d Plaatselijk Nieuws PUROL De Heer A. J. Goldstein nam afscheid van het V.V.V.-werk AGENDA Dames! Vooral nu No. 7. Jaargang 6. ZATERDAG 20 FEBRUARI 1954. Verschïjnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD sprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van "K 2SJf Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50.1 edere r EINDLES PLUIMVEECURSUS. Op initiatief van de vereniging „Jong Holten", afdeling van de BOO, is gedu rende de afgelopen 11 weken in de lagere landbouwschool een pluimveecursus ge geven, waaraan 21 leerlingen deelnamen. De cursus werd gegevendoor de heer Har mens, landbouwonderwijzer te Markelo. De Rijkspluimveeconsulent te Beekber gen, Ir. J. Hoogendoorn, was Donderdag avond op de eindles persoonlijk aanwezig om de diploma's uit te reiken. De com missie van toezicht op het landbouw- avond-onderwijs was vertegenwoordigd door de heren M. Bouwhuis, J. II. Sprok- kereef en H. Vosman; het dagelijks be stuur van „Jong Holten" door de heren Joh. Lubbersen en J. Roelvink, terwijl tevens deze les nog meemaakten de he ren H. J. A. Koldeweij en A. J. Snij ders, resp. landbouwonderwijzer en hoofd van de genoemde school. Na de gebruikelijke vraagstelling door de heer Harmens kon Ir. Hoogendoorn aan alle cursisten een diploma uitrei ken. Hij deed dit met een toepasselijk woord, er de cursisten op wijzend, dat zo'n diploma aan de wand niet zoveel waarde heeft. Het is waarborg voor een goede dosis theoretische kennis, maar de praktische betekenis zal over 20 of 25 jaar blijken uit hetgeen de cursisten er op hun bedrijf van gemaakt hebben. Of zij hun bedrijf en hun pluimveestapel hebben doen groeien „met vrucht", „met veel vrucht" of „met zeer veel vrucht", zoals de aantekeningen op de diploma's luiden. Gediplomeerd werden met lof: W. Aal- pol, J. Nikkels, J. Rensen, IJ. Blankena, D. Aanstoot, J. Sluiter, IJ. Rietberg, J. Veneklaas, G. W. Barvelink, Met zeer veel vrucht: J. Aanstoot, F. W. Velt- éainp, H. W. Luggenhorst, H. Koopman, G. J. Meilink, J. Smale en H. J. S toeven- belf. Met veel vrucht: Jhr. G. H. van Coeverden. Met vrucht: E. Aaltink, J. Stevens, H. Jansen en E. Klein Teese- link. Namens de commissie van toezicht bracht de heer Sprokkereef dank aan de heer Harmens en aan „Jong Holten", dat hij meerdere van deze gelukkige initia tieven toewenste. De heer Joh. Lubbersen dankte namens „Jong Holten" in het bijzonder de heren Harmens en Ir. Hoo gendoorn voor de goede lessen. Ook de cursisten lieten zich niet on betuigd. Namens hen bood de heer Jan Rensen de heer Harmens een sigaretten- standaard aan en dankte hij de docent voor de nuttige, maar ook plezierige les sen. Er zijn vele dikwijls eenvoudige din gen geleerd, welke toch van groot belang kunnen zijn voor betere financiële uit komsten van de pluimveestapel. Lezing van Ir. Hoogendoorn. Na afloop van deze eindles hield Ir. Hoogendoorn in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman een inleiding met lichtbeelden over de pluimveehou derij voor de leden van „Jong Holten" en de plaatselijke afdeling der CJBTO. De inleider heeft daarbij zijn gehoor uitvoerig ingelicht over de betekenis van de pluimveehouderij en hoe daarin nog verbetering is aan te brengen. Op de film van de RLVD, welke hij daarna vertoonde, werd de behandeling van kuikens en oudere kippen belicht; de fibn van de N.V. Koudijs toonde liet gebruik van legbatterijen. Ir. Hoogendoorn werd dank gebracht voor zijn leerzame lezing. CONTROLEVERENIGING „BOERENBELANG". Dinsdag 16 Februari hield de con- vergadering in de gezellige achterzaal van hotel Vosman. trolevereniging „Boerenbelang" haar jaar- Om ongeveer kwart voor acht opende de voorzitter, de heer W. Veltkamp, de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Ook de vertegenwoor digers van de VVM te Nunspeet werd een van harte welkom toegeroepen. Dé secretaris, de heer G. IJ. Notc- boom, las