til 1 Holten kreeg een „Ton#y m oi» t&Auis iiiiiuiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiinnnuuu Planologie en het complex Boskamp. Plaatselijk Nieuws Aangifte Inkomstenbelasting 195 3 AGENDA TEN BOLSCHER - Rijssen mil No. 13. Jaargang 6. ZATERDAG 3 APRIL 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - ZSJf Adv.-prijs115 m.m. a contant)f 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Er gaat tegenwoordig geen raadsver gadering voorbij of er zijn voorstellen aan de orde tot aan- en verkoop van per celen grond in het z.g. complex Bos kamp. Er wordt op deze terreinen een nieu we school gebouwd, er verrijzen woning wetwoningen en de aanbesteding van nieuwe complexen woningen is zeer nabij. Dat alles wekt de belangstelling voor de Boskamp en de meer dan gewone belangstelling op de publieke tribune als de raad 's avonds vergadert moet dan ook voor een groot deel aan dit uit breidingsplan worden toegeschreven. Maar er is bij velen ook een gevoel van onbehagen, door het feit, dat men niet weet wat hier precies staat te gebeuren. Het is nu bijna twee jaar geleden, dat een wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het Dorp in voorberei ding werd verklaard, maar behalve en kele ingewijden weet nog niemand wat hier uit de bus zal komen. Steeds meer gronden worden aange kocht en dat geschiedt naar in een van de laatste vergaderingen gezegd werd volgens het oude plan, dat in dertijd door de heer Verdenius werd op gemaakt. Maar men voelt wel, dat dit plan niet meer de basis zal vormen voor de planologische denkbeelden, welke aan het nieuwe plan ten grondslag zullen lig gen. Het is jammer, dat dit alles zich in een zo geheimzinnige sfeer voltrekt, want planologie is in wezen een zaak van de gemeenschap. Er is bij de uitgever N. Samson N.V. te Alpen a. d. Bijn een aardig boekje verschenen, waarin J, de Bliek, ambte naar bij de provinciale planologische dienst voor Zeeland in een kort bestek 'n indruk geeft van wat planologie eigen lijk is. Daarin leest men o.m. dat de ste deling zowel als de plattelander allengs het nut van de planologische arbeid (planologie wil zeggen ruimtekunde) zul len ondervinden. „Allengs" zegt de schrijver, want de resultaten der plano logie zijn niet onmiddellijk voelbaar, om dat ze immers meer op de toekomst zijn gericht. In vergelijking met andere soor ten van arbeid is planologie in het na- deel. De planologie „leeft" niet onder de bevolking, althans nog niet. Deze om standigheid kan een remmende invloed uitoefenen op de ontwikkeling der pla nologie en schept hierdoor een probleem, dat zo spoedig mogelijk tot een oplossing moet komen. Deze oplossing kan volgens de schrijver gevonden worden en wij zeggen hem dit gaarne na door de bevolking te betrekken in de planologi sche voorarbeid en hij verwijst dan naar het streekplanwerk. Maar ook bij de wijziging van een uit breidingsplan en de opstelling van een bestemmingsplan, zoals dat met het com plex Boskamp aan de orde is, kan het o.i. van grote betekenis zijn, dat men door voorgaand contact overleg pleegt met of althans inzicht verschaft aan de belanghebbenden. Planologie immers is niet een kwestie van bestuurstechnische aard, welke des noods centraal uit een „ivoren torentje" zou kunnen worden geregeld. Integen deel, het is een arbeid, die alleen dan het volle profijt vermag te leveren, als hij zich gesteund weet door de gemeenschap in wier belang hij is ondernomen. Heeft Wethouder Teeselink in de jong ste raadsvergadering niet gezegd, dat de bedoelingen van het gemeentebestuur zo slecht worden begrepen, omdat de men sen buiten de dingen