Plaatselijk Nieuws Uit liet plaatselijk parlement Het RODE KRUIS helpt U wel.. maar wat doet U? AGENDA No. 21. Jaargang I ZATERDAG 29 MEI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. EUWSBUD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telsf. K 5^88 - 28J, Gemeente gaat rechtsgeding voe ren met onwillige grondeigenaren. De heer H. Wierda hoofd Espelo- Tankwagen voor de brandweer. Nog direct geen natuurbad. De gemeente Holten zal een rechts geding aangaan met een viertal inge zetenen, omdat zij de gronden niet wil len leveren, welke 't gemeentebestuur heeft gekocht in het z.g. complex Bos kamp. De gemeenteraad heeft in zijn Maan dagmiddag gehouden vergadering B. en W. daartoe gemachtigd naar aanleiding van hun voorstel, dat aan de agenda werd toegevoegd. De burgemeester, Mr. W. H. En klaar, wees er bij de toelichting van dit voorstel op, dat er in het complex Bos kamp nogal wat grond gekocht is, maar dat de koopacten niet met die voort varendheid zijn afgewerkt als wel wen selijk was. Naar aanleiding van de grondaanko pen van de heren Franke en Tukkers, die vrij belangrijke bedragen ontvan gen wegens schadeloosstelling voor kleine opstallen, vruchtbomen enz., hebben de heren W. Aaftink, J. W. Kevelam en W. Steunenberg thans ge zegd: „Wij doen het niet meer, wij heb ben ook schade en wensen eveneens 'n schadeloosstelling". Er is door hen geen schade geclaimd, aldus de burgemeester. De koop is ge sloten en er is met deze mensen naar eerlijkheid en billijkheid gehandeld. Het college is daarom van oordeel, dat met hen een procedure in kort geding moet worden aangegaan om de levering van de grond door middel van dwang som af te dwingen. Naar aanleiding van vragen van de heren Landeweerd, Jansen en Klein Velderman wees de voorzitter er op, dat steeds gezegd is: aan de grondprijs van f 0.50 en f2.50 houden wij vast. Al zouden wij in ons hart meer willen geven, wij zouden ons ernstig blameren, indien we er nu wat bij zouden geven. De heren Veneklaas Slots en Soer betreurden het, dat degenen die bij de grondaankopen direct van goede wille zijn geweest, thans geen, en zij die het hoofd er tegen in gezet hebben, een grote schadeloosstelling ontvangen. De raad voelde echter, dat hier geen andere weg te bewandelen was, omdat de koopovereenkomsten gesloten waren en ging accoord met het rechtsgeding. Ook de heer Hartsuiker zal in rech ten worden aangesproken. Hij heeft zich bereid verklaard zijn grond te verkopen, mits aan anderen voor gelijksoortige grond niet meer zou worden gegeven. De heer Hartsuiker beroept zich op de betaling aan de Boerenleenbank, maar deze grond staat in het uitbrei dingsplan aangegeven als bouwterrein. Er is door hem met de architect gespro ken en de wethouders zijn er geweest, maar wij hebben, aldus de voorzitter, overeenstemming en de heer Hartsui ker moet in het proces dan maar aan tonen, dat wij anderen meer geven. De heer Dikkers meende, dat de heer Hartsuiker sterk staat, omdat door hem gesproken wordt van soortgelijke grond, maar de voorzitter wees er op, dat de Boerenleenbank meer meters van een rijksdaalder heeft. Tankauto brandweer. Bij de aanvang van de vergadering, waarin de heer Rietberg afwezig was, deelde de voorzitter nog mede, dat. Ged. Staten een tankwagen voor de brand weer willen goedkeuren. Hiervoor is f25.000 op de lijst van kapitaalsuitga ven, behorend bij de begroting van '54, gezet. B. en W. willen echter met een afge rond voorstel komen, zodat in deze ver gadering nog geen