Uit het plaatselijk parlement Plaatselijk Nieuws Lentenummer Holtens Nieuwsblad AGENDA TEN BOLSCHER - Rijssen No. 10. Jaargang ZATERDAG 13 MAART 1954. Verschijnt elke Zaterdag. ol- de tal HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,yHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5J/8S - 28Jf Adv.-prijs: 115 m.m. (acontant) f 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Gemeente gaat procederen met grond eigenaren. Raad torpedeerde plan nen van B. en W. Geen belang bij dure huizen. Aankoop van diverse percelen grond in het complex Bos kamp. 16 Woningen worden in drie complexen aanbesteed. We lazen onlangs, dat in een gemeente in Twente de raad sinds de bevrijding slechts één keer in geheime zitting was gegaan. Terecht werd dit dan ook 'n zeld zaamheid genoemd. Zo zeldzaam als in die gemeente geheime raadszittingen zijn, zo zeldzaam zijn hier de zittingen, die niet gedeeltelijk in het geheim plaats vinden. Ook de vergadering die Vrijdagavond ge houden werd heeft hierop geen uitzonde ring gemaakt. Meer dan een uur lang is in 't geheim gepraat over punt 4 van de agenda: Voorstel tot aankoop van gron den en een woning in het complex Bos kamppad, waarna in het openbaar nog weer bijna een uur over deze kwestie is gesproken. Toen in de openbare zitting toch nog „man en paard" werden genoemd en verschillende details (prijs van de grond, prijs van de woning, verplaatsings kosten garage etc.) werden genoemd, heb ben wij ons afgevraagd waarom over deze kwestie eigenlijk een geheime zitting ge houden werd. 't Was vooral de heer Klein Velderman (Alg. Bel.), die in details trad, nadat de heer Soer (P.v.d.A.) had verklaard: Laat de heer Franke het huis houden. De ge meente heeft de grond nodig en indien de heer Franke deze grond niet goed schiks wil afstaan, dan maar kwaadschiks. Verschillende leden verklaarden, dat ze het eigendomsrecht zoveel mogelijk ge ëerbiedigd willen zien, doch wanneer de uiterste pogingen om tot een minnelijke schikking te geraken mislukken, dan zal in het algemeen belang tot onteigening overgegaan moeten worden. Met de heer Franke waren B. en W. reeds tot overeenstemming gekomen be treffende het aankopen van de midden standswoning „Ri-Ru" met grote tuin aan het Boskampspad, doch beide partijen moesten deze avond ervaren, dat er veel waarheid zit in het gezegde: „Roep geen hui, voordat je de brug over bent". De brug was geblokkeerd met 'n zware, ketting, waarvan de schakels zeer hecht en sterk bleken te zijn. De pogingen, die burgemeester Enklaar deed om de ket ting te forceren bleven vruchteloos. Het voorstel van B. en W. om de heer Franke een bedrag van 1 32.000 te betalen voor de woning met grond kon in de ogen van de raadsleden geen genade vinden. De voorzitter deelde nog mede, dat in het to taal bedrag is begrepen de som van f 8850, welk bedrag door 't rijk aan de gemeente wordt terugbetaald, zodat de uiteindelijke koopsom rond f 24.000 zal bedragen, doch ook dit bedrag werd door de raad una niem te hoog geacht. De heer Dikkers (C.H.) kan zich best begrijpen, dat het voor de heer Franke minder prettig wonen wordt, nu in de toekomst de hele Boskamp bebouwd zal worden, maar de heer Franke wist toch, dat er een uitbreidingsplan was. Voorzitter: Het oorspronkelijke plan had voor de heer Franke niet zulke drastische gevolgen. Ook de heer Landeweerd (A.R.) had bedenkingen tegen de koopprijs. Hij sprak van een „duur geval", doch wanneer B. en W. kunnen aantonen, dat de cijfers redelijk zijn is hij niet ongenegen om mee te werken. Wanneer er onteigend moet worden, wil spr. er van overtuigd zijn, dat niets onbeproefd werd gelaten om met de eigenaren tot overeenstemming te komen. B. en W., aldus de Voorzitter, zouden niets liever zien, dan dat men tot een ver gelijk was gekomen met de heer Franke, doch dit lukt