Jaarvergadering 0.11. Plaatselijk Nieuws AGENDA No. 6. Jaargang 6. ZATERDAG 13 FEBRUARI 1954. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Uoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf88 - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. (a contant1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Belangrijke bestuursverandering. De heer A. J. Goldstein tot ere-lid benoemd. Het bestuur van de V.V.V. „Holtens Belang" heeft in de Dinsdagavond in café Maats gehouden jaarvergadering', welke goed bezocht was, een belangrijke wijzi ging en aanvulling ondergaan. Het kreeg niet minder dan vijf nieuwe leden, zodat het thans uit elf personen bestaat. De heer A. J. Goldstein, mede-oprich ter der vereniging, die meer dan 38 jaar het voorzitterschap vervulde, legde zijn functie neer en zijn heengaan werd ge volgd door de vice-voorzitter, dokter J. P. Nagelhout, die zich niet herkiesbaar stel de, en door de secretaris, de heer M. Bouwhuis, welke als zodanig bedankte. De burgemeester, Mr. W. H. Enkiaar, nam achter de bestuurstafel plaats als ge delegeerde van het gemeentebestuur en werd door de voorzitter met een bijzonder woord van welkom begroet. Achtereenvolgens werden in deze ver gadering tot bestuursleden gekozen de heren A. J. Snijders, A. Nekkers, G. H. Franke en J. Sinnema, terwijl de heer W. Beijers, die aftredend was, met bijna alge mene, stemmen werd herkozen. Meer subsidie. De aftredende voorzitter zeide met ge mengde gevoelens deze laatste vergade ring te leiden, nu hij op het punt stond om heen te gaan. Hij meende met voldoening op de af gelegde weg te mogen terugzen, daar 't vreemdelingenverkeer steeds meer reden tot dankbaarheid geeft. Hij dankte in het bijzonder het ge meentebestuur, dat de jaarlijkse subsidie belangrijk verhoogde en deze koppelde aan de bijdragen der leden door 50 pet. van dit bedrag als gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen,, met een maximum van f 1000.Hij hoopte, dat de burge meester als bestuurslid een krachtig aan deel mag hebben in het werk der ver eniging. Verschuiving in doorbrenging vacantie. In 't jaarverslag constateerde de secre taris, de heer M. Bouwhuis, dat de hotel houders en zakenlieden zeker tevreden konden zijn over 't vreemdelingenbezoek. Het gaf althans geen reden tot klagen, of schoon het voor- en naseizoen ongetwij feld beter hadden kunnen zijn. Er werden door het V.V.V.-bureau ruim 1100 schriftelijke, telefonische en monde linge informaties verstrekt, waarbij een opmerkelijke verschuiving ten gunste van kampeerhuisjes en pensions met ge bruik van keuken aan de dag was getre den. Ongetwijfeld zou het bezoek aan Holten beter zijn geweest, aldus 't ver slag, indien het de beschikking had ge had over een natuurbad. De heer Bouwhuis gaf een uitvoerig overzicht van de gevoerde reclame- en advertentie-campagne en was van oordeel, dat de inrichting van het informatie-bu reau in de serre van café Maats in een behoefte had voorzien. Hij bracht de fam. Maats dan ook dank voor haar belange loze medewerking. Ook de tijdelijke kracht, mej. Jansen Manenschijn, had zeer goed voldaan. De plaatselijke verenigingen leverden weer een belangrijk aandeel door mede werking aan het z.g. cultureel program ma, in de verstrooiing en het amusement der zomergasten, waarvoor hen in het verslag veel dank werd gebracht. Het aantal leden bedroeg 230, die met kleinere en grotere bijdragen het bestuur in staat stelden zijn taak te verrichten, hoewel de middelen naar verhouding van de behoefte nog al te zeer beperkt waren. De financiën. De uitkomsten over het afgelopen jaar leverden, volgens de opsomming van de penningmeester, de heer W. ten Berge, een klein nadelig saldo op, dat echter door een aanwezig