Plaatselijk Nieuws All eeei ec lit Vea® koudheid AGENDA De geschiedenis van Petertje Knabbel als „autorenner No. 3. Jaargang I ZATERDAG 23 JANUARI 1954. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 5-483 - 28 k Adv.-prijs1—15 m.m. (a contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 JAARVERGADERING CRTB De leden van de afdeling Holten van de Chr. Boeren- en Tuindersbond kwa men Woensdagavond van de vo ige week in het gebouw „Rehoboth" in jaarverga dering bijeen, onder voorz'tt er schap van de heer H. Landeweerd, die deze bijeen komst opende met gebed na het lezen van Psalm 147. Hierna sprak de heer Landeweerd een openingswoord naar aanleiding van de gelezen Psalm en waarbij hij wees op de rijke zegeningen Gods in het voorbijge gane jaar. De secretaris, de heer J. W. Rietberg, las hierna de notulen van de vorige ver jaarvergadering en hij bracht tevens het jaarverslag uit. Het ledental bedroeg op 31 December 1953 83. Blijkens het financieel verslag van de penningmeester, de heer A. Bronsvoort, was er over 1953 een voordelig saldo van f220,11. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren H. J. Aanstoot en D. J. Bronsvoort, had boeken en bescheiden in orde bevonden, weshalve werd de pen ningmeester decharge verleend voor zijn gevoerd beheer. Tot leden van de kascontrolecommissie 1954 werden benoemd de heren M. Nij- land en G. W. Hulsman. In plaats van de heer J. W. Rietberg die zich niet herkiesbaar stelde werd gekozen de heer J. A. Kolkman Jr., die deze benoeming aanvaardde. Als le den van de plaatselijke Commissie voor de Landbouw werden herkozen de heren M. Teeselink, TI. Landeweerd G.H.zn. en G. Stam. Door de voorzitter van de plaatselijke commissie, de lieer TI. Landeweerd, werd een korte samenvatting gegeven betref fende de werkzaamheden, die in het af gelopen jaar werden verricht. Een redelijk bestaan. Na de pauze waarin koffie werd geschonken werd door de heer W. Rietberg, ass. Rijks Landbouw Voorlich tingsdienst, een inleiding gehouden over het onderwerp: „Waarborgt het rege ringsbeleid een redelijk bestaan voor boer en tuinder Spreker stond bij de behandeling van dit onderwerp uitvoerig stil bij de PBO, Landbouwschap, Landbouw Economisch Instituut e.d. Verschillende vragen werden naar aan- leiding van dit onderwerp gesteld, die door spr. tot tevredenheid werden be antwoord. Bij de rondvraag kwamen verschillen de vragen uit de praktijk ter tafel, die door de heer Rietberg werden beant woord. Nadat de voorzitter een hartelijk woord van dank had gesproken tot de heer W. Rietberg voor zijn gehouden lezing en te vens de heer J. W. Rietberg dank was gebracht voor de vele werkzaamheden, die hij als bestuurslid steeds heeft ver richt, werd deze goed bezochte jaarver gadering door de heer J. W. Rietberg met dankgebed gesloten; FEESTAVOND VAN DE LEDEN VAN HET N.V.V. Zaterdagavond 16 Januari j.l. had in het café van de heer J. Maats de jaar lijkse feestavond plaats van de Bestuur- dersbond voor de leden van het NVV met hun vrouwen en verloofden. Aan deze avond werkte mee de sinds kort opgerichte .arbeiderstoneelvereniging „V.O.P." met haar eerste stuk „Wilde Rozen" van J. van Eekelen. Toen de plaatsvervangend voorzitter, de heer II. Kolkman, wegens ziekte van de eerste voorzitter, de heer W. Beijers, deze avond inleidde, was de zaal geheel bezet. In zijn openingswoord heette hij de aanwezigen