jpsr Plaatselijk Nieuws WÊtm\ <;H AGENDA TEN BOLSCHER - Rijssen Autobotsing eist twee slachtoffers No. 17. Jaargang 1 ZATERDAG 1 MEI 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 5^83 - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Bouwplannen van het Groene Kruis nemen vastere vorm aan. De vereniging „Het Groene Kruis" al hier hield Dinsdagavond in café Maats haar jaarlijkse ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer W. Beijers. In deze vergadering is uitvoerig ge sproken over de stichting van een wijk- gebouw, waaraan zich langzamerhand een grote behoefte doet gevoelen. Het bouwfonds, dat voor enkele jaren geleden werd ingesteld, bevat thans, met inbegrip van het batig saldo over 1953, bijna een bedrag van f 10.000, zodat het bestuur meent, dat zijn plannen binnen afzienbare tijd te verwezenlijken zijn. Op 17 Januari 1957 zal de vereniging 40 jaar hebben bestaan, zodat men hoopt, dat dan het moment aangebroken zal zijn om het wijkgebouw in gebruik te nemen. Op een suggestie uit de vergadering om thans in het klein door middel van bus jes' een actie te beginnen, werd van de zijde van het bestuur geantwoord, dat men zodra de plannen een meer concrete vorm hebben aangenomen door een spon tane en algemene actie wil trachten de ontbrekènde gelden bijeen te brengen. Met het bedrag, dat thans beschikbaar is, kunnen de bouwkosten bij lange na niet gedekt worden, maar zodra aan de ver eniging via de Algemene Vereniging „Het Groene Kruis" bouwvolumen beschikbaar worden gesteld, zal ook een renteloos bouwkapitaal van het Rijk kunnen wor den aangetrokken. De vergadering machtigde het bestuur met haar voorlopige plannen voort te gaan. Bij de opening der vergadering heeft de voorzitter een bizonder woord van welkom gesproken tot dokter G. H. Riet dijk, welke voor het eerst als adviserend bestuurslid aanwezig was. Hij bracht zus ter Ronner dank voor haar arbeid in het belang der zieken en behoeftigen en feli citeerde haar met haar benoeming in Utrecht. Ledental constant. De secretaris, de heer G. Brands, bracht vervolgens het jaarverslag uit, waaruit bleek, dat het ledental constant bleef en aan het einde van het boekjaar 1010 be- broeg. Er werd een moedercursus en een kleu tercursus gehouden, terwijl de vereniging zich ten behoeve van de kraamverzorging aansloot bij het Kraamcentrum „Zuid- West Overijssel" te Deventer. Zuster Ronner legde 1495 bezoeken af voor wijkverpleging, 14 maatschappelijke bezoeken, 167 voor de t.b.c.-bestrijding, 793 voor de kinderhygiêne, 12 sch ooi huisbezoeken en 47 voor de rheumabe- strijding of in totaal 2529 bezoeken. Het consultatiebureau werd bezocht door 110 zuigelingen, waarvan 63 nieuwe gevallen met 1047 consulten. Behalve aan zuster Ronner werd ook aan Mevr. W. Wansink-Muller dank ge bracht voor haar vervanging. De voorzitter gaf nog een uitvoerige toelichting over de toetreding tot het kraamcentrum in Deventer, welke nodig werd, omdat de provinciale kraamverzor ging in Zwolle op de duur zal verdwij nen en nieuwe kraamverzorgsters voor eigen plaats moeten worden opgeleid. Het centrum zal gaarne meisjes aantrek ken, die als zodanig willen worden opge leid. Bij de bespreking van het vervoer van zuigelingen naar het consultatiebureau verenigde de vergadering zich met het voorstel van het bestuur om ter bestrij ding van de kosten de deelnemende ge zinnen 50 cent per rit te doen meebeta len. Voor onvermogenden kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Het verslag van de penningmeester, de heer H. Schuppert, was zeer gunstig. Aan contributie en rijkssubsidie werd ontvangen resp. f 3604 en f 1469. De uit gaven bedroegen bijna f4000,zodat een batig saldo naar het bouwfonds kon worden overgeboekt. Dit geschiedde echter