begrotingswijziging ter tafel ligt. De raad had tegen dit beginsel-besluit geen bezwaar. Er werd nogal langdurig van gedach ten gewisseld over een voorstel van B. en W. om de algemene politieverorde ning aan te vullen met een bepaling van de volgende inhoud: „Het is zonder vergunning van bur gemeester en wethouders verboden om voorwerpen, of waren van welke aard ook te koop, in ruil of om niet te vragen, hetzij op, aan of" langs de openbare we gen, hetzij aan de huizen." Het is volgens de politie moeilijk om op te treden tegen de toenemende ver kapte bedelarij, zo lichtte de burgemees ter dit voorstel toe. Men biedt wat ga lanterie aan, maar het gaat in hoofd zaak om lompen en oude kleren. De huisvrouwen ondervinden hier zeer veel hinder van, terwijl tegen deze mensen niet kan worden opgetreden, omdat zij dikwijls een ventvergunning hebben. Het.is wenselijk om hieraan zoveel mo gelijk een einde te maken. De heren Aaftink en Klein Velder man waren bevreesd, dat ook de bona fide opkopers onder dit vergunning stelsel zullen vallen, hetgeen h.i. niet nodig is. De heer Landeweerd wilde weten of de lichamelijk gebrekkigen of verkopers van landbouwwerktuigen hieronder zullen vallen. De bonafide handel heeft hiervan geen last; het gaat er alleen om de politie een wapen in handen te geven om de verkapte bedelarij tegen te gaan, aldus de burgemeester. De raad ging met 't voorstel accoord. Met 7 tegen 3 stemmen werd tot hoofd van de O.L. school te Espelo benoemd de heer H. Wierda, onderwijzer te Die penveen. De heer G. ten Velde, 'n oud plaatsgenoot, die niet op de voordracht stond, kreeg de drie stemmen. INDUSTRIEVESTIGING. Over de wenselijkheid van industrie vestiging bleek bij de vroede vaderen weinig verschil van mening te bestaan, toen de heer Wansink bij de rondvraag de vraag aan de orde stelde of aan de ingezetenen, die op verzoek van de in- dustriecommissie in de gemeente rond gaan om meisjes en mannelijke werk krachten te noteren voor eventuele vestiging van bedrijven, geen kleine vergoeding voor hun werk kan worden toegekend. De heer Wansink deed als lid van de commissie zelfs de zeer positieve mede deling, dat zich hier onmiddellijk een confectiebedrijf zal vestigen, indien er 70 meisjes beschikbaar zijn. Als er werkloosheid komt, dan wor den naai' zijn mening, in de steden die mensen het eerst ontslagen, welke van buiten komen en aan wie men reiskos ten moet betalen. Het is daarom beter te zorgen zelf wat kleine industrie te bezitten. De voorzitter voelde er weinig voor om de mensen die rondgaan te betalen. Het is te betreuren, dat dit nodig is en dat de belanghebbenden zich zelf niet tijdig opgegeven hebben. Naar aanleiding van de door de heer Jansen geopperde idee om de vrouwen verenigingen rond te laten gaan, uitte de heer Landeweerd de vrees, dat er bij deze geen eenparigheid zou bestaan. Er is z.i. nog volop werk te krijgen. Spr. ziet echter wel het belang in van indu strie in de toekomst. Ook de heren Aaftink, Klein Velder- man en Soer drongen aan op een kleine vergoeding voor het rondgaan. Eex'st- genoemde wees er op, dat hier het al gemeen belang gediend wordt en dat men een blik in de toekomst moet dur ven te slaan. Industrievestiging zal geen schade doen aan het natuurschoon. Een parig heeft de raad besloten tot aankoop en aanleg van industrieterrein. Het is thans van het hoogste belang, dat er verder gewerkt wordt.. Wij moeten thans proberen in dit op zicht iets te volbrengen, aldus de heer Klein Velderman. Na deze lange