijl in tal van grote plaatsen de pogingen om tot zulk een vereniging te komen, schipbreuk leden. Hij voegde er aan toe, dat de jeugd ken nelijk toch nog wel meer dan sport in teresseert. Op boeiende wijze begon spr. daarna aan zijn causerie over Zuid-Afrika en wel speciaal het negervraagstuk daar. De opvatting, dat de blanken de in dringers zijn in Afrika is op historische gronden onjuist. De blanken vormen de autochtone bevolking en de negers zijn een uit het Noorden naar het Zuiden geëmigreerde groep. In de loop der tijden is het zo gewor den, dat de negers het grootste volks deel zijn gaan vormen. Oorzaken hier van zijn: 1. Het enorm hoge geboorte cijfer. 2. Het tegengaan van blanken immigratie. De situatie is nu zo, dat Z. Afrika op een bevolking van 2.5 millioen blanken 8.5 millioen negers telt. De blanke is nog heer en meester in Afrika. De neger lijdt onder allerlei beperkin gen hem opgelegd door blanken. Voorbeelden hiervan zijn: a. De neger, die zich 's avonds na elf uur op straal wil begeven, moet in het bezit zijn van een pas. b. Zij werken tegen uiterst lage lonen. c. Separatie bij postkantoren, ker ken en plantsoenen. De leider van Zuid-Afrika is momen teel Dr. Malan. Zijn politiek is gericht op een discriminatie van de naturellen. Alhoewel men in Nederland nogal weg loopt met Smuts, was ook hij voor een overheersing van de negers. Nadat spreker nog tal van bijzonder heden had verteld over de woningen der naturellen, hun ondergrondse activitei ten, hun onderwijsmogelijkheden en hun arbeidscapaciteit, kwam men aan de pauze. Na de pauze volgden enige mededelin gen. De volleybal-afdeling loopt voor treffelijk 'en telt momenteel 50 leden. Binnenkort zal een tweede bal worden aangekocht. Op 20 Juli zal het toneel stuk „De Spaanse Vlieg" worden opge voerd. De repetities hiervoor zijn reeds in volle gang. Zondag a.s. wordt een ge zamenlijke tocht gemaakt naar kasteel Weldam. Vertrek Smidsplein 2 uur. Na deze mededelingen was er gele genheid tot het stellen van vragen over de inleiding. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. Aan het slot dankte de voorzitter de heer Jarings, die geheel belangeloos naar Holten is gekomen. Hij hoopte, dat de spreker nog eens weer 'n lezing wil houden voor de Discussie groep. Spreker zegde dit toe. Jammer was het, dat aan het verzoek, gericht tot de 3e klas Mulo leerlingen te Holten, geen gehoor is gegeven. Het is toch zeker in het belang van deze jonge lui, dat zij dergelijke lezingen bezoeken. HUWELIJK IN DE RÜITERWERELD. Wanneer er ten gemeentehuize een huwelijk voltrekken wordt, trekt dit ge woonlijk min of meer belangstelling. Gis teren was de interesse buitengemeen groot. Het lid yan de landelijke rijvereni- ging „De Bergruiters", de heer G. Bo link, trad die dag n.l. in het huwelijk met mejuffrouw H. H. Landeweerd, die als sopraanzangeres van „Soli Deo Gloria" al vele malen voor het voetlicht getre den is. Het bruidspaar werd in een landouwer naar het gemeentehuis gere den door een tweetal leden van de rij- vereniging. Terwijl de bruidsstoet de trappen van het raadhuis besteeg, bevond zich een aantal ruiters in hun prachtige unifor men, saluerend op hun paarden gezeten, aan weerszijden van de stoep. De gemeente-secretaris, de heer S. Sik- kes, fungeerde als ambtenaar van de burgerlijke stand, en hield de goede ge