oL Esêms Qmi. Plaatselijk" Nieuws Heer dan twaalf miüioen kilogram Heik in 1953. Aangifte inkomstenbelasting 1953 AGENDA Telefoon Holtens Nieuwsblad No. 426 No. 14. Jaargang I ZATERDAG 10 APRIL 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Kaasproductie steeg enorm. Ruim 200 ton meer dan het vorig jaar. Veestapel thans t.b.c.-vrij. De leden van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" kwamen Dinsdagavond in jaarvergadering bijeen in het café van de heer Vruggink onder voorzitterschap van de heer J. Wegsta- pel. In zijn openingswoord sprak de heer Wegstapel zijn dank uit over het feit., dat de directeur der fabriek, de heer P. G. Dijkstra, ter vergadering aanwezig kon zijn, thans weer bijna hersteld van zijn ziekte, en werd de wens geuit dat de heer Dijkstra weer vol energie de zaak zal beheren. De heer Wegstapel deelde verder mede dat in deze vergadering in twee bestuurs- vacatures voorzien moest worden we gens bedanken van de heren G. J. Mei link en J. W. Rietberg. Beide heren had den voor de laatste ledenvergadering reeds te kennen gegeven zich als be stuurslid terug te willen trekken, doch daar de tijd voor candidaatstelling toen te kort was, waren beide bereid tot deze vergadering hun functie te blijven ver vullen. Daar de aftredende bestuursleden niet ter vergadering aanwezig waren, werd besloten om hen schriftelijk namens de leden dank te brengen voor het vele werk, dat zij als bestuursleden in het be lang van de fabriek hebben verricht. Jaarverslag 1953. Blijkens het jaarverslag, dat door de directeur, de heer Dijkstra, werd uitge bracht, was 1953 wat de melkaanvoer betrof een topjaar. De totale melkaan voer bedroeg 12.300.326 kilogram. Het vetgehalte steeg ten opzichte van 1952 met 0.045 en bedroeg in 1953 gemid deld 3.50 In 1953 was het gemiddelde „vetgehalte 0.08 hoger dan in 1950 en dit betekende een meer opbrengst aan botervet van liefst f 50.000. De gemiddelde melkprijs van 1953 bleef f 1.81 per 100 kg. beneden de prijs van 1952. De productie per koe steeg echter niet onbelangrijk, zodat de ge middelde opbrengst per koe slechts f 25 minder is geweest dan in 1952. De totale boterproductie bedroeg in 1953 204177 kg. De productie van kaas steeg enorm. De totale productie bedroeg in 1953 751.608, d.i. 212.355 kilogram meer dan in 1952. Er werd in 1953 76225 kilogram melk poeder gemaakt. De prijs van de zuivelproducten was in 1953 lager dan in 1952, doch de afzet liep over het algemeen vlot. De boter, die in 1953 in totaal 18 keer werd gekeurd door het Zuivel Kwali- teits Bureau (ZKB) kwam 17 keer in Klasse I en 1 keer in Klasse H. Aan het slot van het jaarverslag bracht de directeur dank aan het perso neel voor betoonde ijver en plichtsbe trachting. Bestuursverkiezing. In de vacature G. J. Meilink waren door het bestuur candidaat gesteld de heren: G. J. Barvelink, J. W. Boode en J. H. Sprokkereef. Bij een 2e vrije stem ming werd de heer Sprokkereef gekozen. In de vacature J. W. Rietberg werd de heer G. Stam bij eerste stemming ge kozen. Door het bestuur waren verder candidaat gesteld de heren H. Lande- weerd en D. Beldman. Beide heren aanvaarden onder dank voor het in hen gestelde vertrouwen hun bestuursfunctie. Mededelingen. De directeur, de heer Dijkstra, doet hierna nog verschillende mededelingen, o.a. over melkprijs, kwaliteit der melk, kaas en boterprijzen, Isalacta, T.B.C.