aanloop werd tenslotte besloten de Industriecommissie een be drag van f 75.beschikbaar te stellen, waarmede zij dan naar eigen inzicht kan handelen. Gevaar voor de kinderen. De heer Klein Velderman verklaar de het onverantwoordelijk te vinden, dat bij de in aanbouw zijnde nieuwe dorpsschool op Zondag geen wacht aan wezig is. De kinderen spelen zelfs op 't dak en als er een ongeluk gebeurt, wie is er dan aansprakelijk voor? De voorzitter zeide, dat men de aan nemer moeilijk kan opleggen een wacht te plaatsen. De ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen, maar hij hoopt, dat zij in de krant zullen lezen hoe de zaken er bij staan. Met de gemeente Rijssen is overeen stemming bereikt over de electrificatie van de Lichtenberg, zo deelde de burge meester mee op een vraag van de heer Landeweerd. De cijfers zijn nog niet klaar en er moet nog een gemeenschap pelijke régeling komen, maar de zaak komt nu spoedig aan de orde. Natuurbad-plannen. B. en W. rekenen er niet op, dat het natuurbad uitkan, als dat er eenmaal is, aldus verklaarde burgemeester Enklaar naar aanleiding van een vraag van de heer Soer of het wenselijk is de bad hokjes van de Zwemvereniging „Nep- tunus" aan de Schipbeek, die door de jeugd schandelijk vernield zijn, nog te herstellen. De heer Soer stelde deze vraag om dat er Dinsdagavond een vergadering over dit herstel zal worden gehouden en blijkens mededeling van de voorzit ter de plannen voor het natuurbad bij B. en W. zijn binnengekomen. Ziet, dat U „Neptunus" nog reilend en zeilend houdt, want het kan nog wel een paar jaar duren, dat het natuurbad er is, was het antwoord van de burge meester. Wij willen met de zwembad plannen wel voortgaan en zien wat mo gelijk is, maar er moeten enorme be dragen geïnvesteerd worden. Wij heb ben daarbij over Ged. Staten niet te klagen, maar nu de wet op de finan ciële verhouding nog niet klaar is, mo gen de gemeenten maar bepaalde bedra gen investeren. Thans is reeds aan de orde voor scholenbouw vier ton, straks komt het gymnastieklokaal met een ton en het zwembad vraagt anderhalf tot twee ton; het moet in Den Haag ook allemaal maar toegestaan worden. Een zwembad is onmisbaar voor Hol ten, zo merkt de heer Soer op, maar wethouder Teeselink wijst er op, dat de ontwerpers yan het plan juist de vrees hebben geuit, dat de vreemdelingen naar de omliggende plaatsen zullen gaan, waar reeds natuurbaden zijn. Als deze werken allemaal gebeuren moeten, dan blijft de boer op de zand wegen rijden, volgens de wethouder. Men kan dit wel wenselijk achten, maar het moet ook allemaal maar kunnen. Dan raken we alle vreemdelingen kwijt, aldus de heer Wansink. De voorzitter is het er mee eens, dat men zich in het belang van het vreem delingenverkeer een offer zal moeten getroosten. Als met de inkomsten de exploitatiekosten kunnen worden ge dekt, dan moet de gemeente de last van rente en aflossing maar dragen. Wat de hulp aan „Neptunus" betreft wil hij de vergadering maar eerst af wachten. Bij de aanvang van de rondvraag brengt de heer Soer nog ter sprake de uitbreiding van het zomerhuisjesterrein en de haveloze toestand van de gemeen tewoning, bewoond door de heer Len- sink. Inderdaad kunnen op deze grond drie huisjes gebouwd worden en niet twee, zoals de voorzitter zich herinnert gezegd te hebben. Aan de woning zal aandacht worden besteed. De heer Wansink informeert naar het spraakonderwijs. Aan de betrokken le raar is geadviseerd zich met Dr. Bense in verbinding te stellen, die deze zaak