I Plaatselijk Nieuws Verstopping rC96 TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA Krant voorlopig niet duurder. No. 8. Jaargang 6. ZATERDAG 27 FEBRUARI 1954. Verschijnt elke Zaterdag. HQLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - 28Jf Lezing over Je varkenshouderij. Kostprijs moet omlaag. Voor de afdelingen van de O.L.M., de C.B.T.B. en de Bedrijfsverenigingen in onze gemeente heeft Ir. J. Jepma, Rijks- veeteeltconsulent in Overijssel, Woens dagavond 17 Februari in hotel Holter- man een lezing gehouden over varkens houderij. Er bestond voor deze lezing een flinke belangstelling, zodat de ach terzaal van hotel Holterman geheel was gevuld, toen de voorzitter voor deze avond, de heer H. Landeweerd, deze bijeenkomst met een kort woord opende. Ir. Jepma begon zijn inleiding met er op te wijzen, dat de varkenshouderij een belangrijk aandeel vormt in het in komen op de zandbedrijven. Volgens de gegevens van het L.E.I. over 1951-52 bedraagt de opbrengst op een bedrijf van 10 ha. voor de melk 713 gulden per ha. en voor de varkens 468. Dit is voor de varkenshouderij 25 pet. van het gemid deld bruto inkomen. Over het jaar 1951- 1952 bedroeg dit percentage zelfs 30 Het betreft hier het bruto inkomen. Het gaat er echter om wat blijft er over. Twee dingen zijn voor het bepalen hier van geweldig belangrijk, n.l. opbrengst- prijs der vakens en kostprijs. Een heel belangrijke rol speelt de kwaliteit. Kwaliteit belangrijk. Het vorige jaar kwam ineens de klad in de prijzen. In het najaar trokken de prijzen weer aan. Dit laatste was een gevolg van het feit, dat Nederland var kensvlees van behoorlijke kwaliteit kan leveren, zodat Amerika, dat zelf met veel te zware varkens zit, ons blikvlees bleef afnemen. De afzetmogelijkheden worden uiteindelijk bepaald door de kwaliteit. Belangrijk zijn echter ook de kosten per kilo varkensvlees. Men krijgt weieens de indruk, aldus Ir. Jepma, dat het vol gens velen van de prijzen afhangt of de varkenshouderij lonend is, maar bij zonder belangrijk is de kostprijs. Spr. heeft sterk de indruk, dat hier nog veel aan te doen is. Dr. Grashuis heeft eens gezegd, dat naar zijn mening op 80 pet. van de be drijven in het Oosten van Nederland niet goed gevoederd wordt. Spr. is van mening, dat hierin veel waars schuilt. In het afgelopen jaar is van de zijde van de Stichting van de Landbouw een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de rendabiliteit van de varkenshouderij, waarover nog uitvoerige gegevens zul len worden gepubliceerd. De onkosten kunnen enorm uiteen lopen en aan dehand van bepaalde be rekeningen toont spr. aan hoe door de kwaliteit van de biggen en de voedering zeer uiteenlopende uitkomsten zijn te verwachten. Een belangrijke factor is daarbij de erfelijke aanleg. Als het voe- dergebruik erfelijk hoog ligt, zijn de uit komsten veel minder gunstig dan dat 't erfelijk laag ligt. Het type varken. Het type varken, dat voor bacon ge schikt is moet een behoorlijke lengte hebben met een niét te zware voorhand en nek en een krachtig ontwikkelde achterhand, waaruit goede hammen ver kregen worden. De varkenshouder moet dus gezond opgefokte en goedsoortige biggen zien te krijgen,waarbij de fokverenigingen belangrijke diensten bewijzen. Bij een in Heino op het selectiebedrijf gehouden voederproef is gebleken, dat de beste varkens 3.04 voedereenheden, dat is ongeveer 3 kg. graanmeel, nodig hadden om 1 kg. te groeien. Bij de slechtsten bedroeg dit 4.03 voedereen heid. De beste tomen bereikten een