zeer beslist niet. Franke is absoluut niet genegen om alleen de grond af te staan. Hij beleeft veel genoegen aan zijn grote tuin en de aardigheid is voor hem van het huis af als men hem de grond afneemt. Ook de heer Veneklaas Slots (C.H.) vindt de prijs veel te hoog en spreekt zich uit voor onteigening, evenals de heer Rietberg (C.H.), die het betreurt, dat het zover moet komen. Spr. had erg graag gezien, dat het anders was gegaan. Ont eigenen ligt mij niet, nog afgezien van het feit, dat het veel geld en ook tijd kost. Met dit laatste, aldus de Voorzitter, zal het nog wel meevallen. Vroeger was met 't voeren van een onteigeningsprocedure soms meer dan een jaar gemoeid, doch tegenwoordig gaat het veel vlugger, al thans in een geval als dit. Hij verwacht, dat met een paar maanden deze zaak wel in orde zal zijn. Wij moeten deze gronden hebben, aldus de Voorzitter, want de riolering moet er door heen, waarop de huizen die in aan bouw zijn, aangesloten moeten worden. Op een vraag van de heer Aaftink of geen noodleiding gelegd kan worden in geval van een procedure, deelde de Voor zitter mede, dat dit wel mogelijk is en hij kan zich hiermede ook wel verenigen, mits de raad bij een aanvrage om crediet medewerking zal verlenen. Burgemeester Enklaar deed hierna nog uitvoerige mededelingen over besprekin gen die met andere grondeigenaren wa ren gevoerd. Met de pet in de hand, al dus de Voorzitter, zijn we bij de mensen gekomen en op de meest soepele wijze hebben we geprobeerd met hen tot over eenstemming te komen. Wij dachten, dat we ons doel hadden bereikt met de heren J. G. P. Müller en H. Hartsuiker en de Coöp. Boerenleenbank, doch achteraf is 't op niets uitgelopen. Op een vraag van de heer Klein Velder man deelde de Voorzitter mede, dat het terugtrekken van de heer Hartsuiker een gevolg is van de omstandigheden. De heer Hartsuiker had de grond toegezegd onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat een ander niet meer voor de grond zou ontvangen dan hij. Later is de heer I-Iartsuiker blijk baar tot de ontdekking gekomen, dat ten aanzien van de Coöp. Boerenleenbank een andere maatstaf werd aangelegd dan voor hem en dit is voor hem toen aan leiding geweest om een hogere prijs te vragen. Per vierkante meter is er ten aan zien van de Coöp. Boerenleenbank en de andere eigenaren geen verschil, doch de Bank zou meer geld ontvangen, omdat volgens het plan Verdenius voor dit com plex een diepte geldt van 38 meter en voor de andere percelen een diepte van 25 meter, waarvoor f 2.50 per vierkante meter wordt betaald. Met de heer J. G. P. Müller waren B. en W. in principe ook. tot overeenstemming gekomen, doch de heer Müller liet later weten, dat hij zijn aanvankelijke toezeg ging niet gestand zou doen. Met het kleine stukje dat de heer Müller wel af wil staan schieten we niets op. Met enkele bestuursleden van de Boe renleenbank en de rechtskundig adviseur hebben B. en W. ook een bespreking ge had over 't aankopen van de grond. Deze deputatie ging uiteindelijk met onze voor stellen accoord, doch een besluit zou ge nomen moeten worden door het voltallige bestuur en mogelijk ook wel door de raad van toezicht. Dit besluit is voor B. en W. op een teleurstelling uitgelopen, want de Coöp. Boerenleenbank liet weten, dat men de grond voor de prijs van f 2.50 resp. f 0.50 niet beschikbaar zou stellen. Ook met de heer J. S. Tukkers hebben B. en W. tot het uiterste geprobeerd om tot overeenstemming te komen. Tukkers is wel genegen om de grond voor de nor male prijs te verkopen, maar het bedrag dat gevraagd wordt met het oog op de waardevermindering van het huis, het verplaatsen van kippenhokken en het verlies van vruchtbomen lijkt nergens op. De 840 meter grond die wij nodig heb ben, aldus de Voorzittre, zou ons komen op een prijs van pl.m. f 10.per meter. De