niet alvorens door de kascommissie, bestaande uit de heren J. M. Metzger en W. ten Berge, bij monde van eerstgenoemde een gunstig verslag omtrent de administratie was uitgebracht. Secretaris en penningmeester werd dank gebracht voor hun uitvoerige verslagen. In de plaats van de heer Metzger werd tot lid van de kascommissie gekozen de heer H. Kolkman. Nieuw vrouwelijk bestuurslid. Bij de bestuursverkiezing, welke daarna volgde, werd in de plaats van Mevr. Kol- deweijTerpstra, welke zich wegens haar leeftijd niet herkiesbaar stelde, gekozen Mevr. J. WiggersAanstoot. De heren II. J. Hiddink en. II. Schup pert werden bij acclamatie als bestuurs lid herkozen. De Emmabloemcollecte, welke in deze week zou worden gehouden, had niet het gewenste verloop, zodat het bestuur zich nog nader met de leidsters der meisjes verenigingen, welke waren aangezocht voor deze collecte, in verbinding zal stel len. Nadat nog gesproken was over het be- X 1 E S P IJ N -e Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ct. schikbaar stellen van een invalidenwa gentje voor een invalide ingezetene, waar over met andere instanties nader overleg gepleegd zal worden en hij Mevr. Kolde- weij dank had gebracht voor haar lang durige arbeid in het belang van het Groene Kruis, sloot de voorzitter deze ge animeerde vergadering. DE HEER SIKKES BENOEMD TE DALFSEN. De gemeenteraad van Dalfsen heeft Woensdagmiddag met 112 stemmen tot secretaris dier gemeente benoemd onze plaatsgenoot, de heer S. Sikkes, gemeen te-secretaris alhier. Twee stemmen wer den uitgebracht op Mr. Sparrius, die met de heer Sikkes op de aanbeveling stond. De heer Sikkes trad hier op 6 Juni '50 in functie als opvolger van de heer A. J. Goldstein en was voordien werkzaam als hoofdcommies, chef van de afdeling fi nanciën te Waddinxveen bij Rotterdam. Hij is president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde Gemeente alhier. De datum, waarop de heer Sikkes in Dalfsen in functie zal treden, is nog niet bekend. HANDHAAF DE GOEDE TRADITIE. In de eerste helft van Mei zal de Stichting 1940—1945 haar jaarlijkse in zameling houden en zullen, blijkens een annonce in dit nummer, bij de ingezete nen de kwitanties worden aangeboden. De verzorging van de slachtoffers van het verzet en van de nagelaten betrekkin gen moet regelmatig kunnen doorgaan cn vraagt, boven hetgeen door de Staat wordt gedaan, jaarlijks belangrijke som men. Niemand uit ons volk mag zich aan de plicht onttrekken een bijdrage naar draag kracht te betalen voor hen, die in de grootste nood de spits afbeten en voor hun nagelaten betrekkingen. Handhaaf daarom de goede traditie en houdt Uw bijdrage gereed als de kwitan- ü'eloper komt. PLATTELANDSVROUWEN OP REIS. Zaterdag j.l. maakte een groot aantal leden van de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen met een comfor tabele bus van de OAD een uitstapje naar het Westen des lands. Via Amersfoort en Hilversum, ging het naar Aalsmeer, waar een bloemenveiling werd bezichtigd. Het doel van de tocht was echter de bezich tiging van het grote .bloemencorso in Lisse. Dit buitengewoon fraaie schouw spel heeft alle dames in verrukking ge bracht door de grote schoonheid en kunstzinnigheid van deze optocht. Op de verdere tocht werden de bloem- bollenvelden bewonderd en reed men over Sassenheim naar Haarlem, waar een warme maaltijd wachtte. Het was een prachtige tocht waarvan, mede door het zonnige weer, volop werd genoten. CAUSERIE OVER WIELERSPORT. Op verzoek van het voorlopig bestuur van de hier in het najaar van 1953 opge richte wielerclub, heeft de heer A. S. van Galen, consul voor Overijssel van de Kon. Ned. Wielren Unie, Woensdagavond in hotel Holterman een causerie gehou den over de wielersport. Na een inleidend woord