Plaatselijk Nieuws )L HïtniËfl hand Gelei Arbeidskrachten gevraagd He, RODE KRUIS helpt U wel.. maar wat doei UP TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA Advertenties tijdig opgeven. No. 20. Jaargang i ZATERDAG 22 MEI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. OLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf83 - 281f Adv.-prijs115 m.m. (d contant) f 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 landbouwhuishoudonderwijs. Veel meisjes van het platteland, die na het verlaten van de lagere school geen Mulo of Middelbaar onderwijs i volgen, zijn tegenwoordig in de gelegen heid de tweejarige primaire cursus op een landbouwhuishoudschool in eigen i dorp of naaste omgeving te volgen. Tot deze cursus kunnen die meisjes worden toegelaten, die zes klassen van i de lagere school hebben doorlopen. De i leerlingen van deze cursus zijn dus nog leerplichtig en zij moeten dan ook alle dagen naar school, evenals dat op de lagere school het geval was. Dit onder- wijs geeft de meisjes een algemene vor- i ming, welke past bij haar vrouwelijke aard en bij haar leeftijd. Door verschillende omstandigheden echter zijn er ook meisjes, die geen ver volgonderwijs hebben genoten. Speciaal voor deze meisjes zijn de landbouwhuis- houdcursussen bedoeld, die, in de plaat sen waar geen landbouwhuishoudschool staat, worden gegeven in een of andere lokaliteit, welke zo goed mogelijk wordt ingericht voor de lessen in koken en naaien. Behalve deze vakken omvatten de lessen gezondheidsleer, voedingsleer, huiselijke ziekenverpleging en tuinbouw. Bij laatstgenoemd vak wordt zo moge lijk ook practisch gewerkt. De kookles sen worden wel onder wat primitievere 1 omstandigheden gegeven dan in de hier- I voor speciaal ingerichte landbouwhuis houdschool, maar de gehele voorziening voor deze lessen is toch dusdanig, dat - er uitstekend gewerkt kan worden. De cursussen zijn bedoeld voor meis jes van 16 jaar en ouder, die dus al wat dichter bij haar toekomstige bestemming staan dan de leerlingen van de primaire opleiding. De lessen aan de oudere meis jes zijn dan ook meer direct gericht op de taak van de vrouw op het platteland en geven een huishoudelijke vorming, welke voor ieder meisje van belang is, ook voor haar, die haar bestemming niet vindt in de verzorging van een eigen gezin. Op de landbouwhuishoudcursus tracht men ook de meisjes ertoe te brengen zich te bezinnen op haar taak in het ge zin en in de plattelandsgemeenschap. Deze taak vraagt inzicht in en aanpas- sing bij omstandigheden, welke in onze i tijd dikwijls snel veranderen. De plattelandsgemeenschap heeft, juist ook in de kring der jongeren, men sen nodig, die zich verantwoordelijk \tfeten voor de opdracht, die ze in deze gemeenschap hebben te vervullen en zich daarvoor willen inzetten. Het landbouwhuishoudonderwijs pro beert een steentje bij te dragen tot het besef en de vervulling hiervan bij de plattelandsmeisjes. Het ligt in de bedoeling, dat bij vol doende deelname in September a.s. in Holten een landbouwhuishoudcursus be gint,-waarvoor naar de desbetreffende advertentie in dit blad wordt verwezen. CONCOURS-HIPPIQUE VAN „DE BERGRUITERS". Aan het grote concours hippique, dat Hemelvaartsdag door de Land. Rijver- eniging „De Bergruiters" op het terrein bij 't café „De Poppe" aan de Marke- losestraatweg wordt georganiseerd, zal worden deelgenomen door de Lanelijke Rijverenigingen „Diepenheim", „Marke- lo", „Zevenbuurtschappen" te Delden; „De Hertruiters" te Hellendoorn; „De Esruiters" te Wierden; „Loolee-ruiters" te Almelo, en „De Bergruiters" te Hol ten. Voor het springconcours B, L en MZ hebben resp. 35, 12 en 3 ruiters inge schreven. De aangifte voor het nummer één- span-tuigpaarden is zeer bevredigend te noemen. Het programma vermeld verder: Dres suur acht- en viertallen, klavertje drie, vrijheidsdressuur enz. Kortom een pro gramma dat er zijn mag en waaraan de liefhebbers van paardensport hun hart kunnen ophalen. Ongetwijfeld zal er voor het concours van „De Bergruiters" weer een zeer grote belangstelling bestaan. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. DOOR AUTO GESCHEPT. Onze plaatsgenoot, de heer W. van Diepen, schilder bij de heer H. J. H. Stokkers, bracht het er Donderdagmor gen wonder goed af toen hij ter hoogte van zijn patroon, zonder blijkbaar vol doende op het verkeer te letten de weg overstak. Hij werd door een volkswa gentje als het ware geschept, maar be kwam slechts lichte verwondingen aan het gelaat. Zijn rijwiel werd echter hele maal in elkaar gedrukt. TEGEN FIETS BEBOTST. Door het plotseling oversteken van de Oranjestraat bij Pieffers met zijn transportrijwiel door de heer B. B. al hier, kwam mevr. D. Sluiter-Aaftink daarmede in botsing. Zij kwam te vallen en brak twee vingers van haar rechter hand, zodat zij naar het Algemeen Zie kenhuis in Deventer moest om daar be handeld te worden. Een vorstelijke handverzorging Industrievestiging in onze gemeente is, behalve van verschillende andere fa toren, voor een belangrijk deel afhanke lijk van het aanbod van arbeidskrach ten uit eigen plaats en omgeving. Bij de onlangs gevoerde campagne ten behoeve van 't aantrekken van arbeids krachten voor een hier te vestigen con fectiebedrijf heeft zich reeds een groot aantal meisjes opgegeven. Maar dit aan tal was net even beneden de maat om te kunnen zeggen, dat dit voldoende is voor de fabriek, welke hier een neven- bedrijf wil stichten. De Industriecommissie, welke zich voor de industrialisatie onzer gemeente beijvert, heeft bij haar pogingen daar toe kunnen constateren, dat er wel meerdere meisjes en mannen beschik baar zijn, indien zich hier een bedrijf zou vestigen, maar zij schromen nog zich aan te melden. En toch is het van het grootste belang, dat hun namen bij de commissie bekend zijn. Er zal voor vele jonge mensen op den duur geen toekomst zijn en daarom moet er iets gebeuren. Er moet industrie ko men, maar dan moet men de beschik king hebben over de namen en adres sen van de arbeidskrachten, welke de bedrijven die helemaal niet zo groot van opzet worden gedacht kunnen bevolken. Maar het gaat allemaal te langzaam, als het aan het initatief van de werkne mers zelf wordt overgelaten. Men wil eerst de kat uit de boom kijken, maar ondertussen missen wij in Holten de bus, welke ons de aansluiting met de indu strie kan verschaffen. Op verzoek van het Gemeentebestuur en de Industriecommissie hebben zich nu mannen uit verschillende delen van de gemeente beschikbaar gesteld om de ingezetenen te bezoeken en hen te vra gen of er in de gezinnen arbeidskrach ten voor de industrie beschikbaar zijn. Het gaat daarbij in de eerste plaats om meisjes, omdat daarvoor concrete plan nen op tafel liggen. Hen. wordt geboden een prettige werkkring, een goede so ciale verzorging en leerzaam werk, waar zij in hun latere leven ook nog iets aan kunnen hebben. Het grote voordeel van werk in eigen plaats springt direct in het oog; men is veelal in staat in de middagpauze thuis te eten. Maar bovenal en dat is. voor meis jes heel belangrijk geen bus- of trein reizen met de geestelijke en zedelijke gevaren daaraan verbonden. De inventarisatie van de mannen, om het zo maar eens uit te drukken, ge schiedt met