t Plaatselijk Nieuws TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA Htiidgenezin No. 22. Jaargang 6. ZATERDAG 5 JUNI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. EUWSBUD Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" De abonnementsprijs van au blad bedraagt 1.15 p. kwartaal te Holten_ Telef_ K 5Jf8s 23Jf Adv.-prijs115 m.m. a contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 UITSTAPJE LEERLINGEN CHR. SCHOOL. Zo was dan eindelijk de dag van ons schoolreisje aangebroken. :s Morgens om uiterlijk 5 uur van de 19e Mei ratelden in verschillende huizen in dorp en omgeving ettelijke wekkers lom de jongens en meisjes wakker te krij- jgen, waarvan echter al velen wakker la gen. Vlug uit bed, wassen, kleren aan, eten (of niet) en dan met tas of koffertje naar school, waar de „meesters" of „juf- ifrouws" al stonden te wachten. Gezamenlijk wandelen we naar het sta tion, waar de trein om precies vijf voor !half zeven voor onze neus staat. Manl ieven tevoren heeft men zijn eerste grote. jschrik al te pakken, wantmeester Knijff is er nog niet. Iedereen staat het Beukenlaantje af te turen, maar geen meester Knijff. En toch, ineens: daar is-ieNiemand begrijpt waar hij zo gauw vandaan komt; 't geeft ook niet, hij is er en we kunnen instappen. Zo rij den we via Deventer, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Roermond en Maastricht naar i Valkenburg, het eerste doel van onze (reis. We meenden, dat het een lange ireis was, maar wat viel dat mee! Geno- jten hebben we van deze reis, maar nog mooier zal het worden. Opgewekt wan- i delen we door Valkenburg en komen in de speeltuin, waar we eerst getracteerd I worden op ranja en gaan dan de spéél- duin in. Iedereen is in z'n sas, zelfs juf frouw Burgier, die dapper meedoet in de grote familieschommel. En daar zie je Henk Letink en Johan Nijland ook lo- pen, net een paar zeelui, die een flinke storm getrotseerd hebben en met hun roeiboot aan land hebben weten te ko men. En niet te vergeten Henk van Lin- denberg op z'n waterfiets. Het lijkt wel of hij aan de „Tour de France" mee doet, zo trapt hij om vooruit te komen. We hebben echter nog een heel program ma af te werken, dus wordt het tijd om jop te stappen en nieuwsgierig naar het- jgecn komen gaat, wandelen wc naar het sprookjesbos. Ook hier krijgen we weer (een tractatie en gaan daarna de ver schillende sprookjes bekijken, die in 't [bos schitterend uitgebeeld zijn. I Meester Pottjewijd en zijn vrouw waan- Idcn zich beiden weer aan moeders schoot, luisterend naar Assepoester, Klein Duimp je en andere sprookjes, die zij hun in de i kinderjaren vertelde. Als we hier ook nog even in de speel- I tuin geweest zijn en nog eens hebben ge- i noten van het prachtige panorama, lo- I pen we naar de bussen, die ons naar Vaals en 't Drielandenpunt brengen. Een vreem de gewaarwording. Zo sta je in Duits land, zo in België en dan weer in ons landje. We gaan allen uit de bus en be- klimmen de uitkijktoren. Op een af- stand van ongeveer 4 kilometer zien we I Aken liggen. Nu eens niet als een rood stipje op een landkaart, maar in werke- lijkheid. Tegen de tijd, dat we vertrekken zul- I len, zien we meester Kroon niet. Waar zou die zijn? Er wordt al eens over de afrastering gewezen, daar ligt immers Duitsland en daar mag je niet komen. Maar gelukkig: het blijkt fantasie te zijn, hij staat vol aandacht de souvenirs te be kijken. Nu gaan we weer naar de bussen te- I rug, want er staat nog meer op liei j programma. In snelle vaart rijden we de steile helling af naar Valkenburg, i waar we een bezoek brengen aan de Ge- i ïueentegrot. We krijgen gelukkig