IVOROL Plaatselijk Nieuws &L is$jd& Qm» Rijssense Paasvee-tentoonstelling Niels overtref! OAMPie Aangifte Inkomstenbelasting 1953 Met 700 aan prijzen AGENDA Laatste herinnering. No. 12. Jaargang 6. ZATERDAG 27 MAART 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal 3 tg Holten Tel~,."K H8Sm Adv.-prijs1—15 m.m. (a contant) f 1.50. Iedere n MWAVAW/ WWWWMWiWVvVWAWASW ^Vv*A^~VV*> Waarom zou U het risico nemen, dat Uw aangifte niet juist of te Iaat wordt ingediend. Te hoge aanslagen en boete kunnen de gevolgen zijn. Laat het over aan de vakman en U bespaart zich moeilijkheden. ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT Kantoor Holten o.l.v. W. MÜLLEït, Oranjestraat 34 Tel. K 5483-389 JAARVERGADERING CHR. ORANJEVERENIGING. De heren Tromop en Teeselink benoemd ot ere-lid. In een der lokalen van de School met de Bijbel werd Vrijdagavond der vorige week de jaarvergadering gehouden van de Chr. Oranjevereniging „Vreest God, eert de Koning". De voorzitter, de heer J. Kroon, open de deze bijeenkomst met gebed, na het lezen van Psalm 27, waarna een kort openingswoord werd gesproken. De secretaris, de heer Js. Beldman, las vérvolgens de notulen en bracht het jaarverslag uit, dat evenals andere ja ren, in dichtvorm was gesteld. Uit het financieel verslag van de pen ningmeester, de heer H. J. Westerik, bleek, dat er over 1953 een nadelig sal do was van ruim f 28.De kascommis- sie, die bestond uit de heren J. W. Jan sen en J. Wiggers, bracht bij monde van laatstgenoemde een gunstig verslag uit, weshalve de penningmeester decharge verleend voor zijn beheer. Als leden van de kascommissie 1954 werden benoemd de heren E. Koopman en J. Wiggers. Bestuursverkiezing. De heren F. L. Tromop en G. H. Tee selink, die beiden reeds bijna 25 jaar in hun plaats voor jongeren te moeten in- het bestuur zitting hadden, gemeend ruimen en aangezien ook de heer Ms. Nijland niet herkiesbaar was, moest deze avond worden voorzien in 3 vacatures. In de vacature Teeselink waren door het bestuur candidaat gesteld de heren Ms. Stam en Joh. Stam en in de vacature Tromop de heren Ms. Tromop en Js. Kolkman. Gekozen werden de heren Ms. Stam en Ms. Tromop, terwijl inplaats van de heer ML Nijland gekozen werd de heer E. Aaltink (Holterbroek). Bestuursleden werden benoemd tot ere-lid. In hartelijke en waarderende woorden richtte de heer Kroon zich tot de schei dende bestuursleden, de heren Teese link, Tromop en Nijland, die steeds hun beste krachten aan de vereniging heb ben willen geven en gaarne ging de ver gadering accoord met het bestuursvoor stel om de heren Teeselink en Tromop, die beiden bijna 25 jaar op voortreffe lijke wijze de vereniging hebben gediend te benoemen tot ere-lid. Feest op 30 April en 29 Juni. Bij het punt „Bespreking feesten" is besloten op de verjaardag van Koningin Juliana des morgens een filmvoorstel ling te geven voor de schoolkinderen. O.a. zal dan vertoond worden een prachtige geluidsfilm over het bezoek aan Overijssel. Deze filmvoorstelling zal aanvangen nadat voor het gemeente huis aan de burgemeester een aubade is gebracht. Na de middag zal er een puzzlerit ge houden worden voor bromfietsers en 'n puzzlerit voor wielrijders tot 16 jaar. Het onderwijzend personeel zal de rit voor de wielrijders organiseren, terwijl de heren Tromop en Wiggers werden belast met de organisatie van de tocht voor de bromfietsers, die minstens een afstand van 300 km. zullen moeten afleggen. Op de avond van Koninginnedag 1954 zal een grote Oranjefeestavond worden belegd in het gebouw Irene. De hoofd moot van het rijk gevarieerde program ma zal bestaan in het opvoeren van het blijspel „De Suikerfreule" door de Ont spanningsclub O.C.H. Traditie getrouw zal op de verjaar dagvan Z.K.H. Prins Bernhard (29 Juni) een buitenfeest met de schoolkinderen worden gehouden in „Voorsweide" aan de Rijssensestraat. Na een kort slotwoord van de heer Kroon werd deze goed bezochte