Gebr. Wansink W. IEDERS LDST 2 Een Britse Pionier GE1R. WANSINK Raketjes PARTIJ v.d. ARBEID f£ESr? Adverteren doet verkopen BOER )e hoffelijkheid Ier Amerikanen in de strijd tegen de slavernij. wrtk/i, in Uw huis I Fa. E. WONNINK Gala Krentenbrood Ho\ed af in de lift. Ben buitenlander is, behalve aan z'n •beent, altijd aan zijn manieren te her pinnen. Het is misschien niet belangr ijk, maar het is nu eenmaal zo en ,aarom de moeite van het opmerken /aard. i De Nederlandse vrouw, die voor het erst met een Amerikaan door de New forkse straten wandelt, zal bij voor meld even vreemd opkijken, wanneer ;aar partner nu eens aan haar linker» ijde loopt, dan haastig naar haar echterzijde snelt om vervolgens weer erug te wippen naar de linkerkant. Zij keet om zo te zeggen niet waar zij Ijken moet. De verklaring is heel een- oudig. Waar in Nederland de etiquette ereist, dat de man altijd links van de rouw gaat, schrijft de Amerikaanse jeleefdheid voor, dat de man aan de ijdie van de stoep loopt, het dichtst bij ie rijweg dus. Zodoende kon de heer ti vroeger dagen zijn dame bescher- n hein tegen spatten van rollende rij- ingwielen en, in de moderne tijd, te il jen de gevolgen van door stof en mod- |er rijdende auto's. Het verwisselen 5- tan plaats is dus heel logischals men it iet maar even door heeft. Deze treffende zorgzaamheid op it bet wandelpad is helaas niet al- i- tijd in vervoermiddelen terug te n vinden. In de subway de on- der,grands e trein of in bussen ;,e ziet men dagelijks dames van mid- delbare leeftijd en dames met grijs haar zich angstvallig aan een lus vastklampen, terwijl zittende jon- gemannen onverschillig langs hen been staren, totaal verdiept in het :r kauwen en herkauwen van hun iseeuwigdurend chewing gum. !r Komt men echter in een lift, dan ziet men hoe diezelfde kauwen- de jongens niet weten hoe snel 'q ze zich de hoed van het hoofd n kunnen rukken, wanneer er een lady aanwezig is. Dit treft de toe 's schouwier nogal komisch, maar 't is gebruik zit diep geworteld. 3 Onbekende man draagt bood- r schappen. Er zijn andere dingen, die telkens veer opvallen. Het komt in New York -t logal eens voor, dat men een dronken - nan languit op de straat ziet liggen; s s die man niet dronken, dan is hij een in lompen geklede bedelaar die het dch op de vuile, harde stenen gemak kelijk heeft gemaakt. De New Yorker ceurt deze mede-schepselen met geen mkele blik waardig. Hij wandelt er jetjes omheen en heeft nog meeraan- lacht voor een straatkat, die hij nog .vel eens een aanmoedigend woordje vil toespreken. Maar de oude galan- ierie komt weer boven wanneer hij bp straat een vrouw ontwaart, die d zware boodschappentassen draagt. Dan ;t spoedt hij zich met typisch Amerikaan- s se spontaniteit naar haar toe en draagt de tassen netjes voor haar naar huis. 0 Het is zelfs niet ongewoon, dat een l" auto stopt en de bestuurder een ge- .heel onbekende, onder pakjes beladen J_ nouw, een vrije rit naar haar be stemming aanbiedt. Een dergelijk aan bod kan men rustig aanvaarden. Ook fiet men vaak deftige heren, die ern stig babies dragen, terwijl de moeder, n die zij nooit eerder gezien hebben, haar oudere kinderen veilig naar de overkant leidt. Deze taferelen zijn niets bijzonders: ze passen in het Ameri kaanse leven. Vervolgens is er de trap. In r" Niederland gaat de man het eerst de trap op en de vrouw volgt hem. s In Amerika is het omgekeerd. Een gentleman laat een lady altijd voorgaan en volgt haar op de e voet, gereed om haar op te van gen, mocht zij onverhoeds strui- kelen. Laten Amerikanen en Ne- 1 dierlanders elkaar dus nooit op dit punt van grove onbeleefdheid be- r schuldigen; 't is zuiver een kwes tie van nationaal gebruik. 