een gids mee op onze wandeling door de onderaardse gangen. Gelukkig maar, want anders waren we er zonder deze gids nooit weer uitgekomen. Wat iets geweldigst Boven onze hoof- i den rijden de auto's en lopen mensen, maar we horen of zien niets. Ook geen I wonder, want deze „vliering" is 25 tot 50 meter dik, dus stevig genoeg. We bewonderen de verschillende wand- schilderingen, het onderaardse meertje, ede twee druipstenen en tenslotte nog het Romeinse gedeelte, dat veel hoger uit- gehouwen is dan het. overige. Halverwege krijgt meester Groendijk met nog enkele andere kinderen het te kwaad, want ze menen een spook te zien, wat bij nader onderzoek niets anders blijkt te zijn dan een gat, waardoor je j boven je de lucht kunt zien. Als we hier ook alles bekeken hebben, wordt het intussen ook tijd om weer terug j te gaan naar de trein. Als we allen ingestapt zijn, keren we moe, maar blij naar ons eigen goede Hol ten terug. We hebben een schitterende dag gehad en hebben volop genoten. Vader of moeder, broer of zus wacht ten ons reeds op aan het station en met 1 hen gaan we gauw naar huis en rollen zo in onze „koffer". meisjesclubs gaan reisje MAKEN. De meisjesclubs „Martha" en „Jong Leven" gaan op Donderdag 10 Juni a.s. een uitstapje maken naar Zuid-Limburg. I Ei' zijn nog enkele plaatsen in de bus be- schikbaar, waarvoor men zich kan opge ven bij de leidsters. Het vertrek vindt 's morgens om vijf uur plaats vanaf het 0 AD -busstation. JEUGDSAMENKQMST. Op de Tweede Pinksterdag zal er onder de z.g. feestbomen een grote samenkomst worden gehouden, uitgaande van de ring der GJMV en der CJVF. Bij slecht weer vindt de bijeenkomst plaats in het ge bouw „Irene". PINKSTERZAN GDIEN ST, Het Kerkkoor hoopt op de Eerste Pinksterdag om half elf in de kerkdienst te zingen, inplaats van om half negen. Er is dan tevens een collecte voor het kerkkoor. JONGEREN DISCUSSIEGROEP. Zaterdag 22 Mei j.l. kwam de dis cussiegroep weer bijeen. Na het openings woord en enkele mededelingen door de voorzitter, werd het woord aan Mej. IT. Sprokkereef en de heer IJ. J. ten Velde gegeven. De eerste schelste in haar in leiding het ontstaan van het landbouw- huishoudonderwijs, waarna ze in het bij zonder de opleiding op „Nieuw-Rolleca- te" te Deventer besprak. De tweede inleider hield een causerie over de .veeteelt en landbouw. Hierop aansluitend volgde een dis cussie over het onderwerp „Coöperatie". De discussie over dit onderwerp was boeiend en interessant. Besloten werd dit onderwerp in het na jaar weer aan de orde te stellen, doch dan in tegenwoordigheid van enkele des kundigen op dit gebied. MET DE O.A.D. NAAR BINNEN. EN BUITENLAND. Dezer dagen is verschenen de reis gids van de N.V. Overijsselse Au tobus- diensten: „De OAD, de sleutel om Ne derland en tal van landen van nabij te le ren kennen". Het is een typografisch goed verzorgd boekwerkje van 64 bladzijden, verlucht met tal van aardige foto's uit binnen- en buitenland. Het bevat 51 tochten, welke door de OAD worden ondernomen, van middag - tochten over de Holter-, Haarler- en Le- melerberg, door Twente naar Giethoorn enz., tot meer uitgebreide reizen naar Rijn en Moezel, Parijs, Zwitserland, De nemarken en de Rivièra, te veel om op te noemen. De OAD brengt de touristen met even veel service naar Alkmaar, Volendam en Marken, als naar Valkenburg of de Oi- sterwijkse Vennen in Noord-Brabant. Of in twee dagen naar Sauerland, naar de grotten van Han en de Ardennen. Men behoeft echter niet twee dagen naar het buitenland te gaan, zelfs in één dag laat men U in de comfortabele touringcars veel zien van Ibbcnbühren, Tecklenburg, het Bergische