•f-iTijJ 1 Overheidssteun voor i II het Culturele Leven KOU, GRIEP. Dames! Vooral isn AGENDA Sanapirln N° 1 De geschiedenis van Petertje Knabbel als „autorenner" i' PLAATSELIJK NIEUWS N 5 Jaargang 6 ZATERDAG 6 FEBRUARI 1951.Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD 7--77 1 -u J 4. f 1 1C Uitgave van de stichting „Hoitens Nieuwsblad" Adv-vriis1—15 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 sa De abonnementsprijs van dn blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Boiten% Teief. Kstss-zsjf J i In de jongste vergadering van onze j vroedschap heeft de burgemeester de mededeling gedaan, dat het dagelijks be stuur der gemeente overweegt de ge meenteraad voorstellen te doen tot sub sidiëring van de culturele verenigingen, indien daaraan, na een terzake ingesteld onderzoek, behoefte zou blijken te be staan. Het is een verblijdende mededeling, welke hier gedaan werd, want op het platteland zijn de verenigingen, welke J zich beijveren voor de culturele verhef fing der bevolking, tot nu toe, in ver- gelijkging met de steden, wel zeer stief- moederlijk bedeeld. In de steden geeft de overheid belangrijke sommen uit voor subsidiëring van orkesten, toneelgezel schappen, bibliotheken, tentoonstellin gen enz. enz., terwijl op het platteland dergelijke verenigingen en instellingen dikwijls niet alleen geen enkele finan ciële bijdrage uit de gemeentekas ont- i vangen, maar bovendien voortdurend ,r' worstelen met de moeilijkheden, verbon den aan de betaling van de vermake lijkheidsbelasting. Een plan, zoals thans in zijn beginsta dium wordt ontwikkeld, is dus wel zeer aanlokkelijk, maar wij vrezen, dat het heel moeilijk zal worden om te bepalen, welke verenigingen voor een gemeente lijke bijdrage in aanmerking moeten ko men. Bij de discussies in de gemeenteraad is reeds aanstonds gebleken, hoe lastig het is van het begrip „cultuur" een juis- te omschrijving te geven. Hoe moeilijk zal het dus zijn om te zeggen, welke ver enigingen van culturele betekenis zijn. Kramers' Woordentolk geeft als defi nitie „geestelijke volks ontwikkeling, be schaving, veredeling van de geest". Het lijkt ons toe, dat men zich bij deze begripsomschrijving niet kan beperken tot toneel- en zangverenigingen en der gelijke, maar dat er in onze gemeente nog tal van verenigingen bestaan,, die hoewel ze dit niet als hoofddoel nastre ven belangrijke bijdragen leveren in het belang van de geestelijke volksont wikkeling. Wij noemen in dit verband de Vereni ging „Jong Holten", die naast de land- bouwtechnische ontwikkeling van haar leden ook streeft naar hun geestelijke ontwikkeling door het houden van lezin gen en het geven wan toneeluitvoeringen. Of de Bestuurdersbonden, welke naast de behartiging van de economische en maat. schappelijke belangen hunner leden te vens werkzaam zijn voor hun geestelijke verheffing door het bespreken van gees telijke problemen en het laten optreden van beroepstoneelgezelschappen enz. Wij wijzen in dit verband op de Kunstclub van dokter Nagelhout, welke weer op een ander terrein der cultuur werkzaam is en op de meisjes, en jongelingsvereni-. gingen, welke zich ook steeds met de be vordering van het geestelijk leven bezig- WEDSTRIJDEN VOOR DE SCHOOL- h JEUGD EN GECOSTUMEERD IJSFEEST. Op de banen van de ijsclub „De Noord pool" hebben Woensdagmiddag de beste schaatsenrijdsters en -rijders van Holten in een sportieve en veelal spannende strijd hun krachten gemeten, waarbij tenslotte als kampioene en kampioen 1953/1954 naar voren kwamen Mej. Ber tha Brinkman en de heer H. Berkhof. Er namen aan deze kampioenswed strijden 10 dames en 16 heren deel. I De dames moesten één rondje rijden en de heren twee. De uitslagen waren bij de dames1 en Kampioene van Holten: Mej. B. Brink- houden. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden op te sommen. Zou de gemeenteraad al deze vereni gingen bij hun zeer belangrijke arbeid met een bijdrage van enige betekenis wil len steunen, dan voorzien wij dat dit een flinke aderlating voor de gemeentekas zal betekenen. Wij vragen ons daarom af, en wij zou den deze vraag gaarne ter discussie wil len stellen, of het niet veel verstandiger zou zijn om, instede van al deze vereni gingen een uiteraard beperkte individu ele subsidie te verlenen, een fonds te vormen, waaruit zij zouden kunnen put ten, indien zij initiatieven van culturele betekenis zouden willen nemen, waaraan enige financiële risico verbonden is en die boven hun normale financiële draag kracht gaan. Dit fonds zou kunnen wor den beheerd door een Culturele Contact- Commissie (zoals die in andere plaatsen al reeds bestaan)waarvan de leden wor den gekozen uit de gezamenlijke vereni gingen. Deze commissie zou ook zelf eni ge malen per jaar toneel- en muziekge zelschappen e.d. kunnen laten optreden, welke voor alle gezindten aanvaardbaar zijn. Het is b.v. bekend, hoe de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" elk jaar een prachtig Kerstoratorium ver zorgt, maar daarbij telkens weer tobt met financiële moeilijkheden. Wanneer zij het te stichten fonds als garantiefonds achter zich zou hebben staan, zouden uit hoofde van de financiën, dergelijke uit voeringen in de toekomst niet achterwege behoeven te blijven, zonder dat men ove rigens onnodige risico's neemt. Dikwijls moet 't optreden van beroepsgezelschap pen e.d. achterwege blijven men denke hierbij b.v. aan het vreemdelingenver keer omdat men het uit financiële overwegingen niet aandurft. Als er een fonds is, dat een eventueel nadeel kan opvangen, wordt het voor de verenigin gen gemakkelijker om iets goeds te orga niseren. Hierbij waakt de Culturele Con tact-Commissie voor roekeloze plannen. Kan de uitvoering of voorstelling zich zelf bedruipen, dan komen de baten aan de verenigingen. In geval van een tekort springt het fonds onder toezicht van de commissie bij. Het fonds ware met eenjaarlijksé bijdrage uit de gemeente kas aan te vullen. De stichting van een dergelijk fonds zou dus geen verslapping van het parti culier initiatief betekenen, maar eerder een versteviging, omdat men ook eens iets van beter gehalte of van hoger orde zou kunnen organiseren. De Culturele Contact-Commissie zou tevens de taak kunnen krijgen coördi nerend op te treden t.a.v. hetgeen in onze gemeente op cultureel gebied te doen is. De organisatie zal niet zo eenvoudig zijn, maar wij hopen toch dat onze ge meentelijke overheid en de leiders der verenigingen zich eens over deze sug gestie. zouden willen beraden. man 39.2 sec. (f 10.zilv. med.) 2 Mej. Dinie Vosman 41.2 sec. (f 5. 3 Mej. Dien Schuppert 41.6 sec. (f 2.50). Heren: 1 en Kampioen van Holten: H. Berkhof 1 min. 15.2 sec. (f 10. zilv. med.)2 L. Hoekstra 1 min. 21.3 sec. (f 7.50)3 H. J. ten Velde Wzn. 1 min. 25 sec. (f 5.—)4- D. Aaftink I min. 30 sec. (f2.50). De kampioene en de kampioen werd na afloop van de wedstrijd door de wnd. voorzitter van „De Noordpool", de heer J. Wiggers, hartelijk gehuldigd. Het tal rijke publiek bracht een driewerf hoera uit op de nieuwe kampioenen. PLAATSELIJK PARLEMENT VERGADERT. De Gemeenteraad komt op Donderdag II Febrauri 1954-, des avonds 7.30 uur, ten gemeentehuize bijeen ter behande ling van de navolgende agenda: I. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Voorstel tot de bouw van 16 woning wetwoningen in het complex Bos kamp. 3. Voorstel tot vaststelling van het be drag per leerling ex artikel 55bis der lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1954. 4. Verzoek van het bestuur der bijzon dere school alhier om een voorschot op de vergoeding ex artikel 101 der lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1954. 5. Voorstel tot aankoop van gronden in het complex Boskamp. 6. Rondvraag. KNIESCHIJF GEBROKEN. Bij een val met haar rijwiel heeft Me vrouw Baronesse van der Borch van Ver- wolde, geb. Boellaard, een knieschijf ge broken. Zij is in het St. Geertruidenzie- kenhuis te Deventer opgenomen. DE HEER MENSINK KOCHT HOTEL „HOOG HOLTEN". Naar wij vernemen is het bekende hotel „Hoog Holten" in de Holterberg door de heer G. Grondsma te Leeuwarden onder hands verkocht aan de heer G. Mensink, die sinds 1937 directeur van „Hoog Hol ten" is geweest. zware hopfd- en borstverkoudheid, diep vastzittend slijm,snuift en wrijft U weg met LANGS DE ELF MEREN. Elf plaatsgenoten en een familielid van hen hebben Maandag in alle vroegte de stoute schoenen aangetrokken en zijn met de Samba van de O.A.D. en per auto naar Friesland getrokken om deel te ne men aan de Elfmerentocht. Het waren de heren G. J. Bouwhus, F. J. Sluiter, H. Stokkers, G. J. Bussink (Diepenheim), A. J. Snijders, J. Schippers, A. Meerman Wzn., Joh. E. ten Vej.de, Joh. ten Velde Hzn., Wim Beijers, H. Koopman Tzn. en A. Jansen. Het was- een hele onderneming, want deze tocht had een lengte van ruim 85 km. en de verwachtingen omtrent de kwaliteit van het ijs waren niet zo bijzonder hoog gespannen. Maar zoals het flinke Holtenaren be taamt hebben zij op twee uitzonderingen na de zware tocht volbracht, ondanks de inderdaad op vele plaatsen slechte toe stand van het ijs en de koude en harde tegenwind. Zij die de tocht geheel uit reden, ontvingen 'n herinneringsplaquette, die altijd een aardig aandenken blijft. VERGADERING BOUWVAKPATROONS In café M. Kalf sterman kwamen j.l. Maandagavond de leden van de Holtense Bouwvakpatroons in jaarvergadering bij een. Na een hartelijk woord van welkom door de voorzitter, de heer A. Rietman, las de secretaris, de heer C. Achterkamp, de notulen en werd het jaarverslag uitge bracht. De penningmeester, de heer G. J. v. d. Bos, maakte in zijn financieel ver slag over 1953 melding van een klein batig saldo. De commissie voor kascontrole, die bestond uit de heren W. Nijland en B. J. Paalman, had boeken en bescheiden in orde bevonden en de penningmeester werd decharge verleend voor zijn beheer. Als leden van de kascontrolecommissie '54 werden benoemd de heren B. J. Paalman en A. Scheperman. De aftredende bestuursleden H. G. Jan sen, J. Meerman en A. Rietman werden met algemene stemmen herkozen. Na ampele bespreking werd besloten 't uurloon te stellen op f 2.