1 i Dit geldt eveneens voor gedrags wijzen in een groot gezelschap. Wordt een nieuw aangekomene aan de aan wezige gasten voorgesteld, dan wor den er hier geen handen gedrukt. De 3 „handshake" is een Europese gewoon- Ie, die in Amerika maar zelden ge- - irolgd wordt. Een knikje en een glim lach is meer dan voldoende. Komt er echter een dame de kamer binnen, dan springen de heren als één man van hun stoel en gaan niet weer zitten Vóór de dame zelf plaats genomen heeft. Wanneer een dame de kamei verlaat, staan de heren wéér op. Bij het afscheid nemen wordt er evenmin aan handen geven gedaan: de Ameri kaan heeft er geen tijd voor. Cocktail-party. Tenslotte kan men niet over gebrui ken en gewoonten schrijven zonder de Cocktail party te vermelden; 'n eigen aardige instelling. De cocktail party is eigenlijk een substituut voor een diner. De Amerikanen hebben te veel haast om grote diners te geven. Alles moet vlug vlug, zonder omhaal. Wordt men een enkele keer ergens ten eten gevraagd, dan heeft de gastvrouw voor het gemak een buffet klaarge maakt, waarop warme en koude ge rechten klaar staan en waarop vorken, messen en lepels op een hoopje liggen naast een stapel kartonnen bordjes. De gasten nemen zo'n kartonnen bord, be dienen zichzelf en eten óf staande ól balanceren hun diner on-vormelijk, maar bijzonder ongemakkelijk, op hun schoot. Staan er soms échte borden op het buffet, dan ontstaat er na het eten onvermijdelijk een lange discussie over wie zal afwassen, of er wel afgewassen zal worden en over, in geval er inder daad afgewassen wordt, wie er zal drogen en wie wassen. Ongetwijfeld een prijzenswaardige drang naar orde, maar ietwat vervelend als men ergens als gast is en niet direct zin heeft in een goede jurk in zeepsop te gaan staan ploeteren. Vandaar dus deze ideale oplossing: de cocktail party, waarop goede vrien den, saaie familieleden zowel als vluch tige kennissen bij elkaar worden ge stopt. Weer prijkt er een lange tafel, die als buffet dienst doet, deze keer bedekt met flessen en glazen. Er wordt whiskey geserveerd, jenever (die hier met coca-cola of een andere dergelijke „soft-drink" vermengd wordt), en ver der alle mogelijke mengsels van deze twee dranken met vermouth, rum en spuitwater. Port en sherry, die men in Nederland zou aangeboden krijgen, vindt men er weinig en gewone wijn wordt in Amerika helemaal zelden ge dronken. Nadat men een glas aan het buffet gehaald heeft, begeeft men zich in het gewoel. En dan ondervindt men het typische nadeel van een cocktail partydat men nooit even gezellig met iemand kan praten, omdat men óf door een derde in een gesprek ge stoord wordt óf zelf steeds maar op getogen: „Hallo, zeg, hoe is 't met jou?" moet uitroepen. Men wisselt niet meer dan twee woorden met de helft van de gasten en tegen de rest zegt men helemaal niets. Er wordt ook niet anders verwacht. Eigenlijk gaat men naar een cocktail party om ge zien te worden, een beetje gewichtig te doen en om te kijken, wat de an dere vrouwen alzo aanhebben. Men drinkt een beetje te veel en zegt din gen, waar men later spijt van heeft. Het kan wel eens aardig zijn, maar het haalt het niet bij een gezellig Hol lands feest. Zo heeft ieder land zijn eigenaardig heden. In de nacht van 31 Juli 1834 trok ken duizenden negers, mannen en vrouwen en kinderen in de kerken van Brits West-Indië binnen. Van hun gezichten straalde blijdschap. Want vanaf klokslag twaalf, mid dernacht, zouden ze geen slaven meer zijn. Op dat moment zouden 800.000 slaven, levend onder de Britse vlag, vrije mensen worden. Dit grote moment vormde het hoogtepunt in een strijd, welke ge durende een halve eeuw gevoerd is door William Wilberforce, 'n kleine, zwakke Engelsman, die gedurende zijn leven bijna geen moment zonder lichamelijke