heer Tukkers is ook wel genegen om het huis aan de gemeente te verkopen voor f 20.000, doch deze prijs is te hoog. Nadat 'burgemeester Enklaar had ver klaard, dat zijns inziens met praten niets zou worden bereikt, werd z.h.st. besloten tot het aangaan van een onteigeningspro cedure met de heren G. H. Franke, H. Hartsuiker en J. S. Tukkers en de Coöp. Boerenleenbank „Holten" te Holten. Dit wil niet zeggen, aldus de Voorzitter, dat de deur voor onderhandelen nu voor goed gesloten is en dat de gemeenteraad nu min of meer op voet van oorlog leeft met deze grondeigenaren, van wie wij het best kunnen billijken, dat ze voor hun eigendommen en belangen strijden. Niets is minder waar en niets zou ons welge- valliger zijn dan een oplossing zonder procedure, waaraan voor beide partijen hoge kosten zijn verbonden. Aankoop van diverse percelen. Zonder hoofdelijke stemming ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. om de-volgende aankopen van gron den te doen. 1. Van de wed. W. Dikkers-Klein Bal- tink 284 M2 voor f 142. 2. Van de heer TT. J. Agftink 660 M2 voor f 1130. 3. Van de heer F. M. Müller 152 M2 voor f76.— plus f 300.— als schadever goeding voor vruchtbomen en afrastering. 4. Van de heer H. Stevens 610 M2 voor f 339.— plus f 4127.voor bedrijfsschade. Ook ging de raad accoord met 't voor stel van B. en W. om aan de heer Weg- stapel te Dijkerhoek een premie wegens woningverbetering toe te kennen van f 1400.en de premie, die aan de Diaco nie der Ned. ITerv. Kerk reeds was toe gezegd (verbetering woning Kers) te ver hogen met f 277.70. Het rijk draagt in beide gevallen voor twee-derde in de kosten bij. Verkeerd begrepen. Hoe zullen de 16 woningwetwoningen worden aanbesteed? Hiermede opende de heer Wansink (V.V.D.) de rondvraag. Ik weet niet beter, aldus de heer Wansink, of we hebben in onze laatste vergadering besloten dat we deze 16 woningen in ver schillende kleine percelen zouden aanbe steden om de Holtense aannemers en wel in 't bijzonder de kleine aannemers, een kans te geven en het verbaasde me te horen, dat de 16 woningen in één perceel aanbesteed zullen worden. De Voorzitter gaf in een kort resumé weer wat volgens hem in de vorige ver gadering werd gezegd en besloten. De laatste jaren was het gebruikelijk, dat bij een bouw slechts in twee percelen werd aanbesteed, nl.l timmer- en metselwerk en schilderwerk. Betrof het een flink kar wei, dan waren het veelal aannemers van buiten die het werk kregen en veelal grepen de plaatselijke schilders, stuca- doors en electriciëns er naast, omdat de betrokken, aannemer voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een plaatsge noot in de arm had genomen. Hoewel met tegenzin, aldus de Voorzitter, heb ik toen goedgevonden, dat bij het aanbesteden van deze 16 woningen kon worden ingeschre ven voor timmeren, metselwerk, schilder werk, loodgieterswei'k en electra, doch mijn conclusie is uitdrukkelijk geweest: het metselwerk van 16 woningen tegelijk en evenzo de andere percelen, 't Is best mogelijk, clat men mij in dezen heeft mis verstaan, doch ik heb het zeer duidelijk zo gesteld. Het was vreemd, dat de rechterzijde van de raad deze conclusie van de Voor zitter wel had gehoord en dat de linker zijde dit was ontgaan, maar nog vreem der was het, dat van rechts, waar men toch ook de kleine aannemers gaarne een kans wilde geven, geen kik werd gegeven. Hoe het ook zij, deze kwestie werd in deze vergadering uitvoerig besproken en de heer Klein Velderman zou zelfs nog verder willen gaan door ook het smids- werk apart aan te besteden, doch hier voor voelde de raad niets. Unaniem was de raad er voor dat de aanbesteding van deze 16 woningen in verschillende blokken zou moeten plaats vinden, doch over de vraag in hoeveel blokken werd langdurig gediscussieerd. De Voorzitter en met hem de beide wet houders