-beT strijding, abortusbestrijding etc. De bedrijven zowel van leden als leve ranciers zijn thans t.b.c.-vrij. De abor- tus-bestrijding zal in 1954 door de Ge zondheidsdienst ter hand worden geno men, doch deze bestrijding is thans nog niet verplicht gesteld. Op een desbetreffende vraag werd door de heer Dijkstra medegedeeld, dat de 25 cent heffing door de Minister nog steeds niet werd terugbetaald, doch dit zal hopelijk binnen niet al te lange tijd in orde komen. Kwaliteit van de melk. Blijkens mededelingen van de heer Dijkstra leeft bij de Isalacta (een com binatie van fabrieken, waarbij ook „De Vrijheid" is aangesloten), wel de ge dachte om de melk naar kwaliteit uit te betalen. Iedere fabriek mag in deze echter zelfstandig beslissen. In een volgende vergadering zal deze aangelegenheid nader worden besproken. De Voorzitter, de heer J. Wegstapel, spreekt hierna een kort slotwoord en sluit de vrij goed bezochte vergadering. PAASWIJDINGSAVOND „SOLI". Zoals wij in ons nummer van vorige week reeds mededeelden, zal Zaterdag avond in de Geref. kerk door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" een Paaswijdingsavond worden gegeven. Het programma, dat deze avond wordt uitgevoerd, is als volgt samengesteld: 1. Orgel: „Jesu, joy of man disering" (J. S. Bach). 2. Koor: „De lijdende Heiland" (W. A. Mozart). 3. Sopraan (mej. Landeweerd): „Ik wil mij gaan vertroosten" (oud-Hollandse compositie) ,,'t En zijn de Joden niet" (oud-Holland se compositie); „Zo gehst du nun mein Jesu hin" (J. S. Bach). 4. Orgel: „O, Hoofd, bedekt met wonden" (J. S. Bach) en Handelsuite (G. F. Handel). -5. So praan (mej. Landeweerd): „Selig wer am Jesum denkt" (J. S. Bach); „Kommt wie der aus der finstern Gruft" (J. S. Bach); „Jezus is ons licht en leven" (J. S- Bach). 6. Orgel: Psalm 92 (bewerking H. v. Bolhuis). 7. Koor: Paascantate „Opstanding" (P. Hettinga). 8. Orgel: Improvisatie over een geestelijk lied, door een der aanwezigen op te geven. Het orgel zal worden bespeeld door de heer Hilbrand van Bolhuis te En schede. Als declamator werkt mee de heer Herman Koopman. De Paaswijdingsavond' zal worden ge opend door Ds M. J. W. Knipscheer, ter wijl een kort slotwoord zal worden ge sproken door Ds R. A. Hoogkamp. Er zal geen entree worden geheven, doch wel zal er tot dekking van de vrij hoge kosten een collecte worden gehou den. Het bestuur van „Soli" vertrouwt, dat de bezoekers deze collecte wel zul len willen gedenken, zodat deze avond voor de vereniging geen financieel na deel zal brengen. EERSTE OPTREDEN C.O.C. Donderdagavond 8 April trad de on langs opgerichte ontspanningsclub' COC voor het eerst voor het voetlicht. De heer J. Beldman opende de avond met te laten zingen Ps. 100 1, waarna hij voorging in gebed. Spr. deelde mede, dat waar Ds Hoogkamp verhinderd was deze avond aanwezig te zijn, men de heer B. Pottjewijd bereid had gevonden deze avond te leiden. Als datum had men de 8e April ge kozen in verband met de bevrijding van Holten. Spr. zette uiteen, dat nu 5 Mei niet meer als officiële feestdag gold, de herdenking van de bevrijding hierdoor op de achtergrond raakt. C.O.C. wil deze avond in het bizonder aandacht schenken aan de bevrijding van Holten. De heer Beldman decla meerde nu een zelfgemaakt gedicht, waarin de bevrijding van Holten op een boeiende wijze beschreven werd. Daar na zong men twee coupletten van het Wilhelmus. Een tweetal dames van C.O.C. liet vervolgens door een aardig toneelstukje