DAM PO Uit het plaatselijk parlement Plaatselijk Nieuws Bescherming Bevolking. AGENDA No. 18. Jaargang 6. ZATERDAG 8 MEI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^83 - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Eervol ontslag voor Me]. Ronner en de heer Sikkes. B. en JV\ weinig gesticht over Dijkerhoekse brief. Overeenstemming niet grondeigenaren complex Boskamp en regeling met de gemeente Raal- te over het aansluiten van 32 per celen aan het Holtense net. Bij de ingekomen stukken, die aan het begin van de raadsvergadering, die Maan dagavond onder voorzitterschap van bur gemeester Mr. W. H. Enklaar werd ge houden, waren twee aanvragen om eervol ontslag. Mej. I. J. Ronner vroeg eervol ontslag als wijkverpleegster met ingang van 1 Juli a.s. wegens benoeming tot verpleegster bij de GG en GD te Utrecht en de tweede aanvrage om eervol ontslag was van de secretaris der gemeente, de heer S. Sikkes, die in de vergadering van de raad der gemeente Dalfsen van 28 April j.l. benoemd werd tot secreta ris dier gemeente. Zowel aan Mej. Ron ner als aan de heer Sikkes werd op de meest eervolle wijze ontslag verleend, on der dank voor liet vele en. belangrijke werk, dat door beiden werd verricht. Voor een schrijven van het bestuur van de schoolkring „Dijkerhoelc" hadden B. en W. weinig waardering en burgemees ter Enklaar noemde deze „pemnevrucht" weinig elegant, niet erg behoorlijk en een tikje gedwongen. Wanneer men deze brief leest, aldus de Voorzitter, krijgt men de indruk, dat het bestuur van de School kring het besluit heeft genomen om maar eens bij de raad aan te kloppen. De brief ademt een geest van „met B. en W. valt niet te praten". Niets is minder waar, Wat is toch het geval? Enige tijd geleden is met de buurtver eniging „Schoolkring Dijkerhock" gespro ken over het bouwen van enkele wonin gen in Dijkerhoek, van welke bouw B. en W. zeker niet afkerig zijn. Deze kwestie is besproken met de Woonruimtecommis sie, doch er is, wat Dijkerhoek betreft, slechts één geval wat urgent genoemd kan worden. B. en W. hebben gedacht aan het bouwen van een dubbele wo ning, waarvan de ene helft bestemd zou kunnen worden voor een onderwijzer aan de Dijkerhoekse school. Gezien de wel willendheid, waarmee men de buurtver eniging is tegemoet getreden, treft deze brief bepaald onaangenaam. De Dijker hoekse belangen, aldus de Voorzitter, worden niet achtergesteld. Ook wethouder Wegstapel (Alg. Bel.), die in de bespreking met het School- kringbestuur zijn volle medewerking had toegezegd, had voor het schrijven weinig waardering. De heer Veneklaas Slots (GH)Wan neer er dit jaar in Dijkerhoek niet ge bouwd kan worden, laat men dan het volgende jaar bouwen. Er zitten wel en kele mensen om een huis te springen. Ook wethouder Teeselink (GH) is voor het bouwen in Dijkerhoek, want de per soon van het urgente geval hoort inder daad in Dijkerhoek thuis. Nadat de heer G. 3. Aaftink (PvdA) nog had gewezen op de wenselijkheid .van aankoop van een bouwterrein in Dijker hoek, werd het schrijven voor kennisge ving aangenomen. Verharding doorlopende dijk. Er bestond voor de vergadering van Maandagavond weer flinke belangstelling, zodat op de publieke tribune geen plaats onbezet bleef. Een aantal van deze be langstellenden waren bewoners van de bedrijven langs de Doorlopende dijk en zij waren zeer benieuwd wat de reactie van de vroedschap zou zijn op hun geza menlijk schrijven, waarin werd medege deeld, dat een bedrag van f 10.000, werd toegezegd in de kosten van verhar ding van genoemde dijk. De Dorper dijkers, die mogelijk hadden verwacht, dat deze avond reeds tot verharding zou worden besloten, werden teleurgesteld. Burgemeester