Land of het Teutoburger- woud enz. Het feit, dat zelfs de Ned. Reisvereni- ging bussen van de OAD gecharterd heeft voor Italië en Spanje, wijst er op, dat men onder leiding van bekwame chauf feurs op reis gaat. Men vrage zo'n mooie gids aan op het hoofdkantoor te Holten. OUDERLINGEN GEKOZEN. Bij de Vrijdag van de vorige week ge houden stemming voor de 'verkiezing van twee ouderlingen en een notabele der Ne derlands Herv. Kerk alhier, werden als ouderling gekozen de heren H. M. Weij- ers en D. J. Kuiper en als notabele de lieer E. Steunenberg Johzn. OUBERENREIS SCHOOLKRING ESPELO. De ouderen uit de Schoolkring Espelo gaan op Woensdag 16 Juni a.s. een reis je maken naar 's-Hertogenbosch. In de hoofdstad van Noord-Brabant zal de we reldbekende veemarkt (welke dan net ge houden wordt) worden bezichtigd en een bezoek gebracht worden aan de St. Jans- kathedraal en liet Raadhuis. Van een ge heel ander gehalte is het bezoek aar\ Kerkhoven, het voorbeelddorp op agra risch terrein, waar o.a. de stal- en wo ninginrichting de belangstelling zal trek ken. Ook staat een bezoek aan het open lucht-oorlogsmuseum Overloon op 't pro gramma en aan Vierlingsbeek en omge ving. Via de Gelderse Achterhoek denkt men weer huiswaarts te gaan. Er is nog gelegenheid voor deelname. Opgave kan tot en met Dinsdag 8 Juni geschieden bij een van de bestuursle den. Men denkt des morgens om 6 uur vanaf de school te vertrekken. PRAKTIJKDIPLOMA BEHAALD.^ Onze plaatsgenoot, de heer J. A. Bouw huis GJzn., slaagde dezer dagen voor het praktisch gedeelte van liet diploma horlo gemaker. GOEDE RIJDERS. Onze plaatsgenoten, de heren G. Mul ler, D. J. Muller en H. J. Stokkers, wis ten de dezer dagen door de Deventer Motor- en Automobielclub gehouden zware oriënteringsrit als de drie best geplaat ste rijders te beëindigen. Dit was de tweede keer, dat zij dit resultaat behaal den en zij kwamen voor een jaar in het bezit van een prachtige verzilverde zuil. De op 3 Juli te houden rit kan hen definitief in het bezit brengen van deze trophee. Lezing van de heer Rietberg voor de afd. der 0. L. M. Rundveehouderij. In zijn inleiding voor de OLM-afde- ling over de rundveehouderij heeft de heer Rietberg er o.a. op gewezen, dat op het gemengde bedrijf de hoofdinkomsten moeten komen van het rundvee en wel voornamelijk uit de melk. En dan gaat het daarbij om twee be langrijke zaken, die uiteindelijk de winst bepalen, n.l. een zo hoog mogelijke gel delijke opbrengst en een zo laag moge lijke kostprijs. Hoe groter het verschil hiertussen is, hoe grot. de winst. Het gaat vooral om de vraag „Hoe houd ik de kostprijs zo laag mogelijk?" Bij die kostprijs zijn er verschillende factoren, welke een rol spelen, als: de ar beidsuren, rente van de stal, kunstmest, pacht, weidcgeld, berging van de pro ducten, dekgeld, de veearts en vooral niet te vergeten de voederkosten. Zoals gezegd, is de melk het product, dat het inkomen bepaalt van het rund vee. Hierbij komt nog wel wat vlees - afzet, afzet van jongvee of gebruiks- vee en soms zelfs wat fokvee, maar de inkomsten van de melk zijn toch wel ver reweg de voornaamste. Overijssel niet best. De onderzoekingen van het L.E.I. heb ben uitgewezen, dat er wat de kostprijs van de melk betreft, belangrijke ver schillen beslaan. Overijssel slaat hierbij geen best figuur. Het heeft de hoogste kostprijs van de met haar vergelijkbare provincies. De kostprijs van de melk was 't vorig jaar: Gelderland 20,4 et.; Noord-Bra bant 21,2 ct.; Drente 21,4et. en Over ijssel 22,1 ct. per liter. Alleen de weide gebieden noteerden 18,85 et. per liter. De zandgebieden van Overijssel boekten dus de