oi» iAsU Qzh. - Christus is opgestaan. PLAATSELIJK NIEUWS Fa. E. WONNINK Industrievestiging Aangifte Inkomstenbelasting 1953 Telefoon Holfens Nieuwsblad No. 426 AGENDA TEN B0LSCHER - Rijssen No. 15. Jaargang 6. ZATERDAG 17 APRIL 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Vrede zij u! (Joh. 20 19). Is deze begroeting van Christus jegens Zijn discipelen niet een bespotting in de wereld van vandaag? Oorlog en oorlogsgeruchten, een toe nemende bewapening, herhaalde proef nemingen met verschrikkelijker wapens, daarvan kunnen wij dagelijks in de kranten lezen. Het lijkt niets op vrede in deze we reld. Maar van die vrede is hier ook geen sprake. De vrede, welke de Heiland hier be doeld, staat in verband met het kruis. Wanneer de wereld over vrede spreekt is dat alleen tussen mens en mens, volk en volk. De Heiland gebruikt het woord vrede met een andere inhoud. Hij bedoelt met vrede de verhouding tussen God en mens, en van daar uit tussen mens en mens. Bij Hem bedoelt het woord vrede dat de mens met God verzoent is. En voor deze verzoening heeft Hij aan het kruis geleden en is Hij gestorven. Uit de doden opgestaan wil Hij die vrede aan de mensen geven. Van deze vrede hebben ook de engelen gezongen in de velden van Bethlehem. Die vrede wordt in de wereld weinig Vele mensen zijn al gelukkig als zij het op aarde rustig hebben en hun be staan niet door oorlogen bedreigd wordt. Toch moeten wij allemaal eens ster ven en wordt de rust op aarde toch ver broken. Dan moeten wij allemaal voor God verschijnen. En wie zal zonder Jezus Christus in het gericht kunnen bestaan. Hebben wij allen deel aan de paas- vrede, dat wij met God verzoend zijn, omdat Jezus Christus aan het kruis de schuld betaald heeft? Laat niemand zich van Jezus Chris tus afmaken, want het is vreselijk met zijn zonden te vallen in de handen van de levende God. Jezus Christus is opgestaan. Er is verzoening met God voor een ieder die er Hem om bidt. Niemand die het ernstig vraagt wordt afgewezen. Laat niemand zo maar heen leven, totdat het eenmaal te laat is. Christus roept ook door dit paasfeest, zondaars tot bekering. Hoe zalig is het volk Dat naar Zijn woorden hoort. Ds R. A. HOOGKAMP. Holten Pasen 1954. FEESTELIJKE OUDERAVOND VAN DE ULO-SCHOOL. De Holtense Ulo-school hield Vrijdag avond van de vorige week in Amicitia haar eerste feestelijke ouderavond on der leiding van het hoofd der school, de heer J. Sinnema. Deze bijeenkomst, die door bijna alle ouders was bezocht, werd met een kort welkomstwoord geopend door de voor zitter van de Oudercommissie, de heer Beijers, die behalve de ouders, in het bijzonder welkom heette de leden van de voormalige Ulo-commissie en later bij diens binnenkomst ook de burge meester in enkele hartelijke woorden toesprak. Spr. wees er op, dat het zo goed gaat met de school, dat het gemeentebestuur reeds tot de aanstelling van een vierde leerkracht kon overgaan en hij felici teerde in dit verband de heer H. J. Hid- dink met zijn benoeming. Hoewel alle aanwezigen niet hetzelfde denken over de richting van het onderwijs, is het ge lukkig, dat zij de weg naar deze school gevonden hebben. Zij is daardoor ge worden een flinke streekschool, die naar sprekers oordeel te verkiezen is boven de onderwijsfabrieken in de steden, om dat men op een kleine school meer aan dacht kan besteden aan iedere leerling afzonderlijk. Hij sprak de hoop uit, dat alle ouders de school een warm hart zullen blijven toedragen. Het was een goede gedachte om met de kinderen het aangeboden programma in te studeren en hij dankte de