welkom en sprak er zijn vol doening over uit, dat de leden in zo'n groten getale gehoor hadden gegeven aan de oproep van de Bestuurdersbond voor deze gezamenlijke intieme feestavond. Hij spoorde de aanwezigen aan moeite te doen om ook de niet-leden van het nut van de aansluiting bij een vakorgani satie te overtuigen om alzo het NVV nog groter en sterker te maken. Hoewel het NVV met zijn ruim 450.000 leden de grootste vakvereniging is in ons land, staan er nog altijd arbeiders buiten onze vakorganisatie, die blijkbaar nog niet kunnen begrijpen, dat, hoe meer le den het NVV telt, hoe meer het voor de arbeiders kan doen. Dit kost wekelijks een geldelijk offer, maar allen zullen moeten toegeven dat door de vakvereni gingen de laatste jaren de lonen en ar beidsvoorwaarden heel wat zijn verbe terd in vergelijking met vroeger. Dat dit zo is, hebben wij in de eerste plaats te danken aan die arbeiders, die trouw ach ter hun organisatie stonden. De inhoud van het toneelstuk draait in hoofdzaak om twee kinderen, beiden ouderloos. De ouders van Loes (Mcj. Achterkamp) zijn beiden gestorven, ter wijl Dolf (S .de Vries) zijn ouders niet heeft gekend en in zekere mate een von deling is. Dit zijn dan de „wilde rozen" in de familie. De rijke fabrikant Van Wiltvoorden (H. Kromdijk) en zijn vrouw (Mevr. Hendriksen) zijn oom en tante van hun nichtje. Loes, dat bij hen logeert terwijl Dolf als klein kind bij hen ge komen, als hun zoon wordt beschouwd. Verder heeft Van Wiltvoorden nog een dochter Ina (Mej. Schoppers), een le venslustig jong meisje, dat op het eer ste gezicht verliefd wordt op Bob (IJ. Kettel-arij), die zijn vriend Dolf onver wacht komt bezoeken. Deze Bob, in dienst bij de Marine, komt direct onder de bekoring van het mooie meisje Ina. Dan is er nog een zoon Coon (J. Kater), die de praktijk van dokter uitoefent en als jong medicus getroffen- wordt door de vele jonge levens, die vernietigd wor den door een tuchteloos leven van liefde en drank. Wanneer het aardige dienst meisje Neeltje (Mej. Veneklaas) dan ook een oud-studievriend Bram Holt- huizen (W. Lammers) voorstelt, ook een slachtoffer der tuchteloosheid', is de ont moeting met Coen allesbehalve vriende lijk. De verhouding wordt voor Locs zeer moeilijk, wanneer blijkt, dat zij vroeger met deze Bram al omgang heeft gehad en hem om zijn gedrag is ont vlucht, terwijl thans in de omgang met Dolf een stille liefde tussen beiden is ontstaan en door de komst van Bram wordt het oude verleden weer opgehaald. Gelukkig wordt vóór het einde alles opgehelderd en vinden deze beide „wilde rozen" elkaar voor het verdere leven. In drie bedrijven werd dit familieleven geschetst. Het zou ons te ver voeren hier over nog meer te zeggen. Wij willen echter, zonder de anderen, die ook allen een goede vertolking hebben gegeven, het spel van Loes en Dolf noe men. Deze spelers hebben hun moeilijke rol uitstekend naar voren gebracht. Toen de heer Kolkman aan het einde van het stuk aan Mej. Achterkamp tul pen en aan de regisseur, de heer Hen-" driks, een doosje cigareiten aanbood, als dank aan alle spelers en speelsters voor de goede uilvoering van dit eerste stuk, werd dit onderstreept door een daverend applaus van de aanwezigen in de zaal. Het verdient nog vermelding, dat de toneelaankleding en de verlichting keurig was verzorgd en dat de grimage bij kapper Drent in goede handen was. Bij de