ge middelde groei van 0.73 per dag en de slechtste 0.53 kg. De slechtste hadden 5 weken danger nodig gehad om het ge wicht te bereiken als de beste varkens. Ook de beer is van enorm belang en daarmede wordt in de praktijk nog veel te weinig rekening gehouden. Aan de ene kant is het noodzakelijk, dat er een massa goede zeugen, van sterzeugen af- andere kant moet worden vermeden, dat komstig, worden aangehouden, van de zoals in de praktijk nogal eens ge schiedt de achterlijke zeugen bij de beer komen. Het voederen. Het voederen is van enorme beteke nis. Al heb je goede biggen, aldus Ir. Jepma, met goede erfelijke aanleg, als ze niet fijn gevoerd worden, blijven de resultaten uit. Eiwitarm voer bederft de groei en bederft dus ook de opbrengst. Het meelrantsoen moet voldoende eiwit bevatten. Een laag eiwitgehalte brengt hogere kostprijs met zich. Het is beter wat droger te voeren. Is met voedsel te dun, dan gaat het te snel door de ingewanden en men spreekt dan van luxe voedering. Verstandig is zoveel te geven, dat de bak in 10 a 20 minuten schoon leeg is. Er moeten geen restan ten achterblijven, die zuur worden. Droog, schoon en warmzijn in de winter belangrijke factoren voor de varkens houderij. Al deze dingen bepalen of het varken een tientje meer of minder zal opbrengen. Zeugen zijn vaak te vet en te weinig Vlug, zacht en pijnloos werken Mijnhardt's Laxeertabletten 65ct. gezond gevoerd. In de zomer moeten ze in het gras, in de winter voedere men bieten en geve ze wat beweging er bij. Met Lacto-zeugenmeel wordennaar spr. ervaring goede resultaten bereikt. Wat de biggen betreft worden zeer gunstige resultaten bereikt met Bbay- biggenmeel. Men geve dit met volle melk of water, maar niet met ondermelk, omdat dan het percentage eiwit te groot wordt. De varkenshouderij is heel belangrijk, aldus Ir. Jepma, als de kosten per kilo varkensvlees zo laag mogelijk gehouden worden en dat kanmen bereiken, als er maar maar technisch gewerkt wordt. Lantaarnplaatjes. Aan de hand van een serie lantaarn plaatjes werden de bezoekers beelden getoond van goed en slecht materiaal, waarbij het veredelde Deensen Iandvar- ken het juiste type voor bacon bleek te zijn. Bij dd beantwoording van de gestede vragen kwam nog duidelijk naar voren, dat het verschil in prijs naar kwaliteit eigenlijk veel te gering is. Dit is de oorzaak, dat nog te weinig aandacht be steed wordt aan de uitkomsten van de fokkerij. Dat de varkenshouders, on danks dit te geringe prijsverschil, naar kwaliteit, toch nog een behoorlijke kwa liteit varkensvlees leveren, is 't werk van onze fokkers, aldus spr. De voorzitter bracht Ir. Jepma ten slotte dank voor zijn leerzame lezing. OORKONDE VOOR VOLKSKLEDING. Het Landelijk Comité voor Verzameling van Nederlandse Volksklederdrachten heeft, met toestemming van H.K.H. Prin ses Wilhelmina, zoals het in een begelei dend schrijven meldt, aan onze plaatsge noot, de heer H. Stokkers, Oranjestraat, een oorkonde doen toekomen voor de ge boden medewerking bij 't completeren van de collectie klederdrachten van Hare Ko ninklijke Hoogheid. De oorkonde werd aangeboden uit er kentelijkheid en ter herinnering aan de hieraan verleende hulp. UITVOERING „BATO". De 250 leden, die onze plaatselijke gymnastiekvereniging BATO telt, hebben Donderdagavond in zaal „Amicitia" een buitengewoon geslaagde uitvoering gege ven, tijdens welke uitvoering duidelijk is gebleken, dat het met de prestaties van BATO nog „Excelsior" gaat. Het is verder zeer te waarderen, dat de leider van