Plaatselijk Nieuws IJ dm es liars den lüiliil*; mmi GENEEST mrormj 31 Januari Verjaardag H«K.H» Prinses Beatrix GRIEP! AGENDA No. 4. Jaargang 6. ZATERDAG 30 JANUARI 1954. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. hwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jt88 - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 JAARVERGADERING „JONG HOLTEN". De Vereniging „Jong Holten", afdeling van de B.O.O., hield Vrijdagavond van de vorige week haar jaarvergadering in het café van de heer G. Vruggink onder leiding van haar voorzitter, de heer Joh. Lubbersen. Deze gaf een kort overzicht van de toestand van de landbouw in het afgelopen jaar en herdacht het aan de vereniging ontvallen bestuurslid wijlen de heer J. Arfman en het lid wijlen de heer G. D. Schooien. Sprekende over de culturele betekenis van het werk van „Jong Holland" wees hij er op, dat het bezoek van de Bonds- Iandsdag en de jaarlijkse O. en O.dag van grotere betekenis zijn dan men uit het bezoek zou kunnen afleiden. Hij spoorde de leden dan ook aan allen deel te nemen aan het ontwikkelings- en ont spanningswerk. In dit verband wees hij nog op de lezing van Ds van Arkel op Vrijdag 5 Febr. a.s. in Amicitia, die daar zal spreken over „De culturele plaats van de agrarische jongeren in onze sa menleving". Uitvoerig verslag secretaris. Uitvoerig heeft de secretaris, de heer A. Groteboer, in zijn jaarverslag 't werk belicht, dat in het afgelopen jaar door de vereniging verricht werd. Hij noemde daarbij de varkensmestwedstrijd, de kal- veropfokclubs, de bedrijfskeuring, de deelname aan de fokveedag, het tweetal excursies, dat werd gemaakt, de lezingen en filmavonden en betreurde het dat voor het Volkshogeschool-werk te weinig be langstelling bestaat. Het ledental liep terug van 161 op 133, maar het was een aantal oudere leden, welke toch niet meer aan het verenigingswerk deelnemen, dat heenging en waarvoor zij het wat min der jonge leden in de plaats kwamen. Er werden 7 ledenvergaderingen ge houden met een opkomst gemiddeld van 23.5 Dat noemde hij in zijn verslag te weinig en daarom wees de heer Grote boer er nog eens op, dat meelevende le den een ruggesteun zijn voor het be stuur, dat dikwijls al moeilijkheden ge noeg heeft om het werk gaande te hou den. Van het bezit der vereniging, bestaan de uit een zaaimachine, een schoffelma chine en een vatsproeier, werd de eerst genoemde het meest gebruikt. Financiële toestand. De vereniging heeft niet ongunstig ge boerd, zo bleek uit het verslag van de pennigmeester, de heer A. G. Volkerink. De inkomsten bedroegen f 1019.25 en de uitgaven f 727.97, zodat er een batig sal do was van f 291.28. De commissie, bestaande uit de heren A. J. Ribbink en J. Haverslag, had de administratie keurig in orde bevonden. Tot leden van de nieuwe controlecom missie werden gekozen de heren Joh. Boode en H. Jansen. Secretaris treedt af. Bij de bestuursverkiezing moesten nieuwe leden gekozen worden voor de secretaris, de heer A. Groteboer en de heer E. J. Keuterman, die zich beiden niet herkiesbaar stelden. In de eerste vacature werd gekozen de heer H. Koop man, in de tweede de heer H. Rietberg. Uitslag bedrijfskeuring. In deze vergadering werd de uitslag van de bedrijfskeuring bekend gemaakt, waarvoor als keurmeesters gefungeerd hebben de heren W. Klumpers en Vrug gink uit Markelo. Eerstgenoemde gaf eerst nog een korte toelichting op de keuring, waarbij hij er op wees, dat de rogge op tal van plaatsen kopergebrek Vei Jjvmde en de haver kalk. en