als schoolarts voorbereid heeft. De heer Aaftink vraagt naar opme tingen in het Holterbroek bij de Laren- seweg, welke zouden geschieden voor de waterzuiveringsinstallatie, terwijl de gemeente reeds grond geruild heeft voor dit doel op een andere plaats. Zuiveringsinstallatie. De voorzitter wijst er op, dat deze meting geschiedt omdat de heer Aaf tink destijds op deze plaats gewezen heeft. Het ingenieursbureau wil dat eens onderzoeken. Als de oorspronkelij ke plaats niet goed is, is het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De heer Klein Velderman vraagt naar de begroting van de Helhuizerweg. Er is met de heren gepraat, aldus de voor zitter, en gezegd, dat er dit jaar nog wel niets van zal komen. Ook is gezegd, dat men met de vrijwillige bijdragen beter uit de hoek moet komen. De heren Klein Velderman en Wan sink wijzen op het gering aantal bewo ners bij sommige delen van de weg. Men kan h.i. niet te hoge eisen stellen. Nadat de heer Jansen nog gevraagd heeft om zo mogelijk de plaatselijke zakenlieden in te schakelen bij aankoop van de tankwagen voor de brandweer, sluit de voorzitter de vergadering. Adv.-prijs115 m.m. a contant),f 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 60 JAAR GETROUWD 60 belangrijke vredestaken Kent U ze...? Denk eens aan holp bij rampen, bloedtransfusie, hoornvliesoverbrenging voor blinden, moedermelk voor zwakke baby's beentransplantatie, boottochten voor invaliden, welfare-werk in ziekenhuizen en thuis, lectuur voor patiënten, hulpposten langs de wegen... Dit zijn slechts enkele van de meer dan 60 manieren waarop Uw Rode Kruis helpt. U hebt die hulp nog nooit nodig gehad? Wees blij! Maar dan reden te meer Uw Rode Kruis bij te staan; te geven! Zoveel U missen kunt... MELKERS DEDEN EXAMEN. Dezer dagen werd op de boerderijen van de heren Berghuis en Schoorlemmer te Heeten het melkersexamen afgeno men voor de cursisten van de door de Coöp. Fabriek van Zuivelproducten „De Vrijheid" alhier gehouden cursus. De volgende deelnemers verwierven een diploma. Met uitmuntende uitslag: Egb. Aaltink, H. J. Bleuming, J. B. Ve neklaas en mej. J. Kolkman. Met zeer goede uitslag D. Harting. Met goede uitslag: Jhr. H. J. v. Coe- verden, B. Volkerink, J. Nijland, W. Bosscher en A. D. Jansen. Het was Woensdag voor het echtpaar J. Vincent en H. Vincent-Bosman, Beu- seberg 22, dat hiernaast is afgebeeld, wel een zeer bijzondere dag. Het vierde onder de gezegende om standigheden van een nog vrij goede gezondheid zijn 60-jarig huwelijksfeest. Man én vrouw zijn resp. 84 en 81 jaar. 's Morgens kwam Ds Is raël, namens de kerkeraad der Ned. Herv. Kerk het bruidspaar feliciteren en 's middags bracht de burgemeester Mr W. H. Enklaar een bezoek aan de bejaarde echtelieden. Vanzelfsprekend ondervonden zij veel belangstelling van de zijde der familie Sr**, en buren. In verband met hun hoge leef tijd wilden zij niet gaarne veel drukte hebben en bleef o.a. een serenade van H.M.V. achterwege. Bij de vele gelukwen sen voegen wij ook gaarne de onze. CONCOURS-HIPPIQUE VAN „DE BERGRUITERS". Flinke belangstelling bij hippisch festijn. Bergruiters wonnen 24 prijzen. Voor het streekconcours, dat Hemel vaartsdag in de weide bij café De Poppe door de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters werd gehouden, bestond 'n flinke belangstelling. 