Plaatselijk Nieuws De krant een dag eerder Hoe er gestemd werd Geen misbruik van Sproeten? SPRUTOL Htiidgenezing AGENDA No. 16. Jaargang 6. ZATERDAG 24 APRIL 1954 Verschijnt elke Zaterdag. NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dïï blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf88 - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. a, contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 REÜNISTEN BLEVEN THUIS. Middag bracht aardige rit. Er was voor de reünie, welke de af deling Overijssel van de K.N.M.V. in sa menwerking met de plaatselijke motor en automobielclub „De Holterberg" Paasmaandag organiseerde maar een geringe belangstelling. Dat was erg jammer, want de organi satoren hadden zich moeite noch kosten gespaard om het de deelnemers naar de zin te maken. Er was een gezellige band in de feestzaal van hotel Vosman, terwijl er tal van aardige prijzen aanwezig wa ren voor hen, die op het uur van aan komst zouden arriveren, dat door de bur gemeester, Mr Enklaar, was bepaald. Niettemin konden toch wel enkele van deze prijzen worden uitgereikt en wel aan J. Bijma te Bathmen de le prijs, aan H. Blok te Zwolle de 2e prijs en aan H. J. Stokkers en H. J. Bouwhuis te Holten de 3e en 4e prijs. De motorclub „De Holterberg" ontving het vaantje om dat deze het grootste aantal deelnemers had. De voorzitter van de afdeling Over ijssel, de heer J. F. A. Wing Easton uit Zwolle sprak in zijn openingswoord van de wens om de sportliefhebbers een mooi samentreffen te bereiden in een mooie omgeving en hoopte, dat het in de toe komst gelukken mag de vriendschaps banden steeds nauwer aan te halen of nieuwe te leggen door een jaarlijkse reünie. De Burgemeester spreekt. De burgemeester riep de deelnemers en deelneemsters een hartelijk welkom toe en was verheugd, dat er toch nog mensen waren, die de gure weersomstan digheden hadden willen trotseren om naar Holten te komen. Een Paasreünie noemde hij de geëigende gelegenheid om de sportliefhebbers naar deze mooie om geving te brengen en hij dankte de voor zitter dan ook voor dit initiatief. Hij reikte daarna de hiervoren genoem de prijzen uit. De voorzitter van de Holtense motor club, de heer Joh. vgn Geenhuizen, be dankte de voorzitter van de afd. Over ijssel en de burgemeester voor hun har telijke woorden en zeide, dat de motor club voor het komende seizoen grote plannen heeft. Eier zoeken in de berg. 's Middags werd er voor de motorrij ders en automobilisten en betrouwbaar heidsritje gereden over een afstand van 39 K.M., dat met een snelheid van 36 km. per uur moest worden afgelegd. Het was een tochtje vol listigheden, dat de deel nemers over Nieuw-Heeten en Haarle door de Holterberg voerde, zodat zij de mooie omgeving van Holten eens konden opnemen en waaraan zij verder zeker veel genoegen beleefden. Op een punt tussen Haarle en Holten moesten zij in de heide eieren zoeken, wat de meesten wel gelukte. De motorrijders, die het erg moeilijk hadden, omdat zij niet een aan tal helpers bij de hand hadden om de •goede richting aan te wijzen, kregen nog al wat strafpunten. De uitslag was als volgt: Automobilis ten: 1. A. Bouwhuis, Holten, 7 strafpun ten; 2. D. J. Muller, Holten, 9 str.pt.; 3. H. B. Vosman, Holten, 51 str.p. Motorrijders: 1. A. Jansen, Kampen, 82 str.pt..2. Dantuma, Goor, 135 str.pt. 3. H. Bakker, Bathmen, 161 str.pt. De prijzen werden door de heer Van Geenhuizen aan het slot van deze, later toch nog zeer geanimeerde, samenkomst