PARAATHEID UT Plaatselijk Nieuws Holtense Handelsvereniging Kite .f «ui a cl een Utorlllfiwit B0SBRANDWEER6R0EPEN AGENDA Huid! genezing INGEZONDEN Sproeten? SFÏÏUTQL No. 19. Jaargang 6. ZATERDAG 15 MEI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Boltens Nieuwsblad" te Holten. Tele f. E 5Jf8S - 2S1, Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Winkeliers willen naar een ver plichte vacantieregeling. Holten krijgt een braderie. In de Vrijdagavond onder voorzitter schap van de heer G. Wissink in het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster- man gehouden ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging is uitvoerig gesproken over de regeling der vacan- ties. In een vorige vergadering was reeds besloten hierover voeling te houden met alle leden. Dit was nog niet geschied, omdat de tijd daarvoor nog niet rijp was. Indien daarvoor een behoorlijke meerderheid te vinden zou zijn, wilde het bestuur gaan in de richting van een bij gemeentelijke verordening vast te stellen verplichte vacantieregeling, waartoe de Winkelsluitingswet de mo gelijkheid opent. De bakkers (met aanverwante bedrij ven) en de smeden hebben onderling reeds overeenstemming bereikt over hun vacanties. Voor de overige bedrijven is een allen bevredigende regeling bijna niet tot stand te brengen. Het bestuur meende daarom, dat de beste oplossing is te komen tot een ver plichte sluiting. (Het desbetreffende artikel van de Winkelsluitingswet zegt hieromtrent: „De gemeenteraad kan bepalen, dat 't verboden is een door hem aan te wij zen groep winkels voor het publiek ge opend te hebben gedurende één door hem aan te wijzen tijdsruimte van ten hoogste twaalf werkdagen of twee door hem aan te wijzen tijdsruimten, ieder van ten hoogste zes werkdagen,per jaar. De krachtëns het vorige lid aange wezen tijdsruimten mogen niet voor alle betrokken winkels geheel of gedeelte lijk dezelfde zijn." Eed.) Na enige discussie bleek de meerder heid der aanwezige leden in principe te zijn voor een verplichte vacantieslui- ting en werd besloten, dat de overige winkeliers door het bestuur bezocht zul len worden. Bij een voldoende meerder heid zal aan de gemeenteraad verzocht worden een verordening op de.vacantie- sluiting in het. leven te roepen. Gewijzigde lichttarieven geven geen soulaas. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van het gemeentebestuur in zake een nieuwe verordening met licht tarieven voor meer grotere verbruikers. Uit de genomen proeven, zo werd mede gedeeld, was gebleken, dat deze wijzi ging van de tarieven geen tastbaar re sultaat oplevert voor deze categorie van verbruikers van electrische stroom. Autotocht bejaarden. De secretaris, de heer H. J. Bouwhuis, stelde voor dit jaar een andere rege ling te treffen voor de autotocht van de ouren van dagen. Voorheen was ieder verplicht f4 a f 5 bij te dragen in de kosten. Voor minvermogenden was hier in een tegemoetkoming mogelijk, maar zij gaven zich niet op. Elders organise ren de middenstandsverenigingen deze tochten zonder een verplichte bijdrage. Hij stelde daarom namens het bestuur voor om de drie plaatselijke afdelingen van de plattelandsvrouwenorganisaties te vragen gelden bijeen te willen bren gen en verder met de autobezitters deze jaarlijkse tocht te regelen. Nadat nog een ogenblik gesproken was om enkele autobussen te laten lopen, waarvoor de meerderheid der vergade ring echter niet voelde, werd het be stuur gemachtigd deze zaak verder op zich te nemen. Braderie met ouderwetse