pijn was en zeer slecht van gezicht. Aan hem, meer dan aan iemand anders, komt de eer toe, de eerste te zijn geweest, die zich keerde tegen de internationale handel in slaven. William Wilberforce werd geboren te Hull, in 1759, als zoon van een voor aanstaande, rijke handelsman. Vanaf zijn geboorte was hij ziekelijk, maar hij bleek begaafd met een meer dan middel matig verstand. Toen hij 21 jaar was, had hij in Cambridge zijn studie vol tooid en werd hij tot parlementslid ge kozen. Hij was een buitengewoon vrien delijk mens en lange tijd was hij een van de populairste figuren in Londen. Hij was een brillant spreker en een ge zien lid van diverse verenigingen en clubs. Zijn welsprekendheid en melo dieuze stem bezorgden hem de bijnaam: de nachtegaal van het Huis van Afge vaardigden. Er was alle reden om aan te nemen, dat hem een schitterende poli tieke toekomst wachtte. Wilberforce was 25 jaar, toen hij een reis naar het continent maakte, samen met de geestelijke J. Milner. Onderweg werd gesproken over godsdienst en het Nieuwe Testament en Wilberforce be sloot aan het einde van de reis te leven voor de glorie van God en het welzijn van zijn evennaasten. En weldra begon hij zijn kruistocht. In Bristol had Wilberforce de slaven markt gezien toen hij nog een kind was. Het had diepe indruk op hem gemaakt. Op 14-jarige leeftijd schreef hij een brief aan een krant in York, waarin hij als zijn mening te kennen gaf, dat er een einde moest komen aan die vrese lijke handel in mensenvlees. Een ex-kapitein van een slavenschip had hem ingelicht over de slavenjacht. Zo wist hij precies, hoe West-Afrikaan se dorpen werden overvallen, hutten in brand gestoken, oude en zieke inboor- Hendrik Jan Stokkers Jannie Pr ns geven mede namens we derzijdse Ouders kennis van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de vol trekking D.V. zal plaats hebben op Dinsdag 13 April a.s., des voormid dags 11 uur ten Gemeente huize te Holten. Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk door de Weleerw. Heer Ds M. J. W. Knip- scheer. Holten, 30 Maart 1954. Dorpsstraat 26. Raalterweg 32. Tijdelijk adres: Raalterweg 32. Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na 7 uur in de zaal van K, ter Horst. Varkensfokvereniging „Holten e.o." Het Bestuur brengt ter kennis van de leden, dat vraagprogramma's voor de op 13 Mei a.s. te houden vóór 15 April a.s. kunnen worden afgehaald bij de secretaris, de heer W. Rensen, Espelo 47 te Holten. De inschrijving voor deze fokdag moet geschieden vóór 20 April a.s. DANKBETUIGING. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, onder vonden bij ons 25-jarig huwelijksfeest, zeggen wij langs deze weg hartelijk dank. C. A. MüLLER T. M. MüLLER— Wansink. Holten, April 1954. Look 15. DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van belangstelling, de mooie bloemen en andere ca- deaux, die ik ter gelegen heid van mijn 80ste ver jaardag mocht ontvangen, zeg ik langs deze weg har telijk dank. H. J. WANSINK D.Jzn. „De Belt". mi: Breng de Wij ontvingen zojuist de nieuwste dessins in: COCOSLOPERS BALATUM HANDWEEFSOFFEN VITRAGES enz. Interieur-, Kapok-, Vlok- en Kernmatrassen in alle kwaliteiten. COMPLETE WONINGINRICHTING WEGENS HUWELIJK is onze zaak op Dinsdag 13 April a.s. de gehele dag GESLOTEN. T. STOKKERS GARAGE E.H.A.G. Telef. 