Enklaar buitengewoon erkentelijk namens initiatiefnemers kon niets anders doen dan het adres ter fine van advies in handen geven van B. en W. Op het ogenblik kan nog niet wor den gezegd, welke weg of het eerst ver hard zal worden. De Helhuizerweg staat op de begroting en ook hier hebben de belanghebbenden een flink bedrag bij el kaar gebracht. In de Heihuizen heeft men de oudste rechten en wanneer men daar met de financiële bijdrage niet be neden de maat blijft, zal eerst de Hel huizerweg onder handen genomen wor den. Over pl.m. 10 dagen is het bestek gereed en lean men zien of de financiële bijdrage voldoende is. Op een vraag van de heer Soer (PvdA) deelde de Voorzitter mede, dat bij de verharding van zandwegen moet worden aangestuurd op een bijdrage van 20 pro cent door particulieren. Dit is geen wet van Meden en Perzen, maar er moet naar gestreefd worden. Dc heer Jansen (PvdA) achtte het van groot belang, dat de plannen steeds zo gauw mogelijk worden ingediend bij de betrokken instanties, iets, wat volgens de Voorzitteraltijd direct gebeurt. Zomerhuisjes-terrein uitgebreid. Z.h.st. ging de raad accoord met een voorstel van B. en W. tot partiële her ziening van het uitbreidingsplan voor dc zomerhuisjes, zodat thans ook 2 zoipcr- huisjes gebouwd mogen worden in het bosperceel van de heer H. W. Venekiaas (Harwich) ten Noorden van de Borkeltse- weg. De heer Jansen zou nog meer gelegen heid willen geven voor het bouwen van zomerhuisjes. Hij had geen bezwaren tegen het bouwen van deze huisjes in de Holterberg en op andere mooie plekjes. Volgens de Voorzitter is er ruim vol doende terrein beschikbaar, doch de eige naren vragen veelal zulke waanzinnige prijzen, dat aan kopen niet gedacht kan worden. De heer Soer zou de geschikte terrei nen willen aankopen, ze aanwijzen voor de bouw van zomerhuisjes om ze daarna weer te verkopen aan hen, die een huisje of huisjes willen bouwen. Dc Voorzitter: Dit zou niet fatsoenlijk zijn, omdat we als gemeente wisten, wel ke bestemming aan de grond zou worden gegeven. De heer Soer: Het vragen van waan zinnige prijzen is evenmin fatsoenlijk. Op een vraag van de heer Landeweerd (AR) wat of er zou gebeuren als er een aanvraag zou komen voor bouwen op de Zuurberg, deelde de Voorzitter mede, dat hierop afwijzend zou worden beschikt. Het stichten van een kamp eercentrum is wel mogelijk, mits aan de eisen wordt voldaan, die door de Ned. Kampeerraad worden gesteld. Overeenkomst met Raalte. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten tot het aangaan van een gemeen schappelijke regeling met de gemeente Raalte betreffende de levering van elec- trische stroom voor 32 percelen, gele gen in de omgeving van Nicuw-Heeten en de buurtschappen Poggenbelt en Hem- melcesmars. De gemeente Raalte stelt zich in dc ontworpen regeling garant voor liet jaarlijkse exploitatie-tekort. De raad der gemeente Raalte heeft in zijn verga dering van 1 April 1954 besloten deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan. „Boskamp" bijna gemeentelijk be zit. Het leek er enkele weken geleden nog op, dat de gemeente met 5 grondeigena ren zou moeten procederen om het plan „Boskamp" te kunnen uitvoeren, doch na deze raadsvergadering is nog slechts één eigenaar overgebleven, n.l. de heer H. Hartsuiker, „die het been stijf houdt". Op voorstel van B. en W. werd besloten tot het doen van de volgende aankopen: a. een perceel van de Goöp. Boeren leenbank „Holten" voor f4355,(be houdens goedkeuring Coöp. Raiffeiseri- bank) b. een perceel van de heer G. H. Franke voor f 7000,in welk bedrag verschiUende schadeloosstellingen zijn in begrepen. De heer Franke was aanvanke lijk niet genegen