De bouw vao middeostandswonmgen Oplossing Kruiswoordraadsel. AGENDA Verstopping ur 1 OFFICIËLE PUBLICATIE KOU-KOORTS-GRIEP No. 2. Jaargang ZATERDAG 16 JANUARI 1954. Verschijnt elke Zaterdag. UWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28 Jf Adv.-prijs1—15 m.m. (a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.0o Initiatief van twee plaatsgenoten. In ons vorig nummer publiceerden we het verheugend bericht van de gunstige toewijzing van bouw volumen_ aan onze ge meente voor het tijdvak 1954-19oö. Deze gunstige ontwikkeling in de mogelijklieid tot vermeerdering van het woningbezit is voor een tweetal ingezetenen aanleiding geworden, of heeft althans bij hen daar toe de doorslag gegeven, tot het nemen van het initiatief, om bij voldoende be langstelling, over te gaan tot het bouwen van een aan tal dubbele middenstands- woningen. Zij stellen zich voor, dat er in onze gemeente b.v. jonge mensen zijn, die gaarne in het huwelijksbootje willen stap pen en financieel voldoende bemiddeld zijn om zich een wat ruimere woning aan te schaffen dan de woningwetwoningen, welke thans van gemeentewege worden gebouwd, of dat er zakenmensen zijn, welke zich wel uit hun zaak zouden willen terugtrekken, om deze aan jonge ren over te dragen, maar dit tot nu toe niet konden doen wegens het ontbreken van een behoorlijke woning, kortom, dat er in onze gemeente behoefte is aan een aantal middenstandswoningen. Het is, zoals uit een aankondiging in dit nummer blijkt, de heer T. Koopman, aannemer alhier, die deze woningen in nauwe samenwerking met onze plaatse lijke architect, de heer L. G. van de Bo- venkamp, die de architectuur op zich zal nemen, bouwen wil en ze tegen redelijke prijs en onder gunstige financieringsvoor- waarden aan ingezetenen wil overzetten. De initiatiefnemers hebben daarbij geen luxe woningen op het oog, maar aardige en praktische middenstandswoningen, die van het woningwet-type afwijken, maar niettemin met Rijkspremie gebouwd kun nen worden. De aanstaande eigenaren kunnen zelf de indeling en het karakter van hun toekomstig bezit bepalen en heb ben dus in eigen hand zich een aardige en geriefelijke woning aan te schaffen. Het lijkt ons een lofwaardig streven, dat deze plaatsgenoten op het oog hebben, hetwelk alle aandacht en medewerking verdient. Er is n.l. bij herhaling betoogd, daü het bouwen van woningwetwoningen hoe noodzakelijk en onvermijdelijk ook voor de gemeenschap belangrijke finan ciële consequenties meebracht en dat het noodzakelijk is, dat ook van particuliere zijde de bouw van woningen in sterkere mate wordt bevorderd. Er is zo langza merhand in onze gemeente een flink aan tal arbeiderswoningen gebouwd, zodat het zeker niet ondenkbaar is, dat er ook be hoefte is aan een aantal middenstands- woningen. Het gevaar van een ontwikkeling, zoals die'na de vorige wereldoorlog vooral in het westen des lands is te zien geweest, dat, voornamelijk uit speculatieve over wegingen, te veel middenstandswonin gen werden gebouwd, zonder dat de bouw van arbeiderswoningen daarmede in ver houding gelijke tred hield, is hier zeker niet te vrezen. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk de beslissing over de bouwvolumen. Het kent de behoefte aan arbeiderswoningen en zal, hoe eerder hoe liever, van de ,lijst van woningzoekenden bevrijd Avillen wor den. Het zal er anderzijds natuurlijk gaarne aan medewerken om de lasten, welke uit het woningbezit voortvloeien, zo laag mogelijk te houden en de parti culiere bouw helpen bevorderen. Ook voor de bevordering van de werk gelegenheid in eigen plaats kan dit initia tief van belang worden. Reeds eerder zijn hier pogingen ge daan door personen van elders om tot de bouw van middenstandswoningen te geraken, zonder dat deze resultaat hebben opgeleverd. Nu het hier een twee tal bekende en bonafide ingezetenen be treft, zal de belangstelling zeker gemak kelijker gewekt worden. De vraag is nu of er inderdaad behoefte aan dit soort woningen bestaat. Jaarfeest C.J.M.V. te Espelo, De leden van de GJMV „De Bouwers" te Espelo hebben hun jaarfeest op 8 en 9 Januari j.l. gehouden in de school te Espelo. De voorzitter, de heer E. Krik- kink, opende de eerste feestavond met gebed, nadat gezamenlijk gezongen was Gezang 121: „God roept ons broeders tot de daad". Hierna richtte hij een kort welkomstwoord tot de aanwezigen en wees er op hoe belangrijk het CJMV- werk is onder de jongens. Hij noemde het dan ook zeer verheugend, dat weer een viertal jongens zich als lid had opge geven. Dit geeft ons, aldus de voorzitter, weer moed, om met ons mooie, doch vaak moeilijke werk, verder te gaan. Ook werd door de voorzitter gespro ken over de financiële kant van het werk, waarbij gewezen werd op de Icosten, verbonden aan de droppings en de huur, die betaald moet worden voor het gebruik van de schoollokalen. Nadat er nog een hartelijk schrijven was voorgelezen van liet Zondagsschoolpersoneel uit Nijverdal, werd het woord gegeven aan de secretaris, de lieer Boode, die verslag uitbracht over het afgelopen jaar. Veelal zijn de jaar verslagen droog, doch het jaarverslag van de heer Boode was niet saai doch sprankelde van humor. Hierna werd een komisch één-actertje „Meneer Pumps" gespeeld, waarom hartelijk werd ge lachen. Na een korte pauze waarin tot stij ving van de kas een verloting werd ge houden werd op zeer verdienstelijke wijze gespeeld „Hun enigst kindHet hartelijk applaus, dat de dames en he ren, die aan dit stuk medewerkten, ten deel viel, was volkomen verdiend. Nadat gezamenlijk nog was gezongen, sloot Ds. M. J. W. Knipscheer deze eerste feestavond met dank aan God. Was de eerste avond de belangstelling niet zo groot, de tweede avond was het lokaal tjokvol. Het programma, dat ge lijk was aan dat van de eerste avond, werd ook nu weer vlot afgewerkt. Aan het slot van het jaarfeest sprak de voorzitter een hartelijk woord van dank tot allen, die van hun belangstelling blijk gaven en voor de financiële en morele steun, die steeds wordt ondervonden. Een woord van dank richtte hij ook tot hen, die medewerkten aan het toneelspel, in 't bijzonder tot de dames, die hun vrije tijd beschikbaar stelden in het belang van de CJMV. Het ldeine geschenk, dat deze dames werd aapgeboden, werd in dank aanvaard. Ook de heer Hiddink, die als regisseur optrad, werd hartelijk danlc ge zegd, waarbij tevens een klein blijk van waardering werd aangeboden. De heer E. Krikkink sloot deze zeer geslaagde avonden