heren Sinnema, Wittermans en Pel voor hun initiatief. Het hoofd, de heer J. Sinnema, deed vervolgens nog een aantal mededelin gen en wees er op, dat het moeilijk is op een ouderavond als deze te gaan spreken over de vorderingen der leerlingen enz. Men heeft daarom besloten de ouders de gelegenheid te geven op een spreek uur, dat nader zal worden bekend ge maakt, met de leerkrachten een onder houd te hebben. Voordat nu het doek opging voor de opvoering van de toneelstukjes, zongen de meisjes van de hoogste klas met pianobegeleiding van de heer Witter mans een aantal liedjes in verschillende talen. Zij verwierven daarmee telkens een hartelijk applausje. Met veel verve werd door de jeugdige debutanten vervolgens opgevoerd het toneelstukje van Charivarius: „De Uit breker". Er zat, vooral voor de jongelui zelf, spanning in en zij deden het dan ook heel aardig. Het stuk, dat onder leiding van de heer Pel was ingestu deerd, verwierf een hartelijk applaus. Na de pauze volgde een tweede stuk Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf83 - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 van Charivarius, getiteld: „De nieuwe kleren van de keizer", ingestudeerd door de heren Wittermans en Sinnema, waar aan alle kinderen konden meedoen en waarin eerstgenoemde de rol van keizer vervulde. Gedragen door het rustige spel van de keizer kwam ook het spel van de kinde ren goed tot zijn recht. Vooral door de mooie costuums, die hierbij gedragen werden en door de keurige grimering van onze plaatsgenoot, de heer Joh. van Geenhuizen, maakte het geheel een aar dige indruk. Ook aan de aankleding van het toneel was veel zorg besteed. De spelers kregen na afloop van het stuk dan ook een hartelijk applaus. Tenslotte volgde nog een verloting met veel mooie prijzen, die ruim f 120 op bracht en sprak de heer Sinnema woor den van dank tot allen, die aan het wel slagen van deze uitvoering en oudèr- avond hadden meegewerkt. Hij hoopte allen weer te zien op de meer zakelijke ouderavond, welke in de komende herfst gehouden zal worden. Twee maanden geleden kocht ik een pyama. Nadat het ding ge wassen was, bleek het zo gekrom pen, dat alleen mijn 15 jr. zoon Jan het nog dragen kon. Na een tweede wasbeurt paste de pyama slechts mijn 9-jarige zoon Piet nog. Thans kan ook hij de pyama niet meer aan, omdat een derde wasbeurt het ding nog meer deed krimpen DIT KAN U NOOIT OVER KOMEN, WANNEER U UW Onder- en bovenkleding KOOPT BIJ DE De oproep van een confectiefabriek uit het westen des lands voor vrouwelijke arbeidskrachten om in onze plaats een filiaalbedrijf te vestigen, welke wij on langs publiceerden in ons blad, is niet onbeantwoord gebleven. Meer dan 40 meisjes en jonge vrou wen hebben zich opgegeven, maar hier mede kan nog niet worden voldaan aan de voorwaarde, die de directie van deze fabriek heeft gesteld om hiér tot stich ting van een nevenbedrijf over te gaan. Er zullen ten minste 70 vrouwelijke ar beidskrachten beschikbaar moeten zijn, wil men in Holten tot zakendoen komen. Nu geloven wij, dat uit onze gemeente en haar naaste omgeving dit aantal meisjes wel zou zijn aan te trekken, wan neer de fabriek, welke haar werkgele genheid biedt, er ook maar reeds stond. Het moet echter mogelijk zijn hun na men nu reeds op papier te krijgen, want dat is momenteel de enige reeële moge lijkheid om tot een bescheiden industrie vestiging te komen. Daaraan moeten wij allen onze mede werking verlenen. Iedereen, die vrouwe lijke arbeidskrachten weet, welke voor een confectiebedrijf in aanmerking ko men, verlene zijn