saldo van voorgaande boek jaren nog gedekt kon worden, zodat nog f 165.48 overbleef voor het nieuwe boek jaar. Na het rapport van de heren A. Nek kers en J. G. van Lindenberg werd aan secretaris en penningmeester dank ge bracht voor hun keurige verslagen. Als nieuwe leden der kascommissie werden aangewezen de heren J. G. van Linden- berg en H. Prins. De begroting, aanwijzende een bedrag van f 2500 in ontvangst en uitgaaf, werd na beantwoording van enige vragen, vast gesteld. Door de heer van Lindenberg werd de idee geopperd de zaken van niet-leden niet in de nieuwe gids op te nemen, doch van de bestuurstafel werd deze suggestie sterk afgeraden, omdat het gaat om de plaats Holten als geheel. Het vernieuwde bestuur zal eerder po gingen doen om alle zakenmensen lid van de vereniging te doen zijn. De voorzitter en de heer Claassen we zen nog op de belangrijke reclame, die voor Holten uitgaat van het schildersuit- wisselingsplan van dokter Nagelhout. Bij de bestuursverkiezing, welke hier na volgde, werden vragen gesteld om trent de samenstelling van het bestuur en de daarin vertegenwoordigde belangen groepen. Besloten werd geen candidaten te stel len, maar de kwestie van de samenstel ling van het bestuur nader te bekijken. Hierna volgden voor iedere candidaat meestal twee vrije stemmingen met het reeds omschreven resultaat. Bij de bespreking van ideeën ter bevor- derng van het vreemdelingenverkeer wer den het bestuur verschillende suggesties aan de hand gedaan, welke men later zal uitwerken. Door de heer van Geenhuizen Jr. werd opgemerkt, dat meer ontspanning moet worden geboden, indien men ook jonge mensen in voldoende mate wil aantrekken. Rondvraag. Het had bij verschillende aanwezigen blijkbaar enige wrevel opgewekt, dat de nieuwe bestuursleden merkbaar candi daten van het bestuur zo vlot werden gekozen. Zij drongen dan ook nogmaals aan op het stellen van candidaten in het vervolg. Van de zijde van het bestuur werd er op gewezen, dat het tot nu toe geen ge woonte was om candidaten te stellen, maar dat men zich toch wel verantwoor delijk voelde voor het feit, welke opvol gers voor de aftredende leden zouden worden gekozen. Aan de rechten van de leden werd daarmede niet getornd, maar bovendien was bij een vorige verkiezing van de zijde der leden op gelijke wijze gehandeld. Door de heer Dolman werd er tenslotte op aangedrongen nog eens rond te gaan om wat hogere vrijwillige bijdragen bij de leden los te krijgen. Dankwoord tot de heer Goldstein c.s. Nadat op voorstel van de heer Stokkers, welk voorstel met applaus werd begroet, de aftredende voorzitter, de heer Gold stein, tot ere-lid der vereniging was be noemd, hield het oudste lid van het blij vende bestuur, de heer J. M. Metzger, een toespraak tot de scheidende bestuurs leden. Hij richtte zich in de eerste plaats tot de heer Goldstein en wees er op wat deze in de achter hem liggende 38 jaren voor het vreemdelingenverkeer en voor Holten is geweest. De naam Holten heeft in steeds groter en wijder kring een be kende klank gekregen. Gij hadt daarbij de steun van onze onvolprezen Holter- berg, maar die steun hebt u, aldus spr., dan ook zoveel mogelijk uitgebuit. Het kan u tot voldoening strekken, dat uw werk niet onbeloond is gebleven. Immers Hol ten met zijn Holterberg is een begrip ge worden, dank zij uw grote arbeid. Mijnheer Goldstein, aldus eindigde spr., het werk dat gij verricht hebt voor V.V.V., wordt op hoge prijs gesteld. Allen zijn u dan ook zeer erkentelijk voor de wijze, waarop u al die jaren de voorzittershamer hebt gehanteerd. Ook dokter Nagelhout bracht spreker dank voor zijn 21-jarige arbeid in het be lang van V.V.V. Hij noemde hem een grote steun voor het bestuur, die de de batten door zijn