van de heer W. Beijers, die er op wees, dat de wieler sport steeds meer beoefenaars gaat tel len e,n dat de belangstelling voor deze sport ook tot het platteland is doorge drongen, vertelde de heer Van Galen tal van belangrijke dingen uit zijn veelzijdige ervaring als leider van verschillende wie lerclubs cn als consul van de landelijke organisatie, waarvan de meeste clubs deel uitmaken. Het deed spr. genoegen, dat ook in Holten belangstelling voor de wielersport is ontstaan cn hij dankte de initiatiefne mers voor het feit, dat zij hieraan meer gestalte willen geven. In de wedstrijden bestaat er dikwijls een grote rivaliteit tussen en renners en de leden van eigen club, maar het is de plicht der renners, dat zij steeds in ver band trainen en harmonisch samenwer ken, waardoor een goede clubgeest wordt onderhouden. Wil men een club instandhouden, dan zal men de interesse van de burgers moe ten opwekken om daardoor donateurs te werven en sportliefhebbers to kweken. Vooral ook de ouders moeten van de sport van hun kinderen op de hoogte zijn. Zij is in het belang van een goede lichaarasontwikkeling. Bij feestelijkheden kan men wedstrijd jes houden, terwijl in de herfst in de Holtcrberg b.v. een cyclecross kan wor den gehouden. De heer Van Galen achtte het vooral van belang om contact op te nemen met de sportbeoefenaars in Rijssen. Spr. gaf een uitvoerige uiteenzetting van het organisatorisch verband met de KNWU over interclubwedstrijden en open wedstrijden. Hoewel de wielersport vooral op Zon dag wordt beoefend, mag dit de jonge mensen niet afhouden van de vervulling van hun kerkelijke plichten, aldus de heer Van Galen. Hij deelde nog mede, dat de provin ciale kampioenschappen dit jaar in Over ijssel zullen worden verreden. Nadat de voorzitter de spreker dank had gebracht voor zijn causerie, werd nog besloten, dat Zondag weer getraind zal worden onder leiding van de heer Metz ger en wel om 10 uur vanaf ,,'t Losse gggp V Foto T. van der Reijken. NATIONALE HERDENKING. De Plaatselijke Bonden van Oud-Strij ders roepen de bevolking op om op Dins dagavond 4 Mei a.s. deel te nemen aan de herdenking van de gevallenen bij het Monument aan de Molenbelterweg. De deelnemers aan de stille tocht wor den verzocht zich uiterlijk 7-30 uur te verzamelen bij de Ned. Herv. kerk. Men wordt verzocht op de verzamelplaats te komen en zich niet onderweg aan te sluiten. Na afloop wordt een herdenkings dienst gehouden in de Geref. Kerk te 8.15 uur, waarin zal voorgaan Ds. J. H. Israël, Ned. Herv. predikant. In deze dienst wordt een collecte ge houden ten bate van de Stichting 1940- 1945 en Ereschuld en Dankbaarheid. Niemand on tb rek 9 bij de herdenking van de doden, gevaiien door de tyrannie van de vijand. ALARMERING BOSBRANDWEER. Na de groep voor de Holterberg (west zijde) zijn nu ook de bosbrandweergroe- pen Holterberg (oostzijde) en Zuurberg (Beuseberg) voorzien van een alarm sirene voor handaandrijving. De drie sirenes zijn gestationneerd resp. op de uitkijktoren op de Holter berg, ten huize van de heer Joh. Wol- ters, Lichtenberg en bij de heer G. Scho- neveld op de Zudrberg. Bij bosbrand binnen het gebied van een dezer groepen zal de sirene ten min ste tweemaal achtereen een langgerekt gehuil laten horen, waarmede de vrij willigers worden opgeroepen om zich, voorzien van schoppen, naar het terrein van de brand te begeven. Ook de hulp van anderen zal daarbij echter op prijs worden gesteld, want slechts met hulp van vereende krachten is een bosbrand meestal te stuiten. Op de Lichtenberg en op de Zuurberg zullen de sirenes voor het eerst gepro beerd worden op Zaterdag 1 Mei a.s., 's middags om 12 uur, met een langge rekt gehuil, tenzij, dat eerder bosbrand mocht uitbreken. „JONG HOLTEN". In de