medewerking, opdat hun namen worden opgegeven bij de secretaris van de Industriecommissie, de heer H. J. Beltman, Dorpsstraat 68. De industriecommissie wil, om ook op aanvragen voor mannelijke arbeidskrach ten voorbereid te zijn, gaarne de be schikbare mannen en jongens gaan in ventariseren. Zij heeft daarvoor in dit nummer van onze krant een oproep geplaatst, welke wij gaarne ter lezing en ter doorgifte aan anderen in de onmid dellijke omgeving van Holten bij onze lezers introduceren. In dit opzicht plaatsen wij 'reeds een oproep van de fa. G. Kooiman Zn., fa briek voor draadsnijgereedschappen in onze gemeente, die een tiental jongens vraagt om in haar bedrijf te worden opgeleid. Reeds in 1946 heeft de heer Kooi man Sr. zich voorgesteld, hier een werk plaats te vestigen, welke aan 10 jonge arbeiders werk zou verschaffen. Daar deze arbeiders, naar zijn oordeel, van de boerderij zouden komen en zij daar niet het gehele jaar gemist kunnen worden, zou er overeengekomen worden, dat deze arbeidskrachten zes weken per jaar van het werk zouden mogen wegblijven om landbouwwerkzaamheden te verrichten. De heer Kooiman wilde een werkplaats stichten op het industrieterrein. Wij kunnen op korte termijn niet be oordelen of de idee van de heer Kooiman, wat deze zes weken overschakeling be treft, uitvoerbaar is en weten niet of mogelijkheden voor vestiging van een bedrijfje op het industrieterrein voor hem nog aanwezig zijn, maar wij zouden het toejuichen, indien meerdere werk gelegenheid zou worden geschapen. Het is onze vaste overtuiging, dat Hol ten het zonder industrie niet zo heel lang meer zal kunnen doen, willen de levenskansen voor een deel van de be volking niet belangrijk dalen. Daarom moeten we er allen aan mede werken om de beschikbaré arbeidskrach ten voor eventuele vestiging van in dustrie in onze plaats aan de industrie commissie door te geven. Weest paraat, Holtenaren *A<ysA/V*WWWVVWVWVVwVSAAAVWvWWvV\AAAAV*A<VVVN(WVWV\ Waarom zou U het risico nemen, dat Uw aangifte niet juist of te laat wordt ingediend. Te hoge aanslagen en boete kunnen de gevolgen zijn. Laat het over aan de vakman en U bespaart zich moeilijkheden. ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT Kantoor Holten o.l.v. W. MULLER, Oranjestraat 34 Tel. K 5483-389 Voorzitter Bolink nam afscheid van Ziekenfonds Na bijna 29 jaar voorzitter te zijn ge weest van het Algemeen Ziekenfonds heeft de heer J. H. Bolink, die onlangs 80 jaar werd, zich niet weer herkies baar gesteld en zijn fuctie neergelegd. In de Dinsdagavond in hotel Holter- man gehouden algemene ledenvergade ring is hem voor zijn langdurige arbeid in het. belang van het fonds een bijzon der hartelijke hulde bereid bij zijn af scheid. In deze vergadering herdacht de heer W. Beijers zijn 25-jarig bestuurslidmaat schap, in welke periode hij 6 jaar secre taris was van het fonds. De eenvoudige huldiging van beide functionnarissen gaf een feestelijk cachet aan deze vergadering, welke o.m. bijge woond werd door de burgemeester, Mr W. H. Enklaar, door de heer Van Gel der, secretaris van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen, de administrateur van het Ziekenfonds voor de Arbeidende Stand te Deventer, de heer J. C. Steutel en de medewerkers van het fonds de doktoren J. P. Nagelhout en H. C. Rietdijk en de tandarts, de heer H. F. Steunenberg. Dank en waardering. Aan het slot van het huishoudelijk deel der vergadering heeft de vice-voor- zitter, de heer Joh. Wolters, de schei dende voorzitter toegesproken en hem bedankt voor het vele werk en de uit