kermis. Hierna kwam aan de orde een voor- stel om op 4 en 5 Augustus een braderie' te houden in het centrum van het dorp en daaraan tevens een ouderwetse ker mis te verbinden, zodat op verschillen de punten vermakelijkheden zouden zijn opgesteld. Dit plan was reeds geopperd bij de onlangs gehouden samenspreking voor het V.V.V. Vacahtieprogramma. Het verkeer in de Oranjestraat vanaf de Pastoriestraat en in de Dorpsstraat tot de Larenseweg zou dan moeten wor den afgesloten, terwijl de zakenmensen die buiten dit centrum wonen, dan met hun stand in het midden van het dorp zouden moeten komen. Enkele leden meenden, dat aan het houden van een braderie weinig voor deel zou zijn verbonden, anderen voer den bezwaren aan tegen de data 4 en 5 Augustus, omdat deze net vallen in de bouwvakvacanties. Na een uitvoerige gedachtenwisseling, waarbij de voor- en nadelen werden be sproken van een dergelijk evenement, dat er vooral op gericht moet zijn om tijdens het vreemdelingenseizoén vertier in de plaats te brengen en om ook de bewoners van de aangrenzende gemeen ten naar ons dorp te trekken, werd be- sloten een viertal leden aan te wijzen, welke met het bestuur de braderie-com missie zuilen vormen en die uitgewerkte voorstellen aan de ledenvergadering zal voorleggen. De vier leden welke geko zen weraen zijn de heren J. Dolman, H. J. Beltman, H. J. Hartsuiker en D. J. Wansink. Een der leden verzocht voor troost prijzen van de Winkelweek artikelen van goede kwaliteit beschikbaar te stel len en geen massa-product. Een voorstel om op bijzondere dagen als bid- en dankdag, bijzondere feestda gen enz. de winkels te sluiten, werd ge noteerd voor een volgende vergadering, omdat het thans niet op de agenda stond. UITSTEL VAN EERSTE OEFENING. Aan de dienstplichtige der lichting 1953 J. Bolink is uitstel van eerste oefe ning verleend voor het nog resterende deel daarvan in afwachting van de beslis sing op zijn aanvrage om vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid. VRIJ WEGENS KOSTWINNERSCHAP. Aan de dienstplichtige der lichting 1953 A. Poliste is voorgoed vrijstelling verleend wegens kostwinnerschap. BELASTING-EXAMEN. Onze plaatsgenoot, de heer H. Kolk man, kommies bij 's Rijks belastingen, slaagde bij een te Den Haag gehouden examen voor assistent bij deze dienst. SCHOOL VERKEERSEXAMEN VEILIG VERKEER. De plaatselijke vereniging voor Veilig Verkeer heeft Woensdagmorgen weer een goed werk verricht. Onder leiding van de heren C. G. Bal, secretaris der vereni ging en adjudant Pel ter van de Rijkspo litie, die geassisteerd werden door 35 hel pers, werd deze morgen door de leerlin gen der lagere scholen het schoolver- keersexamen afgelegd. Het gaf een ietwat bijzonder cachet aan het dorp, want verkeersagenten met hun grote witte manchetten en een daar voor geregeld stoppend verkeer zijn daar in geen alledaags verschijnsel. Het leek daardoor ook veel drukker, op de toch al drukke weg. Schriftelijk examen. Het schriftelijk gedeelte, van dit exa men werd in Maart gehouden. Er waren toen 167 candidaatjes. De examencom missie, bestaande uit de heer S. Sikkcs, voorzitter, Mevr. A. PetterSeldenrust, Mevr. H. J. BalKeiler en de heren G. J. Bouwhuis en C. G. Bal, leden, moest toen acht kinderen afwijzen, die teveel fouten hadden gemaakt. Bij de beoorde ling werd streng de hand gehouden aan de landelijke normen. De praktijk van hel verkeer. Bij het praktisch examen waren 156 kinderen opgekomen; vier konden wegens ziekte niet deelnemen. Er waren twee routes uitgestippeld, een