BATO, de heer W. Knapen uit Nij- verdal, er ieder jaar weer in slaagt om iets anders te brengen. Er was ook in het programma van Donderdagavond, dat 19 nummers telde, veel afwisseling en uit het spontane applaus, dat telkens op klonk, bleek duidelijk, dat men het gc- bodene waardeerde. Voordat met het afwerken van het programma werd begonnen, sprak de voorzitter van BATO, de heer J. ten Wolthuis, een kort welkomst- en ope ningswoord en bracht hij tevens dank aan de heer W. Knapen, die in het afge lopen jaar weer zijn beste krachten aan de vereniging heeft willen geven. Na een keurige openingsoefening dooi de meisjes van 1113 jaar, kwamen in „Op en over de banken" de kleuters aan bod, waarna we de kleine jongens aan het werk zagen op en aan de brug. De vrije oefening als nummer 5 van het programma, door de meisjes van 9-11 jaar gebracht, was keurig. Buitengewoon geslaagd vonden we ook 't nummer „Na tionale Reserve". Een 8-tal meisjes, ge stoken in het uniform van de „Nationale Reserve", exerceerde onder leiding van een sergeant en demonstreerde hoe bij een parade het geweer moet worden ge presenteerd. Gaarne noemen we ook de prestaties van de dames en heren op brug en boogbrug, de knot- en springriet-oefe- ningen van de meisjes, de baloefeningen van de dames en de fantasie op „Rood kapje en de Wolf". Het programma werd door de aspirant dames besloten met een buitengewoon gracieus nummer: „Tango-fantasieën". De accordeonist Bart Wieldraaijer uit Nijverdal zorgde op voortreffelijke wijze voor de muzikale omlijsting van het programma. Na de pauze bracht de toneelgroep uit de leden een klucht in twee bedrijven voor het voetlicht, getiteld: „Drogisterij De Hechtpleister", welk stuk was inge studeerd onder leiding van de heer P. Bos. Het ging er vreemd toe in de drogis- tei'ij. Baas en boekhouder (J. ten Wolt huis en D. J. Bulsink) waren verliefd op Mine, de huishoudster (Mej. Adri Har- ting) en ook de nieuwe bediende (Fr. Russ) had het spoedig te pakken. Zelfs de gealarmeerde brandweerman (Bulsink) raakte onder haar bekoring. In de winkel vervoegden zich telkens vreemde koop sters. In het tweede bedrijf wachtten allen met groot verlangen in het donkere bos op de komst van de beminde, die met alle aanbidders een afspraak had ge maakt, hetgeen tot komische verwikkelin gen leidde. Tenslotte is het de boswach ter (IT. Stokkers), die haar de zijne mag noemen. Vooral in het tweede bedrijf was veel zorg besteed aan de toneelaan kleding en verlichting. Spelers en speel sters ontvingen een hartelijk applaus. Aan het slot van de uitvoering, welke Zaterdagavond opnieuw gegeven zal wor den in „Amicitia", had de trekking van de verloting plaats. Vermeld zij nog, dat de verzorging van de verlichting en de geluidsweergave bij de heren J. van Bruggen en H. J. Bouw huis in goede handen was. PLATTELANDSBIBLIOTHEEK. Donderdagmiddag heeft de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, ten gemeentehuize in tegenwoordigheid van de provinciale bibliothecaresse mej. Goudswaard, de Be heerscommissie voor de Plattelandsbiblio theek geïnstalleerd, welke, naar alphabeti- sche volgorde, bestaat uit de dames en heren J. Beldman, C. P. K. Enklaar-van Andel, H. J. Hiddink, E. M. Knipschee- ten Oever, J. Knijff-Dekker, H. J. A. Kol- deweij, D. J. Schuppert, J. Sinnema, A. J. Snijders en G. H. Wanders. De heer Kol- deweij werd aangezocht het voorzitter schap op zich te willen nemen. Als bibliothecaresse treden op de dames W. E. Wolters, H. J. Bal-Keiler, W. Bal en