de notulen, welké1 onveranderd werden vastgesteld, en gaf vex*volgens een keurig verzorgd jaarverslag. Hieruit bleek de gestadige groei der vereniging, die op 28 November haar eerste lustrum be reikte. In de voorbijgegane 5 jaren was het ledental met meer dan honderd pro cent toegenomen, wat zeer verblijdend is. Het verslag van de penningmeester, de heer II. Bekkernens, getuigde van een ge zonde financiële toestand, gezien het batig saldo, dat genoemd kon worden, waarna de kascommissie bij monde van de heer A. H. Stegink verslag uitbracht en verklaarde alles in keurige staat be vonden te hebben. In de plaats van het aftredende lid der kascommissie, de heer Stegink, werd 'gekozen de heer H. J. IJuzen, Holter- broek, die deze benoeming aanvaardde. Vervolgens gaf de controleur, de heer I. Hoekstra (voorzover mogelijk) een keu rig verslag en moedigde de leden aan om samen de leveranciers, welke nog geen lid waren, te bewerken om toe te tre den, daar melkproductie-controle voor ieder goed geleid bedrijf een noodzaak is. Bij de bestuursverkiezing werd de af tredende secretaris, de heer Noteboom, bij acclamatie herkozen en werd in de plaats van de heer H. Bekkernens (niet her kiesbaar) gekozen de heer G. II. Wan- sinlc, Look 23, die deze benoeming aan nam. Hierna volgde de rondvraag, waarbij o.a. door de heer H. J. van Schooten er bij het bestuur op aangedrongen werd om zo nauw mogelijk samen te werken met de fok- en K.I.-verenigingen, daar deze verenigingen, alsook de controlevereni ging, uiteindelijk toch hetzelfde doel na streven, n.l. productieverhoging en vee- verbetering. Nadat nog enkele interne zaken wa ren afgehandeld, sloot de voorzitter deze goed bezochte en zeer geanimeerde ver gadering. PERSONEELSAVOND V.V.M. Op Vrijdag 12 Februari kwam de per soneelsvereniging van de VVM in het concertgebouw in Barnevcld bijeen om haar jaarlijkse feestavond te houden. Uit verschillende plaatsen in de omtrek kwa men de bussen gereden om de bezoekers naar de bestemde plaats te brengen. De voorzitter van de personeelsvereniging, de heer Miimes, opende de avond met een kort welkomstwoord, in het bijzonder gericht tot de heren directieleden met hun dames. Het verheugde spreker, dat deze telkens weer met zoveel belangstel ling deze avonden bijwonen en ook in alles bijstonden, als er geholpen moest worden. De burgemeester van Barneveld met zijn echtgenote waren ook aanwezig en nog verschillende afgevaardigden uit omliggende plaatsen. Het programma werd vlot afgewerkt met toneel, muziek en zang. De „Tega- haja's" uit Holten verzorgden het muzi kale gedeelte van de avond. Het toneel spel: „Telefoon voor papatelegram voor- mama" werd op verdienstelijke wijze gespeeld. Alle lof aan de spelers en speelsters. Na de pauze trad het trio Adri Har- ting, Eb Steunenberg en Gert Jansen voor het voetlicht met hun cowboy-songs. Jammer, dat dit optreden niet' zo goed uitkwam, daar de stemmen een weinig te hard waren en ook niet geheel bij elkaar pasten. Verder werd de één-acter „Papa krijgt een baby" bijzonder goed gespeeld. Dit stuk werkte op de lachspieren en bracht veel vrolijkheid. De heer Minnes bedankte alle spelers en -speelsters voor wat ze deze avond voor het voetlicht had den gebracht. De personeelsvereniging van de VVM mag dan ook op een geslaagde avond te rugzien. VEEFONDS HOLTEN STAAT ER GOED VOOR. In de dezer dagen in hotel Vosman ge houden jaarvergadering van het Onder ling Veeronds „Holten en Omstreken", welke door de voorzitter, de heer IJ. J. Boiink, met de beste wensen voor 1954 geopend werd, heeft de secretaris-pen ningmeester, de heer J. Aaftink, hetj jaarverslag uitgebracht. De toestand van het fonds is zeer gun stig. De inkomsten bedroegen f504o,8'l, de uitgaven f3429,05, zodat er een ba tig saldo was van f 1616,76. Er behoefde slechts één procent premie te worden geheven voor de onteigening van 8 runderen. De