oranje en een blauwe route. Het volgen van de pijlen en het niet vooraf bekend zijn van de route verzwaarden het examen wel enig zins, maar de praktijk heeft uitgewezen, dat dit geen afbreuk heeft gedaan aan het geheel. De kinderen hebben echter meer nade len ondervonden van het slechte voor beeld, dat vele ouderen gaven bij het naleven van de verkeersregels. Het is maar al te waar en zij zouden in het belang van hun eigen veiligheid wensen, dat dit zeer sterk tot hen doordrong dat zeer vele ouderen hier wat van de kinderen kunnen leren, hoezeer ook aan hun verkeerstechniek nog vele fouten kleven. Aan 55 kinderen kon het diploma ten-, slotte worden uitgereikt en 7.1, die reeds het' vorige jaar een diploma behaalden en thans voor de tweede keer de ver- keersproef met succes aflegden, kregen een speldje. 29 kinderen behaalden het diploma nog niet, maar zullen het volgend jaar weer aan het: examen mogen deelnemen. Bij de uitreiking van de diploma's en speldjes door adjudant Petter, kregen Gerrit Jan Paalman, Neerdorp 54 en Jan Paalman, Look 73, een extra pluim; zij hadden in het schriftelijk en praktisch werk geen enkele fout gemaakt, terwijl zij voor de eerste keer aan het examen deelnamen. Zij ontvingen bij het diploma een ballpoint. Dieder ik E. Veneklaas, Dijkerhoek 10 en Hendrik Jan Pinkert, Pastoriestraat 20, die voor de tweede maal aan het exa men deelnamen, hadden ook nul fouten en ontvingen boven 't speldje een mouw embleem van Veilig Verkeer. Voor dit examen werden 32 controle posten uitgezet, welke de kinderen con troleerden." Wij laten, nog eén overzicht volgen van de gemaakte fouten: 85 maal werd „niet tijdig een teken bij rich tings- verandering gegeven"; 60 maal „geen acht geslagen op geplaatste verbodsbor den"; 33 maal „geen duidelijk .teken bij richtingsverandering gegeven"; 13 maal „geen goede bocht naar links": 8 maal „geen goede bocht naar rechts"; 2 maal „niet stoppen"; 2 maal „bij oversteken niet uitkijken"; 1 maal „niet goed rechts rijden" en 1 maal „geen voorrang verle nen. Zo wordt het opgroeiend geslacht rijp voor het nog steeds toenemend verkeer. Niet alleen het onderwijzend personeel, maar ook de heer Bal en zijn helpers komt dank toe voor de moeite, die zij zich hiervoor getroosten willen. DROPPING. Maandagavond j.i. hield de Geref. J.V. een z.g.n. „dropping", waarbij de leden in 8. groepen van elk 5 man op verschil lende punten en in een voor hen zoveel mogelijk onbekend terrein in de omge ving vanuit een gesloten vrachtwagen werden uitgezet, waarna ze moesten trachten in een zo kort mogelijke tijd de terugweg naar Holten te volbrengen en zich dienden te melden in gebouw „Re- hoboth". Het uitgezochte terrein was in de omgeving OkkenbroekHeeten. Deze eerste maal,dat ze dit organi seerden werd hun medewerking ver leend door twee leden van de plaatselij ke C.J.M.V., welke ervaring hadden op dit gebied, en goede plekjes wisten te vinden voor de „dropping". Dit ondervonden met alleen de leden •van de J.V., maar ook de leden van de ontvangstcommissie, welke moest wach ten tot de laatste groep binnen was, n.l. een uur na middernacht. De eerste groep had toen al bijna twee uur in bed kunnen uitrusten van de vermoeiende terugtocht. Laatstgenoemde groep had het ge presteerd om pl.m. 12 km. in 88 min. af te leggen. Deze had zich spoedig kunnen oriënteren en in een constante looppas de terugtocht volbracht, en zich gemeld 11.04 uur. Het. bleek, dat de meesten zich ge oriënteerd hadden naar de z.g.n. padde stoelen, en