toneelver. VOP zijn nieuwe le den'hartelijk welkom en zij kunnen zich opgeven bij de leden of bij de regisseur, de heer W. Tiendriksen, Ti. J. Wansink- straat 35. Hierna werd nog een tijdje gezellig gedanst onder leiding van de heer P. Riigenbrink, waarna de plaatsvervangend voorzitter deze goed geslaagde avond sloot met een woord van dank aan de muzikanten, de heer Aaftink voor de op luistering hieraan cn de heer Riigen - brink voor de danslelding. SCIIOOLKRING ESPELO. In één der vorige nummers van Hol tens Nieuwsblad werd meld'ng gemaakt van de oprichting van een commissie ter behartiging van de culturele en maat schappelijke belangen. Donderdag 14 Jan. kwam deze commissie voor het eerst in vergadering bijeen. De bestuursfuncties werden als volgt verdeeld: voorzitter: W. Wegstapel; secretaris: J. W. Nijland; penningmeester: G. J. Rensen; adviseren de leden: Joh. Lubbersen en II. J. Hid- dink. Algemene richtlijnen voor de toekomst werden besproken. Voor wat het cultu rele betreft, zal Zaterdag 30 Januari gestart worden met de vertoning van een film over de Zuiderzeewerken. Op deze avond zullen verdere plannen worden voorgelegd aan de vergadering. WAAR DE BOER BELANG IN STELT. Prachtige en leerzame filmver toning. De vele landbouwers en veehouders, die Dinsdagavond, ondanks de minder gun stige weersomstandigheden, naar feest zaal „Vosman" waren gekomen om ge tuige te zijn van de gratis filmvertoning door de N.V. Koudijs Veevoederfabrie ken te Rotterdam en 's-Hertogenbosch, zullen er zeker geen spijt van hebben, dat ze aan de uitnodiging van de Koudijs ver tegenwoordiger, de fa. J. G. van Linden- berg, gehoor hebben gegeven. De lieer Van Lindenberg opende deze filmavond met een hartelijk woord van welkom, waarin hij zijn vreugde uitsprak over de flinke belangstelling, waaruit blijkt, dat men vertrouwen stelt in de N.V. Koudijs, ook wat betreft het pro gramma, dat op deze filmavond wordt geboden. In het bijzonder richtte de heer Van Lindenberg zich tot de heer A. Henning, technisch adviseur bij de N.V. Koudijs, die bij de films, die werden vertoond, een duidelijke toelichting gaf. De heer Henning draaide hierna een aantal prachtige films deels kleuren films over de rundfokkerij, pluimvee houderij, varkens (fokken, voeding en verzorging). Een bijzonder fraaie kleu renfilm over de paardenfokkerij, rui ter- wedstrijden en cross-country, viel bui tengewoon in de smaak. Na de pauze, waai-in getracteerd werd op een rokertje en een consumptie, werd een film vertoond over de Koudijs Be drijven in Rotterdam en 's-Hcrtogen- bosch. Al met al een zeer geslaagd^ avond, die door de heer Henning om on- ongeveer '11 uur met een woord van dank voor de betoonde belangstelling werd gesloten. „WIE IS OOM TOM?" Het bekende beroepstoneelgezelschap „De Phoenix" uit Den Haag zal Don derdag 28 Januari in het Parkgebouw te Rijssen optreden. Men zal het succes volle blijspel „Wie is Oom Tom?" voor het voetlicht brengen; een blijspel in 3 bedrijven van Dan Sutherland, geregis seerd door Cruys Voorbergh. Overal waar het gezelschap heeft gespeeld, is men vol lof over het sublieme spel, het stuk wordt op verantwoorde wijze ge speeld en het is een aaneenschakeling van gezonde humor, Medespelenden zijn Roosje Kohier, Jesje van Marie, Louise Ruys, Willy Zuidema, A. Smit, Ton van Otterloo, Jan Korevaar en Joop van der Donk. Het optreden van „De Phoenix" kan