stekende leiding, weike hij al die jaren aan het fonds gegeven heeft. Hij liet daarbij de geschiedenis van het fonds in het kort de revue prsseren en wees er o.a. op, dat de heer Bolink in die 29 jaar bijna geen vergadering gemist heeft. De burgemeester Mr Enklaar zeide in zijn toespraak tot de scheidende voor zitter, dat de heer Bolink met beide nog zittende bestuursleden de heren Joh. Wolters en A. Scheperman en enkele anderen de pioniers van het fonds ge weest zijn. Zij hebben het fonds niet al leen opgericht maar ook zijn zelfstan digheid weten te behouden. De koninklijke onderscheiding, ont vangen bij het 25-jarig bestaan, draagt U met ere, aldus de burgemeester, en namens mijn gemeente zeg ik U dank voor alles wat U voor de volksgezond heid gedaan hebt. De heer Van Gelder van de Centrale Bond vond het wel een bijzondere pres tatie om 29 jaar op de bres te staan voor de volksgezondheid na de stich ting van een fonds, dat heel klein be gonnen is en dat met ere de naam draagt van een goed ziekenfonds. Hij dankte namens het bestuur van de C.B.O.Z. de scheidende voorzitter voor diens prach tig werk. Dokter Nagelhout, medé namens de heren Gerritsma en Rietdijk sprekende, schetste in warme bewoordingen de be tekenis van het ziekenfonds voor de ge meenschap en de grote verdienste, welke de heer Bolink zich met dit fonds ver worven heeft. De naam van het Zieken fonds in Holten heeft een voortreffelijke klank bij de Deventer specialisten en hun grote kennis en ervaring kan men zon der enige schroom beschikbaar stellen voor 3/4 deel der bevolking, dat momen teel in het ziekenfonds is opgenomen. U waart vaderlijk en blijmoedig, aldus dok ter Nagelhout en de laatste jaren hebt U veel steun gehad van de heren Soer en Beijers. De hartelijke woorden van de sprekers gingen vergezeld van enkele kistjes si garen en de wens voor een blijde levens avond. 25 jaar bestuurslid. De heer Beijers is met zijn jubileum gelukgewenst door de voorzitter en de voorgaande sprekers. De heer Bolink bracht hem dank voor de grote steun en goede adviezen, die het bestuur van hem heeft mogen ontvangen. Hij bood na mens het fondsbestuur een wandelstok aan. De burgemeester, de heer Van Gel der en dokter Nagelhout spraken van zijn grote liefde voor de gemeenschap, zijn sterk socaal gevoel en zijn werk in het belang van vele verenigingen, maar in het bijzonder voor het ziekenfonds. Namens de C.B.O.Z. werd hem een vier delig boekwerk aangeboden. Dokter Nagelhout heeft voorts nog gewezen op de belangrijke arbeid van de heer Soer in het belang van het fonds. De heer Bolink zei in zijn dankwoord, dat hij met weemoed afscheid nam van zijn bestuursfunctie, maar het was nu wel de tijd om het werk aan jongere krachten over te dragen. De heer Beijers heeft de sprekers dank gebracht voor hun vriendelijke woorden en geschenken en nog enkele dingen be licht betreffende de geschiedenis van het fonds. Wilt U even noteren! De ADMINISTRATIE VAN HOLTENS NIEUWSBLAD (H. Beltman, Kolweg 19) is thans aangesloten onder De nummers van de redactie blijven 234 en 356. De opening. Bij de opening der vergadering kon digde de voorzitter zijn heengaan aan in verband met zijn tachtig jaren en gaf hij een kort historisch overzicht van het bestaan van het fonds. Batige sloten. De secretaris-penningmeester, de heer H. Soer, bracht vervolgens het jaarver slag uit. Ondanks hogere uitgaven en geen meerdere inkomsten, omdat con tributieverhoging tot nu toe achterwege kon blijven, vertonen de uitkomsten van de verplichte en vrijwillige afdeling, als mede het