om zijn huis en de! grond afzonderlijk te verkopen, doch heeft één dezer dagen zijn huis verkocht en was thans genegen om de grond af te staan voor de prijs, die onlangs door de gemeente was geboden. c. een perceel van de erven Bouw huis, groot 840 m2 voor f7000,B. en W. vonden deze prijs wel aan de stijve kant, doch wanneer we, aldus burgemees ter Enklaar, gaan vergelijken met de ge vallen Muller en Franke, dan is de prijs alleszins acceptabel. De erven Bouwhuis zijn erger gedu peerd dan de anderen, gezien de waarde vermindering van het huis perceel. Waagweg en Stationsstraat wor den verbeterd. Op voorstel van B. en W. werd de be groting 1954 gewijzigd en werden dooi de raad een aantal credieten verleend voor de verbetering en herbestrating van de Waagweg en Stationsweg, vernieuwing van de straatverlichting aan deze we gen, voor de inrichting van de nieuwe Dorpsschool, voor schoolmeubelen en leer middelen van de ULO enz. enz., tot een totaalbedrag van f85000, Het gymnastieklokaal bij de o.l. Dorps school, zo deelde burgemeester Enklaar mede, voldoet niet meer aan de eisen en een aanvraag voor bouwvolume voor een nieuw lokaal is in zee. Omtrent de- plaats, waar dit nieuwe lokaal zal ver rijzen, is nog niets met zekerheid te zeggen. Rondvraag. Bij de rondvraag vroeg de heer Klein Velderman (Mg. Bel.) of er een conflict was ontstaan tussen Rijssen en Holten in verband met de electrificatie van de Lichtenberg. Spreker had gehoord, dat Rijssen de mensen goedkoper zou kunnen bedienen dan Holten en de bewoners van de Oostzijde van de Lichtenbergerdijk zouden daarom liever met Rijssen in zee willen gaan. Volgens de Voorzitter hebben betrok kenen indertijd aan Holten het verzoek om aansluiting gedaan en het doet daar om wel erg vreemd aan, dat men ook een verzoek tot Rijssen heeft gericht. Een conflict tussen de gemeenten bestaat er niet. Wel heeft het gemeentebestuur van Rijssen aangedrongen op electrificatie van de „Verdeling" door Holten. De bewoners aan de Oostzijde van de Lichtenberger- dijk moeten verder ook zelf maar weten wat ze willen. De electrificatie van de Westzijde en de Geskesdijk gaat in ieder geval door. Hopelijk zal de aansluiting vóór de a.s. herfst een feit zijn. De heer Wansink (VVD) zou de zand wegen, die verhard zullen worden, iets breder willen maken dan de Jeurlinks- weg en de Aaltinkssteeg, doch volgens de Voorzitter zal dit niet gaan, omdat de kosten voor de gemeente dan veel te hoog worden. Op een desbetreffende vraag van de heer Klein Velderman deelde de Voor zitter mede, dat aan de heer Vruwink op de Borkelt een bouwvergunning voor een loods was geweigerd, omdat deze loods de maximale .afmetingen te boven ging. Toegestaan is 12 m2, waarbij niet gekeken wordt op 1 of 2 m2. Het zal U bekend zijn, dat we laatst in dezelfde omgeving een schuur hebben laten afbre ken. We gaan niet met twee maten me ten. Iedereen heeft zich te houden aan de verordening, die voor het zomerhuis jesterrein is vastgesteld, aldus de Voor zitter. De heer Soer: Dit gebeurt blijkbaar niet, want de heer Van Lindenberg heeft een schuur gebouwd, die veel groter is en ook de heer Schippers heeft een schuur, die groter is. De Voorzitter: Dit klopt inderdaad, doch de schuur van Van Lindenberg geldt voor vijf zomerhuisjes en B. en W. za gen liever één schuur gebouwd van bijv. 50 m2, dan 5 kleine. De heer Schippers had reeds een verguuning voordat de ver ordening van kracht werd. Buiten het boekje gegaan. De heer Soer (PvdA) vroeg nadere in lichtingen omtrent dc landbouwer W. Rensen, die een bekeuring kreeg, omdat hij bij de bouw van een kippenhok golf platen had gebruikt. Volgens de Voorzitter was de heer Ren