de lotgevallen van C.O.C. de revue pas seren. Nadat nog enkele vaderlandse liederen gezongen waren, volgde het eerste be drijf van het ingestudeerde toneelstuk: „De familie Kruif met vacantie". Dit is een stuk in drie bedrijven: le bedrijf, Egbert Kruif trapt er in; 2e bedrijf, Eg- bert Kruif in de wolken; 3e bedrijf, de familie Kruif op begane grond. Het eerste bedrijf deed ons kennis maken met meneer van Weperen, die een vaste gast is in een eenvoudig pen sion en graag voor detective speelt. Hij meent, dat de familie Kruif, die komt logeren, een rijke fabrikantenfamilie is, die incognito op reis is. In werkelijkheid is Egbert Kruif portier van de fabriek, die dezelfde naam draagt, en met vrouw en dochters een weekje met vacantie is. Egbert Kruif laat ieder in de waan, dat hij de fabrikant zelf is. Dit geeft tot zeer komische verwikkelingen aanlei ding. Het geheel was een aardig, vlot ge speeld stuk, dat, gezien het veelvuldig applaus, wel bij het publiek in de smaak viel. Niettegenstaande dit een eerste op treden was, waarbij veel spelers voor 't eerst op de planken kwamen, kan C.O.C. met veel genoegen op deze avond terug zien. De grimering werd door de heer W. Drent op uitstekende wijze verzorgd. Aan het slot was er nog gelegenheid om zich op te geven als lid van C.O.C. en van het muziekclubje. Na een slotwoord van de heer Pottje wijd, die alle medewerkers hartelijk dankte en de beste wensen uitsprak voor de toekomst van C.O.C., werd nog ge zongen „Dankt, dankt nu allen God" en werd deze bijeenkomst met dank aan God gesloten. VARKENSFOKDAG TE GOOR. Het bestuur van de Varkensfokver- eniging „Holten en Omstreken" ver zoekt ons de aandacht er op te vesti gen, dat inschrijvingen voor de op 13 Mei a.s. te houden grote varkensfokdag te Goor moet geschieden vóór 20 April. De vraagprogramma's kunnen vóór 15 April a.s. worden afgehaald bij de secre taris, de heer W. Rensen, die nadere in lichtingen verstrekt. In het belang van de varkensfokkerij wordt deelname aan deze fokdag zeer op prijs gesteld. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar een advertentie in dit nummer. Waarom zou U het risico nemen, dat Uw aangifte niet juist of te iaat wordt ingediend. Te hoge aanslagen en boete kunnen de gevolgen zijn. Laat het over aan de vakman en U bespaart zich moeilijkheden. ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT Kantoor Holten o.l.v. W. MüLLER, Oranjestraat 34 Tel. K 5483-389 K.N.M.V.-REUNIE PAASMAANDAG IN HOLTEN. In de Donderdagavond in haar club gebouw café Vruggink onder voorzitter schap van de heer Joh. van Geenhuizen, gehouden ledenvergadering heeft de Mo tor- en Automobielclub „De Holterberg" de plannen besproken voor het nieuwe motorsportseizoen. Allereerst werden echter door de secre taris en penningmeester de jaarversla gen uitgebracht. De secretaris, de heer H. W. Goor- man, gaf een opsomming van de ver schillende sportevenementen van het af gelopen jaar en van de overige activitei ten en constateerde een gezonde ople ving in de club. Hét ledental bedraagt thans 49. De penningmeester, de heer Joh. Arf- man, gaf een overzicht van de financiën, welke een klein batig saldo van f 19.64 opleverden. De kascommissie bestaande uit de he ren H. Vosman en G. Brands verklaar de de bescheiden keurig in orde bevon den te hebben, zodat de penningmeester onder dankzegging werd gedechargeerd. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden benoemd de heren H. Vosman en G. Vruggink. Reünie K.N.M.V. Overijssel. Op Paasmaandag vindt in hotel Vos man een reünie plaats van de K.N.M.V.- afdelingen in Overijssel, een samenkomst van motorrijders en. automobilisten uit geheel Overijssel, waaraan verschillende prijzen verbonden ?.jn. Door de burge meester zullen 4 aankomsttijden in ge sloten enveloppe afgegeven worden voor de periode van 11 tot 13 uur, welke la ter bij de prijsuitreiking door hem be kend gemaakt zullen worden. Na de middag volgt een toeristisch ritje in de omgeving met als speciale at tractie eierenzoeken. Ook hieraan zijn prijzen verbonden. Voor de organisatie van deze reünie werden de functies verdeeld. Overijsselrit. Op 29 Mei zal bij hotel 't Lösse Hoes de start en finish zijn van een grote be- trouwbaarheidsrit, welke in samenwer king met K.N.M.V.-afd. Overijssel en de aangesloten clubs zal worden georga niseerd en waarvan de uitslag zal mee tellen voor het kampioenschap van Ne derland. De motorclub zelf hoopt op 7 Juli en 15 Aug. een tweetal oriënteringsritten te organiseren, waaraan ook zomergasten, welke hier verblijven, kunnen deelnemen. Met een opwekkend woord, zich ach ter het bestuur te scharen, sloot de voor zitter deze goed bezochte vergadering. JAARVERGADERING CONTROLE- VERENIGING „HOLTEN EN OMSTREKEN". Invloed K.I.-stieren merkbaar. Onder voorzitterschap van de heer M. Boode heeft de controlevereniging „Hol ten en Omstreken" de vorige week Don derdag haar jaarvergadering gehouden in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter de grote uitbreiding der melk vee-controle, in verband waarmede weer enkele controleurs moesten worden aan gesteld. Na het lezen van de notulen door de secretaris, de heer G. J. Klein Hegeman, bracht de penningmeester, de heer P. Dijkstra, het financieel verslag uit, waar voor hem dank gebracht werd in verband met de vele daaraan verbonden werk zaamheden. De boeken waren door de kascommissie, de heren H. Markvoort en J. W. Stevens, accoord bevonden. Stijgend ledental. De controleur, de heer J. W. Jansen, bracht een uitvoerig verslag uit van de werkzaamheden over het afgelopen jaar, waaraan wij ontlenen, dat het ledental steeg tot 282 met 2300 koeien. Het gemiddelde vetgehalte was iets lager dan in de voorgaande periode, maar het aantal kg. melk iets hoger. Het eerste vindt zijn oorzaak in het tamelijk groot aantal nieuwe leden met lagere opbrengsten. Het gemiddelde vetgehalte van de jon gere dieren gaat goed vooruit en de gun stige resultaten van de K.I.-stieren wor den al merkbaar. Vooral Mina's Joost 15 brengt het vetgehalte sterk omhoog bij haar nakomelingen. Verschil in opbrengst. Het gemiddelde van de zwartbonten lag 7 kg. melkvet hoger dan bij de rood bonten. Het verschil in geldelijke op brengst tussen de 10 bedrijven met de hoogste opbrengst en de 10 met de laag ste opbrengst bedroeg ongeveer f 400 per koe. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer G. J. Rietberg, die niet herkiesbaar was, gekozen de heer H. W. Wechstapel. De voorzitter bracht de heer Rietberg dank voor zijn werkzaamheden als be stuurslid. Bij de rondvraag werd nog gespro ken over de monstemame van 2 be drijven door een monsternemer. De heer H. Beldman bracht ten slotte nog verslag uit van de vergadering van de Centrale Bond van Roodbontfokkers, welke hij als afgevaardigde bezocht. In de komende herfst zal te Deventer een verkoopdag