aanvullingsfonds batige saldi. Het fonds heeft dan ook gunstig ge boerd. De inkomsten bedroegen verpl. fonds f 58.642.78, uitgaven f 57.294.95, batig saldo f 1.347.83. Vrijwillig fonds: inkomsten f 54.275.20, uitgaven f 52.779.86, batig saldo f 1495.34. Aanvullingsfonds: inkomsten f9253.2 Aanv.fonds: inkomsten f 11.538.43, uitgaven f 9253.29, batig slot f 2285.14. De huisartsen-honoraria bedroegen Verpl. fonds f 11.753.84, vrijw. fonds f 9712.81. Vergoeding genees- en verbandmidde len: Verpl. fonds f 8253.33, vrijw. afd. f 7003.89. Specialistische hulp: Verpl. afd. f 8243.35, vrijw. afd. f 8105.37, aanv. fonds f 336.67. Tandheelkundige hulp: Verpl. afd. f 6012.52, vrijw. afd. f 5131.88. Verlosk. hulp: Verpl. 41 bevallingen f 1830.vrijw. 20 bev. f 900. Ziekenhuisverpleging verpl. afd. 1316 verpleegdagen f 13.521.10, vrijw. afd. 1308 verpleegdagen f 14.130.23 en het 'aanvullingsfonds 365 verpleegdagen f 2921.55, Ziekenvervoer resp. f 1422.62 en f 78ü. Ziekenvervoer respect, f 1422.62 en f 785.87, Sanatoriumbehandeling (her- verz.) vrijw. afd. f 2598.25 en aanv.fonds f 5260.51. De algemene onkosten bedroegen f 9207.07. Het onkostencijfer per ziel ligt beneden het bedrag van practisch alle ziekenfondsen. Het zielental der afdelingen bedroeg: Verpl. afd. 1713 (v.j. 1605), vrijw. afd. 1462 (v.j. 1406), aanvullingsfonds 3175 (v.j. 3011). Het fonds is thans de 3200 zielen gepasseerd. De verhouding met de artsen was zeer goed, aldus het verslag. Dr Ger ritsma heeft de praktijk neergelegd en het bestuur hoopt in dokter Rietdijk een gelijke medewerker te hebben. De boden hebben hun werk weer tot volle tevredenheid verricht. Na enkele opmerkingen van de zijde der bestuurstafel werd het verslag on der dankzegging aan de heer Soer goed gekeurd. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, de heren A. Scheper man en B. Tukkers met bijna algemene stemmen herkozen. In de plaats van de aftredende voor zitter werd als bestuurslid benoemd de heer J. Beltman, Beuseberg. Hierna had de huldiging plaats, ge noemd in de aanvang van het verslag. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Ie Paasdag 8.30 uur Ds Knipscheer (Paaszangdienst met medewerking v, h. Kerkkoor)10.30 uur Ds Knipscheer. 2e Paasdag 10 uur Ds Israel. In al deze diensten Paas- collecte. Dijkerhoek. Ie Paasdag 10 uur Ds Is rael. Paascollecte. 2e Paasdag geen dienst. Geref. Kerk. Ie Paasdag 10 uur Ds Hoog kamp en 3 uur Ds Schenk van Enter. 2e Paasdag 10 uur Ds Hoogkamp. Tijdens de Paasdagen is de 3e collecte bestemd voor de Kas Algemeen Chr. Doeleinden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, te lefoon 352. Gevonden: 1 wollen want; 1 lederen portemonnaie met inh. Verloren: 1 kinderportemonnaie. Dinsdag 20 AprilLedenvergadering Bond voor Staatspensionnering, café Maats, aanvang 8 uur. Maandag 19 AprilPaasfeest bij de Dik ke Steen (zie annonce). Maandag 26 April: Contactvergadering V.V.V. met de plaatselijke verenigin gen. Dinsdag 27 April: Jaarvergadering Groene'Kruis, café Maats, 8 uur. Woensdag 28 April: Vergadering Wie lerclub. Spreker de heer Van Galen, consul N.W.U, SLAGERIJ KALFSTERMAN UITGEBREID EN HEROPEND. De heer J. Kalfstennan heeft zijn slagerswinkel bij de viaduct belangrijk uitgebreid en gemoderniseerd. De win kel maakte reeds een keurige indruk, doch men miste voldoende werkruimte om de klanten zo snel mogelijk te bedie nen en het effect van de prachtige vi trine met haar uitstalling van vleessoor ten en vleeswaren ging wat verloren, om dat de mensen dikwijls te weinig ruimte hadden om eens rond te