zelfverzekerde kalmte en groot gevoel voor humor in rustiger banen deed leiden. Hij dankte ook de secretaris, de heer M. Bouwhuis, voor de zevenjarige vervul ling van het secretariaat, welke met grote bekwaamheid geschiedde, ondanks het directeurschap van de Coöp. Aan- en Verkoop vereniging, dat de volle persoon eiste. De dingen, welke hem ten onrechte in de schoenen geschoven werden door zakenmensen, die meenden tekort te zijn gedaan, zullen aan dit bedanken wel niet vreemd zijn, aldus spr. Het heengaan wordt door het bestuur zeer betreurd. Tenslotte werd bekend gemaakt, dat op. Dinsdag 16 Februari des namiddags van vier tot half zes in hotel Holterman een receptie zal worden gehouden in ver band met het afscheid van de heer Gold stein, waarop particulieren en afgevaar digden van verenigingen gaarne worden tegemoet gezien. De heer Goldstein dankte tenslotte voor de tot hem gesproken woorden en bracht de levensloop van de V.V.V. in herinne ring. Hij was in het bijzonder erkentelijk voor de steun, welke hij steeds van zijn medebestuursleden had ondervonden. BUITENGEWOON GESLAAGD IJSFEEST. Internationaal gezelschap op „De Noordpool". Enorm groot was de belangstelling voor het gecostumeerde ijsfeest, dat Za terdagavond door het bestuur van de IJsclub was georganiseerd. Niet alleen wat de publieke belangstelling betrof, doch ook wat betreft het aantal deelne mers. Meer dan 30 groepen en personen namen aan het gecostumeerde ijsfeest deel. En welk een charmant gezelschap gleed over de baan. We zagen de grote Kindervriend (Joh. Derksen) met z'n zwarte knecht (George Dijkstra), een Hongaars echtpaar (Mej. D. Schuppert en de heer G. J. Aaftink)de Graaf de Monte Christo (Johan van Geenhuizen), de prinses van Madagascar (Mej. Beek huis). Verder waren er clowns, gelaarsde katten, sneeuwkoninginnen, de pinda man, boeren en boerinnen, de waarzeg ster, een indiaan, een Volendammertje, etc. etc. Het was jammer, dat verschil lende deelnemers ie weinig aandacht hadden geschonken aan het geheel. De slangenbezweerder zou zeker tot de prijs winnaars hebben behoord als hij z'n man chester plusfour beter had weggewerkt. De jury, die bestond uit Mevr. N. Sik- kesv. d. Wees en de heren G. Mensink en G. Weyl, had een moeilijke taak. De prijzen (25, 20, 15, 10 en 5 gulden) werden als volgt toegekend: 1. „Sneeuw mannen" (Els Godschalk en H. Stok kers) 2. „Graaf de Monte Christo" (Jo han van Geenhuizen Jr.)3. „Herder en herderin uit Ethiopië" (de heer en mevr. Beekhuis)4. „De 3 Fraternellies" (Paul Holterman, Joop van Geenhuizen en Gert Jansen)5. „De gelaarsde kat" (Mej. Gé Otter) Alle deelnemers ontvingen een rijks daalder voor de moeite, die zij zich had den getroost. Door de waarn. voorzitter van „De Noordpool", de heer J. Wiggers, werden de prijzen met een gepast woord uitge reikt, en werd tevens een hartelijk woord van dank gesproken tot de jury. MIJNHARDTJES: sterke JJL bestrijders van kou en griep. 13 DE HOJLTENSE KUNSTCLUB EN DE KUNST. De Holtense Kunstclub hield Donder dagavond haar jaarlijkse bijeenkomst en Amicitia bood weer dezelfde aanblik als voorgaande jaren; een keur van schilde rijen stond voor het podium als prijzen opgesteld voor de loterij, welke dokter Nagelhout via zijn Kunstclub organiseert, met nog boeken over de kunst en potte- bakkerswerk van mevr. Ans de Mik-de Boer, die weer met de draaischijf demon streerde. De burgemeester. Mr. Enklaar, opende de avond en wees er op, dat de vrenden van dokter Nagelhout altijd weer gaarne op deze avond naar Amicitia gaan, in de hoop dat het lot hun gunstig is. De wijze, waarop deze club geleid wordt spot met alle democratie, maar dokter Nagelhout is geen perfide leider, zoals in de bezet tingstijd, en men L hem dankbaar