Plaatselijk Nieuws TEN BOLSCHER - Rijssen DAMPO GENEEST verkoudheden* AGENDA De geschiedenis van Knabbel als „autorenner" No. 9. Jaargang 6. ZATERDAG 6 MAART 1954. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD sprijs van dn blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Adv-prijs1-15 m.m. (d contant) f 1.50. Iedere Jaarvergadering Chr. Schoolvereniging Dr van Itterzon sprak over: „De Christelijke school en ons kind". Vrijdagavond werd in het gebouw Re- hoboth ae jaarvergadering gehouden van de Vereniging tot Stichting en Instand- 1 houding ener School met de Bijbel te Hol- ten. De voorzitter der schoolvereniging, de heer M. Teeselink; opende deze bijeen komst met gebed na het zingen van Ps. 138 1 en het lezen van Psalm 34. In zijn welkomstwoord richtte de heer Teeselink zich in 't bijzonder tot Dr G. P. van Itterzon, Ned. Herv. pred. te 's Gra- venhage, voorzitter van de Schoolraad v. Scholen met de Bijbel, die ondanks het i feit, dat hij zeer druk bezet is, bereid ge- vonden werd deze avond een rede te hou- den. Dr van Itterzon (die 's avonds nog naar Den Haag terug moest) verkreeg hierna direct het woord voor het houden van zijn rede over het onderwerp „De Chr. scliool en ons kind". In de brief aan de Efeziërs, zo begon Dr van Itterzon, zegt Paulus (hoofdstuk 6:4): „En gij, vaders, verwekt uw kinde- ren niet tot toorn, maar voedt ze op in de lering en vermaning des Heren". Dit woord van Paulus was niet alleen be stemd voor de mensen die toen leefden, doch is nog steeds van kracht en geldt voor u en voor mij. Ouders, wil Paulus zeggen, hebt toch te doen met uw kinde ren. Voedt ze niet op voor galg en rad, maar in de vreze des Heren. Onze vade ren hebben dit begrepen en ze hebben naar het woord van Paulus gehandeld. In de dagen van de Plervorming was het vanzelfsprekend, dat op de scholen de Catechismus werd geleerd. Heiaas kwam j hieraan later een einde en ging men van- - zelfsprekend vinden, dat. de mensen God en Zijn dienst loslieten. Gods woord bleef gesloten en men wandelde bij het licht van het menselijk verstand. Toen kwam de Franse revolutie met de leuze „Geen God en geen meester". In die dagen lieten zeer velen rustig los wat men vroeger had gehad. De bijbel werd van de scholen weg gewerkt en men kreeg toen een schooi zonder bijbel, zonder het christelijk lied en,«zonder gebed. (gelukkig was er ook een kleine groep vaii getrouwen, die pal stond voor de schooi met de bijbel en die bereid was voor het behoud van deze schooi offers fcte brengen. Men bracht deze offers, ge drongen door de liefde tot Jezus Christus v en de christelijke school. Tientallen jaren heeft deze worsteling om het behoud van onze christelijke scholen geduurd en pas in 1920 kwam de financiële gelijkstelling. Hoe dankbaar wij ook moeten zijn voor deze financiële gelijkstelling, een gevolg ervan is, dat velen het thans gewoon vin- den, dat we in ons land christelijke scho len hebben. Ze zien deze school niet meer als een buitengewoon voorrecht Gods, of erger, men ziet het verschil niet meer tussen de christelijke school en een neu trale school waar uit de bijbel gelezen wordt en het christelijk lied wordt ge zongen. Spr. zegt, dat alle vakken iets door- I trokken moeten zijn met het zout van het j evangelie van Jezus Christus, 't Gaat hier- bij niet om lange verhalen, doch slechts om een concrete vraag: „Hoe brengen we onze kinderen tot de Heiland". Het moet en het mag voor christen- ouders geen vraag zijn, naar welke school zij hun kinderen zullen sturen. Wanneer we werkelijk ernst maken met deze vraag, dan sturen we onze kinderen naar de chr. school. Aan het slot van zijn met stille aan dacht beluisterde rede zei Dr van Itter zon: Wij zullen voor onze scholen moe ten