kascontrole-commissie, bestaande uit de heren H. J. Pasop en Joh. Aaf tink had de boeken keurig in orde be vonden, zodat de penningmeester met een woord van dank voor zijn gevoerd beheer werd gedechargeerd. Bij dc bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende bestuursleden, de heren D. Aaftink, J. Aanstoot, H. W. Meilink, G. Schoneveld, H. J. Stegeman, D. J. Vrielink, S. de Vries en J. Aaftink, bij acclamatie herkozen. De vergadering besloot de maximaal verzekerde waarde per rund te verhogen tot f500,en het taxatieloon bij het op nieuw verzekeren of verhogen met ingang van 1 Maart te brengen op fl,per koe. Met een opwekkend woord sloot de voorzitter daarna deze prettige bijeen komst. BEDRIJFSONGEVAL. Onze plaatsgenoot, de heer H. D. Stok kers, werkzaam op de Eternitfabrieken te Goor, is daar Donderdagmiddag tegen het einde van zijn middagtaak een ern stig ongeluk overkomen. Bij het opladen van zware platen op een vrachtauto is de installatie, waarmede dit geschiedde, schijnbaar gaan werken, waardoor deze neerstortte. De heer Stokkers en zijn me de-arbeider, die op de auto stonden, za gen het gevaar aankomen en probeerden zich met een sprong in veiligheid te brengen. Onze plaatsgenoot gelukte dit niet geheel, waardoor zijn rechterarm gedeeltelijk werd verbrijzeld en hij sterke ontvellingen opliep aan het hoofd. Ook werd hij aan de hand gewond en klaagde hij over pijn in de rug. IJij is per ambu lance-auto naar het ziekenhuis te De venter vervoerd. Zijn toestand was ern stig, maar niet zorgwekkend. Zijn col lega kreeg geen letsel. VOGELPEST. Op de boerderij van dc heer E. J. Kers, Holterbroek 29, is een geval van vogel pest geconstateerd. De pl.m. 140 stuks tellende pluimveestapel is op last van de Veeartsenij kundige dienst afgemaakt en per NTF naar een destructor vervoerd. Ruwe Handen Waardering voor langdurige arbeid. Na meer dan 38 jaar deze functie te hebben vervuld, heeft de heer A. J. Gold stein Dinsdagmiddag officieel afscheid genomen van zijn werk in de V.V.V. „Hoten's Belang". De afscheidsreceptie in hotel Holter- man is tevens een sympathieke manifes tatie geworden van de dank en de lof, welke men onze oud-gemeentesecretaris toedraagt voor zijn belangeloze arbeid voor het welzijn van onze gehele ge meenschap. Hoezeer het werk van de V.V.V. in de laatste jaren aan gerecht vaardigde of ongerechtvaardigde critiek heeft bloot gestaan, in deze samenkomst heeft men getoond zijn arbeid in groter verband te hebben gezien. De plaatselijke zakenlieden, vereni- ginsafgevaardigden en particulieren, maar ook afgevaardigden van verschil lende V.V.V.-instanties in ons gewest, hebben deze middag in woord en gebaar blijk gegeven van hun grote waardering voor het werk van de heer Goldstein in het belang van het vreemdelingen verkeer. Gezeten te midden van het voltallig bestuur van de V.V.V. en van zijn naaste familieleden, heeft de heer Goldstein 't bijzonder gelukkige moment beleefd, dat men hem aan het einde van deze taak daarvoor dank en hulde is komen bren gen met tal van hartelijke toespraken en door vele kleine geschenken. De eerste spreker was burgemeester Mr W. H. Enklaar, thans voorzitter der V.V.V., die er aan herinnerde hoe voor ruim 38 jaar geleden een jong gemeente secretaris iets zag in de Holterberg en in het vreemdelingenverkeer. Hij opende hiermede een nieuw gezichtspunt, waar van men in de practijk nog niet zoveel gezien had. Tussen dit tijdstip en 9 Febr. j.l., de dag waarop de heer Goldstein voor het laatst als voorziter optrad, ligt de periode van zijn grote liefde voor het V.V.V.-werk. Om U niet met stille trom te laten ver trekken, maar ook omdat wij als V.V.V.- bestuur vervuld zijn van enige trots voor de man, die in de provincie Overijssel baanbrekend werk heeft verricht op V.V.V.