voor zijn dictatoriale besluiten en trots op het werk van de schildersuitwisseling, als het alles weer zo goed is verlopen. Dokter Nagelhout vertelde daarna de aanwezigen iets over zijn ondemocratische neigingen en van de faites en gestes van zijn club, waarbij hij dank bracht aan mevr. de Mik-de Boer voor haar mede werking aan deze avond en de heren Bouwhuis en Gervedink, die hem met vele anderen behulpzaam waren bij het orga niseren daarvan. De schilders hebben geen bazuinen, en hoewel er grote talenten onder hen schui len, die alle mogelijke leerscholen door lopen hebben, hun werk wordt niet ge zien; men spreekt er niet over en hun verbeelden van de schoonheid der schep ping komt niet onder het volk. Zijn idee is dan ook enkel geweest een band te scheppen tussen de schilders en de mensen en hen op reis te helpen naar het buitenland, waarbij in ruil voor hun logies en pension een schilderij wordt af gestaan. De heer Nagelhout vertelde verder van zijn werving van hotels in Frankrijk en België en van de pogingen, welke Dr. van Waard van de N.R.Y. nu ook zal doen in Engeland. Over 10 jaar hoopt hij ook 10 landen van Europa voor zijn plannen te hebben gewonnen. Voor het stichten van kunstclubs zal" het Ministerie van Onder wijs de kosten dekken. Hij hoopte deze bijeenkomsten te houden in Almelo, De venter en Hengelo, waarvoor hem van de zijde van de pers reeds grote belangeloze hulp is toegezegd. De heer W. ten Berge, houder van hotel Holterman, vertelde vervolgens van zijn ervaringen met de buitenlandse schilders, welke in zijn hotel vertoefden en toonde o.a. de schilderijen, door hen vervaardigd. Vooral de tentoonstelling van de Belgische schilders is een interessante periode ge weest. Nadat een twintigtal leden in de pauze bij de trekking van de loterij schilderijen en kunstvoorwerpen hadden verworven, sprak de Rotterdamse kunstschilder H. C. Mac Lean over zijn verblijf in 't schilder achtige Céret in de Pyreneën. De door hem aldaar vervaardigde werken hadden nu de plaats ingenomen van de reeds ge noemde doeken en aquarellen en vielen op door him frisse tinten en zonnige land schappen uit dit prachtige deel van Frank rijk. Het was een buitengewoon genot voor hem te logeren in het hotel Vidal, welker eigenaren een en al hoffelijkheid waren en hem met een ongekende scharme had den omgeven. Treffend was er de schoon heid der natuur en de subtiele rust, welke hier heerste. Nog tal van schetsen wach ten er op om op het doek gebracht te worden. Burgemeester Enklaar dankte ten slotte de heer Mac Lean en in het bijzonder dokter Nagelhout voor deze avond. R u w h u i d Ruwe handen Ruwe lippen Jaarvergadering van de afdeling der O.L.M. De afdeling Holten van de OLM heeft Dinsdagavond in hotel Vosman haar jaar vergadering gehouden onder voorzitter schap van de heer A. Pekkeriet. Deze sprak er zijn vreugde over uit, dat on danks de sneeuw en gladde wegen, de op komst nog zo goed was. Hij heette in het bijzonder welkom de heer J. H. Sprokkereef, tweede voorzitter van het hoofdbestuur en de assistent der RLVD, de heer Berkhof. 1953 gunstig jaar. De secretaris, de heer PI. Vosman, bracht vervolgens een uitvoerig jaarver slag uit, waarin hij deed uitkomen, dat 1953 over het algemeen een gunstig jaar is geweest voor de landbouw in deze stre ken. Hij wees echter op de noodzaak van intensieve bedrijfsvoering, waardoor kostprijsverlaging zal kunnen worden ver kregen. Kostprijsverlaging en kwaliteits verbetering zijn de factoren, waarmede steeds meer rekening moet worden ge houden, indien de boer zich een bestaans mogelijkheid wil verzekeren. Van Januari tot November 1953 heeft de agrarische export, volgens de heer Vosman, 2326 miilioen gulden bedragen, waarbij Nederland