bidden en werken. Er is met Gods hulp veel bereikt. Het is niet alleen onze taak dat wij datgene behouden wat wij hebben, doch ieder die het wel meent met ons christelijk onderwijs, moet hier voor op de bres staan en meehelpen aan de uitbouw ervan. Nadat de voorzitter Dr van Itterzon dank had gebracht voor zijn rede, werd de agenda van deze jaarvergadering af gewerkt en werd het woord gegeven aan de secretaris, de heer J. Aaltink, voor het lezen van de notulen en het uitbrengen van het jaarverslag. Uit dit laatste bleek o.m. dat de school in 1953 gemiddeld door 260 leerlingen werd bezocht. Verder werd in dit jaarverslag dank j gebracht aan het gemeentebestuur voor de vlotte medewerking, die werd ver- leend bij het bouwen van een nieuwe school. Naar aanleiding van een opmer- king van de heer S. Sikkes zal in 't jaar verslag nog worden vermeld, dat de raad met algemene stemmen het voorstel van B. en W. betreffende deze schoolbouw aanvaardde. Blijkens het verslag van de penning- meester, de heer D. J. Schuppert, stem- i men de financiële uitkomsten over het afgelopen jaar tot tevredenheid. De com- j missie voor kascontrole, die bestond uit de heren A. J. Pekkeriet en H. Klein Na gelvoort, had boeken en bescheiden in orde bevonden, weshalve werd de pen- ningmeester dank gebracht voor zijn be heer. Als leden van de kascommissie 1954 werden benoemd de heren H. Klein Na gelvoort en E. Koopman. De aftredende bestuursleden J. Aal- tink en D. J. Schuppert werden met alge mene stemmen herkozen. Beide namen hun benoeming aan onder dank voor het wederom in hen gestelde vertrouwen. Door de voorzitter werden nog enkele mededelingen gedaan over de bouw van de nieuwe school, die zal verrijzen in het complex Boskampspad. Dank werd ge bracht aan de eigenaren, die grond af stonden voor deze bouw en aan de heer Dubel, bouwkundig Inspecteur bij het Onderwijs, van wie men zeer veel mede- werking mocht ondervinden. De voorzitter deelde verder nog mede, I dat sinds enige tijd per dag 1 liter melk wordt verstrekt aan die kinderen, die j tussen de middag in school blijven. Een j voorstel van het bestuur om de kosten van deze verstrekking voor de helft uit de schoolkas te betalen werd gaarne ge nomen. Nadat opgaaf van nieuwe leerlingen had plaats gehad bij het hoofd der school, de heer Kroon, en de heer Teeselink een woord van dank had gesproken tot allen, die aan het welslagen van deze jaarver gadering hadden meegewerkt, sprak Ds J. H. Israël een slotwoord, waarbij hij o.a. wees op de taak van het gezin en van het onderwijzend personeel, n.l. de kin deren in aanraking te brengen met Jezus Christus. Het kind, dat zo ontvankelijk is voor de boodschap van Jezus. Het is geen eenvoudige taak om te kinderen te bren gen aan de voeten van de Heiland, doch Hij die gezegd heeft: „Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet", wil tot hulp en steun zijn bij het volbrengen van deze grootse taak. Nadat Ds Israël was voorgegaan in dank aan God werd deze drukbezochte jaar vergadering met het zingen van Gezang 228 vs. 1 en 3 gesloten. VERGADERING „JONG HOLTEN" De Vereniging „Jong Holten", afd. van de B.O.O., hield de vorige week Vrijdag in de zaal van de heer K. ter Horst een goed bezochte ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer Joh. Lubber- sen. De nieuwe secretaris, de heer J. Roel- vink, las de notulen, welke door zijn voorganger waren opgesteld. Er werd mededeling gedaan, dat de Bondslanddag dit jaar zal worden gehou den te Zwolle en vermoedelijk zal vallen in de week van 17-22 Mei. Enkele leden gaven zich reeds op om deze bondsdag te bezoeken en deel te nemen aan de sportwedstrijden, welke dan gehouden zuilen worden. Voorts werd medegedeeld, dat dit jaar door de deelnemers