woonte getrouw een toespraak, waarin hij de rijke en veelzijdige betekenis van het huwelijk belichtte. Na de huwelijksvoltrekking ten ge meentehuize begaf het bruidspaar zich onder een haag van ruiters naar de Gere formeerde Kerk, waar het huwelijk werd bevestigd door Ds R. A. Hoogkamp. In de Dorpsstraat was het een drukte van belang, waarvan een groot aantal paardenliefhebbers en vreemdelingen ge tuige was. De politie zorgde op uitste kende wijze voor de regeling van het verkeer. EERSTE VLUCHT IN AFD. MID-FOND Zaterdag 5 Juni hield de P.V. „De Bergvliegers" haar le vlucht in de afde- lin Mid-fond vanaf Noyon. Afstand 385 kilometer. 1 en 8 J. Rosman en J. Schup- pert2 G. Steunenberg3 en 9 L. Gazan 4 en 7 J. Haan; 5 G, Schoneveld; 6 H. J. ten Velde; 10 en 12 H. J. Aaftink; 11 J. Nijenhuis. Een fles wijn, die beschikbaar was ge steld door de fa. Jo. Slotman, werd ge wonnen door Rosman en Schuppert, ter wijl de door kapper W. Drenth beschik baar gestelde doos toiletzeep gewonnen werd door de heer G. Steunenberg. Zaterdag 12 Juni worden de duiven te St. Maneuce gelost. BRADERIE OP 17 EN 18 AUGUSTUS. In een bespreking tussen de Braderie commissie en de Holtense Winkeliers vereniging werd besloten de Braderie te houden op Dinsdag 17 en Woensdag 18 Augustus a.s. De Braderie zal worden gehouden in het centrum van het dorp (vanaf Kapper van Geerihuizen Jr. tot de Fa. Gebr. Dikkers, in de Kerkstraat en in het Zwartepad). In de loop van de komende week zul len Braderiecommissie en het Bestuur van de Winkeliersvereniging alle winke liers bezoeken voor eventuele deelname aan deze Braderie. Met B. en W. zal worden gesproken over het verplaatsen van de Zomerker mis van Donderdag 19 Augustus naar Woensdag 18 Augustus, waarbij dan de verschillende kermisattracties geplaatst kunnen worden zoals dit in vroeger ja ren het geval is geweest. Aan de Braderiecommissie werd nog als lid toegevoegd de heer J. M. Metzger, die tevens als secretaris zal fungeren. ATTRACTIES. Gedurende de Braderie zal een feest- treintje rijden door het dorp en voor de kinderen zal er een doorlopende poppe- kastvoorstelling zijn, terwijl ook gedacht is aan een luchtballonwedstrijd. Verder denken de organisatoren aan een voet balwedstrijd voor de oudste H.V.C.- veteranen, een gecostumeerdevoetbal wedstrijd, lampionoptocht. Voor muzi kale omlijsting van 't Braderie-program ma zal een beroep worden gedaan op H.M.V., terwijl hoogstwaarschijnlijk „De Strodorpers", een boerenkapel uit Zut- phen, medewerking zal verlenen. CONTRIBUTIE „GROENE KRUIS", Op verzoek van het bestuur van het Groene Kruis delen wij mede, dat de contributie 1954 in de eerstvolgende weken zal worden opgehaald. GESLAAGD. Onze plaatsgenote Mej. N. Arfman slaagde te Utrecht voor het examen kleu teronderwijzeres. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer M. Bolink van de Borkeld, werd benoemd tot inse- minator bij de K.I.