staan? Zou het daarom geen aanbeveling verdienen, hen door een tijdige voorlichting met de be doelingen van de uitbreidingsplannen en hun geregelde herzieningen op de hoogte te stellen? Velen zullen het van harte toejuichen, indien het Gemeentebestuur, zodra de plannen betreffende de Boskamp ter in zage worden gelegd, in een voor het publiek toegankelijke bijeenkomst in een of ander lokaal, eens door de ontwerper van het plan een uiteenzetting zou wil len laten geven van de ruimtelijke orde ning, welke men met dit plan beoogt. Dit zou van groter waarde kunnen zijn, dan alleen de tervisielegging. Maandagmorgen zijn tal van ingezetenen prettig verrast door |H een grote ton, welke op de stoep van het gemeentehuis stond. jjg| Op de ton was een papier aangebracht met het volgende gj opschrift: U „De Gemeente uit de brand, U de „ton" is bij de hand. IJ De gever wenst anonym te blijven". Hl Het begrotingstekort van ruim een ton heeft één of meer H| grapjassen geïnspireerd om de gemeente op deze wijze de hel- m pende hand te bieden. Ig Helaas bracht dit voor de gemeentekas geen soulaas, want ijj de ton was leeg. Hl Velen hebben in de vroege morgen en later op de dag har- telijk gelachen om deze niet van humor ontdane grap en Holten jg kwam er mee in de krant, want er is geen blad van énig formaat in Nederland, dat het A.N.P.-bericht niet heeft opgenomen. ||j In Den Haag had men zo'n grapje moeilijk kunnen uithalen, Hl want het Haagse gemeentebestuur zou wel pijnlijk getroffen zijn, wanneer het op een goede morgen 90 van zulke vieze tonnen op de bordes van het gloednieuwe raadhuis had aangetroffen. Hl Het Haagse begrotingstekort bedraagt n.l. 9 millioen gulden. H Ons dagelijks bestuur heeft deze grap weten te appreciëren. m Het verstrekte ons de volgende officiële publicatie U DANK AAN DE SCHENKER IH Het gemeentebestuur van Holten wenst langs deze weg de Hg anonieme schenker, die op zo verrassende wijze de gemeente uit Hl haar financiële nood heeft willen helpen, zijn oprechte dank Hl te betuigen voor diens uitnemende daad van burgerzin. m Helaas heeft het gemeentebestuur moeten constateren, dat Hl onverlaten de ton gouds, die was bestemd voor de kosten der gemeentehuishouding, in het duister van de nacht hebben ge- |g| ledigd, H| Niettemin is het gemeentebestuur, ondanks deze teleurstel- ling, bijzonder getroffen door het bewijs, dat er burgers in m Holten zijn, die zijn zorgen willen helpen verlichten. Hl De goede bedoeling voor de daad nemend, worde hier de K erkentelijkheid betuigd aan de milde schenkers van de, helaas m ledige, ton. Hl Holten, 1 April 1954. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. W. BEIJERS, wnd. secretaris. PAASWIJDINGSAVOND „SOLI". Zaterdagavond 10 April a.s. wordt door de Chr. Gemengde Zangvereni ging „Soli Deo Gloria" een Paaswij- dingsavond gehouden in de Gerefor meerde kerk. Het koor zal onder leiding van de dirigent, de heer W. van Erkelens, te Enschede een drietal werken uitvoe ren, t.w. „De lijdende Heiland" van W. A. Mozart; „Opstanding", Paas- cantate van P. Hettinga; en „Soli Deo Gloria" van Hendrik Altink. Door mej. Riek Landeweerd zullen enkele liederen worden gezongen, ter wijl verder een orgelconcert gegeven zal worden door de heer van Bolhuis te Enschede. Er zal deze avond geen entree wor den geheven, doch wel zal er tot dek king van de nogal vrij hoge onkosten een collecte worden gehouden. In ons volgende nummer hopen we nog na dere mededelingen te doen omtrent de door mej. Landeweerd te zingen liederen en de werkfen die door de heer van Bolhuis op het kerkorgel uitgevoerd zullen