kijken. Door een nevenvertrek bij de winkel aan te voegen zijn deze euvelen thans ondervangen en is nu een ruime winkel met voldoende ruimte ontstaan, waardoor het wachten zeker zal worden bekort. De prachtige nieuwe verkooptoonbank, met de vitrine, voorzien van een prakti sche verlichting, biedt het publiek nu ge legenheid kennis te nemen van de vele vlees- en vleeswarenvariëteiten, die ook een dorp thans te bieden heeft. Het ge heel maakt een bijzonder aantrekkelijke indruk. De nieuwe winkel werd Dinsdagmiddag door de eigenaar van het pand, de. heer J. D. Vincent, met een officieel tintje geopend door het doorsnijden van een barrière van kleine worstjes. De jongste bediende, Anton Traanman, bood hem daarbij op een kussen het mes aan, waar mede de streng worstjes werd doorge sneden. De kleine Herman, het zoontje van één jaar van de fam. Kalfsterman, bood Mevr. Vincent bloemen aan. Er was veel belangstelling voor deze heropening en de nieuwe winkel werd met veel bloemen opgesmukt, die met vele gelukwensen werden aangeboden. ACCOUNTANTSKANTOOR voor VESTIGINGSVERGUNNINGEN. OPENING VISWINKEL. Jaap van Sraidsbelt, die in Holten en omgeving reeds algemene bekendheid ge niet, heeft Dinsdag zijn viswinkel ge opend in het pand, waarin tot voor kort de manufacturenwinkel was gevestigd van Mej. Conen. De manufacturenwinkel is in enkele dagen door de aannemers H. Klein Velderman en A. Jansen omge- llbouwd tot een viswinkel, die gezien mag worden. Voor de opening bestond Dinsdag zeer veel belangstelling. Tal van bloemstukken werden aangeboden. Na mens de Holtense Handelsvereniging bood de secretaris, de heer H. J. Bouwhuis, de hartelijke gelukwensen en veel goeds voor de toekomst aan. De damesklanten ontvingen ter gelegenheid van deze ope ning een snoepje, de heren een rokertje, terwijl de kinderen een aardig cadeautje ontvingen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jenneken Berendina, dv Hen drik Vukkink en Johanna Pasop, Espelo 22. Ondertrouwd: Willem Gerard van den Hurk, 56 jaar, Hengelo (Ov.) en Jenne ken Wilhelmina Paskamp, 43 jaar, PIol- ten. Gehuwd: Hendrik Jan Stukker, 24 jr en Jannie Prins, 21 jaar, beiden te Hol ten. EHBO-NIEUWS. Van de zijde van onze plaatselijke af deling EHBO vernemen we, dat er en kele EHBO-ers zijn, die de wedstrijden te Enschede als toeschouwers zullen gaan bezoeken op Zaterdag 14 April a.s. Er valt hier veel te leren van de deelnemen de ploegen, die trachten een hun ver strekte opgave zo correct mogelijk uit te voeren. EHBO-ers, die zich nog niet op gegeven hebben, kunnen dit alsnog doen bij de heer W. ten Berge. De aanvangscursisten zullen op Woens dag 28 April hun eerste examen afleggen voor hun docent Dr. J. P. Nagelhout. Verder ligt het in de bedoeling bij vol doende deelname, na de Paasvacantie, het jeugd-EHBO-werk weer ter hand te ne men. Zo mogelijk zullen er 2 ploegen ge vormd worden en wel voor de school gaande jeugd vanaf 12 jaar en voor hen, die de lagere school reeds doorlopen heb ben. Opgave hiervoor kan geschieden bij het jeugdbestuurJaap de Jonge, Joke Vosman en Hennie Dikkers* en verder op Donderdag 6 Mei van 45 uur in een van de lokalen van de o.l. school, waar de lessen gegeven zullen worden. Jongelui, geef je hiervoor op. Je zult er geen spijt va nhebben. Per abuis is als eerstvolgende oefenavond in de circulaire vermeld Donderdag 8 Mei: dit moet zijn 6 MEI. CORRESPONDENTIE. Wegens overvloed van eopij moesten enkele verslagen en berichten tot een vol- I gend nummer blijven overstaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1