verga dering door de heer A. Rietman met dank aan God gesloten. GEMENGDE ZONDAGAVONDGROEP Op verzoek van de Herv. Jeugdraad is Zondagavond j.l. in Irene een z.g.n. gemengde-groep opgericht. De bedoeling van deze groep is elkaar te dienen en na te denken over levens vragen, die de jongeren beroeren. Zeker niet in de laatste plaats is het doel wegen te vinden tot een verant woorde vrije-tijds-besteding in 't licht van het Evangelie. Tijdens de oprichtingsavond, waarop een 15-tal jongens en meisjes aanwezig was, werd besloten om de volgende bij eenkomst op 4 April a.s. te houden en vervolgens Zondagsavonds om de 14 dagen. Jongens en meisjes, boven 16 jaar, die er voor voelen lid te worden van deze groep, kunnen zich opgeven bij: Dinie Dikkers, Dorpsstraat 20; of bij Fokke Petter, Larenseweg 22. Onbetwist de beste tandpasta RECTIFICATIE RAADSVERSLAG. In het raadsverslag dat in het no. van 13 Maart j.l. werd opgenomen, werd be treffende het aankopen van gronden in het complex „Boskamp" o.a. gezegd: „Ook met de heer J. S. Tukkers heb ben B. en W. tot het uiterste geprobeerd om tot overeenstemming te komen, maar het bedrag dat gevraagd wordt met het oog op de waardevermmdering van het huis etc. lijkt nergens op." Deze voorstelling van zaken is niet geheel juist. Aan het voorstel van B. en W. tot aan koop van het perceel van de heer Franke werd tijdens de gedachtenwisseling het voorstel van B. en W. gekoppeld om ook een strook grond van de heer Tukkers aan te kopen voor f 7000.- De Voorzitter deelde ten opzichte hiervan mede, dat het college omtrent deze prijs met de heer Tukkers over eenstemming had bereikt en mitsdien werd voorgesteld deze grond aan te ko pen. Uit de discussies, die volgden, bleek duidelijk, dat de Raad niets voelde voor het aankopen van het huis met grond van de heer Franke en daarom hebben B. en W. niet zo sterk meer aangedron gen op aankoop van de grond van de heer Tukkers. Overwegingen van opportuniteit, dat het college er groot belang aan hechtte die gronden in eigendom te verwerven, waardoor riolering moet worden gelegd, hebben bij het college de doorslag ge geven, in de door Tukkers bedongen prijs te bewilligen, ofschoon het deze prijs aan de stijve kant vond. Bepaalde omstandigheden kunnen er soms be staan, waardoor het betalen van een hogere prijs verantwoord is. Deze omstandigheden vervielen vol gens de Voorzitter na het verwerpen van het voorstel van B. en W. inzake de kwestie-Franke. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Venekiaas Slots, die een prijs van f 10.per M2 veel te hoog vond, merkte de Voorzitter op, dat in deze prijs een belangrijke vergoeding is besloten als waardevermindering van 't huis, verlies van vruchtbomen etc. Tenslotte werd besloten niet in te gaan op de voorstellen van B. en W. tot aan koop van het huis met grond van de heer Franke en van een strook grond van de heer Tukkers. BEDRIJFSVERENIGING HOLTEN. De Bedrijfsvereniging „Holten" hield op Maandag 8 Maart j.i. haar jaarverga dering in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, onder voorzitter schap van de heer Joh. G. Holterman. In zijn welkomstwoord bracht deze in herinnering, dat 1953 een vruchtbaar jaar was met een flinke grasgroei, waar door een behoorlijke melkopbrengst op de zandbedrijven kon worden verkregen. De herfst was ih dit opzicht zelfs buiten- gewooii gunstig. Ondanks prijsdalingen wierp de varkensmesterij nog vrij goede resultaten af. In zijn jaarverslag wees de secretaris, de heer E. Voordes, nog op de methode om het hooi te ruiteren, waarvoor de belangstelling Joeneemt. Verder werden gunstige resultaten behaald met het se lecteren van pootaardappelen. Blijkens het verslag van de penning meester, de heer W. Hulsman, boekte de vereniging een batig saldo van f69,72 over 1953. Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende heren J. G. Holter man en B. W. Krikkink, met vrijwel al gemene stemmen herkozen. Voor de heer H. Markvoort, die reglementair niet her kiesbaar was, koos men de heer G. Blan- Icena. Diens tegencandidaat was de heer J. Herder. Besloten werd een excursie te houden in de periode van 1015 Mei a.s. naar de proefboerderij van de OLM te Heino. Proef met bouwboek. De heer W. Rietberg, assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, sprak over het houden van een bouwboek en van een oppervlaktekaart van elke boer derij. Men zal, om te beginnen, een proef ne men met een cahier, dat de heer Rietberg voor de leden zal inrichten. Bij de rondvraag wees de heer Riet berg nog eens op de grote voordelen, die verbonden zijn aan de verbouw van poot- aardappelen. Hij adviseerde de leden hiermede een proef te nemen. Begin Juli rooien en goed selecteren zijn twee be langrijke factoren. Er zijn voldoende se lecteurs beschikbaar. Aan het slot van de vergadering ver toonde de heer Lammers van de Rijks voorlichtingsdienst te Hengelo een drie tal voorlichtingsfilms, o.a. over de pluim veehouderij, de runder fokkerij en het in kuilen van gras. De heer H. Markvoort werd bij loting de gelukkige bezitter van een baaltje koperslakkenbloem, beschikbaar gesteld door de KSB. BENOEMING BOUWKUNDIGE. Tot tijdelijk opzichter-tekenaar hij de dienst van Gemeentewerken alhier is be noemd de heer G. Koetzier te 's-Gra- venhage, welke tegen 1 April a.s. in func tie zal treden. Traditiegetrouw organiseert de Ver eniging Marktwezen en Plaatselijke Belangen te Rijssen, tijdens de Grote Voorjaarsmarkt op 29 Maart a.s. haar jaarlijkse Paasveetentoonstelling. Rijssen zal dit jaar de primeur heb ben, omdat het eerste treffen van de „vetmesters" van het gehele land hier zal plaats vinden. Er zijn nog weer enkele nieuwe attracties aan deze tentoonstelling verbonden, o.a. voor de verst-wegkomend;; inzenders zijn prij zen beschikbaar gesteld van f 25.en f 15.Voor het zwaarst aangevoerde stuk vee op de markt wordt een extra prijs van f 25.beschikbaar gesteld. De kampioensprijs voor 't beste Paasbeest van de hele tentoon stelling wordt beloond met een prijs van f 100, alsmede een fraaie beker. Ook voor de collectie-in zendingen, drie stuks vee van één eigenaar, zijn geldprijzen, n.l. f 40, f 25 en f 15 en bekers en medail les beschikbaar. Het totaal aan geldprijzen be draagt f 700. De tentoonstelling zal 4 rubrieken omvatten, t.w.: Rubriek 1vette kalveren. Rubriek 2: vette vaarzen en schotten. Rubriek 3: vette ossen. Rubriek 4: vette koeien. ULO-SCHOOL. Iix verband met de te verwachten toe name van het aantal leerlingen aan de openbare Uloschool alhier, met ingang van het nieuwe schooljaar op 1 Augustus a.s., heeft het gemeentebestuur van de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen machtiging ontvangen tot de aanstelling van een vierde leerkracht. Een oproeping voor deze onderwijzer is in middels reeds geplaatst. Voorwaarde voor deze rijksbijdrage is, dat het aantal leer lingen niet beneden de 91 mag dalen, doch de voorlopige vooruitzichten zijn veel gunstiger. GESLAAGD. Te Zwolle slaagde dezer dagen voor het examen Middenstands Bedrijfsadministra tie (MBA) onze plaatsgenoot, de heer J. Nijkamp, Larenseweg. SECRETARIAAT RODE KRUIS. In verband met de afwezigheid van Mevr. E. Bron, zal als tijdelijk secreta resse van de plaatselijke afdeling van het Ned. Rode Kruis optreden Mevr. D. Ver- vedaNijkamp, Kol weg. Donors gevraagd. In verband met de bloedplasma-actie van het Rode Kruis te Rijssen, waaraan ook de Holternaren op 1 April a.s. kun nen deelnemen, verzoekt het afdelingsbe stuur ons er de aandacht van de leden en andere ingezetenen op te willen vestigen, dat alle gezonde mensen, in de leeftijd van 1860 jaar, zeer welkom zijn als donor. Zij worden verzocht zich zo spoe dig mogelijk te willen opgeven bij voor noemde secretaresse en dc heren W. ten Berge, H. Tidier en W, Beijers of Mej. R. Schlamilch. Voor de regeling van het