Vrijdagavond in het café van de heer M. Kalfsterman gehouden leden vergadering van de vereniging „Jong Holten", afdeling van de BOO, heeft dc voorzitter, de heer Joh. Lubbcrsen, de leden op liet hart gebonden meer be langstelling te tonen voor deelname aan de kalveropfokclub, omdat zij een belang rijke stimulans kan vormèn voor de in het najaar te houden fokveedag. De be langstelling is van de zijde van „Jong Holten" nog zeer gering, zo zei hij. Er kan nog opgave geschieden van kalve ren, geboren vóór 1 April, bij de bestu ren van de club en „Jong Holten". Varkensmestwedstrijd. Voor de varkensmestwedstrijd bleek dc belangstelling wat groter. Door de GOS worden weer prijzen beschikbaar gesteld en er wordt verwacht, dat dc Coöp. Aan- en Verkoopvereniging f2,per geleverd A-varken beschikbaar zal stellen. De voorzitter wekte de leden dan ook op door een zo groot mogelijke deelname mede te werken aan het streven tot ver betering van de varkensstapel, waarmede tevens een bijdrage geleverd wordt tot versteviging van de verenigingskas. Er werd een commissie van bijstand benoemd, bestaande uit de heren W. Bar- velink, 69, J. Veneklaas, D 79 en H. Jansen, E 27. Staande de vergadering werden reeds 24 varkens opgegeven. Welkom nieuwe leden. In deze vergadering, die goed bezocht was, heeft de voorzitter een speciaal woord van welkom gesproken tot het ad viserend lid, de heer Snijders en tot de heer G. J. Klein Teeselink, die voor het eerst sedert zijn opkomst onder de wape nen weer ter vergadering kon komen. Maar in het bijzonder richtte hij zich tot een vijftal nieuwe leden, welke toetraden, nadat zij onlangs hun diploma behaalden aan de lagere landbouwschool alhier. De heer Lubbersen verbond daaraan een korte uiteenzetting van het streven van de BOO en in het bijzonder van de afdeling „Jong Holten". Vragenbus Na de bespreking van de varkensmest wedstrijd kwamen een drietal vragen aan de orde uit de vragenbus. Bij de vraag over de verbouw van groenvoer mais ten opzichte van bieten, werd aangeraden dit op hogere percelen eens te proberen. De tijd van aanwending van kunstmest en stalmest werd besproken en men kwam tot de conclusie, dat de volgorde van niet zoveel belang is, daar er ver schillende soorten kunstmest zijn. Wegens het ontbreken van voldoende gegevens moest een vraag over een voe derrantsoen blijven liggen. Lichtbeelden. Er volgde een korte pauze, waarna onze plaatsgenoot, de heer Herman Koop man, verschillende lichtbeelden toonde over Duitsland en Zwitserland om ten slotte aan te tonen, dat ook onze pro vincie toch wel fraai natuurschoon te bieden heeft, waarop wij trots kunnen zijn. Na een dankwoord aan de heer Koop man voor zijn toelichting en nadat nog even de eerstkomende excursie ter sprake was gekomen, sloot de voorzitter met een „wel thuis" de bijeenkomst. Zaterdag 1 Mei: 25-jarig Jubileum van de heer J. H. Janssen. Receptie 46 uur in hotel Holterman. (Zie adv.) Maandag 3 Mei: Overname smederij van Wed. B. Jansen te Neerdorp door de heer G. H. Brouwer. Maandag 3 Mei, 7.30 uur: Vergadering Feestcommissie O.L. Dorpsschool in de school. Dinsdag 4 Mei houdt Dr. Tromp Visser spreekuur ten kantore van het Zieken fonds na voorafgaand overleg. Donderdag 6 Mei houdt zuster Kuiper van het Kraamcentrum te Deventer zitting ten kantore van het Zieken fonds van 2 tot 3 uur. Donderdag 6 Mei, 2.30 uur: Officiële heropening winkel Gebr. Dikkers door de burgemeester. (Zie annonce.) ACCOUNTANTSKANTOOR voor: BELASTINGZAKEN BURGERLIJKE STAND. Geboren: Tonia Gerritje, dv. H. H. Wacht en A. Traanman, Dorpsstraat 23. Johan, zv. J. W. Marsman en H. Ste vens, Espelo 84. Paul Alexander, zv. H. F. Steunenberg en W. C. de Haan, Holterberg 17. Ondertrouwd: Abraham van de Vel de, 22 jr. en Gerritdina Volkerink, 23 jr., beiden te Holten. Frederik Kolk man, 31 jr., Holten en Johanna Willemi- na Scholman. 