-Vereniging te Broek in Waterland (N.H.j. KLEINE VERKEERSONGEVALLEN. In de Dorpsstraat, juist tegenover de bakkerij van de fa. Wansink, reed Woensdagavond de heer J. Hullegie uit Heeten met zijn Volkswagen op een mi litaire' jeep, die plotseling stopte. Vol gens de heer Hullegie zou de bestuurder van de jeep geen stopteken hebben ge geven en zou het stoplicht niet hebben gebrand. De schade aan de Volkswagen bleef beperkt tot een ingedeukt spatbord en een beschadigde koplamp. In de Oranjestraat reed Donderdag avond om pl.m. 7 uur de heer Joh. Meer man uit de Kerkstraat met zijn motor rijwiel op een militaire personenauto. De heer Meerman raakte hierbij ge wond aan neus en voorhoofd en moest zich onder geneeskundige behandeling stellen, In beide gevallen werd door de MP procesverbaal opgemaakt.. OPENING GROENTEZAAK. Zaterdagnamiddag om 2.30 uur heeft de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de groente- en fruitzaak van de heer Zoet- brood, beter bekend als „Slaatje", ge opend in het pand van de heer Slot aan de Stationsstraat. Burgemeester Enklaar hield ter gelegenheid van deze opening een korte toespraak en hij wenste de fir ma Zoetbrood in Holten een goed zaken leven. Namens de Holtense Handelsvereniging sprak de heer II. J. Bouwhuis, terwijl namens de VVV een enkel woord werd gesproken door de heer W. ten Berge. De heer Zoetbrood dankte de sprekers hartelijk voor hun goede woorden en ge uite wensen. Door timmerman A. Jansen is de winkel van de heer Slot in enkele dagen omge bouwd tot een echte groentenzaak, waarin de vele soorten groenten en fruit op zeer overzichtelijke wijze zijn uitgestald in etalages en wandrekken, zodat het voor de huismoeders ongetwijfeld bij „Slaatje" prettig en vlot winkelen zal zijn. SCHOOLREISJE OPENBARE LAGERE SCHOOL. Woensdag j.l. maakten de middelklas sen van de Dorpsschool hun jaarlijks uit stapje onder leiding van het personeel, ditmaal naar Bergen aan Zee. Nadat per trein Alkmaar was bereikt, ging het niet de bus naar Oostdorp, waai de jeugd zich enkele uren in de speeltuin vermaakte, afgewisseld met een tochtje per miniatuur-trein door het dorp Ber gen, terwijl het „Lach-huis" en de „Dool hof' in de speeltuin de nodige hilari teit verwekten en de tuin terecht bleek de naam van „De Bedriegertjes" te dra gen. De hele namiddag werd verder aan liet prachtige brede zeestrand doorgc-- bracht. Veel te snel was de tijd van ver trek weer gekomen, maar voldaan keer den allen weer huiswaarts, na een heer lijke dag, begunstigd door prachtig zo merweer. Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 GOEDE PRESTATIES VAN ONZE JONGE WIELRENNERS. De Holtense wielrenners Henk Brinks, Willy Lammers en Wim Beijers, hebben in het afgelopen weekend de naam van hun woonplaats weten hoog te houden door in twee wegcourses uitstekende pres taties te leveren. Bij de Zaterdag te Zwolle gehouden weg kampioenschappen van de Kon. Ned. Wieirenunie voor de provincies Gronin gen, Friesland, Drente en Overijssel, wist Henk Brinks bij de nieuwelingen het kampioenschap van Overijssel te verove ren. Willy Lammers en Wim Beijers ein digden resp. als 4e en 5e van de Over ijsselaren. Deze kampioenschappen gingen over een afstand van 72 km (4 x 18). De prestatie van Brinks is des te op vallender, omdat hij door het aflopen van zijn ketting direct bij de aanvang reeds een achterstand kreeg en hij bij na drie ronden, oftewel 54 km alleen heeft moeten rijden, voordat hij aanslui ting bij het peloton kreeg. Een waardige beloning voor zijn harde zwoegen vormde de vergulde zilveren medaille van de KNWU, welke hem na afloop werd uitgereikt. Ronde van Emmen. Pinkstermaandag togen deze rijders naar Emmen, waar op een prachtig weg dek de traditionele „Ronde van Emmen" werd verreden. Op