uit de bus kwam als de grootste eierexporteur van de wereld. Er werden n.l. 664.000.000 eieren uitge voerd met een waarde van f257.523.217,-. Van deze uitvoer ging 80,2 procent naar Duitsland. Spr. zag in de nabije toekomst goede mogelijkheden in de pluimvee houderij. De activiteit van de vereniging was in het afgelopen jaar weer groot. Er wer den o.m. 4 ledenvergaderingen, 2 praat avonden en nog een tweetal lezingen ge houden, maar bovendien kwam het be stuur bijna iedere maand bij elkaar. De secretaris bracht dank aan de pers voor het aandeel, dat zij heeft in hef uitdragen van het werk der afdeling naar buiten. Hij wees op het grote belang van or ganisatie en deelde mede, dat uit hoofde van de nieuwe ledenwerf-actie reeds 20 nieuwe leden zijn ingeschreven. De geldmiddelen. Ook de penningmeester, de heer E. Voordes, liet in zijn jaarverslag een op timistisch geluid horen. De inkomsten be droegen f 3280,45, de uitgaven f 3207,94, zodat men aan liet einde van het jaar nog de beschikking had over een batig saldo van f72,51. De kascommissie, bestaande uit de heren G. Hl Noteboom en W. Stevens, had alles in orde bevonden, zodat, na een dankwoord aan beide functionarissen, de laatste werd gedechargeerd. De nieuwe kascommussie zal bestaan uit de heren W. Stevens en J. Weijers. Districtscommissie herhozen. De aftredende leden van de Districts commissie van de Stichting van de Land bouw, de heren J. H. Sprokkereef, G. J. Piietberg, T. Noteboom en H. Vosman, werden met bijna algemene stemmen her kozen. De heer Sprokkereef deelde bij de rondvraag nog mede, dat de Minister van Financiën bereid is gevonden een aanvullende bijdrage te verlenen aan de oorlogsgetroffenen. T.z.t. ontvangen deze een formulier ter invulling en spr. ad viseerde hen, daarmede te gaan naar het adviesbureau, teneinde later de juiste uit kering te ontvangen. Lezing varkenshouderij. De voorzitter adviseerde de leden voor al de lezing bij te wonen, welke de rijles- veeteeltconsulent in Overijssel, Ir. J. Jepma, op 17 Februari a.s. zal houden in in hotel Holterman over de varkenshou derij. Ontspanning ter vergadering. Plet bestuur zocht naar nieuwe wegen ter stimulering van het vergadcringbezoek en had de heer H. Koopman uitgenodigd om met een plaatje en een praatje de leden en hun vrouwen, die ook waren uit genodigd, enige ontspanning te bezorgen. De heer Koopman gaf op zijn eigen vlotte en vaak humoristisch wijze een reisbeschrijving over zijn reis via Duits land naar Zwitserland, waarbij de ge kleurde beelden op het witte doek vaak een betoverende indruk op de toeschou wers maakten. Ook van onze omgeving en het dorp bracht hij beelden op het witte doek, waarbij hij interessante din gen wist te vertellen. De voorzitter bracht hem aan het slot van zijn voordracht dan ook hartelijk dank voor 't gebodene. OM HET S CHO OLKAMPIOENS CHAP. Medaille voor Chr. school en o.l. Dorpsschool. Twee en dertig kinderen, leerlingen van de vier lagere scholen in onze ge meente, hebben Zaterdagmiddag op de banen van de IJsclub „De Noordpool" in een buitengewoon interessante en spor tieve strijd gestreden om het school- kampiocnschap 1953-1954. Het waren tenslotte vier meisjes van de o.l. Dorps school en vier jongens van de Gliri school, die het kampioenschap voor hun school wisten te behalen. Naast de me dailles (die in totaal 5 keer of 3 keer achtereen gewonnen moeten worden) stel- Vrijdag 12 Febr., 7.30 uur: Vergadering Herv. Mannenvereniging in „irene". Zaterdag 13 Febr.: Uitvoering Hawair- band uit Neede in Amicitia. Maanaag 15 Feor., 7.30 uur: Ledenverga dering Fokverenigmg Roodbont in café „Het Bonte Paara" te Dijkernoek, Le zing van de heer H. W. Nieuwennuizen. Dinsdag 16 Febr., 7.30 uur: Ledenver gadering