aan de gewassenkeu- ring een bijdrage van f 2.50 zal moeten worden betaald. Zij, die nog wensen deel te nemen aan deze keuring, kunnen 'zich nog opgeven bij een der bestuurs leden. Verzuimt vooral niet om mee te doen, zo werd van de zijde van de be stuurstafel gezegd, want het is nuttig om eens te horen hoe uw bedrijf wordt beoordeeld. De keuring behoeft geen moeilijkheden op te leveren, aangezien men er in geslaagd is een, voldoend aan tal keurmeesters aan te trekken. Het innen der contributie werd vervol gens aangenomen door de heer H. Blan- kena, terwijl voorts 10 aandelen van de zaaimachine werden uitgeloot. Bij de verkiezing van een bestuurslid voor de kalveropfokclub verwierf uit de drie genoemde candidaten de heer D. Aanstoot, B 65, het hoogste aantal stem men. Deze werd met zijn benoeming in kennis gesteld, aangezien hij niet ter ver gadering aanwezig was. Stalvoedering. Door de heer J. W. Lubbersen, assistent van de Rijksiandbouwvooriichtingsdienst voor Bathmen en een deel van Holten, werd een leerzame inleiding gehouden' over de stalvoedering. Aan de hand van een korte samenvatting dezer materie kan worden gezegd, dat er in de stoppelknol- lenperiode vaak teveel eiwit wordt ge voerd en in de latere periode dikwijls te weinig. Spr. achtte het onmogelijk 'n goed voederrantsoen samen te stellen, zonder dat er bieten, ingekuilde knollen of kuil- gras in voorkomt. Na de pauze werden er discussiegroe pen gevormd, welke o.m. spraken over enkele door de heer Lubbersen gestelde vragen. Er bleef echter geen tijd over om de vragenbus aan te spreken, zodat deze tot een volgende vergadering werden uit gesteld. De voorzitter bracht zijn broer dank voor diens leerzaam betoog en sprak de hoop uit, dat de leden nu de gelegenheid zullen hebben het gesprokene in de prak tijk toe te passen en dat zij daarbij vooral de medewerking zullen hebben van die ouders, welke aan de toepassing van de nieuwe inzichten nog niet altijd van harte willen medewerken. OUDERAVOND SCHOOL ESPELO. Op Vrijdag 19 Februari werd er een ouderavond belegd in de school te Espelo. Ondanks de sneeuw, die vooral de bin nenwegen onbegaanbaar had gemaakt, was een groot aantal ouders naar de school gekomen. In tegenstelling tot andere jaren werd deze avond begonnen met het opvoeren van kleine schetsjes en 't ten beste geven van enige zangnummers door de leerlin gen. Dit viel in de smaak, getuige ook het hartelijk applaus, dat ieder nummer ten deel viel. Na de pauze gaf het hoofd der school, de heer H. J. Hiddink, een overzicht over het afgelopen jaar, waarbij o.a. filmtoe stel, 50-jarig bestaan, schoolreisjes e.d. ter sprake kwamen. Na deze blik terug een blik in de toekomst. Op 9 Maart zul len de klassen 6 en 7 deelnemen aan het verkeersexamen. Vanzelfsprekend kwam men ook op de schoolreis van komende zomer. Hierom trent zal weer overleg worden gepleegd met de school te Dijkerhoek. Het hoofd der school meende een driedaagse fiets tocht de meest aanbevelenswaardige te moeten noemen. Hierna belichtte de heer Hiddink nog het sparen voor deze school reis, hetwelk hij sterk in de aandacht van de ouders aanbeval. Spr. gaf de ouders in overweging hun kinderen zakgeld te ge ven, zodat ze zelf hieruit hun spaarcenten kunnen offeren. Het geven van zakgeld geeft verantwoordelijkheid om met dit geld rond te komen. Geef niet te veel, maar laat ze scharrelen om dit geld goed te besteden. Houdt echter toezicht, aldus spreker. Tot slot kwam aan de orde de verkie zing van twee oudercommissieleden. Met enkele hartelijke woorden door 't hoofd der school nam men afscheid van het af tredend lid, de heer H. Krikkink, die deze avond wegens ziekte niet kon bijwonen. In zijn plaats, werd gekozen de heer E. Krikkink. Besloten