kali gebrek. Het grasland leek in het voorjaar goed, maar maakte op vele plaatsen in de zomer een verwaarloosde indruk. Met een korte toespraak van de voor zitter, die eerst de keurmeesters harte lijk bedankt had voor de vervulling van hun moeilijke taak, werden vervolgens de vijf eerste prijzen uitgereikt. De le prijs met wisselbeker verwierf de heer J. H. Veneklaas Slots, met 33% pt., 2e prijs E. J. Keuterman 33.3 pt., 3e pr. B. G. Cats 33 p., 4e pr. H. Blankena 32.9 pt. en 5e pr. J. W, Haverslag 32.8 pt. Bij de rondvraag stelde het adviserend lid de heer M. Bouwhuis de vraag of de financiën der vereniging wel voldoende zijn voor de vervulling van de talrijke taken, welke de vereniging op zich neemt. Uit het antwoord van de voorzitter bleek wel, dat de kosten van de bedrijfs- keuringen nog al bezwaarlijk zijn. Hier over is men momenteel doende een on derzoek in te stellen. Hij betreurde het, dat de jongeren hieraan wel willen deel nemen, doch dat de ouderen dit nog wel eens tegenhouden. Aan het slot werd de secretaris, de heer A. Groteboer dank gebracht voor de zeer verdienstelijke vervulling van het secretariaat. WEER EEN KRENTENWEGGEN. De heer Oude Wolbers, de aannemer uit Borne, die hier de nieuwe Dorpsschool bouwt, werd bij de geboorte van zijn derde kind door zijn personeel verrast met een grote en kunstig opgemaakte krentenweggen. Deze werd gebakken door de bakkerij Hartsuiker alhier. LEZING Ds VAN ARKEL. Men schrijft ons: Vrijdag 5 Febr., 7.30 uur, spreekt Ds van Arkel, Ned. Herv. predikant uit Ruurlo, voor Jong Holten en B.D.V. in Amicitia over: „Culturele plaats van de agrarische jokeren in onze samenle ving". Velen kennen Ds van Arkel reeds. Hij hield een lezing op de O. en O.-dag te Rijssen in Febr. 1953, tevens op de Bondslanddag in Markelo in 1953. Wie deze lezingen gehoord heeft, weet dat dit een goede avond beloofd te worden en zal Ds van Arkel zeker 5 Febr. ook willen horen. Hebt u hem nog niet ge hoord, verzuim dan niet om 5 Febr. naar Amicitia te gaan, waar u hem als spre ker kunt horen! Ook niet-leden van harte welkom; een pracht gelegenheid kennis te maken met Jong Holten en B.D.V. Toegang vrij, leeftijd boven 16 jaar. Brengt Uw verloofde en vrienden en ken nissen mee. Het Bestuur Jong Holten en B.D.V. vragen AANRIJDING OP DE DEVENTERWEG. Woensdagavond te omstreeks 9.30 uur kwam onze plaatsgenoot, de heer G. H. Broekhuis op de Deventerweg met zijn personenauto in botsing met het dito voertuig van de heer M. J. van Enge len uit Hengelo. Deze en zijn bij hem inzittende vader werden aan het hoofd gewond en moes ten zich onder geneeskundige behande ling stellen. Omdat het hier blijkbaar een niet terstond oplosbare aanrijding betrof, werden beide auto's door de Rijksverkeerspolitie in beslag genomen. JAARVERGADERING LAND, RIJVER. „BERGRUITERS". De leden van de L.R. „De Bergrui- ters" kwamen Zaterdagavond in hotel Vosman in jaarvergadering bijeen onder voorzitterschap van de heer H. Beid- man, die in zijn openingswoord zijn vreugde uitsprak over de flinke belang stelling voor deze vergadering. De secretaris, de heer M. Bolink, las hierna de notulen en het jaarverslag. Uit het laatste bleek, dat het ledental per 1 Januari j.l. was gestegen tot 30, waarvan 21 werkende leden. Verder liet de heer Bolink in dit jaarverslag de vele schitterende successen de revue passe ren, die werden behaald in cross coun try's en op concoursen en het behalen van het provinciaal kampioenschap en de eervolle 6e plaats in de strijd om 