in Rijssen met belangstelling tegemoet worden gezien. zijn Mijnhardt's Poeders a!s de naam Mijnhardt er op voorkomt. van neus, keel of borst, anuift en wrijft U weg met PROPAGANDA-AVOND VOOR DE METAALBEWERKERS. De afdeling Rijssen en de onderafde ling Holten van de Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond hielden Donderdagavond in de zaal van de heer K. ter Horst ,een goed bezochte film- cn propaganda-avond, welke geleid werd door de heer A. van Geenen te Rijssen. De onderafdeling Holten telt momen teel 13 leden, zo verklaarde do voorzit ter in zijn openingswoord, maar dat aan tal kan nog belangrijk stijgen, vooral ook wanneer men het oog laat vallen op de de electriciëns, waarvan er nog te weinig in de ANMB alhier georganiseerd zijn. Hij heette in het bijzonder welkom de heer Beerda, dislrictsbestuurder te Hen gelo, welke na de filmvertoning voor de pauze een toespraak hield. Eerst kreeg men een film over sier- smeedkunst te zien in de ouderwetse en moderne vakbewerking, een ijzergieterij en andere beelden uit het leven van de vakgenoten. De heer Beerda wees er op, dat men in deze omgeving soms nog moet vechten om een snipperdag en dat er nog lonen worden ui gekeerd, welke 10 cent per uur liggen beneden die, bedongen in de collectieve arbeidsovereenkomsten. De be drijfsbond is er niet alleen voor de werk nemers, zij is ook voortdurend doende de werkgevers voor te lichten in alle mo gelijke sociale problemen. Er is echter wel een verschil met vroeger. Toen moest strijd geleverd worden om 1 cent per uur meer. Nu wordt met een penneslreek het loon van honderdduizenden met 5 tot 9 procent verhoogd. Spreker spoorde de aanwezige niet georganiseerde arbeiders aan om de afdeling Rijssen te helpen en ook in Holten een volwaardige afdeling te vestigen. Moeilijkheden kan men met het bestuur bespreken. Na de pauze volgde een mooie en gees tige speelfilm „Er kan nog meer bij" met Cary Grant en Betsy Drake in de hoofd rollen. EEN GROOT KRENTENBROOD De famil'eschaar van de familie Kna pen aan de Larenseweg schonk het jonge paar bij de geboorte van hun eerste zoon „Berend Jan" een bakbeest van een kren tenbrood, dat op de ladder bezorgd moest worden. Bakker Tuil er was de vervaar diger van de „wegge". SCHIETVER. „DE EENDRACHT" ZOEKT BUITENBAAN. In de Dinsdagavond in hotel Holter- man gehouden ledenvergadering van de schietvereniging „De Eendracht" werd besloten in verband met de vrij hoge kos ten voorlopig éénmaal per maand in „Amicitia" te oefenen. Tiet bestuur zal pogingen doen om een 50 meter-buitenbaan te vinden, zodat in de vrije natuur geschoten kan worden tijdens het zomerseizoen. Verder zal men trachten meer leden te werven om de vereniging te versterken. RAADSVERGADERING. De Raad der gemeente Holten komt in openbare vergadering bijeen op Woens dag 27 Januari, 's avonds 7.30 uur ter behandeling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken en medede lingen. 2. Voorstel tot intrekking van de ver ordening tot het stellen van nadere eisen waaraan localiteiten voor een vergun ning of verlof A ingevolge de Drankwet moeten voldoen, en in verband hiermee tot-het aanvullen van de Algemene Poli tieverordening. 3. Voorstel tot een partiële herzie ning van het uitbreidingsplan in hoofd zaak voor het grondgebied dezer ge meente. 