worden. BENOEMD TE UTRECHT. Onze wijkverpleegster, zuster I. J. Ronner, gaat Holten verlaten. Zij is met ingang van 1 Juli benoemd tot verpleegster bij de gemeentelijke ge neeskundige dienst te Utrecht en heeft alhier haar ontslag aange vraagd. De zware taak van wijkver pleegster gaat zij verwisselen voor werkzaamheden bij de schoolartsen- dienst en dergelijke. V@or vlijtige handen in het schoonmaakgetijHamea-Gelei Waarom zou U het risico nemen, dat Uw aangifte niet juist of te laat wordt ingediend. Te hoge aanslagen en boete kunnen de gevolgen zijn. Laat het over aan de vakman en U bespaart zich moeilijkheden. ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT Kantoor Holten o.l.v. W. MüLLER, Oranjestraat 34 Tel. K 5483-389 FEEST VAN KLEUR EN GRATIE. Geen vrouw blijft ongevoelig bij 't zien van mooie kleren. Dat bleek Maandag j.l. weer eens overduidelijk, toen de firma Wonnink in Amicitia een tweetal shows gaf, waar een vijftal mannequins nieuwe zomermodellen lanceerde, 's Middags voor pl.m. 125 dames en 's avonds voor niet minder dan 300. Vol bewonde ring en vaak met hoorbaar genoegen hebben deze ruim 400 dames aan schouwd wat ze in de komende maan den zullen moeten dragen willen ze op het gebied van de mode voor vol worden aangezien. In grote lijnen, zo vertelde mevr. J. Kint-Couperus uit Rijssen, die bij de getoonde modellen een uitstekende explicatie gaf, is de mode in wezen niet veel veranderd. Wat de roklengte betreft, heeft men zich kennelijk op de vlakte gehouden. Niet te lang en niet te kort, dat is blijkbaar 't devies, waarmee men de kool en de geit weet te sparen. De mantelcostuums zijn vaak streng getailleerd, waarbij de jasjes veelal op een rij knoopjes slui ten. Toppers in sprekende kleuren werden getoond op japonnen van daarmee contrasterende tinten of in nuances, iets lichter dan het jasje. Wat de verwerkte materialen be treft, kan in grote trekken worden gezegd, dat tweed favoriet is voor de tailleur, terwijl uitgesproken zomer- japonnen bij voorkeur van katoenen stoffen of linnen zijn vervaardigd. Hoewel natuurlijk ook sprekende kleuren in de collecties voorkomen, blijkt ditmaal toch een grote voor liefde te bestaan voor lichte pastel tinten. De dessinering is zeer beschei den, slechts hier en daar zagen we grote bloemmotieven. Met de blauw witte matrozenkraag, niet vierkant ditmaal, maar rond, waren zeer aparte effecten verkregen. Trouwens blauw wit en zwart-wit combinatie is ook in de nieuwe collecties ruim vertegen woordigd. Geen wónder, want ze ver veelt niet gauw. In totaal werden er tijdens de show ruim 70 nummers getoond. Mantel pakjes van uitzonderlijk mooie kwa liteit en kleur, swaggers, toppers, een rijke collectie japonnen, waaronder opvallend mooie japonnen voor dames op oudere leeftijd en een heel mooie sortering Tweka pakjes. In een aardig slotnummer toonden de mannequins vacantiekleding 1954. Gaarne vermelden we ook nog even dat door Gerda Vosman en Betty Wis- sink kinderkleding werd getoond. De kleine amateur-mannequins stapten heel parmantig door de zaal en ze trokken zich niets aan van al die grote mensen die naar hen keken. De hoedjes, welke de mannequins droegen, waren beschikbaar gesteld door de firma Böckerink te Rijssen; de luxe tassen en sieraden door de firma H. J. Bouwhuis en Zn. te Hol ten, terwijl het kapwerk weer op uit stekende wijze was verzorgd door de heer van Geenhuizen Jr. De zaal was door de fa. Wonnink smaakvol ingericht. De schilderijen, die voor deze show door onze plaatse lijke kunstschilder Thijmen de Mik beschikbaar waren gesteld, gaven aan de zaal een apart cachet. GEEN 300, MAAR 