M. Schuppert als helpster. Bij deze installatie sprak de burgemees ter de hoop uit, dat de commissie ijverig propaganda zal maken voor het lezen van goede boeken onder de plattelands jonge ren, opdat het geld, dat aan deze boekerij besteed wordt, productief gemaakt worde. Hij sprak de hoop uit, dat alle richtingen onder de bevolking van ganser harte mede zuilen werken aan de uitbouw van deze belangrijke bibliotheek. De commissie zal zich nu aan de taak zetten wederom een collectie mooie boe ken uit te zoeken, zodat in April de defi nitieve lijst kan worden opgesteld. (Mijnhardt) veelvoudige geneeskracht door veel voudige samenstelling. Bij kou, koorts, griep en pijn. Koker 90 en 50 ct. Adv.-pnjs: 1—15 m.m. (a contant) 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Ouderavond 0. L. Dorpsschool. Donderdag 18 Februari j.l. werd de jaarlijkse grote ouderavond van de Dorps school gehouden in het gebouw „Ami citia", welk gebouw bijna geheel bezet was. Nadat de binnengekomen ouders de presentielijsten hadden getekend en een plaats hadden gezocht, kon het hoofd dei- school, de lieer B. H. Brouwer, de bij eenkomst om half acht openen. Hij heet te de aanwezigen hartelijk welkom, in 't bijzonder de heer en mevrouw Groene- woudt, die als gasten de avond bijwoon den. Later op de avond werden nog ver welkomd de heren W. Toet en Dr. C. L. Bense. De jongeheer H. J. J. Derksen kreeg het woord om het toneelstukje „Tien paar klompjes" in te leiden. De gordijnen scheidden en het spel van de leerlingen van klas 6 begon. Door het uitvallen van Jannie Brinkman ontstond er Woens dag plotseling vrees, dat 't mis kon gaan met de opvoering. Gelukkig bleek Janna van Schooten in staat om de leemte voortreffelijk te vullen, door in één dag vlot een hoofdrol te verwerken. „De to verfluit" volgde. Ook een aardig stuk, dat eveneens verdienstelijk en enthousiast werd gespeeld. Marijke Berends liet op de maat van haar fluit vrijwel iedereen dan sen. Beide stukjes oogstten veel bijval en een dankwoord voor meester Groene- woudt was dan ook zeer op zijn plaats. Vele avonden had fiij bovendien gewerkt aan het huisje, de regenton, de pomp, enz., terwijl enkele leerlingen het hon denhok maakten. De heer Brouwer bood hem sigaretten aan, terwijl zijn moeder, mevrouw Groe- newoudt, een bos tulpen werd geoffreerd. De kinderen werden getracteerd op snoep en ranja. De heer J. van Bruggen, die, evenals vorige jaren ook steeds het ge val was, volop medewerkte, ontving een doos sigaren. De kinderen konden naar huis gaan en het programma werd voortgezet. De verkiezing van een viertal ouder- commissieleden werd nu aan de orde ge steld. De heren H. Soer, J. Brinks, G. J. Wesseldijk en G. H. Paalman, moesten aftreden. Het schoolhoofd bedankte hen voor al liet werk dat ze gedaan hebben voor de school en de schoolkinderen. Dit gold wel in het bijzonder de heren G. J. Wesseldijk en G. H. Paalman, die niet weer mochten worden herkozen. Aan hun toewijding en ijver worden de beste her inneringen bewaard. Na een korte toelichting over de nu volgende verkiezing werd er gestemd. In het stembureau namen zitting: mevrouw Berends en de heren Brands en Veltkamp. Later op de avond kon de uitslag wor den bekend gemaakt. Herkozen waren de heren J. Brinks en H. Soer. Als nieuwe leden kwamen de heren J. H. Paalman en IJ. J. Schorfhaar naar voren. Alle vier namen, onder dank voor het in hen gestelde vertrouwen, zit ting in de ouder- commissie, voor de tijd van drie jaar. In de pauze die volgde bood de