het oog op de te verwach ten aanvragen van andere soorten van bedrijven en om op alles voorbereid te zijn. De ingezetenen, die rond zullen gaan, zijn de heren J. Aanstoot, J. Beldman, J. Jansen, H. W. Kromdijk, Lodeweges, Joh. Wolters, B. J. Meijer, H. Soer, J. Klein Lankhorst en T. Noteboom. Hun aantal zal nog met enkele namen wor den uitgebreid. Zij zullen gaarne alle namen noteren "van hen, die in eigen plaats in een evt. fabriek zouden willen werken. Ook de meisjes, die nog maar 14 jaar zijn, kun nen zich nu reeds opgeven om in de toekomst geplaatst te worden. PLATTELANDSVROUWEN SLOTEN HET SEIZOEN AF. De afdeling Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen hield Vrijdagavond van de vorige week in hotel Holterman onder leiding van de vice-presidente Mevr. B. BeijersHolterman haar laat ste bijeenkomst van het afgelopen sei zoen. In haar openingswoord wees de presi dente op de tentoongestelde werkjes van de handwerkcursus, welke in de afgelo pen maanden in het Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman gegeven werd door Mej. Z. Slot uit Enter, en die een zeer aardig resultaat heeft opgeleverd. De 15 lessen hebben voor de deelnemende dames zeer veel vrucht afgeworpen. In de functieverdeling van het bestuur zijn enkele wijzigingen gekomen, zo werd door haar medegedeeld. Zij nam het vice-presidentschap over van Mevr. H. BoodeRensen het penningmeester schap overdroeg aan Mevr. H. Boode Meijerman. Mevr. M. MeijerDillinger werd gekozen tot 2e secretaresse. Bij de behandeling van enkele inge komen stukken, o.a, een verzoek van de Holtense Handelsvereniging om haar behulpzaam te zijn bij 't organiseren van de autotocht voor de ouden van dagen, waarop echter geen beslissing kon wor den genomen, hield onze plaatsgenoot, de heer Piet Bos, zijn bekende praatje over de fauna van de Holterberg. Onder grote aandacht van de dames vertelde hij van het reewild, van de uilen, de nachtzwaluw of geitenmelker, over de intelligentie van de toren kraaien en toonde daarbij tal van ge prepareerde dieren. Ook het verhaal van Chefke, de stroper, viel zeer in de smaak en er werd hartelijk om ge lachen. Bij het bedankje van de presidente voor de belangeloos verleende medewer king aan deze avond werd hem een klein presentje' aangeboden. Een uitvoerig verslag van Mevr. Na gelhout over de bondsvergadering in Utrecht, moest wegens tijdsgebrek tot het najaar blijven overstaan. VERGADERING GEMEENTERAAD. De gemeenteraad komt Maandag 25 Mei 1954, nam. 2.30 uur, ten Gemeente huize bijeen ter behandeling van de vol gende agenda: 1. Notulen van de openbare vergade ring van 25 Maart 1954. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Voorstel tot aanvulling van de algemene politieverordening. 4. Verzoeken om een vergoeding van reiskosten voor het bezoeken van lagere scholen ex. Art. 13 der L.O.-wet 1920. 5. Voorstel tot benoeming van een hoofd der O.L. school te Espelo. De enige voorgedragene is de heer H. Wierda, onderwijzer aan de O.L. school te Diepenveen. 6. Rondvraag. PSEUDO-VOGELPEST. Onder de pluimveestapel van de heer J. W. Temmink in het Holterbroek werd pseudo-vogelpest geconstateerd. Bijna honderd kippen een een aantal kuikens moest worden afgemaakt. Men kan deze voor de boeren scha delijke ziekte nog maar niet onder de knie. krijgen. Dit is al weer het vierde geval in het afgelopen halfjaar. 60 belangrijke vredestaken..