werd de oudercommis sie met één lid uit te breiden. Gekozen werd de heer J. A. Tuitert. önroe Hg, ge j aagdi Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. BENOEMING LEDEN STEMBUREAUX. Burgemeester en Wethouders hebben in verband met de op 21 April a.s. te hou den stemming voor de leden van de Prov. Staten de navolgende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden der stembu- reaux in deze gemeente benoemd: Voor 't bureau van stemdistrict I (gym nastieklokaal O.L. Dorpsschool): Lecien: Mr. W. H. Enklaar (ambtshalve voorzit ter), A. Jansen en G. Landeweerd; plaats vervangende leden: A. J. Goldstein, J. Sin- nema en S. Sikkes. Voor het bureau van stemdistrict II (lo kaal Bijz. Lagere school)Leden: M. Tee selink (voorzitter), J. Kroon en D. J. Wans ink; plaatsvervangende leden: G. J. Bouwhuis, J. Schippers en H. Soer. Voor het bureau van stemdistrict III ilo- kaal Lagere Landbouwschool): Leden: J. Wegstapel (voorzitter), J. Rietberg en A. J. Snijders; plaatsvervangende leden: G. J. Aaftink, W. Beijers en G. Wissink. Voor het bureau van stemdistrict IV (lo kaal O.L. school te Dijkerhoek)Leden: B. J. Veneklaas Slots (voorzitter), E. Dikkers Hzn. en H. Klein Velderman; plaatsver vangende leden: P. Dijkstra, G. M. L. Rou- wenhorst en G. H. Wanders. HOLLANDERTJE ZONDER OREN. In een nest jonge konijnen van de heer G. Harbers ten huize van de familie J. Haarman, Zwartepad alhier (z.g. Hol- landertjes) is een exemplaar aanwezig zonder oren. Het diertje is twee weken oud en even wierig als de anderen. SCHQOLVERKEERSEXAMEN. Het schriftelijk schoolverkeersexamen 1954 zal op 9 Maart a.s. in de morgenuren op alle scholen worden afgenomen. Hier aan nemen deel de kinderen uit de 6e en hogere klassen. De leerlingen, die er aan deelnemen zijn gedurende dit examen en tijdens de voorafgaande practische oefe ningen verzekerd tegen wettelijke aan sprakelijkheid en ongevallen. Zij mogen dit jaar de gestelde vragen aan hun ouders laten zien. D,e datum van het practisch examen is nog niet vastgesteld. BLOEDPLASMA-ACTIE. De jaarlijkse inzameling van bloed in het kader van de bloedplasma-aetie van het Ned. Roode Kruis zal plaats vinden op 1 April a.s. in het Parkgebouw te Rijssen. Ingezetenen, die zich als donor be schikbaar willen stellen kunnen zich aan melden bij de voorzitter en secretaris van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, de heren W. Beijers en W. ten Berge. Men ontvangt dan nadere mededeling omtrent het uur en de wijze van ver voer. VRIJSTELLINGEN VAN DE DIENSTPLICHT. De dienstplichtige der lichting 1954 G. J. Stam, Look 61. is voorgoed vrijge steld van de dienstplicht wegens broe- derdienst. De dienstplichtige van dezelfde lich ting H. Koopman, Beuseberg 7, ontving uitstel van eerste oefening wegens stu die-redenen. UITVOERING W.LK, VERZET. Men verzoekt ons mede te delen, dat de uitvoering van de Accordeon-vereni ging „W.I.K." uit Markelo in café Maats, is verzet naar Zaterdag, 27 Maart a.s. TONEELAVOND. Woensdag 10 Maart komt de bekende toneelgroep uit Deventer in Amicitia. Op gevoerd zal worden „Uitstekend Mylord", dat reeds met veel succes werd opge voerd in omliggende plaatsen. Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie in dit nummer. INSTUIF. In verband met de uitvoering van „De Vriendenschaar" op Zaterdag a.s. is er Zondag 7 Maart geen instuif. OUD-PLAATSGENOOT BIJ DE GELUKKIGEN. Eén van de 141 boerderijen, die vorige week door de Directie van de Noord-Oost Polder werden uitgegeven, werd toege wezen aan onze oud-plaatsgenoot, de heer M. Meuleman te Emmeloord, die reeds jaren in de polder werkzaam is geweest. Meuleman heeft een bedrijf van pl.m. 12 H.A. gekregen in de nabijheid van het in aanbouw zijnde dorp Creil MOOIE