zouden willen aanbesteden in 2 blokken van 8, doch verschillende raads leden prefereerden 4 blokken van 4 en weer anderen 8 blokken van 2 woningen. Tenslotte werd besloten om aan te be steden in een blok van 8, een blok van 6 en een blok van 2 woningen, waarbij af zonderlijk kan worden ingeschreven voor het metselwerk, timmerwerk, schilder werk, loodgieterswerk en electrische in stallatie. Volgens de heer Jansen kan met een dergelijke wijze van aanbesteding de gemeente goedkoper af zijn, doch dit zal volgens de Voorzitter eerst nog moeten blijken. Door de heer Wansink werd geïnfor meerd naar de stand van zaken betref fende de uitbreiding van de waterleiding. Voorzitter: Er werd juist hierover een schrijven ontvangen van Gedep. Staten, waarin werd medegedeeld, dat binnenkort iemand van de Prov. Waterleiding Mij. verwacht kan worden voor nader overleg. Een verzoek van de heer Wansink om bij gladheid in de Stationsstraat zand met zout te strooien, zal in overweging wor den genomen. Nadat de heer Dikkers (C.H.) nog had gewezen op de zeer slechte toestand van de Boerendanssteeg en wethouder Weg- stapel had toegezegd hierover met aan gelanden te zullen praten, werd de ver gadering om 11 uur door de Voorzitter gesloten. W.» PLATTELANDSVROUWEN. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield Vrijdag avond van de vorige week haar jaarver gadering in hotel HoLterman, onder lei ding van haar presidente, Mevrouw H. MaatsKevelam. Deze zeide in haar openingswoord, dat men deze keer geen spreekster had uitge nodigd, omdat er dan meer tijd beschik baar is voor de onderlinge beraadslagin gen. Op voorstel van het bestuur werd be sloten tot het nemen van een boomplant- certificaat voor Schouwen-Duiveland. Bij de ingekomen stukken werd mede gedeeld, dat er op de Volkshogeschool „Allardsoog" gelegenheid bestaat voor op leiding tot gezinsverzorgster. Men kan zich via het bestuur opgeven. De provinciale voorjaarsvergadering is bepaald op 18 Maart a.s. te Zwolle. De afvaardiging wordt door het bestuur ge regeld. Op 19 Maart zal een ledenvergadering worden gehouden, waarin Mevr. Kerp Schlesinger uit Bussum een demonstratie zal geven over de kunst om met een schaar aardige dingen te maken. De leden werd verzocht die avond een schaar mee te brengen. In haar jaarverslag liet de secretaresse Mevr. J. Jansenvan de Brink, de activi teiten van de afdeling over het afgelo pen jaar de revue passeren. Het aantal Leden bedraagt 80, .ran wie er gemid deld 42 per vergadering aanwezig wa ren. De gemiddelde kosten van zo'n ver gadering bedragen f25,Hiervan zou den er meer kunnen profiteren bij een grotere opkomst. Het financieel verslag van de penning- meesteresse, Mevrouw H. BoodeRensen, was gunstig. De afdeling beschikt met een batig saldo van het afgelopen jaar over een kleine reserve. De boeken waren door de dames P. HoltermanMuller en G. H. A. Weijl Goldstein in orde bevonden. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden aangewezen laastgenocmde en Me vrouw M. TulierAanstoot. Bij de bestuursverkiezing werden de af tredende bestuursleden, de dames H. Boo deMeijerman en B. PaalmanWegsta- pel, met bijna algemene stemmen herko zen. Een voorstel van het bestuur om dit met twee leden uit te breiden, vond al gemene bijval, zodat werd overgegaan tot aanwijzing van twee nieuwe bestuurs leden. Gekozen werden de dames B. Beij- ersHolterman en M. MeijerDilligh, welke hun benoeming aannamen. Door Mevrouw D. Wegstapelten Vel de werd vervolgens een zeer uitvoerig verslag uitgebracht van het verhandelde op de najaarsvergadering op 28 October j.l. te Utrecht gehouden. Haar werd dank gebracht voor dit keurig verslag. Tenslotte werd nog gesproken over het zomeruitstapje. Er werd gesproken over een studio-bezichtiging of het bezoeken van een bloemencorso. Het bestuur zal