vervoer is tijdige opgave dringend nood zakelijk. Weer een boottocht. Er zal weer een boottocht plaats vin den vanwege het provinciale Rode Kruis, achter in de maand April, waaraan voor de afdeling Holten twee bedlegerige of hulpbehoevende plaatsgenoten kunnen deelnemen. Aanmelding moet op zeer korte termijn geschieden aan één van bovenstaande bestuursleden. Dampo bij Verkoudheden van Vader, Moeder en Kind Wonderlijk zoals dat helptl De klasse-indeling is als volgt: Klasse 1: vette kalveren (dikbil). Klasse 2: vette kalveren (geen dikbil) Klasse 3: de fijnste en best gemeste Klasse 4: de fijnste en best gemeste vaars met niet meer dan 2 brede tan den. Klasse 5: de fijnste en best gemeste vaars met 4 brede tanden. Klasse 6: de fijnste en best gemeste vaars met 6 brede tanden. Klasse 7: vette schotten. Klasse 8: vette koeien (afgewisseld). Klasse 9: vette ossen, vaars of koe (dikbil). Als jury-leden zijn aangezocht de heren C. van Gelder te Zutfen, H. Nij- hof te Deventer en H. Gankema te Emmen. De tentoonstellingscommissie bestaat uit de heren H. H. Muller, voorzitter; J. Th. Gijsbers, secretaris; W. Boode; A. van Doorn; B. W. Hak- kert; J. H. Harbers; H. G. Huiskes; G. Kappert; J. G. Koedijk; C. Lugtig- heid. Men verwacht, dat de beste inzen dingen uit den lande te Rijssen ver tegenwoordigd zuilen zijn, mede door dat op dezelfde dag de grote Voor jaarsmarkt zal worden gehouden, waarvoor in kringen van de handel steeds grote belangstelling bestaat. VARKENSFOKKEN. De varkensfokvereniging „Holten e.o." heeft een gunstig jaar achter de rug, zo bleek in een dezer dagen in café Vrug- gink gehouden jaarvergadering. In deze vergadering, welke werd bijge woond door de inspecteurs van het var kensstamboek, de heren J. H. Holsbrink en H. Demmer, hield eerstgenoemde een causerie aan de hand van door hem zelf bij een reis door Denemarken gemaakte plaatjes, welke op het scherm werden geprojecteerd. De varkensfokkerij wordt in Denemar ken beoefend als hier de vermeerderings- bedrijven voor het pluimvee. Er zijn pl.m. 260 grote fokkers en een aantal kleinen, welke dikwijls ook als mester optreden. Terstond valt in het oog het uniform type, dat gefokt wordt. Men kent er geen aparte bcerhouders. Iedere fokker houdt zijn eigen beer of beren. De gehele fok kerij is vooral het werk der coöperaties, die een belangrijke invloed uitoefenen en tot nu toe konden verhinderen, dat export van fokmateriaal plaats vindt. Het bacon is voor de Denen primair. Men kan nog vele jaren doorfokken, zon der dat men daarvan schade zal onder vinden. Door verbouw van het voeder op eigenbedrijf is de kostprijs lager dan bij ons. Bij de aanvang der vergadering bracht, na een kort openingswoord van de voor zitter, de heer H. Markvoort, de secreta ris, de heer W. Rensen, een uitvoerig jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat dc vereniging aanvankelijk 18 en thans 70 leden telt. De varkensstapel heeft zich vrij goed kunnen handhaven ondanks een tijdelijke inzinking. Door de daling van de graanprijzen waren de uitkomsten nog vrij gunstig. De verhouding met de beer- houders is belangrijk en deze was in het afgelopen jaar goed te noemen. Er werd een premie ingesteld voor de aanschaf fing van goed fokmateriaal. Blijkens het verslag van de penning meester, Jhr. J. G. van Coeverden, was de financiële toestand van de vereniging niet ongunstig. De aftredende bestuursleden, de heren W. Rensen en E. Jansen, werden met bijna algemene stemmen herkozen. Tot afge vaardigden naar de algemene vergadering van het varkensstamboek werden aange wezen de heren G. v. d. Berg en W. Ren sen. Hierna hield de heer Holsbrink zijn le zing. ADVERTEREN brengt altijd voordeel! Vrijdag 26 Maart: Ledenvergadering „Jong Holten": Lezing notaris Plui- mers, in hotel Holterman, aanvang 7.30 uur. Vrijdag 26 Maart: Verkiezing ambtsdra gers Ned. Herv. Kerk in Irene. Aan vang 8 uur (gewijzigd). Vrijdag 26 