's Morgens werden de dressuurproe- ven gehouden, waarbij de ingeschreven landelijke ruiters onder leiding van hun instructeur, onder het critisch oog van de jury, de dressuurproeven hebben af gelegd in de klassen N en B. De jury bestond uit mej. H. E. J. M. ten Bos uit Almelo en de heren A. Woestenenk te Laren (G.), J. H. Meijer te Markelo, G. J. Kottelenberg te Markelo, W. Cop- poolse en G. Meinders te Utrecht, ter wijl de Kon. Federatie was vertegen woordigd in de persoon van de heer C. Rottink te Welsum. Het middagprogramma werd geopend met een grote parade van alle deelne mende verenigingen onder leiding van de voorzitter-instructeur van „De,Berg ruiters", de heer H. Beldman. Tijdens deze parade gaf de heer Woestenenk via de geluidsinstallatie van Radio Bouw huis een toelichting op het programma. O.L.M. KREEG COMPLIMENT VOOR LEDENWERF-ACTIE. Excursie naar Limburg. In een vrij goed bezochte ledenver gadering der OLM-afdeling, die Maan dagavond plaats vond in hotel Hol ter- man, heeft de voorzitter, de heer A. J. Pekkeriet, medegedeeld, dat de heer J. H. Veneklaas tot secretaris der afdeling is gekozen in de plaats van de heer H. Vos man, die in de vorige vergadering aftrad. De heren G. J. Rietberg en A. Reilink zullen resp. als tweede voorzitter en tweede secretaris optreden. Hij deelde voorts mede, dat de afde ling Holten tweede geworden is in de ledenwerfactie van Overijssel. Het hoofdbestuurslid, de heer J. H. Sprokkercef, noemde deze mededeling, die de voorzitter zo langs z'n neus weg deed, wel een compliment waard, vooral als men bedenkt hoe moeilijk het is de mensen aan een organisatie te binden. De heer Sprokkereef verwachtte, dat de be langstelling echter zal toenemen door het Landbouwschap, de eerste vrucht van de PBO, waarin de boeren slechts zeggen schap zullen hebben langs de weg van hun standsorganisaties. De heer Veneklaas wees er nog op, dat er nog delen van de gemeente en naaste omgeving braak liggen voor ledenwer ving. Hij noemde o.a. de Lichtenberg en Okkenbroek. In aansluiting op dit punt werd uit voerig gesproken over de contributie- inning. Een vroege afdracht aan 't hoofd bestuur brengt 2,5 procent meer in het laadje van de afdeling, maar men durfde het met het oog op de bedrijfsomstan digheden door het slechte weer niet aan om thans reeds,bij de leden aan te klop pen. De vergadering gaf tenslotte de voor keur aan een inning door de bestuursle den. en helpende leden door het contact van man tot man, dat door deze wijze van inning ontstaat. Uitvoerig werd gesproken over een drietal plannetjes voor een excursie, dat de secretaris had gemaakt, n.l. naafi Limburg, Twente of omgeving, Arnhem en Nijmegen. Het eerstgenoemde kost iets meer, maar daarvan gaat ook de meeste bekoring uit. Nu de hooioogst ze ker laat zal vallen, besloot men vóór 10 Juni a.s. een tocht per OAD naar Lim burg te maken. De rondvraag bracht aan het licht, dat de reeënschade in Espelo nog niet is op geheven en dat ook de konijnenplaag weer hand over hand toeneemt. Het wordt hoog tijd, dat hierin thans verandering komt. Van deskundige zijde was geadviseerd de betrekkelijke jachttereinen geheel af te gazen. Besloten werd, dat het bestuur met de meeste spoed stappen zal ondernemen om de landbouwers van deze wildschade te verlossen. Lezing van de heer Rietberg. In de eerste helft van deze bijeenkomst heeft de heer W. Rietberg, assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, een zeer gedocumenteerde lezing gehouden over „De Rundveehouderij". Wij hopen in ons volgend nummer op I deze lezing terug te komen. Vrijdag 28 Mei, 8 uur: Verkiezing van ambtsdrager N. H. Kerk in Irene. Maandag 31 Mei, 7-30 uur: Vergadering Boerendochtersvereniging in Stations koffiehuis Kalfsterman. Vrijdag 4 Juni, 's avonds 7.30 uur: Va- cantiebonnen Verzilvering Bouw- en Nevenbedrijf voor Hemelvaartsdag en ,2e Pinksterdag bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25. Zaterdag 5 Juni, 11 uur: Aanbesteding herbestrating wegen ten gemeente huize. (Zie Off. Publicatie.) Zaterdag 5 Juni: Opening van de Groen te. en Fruitzaak van Slaatje, in het pand van de heer Slot aan de Stations straat (zie annonce). Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag) 30- jarig jubileum N.C.R.V. in Park Sons- beek te Arnhem. Maandag 7 Juni (Pinkstermaandag) Bal in Amicitia (zie annonce). Maandag 7 Juni (Pinkstermaandag) Grote jeugdsamenkomst des avonds onder de Feestbomen (zie raambil jetten) Woensdag 9 Juni: Excursie van de afd. Holten van de O.L.M. naar Zuid-Lim burg. Vertrek v.m. 5 uur. Maandag 14 Juni: Laatste dag aangifte leerlingen Landbouwhuishoudschool te Markelo. Dinsdag 15 Juni: Jaarlijks uitstapje klanten en personeel fa. C. A. Müller en Zoon naar Giethoorn, Noord-Oost- polder, Urk en Apeldoorn. Opgeven vóór 5 Juni a.s. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrie Hendrikje, dv. W. Drent en G. Kolkman, Oranjestraat 18. Hendrika Willemina, dv. G. M. Mark voort en D. de Vries, Burg. v. d. Borch- straat 13. Ondertrouwd: Derk Jan Nijhuis, 26 jr., Markelo en Hermina Bekkernens, 26 jr., Holten. Gehuwd: Gerrit Beltman, 29 jr., Hel- lendoorn en Derk je Jantje Hogenkamp, 19 jr., Holten. Berend Jan Hendrik Bronsvoort, 27 jr. en Hendrika Johanna Nijland, 26 jr., beiden te Holten. Hendrik Bekkernens, 29 jr. en Janna Frederika Nijland, 24 jr., beiden te Hol ten. Overleden: Johanna Gerdina Stege- man, 76 jr., echtgenote van B. Kluin- steker, Holten. Ingekomen: R. Hoogland en gezin van Zeist naar Holterberg 72 Vertrokken: J. Stoevenbelt en gezin van Beuseberg 86 naar Markelo. G. J. Schippers van Larenseweg 24 naar Har- denberg. J. D. Jansen en gezin van Holterberg 26 naar Raalte. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Is rael; 10.30 uur Ds Israël (Bediening H. Doop). In beide diensten collecte voor de Hervormde Emigratie-com missie. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor de Hervormde Emigra tie-commissie. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Evangelisatie in de classis. PUZZELECLUB „DE TOEKOMST". Op Zondag 23 Mei hield de puzzled ub „De Toekomst" te Dijkerhoek een puzzle- rit per fiets. 59 jongens en meisjes uit Dijkerhoek, Okkenbroek, Loo en Zuid- Loo, Bathmen en het Holterbroek namen er aan deel en startten om de 2 a 3 mi nuten bij de korenmolen van de Co öperatie aldaar. De rit ging over Dij kerhoek, Lettele, Okkenbroek, de Wa terhoek en terug naar de startplaats, die tevens finish was. Het was voor velen een hele puzzle om in Okkenbroek de weg goed te vinden, maar de meeste deelnemers bereikten de finish wel. De uitslagen waren als volgt: le prijs (grote glazen schaal)Bertha Nekkers uit Loo en Bertha Kolkman uit Dijkerhoek, 2e prijs de dames G. Leunk en D. Lub- bersen uit Espelo. 3e prijs Markvoort en Krieger, Espelo. 4e prijs J. Steenbergen, Waterhoek, 5e pr. J. ten Dam en G. Kolkman, Espelo. Begunstigd door het mooie weer was de rit voor alle deelnemers een aardige attractie. VRIJSTELLING DIENSTPLICHT. Aan de dienstplichtige der lichting. 1953 E. J. Keuterman, Holterbroek. is voorgoed vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaar heid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1