sen volkomen met de gang van zaken op de hoogte. Hem werd medegedeeld, dat de oppervlakte golfplaten niet groter mocht zijn dan 150 m2 en desondanks werd 200 m2 gelegd. Wc moeten, aldus de Voorzitter, voet bij stuk houden en als we dit niet doen, kunnen we wel naar huis gaan. Het p-, stige van het ge meentebestuur staat hier op het spel. Ook de heer Jansen sprak zich uit voor het handhaven van de verordening. Zo nodig moeten we de puntjes op de i zetten. Wethouder Teeselink (GH) betreurde het, dat de meeste mensen pas dan met B. en W. komen praten als de politie er is geweest voor het maken van een pro ces-verbaal. Spr. zou graag zien, dat contact werd opgenomen met B. en W. als er moeilijkheden zijn. Het is zeer wel mogelijk, dat de heer Rensen in dit geval verkeerd is voorgelicht, maar dit verandert aan de zaak niets. De verorde ning moet stipt worden nageleefd, te meer daar Gedeputeerde Staten er hun twijfel over hebben uitgesproken, of deze bepaling bij B. en W. wel in veilige han den was. Naar aanleiding van een opmerking van dc heer B. J. Veneklaas Slots (GH) deelde de Voorzitter mede, dat in de o.l. school te Dijkerhoek t.z.t. de nodige ver nieuwingen zullen worden aangebracht en dat ook aan het hekwerk rond de school aandacht zal worden geschonken. Nadat opeen vraag van de heer E. Dik kers (CH) door de Voorzitter nog was medegedeeld, dat de begroting voor het nieuwe zwembad iedere dag kon binnen komen, werd deze vergadering gesloten. ZILVEREN JUBILEUM KAASMAKER. Het bestuur, de directeur en het ge zamenlijk personeel van de Goöp. Fa briek van Melkproducten „De Vrijheid" kwam onlangs in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman bijeen voor de huldiging van de heer S. van deri Veen, die op deze dag 25 jaar als eerste kaasmaker in dienst was van de fabriek. De voorzitter, de heer J. Wegstapel, heeft de jubilaris bij deze herdenking van zijn zilveren dienstvervulling in har telijke bewoordingen toegesproken en hem bedankt voor dc door hem gedurende deze 25 jaar betoonde ijver en plichts betrachting. Spr. overhandigde de heer Van der Veen een enveloppe met inhoud en dat hij, op dezelfde wijze voortgaan de, straks de pensioengerechtigde leef tijd mag bereiken. Namens het gehele personeel sprak de heer G. J. Beltman, die de heer Van dei- Veen namens zijn collega's van harte ge lukwenste en een gedicht voorlas, waar in de loopbaan van de jubilaris hier in Holten was omschreven. Hij overhandigde eveneens een enveloppe met inhoud. De heer Van der Veen heeft de spre kers hartelijk bedankt voor hun hartelijke woorden en de stoffelijke blijken van me deleven en de aanwezigen getracteerd. zo dat men nog enige tijd gezellig bijeen bleef. Binnenkort zullen wij in Holten de vestiging van het provinciaal comman do Overijssel van de bescherming be volking tegemoet kunnen zien in de oude pastorie, thans nog woning van Ds. Israël. Voor die bezetting van deze comman dopost zal te Holten gezocht moeten worden naar vrijwilligers. Deze vrijwil ligers in B.B.-verband zullen eerst in actieve dienst moeten treden, wanneer de politieke omstandigheden in de we reld hiertoe aanleiding geven. In dit ge val zal aan dit personeel een behoorlij ke salariëring kunnen worden aangebo den, waarin alle mogelijke sociale voor zieningen zijn begrepen. Voordien echter zal het dienstverband op basis van vrijwilligheid zijn. Men zal zich bereid moeten verklaren ter voor- bëreiding van zijn taak in oorlogstijd een cursus te volgen, die ten hoogste 60 uren in beslag zal nemen. Voor de bezetting van de provinciale commandopost alhier is er behoefte aan de navolgende vrijwilligers: 2 Radio-telegrafisten; 12 Centralisten, voor