Controle ver. (V.V.M.j in het hoiel Vosman. Dinsctag 16 x eor., 4 tot 5.30 u.: Afscheids receptie van de heer A. J. Goiastein wegens zijn aftreden ais voorzitter van V.V.V. (Zie annonce.) Woensdag 17 Febr., 7.30 uur: Lezing Ir. Jepma, Rijksveeteeitconsuient, over de Varkenshouderij voor U.J-i.ivL, C.B.T.B. en Beanjisverenigingen in hotel Hol- terman. Woensdag 17 Febr., 7.30 uur: Heropvoering revue „Hop, paardje, hop", door O.C.H. in Amicitia. Woensdag 17 Febr.: Lezing van Ir. Hogen- doorn met nieuwste piuimveefum en emdies pluimveecursus van afd. B.O.O., in nader bekend te maken zaal. Donderdag 18 Febr.: Ouderavond O.L. Dorpsschool in Amicitia. Donderdag 18 Febr., 7.30 uur: Praatavond met vertoning van prachtige films op landbouwgebied in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Donderdag 18 Febr., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Vrijdag 19 Febr., 8 uur: Optreden Caba retgezelschap „Spelbrekers Show boot" in Amicitia. (,z<ie annonce.) Woensdag 24 Febr.: Verkeerscompetitie M. en A. club „De Holterberg". Woensdag 24 Febr., 8 uur: Jaarvergade ring van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Vrijdag 25 en Zaterdag 27 Febr.: Open bare uitvoering Gymnastiekvereniging „Bato" in Amicitia. Vrijdag 26 Febr., 7.30 uur: Jaarvergade ring School met de Bijbel in Rehoboth. Rede Dr. van Itterson, Ned. Herv. pred. te Den Haag over: De CJaristelijke school en ons kind". de het IJsclub-bes tuur voor de meisjes en jongens, die de snelste totaal-tijcf maakten, een geldprijs beschikbaar. Bui tengewoon spannend was het duel tussen de jongens van de Dorpsscholen. De kampioensmedaille was in het bezit van de school van meester Brouwer en deze knapen deden hun uiterste best om het kampioenschap te prolongeren, doch de knapen van meester Kroon gaven zich tot het uiterste en bleven tenslotte met 0,7 sec. de baas. De waarnemend voor zitter van „De Noordpool", de heer J. Wiggers, reikte met een gepast woord de medailles en de prijzen uit, waarbij hij de sportieve prestaties van de jongelui roemde. Een hartelijk woord van dank werd gesproken tot de hoofden van scho len en het personeel, die hun volle me dewerking gaven bij het organiseren van deze schoolkampioenschappen. Namens de hoofden van scholen sprak de heer Kroon een hartelijk woord tot het IJsclub-bestuur. Vermelden we nog, dat de deelnemen de kinderen door Jaap getracteerd wer den. Hier zijn de uitslagen: Meisjes: 1. en schoolkampioen 1953-1954: o.l. Dorpsschool, 2 min. 43 sec.; 2. School Espelo, 3 min. 4 sec.; 3. Chr. school, 3 min. 8.02 sec.; 4. school Dijerlioek, 3 min. 18,1 seo. Jongens: 1. en schoolkampioen 1953-1954: Chr. school, 2 min. 19,3 sec.: 2. O.L. Dorpsschool, 2 min. 20 sec.; 3. school Dijkerhoek, 2 mjn. 22,4 sec.; 4. school Espelo, 2 min. 37,1 sec. De geldprijzen (f2,50; f2,f 1,50 en f 1,werden als volgt gewonnen: Meisjes (2 ritten): 1. Aaltje Paalman, 38,8 sec.; 2. Dikie Brinkman, 40,6 sec.; 3. Herma Broekhuis, 40,9 sec.; 4. Dikie Scheperman, 41,1 sec. Jongens (2 ritten) 1. Jan Wansink, 32,5 sec.; 2. Albert Pekkeriet, 34,1 sec.; 3. Wim Huzen, 34.2 sec.; 4. Jan Meilink, 34,6 sec.; 5. Gerrit Bannink, 34,8 sec. SCHOOLKRING ESPELO. Boven een verslag van de schoolkring Espelo in ons vorige nummer schreven wij per abuis „Dijkerhoek". De lezers hebben natuurlijk begrepen dat dit Es pelo moest zijn. Wij bieden voor deze fout echter gaarne onze excuses aan. VOGELPEST. Onder de pluimveestapel van de heer L. J. Krikkink te Espelo werd vogel pest geconstateerd. Op advies van de Inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst te Zwolle werden alle kippen afge maakt en per N.T.F. naar de destructor te Bergum vervoerd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1