dit parcours rond en kele stratenblolcken met de talloze nieuwe woningen van Emmen, moest nogal wat bochtenwerk geleverd worden. De afstand bedroeg 75 km, af te leggen in 50 ron den. Zij werden verreden in de prachtige tijd van 1 uur, 45 minuten en 5 seconden. Deze tijd werd gemaakt door de eerste prijswinnaar H. Dikkers te Zwolle, die er in de op een na laatste ronde in z'n eentje op uittrok en het peloton tot aan de finish enkele honderden meters achter zich liet. Wim Beijers eindigde, na in de laatste 100 meter de sprint aangetrokken te heb ben, op de 4e plaats; Willy Lammers werd 9e. Henk Brinks, die bij de start reeds in de achterhoede kwam te liggen, kon het in deze wedstrijd niet bolwerken, omdat hij een te hoog verzet gemonteerd had. Hij moest in de laatste ronden de strijd staken. Van de 73 deelnemers hebben slechts 15 renners de gehele ronde uitgereden, waaronder de twee genoemde plaatsgeno ten. Hoe goed onze jongens in vorm wa ren, moge blijken uit het feit, dat zij de afstand van Holten naar Emmen, pl.m. 90 km, vóór de aanvang van de wedstrijd op hun racekarretjes hadden afgelegd. Er was voor dit jaarlijks wielerevene- ment een grote belangstelling. Vele hon derden toeschouwers stonden langs de straten geschaard en genoten van een uiterst sportieve strijd. De volledige uitslag luidde: 1. H. Dikkers, Zwolle; 2. J. Bijlsma, Almelo; 3. Chr. de Jong, IJmuiden; 4. G. L. W. Beijers, Holten; 5. J. J. Bos, Utrecht; 6. II. Jongerius, Utrecht; 7. II. Schuiten, Hengelo; 8. T. Last, Genemuiden; 9. W. G. Lammers, Holten; 10. F. Bos, Nieuw-Buinen; 11. C. Ilubner, Amsterdam; '12. II. Pot, Ecldenwolde. Er werden mooie prijzen uitgereikt, bestaande uit sportartikelen, terwijl er heel wat premies werden uitgeloofd. „SWEETHEART" MET GOED GEVOLG TE WATER. In het Twente-Rijnkanaal bij Dochte- ren (gem. Laren) is Dinsdagavond de toerboot, die door kapper Joh. v. Geen huizen Jr. wérd gebouwd, te water ge laten. Voor de tewaterlating had in de loods achter de Landbouwschool in de Oranjestraat de doopplechtigheid plaats, waarvoor flinke belangstelling bestond. ITenny, de dochter van de heer Van Geenhuizen, hield een korte toespraak en zei o.m., dat deze dag een lievclingswens van haar vader zelf nog eens een boot te bezitten in vervulling is gegaan. Nadat de boot officieel was gedoopt met de naam „Sweetheart" dankte de heer Van Geenhuizen voor de belangstelling, die hij tijdens de bouw mocht ondervin den en bood hij naar goed zeemansge- bruik een oorlam aan. Met vereende krachten werd hierna de boot op de vrachtauto van de heer Lensink geladen en naar het Twente-Rrjnkanaal bij San- derman overgebracht. Na de tewaterla ting werden door de heer Van Geenhui zen nog enkele woorden gesproken en werd de wens geuit, dat de „Sweethaert" aan de gestelde verwachtingen ten volle zou mogen beantwoorden. Enkele schip pers maakten een tocht met de boot en roemden de technische kwaliteiten. Vrijdag 11 Juni: Raadsvergadering des avonds 7.30 uur. Zondag 13 Juni: Tocht naar Weldam van de Jongeren Discussiegroep. Ver trek vanaf het Smidsplein om 2 uur. Zondag 13 Juni: Intern, motorterrein- wedstrijden te Markelo (zie annonce). Maandag 14 t.m. Zaterdag 19 Juni: Va- cantie Fa. Gebr. Dikkers. Maandag 14 Juni: Laatste dag aangifte leerlingen Landbouwhuishoudschool te Markelo. Maandag 14 Juni, 's avonds 7.15 uur, ter rein Sportdal: Voetbalwedstrijd Gem.