de bediening van- de telefooncentrale; 12 Telefonisten, voor het telefoneren; 3 Administratiekrachten, tevens plot ters; 8 Ordonnansen, die in het bezit van een rijbewijs moeten zijn; 2 Chauffeurs, die in het bezit van een rijbewijs moeten zijn. De algemene eisen voor toetreding tot de bescherming bevolking zijn o.a.: a. minimum leeftijd van 16 jaren; b. geen militaire dienstplicht of bui tengewoon dienstplichtig tot en met de lichting 1944. Er wordt op gewezen, dat voor de ver vulling der verschillende functies niet wordt geëist, dat men al reeds geheel op de hoogte is van de te vervullen taak. Gaarne wordt een ieder opgeroepen zich voor de vervulling van een functie bij het provinciaal commando ten ge meentehuize, mondeling of schriftelijk, aan te melden. Het gaat om belangrijke dingen, waar voor het waard is zich te geven. De Burgemeester van Holten, W, H. ENKLAAR. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. van Rhijn. Dijkerhoek. 10 uur Eerw Heer Jansen van Devener. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. van Dijk van Nieuwleusen. In beide diensten extra collecte voor de Theol. Hogeschool te Kampen. VOOR DE T.B.C.-BESTRIJDING. Voor de beide Prot. Ghr. sanatoria „Zonnegloren" en „Sonncvanek" zal Za terdag door de schooljeugd een collecte worden gehouden, om deze beide inrich tingen in staat te stellen hun prachtig werk in het belang van de lijdende mens heid voort te zetten. Wij willen deze collecte gaarne in de bijzondere aandacht van onze lezers aanbevelen. AUTO TEGEN EEN BOOM. Vijf inzittenden gewond. Donderdagavond om pl.m. 8 uur is op de Rijssensestraat, even voor de overweg bij Siggers, als gevolg van het springen van een voorband, een luxe auto, be stuurd door B. H. uit Borne, tegen een boom gereden. De 5 inzittenden van de auto werden aUen gewond, doch het) ergste was de heer J. M. uit Borne er aan toe, die met een hersenschudding naar het ziekenhuis te Almelo werd over gebracht. G. B., J. A. B. en B. L. B,, aUen uit Weerselo, liepen evenals de bestuurder verwondingen op, doch zij konden, na ter plaatse door dokter Rietdijk en enkele leden van de afdeling Holten van de EH BO te zijn verbonden, naar huis worden vervoerd. De auto werd zwaar bescha digd. Even tevoren, om pl.m. 6 uur, reed T. v. d. D. uit Almelo, doordat de rem men weigerden, met zijn luxe wagen door de spoorbomen van de overweg bij Siggers. De auto en de spoorbomen lie pen door deze botsing averij op. In beide gevallen werd door de Rijkspolitie proces verbaal opgemaakt. GOEDE RESULTATEN K.I.-STIEREN. Op de Centrale Stierenkeuring van het rood-bonte veeslag te Zutphen werden onderstaande stieren van de K.ï.-vereni ging „Zuid-West Overijssel", dekstation Dijkerhoek, zeer gunstig beoordeeld en behaalden zij de volgende resultaten: le premie Gerard 2, Peter, Jan en Lieskes Bernard, 2a Roland. ^Op de centrale keuring te Ommen op Woensdag van de vorige week waren de resultaten wat minder gunstig. De inge zonden dieren hadden daar een zware Concurrentie van de stieren der K.I.- verenigingen te Almelo, Meppel en Steen- wijk. De uitslagen waren als volgt: 2a Bon ster Bonne en 3c Joop van de Nieuw* Stikken. Vrijdag 7 Mei, 8 uur: Ledenvergadering Holtense Handelsvereniging in café M. Kalf sterman. Zaterdag 8 Mei: Collecte Prot. Chr. Sa natoria „Zonnegloren" en „Sonne- vanck" door de schooljeugd. Zaterdag 8 Mei: Inlevering werk ten toonstelling Irene. (Zie annonce.) Maandag 10 Mei, 3.309 uur: Tentoon stelling „Bouw een dorp" in Irene. (Zie annonce.) Woensd. 