-gebied, zijn wij hier deze middag samen gekomen, aldus Mr Enklaar. Spryker wees er cj>», hoe men hem bij de oprichting der provinciale vereniging terstond een plaats had ingeruimd in haar bestuur en hoe de heer Goldstein in de loop der jaren veel heeft weten te be reiken voor de ingezetenen door het vreemdelingenverkeer. Mr Enklaar deelde mede, dat het be stuur besloten heeft hem het ere-voor- zitterschap, de laatste 8 jaar door spr. zelf bekleed, op deze dag aan te bieden zodat zijn naam aan de vereniging ver bonden zal blijven. Mede namens het gemeentebestuur be tuigde spreker de nieuwe ere-voorzit.ter grote dank en erkentelijkheid voor alles wat hij in het belang der gemeenschap heeft gedaan. Namens de Contact-commissie der Twentse V.V.V.'s sprak haar voorzitter, Jhr Mr M. O. Schimmelpenninck van der Oije, burgemeester van Ootmarsum, woorden van lof tot de heer Goldstein en namens de z.g. Vijfhoek belichtte de heer Lugtigheid uit Rijssen diens grote verdiensten als strijder voor de eenheid der V.V.V. in ons gewest. In de jaren 1919 en 1920 vierde in de Bond voor Vreemdelingenverkeer Twente het chau vinisme nog hoogtij. Het is de grote ver dienste van de heer Goldstein, dat hij er steeds op gewezen heeft, dat men elkan der niet bestrijden moest, maar samen werken om de vreemdelingen het schoon, ste van de gehele streek te bieden. Wij mogen U feliciteren, aldus de heer Lug tigheid, dat U zoveel zegen op Uw werk hebt mogen zien. Namens de Holtense Handelsvereni ging bracht de heer G. Wissink de dank van de zakenlieden over en uit naam van kampeerboerderij-, terrein, en enkele pensionhouders bood de heer W. Velt kamp een prachtige actetas aan. De heer Gerritsma sprak namens de V.V.V te Almelo woorden van warme hulde tot de scheidende voorzitter, waar bij hij de naam van de heer Oostermeijer noemde, die hem veel belangrijke din gen van het werk van de heer Goldstein verteld had. Ook werd nog het woord gevoerd door dokter J. P. Nagelhout, de afgetreden vice-voorzitter, en de heer M. Bouwhuis, die als secretaris heenging, en die beide zelf woorden van dank toegevoegd kre gen door Mr Enklaar voor hun' werk voor de V.V.V. De heer J. M. Metzger sprak als hotel houder en bestuurslid, de heer J. Wig- gers namens de IJsclub „De Noordpool" en de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" de heer A. Westerik namens de muziekvereniging H.M.V. en de heer A. Fransen namens de supportersvereni ging van laatstgenoemde vereniging. En onderwijl nam het aantal pakjes, dat werd overhandigd, gestadig toe. De heer Goldstein bracht ten slotte bij zijn dankwoord in herinnering hoe het vreemdelingenverkeer en de ontsluiting van de Holterberg is ontstaan, doordat de arbeider H. J. Gerritsen een pad in de berg ging aanleggen. Dit werk werd gestimuleerd, waardoor zich ten laatste een net van paden met genummerde ste nen over de berg uitspreidde. De groei van 't vreemdelingenverkeer was niet uitsluitend aan hem te danken, maar kon voortgang vinden door de krachtige bijstand van zijn medebe stuursleden. De berg werd ontsloten, later volgden onder burgemeester Baron van der Borch van Verwolde de auto wegen. Er kwamen waterleiding en hotels en zo ontwikkelde zich ook het vreem delingenverkeer in zijn diverse stadia. Spr. bracht dank aan hen, die het woord voerden, hem geschenken over handigden en voor de aanbieding van het ere-voorzitterschap. Hij sprak de hoop uit, dat de V.V.V. onder haar nieuwe voorzitter in bloei mag toenemen en de Holternaren er allemaal het grote be lang van zullen inzien. Verkouden en hoestende kinderen Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend UITBREIDING KERKERAAD. De kerkeraad van de Ned. Herv. Ge meente heeft in zijn laatste vergadering besloten het aantal ouderlingen van 9 op 12 te brengen. Deze ui.breiding van het consistorie is noodzakelijk, zo ver meldt dc Kerkbode, omdat er steeds meer werk van de ouderlingen gevraagd wordt. Het gewone huisbezoek, het groot-huisbe zoek, de