226 GEVRAAGD: FLINKE LOOPJONGEN. Spoedige indiensttreding. GEBR. WANSINK. TE KOOP: TOOM ZWARE BIGGEN en 3 vim TAKKEBOSSEN J. A. GROTEBOER, Beuseberg 119. TE KOOP: 1 PINKKALF geënt tegen m. en kl. en abortus. A-stal. A. HAVERSLAG, E 63, Holten. TE KOOP: PRIMA RACEFIETS. Z.g.a.n., bij JOPIE DOL MAN. TE KOOP; Goed onderhouden Kinderwagen en Damesrijwiel laag model. H. J. PINKERT Oude Deventerweg 1 r Wij doen mee aan de GROTE TEDDY WEDSTRIJD Formulieren bij ons verkrijgbaar. Fa. E. WONNINK MEVROUW! De Paasdagen zijn in zicht. Wilt U iets lekkers voor deze dagen, bestel ons dan (dagen lang vers) Verder hebben wij voor U: GEBAKJES (room en slagroom) MERGPIJPJES, KOEKJES enz. enz. Beleefd aanbevelend, AWWVWWWVWWW\AAAA/WAAAAAAAA*AA TE KOOP: EIKEN TAKKEBOSSEN. J. AALTINK (Twenhaar), Holten. TE HUUR: Een perc. g.o.h. GRASLAND, gelegen aan de Larense- weg. Briefjes met prijs opgave kunnen worden in geleverd tot 21 April a.s. bij Wed. D. LAMMERS, H.B.K. 30. WOENSDAG 21 APRIL A.S. (6e plaats) STtRKfcR STERKER j .i'r S ERKE OH etiket op de P.K. overall» Gebr. Schuppert wil zeggen, dat ze gemaakt zijn de bekende IJzersterke Double- lort stof. Een lust voor het oog. voordeel voor Uw beurs. Manufacturen A 131, A 168 HOLTEN y':,m STERKER STE E MERKER j 11 lingen werden afgemaakt en de gezon den naar de kust werden gedreven. Hij wist hoe negers in wanhoop over boord sprongen en verdronken; hoe velen in de overbevolkte scheepsruim ten om het leven kwamen. Wilberforce wist, dat wanneer hij zijn leven wijdde aan de afschaffing van de slavenhan del, hij zijn politieke ambities wel vaar wel kon zeggen. Geen actie was immers onpopulairder. Want sinds 1713 werden ieder jaar met Britse schepen 35.000 tot 60.000 slaven van West-Afrika weggevoerd. Duizen den werkten in de winstgevende West- Indische suiker-, katoen- en tabaksplan tages. En menigeen, de koning niet uit gezonderd, geloofde, dat indien er een einde aan de slavenhandel werd ge maakt, het uit zou zijn met Engeland's welvaart. In 1787, 28 jaar oud, gaf Wilberforce in het Huis van Afgevaardigden te ken nen: Wij geven het nooit op! Wij zullen niet rusten voor de slavenhandel, deze schande voor ons land, tot het verleden behoort. Zijn toespraak werd een sensatie. Het gevecht met Wilberforce begon. Voor standers van deze mens-onterende han del verklaarden, dat de Afrikaanse negers weinig intelligenter waren dan orang-oetans en als slaven beter af waren, dan wanneer zij vrij in de Afri kaanse jungle zouden leven. Maar Wil berforce en zijn groep medestanders lieten het er niet op zitten. Hun actie was evenwel niet zonder gevaar. Een West-Indische planter is Wilberforce maandenlang gevolgd met de bedoeling hem te doden en aldus een einde te maken aan de anti-slavenmarkt-actie. Men begon lasterpraatjes over hem rond te strooien, beschuldigde er hem van, dat hij een negerin in zijn huis verbor gen hield en dat hij een geheime agent van Frankrijk was, belast met onder mijning van Engeland's welvaart. Wilberforce negeerde alle aanvallen en ging ijverig door met zijn actie. Hij verzamelde allerlei voorwerpen uit W. Afrika, om de artisticiteit en intelligen tie van de negers aan te tonen en publi ceerde gegevens over de slavenschepen, waarin de ongelukkige negers zich nau welijks konden bewegen. Twintig jaar nadat Wilberforce zijn kruistocht tegen de slavenhandel begon in 1807, werd de wet met 283 tegen 16 stemmen aangenomen en een van de grootste ovaties der historie viel hem ten deel. Na de stemming zat hij stil met het hoofd tussen zijn handen voor zich uit te staren. Tranen rolden over zijn wangen. Weldra zou hij echter ontdekken, dat de slavenhandel nog geen einde had ge nomen. De handel was weliswaar offi cieel verboden, maar de schepen ver voerden steeds grotere aantallen negers. Wanneer er een Brits oorlogsschip in zicht was, werden de slaven eenvoudig overboord gegooid! Ik ben ziek van het vechten, zuchtte Wilberforce toen. Maar ik kan die arme slaven niet in de steek laten. Met deze woorden begon hij opnieuw te strijden. Een strijd van meer dan 26 jaren. En weer stond hij voor het parle ment te pleiten en langzaam won