—. Na afhandeling van enkele zaken van ondergeschikt belang werd deze verga dering door de heer Rietman gesloten. EINDLES CURSUS „SPREKEN IN HET OPENBAAR". Veertien sprekers voerden het woord. In zaal Amicitia hebben Vrijdagavond der vorige week 14 heren, die gedurende enkele maanden de cursus „Spreken in het openbaar" hebben gevolgd gedemon streerd, wat zij op deze cursus, die ge geven werd door de heer C. v. d. Ruit, directeur van het Twents Instituut voor Welsprekendheid en Toegepaste^ Psycho logie hebben bereikt op het gebied van spreken in het openbaar. Het is bij het spreken in het openbaar niet anders als bij zo veel andere dingen, de één is sterker als de ander, doch over het algemeen waren de heren aardig van de tongriem gesneden en we mogen ge rust zeggen, dat de heer v. d. Ruit met deze grgoep Holtenaren een zeer ver dienstelijk resultaat heeft bereikt. De jury, die bestond uit de heren Dr J. P. Nagelhout, A. J. Goldstein en de docent, de heer v. d. Ruit, hield bij het beoordelen van de korte toespraken re kening met inzet, overtuiging, tempo, op bouw en slot. Hier volgen de namen van de cursis ten met achter hun naam het onderwerp, waarover door hen een korte toespraak van 3 a 5 minuten werd gehouden: H. Stokkers Tzn.: „Schaatssport"; H. RoZendom: „Reclame"; A. Jansen Johzn.: „De Krant"; J. Aaftink Jzn.: „De Stoel"; J. W. Stevens: „Melk"; Joh. Hartsuiker: „Verwerping"; H. Slijkhuis: „De gezondheid van de mens en hoe kan men de gezondheid van de medemens bevorderen"; J. Wissink: „Bontsoorten"; H. W. Goorman: „Dierenbescherming"; D. J. Aaftink Jzn.: „Spreken in het openbaar" H. Vosman (Borkeld)„De toekomst van de landbouw jongeren" H. Arfman: „Een wandeling door de na tuur" J. Meijer: „Is ruilverkaveling een natio nale zaak?" De heer W. ten Berge, die zelf geen geschikt onderwerp had kunnen vinden om een korte causerie over te houden, kreeg een onderwerp op uit de zaal. Een 3-tal aanwezigen noemde als onderwerp de zelfstandige naamwoorden: Lapje eierkist en deurknop. Het strekt de heer Ten Berge tot eer dat hij van deze huts pot toch nog een aanvaardbaar geheel heeft weten te maken. Na de pauze brachten de cursisten een amusant programma, waarbij de heer Ten Berge als conferencier optrad. Kleine schetsjes, voordrachten etc. wis selden elkaar in bonte verscheidenheid af. In het nummer „Trek aan de bel" werd een 4-tal belangstellenden uit de zaal getest op hun muzikale kennis, bij welke test Joop Wissink de piano be speelde. Jaap Kater won deze muzikale test, doch deelde de taart, die beschikbaar was gesteld, met zijn mede-finalist, de heer Mossink van de Kolweg. Namens de cursisten werd door de heer Meijer de heer en mevrouw Van de Ruit een kleine attentie aangeboden. Al met al een geslaagde avond. Hamea-Gelei voor Uw handen „TOT LEERINGHE ENDE VERMAECK" Op de avond van de 23e Februari j.l. spoedde de A.R.-jeugd uit dorp en buurt schappen zich naar het gebouw „Rcho- bollr' voor het bijwonen van de jaar vergadering van de plaatselijke afdeling van de A.R. Jongerenstudicciub. De voorzitter, de heer F. Scam, open de om pl.m. 8 uur de vergadering. Hij las een Schriftgedeelte en g.ng hierna voor in gebed. In zijn openingswoord heette hij alle aanwezigen hartelijk welkom en sprak de hoop uit, dat deze vergadering mocht lei den lot hernieuwde bezinning op de be ginselen en idealen, waarvan wij in ons politieke denken en handelen hebben uit te gaan. De secretaresse, Mej. D. Hasewinkel, bracht hierna het jaarverslag in dicht vorm en liet in een aantal verzen de lotgevallen van de club in het afgelopen jaar de revue passeren. Aan de orde was daarna het onderwerp „De betekenis der A.R. partij", welk on derwerp werd ingeleid door de heer H. Beldman. De hierop volgende bespreking con centreerde zich op de juiste bepaling van de grenzen tussen gezag en vrijheid. Unaniem was men van oordeel, dat