met dank aan God, na het gezamenlijk zingen van het bekende lied: „Gordt U aan, gordt U aan". KUNSTSCHILDER HERMAN BERENDS HAD ERNSTIGE AANRIJDING. Woensdagavond omstreeks 10 uur heeft onze plaatsgenoot, de kunstschil der Herman Berends, op de Markelose- weg een aanrijding gehad, waarbij hij een ernstige hersenschudding heeft op gelopen. Na door de doktoren J. P. Na gelhout en C. H. Rietdijk behandeld te zijn, is hij in bewusteloze toestand naar zijn woning vervoerd. Hij was gistermid dag nog niet tot het bewustzijn geko men. Het ongeluk zou ontstaan zijn, door dat de heer J. d. V., die met zijn bestel- wagentje de Vianenweg wilde oprijden, even gedeeltelijk terugreed op de Rijks straatweg aldaar, hetgeen de heer Be rends, die op zijn motorrijwiel uit de richting Markelo kwam .aanrijden, niet tijdig zou hebben opgemerkt. De juiste toedracht van dit ongeluk was echter op het moment, dat we dit schreven, nog niet bekend. De politie stelt een onder zoek in. FILMAVOND VAN DE MOTORCLUB. De Motor- en Automobielclub ,,De Hol- terberg" gaat op Dinsdag 26 Januari a.s. in Amicitia motorsportfilms vertonen van de Kon. Ned. Motorrijders Vereni ging. De toegang is voor iedereen vrij. MOTORRIJDER REED IN DE TAKKEN. Door de storm waren in de nacht van Zondag op Maandag takken op de La- renseweg gewaaid, welke vanwege de Provinciale Waterstaat - op het Holter- broek langs de weg waren gekapt. Een inwoner van Bathmen, de heer G. H. K., is daar met zijn licht motor rijwiel in de vroegte bovenop gereden, met het gevolg dat hij kwam te vallen en vrij ernstige verwondingen in het ge zicht kreeg. Na door dokter Nagelhout behandeld te zijn is hij per auto door de heer Joh. Aanstoot naar zijn woning ver voerd. FILMAVOND METAAL BEDRIJFSBOND. De afd. Holten-Rijssen van de Algem. Ned. Metaalbedrijfsbond zal op Donder dag 21 Januari a.s. in de zaal van de heer K. ter Horst een aantal films ver tonen over de staalproductie, vakoplei ding, en o.a. ook laten zien de A.N.M.B.- film „Steek over". Allen die in het me taalbedrijf werkzaam zijn, zijn welkom. Er volgt na de pauze nog een mooie speelfilm „Er kan nog meer bij". De avond begint om 8 uur. BENOEMD TE UTRECHT. Onze vroegere plaatsgenote, Mej. A. Koldeweij, onderwijzeres te Den Ham, is als zodanig benoemd te Utrecht. WAAR DE BOER BELANG IN STELT. Door de bekende Koudijs Veevoeder fabrieken N.V. te Rotterdam-'s Herto genbosch (Vert. J. G. van Lindenberg) zal Dinsdagavond 19 Januari a.s. in de Feestzaal „Vosman" de buitengewoon leerzame en interessante film „Waar de boer belang in stelt" worden vertoond. Ofschoon deze film uitgaat van de Fa. Koudijs, is het toch geen reclame-film betreffende dit bedrijf en haar produc ten, doch zuiver een film uit de land bouw- en veehouderij-sector en aanver wante industrieën. Zo heeft een deel van deze film be trekking op de varkens: geboorte, groei, fokkerij en mesterij, verwerking in de slachterijen etc. Men verzuime niet deze leerzame film te gaan zien. Ter afwisseling zal een humoristische film worden vertoond. De oplossing van het door ons met de Kerstdagen gepubliceerde Kruiswoord raadsel is als volgt: Horizontaal1 banjo, 5 tennis, 10 Weesp, 15 adie, 16 neus, 17 beer, 18 cel, 19 lid, 22 tl., 23 