't landskampio enschap Blijkens het finantieel verslag van de penningmeester, de heer J. W. Huls man, gingen de uitgaven over het afge lopen jaar de inkomsten te boven, door dat een aantal nieuwe uniformjassen werd aangekocht. De commissie voor de kascontrole, die bestond uit de heren J. Aaltink, W. Keizer en W. Veltkamp, bracht bij monde van eerstgenoemde 'n gunstig verslag uit; weshalve werd de penningmeester décharge verleend. Als leden van de kascontrolecommis sie 1954 werden benoemd de heren J. Aaltink, W. Keizer en J. Bosschers. Nieuwe bestuursleden. In verband met het bedanken van mej. N. Vosman en gewenst geachte uitbrei ding van het bestuur van 6 tot 7 leden, moesten in deze jaarvergadering twee nieuwe bestuursleden worden gekozen. Door het bestuur waren candidaat ge steld de heren H. Bronsvoort, J. Aaltink, W. Keizer en W. Veltkamp. Bij één en kele stemming bleken beide eerstge- noemden met meerderheid van stemmen te zijn gekozen. Beide namen hun be noeming aan onder dank voor het ge stelde vertrouwen. De voorzitter richt te zich in een hartelijk toespraakje tot mej. Vosman, die als bestuurslid veel en belangrijk werk voor de vereniging heeft gedaan. Als afgevaardigden naar de provin ciale jaarvergadering te Zwolle op 11 Februari werden benoemd de heren H. Beldman en G. Keizer. Werkplan 1954. Door de voorzitter-instructeur, de heer H. Beldman, werden hierna mededelin gen gedaan over de plannen, die er bij het bestuur bestaan. Er zullen o.a. te Holten en Den Ham weer ruiterdemon- straties worden gegeven, terwijl natuur lijk weer zal worden deelgenomen aan de wedstrijden om het provinciaal kam pioenschap. De voorzitter deed 'n drin gend beroep op de leden om de weke lijkse oefeningen te bezoeken, want op deze oefeningen wordt de grondslag ge legd voor succes. In verband met de demonstraties zul len verschillende attributen aangeschaft moeten worden, wil men steeds 'n nieuw programma kunnen brengen. Besloten werd om voorlopig f 100.per jaar uit te trekken voor de aankoop van ver schillende benodigdheden. Na afhandeling van enkele zaken van ondergeschikt belang werd deze prettige vergadering door de heer Beldman met een enkel woord gesloten. SCHAATSWEDSTRIJD SCHOOL MET DE BIJBEL. Woensdagmiddag hebben de leerlingen van de School met de Bijbel elkaar be- kampt op de gladde ijzers om uit te ma ken wie het snelste kon „schaatsenja- gen". Ondanks de felle kou hadden zich toch een 90-tal jongens en meisjes voor deelname opgegeven. Het personeel vond het raadzaam om de jongste leerlingen niet te laten deelnemen. Wellicht zal op een middag met minder wind hiervoor nog gelegenheid worden gegeven. Wij laten hier de uitslagen volgen: Klas 2: 1 Cobi Ekkelkamp, 2 Mienke Knipscheer. Klas 3, meisjes: 1 Dineke Klein Teese- link, 2 Mientje Pekkeriet, 3 Willy Ma neschijn, 4 Sylvia Sikkes. Klas 3, jongens: 1 Henk Sluiter, 2 Jan Markvoort, 3/4 Jan Westerik en Jan Meerman, 5 Rudi Franke. Klas 4, meisjes: 1 Toosje Stevens, 2 Rita Franke, 3 Alie Stokkers. Klas 4, jongens: 1 Freek Groteboer, 2 Marinus Jansen, 3 en 4 Henk Rietberg en Herman Nekkers, 5 Marinus Veld huis, 6 Diederik Bosschers, 7 Gerrit Schuppert. Klas 5, meisjes: 1 Willy Aaltink, 2 Gerrie Rietman, 3 Gerda Roelvink, 4/5 Dini Oolbekkink en Annemarie Westerik. Klas 5, jongens: 1 Klaas Veldhuis, 2 Henk Bolink, 3, 4 en 5: Anton Stukker, Johan Jansen en Frits Oosterkamp, 6 Henk Tempelman, 7 Henk Pekkeriet, 8 Egbert Beldman, 9 Seine Ekkelkamp, 10 Gerrit Jansen. Klas 6, meisjes: 1 Dini Rietberg, 