de overheid de souvereiniieit in eigen kring het zelfbeschikkingsrecht der an dere samenlevingsverbanden, als kerk, vereniging en onderneming, heeft te eer biedigen. Dit neemt niet weg, dat het soms op de weg van de overheid kan liggen om o.m. door sociale wetgeving in te grij pen, wanneer in de maatschappelijke verhoudingen onrecht dreigt te ontstaan. Na de pauze waarin jjetracteerd werd on koffie met een koekje werd door een speciaal hiertoe benoemde com missie een programma gebracht, dat er zijn mocht. Het van de radio bekende spel „Wie doet dat uit de doeken" viel buitengewoon in de smaak. De totaalindruk van deze jaarverga dering was die van een waardige samen koppeling van ernst en luim. De heer P. v. d. Msulen die als af gevaardigde van de A.R. Kiesvereniging deze jaarvergadering bijwoonde sloot dit samenzijn met dankgebed. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN. Verloren voorwerpen: 1 onderdeel van bromfiets; 1 doublé armband; 1 wollen handschoen; 1 rechtse schaats; 1 alpino muts1 wollen dameshandschoen1 sjaal; 1 bruine jongensjas op de ijsbaan verwisseld1 paar kinderwanten1 brui ne kinderwant. Gevonden voorwerpen1 groene sjaal 1 wieldop; 1 deursleutel; 1 kinderhand schoen; 1 zwart-bont hondje; 2 munt biljetten; 1 grolse kinderwant; 1 bruine alpino muts; 1 rood-witte want; 1 linker wollen handschoen. Vrijdag 5 Febr.: Ds v. Arkel uit Ruurlo spreekt voor Jong Holten en B.D.V. in Amicitia over „Culturele plaats van de agrarische jongeren in onze samen leving". Zaterdag 6 Febr., 2 uur: Schaatswed strijden op de Noordpool om 't school- kampioenschap van Holten. (Zie adv.) Zaterdagavond 6 Febr., 7.30 uur: Groot gecostumeerd ijsfeest op de Noordpool. (Zie annonce.) Maandag 8 Febr.: Ledenvergadering van Afd. Holten van de A.B.V.A. Maandag 8 Febr., 7.30 uur: Ledenvergade ring Alg. Bond van Ambtenaren in ho tel Holterman. Hoofdbestuurder Brusse spreekt over de loonpolitiek. Uitreiking gouden en zilveren N.V.V.-speldjes. Maandag 8 Febr.: Samenkomst oud-cur sisten Cursus Welsprekendheid in hotel Holterman. Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Jaarvergade ring V.V.V. „Hoitens Belang" in café Maats. (Zie annonce.) Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Jaarvergade ring O.L.M.-afdeling in hotel Vosman. Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Ledenvergade ring Fokvereniging (V.V.M.) in Café J. A. Jansen. Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Ledenverga dering Fokvereniging (V.V.M.) in zaal Vosman. Woensdag 10 Febr., 7.30 uur: Vergade ring Fokvereniging „De Fries-Hol landse" in café M. Kalf sterman. Spr.: Ir. J. Wietsema, Veeteeltconsulent. Woensdag 10 Febr, 7.30 uur: Aanvang 2e cursus van het Twents Instituut voor Welsprekendheid en toegepaste Psy chologie in hotel Holterman. (Zie adv.) Woensdag 10 Febr., Donderdag 11 Febr. en Dinsdag 16 Febr., 's avonds 8 uur: Varieté-gezelschap Willy Vervoort in het Parkgebouw te Rijssen. (Zie adv.) Donderdag 11 Febr.: Ouderavond schóól Dijkerhoek. (28 Januari uitgesteld.) Donderdag 11 Febr., 7.30 uur: Bijeen komst Holtense Kunstclub in Amicitia. Donderdag 11 Febr., 7.30 uur: Raadsver gadering. (Zie agenda elders in dit no.) Vrijdag 12 Febr., 7.30 uur: Vergadering Herv. Mannenvereniging in „Irene". Zaterdag 13 Febr.: Uitvoering Hawaiï- band uit Neede in Amicitia. Dinsdag 16 Febr., 7.30 uur: Ledenver gadering Controlever. (V.V.M.) in het hotel Vosman. Woensdag 17 Febr., 7.30 uur: Lezing Ir. Jepma, Rijksveeteeltconsulent, over