ouder commissie thee aan en werden loten ge plaatst. De heer W. Toet, hoofd der openbare BLO-school te Deventer, kreeg na de pauze het woord en lichtte de vergade ring breed in over het grote nut van aparte scholen, voor kinderen, die erg moeilijk leren op de gewone lagere school. Hij wees op de ommekeer, die veelal het gevolg is van de geheel andere wijze van aanpakken bij deze kinderen, die het zo moeilijk hebben. Natuurlijk leren ze daar ook niet verder dan hun verstand reikt, maar door de gunstiger omstan digheden krijgen ze weer vertrouwen in eigen kunnen en eigen werk. De onder wijzers hebben per klas slechts 18 leer lingen. Op de gewone school wel 50 of meer in enkele gevallen. Spreker schetste ook de karaktertrekken, die bovenbe doelde kinderen vaak kenmerken. Hun lastig humeur, geneigdheid tot plagen, ruzie maken e.d. Ouders kunnen even tueel hun kinderen voor het BLO laten testen. Hertesten is eveneens mogelijk. Men verplicht zich tot niets bij een aan vrage. De school voor buitengewoon lager on derwijs te Deventer is er een met 8 leerkrachten. Kinderen uit alle gezindten vinden er elkaar. Op de vragen, die gesteld werden, kwam onder meer het volgende naar voren: Elke dag wordt er handenarbeid be oefend, maar ook lezen, schrijven, reke nen, taal enz. vinden hun plaats op de rooster. Jongens komen in aanraking met arbeid en de meisjes van de huishoud- klas doen ook aan wassen, strijken, ko ken. De kinderen, die dat nodig hebben, worden van het station of de bushalte gehaald door het personeel, dat ook 's middags op de overblijvers toeziet. Er is voor de oud-leerlingen de zoge naamde nazorg. Drie avonden per weck krijgen ze nog les. Dat is belangrijk. Vele van bedoelde kinderen komen in de ste den met de politie in aanraking, als ze 's avonds langs de wegen slenteren. De school bewaart het contact en geeft be zigheid. Het verschaffen van werkgele genheid is voor later ook heel belangrijk. Er is een commissie, die deze zaak op poten wil zetten. De heer Brouwer bedankte de spreker heel hartelijk voor wat hij had uiteen gezet en onderstreepte nog eens de grote verantwoordelijkheid, die men op zich neemt, als men geen contact zoekt met het BLO, als dit wel moet. Hij bood de heer Toet sigaren aan. De prijzen van de verloting werden ge trokken door mevrouw Berends. Na de rondvraag volgden nog een paar mededelingen. De liefhebbers van zang hadden meermalen gelegenheid hun hart óp te halen, daar er tal van bekende va derlandse en schoolliederen werden ge zongen. Om elf uur precies werd deze gezellige en leerzame avond gesloten. ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke Maandagmiddag CHR. JONGE BOEREN ORGANISATIE. De leden van bovengenoemde organisa tie kwamen Maandagavond in Rehoboth in vergadering bijeen onder voorzitter schap van de heer W. Aanstoot, die deze bijeenkomst opende met gebed na het zingen van Psalm 42 1. Nadat de secretaris, de heer J. Meijer, de notulen had gelezen, werd door de heer Gerh. Stam een inleiding gehouden over: „De P.B.O. in de landbouw". Inleider zet te op duidelijke wijze uiteen, wat met de P.B.O. wordt beoogd. Als de P.B.O. tot stand komt, zullen zowel werkgevers als werknemers, die in de agrarische bedrijfs takken werkzaam zijn, erbij betrokken worden. Er volgde op dit onderwerp een zeer geanimeerde discussie. Bestuursverkiezing. In de vacature, ontstaan wegens bedan ken van de heer J. W. Stam, werd als be stuurslid gekozen de heer B. Dij kink, ter wijl als lid van de commissie Kalveropfok- clubs