rug, 26 Ria, 27 in, 28 donor, 30 duren, 32 na, 33 een, 34 oud, 35 ei, 36 nat, 38 veters, 40 legatie,43 ar, 44 el, 46 A.D., 48 N.A.T.O., 51 af, 52 draf, 54 re, 55 Let, 57 va, 59 e.a., 60 les, 61 set, 62 el, 63 om, 64 ode, 65 eg, 66 Saar, 68 Ob, 69 paté, 72 et, 73 al, 76 la, 78 Novara, 81 Kame.dk, 85 sou, 86 als, 87 na, 88 ets, 90 om, 92 Miami, 94 talie, 96 ge, 97 nap, 99 lap, 100 ra, 102 las, 103 val, 104 adel, 106 baat, 108 kost, 109 rente, 110 vissen, 111 Malta. Verticaal: 1 bacil, 2 Aden, 3 nil, 4 je, 6 en, 7 net, 8 nul, 9 is, 11 eb, 12 eer, 13 sein, 14 praam, 19 lont, 20 in, 21 door, 23 ruig, 24 Ur, 25 Gent, 28 deern, 29 rust, 30 deel, 31 naief, 33 Eva, 37 tel, 39 ent, 41 air, 42 balsem, 45 peseta, 47 deeg, 49 Alva, 50 over, 52 damp, 53 adat, 54 rede, 56 T.T., 58 al, 59 e.o., 60 l.o., 66 sloom, 67 Ada, 70 ave, 71 élite, 73 Ans, 74 Bali, 75 kant, 77 aks, 79 vuil, 80 ramp, 82 maal, 83 reis, 84 Donar, 89 delta, 91 made, 93 Aa, 95 la, 96 gast, 98 pen, 100 ras, 101 aas, 103 vol, 105 lt., 106 b(ouwkundig) i(ngenieur), 107 te, 108 ka. Er was een flink aantal inzendingen, die echter lang niet allemaal goed waren. Velen hadden b.v. voor 14 (verticaal) geschreven „prauw", dit moest echter zijn „praam". De prijswinnaars zijn: 1. J. Meerman, Kolweg 38 f 10. 2. G. Koopman, Espelo 52 f 7.50 3. F. Stam, Borkeldweg 10, Markelo f 5. 4. J. Jansen Manenenschijn, D 66 f 2.50 f25.- Zij ontvangen dezer dagen een waarde bon voor het achter hun naam vermelde bedrag, dat bij een plaatselijke winke lier besteed kan worden. Verzachtend Kb rader Losmakend Hoestsiroop Hoeststillend BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Jan Bijkerk, 27 j., Bus- sum, en Derkje Jantina Gezina Assink, 24 jaar, secretaresse, Holten. Overleden: Aaltje Teeselink, 65 j„ echtgenote van Berend Willem Stevens, Holten. Leida Hannie Menkhorst, 8 w., dv Gerrit Jan Menkhorst en Gerritje Kardijk, Holten. BEVOLKING. IngekomenT. ten Hoeve van Heeren veen naar Dorpsstraat 61. F. R. G. L. Heijnneman en gezin van Indonesië naar Holterberg 42, J. A. Slotman van Doetinchem naar Oranjestraat 69. Vertrokken: J. Kappert van Burg. v. d. Borchstraat 27 naar Markelo. J. Pasop e.v. J. Sligman van Look 23 naar Markelo. H. Jansen en gezin van Sparrenweg 1 naar Wassenaar. A. M. Tromop van Raalterweg 20 naar Rijs wijk; H. J. Paalman van Needorp 87 naar Apeldoorn. G. J. Nekkers van Borkeld 4 naar Zutphen; J. v. Essen, e.v. H. J. Ph. v. d. Belt, van Holterberg 46 naar Deventer. L. A. Raes en gezin van Holterberg 42 naar Hengelo (O.). J. Arends en gezin van Holterberg 42 naar Kampen. P. J. van Blokland van Borkeld 39 naar Gouda. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telef. 352. Gevonden: 1 bruine glacé handschoen; 1 zakmesje; 1 kinderrijwiel; 1 hondje; 1 balpuntpen. Verloren: 1 portemonnaie, inh. verlo pen buskaart; 1 dr. bruine kinderwant; 1 gouden broche; 1 deel van ruitenwis ser; 1 pr. br. glacé herenhandschoenen; 1 polshorloge. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Brummelkamp v. Westervoort (Voor- ber. H. Avondm.) en 7 uur Ds Knip scheer. (In beide diensten collecte Jeugdwerk). Dijkerhoek. 