CABARETAVOND N.V.V. In het kader van het winterprogramma van het NVV bracht de Holtense Be stuurdersbond de vorige weck Vrijdag in „Amicitia" een cabaret-avond door het optreden van het gezelschap „Spelbre kers Showboat", die bij de talrijke be zoekers „Amicitia" was geheel ge vuld zeer in de smaak gevallen is. Het was een echte gezellige avond met muziek, zang, goochelkunst, acrobatiek en veel gezonde humor, alleraardigst ge bracht door de 11 leden van dit ensemble. Het show- en begeleidingsorkest „The Lucky Stars" openden de voorstelling met een vlot stukje muziek en lieten zich in de loop van de avond nog verschillen de malen op dikwijls amusante wijze ho ren. En daarna volgden in 19 nummers zang van Jetty Gitari, de charmante Bel gische radiozangeres, acrobatiek van een bijzondere souplesse en gratie, door de nog jeugdige Elly de Latt en de Two Rodgers, het optreden van de snelteke- nende clown Nicholls, accordeonklanken van de twee Jantons en nog tal van an dere amusante stukjes. En tussen de be drijven door kwamen de twee Spelbre kers met hun aardige conférence en hun gezonde humor, waarmede zij de zaal volledig veroverden. Het was een avond van goede kleinkunst, waarmede het ge zelschap telkens een spontaan applaus oogstte. De voorzitter van de Bestuurdersbond, de heer W. Beijers, bracht in zijn ope ningswoord de zakenmensen dank voor de mooie prijzen, welke zij voor de verloting beschikbaar stelde. Hij spoorde de on georganiseerden aan zich bij het NVV aan te sluiten. Dit is, naar spr. zeide, niet alleen in het belang van hun mate riële positie, maar zij worden dan tevens deelgenoot in het culturele en ontspan ningswerk, dat door de moderne vakbe weging plaatselijk wordt verricht. Hij bracht aan het slot van de avond het ge zelschap dank voor het mooie program ma, waarvan het publiek zeer heeft ge noten. ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag BUURTVERENIGING DIJKERHOEK. De buurtvereniging „Schoolkring Dij kerhoek" hield Donderdagavond in café „Het Bonte Paard" een druk bezochte gezellige avond. De Hawaiïanband „De Maora's" uit Neede en de Hengelose humorist Toon Nijhof wisten de bezoekers met hun mu ziek, voordrachten, Twentse humor en conference de gehele avond op een pret tige wijze bezig te houden. Zeer mooi was het optreden van de 17-jarige jodel - zangeres Mej. G. van de Wal, eveneens uit Hengelo. Het gebodene viel zeer in de smaak en droeg een beschaafd karakter. De voorzitter, de heer G. H. Wanders, bracht het gezelschap aan het einde van de avond dank voor dc mooie avond, die zij het publiek geboden hadden. Aan het slot volgde een verloting met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de Dijkerhoekse winkeliers en handelaren. TIEN JAAR NED. HERV. KERKKOOR. Dinsdagavond heeft het Ned. Herv. Kerkkoor in het gebouw Irene zijn 10- jarig bestaan gevierd met een bescheiden feestavond, die buitengewoon geslaagd is. Een uitvoerig verslag van deze gezellige avond hopen wij in ons volgend nummer op te nemen. DE HEER RIETBERG WEER IN HOLTEN. De heer W. Rietberg, ass. Rijks Landb. Voorl. Dienst, die enkele maanden gele den werd benoemd in Hengelo (O.), is weer in Holten teruggekeerd en heeft zijn werkzaamheden inmiddels hervat. De wekelijkse zitdag wordt gehouden Dinsdags van 912 uur ten huize van de heer Rietberg. bij Vader, Moeder en Kind Maandag 1 t.m. Zaterdag 6 Maart: Col lecte voor „Het Hoogeland". Vrijdag 5 Maart 8 uur: Vrouwen wereld gebedsdag in Irene. Zaterdag 6 Maart 7.30 uur: 7e Jaarfeest CJMV „De Vriendenschaar" in Irene. Dinsdag 9 Maart: Schoolverkeersexamen op alle scholen. Maandag 8 en Dinsdag 9 Maart bazar ten bate van het Sanatorium „Sonnevanck" in Amicitia. Tal van attracties. (Zie annonce). Zaterdag 27 Maart: Uitvoering