met dankbaar gebruik van het spaarzame maanlicht kon dan iets gelezen worden van wat op deze rich tingwijzers stond vermeld. De laatstbinnengekomen groep had na ruim IV2 uur lopen hetzelfde punt bereikt waar ze ook gedropt" waren. Maar ondanks deze teleurstelling kwamen ze even opgewekt binnen als de eerste groep, en hun commentaar was: we doen het nog eens weer en dan beter. Allen waren zeer enthousiast, en we meenden te horen dat in Augustus a.s. weer iets dergelijks op 't program staat. Rook nies in bos en heide. Eén vonkje kan een ontzettends catastrofe ten gevolge hebben, "WWWWWWMWAWWW EEN PRIJS VAN ƒ5000. Op lot no. 14484 van de staatsloterij, verkocht door de debitant, de heer Joh. Derksen, viel een prijs van f 5000. De gelukkige ingezetene, die bezitter is van het volle lot, wenst onbekend te blijven. GESLAAGDEN BIJ DE RESERVE RIJKSPOLITIE. Bij het Woensdagavond ten Groeps- burele gehouden examen slaagden de he ren J. F. van Geenhuizen Jr. te Holten en H. J. Dokter en H. van Gelder voor geoefend man der reserve Rijkspolitie. VASTE HALTEWACHTER. De heer L. Veneklaas in -de Look werd met ingang van 1 Mei j.D vast aange steld als haltewachter bij de Nederland se Spoorwegen met als standplaats Hol ten. DEMONSTRATIE MET BIETEN MACHINE. Vanwege de landbouwvoorlichtings- dienst zal op Dinsdag 18 Mei a.s., des namiddags 2 uur op gronden van de heer E. Kloosterboer te Dijkerhoek een de monstratie worden gegeven met een ma chine voor het op rijen zetten van bie ten. Voorts zal gedemonstreerd worden met een grondcultivator. Waar vooral de bietenmachine de laatste tijd in het teken der belangstelling staat is hier zeker ook voor onze boeren lering uit te trekken. VOLLEYBALCLUB OPGERICHT. In een Woensdagavond door de Jon geren Discussieclub in café „De Waag" van dé heer K, ter Horst belegde ver gadering van jongeren is besloten tot op richting van een volleybalclub. Er gaven zich 24 leden op. De eerste beoefening van dit in onze plaats nog betrekkelijk onbekende bal spel zal plaats hebben Zaterdagavond a.s. op Dikkersweideke in de buurt van de feestbomen op de Holterberg. ZOMERPROGRAMMA VAN „V.O.P.". In een bijna voltallige bijeenkomst van de Arbeiderstoneelvereniging „V.O.P.", dezer dagen onder leiding van de voor zitter, de heer Hendriksen in café Maats gehouden, werd het zomerprogramma besproken. Besloten werd een blijspel op te voe ren, waarvoor de stukken inmiddels wer den aangevraagd. Alle leden zegden hun medewerking toe om deze zomeruitvoe- ring te doen slagen. Er werd voorts een technische com missie benoemd, welke de toneelaankle ding in het vervolg zal verzorgen. Deze commissie bestaat uit zes personen. De club zal deze zomer een uitstapje per fiets maken onder leiding van de heer H. W. Kromdijk. Bij de aanvang der vergadering kon de voorzitter twee nieuwe leden welkom heten. Met een woord van dank voor de goede opkomst sloot hij deze geanimeerde bijeenkomst. OFFICIEELE PUBLICATIE. In verband met de grote droog te worden de leden van alle bos- brandweergroepen verzocht zich paraat te houden om bij het eerste alarm (geloei handsirenes) uit te kunnen rukken. De Kringcommandant van de bosbrandweer, W. H. ENKLAAR. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johan Adriaan, zv A. A. Vin cent en D. Brons voort, Burg. v, d. Boreh. straat 41. Ondertrouwd: Diederik Aaftink, 24 j., en Dina Stevens, 25 j., beiden Holten. Hendrik Bekkernens, 20 j., en Janna Fre- derika Nijland, 24 j., beiden Holten. Berend Jan Hendrik Brons voort, 27 j., en Hendrika Johanna Nijland, beiden Holten. Gehuwd: Frederik Kolkman, 31 j., Hol. ten, en Johanna Willemina Scholman, 30 j., Markelo. Abraham van de Vel de, 22 j., en Gerritdina Volkerink, 23 j., beiden Holten. Hendrikus Lande- weerd, 26 j., en Hendrikje Stam, 24 j., beiden Holten. Albert Jan Teeselink, 24 j„ en Gerritje Boode, 24 j., beiden Holten. Overleden: Janny Ebrecht, 13 mnd., dv H. J. Ebrecht en M. A. Aanstoot, Holterbroek 81. Hendrik Willem Ver veda, 80 j., weduwnaar van J. Manen- sehijn, echtgenoot van W. Stam, Holten (overleden te Deventer). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Israël. Collecte voor het Zondagsschoolwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Knipscheer. Collecte voor het Zondagsschoolwerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. Collecte voor gebouw „Rehoboth". LADDER GLEED UIT. Door het uitglijden van de ladder op de deelvloer, kwam mevr. H. Aaftink- Krikkink te Dijkerhoek ongelukkig te vallen op een in de onmiddellijke na bijheid staande wagen. Zij werd met een lichte hersenschudding en rugpijnen op genomen. Dokter C. H. Rietdijk heeft vol strekte rust voorgeschreven. NIEUWE PLANNEN VAN VEILIG VERKEER VOOR DE ZOMER 1954. Het ligt in 't voornemen van de plaat selijke vereniging van Veilig Verkeer een verkeersexamendag te organiseren voor ouderen, zowel voor dames als voor he ren. De leeftijdsgrens gaat tot 65 jaar. De inschrijving voor deelname aan deze verkeersdag is reeds opengesteld en het inleggeld bedraagt f 1.per persoon. De vervoermiddelen mogen zijn: rijwie len en bromfietsen. De prijzen, die zullen worden beschik baar gesteld, zijn zeer behoorlijk en aan trekkelijk. Het voornemen bestaat om deze dag te organiseren in het vacantieseizoen en ook een afzonderlijke groep samen te stellen voor deelnemers, woonachtig bui ten de gemeente. Voor de examendag zullen in een na der vast te stellen zaal gratis een drietal verkeerslessen worden gegeven. Nadere bizonderheden zullen zo spoe dig mogelijk volgen. Degenen, die wil len deelnemen, kunnen zich thans reeds opgeven bij de bestuursleden van Veilig Verkeer en ook kunnen aldaar beschik baar gestelde prijzen voor deze verkeers dag worden opgegeven. Deze plannen kunnen, zo schrijft men ons van de zijde van de plaatselijke ver eniging, zonder de volledige medewerking van alle inwoners en bedrijven. Wij voegen er aan toe, dat het te ho pen is, dat zeer velen zich de moeite zullen willen getroosten zich de verkeers regels eigen te maken en aan dit alge meen verkeersexamen deel te nemen. Het zal hun eigen en andermans vei ligheid zeer ten goede komen. WARMBLOED FOKMERRIES IN HET STAMBOEK. Bij de Vrijdag van de vorige week te Dijkerhoek bij café „Het Bonte Paard" gehouden keuring van fokmerries voor opname in het stamboek van de V.L.N. afd. Overijssel, werden van de volgen de eigenamen merries ingeschreven: J. A. Wegstapel, Holten (Geld. type); H. Deten, Dijkerhoek (Geld. type); J. W. Reilink Mz., Dijkerhoek (Gron. type); E. Aaltink, Holterbroek (Gron. type); G. Boode, Espelo (Gron. type); G. J. Ve neklaas, Dijkerhoek (Gron. type); J. W. van Schooten, Loo, Bathmen (Gron. typej. Juryleden waren de heren Nieuhoff te Vriezenveen, v. d. Scheer te Kampen en Pool te Vroomshoop. Volgens hen waren de gekeurde paar den alle van goede tot zeer goede kwali teit en daaronder enkele, welke straks op de te houden premiekeuring 'n goed figuur zullen slaan. Vrijdag 14 Mei, 8 uur: Piet Bos spreekt voor de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter- man. Vrijdag 