eerst nadere gegevens verzamelen. DOCUMENTAIRE FILMS. Tal van ingezetenen hadden Vrijdag avond van de vorige week gevolg gegeven aan de uitnodiging van de Inspectie^ De venter van de Nat. Levensverzekerings- banlc te Rotterdam om een filmavond bij te wonen in „Amicitia", met een pro gramma van documentaires, waarmede men momenteel een tournée maakt door ons land. Het is een aardige avond geworden, welke geopend werd door de heer H. J. Nijhof, inspecteur te Deventer, die met een kort woord het filmprogramma in leidde. Door de film „Honen zo" kreeg men talloze beelden te zien van de wederop bouw van Rotterdam, Er werd een rol prent getoond van het Surinaamse oer woud en door de film ,,'t Schot is te boord" konden de aanwezigen een indruk opdoen van de beoefening der haring visserij door loggers van de Scheveningse vissersvloot. Voor dc pauze gaf de inspecteur, de heer Gerritsma te Almelo, een beknopt overzicht van de betekenis der onlangs in werking getreden Pensioen- en Spaar fondsenwet en sprak hij over de te ver wachten wet, die een staatspensioen zal invoeren langs de weg van het verzeke ringssysteem en welke een bepaald bo dempensioen zal garanderen. Door middel van de zeer interessante bedrijfsfilm der Nationale kregen de be zoekers een indruk van het verzekerings wezen met zijn vele aspecten. In de pauze werd hen een consumptie aangeboden. Voor onze Adverteerders» Het wordt weer lente en dat brengt allerwege grote bedrijvigheid. Voor de zakenman betekent dit een toenemende vraag naar velerlei artikelen. Om deze vraag in goede banen en naar de zakenmensen in eigen plaats te lei den, verschijnt Holtens Nieuwsblad op 19 Maart met een Lentenummer, dat in grote oplaag t.w. pl.m. 3000 exemplaren verspreid zal worden. Er is echter nog een andere reden, dat wij ons blad ook buiten Holten gaan ver spreiden en wel in de randgebieden van Markelo, Laren, Bathmen, Okkenbroek en Nieuw-Heeten. Een groot confectiebedrijf' in het Wes ten des lands wil zich n.l. in het Oosten vestigen en daarvoor kan Holten in aan merking komen, mits er voldoende ar beidskrachten kunnen worden aangetrok ken. Het zal in ons Lentenummer een op roep voor arbeidskrachten plaatsen. Deze extra verspreiding in een zeer gunstige periode vormt een prachtige ge legenheid een doeltreffende advertentie te plaatsen in ons Lentenummer. Wij zien Uw opdrachten gaarne spoedig schriftelijk of telefonisch tegemoet via onze redactieleden, de heren W. Beijers, tel. 234; J. Wiggers, tel. 356; of onze admi nistrateur, de heer H. Beltman, Kolweg 19. HOLTENS NIEUWSBLAD. UITSLAG KLEDINGPRIJSVRAAG. De Kledingprijsvraag, uitgeschreven door onze plaatsgenoot, de heer H. J. Beltman, waarvoor een zeer grote belang stelling bestond, is gewonnen door mej. J. Klein Horstman, Deventerweg 36, alhier, die daarvoor een prachtige prijs in ont vangst mocht nemen. TIEN JAAR NED. HERV. KERKKOOR. Dinsdag 2 Maart heeft het Ned. Herv. Kerkkoor in het gebouw Irene zijn 10- jarig bestaan gevierd met een bescheiden feestavond, die buitengewoon geslaagd is. De voorzitter, de heer E. J. Westerik, opende deze bijeenkomst met gebed, na dat gezongen was Gez. 136, en sprak een openingswoord, waarin hij de achterlig gende 10 jaar in 't kort de revue liet pas seren. Op deze avond, aldus de heer Wes terik, zien wij dankbaar terug op de rijke zegeningen, die God ons heeft geschon ken in ons koor. Dankbaar gedenken wij ook het vele werk, dat werd verricht door de heer en mevr. de Jong en de heer Kroon, die in de dagen van de oprichting en ook daarna hun beste krachten aan ons koor hebben gegeven. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de predikanten, de kerkeraad, de kerkvoogdij, de heer Ant. Koopman en aan onze dirigent, de heer J. F. Heleenders, met wie wij steeds op buitengewoon prettige en vruchtdragen de wijze hebben samengewerkt. Als blijk van waardering kreeg de heer Heleenders een doos sigaren en de heer Kroon een boekenbon. De 2e voorzitter, de heer G. Koopman, richtte zich namens het koor in 'n korte toespraak tot de heren E. J. Westerik, G. J. Schuppert en A. Reilink, die vanaf de oprichting hun beste krachten aan 't koor hebben gegeven en die nog steeds tot de trouwe leden behoren. Deze drie getrouw en ontvingen een klein cadeautje. Nadat het koor op zeer verdienstelijke wijze een viertal liederen had gezongen, onder leiding van de heer Heleenders, was er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen. De eerste, die van deze gelegenheid ge bruik maakte was Ds Israël, die de har telijke felicitaties overbracht van de ker keraad der Ned. Herv. Gemeente. Hij dankte het koor voor de medewerking, die steeds werd verleend en wees op de dienende taak van het koor: het onder steunen van de gemeentezang. Namens de kerkvoogdij werd een kort woord gesproken door de pres.-kerkvoogd, de heer S. Sikkes. Het kerkkoor, zo zeide de heer Sikkes, is met „zilveren koorden" verbonden aan de kerkvoogdij, doch wij voelen dit niet als een knellende band. In de toekomst mag het koor op de finan ciële steun van de kerkvoogdij blijven rekenen. Afgevaardigden aan 't woord. Verschillende afgevaardigden voerden hierna het woord en deden hun felicitaties en beste wensen vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud. Afgevaardigden van het kerkkoor te Colmschate, de heer J. W. Dollekamp na mens Holtens Gemengd Koor, de heer M. Bouwhuis namens H.M.V. en de heer J. Wiggers en mevr. Oostex-kamp-Baan na mens de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Ook de heer J. Kroon voerde nog het woord en herinnerde aan de moeilijkhe den, die in het begin overwonnen moes ten worden. De boekenbon, die werd aan geboden voor het vele werk, dat hij in 't belang van het koor steeds heeft willen verrichten, werd door de heer Kroon ter beschikking van het koor gesteld. Op ver zoek van de heer Kroon zal hiervoor ge kocht worden 't mooie nummer Psalm 23. Schriftelijke felicitaties werden ontvan gen van Ds Jebbink uit Almelo, van de heer en mevr. de Jong uit Doetinchem en van het bestuur van „Bethanië" uit Dij kerhoek. Na de pauze, waarin getracteerd werd op koffie met een koekje, werd de avond gevuld door enkele dames en heren van het koor. De gezusters Koopman zongen drie gewijde liederen, terwijl er verder twee komische één-actertjes werden ge bracht. Ds Knipscheer, mej. D. Aaftink en J. Wiggers namen deel aan het leuke spel „Wie doet dat uit de doeken" en alle drie wonnen de beschikbaar gestelde prijzen. Nadat de heer Westerik een woord van dank had gesproken tot de afgevaardig den en tevens een hartelijk woord van dank was gericht tot allen, die aan het welslagen van deze 2e lustrumviering had den meegewerkt, sprak Ds Israël een kort slotwoord, waarna besloten werd met 't zingen van Gez. 284 vs. 1 en 2. Vrijdag 12 Maart: Jaarvergadering var- kensfokver. „Holten e.o." bij G. Vrug- gink. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 12 Maart: Vergadering Herv. Mannenvereniging in Irene. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 13 Maart. Uitvoering „Monga- band" Stoomblekerij Nijverdal in Ami citia. Aanvang 7.30 uur. Dinsdag 16 Maart: Zitdag Dr Tromp Visser ten kantore Alg. Ziekenfonds (vooruit bespreken). Donderdag 18 Maart, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 18 Maart, 8 uur: Ledenverga dering O.L.M. in Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman. Vrijdag 19 Maart: Ledenvergadering afd. Holten Plattelandsvrouwen. Demon stratie schaarkunst in hotel Holter man. Aanvang 8 uur. Vrijdag 26 Maart: Verkiezing ambtsdra gers Ned. Herv. Kerk in Irene. Aan vang 8 uur (gewijzigd). Zaterdag 27 Maart: Uitvoering Markelose Accordeonver. „W.I.K." in café Maats, voor de leden van de N.V.V. Bestuur- dersbond en betalende introducé's. Na afloop bal. Aanvang 8 uur. Vrijdag 2 April: Ouderavond Zondags school in Irene. Zaal open om 7.15 uur. Aanvang 7.45 uur. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: BELASTINGZAKEN 36e JAARFEEST C.J.M.V. DORP. De C.J.M.V. „Dient de Here met blijd schap" hield Dinsdag en Woensdag haar 36e jaarfeest, dat beide avonden druk be zocht was. De gebruikelijke jaarverslagen werden uitgebracht. De Tegehaja's ver leenden muzikale medewerking en wer den met bloemen gehuldigd in verband met hun 100ste uitvoering en de toneel club uit de leden voerde het toneelstuk „De Rebel" op. Het waren geslaagde avon den.' Wij hopen hierop in ons volgend num mer uitvoeriger terug te komen. ZONNESTRAAL-COLLECTE. Men schrijft ons: De tuberculose-bestrijding vraagt aller medewerking. Nauwelijks is er een col lecte of een bazar achter de rug of een andere inzameling vraagt weer onze aan dacht. De vereniging „Zonnestraal" heeft vergunning in de week van 813 Maart een inzameling te houden. De Stichting van Ome Jan van Zutphen vraagt van U allen een kleine bijdrage. Zaterdagmid dag zullen een aantal kinderen rondgaan om het bedrag, dat U voor dit doel kunt afzonderen, op te halen. Geeft naar draagkracht en het werk voor het be houd van uw medemens kan voortgezet worden. TERUG IN HET VADERLAND. Een dag eerder dan verwacht werd is met het stoomschip „Cottiea" op Woens dag 10 Maart te Amsterdam gearriveerd onze plaatsgenoot de heer H. J. Nij- kamp, Kerkstraat 2, die in Suriname ge diend heeft bij het 2e detachement van de le Suriname Comp. 1953. Holtens Nieuwsblad roept hem gaarne een harte lijk welkom toe in zijn woonplaats. PRAATAVOND C.B.T.B. In het gebouw „Rehoboth" werd Don derdagavond van de vorige week de jaar lijkse praatavond gehouden van de afd. Holten van de Chr. Boeren- en Tuinders- bond (CBTB). De voorzitter, de heer H. Landeweerd, opende deze vergadering met gebed, na dat gelezen was Lukas 12 vers 1331. Na een woord van welkom, in 't bijzon der tot de spreker, de heer Immink uit Lemele, lid van het Dagelijks Bestuur, werd het woord gegeven aan de heer Immink, die uitvoerig stil stond bij het regeringsbeleid ten aanzien van de land bouw. Achtereenvolgens werden behandeld: de vaststelling van de melkprijs en de hoge kostprijs in Overijssel; de moeilijkheden in de varkenssector, inzonderheid de con currentie van Denemarken; de noodzake lijkheid van een georganiseerde ziekte bestrijding met het oog op de export. Moeizaam zijn veelal de besprekingen, die gevoerd worden, om de kwaliteit van onze producten zo hoog mogelijk op te voeren. Er wordt gevochten om de wel vaart van onze boerenstand en dit vraagt geld en tijd. Spreker, die zelf praktisch boer is, zeide, dat voor de contributie, die door de georganiseerden wordt be taald, veel werk wordt verricht in het belang van de boerenstand. Het is dan ook de plicht van hen, die nog niet ge organiseerd zijn, dat zij zich aansluiten bij de organisatie. De ongeorganiseerden plukken wel van de vruchten van de or ganisatie en zij parasiteren dus op het werk van de georganiseerden. Naast de stoffelijke belangen moet de Christ en - landbouwer op de bres staan voor de be ginselen, die op het Woord van God zijn gegrond. Wij moeten dankbaar zijn voor de mannen uit onze organisatie, die op hoge posten zijn gesteld en die de vraag stukken willen oplossen bij het licht van Gods Woord. VerschiUende vragen werden naar aan leiding van spreker's inleiding gesteld en tot tevredenheid beantwoord. De heer Immink sloot deze goed be zochte praatavond met dank aan God, na dat de heer Landeweerd hem dank ge bracht had voor zijn bereidwilligheid om deze avond voor de afdeling te spreken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1