doopbezoeken en het bezoeken van de belijdeniscatechisanten vragen bij al het kerkelijk werk, dat deze functio narissen hebben te doen, zoveel tijd, dat vermeerdering van het aantal ouderlin gen geboden is. De stemgerechtigde lidmaten worden uitgenodigd om binnen 8 dagen na het verschijnen van het maandblad „Her vormd Holten" bij de kerkeraad, schrifte lijk en ondertekend, voor elke vacature afzonderlijk, aanbevelingen in te dienen van lidmaten, van wie zij menen, dat zij voor verkiezing in aanmerking komen. JAARVERGADERING FOKVER. „HOLTEN EN OMSTREKEN". Maandagavond hield de Fokvereni- ging „Holten en Omstreken" in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek haar jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer H. Kloosterboer. In deze vergadering hield de hoofd assistent van de veeteeltconsulent, de heer H. W. Nieuwenhuis te Zwolle, een lezing over het doel van de fokkerij. Na een welkomstwoord van de voor zitter las de secretaris, de heer G. J. KL Hegeman de notulen en bracht de con troleur, de heer J. W. Jansen, verslag uit van de werkzaamheden over het af gelopen boekjaar. In totaal werden 289 kalveren ge schetst. Er volgde een bespreking van de K.I.-stieren en de fokprestaties van de kalveren, waarbij de voorzitter de leden aanspoorde om ook bij die veehouders, welke nog geen lid zijn, propaganda te maken voor aansluiting bij de fokver- eniging. Er zijn n.l. naar het oordeel van de heer Kloosterboer nog verschillende landbouwers, welke een behoorlijk goe de veestapel hebben en gebruik maken van goede stieren, die toch geen lid zijn. Worden de kalveren niet geregistreerd door een fokvereniging, dan kan men later nooit officieel de afstamming aan- tonen. Vooral als deze dieren van de beste stieren zijn, is dit zeer jammer en leidt het tot financieel nadeel voor de eigenaars bij eventuele verkoop. Door het Ned. Rundvee Stamboek zijn 2 stieren en 37 koeien ingeschreven. Doordat de najaarsinspectie niet werd uitgevoerd, is dit getal wat geringer dan voorgaande jaren. De boekhouding werd nagezien door de heren J. W. Boode en F. J. Sluiter. Deze vonden alles accoord, waarna de voorzitter de heer Jansen dank bracht voor zijn goed beheer. De contributie werd vastgesteld op 50 cent per koe per jaar, terwijl met in- leggeld voor nieuwe leden f 1.per koe zal bedragen. Bij de bestuursverkiezing wijdde de voorzitter enige woorden van rouw aan de nagedachtenis van het pas overleden bestuurslid, wijlen de heer G. J. A. Keu terman. Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, n.l. de heren H. Beldman en W. J. ten Den, welke hun benoeming aan namen. Eerstgenoemde werd aangewezen als afgevaardigde naar de jaarvergadering van de Centrale Bond van M.R.IJ.-fok- kers te Deventer. Naar aanleiding van een verzoek uit de vergadering werd besloten de vol gende jaarvergadering van de vereni ging in Holten te houden. De goede productiekoe. Hierna hield de heer Nieuwenhuis 'n lezing, waarin hij er op wees, dat het eerste streven van de fokkerij moet zijn het fokken van een goede pr oductiekoe, d.w.z. een goede fokkoe, welke goede soortige kalfjes ter wereld brengt en ten derde een koe, welke zo sterk gebouwd is, dat zij jaren mee kan gaan. Dat een koe met een goede productie voordelig is voor de boer, toonde spr. aan met een. voorbeeld. Indien bij een koe, welke 3000 kg. melk geeft, de kost prijs van de melk 14 cent per liter be draagt, dan bedraagt deze kostprijs bij een koe, welke 6000 kg. geeft, maar on geveer 10 V2 cent. De heer Nieuwenhuis liet ten slotte nog tal van filmpjes zien met een aan tal voorbeelden van beste koeien en stieren. De voorzitter bracht de aanwezigen dank voor hun opkomst en de spreker voor zijn duidelijke lezing. Vrijdag 19 Febr., 8 uur: Optreden Caba retgezelschap „Spelbrekers Show boot" in Amicitia. Maandag 22 Febr.Ledenvergadering Afd. Holten van Volksonderwijs in