12 Mei: Schoolverkeersexamen. Vrijdag 14 Mei, 8 uur: Piet Bos spreekt voor de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter- man.' Vrijdag 14 Mei, 79 uur nam.: Open bare les Ambachtsschool te Rijssen. (Zie annonce.) Zaterdag 15 Mei: Fa. H. W. ten Velde zaak gesloten wegens familie-omstan digheden. (Zie annonce.) Maandag 17 Mei, 8 uur: Ledenvergade ring afd. O-L.M. in hotel Holterman. Spreker de heer W. Rietberg, assistent Landbouwvoorlichtingsdienst. Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag): Groot concours-hippique L.R.V. „De Bergruiters" bij café „De Poppe". Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag) 30- jarig jubileum N.C.R.V. in Park Sons- beek te Arnhem. (Zie annonce.) BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrit Jan, zv. J. Roelvink en H. Jansen, Holterbroek 65. Rieka Egbertha, dv. J. W. Baltes en A. Mei link, Borkeld 15. Willem, zv. J. Schip pers en S. Bouma, Holterbroek 15. Ondertrouwd: Albert Johan Teese link, 24 jr. en Gerritje Boode, 24 jr., beiden te Holten. Dirk Jan Meule- man, 29 jr., Laren (Gld.) en Bertha Jo hanna Jeurlink, 28 jr., Holten. Rein- der Westerink, 22 jr., Gorssel en Her- mina Pasop, 19 jr., Holten. Gerrit Beltman, 29 jr., Hellendoorn en Derkje Jantje Hogenkamp, 19 jr., Holten. Egbert Stam, 27 jr., Rijssen en Geertrui Stam, 21 jr., Holten. Gehuwd: Hendrikus Josephus Kern- per, 28 jr. en Gerritdina Johanna Maria Leerkes, 24 jr., beiden te Holten. Overleden: Bouke Sikke Bakker, 26 jr., echtg. van A. W. Roumans, Kerk- rade (overleden te Holten). Daniël Danes, 20 jr., Odoorn (overl. te Holten). BEVOLKING. Ingekomen: IT. C. de Groot v. Sneek naar Holterberg 26. W. G. van den Hurk van Hengelo (O.) naar Oranje straat 4. L. Völke van Indonesië naar Holterberg 42. J. L. F. L. Smit en gezin van Indonesië naar Holterberg 42. Wed. L. Velden-Smit en gezin van Indonesië naar Holterberg 42. Vertrokken: J. Blanken van Beuse- berg 118 naar Ruinen. M. C. T. Rei- singer van Molenbelterweg 2 naar Doe- tinchem. J. Beldman van Beuseberg 77 naar Apeldoorn. J. Brinkman van Espelo 28 naar Diepenveen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 2 portemonnaies met inh.; kralen halsketting; overall; pak beschuit; combinatietang; twee sleutels; bood schappentas. Verloren: portemonnaie zonder inh.; vulpenetui met inhoud; vulpen; pakje nylonkousen; zak veevoeder. Inlichtingen aan Bur. Rijkspolitie. P.V. „DE BERGVLIEGERS". Vrijdag 30 April hield de Postduiven vereniging haar eerste wedvlucht vanaf Venlo. De duiven waren om 11.30 uur gelost en om 12.54.53 constateerde H. J. Aaftink de eerste duif. De uitslag is als volgt: 1 en 16 H. J. Aaftink; 2, 6 en 11 G. Steunenberg; 3 W. v. d. Pluim; 4, 13 en 15 Joh. Veld huis; 5 en 9 J. Nijenhuis; 7 L. Gazan; 8, 14 en 17 J. Schoneveld; 10 J. Haan; 12 G. Veldhuis. Het door de Fa. Gebr. Dikkers be schikbaar gestelde krentenbrood werd gewonnen door H. J. Aaftink. PAARD OP HOL. Donderdagmorgen om pl.m. 9 uur sloeg het paard van de landbouwer H. Ste vens op de Larenseweg, bij de boerderij van de landbouwer Holterman, op hol, vermoedelijk doordat het dier schrok voor enkele honden, die plotseling de weg opstoven. De 18-jarige zoon Jan, die op de wagen zat, deed z'n uiterste best om het hoUende dier tot staan te brengen en dit zou waarschijnlijk ook nog wel gelukt zijn, als het giervat niet van de wagen was geslagen. Ook de jonge voerman sloeg van de wagen en kwam hierbij zo ongelukkig terecht, dat hij zijn linkerbeen brak, terwijl hij verder gewond raakte aan het achterhoofd. De heer G. Kooiman, die direct na het on geluk met zijn auto kwam aanrijden, bracht de jongeman naar dokter J. P. Nagelhout, die, na de eerste hulp te heb ben verleend, Stevens naar het zieken huis te Deventer liet overbrengen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1