4- Voorstel tot een partiële .herzie ning van het uitbreidingsplan in onder delen voor terreinen, gelegen tussen de Markeloseweg en de Borkelsweg (het z.g. zomerhuisjesterrein). 5. Voorstel tot aankoop van gronden in het complex Boskamp en omgeving. 6. Verzoeken om subsidie of verho ging van subsidie uit de gemeentekas. 7. Rondvraag. Na alfoop der openbare vergadering zal in besloten zitting het schetsontwerp voor een herzien uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten met de ontwerper, Ir. Rentjes te Hengelo, wor den besproken. UITVOERING HERV- MEISJESVER. „MARTHA" EN „JONG LEVEN". We verwijzen gaarne naar de annon ce in dit nummer betreffende het jaar feest van genoemde verenigingen. Het programma, dat met zorg samen gesteld werd, bevat o.a. de opvoering van het prachtige toneelstuk „Freule Josephine". DE OORLOG TEGEN DE JAPPEN. Met grote aandacht en spanning heb ben de leden van de Schoolkring Dij- kerhoek, die Donderdagavond in café „Het Bonte Paard" verenigd waren, ge luisterd naar de belevenissen van onze plaatsgenoot, de heer J. M. Wittermans, onderwijzer der Ulo-school in Indone sië, en als krijgsgevangene onder de Jappen. Na een kort welkomstwoord van de voorzitter der buurtvereniging, de heer Wanders, vertelde de heer Wittermans, hoe hij in 1937 als onderwijzer naar In- dië ging en later daar werkzaam was als hoofd in Linggadjatti en Batavia. Toen in 1942 de oorlog tegen de Jappen uitbrak, kwam hij met pl.m- 8000 lotge noten in de kampen in Tjilatjap, waar zij werden bezig gehouden met puin- i-uimen. Later volgde het transport naar Bir ma voor de aanleg van een spoorweg door de jungle, waarbij men met 38 man staande in spoorwegwagons werd ver voerd en bij welke deportatie naar spr.'s schatting zeker 80.000 krijgsgevangenen zijn omgekomen. In 1944 werd hij naar de mijnen in Japan getransporteerd, maar niet, dan nadat het gehele convooi van 30 schepen door de geallieerden in de grond was geboord. Van de 700 man nen op zijn schip stierven er bij dit trans port ongeveer 15 per dag. Van dit schip hebben 80 mannen het leven er afge bracht. Spr. zelf heeft geruime tijd met zijn zwemvest op de oceaan rondgezwab- berd en werd bij Manilla door een Ja panse vissersboot opgepikt, waardoor hij toch nog in Japan terecht kwam. Het is een vreselijke tijd geweest, waaraan de heer Wittermans sombere herinnerin gen bewaart. De voorzitter bracht hem na afloop dank voor zijn boeiende lezing- PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is rael (Bediening H. Avondmaal) en 19 uur Ds Israel (Bediening H. Avond maal en Dankzegging). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer (Bediening H. Avondmaal). Geref. Kerk. 10 uur en 2.30 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor de Zending on der de Joden. Vrijdag 22 Jan., 7 30«uur: Jaarvergade ring „Jong Holten" in café Vruggink. Vrijdag 22 Jan., 8 uur: Lezing Platte landsvrouwen door Zr. Meijboom, Den Haag, over: „Psychiatrische inrich tingen", in hotel Holterman. Zaterdag 23 Jan.: Ledenvergadering L.V.R. „De Bergruiters", hotel Vos man, om 7.30 uur. Dinsdag 26 Jan.: Ledenvergadering H. M.V., café Maats, om 7.30 uur nam. Dinsdag 26 Jan., 8 uur: Filmavond Mo torclub, in Amicitia. Dinsdag 26 Jan.: Oprichtingsbijeenkomst jongeren discussiegroep, in hotel Hol terman. Aanvang 8 uur. Woensdag 27 Jan.: Raadsvergadering, om 7.30 uur (zie agenda). Woensdagavond 27 Jan., 7.30 uur, in gebouw „Irene": Jaarfeest Herv. Meis jesver. „Martha" en „Jong Leven". Woensdag 27 Jan., 7 uur: Jaarfeest van de Herv. Meisjesclubs „Martha" en „Jong Leven" in Irene. Donderdag 28 Jan.: Toneelavond „De Phoenix" in het Parkgebouw te Rijs sen, nam. 8 uur (zie annonce). Donderdagav. 