2 Henny Beldman, 3 Dora Mensink, 4 Toosje Müller, 5 Janny Dijkink. Klas 6, jongens: 1, 2 en 3: Jan W. Hulsman, Henk Rietberg en Albert El- bersen, 4 Jan Paalman, 5 en 6 Jan Aan stoot en Jannes Eiber sen, 7 Eppie Riet berg, 8 Arie Westerik, 9 Henk van Lin- denberg, 10 Joh. Bosschers, 11 Jan Smit, 12 Gerrit Withaar. Klas 7/8, meisjes: 1 Jannie Meijerman, 2 Mineke Brinkman, 3 Marietje Aaltink, 4 Dini Schuppert, 5 Dini Vukkink, 6 Dini Hulsman, 7 Jennekeii Kruimelaar, 8 Dini Aanstoot, 9 Hanneke Beldman. Klas 7/8, jongens: 1 Jan Meilink, 2 Johan Nijland, 3 Henk Rietman, 4 Jan Maneschijn, 5 Willem Baltus, 6 Henk Ke- velam, 7 Albert Pekkeriet, 8 Jan Ool bekkink. 9 Freek F/ein Teeselink, 10 en 11 Gerrit van Avezaath en Wim Rietberg. Snelste meisje: Jannie Meijerman. Snelste jongen: Jan Meilink. LEZING OVER GENEZING VAN GEESTESZIEKEN. Vrijdagavond van de vorige week hield Zr Meijboom uit Den Haag voor de leden van de afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en de Boerendoch tersvereniging in hotel Holterman een lezing met lichtbeelden over „Psychiatri sche Inrichtingen". Aan de hand van de door haar ver toonde beelden vertelde deze 83-jarige propagandiste voor de geestelijke volks gezondheid de talrijk opgekomen dames zeer belangrijke dingen over de tegen woordige methoden van behandeling en genezing van geesteszieken. Zij legde daarbij vooral de nadruk op de nieuwe mehode der actieve therapie met name bestaande uit passende arbeid, beweging (zoals sport en gymnastiek), ontspanning en vrije tijdsbesteding, waardoor verkregen wordt een systema tische en doelbewuste beïnvloeding van de gehele persoonlijkheid. De aanwezigen kregen beelden te zien van de modelboer derijen, de bijzonder vrolijke en zonni ge gebouwen der psychiatrische inrich tingen, de opleiding van het verplegend personeel en de gezellige maaltijden in een prettige omgeving, welke van enor me betekenis zijn voor de geesteszieken. Zij spoorde vooral aan om dergelijke men. sen geregeld te bezoeken, ook al heeft men de gedachte, dat het bezoek geen indruk maakt. Het is voor de zieke van meer betekenis, dan men soms kan con stateren. De presidente van de B.D.V., mej. J. H. Wolters bracht haar dank voor haar leerzame causerie. Onder leiding van mevrouw Maats- Kevelam vergaderden de plattelands vrouwen nog over een voorstel van het bestuur om dit met twee leden uit te breiden, dat met algemene stemmen werd aanvaard. In een volgende verga dering zullen zij gekozen worden. Op verzoek van Ds J. H. Israël stelde zich een .tiental beschikbaar als collec- tante voor het Ned. Bijbelgenootschap. SUCCES BIJ HET GRIMEREN. Onze plaatsgenoot, de heer Joh. van Geenhuizen heeft vorige week Dinsdag deelgenomen aan de wedstrijd in het gri meren, dóór de Algemene Bond van To neelkappers en Grimeurs afd. Overijssel uitgeschreven in hotel Verboom te Al melo. Hij behaalde daarbij de 5e prijs met zijn schepping Raspoetin (uit de Russiche Czarengeschiedenis), waarbij onze plaatsgenoot de heer Joh. Ooster kamp als model optrad. Dit is vooral een aardig resultaat als men nagaat, dat hij het tegen beroepsvakgenoten moest opnemen. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen ONZE KROONPRINSES WORDT ZONDAG ZESTIEN JAAR. ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN. ELFMEREN-TOCHT. Door het bestuur van de IJsclub „De Noordpool" wordt bij voldoende animo Maandag 1 Febr. a,s. een tocht georgani seerd naar Sneek, waar de start zal plaats hebben van de Elfmeren-tocht, na de Elfstedentocht de meest populaire schaatstocht in Friesland. Van Sneek uit zal de toertocht over een traject van 85 km. lengte worden gehouden. De route, van de toertocht is voor lopig vastgesteld vanaf Sneek via IJlst, Hegermeer, Slotermeer, Tjeukemeer, Sneekermeer, Brekken, Woud, Sneek. Het komt bij deze toertocht niet aan op snelheid, doch het spreekt vanzelf dat men de. schaatssport behoorlijk onder de knie moet hebben. De Elfmeren-tocht werd voor de laat ste maal gehouden op 23 December 1946. Er waren toen meer dan 7000 deelne mers, doch wanneer de weersomstandig heden meewerken, zullen dit jaar be langrijk meer rijders starten. Deze ge weldige, zwierende massa te zien is alleen de reis naar Sneek reeds waard. We ra den de dames en heren, die willen deel nemen aan deze tocht, aan om een doosje met vaseline mee te nemen voor het in vetten van de niet beschermde gedeelten van het gezicht. Het bestuur van de IJsclub „De Noord pool" geeft een belangrijke reductie op de reiskosten. Men kan zich voor deelname opgeven op de ijsbaan en bij G. Bouwhuis, tel. 270, H. Soer, tel. 224, J. Wiggers, tel. 356. Nadere mededelingen omtrent tijdstip van vertrek enz. zullen op de ijsbaan en op enkele plaatsen in het dorp worden Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 ct. ALS DIRIGENT BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer Henny Fransen, is uit vele sollicitanten be noemd tot dirigent van de Arbeiders- Muziekvereniging „Ontwaakt" te Hat- tem. Onze hartelijke gelukwensen. IJSWEDSTRIJDEN OX. DORPSSCHOOL. Dinsdagmiddag streden op de Noord pool de leerlingen van de O.L. Dorps school, in 9 groepen ingedeeld, tegen elkaar op de korte baan. Voor elke groep waren geldprijsjes beschikbaar gesteld door de Oudercommissie van f 1.50, f 1. en f 0.50. De wedstrijden werden geleid door het personeel der school. De uit slag was als volgt: Jongens19451 J. A. Stegeman, 2 G. Soer, 3 J. Brouwer; 1944: 1 H. Cats, 2 H. Kevelham, 3 H. Krieger; 1943: 1 W. van Geenhuizen, 2 J. Bosschers, 3 H. ten Dam; 1952: 1 E. Vincent, 2 W. Brinks, 3 H. Beltman; 1941: 1. H. Derksen, 2 H. Klein Velderman, 3 E. Maats; 1940: I. B. J. Veneman, 2 S. Klein Teeselink, 3 J. Wansink. Meisjes: 1945, 1944, 1943: 1. L. Sin- nema, 2 H. Broekhuis, 3 M. ten Velde; 1942: 1 J. Brinkman, 2 J. Temmink, 3 A. Meerman; 1941, 1940: 1 A. Paalman, 2 E. Voordes, 3 D. Brinkman. Door te weinig deelname bij de meis jes moesten er een paar leeftijden ge combineerd worden. De kinderen der tweede klassen stre den een onder-onsje op een hoekje van de Noordpool. Uitslag: 1 Hannie Ool bekkink, 2 Hanneke Oplaat, 3 Henkie Kromdijk, 4 Wimpie Derksen. Voor niet-Holtenaren was het opval lend dat er practisch geen ouders belang stellend kwamen kijken naar de presta ties hunner kinderen. Vrijdag 29 Jan.: Feestelijke slotavond cursus spreken in het openbaar, in Amicitia, om 7.30 uur. Vrijdag 29 Jan. 7.30 uur: Vergadering Herv. Mannenvereniging in gebouw „Irene". Zaterdag 30 Jan., 1 uur: Grote Hard rijderij op de Noordpool. (Zie adv.) Zaterdag 30 Jan. 7.30 uur: Dansen in hotel G. Müller. (Zie adv.) Zaterdag 30 Jan. 7.30 uur: Filmavond over de Zuiderzeewerken, in de school te Espelo. Zaterdag 30 Jan.: Sluiting termijn op gave voor V.V.V.