zaal Vosman, nam. 7.30 uur. Maandag 22 Febr.: Bestuursvergadering V.V.V. Hotel Vosman, nam. 7.30 uur. Maandag 22 Febr., 7.30 uur: Vergade ring Chr. Jonge Boeren Org. in het gebouw „Rehoboth". Woensdag 24 Febr.: Verkeerscompetitie M. en A. club „De Holterberg", hotel Holterman. Woensdag 24 Febr.: Houtverkoop Nota ris Pluimers in hotel Holterman, nam. 3 uur (zie annonce). Woensdag 24 Febr., 7.30 uur: Vergade ring Fokver. „De Fries-Hollandse" in 't café M. Kalfsterman. Spreker vr. Wietsema van Zwolle. Donderdag 25 en Zaterdag 27 Febr. Openbare uitvoering Gymnastiekver eniging „Bato" in Amicitia. Donderdag 25 Febr.Gezellige avond buurtvereniging Schoolkring Dijker- hoek, café „Het Bonte Paard". Aan vang 7.30 uur. Donderdag 25 en Zaterdag 27 Febr., aanvang 7 uur: Jaarlijkse uitvoering C.J.M.V. en C.J.V.F. in Jeugdgebouw „De Ark" te Okkenbroek (zie an nonce). Vrijdag 26 Febr.: Filmavond Nat. Le- vensverz. Bank in Amicitia, nam. 8 u. Vrijdag 26 Febr., 7.30 uur: Jaarvergade ring School met de Bijbel in Rehoboth. Rede Dr. van Itterson, Ned. Herv. pred. te Den Haag over: De Christelijke school en ons kind". Dinsdag 2 Maart: Feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan van het Herv. Kerkkoor in „Irene". Aanvang 8 uur. Woensdag 3 Maart, n.m. 7.30 uur: Le denvergadering „Dijkerhoek" in Café „Het Bonte Paard". Vrijdag 5 Maart: Jaarvergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen om 8 uur in hotel Holterman. Zaterdag 13 Maart: Uitvoering van de Markelose Accordeonver. „W.I.K." in café Maats, voor de leden van de N.V.V. Bestuurdersbond en betalende introducé's. Aanvang 8 uur. Na af loop bal. Hamea-Gelei voor Uw handen BURGERLIJKE STAND. Overleden: Johanna Aaftink, 67 jaar, echtgenote van Bernard Tukkers, Holten (overleden te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: C. Wijnnobel van Arnhem naar Dijkerhoek 22. G. W. Ooster kamp en gezin van Markelo naar Bos kampspad 26. G. H. Tragter en gezin van Enschede naar Sparrenweg 1. G. J. Schippers van Apeldoorn naar La- renseweg 24. J. E. Traanman van Raalte naar Dijkerhoek 96, VertrokkenM. Schuppert van Laren- seweg 7 naar Hengelo (O.). G. Vol kerink van Neerdorp 73 naar Nijmegen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Oranjestraat 55, telef. 352. Gevonden: 1 armband. Verloren: 1 kinderwant; 1 paar wan ten; 1 paar suéde handschoenen; 1 etui met 2 vulpennen en 1 vulpotlood; 1 kin derhandschoen; 1 linker herenhand schoen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is rael, 19 uur Ds Vuijst van Welsum (Jeugddienst). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten is de 3e col lecte bestemd voor de Chr. Kleuter school. BEEN GEBROKEN. Op weg naar de bruiloft van haar broer op de Legtenberg is de 66-jarige Mevr. G. Mekenkamp-Abbink, die met haar echtgenoot over de Legtenberger- dijk wandelde, Maandagavond door de heer J. S. met zijn licht motorrijwiel aan gereden. Zij brak daarbij de knieschijf en is, na eerst bij haar familie te zijn binnengebracht, later per ambulance auto naar het St. Geertruidengasthuis te Deventer vervoerd. TIEN JAAR HERV. KERKKOOR. Op Vrijdag 26 Februari a.s. zal het 10 jaar geleden zijn, dat 't Hervormd Kerk koor werd opgericht. Men had gedacht dit tweede lustrum met leden, oud-leden en genodigden op de avond van deze dag gezellig te vieren. Door omstandigheden zal dat echter niet door kunnen gaan. IJet bestuur verzoekt ons nu mede te delen, dat de feestelijke herdenking van de oprichting zal plaats hebben op Dins dag 2 Maart a.s., des avonds 8 uur in „Irene". Het rekent er daarbij gaarne op, dat alle leden, oud-leden en zij, die nog een uitnodiging zullen ontvangen, op deze avond met hun dame of heer aanwezig zullen zijn. Er zal dan tevens gelegen heid zijn om als lid tot het koor toe te treden. Men kan nog vele zangers en zangeressen gebruiken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1