hij terrein. Hij wist in 1810 te bereiken, dat op de slavenhandel de doodstraf werd gesteld. Maar toen begonnen de Britse slavenschepen onder Spaanse en Por tugese vlag te varen. Spanje en Portu gal waren tenslotte de enige landen, welke de handel toestonden. De Ver. Staten hadden in 1808 besloten geen slavenschip meer toe te staan aan te leggen. Maar Wilberforce wist Spanje en Portugal ook zover te krijgen, dat ze de slavenhandel verboden. Hij hoopte, dat daarmede ook aan de slavernij een einde zou komen en ijverde van toen af voor een snelle en volledige emanci patie. In 1825 moest de strijder zijn zetel in het parlement opgeven. Hij kon niet meer. In 1833 werd de wet aangenomen, welke alle slaven in het Britse Rijk de vrijheid gaf. Wilberforce lag op zijn sterfbed, toen 'men hem de blijde bood schap bracht, dat de wet was aange nomen. Toen hij in de Westminster Abbey lag opgebaard, rouwde heel Londen Voor de AKKERBOUW Granen: Voor zover er nog geen stikstof op zomergranen is gezaaid, deze dan zo spoedig mogelijk aanwenden. Bij een vroege aanwending van stigstof op granen heeft men minder last van legeren en een hogere opbrengst te verwachten, dan bij late aanwending. Voederbieten: Zaaitijd laatst van Maart, begin April. 1216 kg zaaizaad per ha. Voordelen van vroeg zaaien: le Betere opkost. Laat gezaaide bieten komen in de regel slecht op, doordat de grond in de 2e helft van April vaak erg droog wordt; 2e langere groeiperiode, waar door de opbrengst hoger wordt; 3e een betere werkverdeling. De bieten kun nen bij vroeg zaaien vóór het hooien opéén gezet worden. Gewenste oppervlakte 4 a 5 are per stuks grootvee. Wanneer geen grondmonster van het perceel genomen is, dan is de volgende bemesting gewenst: Bemesting per ha op gescheurd gras' land: 1000 kg magnesiumhoudende kalk- meststof over geploegd land zaaien en ineggen of vleugelen; 350 kg slak en 350 kg super; 1500 kg kali 20 %;600 800 kg Chili. Wanneer de stikstof in een andere vorm gegeven wordt, dan 25 kg borax of 100 kg bietenborax geven, dit om hartrot te voorkomen. Bemesting per ha op bouwland: Stalmest dz 30.000 kg, 10001500 kg magnesiumhoudende kalkmeststof, 250 kg slak en 250 kg super, 1000—1200 kg kali 20 600—800 kg chili. Wanneer geen chili gegeven wordt, dan doraen geven als boven genoemd. Wanneer men ritnaaldenschade ver wacht kan men het. zaad behandelen met lindaanproducten. Deze producten zijn bij verschillende coöperaties en handelaren verkrijgbaar. Evenals in andere gewassen moet de onkruidbestrijding in bieten vroeg aangepakt worden. Dit bespaart veel arbeidsuren en bevordert een goede ontwikkeling van het gewas. Men moet het onkruid vóór zijn. Aardappelen: Voor pootgoed voor eigen gebruik moeten de poters al in bakjes zijn om voorgekiemd te worden. Voorgekiem- de poters geven een gelijkmatiger ge was, dat vroeger, beter en gemakke lijker geselecteerd kan worden, dan pootgoed dat niet voorgekiemd is. Voor dit doel SE of E pootgoed ge bruiken, maat 35/45 en afzonderlijk uitpoten om besmetting te voorkomen. Wanneer nog kali gegeven moet wor den, dan uitsluitend cloorvrije kali ge bruiken, o.a. patentkali. Wanneer geen grondmonster van het perceel genomen is, dan is de volgende bemesting voor aardappelen per ha op bouwland (zandgrond) gewenst: 25000 kg stalmest, 400 kg super, 600 kg patentkali, 3 a 400 kg kalkammon. Voor de verbouw van pootgoed is het gewenst geen stalmest te gebruiken. Bemesting pootaardappelen per ha: 500 kg super, 800 kg patentkali, 200 500 kg kalkammonsalpeter, al naar ge lang de stikstofbehoefte van de grond en het ras. Het gewas mag niet te geil worden. De stikstof moet in elk geval vóór de opkomst gegeven worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 3