28 Jan., 7.30 uur: Ouder avond in de .school te Dijkerhoek. Ver toning van enkele prachtige films. Vrijdag 29 Jan.: Feestelijke slotavond cursus spreken in het openbaar, in Amicitia, om 7.30 uur (zie annonce). Vrijdag 29 Jan., 7.30 uur: Vergadering Herv. Mannenvereniging in gebouw „Irene". Zaterdag 30 Jan.: Filmavond over de Zuiderzeewerken, in de school te Es- pelo, aanvang 7.30 uur. Zaterdag 30 Jan.: Sluiting termijn op gave pensions voor V.V.V.-gids (zie annoce). Zaterdag 30 Jan.Laatste dag ophalen vrijkaarten donateurs voor jubileum uitvoering van „De Bergruiters" (zie annonce). Maandagavond 1 Febr., Gebouw „Irene" Grote Jubileumfeestavond van de L R. „De Bergruiters". Opgevoerd zal wor den de daverende revue „Hop, paardje hop", door de Ontspanningsclub O.C.H. V/oensdag 3 Febr., 7.30 uur: Ontwikke lingsbijeenkomst afd Holten Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, in zaal K. t. Horst. Spreker: H Timmer, distr.best., over de Loonpolitiek. Donderdag 4 Febr. vm. 10.30 uur: Aan besteding van het bouwen van boer derij en schuur voor rekening van T. Boode, in Hotel Holterman. Vrijdag 5 Febr.Ds van Arkel uit Ruur- lo spreekt voor Jong Holten en B.D.V. in Amicitia over „Culturele plaats van de agrarische jongeren in onze samen leving". Dinsdag 9 Febr., 7.30 uur: Ledenverga dering Fokvereniging (V.V.M.) in zaal Vosman. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, telef. 352. Gevonden: 1 waterpas; 1 gebreide handschoen; 1 zadeldekje; 1 herenhand schoen (gevoerd)i herenhorloge; 1 zak mes; 1 lamp-omhulsel; 1 pr. wollen kin derhandschoenen 1 kinderwant. Verloren: 1 witte das; 1 corsage. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Derk Jan, zv J. W. Paalman en J. H. Elbersen, Beuseberg 145. Aaltje Hermanna, dv H. J. Keuterman en G. Dijksma, Borkeld 92. Willem, zv H. W. Markvoort en Z. Wansink, Dij kerhoek 39. Berendina Christina, dv G. W. Aaltink en J. G. Vosman, Neer dorp 51. BEVOLKING. Ingekomen: F. A. Claasen en gezin van Utrecht naar Holterberg 32. Vertrokken: J. Meerman en gezin van Boskampspad 26 naar Markelo. VRIJSTELLING DIENSTPLICHT. De dienstplichtige der lichting 1952, H. J- Kolkman, Neerdorp 9, is voorgoed vrijgesteld van de dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaarheid. 21. Dat is een huisje, mooi rond, met een afdakje boven de ingang. Vlug loopt hij er naar toe. Er liggen nog meer verrassingen. Een doosje lucifers en ook nog een halve notedop. „Tjonge", denkt Pe tertje, „dat is een lief huisje, kon ik het maar mee nemen". Als hij er voor staat, begint het net te regenen. Petertje kruipt gauw naar binnen. „Fijn", denkt hij, „nu blijf ik tenminste droog"- Die nare geschiedenis met de boer vergeet hij nu helemaal. 22. In het huisje zit hij heerlijk droog. Hij lacht van genoegen. De regen tikt op het afdakje. Dat is een leuk gehoor. Als het nu maar niet blijft regenen, want hoe moet hij dan thuis komen? Drijfnat na tuurlijk. Gelukkig, na een poosje houdt het al weer op. Hij komt uit zijn schuilplaats naar buiten en meent, dat de zon, die door de wolken breekt, tegen hem knipoogt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1