14 Mei, 79 uur nam.: Open bare les Ambachtsschool te Rijssen. Zaterdag 15 Mei: Fa. H. W. ten Velde zaak gesloten wegens familie-omstan digheden. Maandag 17 Mei, 8 uur: Ledenvergade ring afd. O.L.M. in hotel Holtermar Spreker de heer W. Rietberg, assistent Xjandbouw voorlich Ungsdienst. Dinsdag 18 Mei, 2 uur: Demonstratie Landbouwvoorlichtingsdienst met 'n bietenmachine op gronden van de heer H. Kloosterboer te Dijkerhoek. Donderdag 20 Mei, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 21 Mei: Laatste dag voor aan melding torenwachter bij de bosbrand- weer (zie annonce). Zondag 23 Mei: Puzzlerit van de Puzzle- club „De Toekomst" te Dijkerhoek. Start om 2 uur precies bij Kampen (Coöp. Aan- en Verkoopvereniging). Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag): Groot concours-hippique L.R.V. „De Bergruiters" bij café „De Poppe". Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag) 30- jarig jubileum N.C.R.V. in Park Sons- beek te Arnhem. Maandag 14 Juni: Laatste dag aangifte leerlingen Landbouwhuishoudschool te Markelo. (Zie annonce.) Huidzuiverheid-Huidgezondheid GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op'het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. Te. lefoon 352. Gevonden: 1 lederen handschoen; 1 da mesrijwiel 1 kinderportemonnaie1 das- senklem; 1 voetsteun motorrijwiel; 1 speldje; 1 schroevendraaier; 1 stuk touw1 zakdoek inh. geld. Verloren1 portemonnaie1 grijs kort jasje; 1 armbandje am. goud; 1 zwart tricot jasje. BOSBRANDGEVAAR EN MILITAIRE OEFENINGEN. De burgemeester heeft zich telegra fisch tot de chef van de Generale Staf gewend met het dringend verzoek, in verband met de zeer grote droogte in deze periode alle militaire oefeningen in groot of klein verband in de Holterberg af te gelasten. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Geachte Redactie, Naar aanleiding van het verslag der vergadering van de Raad der gemeente Holten, d.d. 3 Mei j.l., ziet het Bestuur der Ver. Schoolkring Dijkerhoek zich ge noodzaakt de brief, welke zij aan de Raad richtte, openbaar te maken. Een ieder kan dan voor zichzelf be oordelen. of dit schrijven inderdaad „niet behoorlijk" was. De brief luidde als volgt: Aan de Raad der Gemeente Holten. Edelachtbare Heren, Ondergetekenden, vertegenwoordigende het Bestuur van de Buurtver. „School kring Dijkerhoek" wenden zich bij deze tot U met. het volgende: Enige tijd geleden had het bestuur van onze Vereniging een onderhoud met B. en W. onzer gemeente betreffende woningbouw in de buurtschap Dijker hoek. Volgens B. en W. zou hieraan door hen aandacht besteed worden. Tot op heden is ons van enig resul taat niets gebleken eifcdaar woningbouw voor deze buurtschap van enorm belang is, verzoeken wij U beleefd deze zaak in de eerstvolgende Raadsvergadering te behandelen. Hoogachtend, Het Bestuur, (volgt ondertekening). Het Bestuur van de Buurtvereniging heeft gemeend met bovenstaand schrij ven op te komen voor de belangen van de buurtschap Dijkerhoek. Het Bestuur voornoemd. (De door de voorzitter van de ge meenteraad gebezigde woorden richtten ziGh niet tegen de inhoud van de brief, maar tegen de handeling van het Be stuur van de Buurtvereniging om zich tot de gemeenteraad te wenden alvorens, door middel van een schriftelijk verzoek of in een officieel onderhoud met het Col lege van Burgemeester en Wethouders, een definitieve beslissing is verkregen. Red.) Bij weerbarstige: Spruto'-Sterk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1