- personeel HoltenGem.personeel Rijs sen, ten bate van het Roode Kruis. Dinsdag 15 Juni: Jaarlijks uitstapje klanten en personeel fa. C. A. Müller en Zoon naar Giethoorn, Noord-Oost- polder, Urk en Apeldoorn. Woensdag 16 Juni: Uitstapje school- kring Espelo naar Den Bosch. Vertrek v.m. 6 uur vanaf de school. Sproeten? SPRUTOL Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerry Wilma, dv Hendrik Jan Vasters en Harmina Leunk, Deven- terweg 47. Wijtze Jan, zv Bareld Fa ber en Gerritdina Johanna van Essen, Borkeld 27a. Ondertrouwd: Arend Schipper, 26 j., en Hendrika Schuppert, 26 j„ beiden Holten. Gehuwd: Hendrik Gerrit ter Scheg- get, 22 j., Lochem, en Zwaantje Traan- man, 19 j., Holten. Derk Jan Nijhuis, 26 j', Markelo, en Hermina Bekkernens, 26 j., Holten. Gerrit Bolink, 27 j., en Heiltje Henrica Landeweerd, 23 j., bei den te Holten; BEVOLKING. Ingekomen: J. W. Noteboom en gezin van Diepenveen naar Dijkerhoek 93. Schegget, van Burg. v. d. Borchstraat 19 naar Lochem. H. Stoevenbelt en gezin van Deventerweg 22 naar Laren (Gld.). H. Bekkernens, e.v. D. J. Nijhuis, van Borkeld 47 naar Markelo. PREDIKBEURTEN. Ned. Ilerv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Israel en 10.30 uur Ds Israel. In beide diensten collecte voor de Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Col lecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds M. Post, em. pred. te Elim (Dr.). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de hulpbehoevende ker ken in de classis Deventer en het Ned. Bijbelgenootschap. TOEZEGGING VAN BEROEP. Door de Ned. Herv. Gemeente is in de vacature Ds M. J. W. Knipscheer toe zegging van beroep uitgebracht op Ds C. C. Addink te Wolsum (Friesland). Dinsdag j.l. brachten Ds en Mevr. Ad dink een bezoek aan Holten en Dinsdag avond was er in „Irene" gelegenheid om met hen kennis te maken, van welke gelegenheid vele gemeenteleden gebruik hebben gemaakt. Ds en Mevr. Addink waren over het bezoek aan Holten zeer voldaan. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Oranjestraat 55, tel. 352. Gevonden: 1 militaire baret; 1 porte feuille met inh.1 nummerbord; 1 lede ren herenhandschoen1 muntstuk1 kin. derportemonnaie met inh.1 kinderjasje. Verloren: 1 kinderschoen; 1 zeildoe ken tas met gereedschappen; 1 vulpen; 1 rijwieltas met inh.1 militaire baret 1 portefeuille; 1 handschoen; 1 speldje. „BERGRUITERS"-ACHTTAL WEER EERSTE. Op het grote concours-hippique, dat Pinkstermaandag te Ommen werd gehou den, zijn door de leden van onze Lande lijke Rijvereniging „De Bergruiters" weer enkele fraaie successen behaald. Het eerste achttal won de eerste prijs bij de dressuurproeven voor achttallen en het tweede bezette de 6e plaats. B-dressuur: le prijs G. Bolink met „Harry". Zware dressuur: 4e prijs H. Beldman met „Figurant". Springen B: 4e prijs C. Aaltink met „Perhaps". Schoonste landbouwrijpaard: 4e prijs G. Hulsman met „Albert"; 5e prijs T. Beld man met „Johny". Springconcours LMZ: 4e prijs H. Beid- man met „Figurant". Barriëre-springen: 4e prijs H. Beldman met „Figurant". Het concours te ommen was zeer sterk bezet en o.a. namen enkele verenigingen deel uit Noord-Holland. Zaterdag 26 Juni nemen „De Bergruiters" deel aan het concours-hippique te Markelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1