hoogste kostprijs van Nederland. De vraag komt natuurlijk op, aldus de heer Rietberg: „Hoe komt het nu, dat Overijssel zo ongunstig voor de dag komt?" Hier moet op geantwoord worden, dat de kosten per koe niet hoger liggen dan in soortgelijke delen van het land, doch de productie per koe is lager. Ver .rkil in productie. Aan de hand van talrijke cijfers toont de heer Rietberg vervolgens aan welke grote verschillen er liggen tussen de pro ductie der koeien onderling. Hij noemt daarbij talrijke cijfers van het L.E.I. Maar ook uit het verslag van de Con trolevereniging „Holten en Omstreken" kan men dit lezen. In 1953 bedroeg de gemiddelde op brengst van 10 bedrijven met de hoog ste opbrengsten (92 koeien) per koe 4717 kg van 3,67 procent vet is 173 kg bo ter - vet van f 5,65 is f 977,45 en de gemid delde opbrengst van 10 bedrijven met de laagste opbrengst (62 koeien): 3200 kg van 3,22 procent vet is 103 kg boter x f5,65 is f581,95 of een verschil van bijna f 400,per koe. Dat verschil of wat kleiner komt prac- tisch in elke stal voor. Nu is het buitengewoon moeilijk om een goed producerende veestapel te krij gen, aldus de heer Rietberg. En velen doen werkelijk hun best om de slechtste dieren te verkopen om er betere voor weer te krijgen, maar vooral bij het rood bonte veeslag is dit een moeilijke opgave. Maar er zijn helaas ook anderen. Controle noodzakelijk. Nog lang niet alle veehouders zijn bij de controle-vereniging aangeslo ten, wat toch beslist noodzakelijk is om de slechte en goede koeien te leren kennen. In Holten wordt momenteel pl.m. 65 pet. van de koeien gecontroleerd. Pl.m. '15 pet. van de veehouders monstert zelf. Iiier is dus nog wel iets te doen om tot een verbetering van de opbrengst te komen. Krachtvoer. Vervolgens sprekende over de voede ring der dieren, merkte de heer Rietberg op, dat een zware post in de kostprijs van de melk vaak ook is de aankoop van krachtvoeder in de winter. Hier moet men echter twee dingen goed onderscheiden. Er kunnen zich n.l. twee gevallen voordoen, waarbij telkens in het totaal nogal wat krachtvoer ver- voederd wordt, maar waarbij in het ene geval dit de kostprijs duur maakt, en in het andere geval niet. Er zijn bijv. bedrijven, die 7 a 8 kg krachtvoer moeten voeren om van een nieuwmelkte koe 20 kg melk te krijgen en er zijn er ook, welke 3 a 4 kg kracht voer gebruiken voor 20 kg melk. En waar gedroogd gras gevoederd wordt, kan men nog met minder meel volstaan. Ruwvoeder. De oorzaak van dit grote verschil is liet al of niet hebben van een prima ruwvoe- derrantsoen, n.l. voldoende hooi, kuil- voer en bieten. Heeft men een prima ruwvoeder - rantsoen, dan wijst de praktijk uit, dat men met voordeel de koeien (zo mogelijk) vroeg in de winter laat af kalven. In totaal wordt dan de gehele winter door nogal vrij veel krachtvoer gebruikt, maar de wintermeik is goed lonend. Heeft men echter b.v. alleen hooi en verder practisch geen kuilvoer en bieten, dan wordt de wintermeik te duur, voor al als de koeien vroeg afkalven. Ook uit een ander gezichtshoek ge zien, aldus de heer Rietberg, is er veel voor te zeggen, dat de koeien vroeg af kalven. Wie iets voor de fokkerij over heeft en dit getal wordt steeds groter, krijgt dan op een eerlijke wijze een veel betere melklijst. (Een koe, die in November kalft, geeft globaal 1000 liter melk meer per jaar dan een koe, die in April-Mei kalft en men krijgt vroege kalveren.) Ruwvoederrantsoen. Een goed ruwvoederrantsoen na de stoppelknollenperiode is: 7 a 8 kg hooi, 20 kg bieten, 12-15 kg kuilvoer. Be halve voldoende kilo's is het van even groot belang, dat dit ruwvoeder van pri ma kwaliteit is. Dus voor hooiwinning het gras jong maaien en inkuilen met zuur, melasse of volgens de Hardelandme- thode. Het is heel moeilijk, aldus besloot de heer Rietberg zijn inleiding, om een stal met goede productiedieren te krijgen, maar in verband met het ruwvoeder rantsoen moet de opmerking worden ge maakt, dat het jammer is, als dit aan slechte of zeer matig goede productiedie ren vervoederd wordt. Na de beantwoording van tal van vra gen, werd de heer Rietberg voor zijn leerzaam betoog dank gebracht. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: Boekhoudingen. HOE DE DUIVEN VLOGEN. Wedvlucht Roermond. Afstand 124 ki- lometèr. 1 en 12 G. Steunenberg; 2 en 6 L. Gazan; 3, 15 en 16 W. v. d. Pluim; 4 en 9 H. J. Aaftink; 5 en 7 J. Schone- veld; 8, 13 en 14 Joh. Veldhuis; 10 W. Aaftink; 11 J. Nijenhuis; 17 J. Haan; 18 J. Rosman en J. Schuppert. De door de heer K. ter Horst beschik baar gestelde liter jenever werd gewon nen door de heer L. Gazan. Wedvlucht vanaf Maastricht, Afstand 166 kilometer. 1 en 5 G. Steunenberg; 2 en 10 J. Schoneveld; 3, 11, 13 en 14 H. J. Aaftink; 4, 6 en 8 Joh. Veldhuis; 7 en 16 J. Nijenhuis; 9 J. Rosman en J. Schuppert; 12 W. v. d. Pluim; 15 L. Gazan. De door de heer L. Pagrach beschik baar gestelde prachtige taart werd ge wonnen door de heer G. Steunenberg. Wedvlucht vanaf St. Quentin. Afstand 349 kilometer. De duiven werden gelost om 9 uur en de eerste duif werd gecon stateerd om 13.31.08 uur. 1, 2, 8 en 11 H. J. Aaftink; 3 en 7 L. Gazan; 4 en 5 G. Steunenberg; 6 J. Haan; 9 J. Rosman en J. Schuppert; 10 J. Nijenhuis; 12 G. Veldhuis. De door de fa. Aaftink en Zoon be schikbaar gestelde prachtige beker werd gewonnen door de heer H. J. Aaftink. De stand na 4 vluchten in de afdeling „Vitesse" luidt als volgt: 1 G. Steunenberg 274.2 punten; 2 H. J. Aaftink 273.6 pt.3 L. Gazan 201.3 pt. 4 J. Nijenhuis 148.1 pt.5 J Schoneveld 136.4 pt.6 Joh. Veldhuis 134.2 pt.7 J. Rosman-J. Schuppert 91.6 pt.8 W. v. d. Pluim 86.7 pt.9 J. Haan 83.6 pt.10 G. Veldhuis 49.4 pt.11 W. Aaftink 18.9 pt. VRACHTAUTO VERWONDDE PAARD Bij het afrijden van de Stationsstraat werd de melkwagen van de heer G. Har- bers, landbouwer te Rijssen, die van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" kwam, Vrijdagmorgen in de Dorpsstraat aangereden door de vracht auto, bestuurd door J. A. de W. uit Loosduinen. Het paard kreeg een ontvelling en een diepe vleeswonde aan de borst. De die renarts, de heer G. S. E. Vegter, advi seerde het dier te doen afmaken. De rechter boom van het inspan brak af. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. GESLAAGD VOOR SECRETARESSE. Onze plaatsgenote, Mej. Frieda Mul der, slaagde dezer dagen voor het exa men voor secretaresse, afgenomen dooi de Vereniging voor HandeLsexamens op Practische Grondslag. PUZZLE-RIT GEREF. JONGENSCLUB. Dinsdagavond 25 Mei j.l. hield de Ge reformeerde Jongensclub een puzzle-rit. Om de drie minuten startte een liefheb ber, die met behulp van z'n opdrabht moest zorgen de voorgeschreven weg te vinden en op de juiste tijd de controles te passeren. Bij één der controles wachtte de deel nemers nog de verrassing, dat hun dor stige kelen met limonade gelaafd wer den. Jammer was het, dat maar vier van hen zo gelukkig waren deze post te. vinden. Toch was het ook voor de ande ren éen prettige tocht. Vier gelukkige winnaars gingen met een mooie prijs naar huis, terwijl iedere deelnemer als troost prijs nog het fietsvlaggetje van de GJO ontving. Zaterdag 5 Juni, 11 uur: Aanbesteding herbestrating wegen ten gemeente huize. (Zie Off. Publicatie.) Zaterdag 5 Juni: Opening van de Groen te. en Fruitzaak van Slaatje, in het pand van de heer Slot aan de Stations straat (zie annonce). Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag) 30- jarig jubileum N.C.R.V. in. Park Sons beek te Arnhem. Woensdag 9 Juni: Excursie van de afd. Holten van de O.L.M. naar Zuid-Lim burg. Vertrek v.m. 5 uur. Donderdag 10 Juni: Uitstapje Jeugd clubs „Martha" en „Jong Leven" naar Zuid-Limburg. Vertrek 5 uur vanaf O.A.D. Vrijdag 11 Juni: Raadsvergadering des avonds 7.30 uur (zie agenda). Maandag 7 Juni (Pinkstermaandag) Bal in Amicitia (zie annonce). Maandag 7 Juni (Pinkstermaandag) Grote jeugdsamenkomst des avonds onder de Feestbomen (zie annonce). Maandag 14 t.m. Zaterdag 19 Juni: Va- cantie Fa. Gebr. Dikkers (zie an nonce). Maandag 14 Juni: Laatste dag aangifte leerlingen Landbouwhuishoudschool te Markelo. Dinsdag 15 Juni: Jaarlijks uitstapje klanten en personeel fa, C. A. Müller en Zoon naar Giethoorn, Noord-Oost- polder, Urk en Apeldoorn. Opgeven vóór 5 Juni a.s. Woensdag 16 Juni: Uitstapje school kring Espelo naar Den Bosch. Vertrek v.m. 6 uur vanaf de school. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johan, zv Gerrit Steunen berg en Hendrika Rosman, Larenseweg 23. Joanne Hermien, dv Evert Lim- beek en Goosselina Bolks, Kolweg 16. Hendrik Jan, zv Jan Hendrik Jansen en Janna Hulsman, Neerdorp 77. Ondertrouwd: Gerrit Bolink, 27 j., en Heiltje Henrica Landeweerd, 23 j., bei den Holten. Jan Aanstoot, 26 j., en Aaltje Paalman, 23 j., beiden Holten. Gehuwd: Albertus Gerrit Volkerink, 25 j., Holten, en Janna Brinkman, 23 j,, Diepenveen. -Egbert Veneklaas,' 24 j., Almelo, en Arentdina Schutte, 23 j„ Holten. Overleden: Berend Jan Hakkert, 84 j., echtgenoot van Derksken van Zon, Hol ten. BEVOLKING. Ingekomen: G. Megelink, e.v. Wilme- rink, van Goor naar Holterberg 48. F. van Essen van Eibergen naar Oranje straat 75. J. G. Ruiterkamp van Vorden naar Deventerweg 24. R. Nij- meijer van Wierden naar Beuseberg 173. Vertrokken: A. Rosman en gezin van Dorpsstraat 25 naar Rijssen. R. van Blokland en gezin van Borkeld 39 naar Ede. A. G. Volkerink van Neerdorp 95 naar Diepenveen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. Ie Pinkster dag 8.30 uur Ds Knipseheer, 10.30 uur Ds Knipseheer met medewerking van het Kerkkoor. (In deze dienst col lecte voor het Kerkkoor). 2 uur Zon- dagsschooldienst met flanelborden, in het kerkgebouw. 2e Pinksterdag 10 uur Ds Israel, Dijkerhoek. Ie Pinksterdag 10 uur Ds Israel. 2e Pinksterdag geen dienst. Geref. Kerk. Ie Pinksterdag 10 uur Ds Hoogkamp en 3 uur Ds Schenk van Enter. 2e Pinksterdag 10 uur Ds Hoog. kamp. Tijdens de Pinksterdagen is de 3e collecte bestemd voor de Zending 6 op Soemba, RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt op Vrijdag 11 Juni 1954, des avonds 7.30 uur, ten ge- mcentehuize bijeen ter behandeling van de volgende agenda 1. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Voorstel tot benoeming van een on derwijzeres aan de o.l. Dorpsschool in de vacature Mej. G. den Heijer. De enige voorgedragene ismejuffrouw D. Tjepkema te Stiens. 3. Voorstel tot benoeming van ccn wijk verpleegster. De aanbeveling luidt: 1. Mejuffrouw T. C. J. Groeneveld te Ederveen; 2. Mej. M. Riksen te Garderen; 3. Mejuffrouw D. J. Steenhuizen te .Almelo. 4. Voorstel tot benoeming van een ge meente-secretaris. De volgende solli citanten worden hiertoe, in alphabe- tische volgorde, aanbevolen: De heer G. J. Langenbarg, hoofd commies ter secretarie te Does burg en de heer P. C. van der Woerdt, hoofdcommies ter secre tarie te Aalten. 5. Rondvraag. Ruldzuiverheid 'Huidgezondn

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1