30. In het verslag betreffende de jaar vergadering der Chr. Oranjevereni ging en de puzzlerit voor bromfiet sers, die op 30 April a.s. door deze vereniging zal worden gehouden, is meegedeeld, dat de brommers een af stand moesten afleggen van 300 km. Dat de Hol tense brommers aardig wat in hun mars hebben is bekend, maar 300 km. in één middag zou toch te veel worden. De afstand zal pl.m. 30 kilometer bedragen. Vrijdag 2 April: Ouderavond Zondags school in Irene. Zaal open om 7.15 uur. Aanvang 7.45 uur. Vrijdag 2 en Zaterdag 3 April: Jaarfeest Jongensclub Espeio in de O.L. school aldaar. Zaterdag 3 April: Slotbal dansclub Hol- terman in Amicitia. Aanvang 8 uur (zie annonce). Zaterdag 3 April: Aanbesteding ten ge meentehuize van 16 woningwetwonin gen, om 10.30 uur. Zaterdag 3 April, 7.30 uur: Verwerping krentenbrood enz. bakkerij G. Kette- larij „De Wippert". Maandag 5 April: Vergadering en lezing van de B.D.V. in hotel Holterman. Aanvang 7.30 uur. Maandag 5 April: Lezing Ir. J. Baas in hotel Holterman. (Zie annonce.) Dinsdag 6 April: Gezellige ouderavond school Dijkerhoek met film in Betha- nië. Dinsdag 6 April: Zitting Dr. Tromp Vis ser, Alg. Ziekenfonds (vooraf bespr.). Dinsdag 6 April, 8 uur: Jaarvergadering Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, afd. Hol ten in zaal K. ter Horst. Woensdag 7 April: Laatste dag voor aan. vragen formulieren wedstrijd „Bouw een dorp" (zie annonce). Woensdag 7 April: Laatste dag inleve ring formulieren stemmen bij volmacht (zie annonce). Woensdag 7 April: Ledenvergadering van de P.V. „De Bergvliegers" bij M. Kalfsterman. Aanvang 8 uur precies. Woensdag 7 April: Algemene Ledenver gadering Coöp. Boerenleenbank in het café J. Maats. Aanvang 7 uur. Donderdag 8 April: Ledenvergadering van de Motor- en Automobielclub „De Holterberg" café Vruggink. Aanvang 8 uur. Donderdag 8 April: Examen brandwacht 2e klas. Vrijdag 9 April: Feestelijke ouderavond van de Ulo-school in Amicitia om 7.30 uur (gewijzigd). Vrijdag 9 April: Ledenvergadering Her vormde Mannenvereniging in Irene. Aanvang 8 uur. Maandag 12 April: Laatste dag opgave deelname herdenking 150-jarig jubile um Ned. Bijbelgenootschap 16 Juni te Den Haag (zie bericht). Maandag 12 AprilExamen brandwachts der vrijw. brandweer in Amicitia, Dinsdag 13 April: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds in hotel Holterman. Aan vang 7.30 uur. Woensdag 14 April: Uitvoering Mat- thaeus Passion in de Grote Kerk te Deventer, aanv. 6 uur (zie annonce). ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag LIEFHEBBERIJWERK ONDER DE JEUGD. De Christelijke Jeugd Club wil voor haar leden en ook voor niet-leden van 12 jaar en ouder het z.g. Hobby- of liefhebberijwerk onder de jeugd be vorderen. De verzekeringsmaatschappij „De Nederlanden van 1845" wil voor dit doel aan aantal bouwplaten aan de C.J.C. afstaan. Het Bestuur C.J.C. heeft deze ge legenheid aangegrepen om een wed strijd uit te schrijven. Het heeft hiervoor een wedstrijd reglement samengesteld waaraan ieder, die aan de wedstrijd deelneemt, zich te houden heeft. De deelname is geheel gratis. Men moet het dorp opbouwen op stevige ondergrond, b.v. carton. De werkstukken moeten vóór 1 Mei a.s. worden ingeleverd. Door een jury zal worden beoor deeld wie deze bouwplaten het beste heeft verzorgd. De mooiste inzendingen zullen een prijsje ontvangen. De werkstukken zullen in een zaal worden tentoongesteld, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld de werkstukken van de jeugd te be zichtigen. Men zie de advertentie in dit num mer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1