30 jr., Markelo. Gehuwd: Willem Gerard v. d. Hurk, 56 jx\ en Jenneken Wilhelmina Pas kamp, 43 jr., beiden te Holten. Ger hard Kolkman, 24 jr., Holten en Hen- drikje van Harten, 24 jr., Raalte. Jan van den Berg, 27 jr., Rijssen en Jenne ken Hofman. 24 jr., Holten. Overleden: Jan Paalman, 78 jr., wedn. van A. Ulfman, Holten. BEVOLKING. Ingekomen: G. Volkerink van Nijme gen 'naar Neerdorp 73. Vertrokken: J. Nijenhuis van Laren- seweg 25 naar Amsterdam. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 8.30 uur Ds Israël en •10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds Israël. Collecte voor Ereschuld en Dankbaar heid en Stichting 1940-1945. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor Ereschuld en Dankbaar heid en Stichting 1940-1945. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. De derde collecte is bestemd voor Art. 13 K.O. (Em. pred., wed. en wezen). Last van Xriunven? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Op de Markeloseweg, even voor liet Erve Nicoiaas, beeft Woensdagmorgen omstreeks elf uur een aanrijding plaats gehad, welke aan twee dienstplichtigen van de Koninklijke Marechaussee het leven heeft gekost. Op dat moment reden achter een boe renwagen een personenauto en een mili taire jeep bijna stapvoets, omdat uit de richting Deventer een bestelauto van de firma Jacob Bussink uit Deventer na derde. Uit de richting Markelo kwam in snelle vaart een jeep met de twee mare chaussees aangereden. Om reden en welke wel nooit opgehelderd zullen worden, passeerde de aansneUende jeep de voor hem rijdende voertuigen en botste met een geweldige slag op de bestelauto, be stuurd door de heer J. A. Kik uit Twello, welke op weg was naar Hengelo en En schede, om bestellingen af te leveren. De gevolgen waren ontzettend. De be stuurder van de jeep, de 20-jarige dienst plichtige marechaussee 3e klas D. Danes uit Valthe, gemeente Odoorn en de 26- jarige dienstplichtige wachtmeester van dat wapen B. S. Bakker uit Spekhol- zerheide (gemeente Kerkrade) werden met grote kracht uit hun voertuig ge slingerd en kwamen op straat terecht. De jeep sloeg over de kop en bleef raidden op de weg liggen, na eerst nog de voor hem rijdende jeep te hebben geraakt, waarin ook vier marechaussees gezeten waren. De bestelauto was door de kracht om geslagen. De bestuurder, de heer K„ werd uit de wagen geslingerd en kwam op de berm van de weg terecht. Hij had, won der boven wonder, geen letsel bekomen en kwam met dc schrik vrij. De wachtmeester Bakker, die voor her halingsoefeningen onder de wapenen was en pas gehuwd, werd op slag gedood. De jonge Danes heeft nog een ogenblik ge leefd, maar stierf enkele ogenblikken la tei-, waarschijnlijk aan inwendige ver wondingen. De heer Kik, die het ongeluk zag aan komen en dacht, dat z'n laatste uur ge slagen was, heeft in een reflexbeweging nog zeer krachtig geremd, maar kon de aanrijding niet meer voorkomen. Dokter C. H. Rietdijk en een collega uit Markelo waren vrij snel op de plaats van het ongeluk aanwezig, maar konden hier niet meer helpen. De Rijkspolitie uit Holten was spoe dig ter plaatse cn regelde met de mare chaussee het verkeer, dat gedurende de eerste uren hier slechts een nauwe door gang vond, omdat de beide gekantelde auto's de weg versperden. Deze zijn later met kraanwagens weggesleept. Als tragische bizonderheid valt nog te melden, dat de marechaussee Danes even tevoren bij café „De Poppe" met een collega van voertuig verwisselde en ach ter het stuur van de verongelukte jeep plaats nam. De slachtoffers waren van het depot der marechaussee „De Harskamp".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1