inplaats van de heer J. W. Hulsman Wzn. gekozen werd de heer J. Meijer ink. In verband met het uitbreiden van deze commissie werd als nieuw lid gekozen de heer G. Huisman Hzn. Nadat de voorzitter een woord van dank had gesproken tot de heren Stam en Huls man voor het werk, dat door hen in het belang van de vereniging werd verricht en de leden waren opgewekt om de ring- vergadering te bezoeken, die op Vrijdag 5 Maart te Wierden zal worden gehou den, waar de Bondssecretaris, de heer Bos zal spreken over „Mijn reis door Amerika'', werd deze goed bezochte vergadering door de heer Gerh. Stam met dankgebed ge sloten. BEVORDERD TOT HOOFDAGENT. Onze oud-plaatsgenoot, de heer B. J. Schippers, "agent van politie te Deventer, is bevorderd tot hoofdagent le kl. aldaar. VERKEERSCOMPETITIE. Onder auspiciën van de K.N.M.V. hield de Motor- en Automobielclub „De Hol- terberg" Woensdagavond in Hotel Holter man een z.g. Verkeerscompetitie. Na een inleidend woord van de heer R. Petter, adjudant der Rijkspolitie, werden door de 18 deelnemers een honderdtal vragen ingevuld, welke werden opgezon den naar Den Haag en waarvan later de uitslag wordt vernomen. Toen alle vragen ingenomen waren, ontstond een leerzame gedachtenwisse- ling, waarbij de wetten op tafel moesten komen, omdat de geleerden het over de verkeersregels niet met elkaar eens wa ren. Adjudant Petter trad natuurlijk als arbiter op. VOETBAL. Als er niets bijzonders tussen komt, gaat het spel Zondag weer beginnen. Op het programma staan de wedstrijden Nijver dal 2—Holten en Holten 2—RKSV 3, bei de aanvangende om 2.30 uur. De jongelui zijn thans wel voldoende uitgerust en fit voor de strijd. Zij trappe len van ongeduld om het bruine monster weer het veld over te sturen. Voetbalmin- nend Holten is benieuwd naar hun pres taties. Pakt dus aan, voetballers! JUBILEUM BIJ O.C.H. Tijdens de opvoering van de revue „Hop paardje, hop" op Woensdagavond 17 Februari in Amicitia stond de heer J. Hol terman voor de vijftigste maal op 't toneel. De voorzitter van O.C.H., de heer Jan Oosterkamp, feliciteerde namens de ver eniging de heer Holterman met zijn gou den jubileum en offreerde als blijk van grote waardering een prachtige zilveren sigarettenkoker. Voor de heropvoering van „Hop paard je hop" bestond flinke belangstelling en ook op deze tweede opvoering mag O.C.H. met genoegen terugzien. Zaterdag 27 Febr.: Openbare uitvoering Gymnastiekver. „Bato" in Amicitia. Zaterdag 27 Febr. 7 uur: Jaarlijkse uit voering CJMV en CJVF in Jeugügebouw „De Ark" te Okkenbroek. Maandag 1 t.m. Zaterdag 6 Maart: collecte voor „Het Hoogeiand" (zie annonce). Dinsdag 2 Maart: Feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan van het Herv. Kerkkoor in „Irene". Aanvang 8 uur. Woensdag 3 Maart, n.m. 7.30 .uur: Le denvergadering Bedrijfsver. Dijkerhoek in café „Het bonte Paard". Vrijdag 5 Maart 8 uur: Vrouwen wereld gebedsdag in Irene. Zaterdag 6 Maart 7.30 uur: 7e Jaarfeest CJMV „De Vriendenschaar" in Irene. (Zie annonce.) Dinsdag 9 Maart: Schoolverkeersexamen op alle scholen. Maandag 8 en Dinsdag 9 Maart bazar ten bate van het Sanatorium „Sonnevanck" in Amicitia. Tal van attracties. Zaterdag 13 Maart: Uitvoering van de Markelose Accordeonver. „W.I.K." in café Maats, voor de leden van de N.V.V. Bestuurdersbond en betalende introducé's. Aanvang 8 uur. Na af loop bal. Woensdag 10 Maart (Biddag) 8 uur: Slot- bal Dansclub „Muller" in hotel Muller. (Zie annonce.) Hoewel door de laatste loonronde de kosten van de krant gestegen zijn