uitgereikt. PAASWIJDING IN DE GEREF. KERK. ^Zaterdag voor Palmpasen hield de Glir. Gemengde zangvereniging „Soli Deo Glo ria" in de Geref. Kerk onder leiding van haar dirigent, de heer W. van Erkelens, een Paaswijdingsavond met solistische me dewerking van Mej. Riek Landeweerd, sopraan, Hildebrand van Bolhuis te En schede, orgel en Herman Koopman, de clamatie. De avond Averd geopend door Ds. M. J. W. Knipscheer, die voorging in gebed en in zijn Avelkomstwoord wees op de be tekenis van deze zang, Avelke de toehoor ders wat dieper bepaalt bij het lijden van Jezus Christus. Na een inleidend orgelspel ,,Jesus, joy of man's disiring" van Joh. Seb. Bach door de heer Van Bolhuis, zong het koor „De lijdende Heiland" van Mozart. Mej. Rick Landeweerd zong met haar mooie gCA'oelige stem enkele oud-hollandse com posities en liederen van Bach, afgeAvisseld door orgelspel van de heer Van Bolhuis, o.m. een suite van Handel en Psalm 92 naar eigen beAverking. In een warm timbre zong het koor ver volgens onder leiding van de heer Van Erkelens de Paascantate „Opstanding" van P. Hettinga, waarin o.m. enkele de clamaties voorkomen, welke werden ver zorgd door dé heer Herman Koopman. Met een improvisatie op het orgel van enkele geestelijke liederen door de heer Van Bolhuis werd dit deel van het pro gramma afgesloten. Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. predi kant, Avees op de betekenis der lijdens- Aveken en op de rijke troost van de ge boden wijdingsavond. Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk. CHR. ORANJEVERENIGING Koninginnedag en Nationale Feestdag Puzzlerit voor fietsers en brom fietsers en feestavond. De Chr. Oranjevereniging organiseert op Koninginnedag (30 April) tevens Na tionale Feestdag, een puzzlerit voor fietsers en bromfietsers. Aan de puzzlerit per fiets kunnen de leerlingen deelnemen van klas 5, 6, 7 en 8 der lagere scholen en leerlingen van inrichtingen voor voortgezet onderwijs tot 15 jaar. De deelname aan de puzzlerit voor bromfietsers is vrij. Dames en heren die ouders zijn dan 16 jaar kunnen mee- puzzlen. Er wordt gestart bij 't Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsterman, waar ook de finish zal zijn. De afstand, die al puzzelende moet worden afgelegd, bedraagt 26 km. Het is een aardige rit, die de deelnemers voert door de Holterberg, Neerdorp, Espelo, Nieuw-Heeten, Waterhoek, Vlis- hoek, de Haar, Beuzeberg en een deel van het dorp. De deelnemers, ook de schooljeugd, wordt aangeraden een stukje triplex of karton of zachtboard (35 cm. hoog en 22 cm. breed) mee te brengen, waarop de routebeschrijving met enkele punai ses of paperclips kan worden bevestigd. De start van de eerste deelnemer(ster) zal plaats hebben om 14.30 uur. 's Avonds organiseert de Chr. Oran jevereniging een grote Oranjefeestavond in het gebouw „Irene". Het gevarieerde programma, dat zal worden gebracht, belooft veel goeds. De Ontspanningsclub O.C.H. zal op voeren het schitterende blijspel in drie bedrijven „Suikerfreule" van Henri van Wermeskerken. Verder is er samenzang, muziek, declamatie enz. Ook zullen tij dens deze feestavond de prijzen worden uitgereikt aan de winnaars van de brom fiets puzzlerit. Ongetwijfeld zal er voor deze avond weer zeer veel belangstelling bestaan. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. EMMABLOEMCOLLECTE. In deze week wordt ten bate van het Groene Kruis door de. plaatselijke meis jesverenigingen de Emmabloem-collecte gehouden, waaraan wij helaas door plaatsruimtegebrek de vorige week geen aandacht konden besteden. Voorzover de meisjes nog niet bij U geweest zijn, bevelen wij deze collecte gaarne in de welwillende aandacht van onze lezers aan. De opbrengst komt ten bate van de plaatselijke t.b.c.-bestrijding. DONDERDAG A.S. IS HET MEIMARKT. De jaarlijkse Meimarkt wordt gehou den op Donderdag a.s. Als het weer om slaat zal er zeker grote belangstelling zijn voor de veehandel. De biggenhandel mag zich steeds in een grote belangstel ling verheugen. Er komen dit jaar weer enige kermis attracties. zodat een grote toeloop naar de Meimarkt te verwachten is. SPORTDAG JACHTOPZIENERS. De afdeling Overijssel van de Ned. Vereniging van Jachtopzieners gaat haar jaarlijkse sportdag, welke voorheen altijd op de Holterberg gehouden Averd, op Za terdag 8 Mei a.s. houden op een terrein bij hotel „Rijsserberg" te Rijssen. EXAMEN BIJ DE BRANDWEER. Na in de afgelopen winter een cursus te hebben gevolgd van de heer D. Sehot- veld, hoofdinstructeur van de brandweer te Almelo, hebben de vrijwilligers van Holten en Dijkerhoek en een zestal brandweermannen uit Rijssen Maandag avond in hotel Holterman examen gedaan voor brandwacht 2e klas. Aan 15 cursisten kon na afloop het di ploma worden uitgereikt. Het waren de heren J, Louwerse, E. J. Westerik, J. van Bruggen, W. Óolbekkink, H. Klein Velderman, G. Steunenberg te Holten, G. H. Broekhuis, J. A. Meijerman en W. H. Smale te Dijkerhoek en A. Voortman, J. v. d. Berg, A. v. d. Noort, G. H. ter Harmsel, A. Baan en H. Nijkamp te Rijssen. Na afloop van het examen verenigden zich alle brandweerlieden met hun com mandanten, de burgemeester van Holten, Mr W. H. Enklaar, de Inspecteur van het Brandweerwezen te Arnhem, de heer J. de Roos, en de leden van de examen commissie, de heren P. O. Schaap, com mandant van Deventer en Jonker, oud commandant van Arnhem, aan een ge zellige koffietafel. Nadat de burgemeester er zijn voldoe ning over had uitgesproken, dat de vrij willigers deze cursus volgden en nog in het bijzonder welkom geheten had het Kringhoofd B.B., de heer Van Dijken te Rijssen, reikte de heer De Roos met een toepasselijk woord de diploma's uit. Zij, die niet slaagden, moeten zich niet laten ontmoedigen, aldus de Inspecteur, zij zullen in de herfst zeker ook het diploma kunnen bemachtigen. De brandweercommandant van Holten, de heer Beijers, bood de heer Schotveld uit naam van de cursisten een kistje si garen aan. De heer Eppinga, comman dant te Rijssen, bracht de examencom missie dank en de heer Schotveld gaf nog een nabeschouwing en zeide de brandblussing met vol vertrouwen aan de cursisten te durven overlaten, ook al slaagden zij niet allen. In de herfst zal nog een na-cursus gehouden worden. KONINGINNEDAG 30 APRIL In verband met Koninginnedag (Vrijdag 30 April a.s.) zal Holtens Nieuwsblad een dag eerder dan nor maal moeten worden afgedrukt. De kopij, zowel nieuwsberichten als advertenties, moet dus een dag eerder in ons bezit zijn. Uiterlijk kan een en ander wor den aangeboden tot WOENSDAG AVOND, doch het verdient aanbe veling alles zo spoedig mogelijk in te zenden. Bij voorbaat dank voor de mede werking. Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD. Hu idz ui verheid Huidgezondheid GEEN PLECHTIGE HERDENKING OP DE CANADESE BEGRAAFPLAATS Door de Canadese ambassadeur, Mr Stone, is in overleg met de burgemees ter van Holten, Mr W. H. Enklaar, be sloten, niet dit jaar, maar eerst in 1955 te Holten op de Canadese militaire be graafplaats op de Holterberg de jaar lijkse herdenkingsplechtigheid te hou den. Deze beslissing houdt verband met de omstandigheid, dat zeer binnenkort op het Canadese kerkhof bouwwerkzaamhe den zullen plaats vinden. De plechtigheid zal op 5 Mei a.s. te Bergen op Zoom plaats vinden. JAARVERGADERING BOUWVAKARBEIDERS. De afdeling Holten van de Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond hield haar jaarvergade ring op Dinsdag 6 April j.l. in zaal K. ter Horst. De voorzitter, de heer H. W. Krom- dijlc, opende deze vergadering met een welkomstwoord en sprak er zijn spijt over uit, dat zo weinig leden aanwezig waren, ij de ingekomen stukken werd de Nat. '30 April) besproken, die in het bouwbedrijf als een verplichte ver lofdag werd voorgesteld, zodat die niet afgetrokken kon worden van de 12 va- cantiedagen en vergoed zou worden door een extra vacantiebon. Met algemene stemmen werd de voor zitter voor een periode van drie jaar herkozen. De secretaris, de heer T. Koop man, feliciteerde de voorzitter met de herbenoeming en bracht hem hulde voor het vele werk, dat hij voor de afdeling deed en sprak de hoop uit, dat het hem gegeven mocht zijn de volgende periode in gezondheid de voorzittershamer te hanteren. Uit het financieel verslag van de pen ningmeester, de heer G. H. Oplaat, bleek, dat in de afdelingskas, ondanks grote uit gaven over 1953, toch nog een behoorlijk batig s aldo aanwezig was. Voor de kascontrole werden benoemd de heren S. de Vries en lid. Vincent. De nieuwe boekjes over de regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden en een aanvulling op het jaarboekje werden uit gereikt. Uit het verslag van de rayon- vergadering van Hengelo op 3 April j.l. deelde de voorzitter mede, dat er weinig commentaar was geweest op de con tributieverhoging en getracht zou wor den om een plaatselijke vacantiebonnen- controle in het leven te roepen. Getracht zal worden hierover contact op te ne men met plaatselijke Uniebonden en Pa troonsorganisatie. Verzilvering van vacantiebonnen voor Tweede Paasdag en Nationale feestdag werd bepaald op 21 April van 7.309 uur bij de penningmeester. Bij de rondvraag werden er weinig vra gen gesteld, zodat de voorzitter met een dankwoord voor de opkomst der aanwe zigen deze vergadering sloot. BOOTTOCHT VAN HET ROODE KRUIS De jaarlijkse boottocht van het Roo- de Kruis zal voor deze provincie ge houden worden van 26 April tot en met 1 Mei a.s. De tocht met het m.s. „Kasteel Staverden" gaat van Deventer via Kam pen, Urk, Amsterdam, Utrecht, Vrees wijk naar Rotterdam en vandaar via Dordrecht en Nijmegen weer naar De venter. Aan deze tocht zal voor rekening van de afdeling Holten deelnemen Mej. M. Klein Lebbink te Espelo, die blind en hulpbehoevend is, maar voor wie deze tocht zeker een ontspanning zal zijn. KWITANTIES ROODE KRUIS. De penningmeester van de afd. Holten van het Ned. Roode Kruis verzoekt ons mede te delen, dat eerstdaags de contri butiekwitanties zullen worden aangebo den. VOOR 1 JAAR VRIJ. Aan de dienstplichtigen der lichting 1954, Jhr. F. W. W. PI. van Coeverden en F. W. Veltkamp, is één jaar vrijstel ling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. Wij laten hieronder een overzicht volgen hoe er Woensdag gestemd is voor de Provinciale Staten: Gymnastiek lokaal Bijz. school Landbouw school School Dijkerhoek Totaal 1954 Totaal 1950 1. K.V.P 11 13 18 40 82 81 2. P.v.d.A 212 176 201 34 623 701 3. C.H.U 299 212 220 317 1048 1095 4. A.R 141 87 151 31 410 