van fokvee worden gehou den. Na een dankwoord aan de verslaggever sloot de voorzitter de vergadering. FEESTELIJKE OUDERAVOND VAN DE SCHOOL TE DIJKERHOEK. In het gebouw „Betlianië" werd Dins dagavond een bijzonder aardige feest avond gegeven voor alle ouders in de schoolkring Dijkerhoek. De zaal was behoorlijk bezet, toen de voorzitter van de oudercommissie, de heer H. J. Haverslag, allen met een kort woord welkom heette. Het hoofd der school, de heer G. H. Wanders, zei in een toelichting, dat door het organiseren van deze avond de ouders, in de gelegenheid Worden gesteld het optreden van hun kinderen van nabij mee te maken. Bovendien wordt hierdoor het contact met de school verstevigd en is een dergelijke avond ook zeer nuttig voor de kinderen. Onder leiding van het personeel heb ben de kinderen bijna de gehele avond gevuld met talloze schetsjes, voordrachten, volksdansjes en pantomimes, die bij de ouders zeer in de smaak vielen. Als eersten kwamen op het podium Jannie Aanstoot en Toosje Wechstapel met het schetsje „Opening" en de jon gens Bets Rensen, Wim Bunt en Gert Sluiter met het grappige stukje „Eer lijk delen". De kleine Jan Scheperman deed een voordrachtje getiteld „Zeilen" en Henk Klein Hegeman declameerde „Geuzen vendel op de thuismars". Het toneelstukje „Jantje Jokkebrok" in 5 bedrijven werd door alle kinderen heel goed gespeeld. Tussen de bedrijven door kwamen de andere kinderen met hun kleine voor drachten en het was een lust om te zien hoe zij zich van hun taak kweten. Ber tha Markvoort met „Ballade", Dini Ve neklaas, Hanneke Veneklaas en Ali Kolk man met „Wildzang", Toosje Wegstapel met een „Lente"-voordracht, Dini Oonk met „Het Vogelhuisje". Naar Diki Sche perman met het Stukje „Het kind van de Soldaat" werd met zeer veel aandacht geluisterd. In de pauze werd een verloting gehou den en allen werden getracteerd. In de tweede helft van de avond volgde eerst een pantomime van Dini Pinkert, Jannie Reilink, Bertha Markvoort en Ali Kolkman, waarom hartelijk werd gelach en. Bijzonder aardig waren de volksdansjes ingestudeerd door de tijdelijke onderwij zeres, Mevr. VierstraOtten en met mu zikale begeleiding van de heer Pessink, onder haar leiding door de kinderen op gevoerd. Het was voor de aanwezigen een aardige verrassing. Aan het slot van de avond werd nog een aantal interessante films vertoond. De heer Wanders dankte voor de ge toonde belangstelling en sprak een woord van erkentelijkheid tot de zakenmensen, die voor de verloting weer zulke aardige prijsjes gaven. Namens de aanwezigen dankte de heer H. Kloosterboer het onderwijzend perso- neel voor de moeite, dat het zich had ge troost voor deze avond. Het contact tussen school en ouders wordt er door verstevigd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Zakkammetje met etui; portemonnaie met inhoud; een kinder schoentje; bruidsfoto t.n.v. B. W. Veld huis. Verloren: Ruitenwisser; groen linnen tas met inhoud; portemonnaie m. inhoud. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55. Tel. 352. Vrijdag 9 April: Feestelijke ouderavond van de Ulo-school in Amicitia om 7.30 uur (gewijzigd). Vrijdag 9 April: Ledenvergadering Her vormde Mannenvereniging in Irene. Aanvang 8 uur. Zaterdag 10 April, 8 uur: Paaswijdings1 avond Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" in de Geref. Kerk. Maandag 12 April: Laatste dag opgave deelname herdenking 150-jarig jubile um Ned. Bijbelgenootschap 16 Juni te Den Haag (zie bericht). Maandag 12 April: Examen brandwachts der vrijw. brandweer in Amicitia. Dinsdag 13 April: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds in hotel Holterman. Aan vang 7.30 uur. Dinsdag 13 AprilLedenvergadering Ziekenfonds Holten in Hotel Holter man. Aanvang 7.30 uur (zie annonce). Dinsdag 13 April, nam. 4 uur: Herope ning Slagerij Kalfsterman (zie adv.). Dinsdag 13 April: Garage E.H.A.G. (T. Stokkers) de gehele dag gesloten. Dinsdag" 13 April, om 9 uur: Opening Viswinkel van Jaap in het pand Dorps straat 41, v.h. manufacturenwinkel Mej. Connen (zie annonce). Woensdag 14 April: Uitvoering Mat- thaeus Passion in de Grote Kerk te Deventer, aanv. 6 uur (zie annonce). Donderdag 15 April, 8 uur: Paasliturgie Herv. Vrouwenver. in Irene". Donderdag 15 April: Laatste dag afha len vraagprogramma varkensfokdag Goor (zie annonce). Donderdag 15 April: Ledenvergadering van de buurtvereniging „De School kring Dijkerhoek" in café H. Kloos terboer, met kleurfilm van de stich ting „De Opbouw". Dinsdag 20 AprilLedenvergadering Bond voor Staatspensionnering, café Maats, aanvang 8 uur (zie annonce). Wilt U even noteren! De ADMINISTRATIE VAN HOLTENS NIEUWSBLAD) (H. Beltman, Kolweg 19) is thans aangesloten onder De nummers van de redactie blijven 234 en 356. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem, zv J. H. Groothaar en H. J. Schreurs, Holterbroek 84. Veronica Myrna, dv J. Janssen en B. Reeb, Holterberg 26. Gerrit Diderik, zv W. Müller en H. R. Lanting, Borkeld 16. Gerrit Jan Hendrik, zv H. J. Struik en F. Hendriksen, Espelo 3. Ondertrouwd: Jan van den Berg, 27 j., Rijssen, en Jenneken Hofman, 24 j., Hol ten. -Gerhard Kolkman, 24 j., Holten, en Hendrik je van Harten, 24 j., Raalte. Gehuwd: G. W. Leunk, 28 j., en J. W. Vasters, 24 j. BEVOLKING. Ingekomen: D. Keuterman van Tiel naar Holterbroek 78. B. Stenekes en gezin van Markelo naar Holterberg 26. Vertrokken: J. A. Deijk van Holter broek 18 naai- Markelo. K. Buurs en gezin van Burg. v. d. Borchstraat 6 naar Heerde. J. du Saar van Holterberg 42 naar Hengelo (O.). L. I. Chatelin (e.v. J. du Saar) en kinderen van Hol terberg 42 naar Amstelveen. B. M. Hullegie van Espelo 11 naar Nijmegen. PREDIKBEURTEN. 11 April (7e Lijdens-Zondag) Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Knip. scheer (bevestiging nieuwe lidmaten), 3 uur Ds Israel (bevestiging nieuwe lidmaten). Goede Vrijdag 10 uur Ds Israel (Bed. H. Avondmaal) en 19 uur Ds Israel (Bed. H. Avondmaal). Dijkerhoek. Zondag geen dienst. Goede Vrijdag 10 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Avondmaal). Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 3 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. Goede Vrijdag 10 uur Ds Hoogkamp. OP DE AANBEVELING TE DALFSEN Burgemeester en Wethouders van Dalfsen hebben onze gemeente-secretaris, de heer S. Sikkes geplaatst op de aan beveling voor gemeente-secretaris al daar. Zij hebben de raad de volgende alpha- betische aanbeveling aangeboden: 1. de heer S. Sikkes en 2. Mr E. J. Sparrius, hoofdcommies ter secretarie van Wage- ningen. UITSTEL VAN DE DIENST. Aan de dienstplichtige der lichting 1953 M. M. Veneklaas, Look 80, is in afwachting van de beslissing op zijn be roepschrift inzake vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, uitstel van eerste oefening verleend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1