van de Markelose Accordeonver. „W.I.K." in café Maats, voor de leden van de N.V.V. Bestuurdersbond en betalende introducé's. Aanvang 8 uur. Na af loop bal. Woensdag 10 Maart (Biddag) 8 uur: Slot- bal Dansclub „Müller" in hotel Müller. (Zie annonce.) Vrijdag 5 Maart: Raadsvergadering des avonds 8 uur ten Gemeentehuize. Zaterdag 6 Maart: Uitvoering Larense Accordeonver. in café „De Wippert". Aanvang 7.30 uur. (Zie annonce). Maandag 8 Maart: Jaarvergadering Be drijfsvereniging „Holten". Café M. Kalfsterman. Aanvang 8 uur. Woensdag 10 Maart. Uitvoering Deven ter toneelgezelschap V.O. in Amicitia. Aanvang 7.30 uur. (Zie annonce). Vrijdag 12 Maart: Jaarvergadering var- kensfokver. „Holten e.o." bij G. Vrug- gink. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 13 Maart. Uitvoering „Monga- band" Stoomblekerij Nijverdal in Ami citia. Aanvang 7.30 uur (Zie an nonce). Vrijdag 19 Maart: Ledenvergadering afd. Holten Plattelandsvrouwen. Demon stratie schaarkunst in hotel Holter man. Aanvang 8 uur. Woensdag 10 Maart (Biddag) van 10— 4 uur: Grote verkoping van een partij le klas Legergoederen bij Manufac- turenhandel A. Mulder, Oranjestraat. Vrijdag 12 Maart: Vergadering Herv. Mannenvereniging in Irene. Aanvang 7.30 uur. Dinsdag 16 Maart: Zitdag Dr Tromp Visser ten kantore Alg. Ziekenfonds (vooruit bespreken). Dinsdag en Woensdag 9 en 10 Maart: Uitvoering van C.J.M.V. (Dorp) in Irene. Opvoering toneelstuk „De Re bel". (Zie annonce). Vrijdag 19 Maart: Verkiezing ambtsdra gers Ned. Herv. Kerk in Irene. Aan vang 8 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Bertha Hermina, dv Berend Jan Paalman en Hermina Mekenkamp. Hendrika Jenneken, dv Herman Bouwman en Gerritje Vrugteveen (gebo ren te Deventer). Ondertrouwd: Jan Hendrik Arend van der Linden, 20 j., Rotterdam, en Alber- dina Ulfman, 18 j., Holten. Overleden: Gerrit Verveda, 68 j., we duwnaar van Aaltje Nijhof, Holten. BEVOLKING. Vertrokken: J. Benjamins van Beuse berg 93 naar Hoogeveen. G. Blom van Pastoriestraat 6 naar Zeist. J. Maats van Dorpsstraat 38 naar Rotterdam. H. J. Vincent van Beuseberg 21 naar Markelo. W. Postema en gezin van terrein Beuseberg 20 naar Smallinger- land (Drachten). PREDIKBEURTEN. 7 Maart (2e Lijdens-Zondag). Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is rael en 7 uur Ds Knipscheer (Gelijke nis van het mosterdzaad). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Holten. 10 Maart (Biddag voor het gewas) 10 uur Ds Israel. Geref. Kerk. 10 en 3 ur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Theol. Hogeschool te Kampen. Biddag 's avonds 7.30 uur Ds Hoog kamp. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, telefoon 352. Verloren: 1 rood-bruine portemonnaie, inh. ong. f 2.1 bruine lederen porte monnaie, inh. ong. f 4.a f 5. Gevonden: 1 blauwe jongenspet; 1 klem van tas; 1 wollen das; 2 muntbil jetten; 1 heren zakmes; 1 rechter want. 31. Nu naar het open veld een heuvel zoeken. Hij moet een beetje opschieten, want de zon begint al onder te gaan. Maar daar let Petertje niet op. Hij denkt alleen maar aan de prachtige snelle ritten, die hij straks zal maken. Uit alle macht duwt hij het wagentje de eerste heuvel op. Dat duurt wel wat lang en hij wordt er moe van. Maar ook daar wil hij niet aan denken. 32. Eindelijk is hij bovenop de top van de heuvel. Eerst loopt hij nog eens even om zijn wagentje om te zien of alles in orde is, vóórdat hij start. Dan. stapt Petertje, de „renner", in zijn racewagentje. Hij heeft niet eens gezien, dat de maan al opkomt. En weet niet, dat vader en moeder ongerust zijn gewor den. Dan zet hij vaart en de rit naar beneden begint. Petertje juicht! Maar het gaat hem nog niet hard genoeg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1