396 b. V.V.D 163 223 185 139 710 339 6. C.P.N 8 5 6 19 19 7. G.P.V 1 3 4 8 8. S.G.P 7 4 12 3 26 22 Geldige stemmen Stemmen van onwaarde 842 13 723 19 797 19 564 8 2926 59 2653 Totaal uitgebrachte stemmen 855 742 816 572 2985 Deze uitslag wijkt nogal aanzienlijk af van de uitkomsten in het gehele land. Daar was het de Partij van de Arbeid, die de grootste winst boekte. Hier was het de V.V.D., die haar stemmental meer dan verdubbelen zag. De P.v.d.A. en de C.H.U. moesten daarvoor een veer laten. Het was onze plaatsgenoot, de heer D. J. Wansink, die op de V.V.D.-lijst 610 voorkeurstemmen op zich verenigde en het daarmede glansrijk won van overige plaatselijke candidaten. De heer W. Beijers (p.v.d.a.) kreeg 433 voorkeur stemmen, terwijl de heer P. v. d. Meulen en W. Rietberg (a.r.) en W. Otten (s.g.p.) eveneens een aantal stemmen behaalden. Voor Dijkerhoek en Espelo moet het een geruststelling zijn, dat daar nog geen communisten voorkomen. Ook het Geref. Politiek Verbond is daar nog niet door gedrongen. Voor de volledige uitslagen verwijzen wij naar de dagbladen. ZONDAGAVONDGROEP GEEN DISCUSSIEGROEP. Men schrijft ons: In Ploltens Nieuwsblad van 27 Maart j.l. werd melding gemaakt van het feit, dat op verzoek van de Hervormde Jeugd raad een z.g. gemengde Zondagavond- groep was opgericht. Naar aanleiding van dit bericht is tij dens een bijeenkomst van de Discussie groep Holten de vraag gesteld, waar om „de kerk" nu ook een discussiegroep moest oprichten. De Zondagavondgroep is echter geen discussiegroep en heeft uitsluitend ten doel een verantwoorde vrijetijdsbesteding te vinden voor jongelui, die hun Zon dagavond niet gevuld zien. Zeer zeker zal tijdens de bijeenkom sten van deze nieuwe groep wel eens een bepaald onderwerp ter sprake komen, dat gebeurt tijdens de bijeenkomsten van de CJMV-groepen ook, maar daarmede is zij nog niet tot een discussiegroep ge stempeld. Het is dan ook onjuist haar als zodanig te willen zien. SPORT IN HOLTEN. Men schrijft ons: Enige weken geleden hield de Jongeren Discussiegroep een bespreking over bo venvermeld onderwerp. Uit de discussies werd de conclusie getrokken, dat er in onze woonplaats, buiten een bloeiende ruitersport- en gymnastiekvereniging, di verse verenigingen een kwijnend bestaan lijden, o.a. de voetbalclub. Is het niet vreemd, dat er bij de jeugd geen be langstelling meer is om in een voetbal - juniorenelftal te spelen? Elders is er voor deze tak van sport nog steeds grote belangstelling. Ook werd betreurd, dat de gemeente niet meer vaart zet achter de plannen om tot een zwembad te ko men. De discussieclub wil nu tonen, dat er in Holten nog wel mogelijkheden zijn om tot een grotere sportontplooiïng te ge raken. Ze wil n.l. een volleybal-afdeling in het leven roepen. De plannen hiervoor zijn echter zover uitgewerkt, dat over enkele weken de materialen enz. aanwe zig zijn. Waarna men dan tot het spe len van oefenwedstrijden zal overgaan. Belangstellenden kunnen zich aanmel den bij H. Jansen, Burgemeester van de Borchstraat of bij H. ten Velde, Oranje straat. Noot van de redactie: Wij hopen, dat men het niet alleen bij volleybal zal la ten, maar ook de voetbalsport nieuw le ven zal weten in te blazen. Er zijn jonge- mensen genoeg in onze plaats, die voor sportbeoefening geanimeerd kunnen wor den. GESLAAGD. Donderdagavond slaagden de reserve wachtmeesters der Reserve-Rijkspolitie in onze gemeente, de heren W. ten Ber ge, G. H. Mekenkamp Jr., H. Óolbekkink en H. M. Schoneveld voor het examen geoefend man. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: IJzeren balk met ketting; geblokte sjaal; bruine damessandaal en een paar Grolse wanten. Verloren: Deksel van melkbus; leren motortas met inhoud; autoped. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Oran jestraat 55, telef. 352. Laxeermiddelen, maar als U een laxans nodig heeft, neem dan Mijnhardt's Laxeertabletten. Veroorzaken geen gewenning en wer ken zacht, zeker en zonder kramp. Vrijdag 23 April, 7.30 uur: Ledenverga dering „Jong Holten", afd. B.O.O. in café Kalfsterman. Maandag 26 April: Contactvergadering V.V.V. met de plaatselijke verenigin gen om 8 uur in café Maats. Dinsdag 27 April: Jaarvergadering Groene Kruis, café Maats, 8 uur. (Zie annonce.) Dinsdagavond 27 April van 7.309 uur: in de Chr. school afhalen reductie- kaarten der Chr. Oranjevereniging. Vrijdag 30 April, 1.30 uur Start van de puzzlerit voor wielrijders; 2.30 uur Start Puzzlerit voor brom fietsers bij café Kalfsterman; 7.30 uur Grote Oranjefeestavond Chr. Oranjevereniging in Irene, (zie adv.). Woensdag 28 April: Vergadering Wie lerclub. Spreker de heer Van Galen, consul N.W.U. Woensdag 28 April, 7.30 uur: Vacantie bonnen verzilveren Bouw- en Neven- bedrijven voor Goede Vrijdag, 2e Paas dag en Koninginnedag (30 April) bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstr. 25. Donderdag 29 April, 8 uur: Vergadering (tevens verloting sprei) Herv. Vrouw envereniging in Irene. Donderdag 29 April (Meimarkt)Dansen in café Kalfsterman. (Zie annonce.) Maandag 3 Mei: Overname smederij van Wed. B. Jansen te Neerdorp door de heer G. H. Brouwer. (Zie annonce.) Officiële publicaties OPHALEN HUISVUIL. Door de dienst van Gemeentewerken wordt bekend gemaakt, dat in verband met Koninginnedag 30 April a.s. het huisvuil niet zal worden opgehaald op deze dag, maar op Donderdag. Men gelieve de bakken dus gereed te zetten op Dinsdag en Donderdag a.s., behalve in Dijkerhoek en Espelo, waar alleen Donderdag wordt opgehaald. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Egbert Johannes, zv Hen drik Jan Reterink en Maria Kölling, Hol- terbroek 1. Jan Willem Hendrik, zv Johannes Gerhardus Toorneman en Christina Berendina Klein Lebbink, Es pelo 89. Hendrika Johanna, dv Hen drik Jan Hiddink en Engeline Elisabeth Hassink, Espelo 1. Ondertrouwd: Hendrikus Landeweerd, 26 j., Holten, en Hendrikje Stam, 24 j., Holten. Hendrikus Josephus Kemper, 28 j., Holten, en Gerritdina Johanna Ma ria Leerkes, 24 j., Holten. Jan Stoe- venbelt, 26 j., Holten, en Harmina Maria Tuitert, 24 j., Holten. Gehuwd: Gerrit Willems, 33 j., Holten, en Harmina Johanna Meuiman, 29 j., Rijssen. Johannes Hendrikus Dolle- kamp, 26 j., Holten, en Aaltje Koop man, 26 j., Holten. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Knipscheer. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Geref. Kerk. 10 uur Ds. Milo, em. pred. te Almelo en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Chr. Kleuterschool. BEVOLKING. Ingekomen: E. Heyneman van Amster dam naar Holterberg 42. C. L. N. En- £el van Bandung naar Holterberg 42. r W. Hornung van Bandung naar Hol terberg 42. G. E. Koetzier van 's- Gravenhage naar Oranjestraat 23. D. Wissink van Laren (Geld.) naar Kolweg 50. Vertrokken: G. Kolkman van Beuse- berg 58 naar Wijhe. J. W. Hulsman en echtgenote van Beuseberg 135 naar Ca nada. Z. Traanman van Burg. v. d. Borchstraat 19 naar Diepenveen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1