* Kent U ze...? Denk eens aan hulp bij rampen, bloedtransfusie, hoornvliesoverbrenging voor blinden, moedermelk voor zwakke baby's beentransplantatie, boottochten voor invaliden, welfare-werk in ziekenhuizen en thuis, lectuur voor patiënten, hulpposten langs de wegen... Dit zijn slechts enkele van de meer dan 60 manieren waarop Uw Rode Kruis helpt. U hebt die hulp nóg nooit nodig gehad? Wees blij! Maar dan reden te meer Uw Rode Kruis bij te staan; te geven! Zoveel U missen kunt... DE HOLTENSE JEUGD BOUWDE DORPEN. Tal van ouders hebben Maandagmid dag een bezoek gebracht aan Irene. Maar het waren er veel te weinig, want de tentoonstelling „Bouw een Dorp", welke hier slechts voor luttele uren gehouden werd, was de moeite waard om hen eens te tonen, wat kinderen van zo omstreeks 1014 jaar vermogen, wanneer hun dadendrang in goede banen wordt ge leid. Het aardige initiatief voor deze ten toonstelling ging uit van de heer C. G. Bal, die als vertegenwoordiger van de bekende verzekeringsmaatschappij „De Nederlanden van 1845" de beschikking kreeg over enige bouwplaten en het daarheen wist te leiden, dat hij tal van jongens en meisjes aan het werk kreeg om de bouwplaten tot aardige cartonnen huisjes te transformeren. Toen het een maal zo ver was er werden tenslotte 100 bouwplaten uitgegeven kwam hij op de goede gedachte de kinderen hier aan nog wat meer werk te doen beste den door hen van deze huisjes dorpen te laten maken en deze ten toon te stellen. Er is bijzonder aardig gebouwd en geknutseld en al moeten wij toegeven, dat in verschillende gevallen dit knut selwerk niet uitsluitend door de kinderen is verricht, er zijn toch werkelijk heel, aardige bouwsels tot stand gekomen. Dorpjes, welke hun verlichting, ver keerstekens, plaveisel, trottoirs, brug getjes en zelfs hun vervoersmiddelen niet misten. Sommige waren bouwkundig en aesthetisch zeer goed verzorgd, maar daar hadden vader of een oudere broer natuurlijk wel een beetje de hand bij in Hun beoordeling van de beste inzen dingen luidde als volgt: Groep A (degenen, die zich aan de juiste oppervlakte van 1 meter gehou den hadden)1. Jan Willem Pel 82/s pt. 2. Hannie Achterkamp 8V3 pt.; 3. Gerrit Joh. Rouwenhorst l2/z pt.4. Kees van Bruggen 7*4 pt.; 5. Jenny Crans 7Vs pt.. Groep B (groter oppervlakte dan 1 m2)1. Jan Paalman 82/3 pt.2. Jan Brouwer 8 pt.3. Bertha Dollekamp 7% pt.4. Herman Beltman 72A pt. Groep C (kleiner oppervlakte dan 1 m2)1. Evert Denekamp 8V3 pt.2. Hen. drik J. Dikkers 7% pt.3. Mansje Klein Velderman 7V.3 pt. De eerste prijswinnaars kregen een boekenbon en andere enkele ballpoints, verjaardagkalenders enz. De prijsuitreiking werd 's avonds bij gewoond door de heer Hennis, directeur van het bijkantoor voor Overijssel te Deventer, en zijn echtgenote, en de heer P. R. Beukema, inspecteur van de maat schappij, als mede door de juryleden Van de Bovenkamp en Louwerse. j De heer A. Westerik, die ook aan het plan medewerkte, heeft voor het uit reiken der prijsjes de maatschappij be dankt voor het beschikbaar stellen van de 'platen en de heer Bal voor de prijzen en het huren van de zaal, waarin men de bouwsels kon bewonderen. Hij zag in de inzendingen een perspectief voor een hobbyclub, op welker tot standkoming hij nog steeds hoopt. De 49 inzendingen, want de helft van de bouwplaataanvragers had nog verstek laten gaan, werden gekeurd door de jury, welke gevormd werd door de burgemees ter, Mr Enklaar, en de architecten de heren L. C. van de Bovenkamp en Jac. Louwerse, ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag. OVERIJSSELRIT 1954, De gezamenlijke motorclubs in Over ijssel organiseren op Zaterdag 29 Mei a.s. een goede betrouwbaarheidsrit, welke ge noemd kan worden een trainings wedstrijd voor de zesdagenrijders en de KNMV- kampioenswedstrijd. Deze wedstrijd telt mee voor de puntentelling