de Varkenshouderij voor O.L.M., C.B.T.B. en Bedrijfsverenigingen in hotel Hol terman. Donderdag 18 Febr.: Ouderavond O.L. Dorpsschool in Amicitia. Donderdagavond 18 Febr., 7.30 uur: Praat avond met vertoning van prachtige films op landbouwgebied in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. (Zie adv. in het volgend nummer.) Vrijdag 19 Febr., 8 uur: Optreden Caba retgezelschap „Spelbrekers Show boat" voor N.V.V. Bestuurdersbond in Amicitia. Woensdag 24 Febr.: Verkeerscompetitie M. en A. club „De Holterberg". Vrijdag 25 en Zaterdag 27 Febr.: Open bare uitvoering Gymnastiekvereniging „Bato" in Amicitia. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is raël en 7 uur Ds Knipscheer (Gelijke nis van de zaaier). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke arbeid on der de zeevarenden (koopvaardij). KERKDIENST IN „IRENE". In verband met de strenge koude wordt de kerkdienst van Zondag 19 uur in het gebouw „Irene" gehouden. MIDDAGDIENST HALF UUR LATER. Met ingang van Zondag 7 Februari zal de middagdienst in de Geref. kerk weer aanvangen om 3 uur. bij de bestrijding van kou, koorts, griep en pijn. Prijs per koker 90 en 50 ct 25. Eerst maakt hij nog een praatje met Pe tertje. Hij is toch het zoontje van Knabbel, de veld muis? „Mag jij zo alleen maar in het bos?" vraagt Huppel. Petertje knikt een beetje aarzelend van ja en laat er snel op volgen: „Toe, mijnheer Huppel, mag ik Uw gereedschap nu gebruiken?" Huppel krijgt schik in het kleine muisje. „Vooruit dan maar", zegt hij, „omdat jij een zoontje van Knabbel bent." „Tjonge", denkt Petertje, „wat heeft die meneer Huppel prachtige spullen." Blij pakt hij het gereedschap aan: zaag, hamer en boor. Nu lukt het hem vast wel een karretje te maken. Hij wil al hard wegrennen, maar meneer Huppel roept hem nog even terug en zegt: „Denk er om, als je klaar bent, mijn gereedschap terug brengen, hoor!" „Ja", roept Petertje, „en ik zal mijn karretje ook laten zien." Het actieve bestuur van de ijsclub „De Noordpool" is er ten volle van doordrongen, dat er niet iedere winter gelegenheid is om wedstrijden te organi seren en het neemt daarom de kansen, die er nu zijn, volledig waar. Zaterdagmiddag 6 Februari komen van de lagere scholen in onze gemeente de snelste meisjes en jongens in een korte baan-wedstrijd tegen elkaar uit in welke ontmoeting het bovenal zal gaan om het schoolkampioenschap. Van iedere school komen de 4 snelste meisjes en 4 snelste knapen aan de start om de eer van hun school hoog te hou den. Zo wel voor de meisjes als voor de jongens is door het bestuur van de Noordpool naast de andere prijsjes een medaille beschikbaar gesteld. Enkele ja ren geleden werd deze wedstrijd ook ge houden en het was toen Wim Beijers, die voor de o.l. Dorpsschool de kampioens titel in de wacht sleepte, zodat de jon gens van meester Brouwer de kampioens titel moeten verdedigen en de medaille, die toen werd gewonnen. Deze keer zul len ook de meisjes aan de kampioens wedstrijd meedoen. Dat de jongelui Za terdagmiddag hun uiterste best zullen doen staat vast. Zaterdagavond zal dan het gecostu- meerde ijsfeest worden gehouden, waar voor grote belangstelling bestaat. Wie of er allemaal komen op dit gecostumeerde ijsfeest? Wij weten het niet, maar bij geruchte hoorden we dat Koning Faroek (met Narriman?) aan dit grote feest luister bij zullen zetten. FELLE STRIJD OM KAMPIOENS TITELS. Mej. Brinkman en de heer Berkhof de snelsten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1