Maart, 15.30 uur: Opening van het Hotel-Restaurant „De Holter- berg" door de E.A. Heer Mr W. H. Enkiaar, burgemeester van Holten. Zaterdag 27 Maart: Uitvoering Markelose Accordeonver. „W.I.K." in café Maats, voor de leden van' de N.V.V. Bestuur- dersbond en betalende introducé's. Na afloop bal. Aanvang 8 uur. Zaterdag 27 Maart, 7.30 uur: Uitvoering Toneelvereniging T.V.V. „De Wippert" in zaal Kettelarij. (Zie annonce.) Zaterdagmiddag 27 Maart van 1.306 uur: Lompenactie H.M.V. en Suppor tersvereniging H.M.V. (Zie annonce.) Zondag 28 Maart, 7.30 uur: Jeugddienst in de Ned. Herv. kerk. Voorganger: Ds. Bunjes van Almelo.- Maandag 29 Maart: Modeshow van de fa. E. Wonnink (zie annonce). Maandag 29 Maart: Jaarvergadering van de Brandweer in café Maats. Aanvang 8 uur. Maandag 29 Maart: Grote Voorjaars markt en Paasveetentoonstelling te Rijssen (zie annonce). Maandag 29 Maart: Begin verkoop loten Staatsloterij door de debitant Joh. Derksen. Dinsdag 30 Maart, 8 uur: Vergadering van de afdeling van de Partij van de Arbeid in zaal K. ter Horst. Woensdag 31 Maart, 7.45 uur: le Lus trumviering en Voorjaarsvergadering in gebouw Irene. Sprekers de heren Ruppert en Roolvink. (Zie annonce.) Donderdag 1 April, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Vrijdag 2 April: Ouderavond Zondags school in Irene. Zaal open om 7.15 uur. Aanvang 7.45 uur. Vrijdag 2 April: Ouderavond Herv. Zon dagsschool in Irene. Aanvang 7.45 uur. Vrijdag 2 en Zaterdag 3 April: Jaarfeest Jongensclub Espelo in de O.L. school aldaar. Zaterdag 3 April: Aanbesteding ten ge meentehuize van 16 woningwetwonin gen, om 10.30 uur. Zaterdag 3 April, 7.30 uur: Verwerping krentenbrood enz. bakkerij G. Kette larij, „De Wippert". (Zie annonce.) Maandag 5 April: Lezing Ir. J, Baas in hotel Holterman. (Zie annonce.) Dinsdag 6 April: Zitting Dr. Tromp Vis ser, Alg. Ziekenfonds (vooraf bespr.). Dinsdag 6 April, 8 uur: Jaarvergadering Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, afd. Hol ten in zaal K. ter Horst. Woensdag 7 April: Algemene Ledenver gadering Coöp. Boerenleenbank in het café J. Maats. Aanvang 7 uur (zie annonce). Donderdag 8 April: Examen brandwacht 2e klas. Vrijdag 9 April: Feestelijke ouderavond van de Ulo-school in Amicitia om 7.30 uur (gewijzigd). Dinsdag 13 April: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds in hotel Holterman. Aan vang 7.30 uur. De abonné's op „Holtens Nieuwsblad" buiten de Gemeente Holten worden be leefd verzocht hun abonnementsgeld (p. halfjaar f 2.30 of voor het gehele jaar f 4.60) te willen voldoen op girorekening nr. 175587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 3 April nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 30 cent inningskosten). Vertrouwende op aller medewerking. Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Knipscheer en 7.30 uur Ds. Bunjes van Almelo (Jeugddienst). Collecte voor het P.I.T. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Collecte voor het P.I.T. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. Collecte voor de Generale Kas voor Evangelisatie. ARJOS. Maandagavond kwam de plaatselijke ARJOS inliet gebouw „Rehoboth" in ver gadering bijeen. De voorzitter, de heer F. Stam, open de de vergadering en sprak, na gebed en Schriftlezing, zijn openingswoord uit. Aangezien de heer Scholten uit Kam pen, die deze avond zou refereren, ver hinderd was, werd direct overgegaan tot de behandeling van het maandelijks poli tiek overzicht. De heer G. Beldman, bracht in een helder betoog de belang rijkste gebeurtenissen op politiek ter rein naar voren. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde zich een interessante dis cussie. Na een korte pauze besprak de voor zitter enkele van de belangrijkste grond wetsartikelen, waarover diverse vragen werden gesteld. De heer Beldman ging aan het einde van de vergadering voor in dankgebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1