de dagbladen hebben hun tarieven reeds ver hoogd hebben wij gemeend het abon nementsgeld voorlopig onveranderd te moeten laten. Dat betekent een derving van inkomsten voor de krant, welke zich net even kan bedruipen, maar wij reke nen gaarne op de medewerking van onze abonné's, die ons door hun advertentie opdrachten in staat kunnen stellen op de ingeslagen weg voort te gaan. Bij Uw aankondiging in de agenda ook eens een kleine advertentie en U behoudt Uw plaat selijke krant. Voor de zakenmensen is adverteren het beste medium. „Etaleren Adverteren Combineren" is voor de „Lentemaand" hun parool. Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. BURGERLIJKE STAND. Overleden: Bat jen Jansen, 90 jr., wed. van Egbert Wechstapel, Holten. BEVOLKING. Vertrokken: J. H. Brinkman, v. Dorps straat 44 naar Deventer. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: armband; Baco sleutel; paar gebreide dameswanten; zwarte ceintuur. Verloren: vulpotlood; grolse kinder- want; alpino muts; grolse want. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, telef. 352. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. Knipscheer (Bed. H. Doop). Collecte voor Inwen dige Zending. 's Avonds 7 uur Mej. A. van den Bosse, propagandiste voor de Regionale Com missie voor het Zuiden. Collecte voor de Reg. Comm. voor het. Zuiden. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Collecte voor de Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de hulpbehoevende ker ken in de classis Deventer. COLLECTE VOOR HET HOOGELAND. Voor de bekende Vereniging „Het Hoo geiand" zal van 1 t.m. 6 Maart in deze ge meente een collecte worden gehouden ten bate van haar verzorgings-, opvoedings- en reclasseringswerk. Hartelijk bevelen wij deze Hogelandse collecte voor het uit gebreide en belangrijke werk in haar 4 landkolonies en 5 tehuizen, waarin per jaar meer dan 700 personen worden ver pleegd en waarvoor veel geld nodig is, aan. Geeft dus met milde hand voor 't mooie christelijk maatschappelijke werk, dat voor velen van onze naasten tot een grote zegen is. CONTROLE VERLICHTING. Automobilisten en motorrijders kunnen binnenkort de verlichting van hun voer tuigen gratis door Veilig Verkeer laten keuren. De plaatselijke afdeling van het Verbond is thans in het bezit van een controle-apparaat. Voor het keuren van de verlichting der rijwielen zal binnenkort ook gelegenheid worden gegeven. JONGEREN DISCUSSIEGROEP LUISTERDE. Op Zaterdagavond 20 Februari j.l. hield de Jongeren Discussiegroep Holten haar derde bijeenkomst in hotel Holterman. In zijn openingswoord heette de voor- zitte, de heer J. Kater, de spreker van deze avond, de heer J; M. Wittermans, hartelijk welkom. Hierna begon de heer Witter mans met zijn lezing over Malakka, Birma en Siam. Op zeer boeiende wijze vertelde hij voor een aandachtig gehoor van een 25-tal leden zijn belevenissen in deze lan den. Na de lezing, die van 8.15 tot 23.45 uur duurde, werd een korte pauze gehou den, waarna gelegenheid bestond vragen te stellen, waarvan door enkele leden ge bruik werd gemaakt. Vervolgens bedankte de voorzitter de spreker voor het doen welslagen van deze avond en bood hem als blijk van waarde ring een kleine attentie aan. De groep zal over pl.m. drie weken weer bijeen komen om over de volgende onder werpen te discussiëren: 1. Het pro en contra van het amateu risme in de sport. 2. Hoe kan men de sport in Holten verbreiden. 3. Het pro en contra van de doodstraf.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1