der KNMV. Er wordt gereden in een z.g. tourkiasse. welke om 14 uur start in Ommen en via het merengebied van Overijssel en de Noord-Oost-polder gaat naar de finish bij hotel ,.'t Lösse Hoes" op de Holterberg. waar de rijders des avonds zullen aanko men. En voorts in een sportklasse met verschillende rubrieken, waarvan de start des voormiddags 10 uur plaats vindt bij ,,'t Lösse Hoes" en waarvan de rijders tegen het einde van de middag worden terugverwacht. Deze rit telt mee voor de bovengenoemde puntentelling. Zij gaat meer door het Zuid-Oostelijk deel der provincie. Het secretariaat is gevestigd ten huize van de heer II. W. Goorman, Kolweg 52, de secretaris van de Automobiel- en Mo torclub „De Holterberg" alhier. DE RECHTSSTAAT. Het onder' dit hoofd vervatte onder werp hield de leden van de plaatselijke ARJOS in hun vergadering van Donder dag 6 Mei j.l. intensief bezig. Vanwege de uitgebreidheid der materie kunnen wij uit het ter vergadering verhandelde slechts een enkele greep doen. Gedurende de tweede wereldoorlog heb ben wij op de meest realistische wijze kennis gemaakt met een staat, die in welbewuste verzaking van alles wat „recht" kan geheten worden, op brute wijze onze democratische 'staatsinstellin- ten omverwierp, het aan de hand van de door God gegeven beginselen gepositi- veerde recht terzijde stelde en slechts rekening hield met het Machiavellistische beginsel van het welzijn en de groei van de eigen staat. Dit alles ten koste van duizenden en nog eens duizenden men senlevens. Nadien is het tij gelukkig ge keerd. Onze eigen democratische instel lingen zijn in ere hersteld, het rechts herstel nam zijn geregelde loop. Ook in het voormalige „Derde Rijk" is het gehate „Führerprinzip" vervangen door een normaal parlementair overleg tussen regering en volksvertegenwoordi ging. Hiermede rekening houdend is een hernieuwd politiek overleg met Duits land aanvaardbaar en mogelijk geworden. Toch hebben wij juist door hetgeen ons wedervaren is, de grote betekenis leren kennen van het door de overheid in acht nemen van de door God aan haar be voegdheid gestelde grenzen. Diep is in ons bewustzijn gegrift, dat de onderdaan eigen rechten heeft, die desnoods ook te genover de overheid moeten zijn te hand haven. Vandaar onze onafhankelijke rech ter, die de overheid evengoed als de bur ger, kan veroordelen tot schadevergoe ding; op straffe van de verbeurte van een dwangsom kan verplichten tot het volvoeren van een bepaalde handeling. Kortom: overheid en onderdanen hebben zich in de rechtsstaat te gedragen over eenkomstig de plaats, die hun door het recht wordt aangewezen. Het politieke maandoverzicht, dat na de pauze werd behandeld, leidde de blik allereerst naar Indo-China, waar reeds zovele jaren de strijd tussen Frankrijk en de communistische Vietminh woedt. Voer den de Vietminh jarenlang een gucrilla- oorlog, thans is in Vietnam een moderne oorlog met alle verschrikkingen van dien aan de gang. Laten we hopen en bidden, dat door vreedzaam overleg nog een oplossing voor dit wereldprobleem wordt gevonden. De vergadering werd hierna met dank gebed gesloten. Vrijdag 21 Mei: Laatste dag voor aan melding torenwachter bij de. bosbrand- weer. Zondag 23 Mei: Puzzlerit van de Puzzle- club „De Toekomst" te Dijkerhoek. Start om 2 uur precies bij Kampen (Coöp. Aan- en Verkoopvereniging). Maandag 24 Mei, 2.30 uur: Raadsver gadering. Dinsdag 25 Mei, 8 uur: Vergadering van de Zwemver. „Neptunus" in Stations koffiehuis van de heer M. Kalfster man. (Zie annonce en bericht.) Dinsdag 25 Mei,: Excursie Bedrijfsver enigingen „Holten", naar Proefboer- derij te Heino. Vertrek Holten 8.45 uur; Dijkerhoek 9 uur. Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag): Groot concours-hippique L.R.V. „De Bergruiters" bij café „De Poppe". Hemelvaartsdag, 7.30 uur: Dansen in Hotel G. Müller. Vrijdag 28 Mei, 8 uur: Verkiezing van ambtsdrager N. H. Kerk in Irene. Maandag 31 Mei, 7.30 uur: Vergadering Boerendochtersvereniging in Stations koffiehuis Kalfsterman. Zaterdag 5 Juni, 11 uur: Aanbesteding herbestrating wegen ten gemeente huize. (Zie Off. Publicatie.) Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag) 30- jarig jubileum N.C.R.V. in Park Sons- beek te Arnhem. Maandag 14 Juni: Laatste dag aangifte leerlingen Landb ouwhuishoudschool te Markelo. Met het oog op Hemelvaartsdag óp Donderdag a.s. wordt men verzocht de eventuele advertenties voor de komen de week vóór Woensdag op te geven, opdat zij op de drukkerij tijdig ver werkt kunnen worden. Telefoon 234 356 426. In de komende week adverteren is vooral van belang voor de Pinkster dagen. De consument wil gaarne tijdig weten, welke extra aanbiedingen voor de feestdagen te verwachten zijn. KIESPIJN? -e Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hopfdpijnpoeders. Doos 50 ct. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd; Egbert Veneklaas, 24 j., Almelo, en Arentdina Schutte, 23 j., Holten. Hendrik Gerrit ter Schegget, 22 j., Lochem, en Zwaantjen Traanman, 19 j., Holten. Albertus Gerrit Vol kerink, 25 j., Holten, en Janna Brink man, 23 j., Diepenveen. Gehuwd: Reinder Westerink, 22 j., Gorssel, en Hermina Pasop, 19 j., Hol ten. Egbert Stam, 27 j., Rijssen, en Geertrui Stam, 21 j., Holten. Jan Stoevenbelt, 27 j., en Harmina Maria Tuitert, 24 j., beiden Holten. Dirk Jan Meuleman, 29 j., en Bertha Johanna Jeurlink, 28 j., beiden Holten. BEVOLKING. Ingekomen: H. J. Meulman, e.v. Wil- lems, van Rijssen naar Deventerweg 14. J. M. Voorveld van Hellendoorn naar Holterweg 58. H. van Harten, e.v. Kolkman, van Raalte naar Beuseberg 58. J. J. van Duren van Deventer naar Dorpsstraat 41. D. Smit van Norg naar Lichtenberg 6. J. Brinkhuis van Raalte naar Espelo 28. J. v. d. Berg van Rijssen naar Kolweg 31. Th. Bruins en gezin van Nieuw-Guinea naar Holterberg 42. L. K. Geraerts en ge zin van Nieuw-Guinea naar Holterberg 42. J. H. Brinkman van Diepenveen naar Dijkerhoek 7. J. A. Slotman van Dinxperlo naar Oranjestraat 69. D. J. Meuleman van Laren (Gld.) naar Dij kerhoek 19. J. W. Altink van Rijssen naar Kerkstr. .24. G. J. v. Zon van Hel. lendoorn naar Oranjestraat 13. G. H. Brouwer en gezin van Steenwijk naar Neerdorp 56. Vertrokken: F. Groteboer van Laren- seweg 13 naar Rijssen. J. Jansen van Espelo 27 naar Olst. F. Kolkman van Beuseberg 52 naar Markelo. J. H. Rijnten van Holterberg 74 naar Rijssen. B. E. Kemper van Espelo naar Hellendoorn. J. Kolkman van Look 21 naar Hellendoorn. J. G. Prins van Dijkerhoek 53 naar Raalte. A. Ulfman, e.v. v. d. Linden, van Neerdorp 96 naar Rotterdam, H. Pasop, e.v. Westerink, van Look 23 naar Zutphen. F. R. G. L. Heijnneman van Holterberg 42 naar Enschede. G. Stam, e.v. Stam, van Look 61 naar Rijs sen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur en 10.30 uur Ds Knipscheer, Hemel vaartsdag 10 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek 10 uur Ds Israël. Hemel vaartsdag geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Surinamezending en de verstrooide Gereformeerden in Frank rijk. Hemelvaartsdag 10 uur Ds Hoog kamp. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Oranjestraat 55, tel. 352. Gevonden: 1 zakmes, 1 paar Nylon kousen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1