-gids. Zaterdag 30 Jan.: Laatste dag ophalen vrijkaarten donateurs voor jubileum uitvoering van „De Bergruiters". Maandagavond 1 Febr., Gebouw „Irene": Grote Jubileumfeestavond van de L.R. „De Bergruiters". Opgevoerd zal wor den de daverende revue „Hop, paardje, hop", door Ontspanningsclub O.C.H. Dinsdag 2 en Dinsdag 16 Febr.: Zitdag Dr. Tromp Visser ten kantore Algem. Ziekenfonds (vooruit bespreken). Woensdag 3 Febr., 7.30 uur: Ontwikke lingsbijeenkomst afd. Holten Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, in zaal K. t. Horst. Spreker: H. Timmer, distr.best., over de Loonpolitiek. Woensdag 3 Febr., 2 uur: Grote Hard rijderij voor dames en heren op de Noordpool. (Zie adv.) Woensdag 3 Febr., 7.30 uur: Gecostu- meerd IJsfeest op de Noordpool. (Zie advertentie.) Donderdag 4 Febr., 23 uur: Zitting Kraamcentrum Z.W. Overijssel te De venter in kantoor Alg. Ziekenfonds. Donderdag 4 Febr., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 4 Febr. vm. 10.30 uur: Aan besteding van het bouwen van boer derij en schuur voor rekening van T. Boode, in hotel Holterman. Vrijdag 5 Febr.: Ds v. Arkel uit Ruurlo spreekt voor Jong Holten en B.D.V. in Amicitia over „Culturele plaats van de agrarische jongeren in onze samen- leving". (Zie annonce.) Maandag 8 Febr.: Ledenvergadering van Afd. Holten van de A.B.V.A. Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Jaarvergade ring V.V.V. „Holtens Belang" in café Maats. Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Ledenverga dering Fokvereniging (V.V.M.) in zaal Vosman. Woensdag 10 Febr., 7.30 uur: Vergade ring Fokvereniging „De Fries-Hol landse" in café M. Kalf sterman. Spr.: Ir. J. Wietsema, Veeteeltconsulent. Donderdag 11 Febr.: Ouderavond school Dijkerhoek. (28 Januari uitgesteld.) Donderdag 11 Febr., 7.30 uur: Bijeen komst Holtense Kunstclub in Amicitia. Zaterdag 13 Febr.: Uitvoering Hawaiï- band uit Neede in Amicitia. Dinsdag 16 Febr., 7.30 uur: Ledenver gadering Controlever. (V.V.M.) in het hotel Vosman. Donderdag 18 Febr.: Ouderavond O.L. Dorpsschool in Amicitia. Vrijdag 19 Febr., 8 uur: Optreden Caba retgezelschap „Spelbrekers Show boat" voor N.V.V. Bestuurdersbond in Amicitia. Woensdag 24 Febr.: Verkeerscompetitie M. en A. club „De Holterberg". Vrijdag 25 en Zaterdag 27 Febr.: Open bare uitvoering Gymnastiekvereniging „Bato" in Amicitia. PREDIKBEURTEN. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. (In beide diensten is de derde collecte bestemd voor „Rehoboth"). Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur (Bed. H. Doop) Ds. Knipscheer en 7 uur Ds Israël (in beide diensten collecte voor de Inwendige Zending). Dijkerhoek 10 uur Ds Israël (collecte voor Inwendige Zending). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johan Jan, zv Hendrik Jan Arfman en Maria Janna Sluiter, Holter- broek 47. Hendrik Willem, zv Willem ten Velde en Tonia Frederika Wilmerink, Oranjestraat 2. Derk Jan, zv Mannes Tromop en Harmina Schuppert, Kerk straat 1. Gehuwd: Pieter van der Linden, 26 j., Wageningen, en Alie Gerritdina Bouw huis, 27 j., Holten. Jan Bijkerk, 27 j„ Bussum, en Derk je Jantina Gezina As- sink, 24 j., Holten. BEVOLKING. IngekomenF. C. A. Rijpstra van Fra- neker naar Oranjestraat 21. Vertrokken: J. Groteboer en gezin van Lichtenberg 14 naar Rijssen. F. Por tier en gezin van Holterberg 26 naar Enschede. A. G. Bouwhuis (e.v. P. v. d. Linden) van Pastoriestraat 4 naar Wageningen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat no. 55, Holten, telef. 352. Gevonden: 1 zwarte wollen hand schoen; 1 wieldop auto; 1 muntbiljet; 1 glacé handschoen; 1 kinderwant. Verloren: 1 onderdeel bromfiets merk „Boy"; 1 doublé armband; 1 witte wol len handschen; 1 alpinomuts dr. blauw.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1