10 uur Ds Israel (Voorb. H. Avondm.). Collecte Jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 uuren 2 30 uur Ds Hoogkamp. AANGIFTE DOOP. Vrijdag 22 Jan., half acht, in de Herv. consistorie aangifte voor de Doopsbe- diening op Zondag 31 Januari. VERKOOP KINDERZEGELS. Door de actie van het Dames-Kinder postzegelcomité alhier werd voor een bedrag van f 386.30 verkocht aan zegels en voor f81.15 aan kaarten. Hierin zijn niet begrepen de door de schooljeugd geplaatste kaarten en SCHIETWEDSTRIJDEN RESERVE RIJKSPOLITIE. Bij de Woensdag te Goor gehouden schietwedstrijden van de groepen Goor, Markelo en Holten der Reserve Rijks politie werden door onze plaatselijke reservisten de volgende prijzen behaald: le prijs: W. ten Berge; 7e prijs: G. H. Mekenkamp. Bedrijfsuitrustingscredieten Middenstand Naast het gewone zakelijke bedrijf s- crediet is onlangs door de regering een nieuwe vorm van credietverlening voor middenstanders en zelfstandige beroe- penbeoefenaars in het leven geroepen, die nog te weinig bekendheid geniet, met name het bedrijfsuitrustingscrediet. Door het rentetype (5 pet.) en de vele mogelijkheden is deze nieuwe crediet- vorm zeer aantrekkelijk. Dit langlopende crediet heeft er reeds in zeer vele gevallen toe kunnen bij dragen dat vernieuwingen, verbeterin gen en uitbreidingen van de uitrusting van het bedrijf op gezonde basis konden worden gefinancierd. Tot de onderne mingen, welke van het bedrijfsuitrus tingscrediet gebruik kunnen maken, be horen het ambacht, de klein-industrie, winkels, hotels, restaurants, café's, be roepspensions, vervoerbedrijven en tot de middenstand te rekenen grossiers. Hoewel niet vallende onder het be grip „ondernemers", worden daartoe ook gerekend de beoefenaars van het z.g. vrije beroep. Ook zij, bijvoorbeeld artsen, tandartsen, dierenartsen, inge nieurs, architecten enz. kunnen van deze credietvorm gebruik maken. Degenen, die zich in een tak van be drijf of beroep gaan vestigen, kunnen ook in aanmerking komen. Het crediet zal uiteraard alleen aan die aanvragers worden verleend, die niet op andere passende wijze een goede financiering van hun bedrijfsuitrusting kunnen ver krijgen. Teneinde een mogelijk misver stand met betrekking tot de bedrijfsuit rusting te voorkomen, wordt nog ver meld, dat daaronder niet alleen machi nes worden begrepen, doch ook auto's, ijskasten, ovens, inventarissen, de pui en het interieur van bedrijfspanden, medi sche uitrustingen, instrumenten enz. Zo kan b.v. de zuivelhandelaar zich door middel van dit crediet een koelkast aan schaffen, de groentehandelaar een aard- appelschrap-snijmachine enz. enz. Het bedrijfsuitrustingscrediet wordt verleend tot ten hoogste f 25.000, waar van credieten tot en met f2000 bij de borgstellingsfondsen dienen te worden aangevraagd, terwijl credieten f 2000 te boven gaand, dienen te worden aange vraagd bij het meest nabij gevestigde kantoor van de Nederlandse Midden- standsbank N.V. of bij een door haar aan te wijzen correspondent. Het ligt voor de hand, dat de verle ning van een bedrijfsuitrustingscrediet aan een aantal regelen is gebonden, n.l.: 1. De credietvrager moet beschikken over een goede overzichtelijke boek houding. 2. De maximum-looptijd bedraagt 10 jaar; de periodieke aflossingen zijn o.m. afhankelijk van de huidige of toekom stige rentabiliteit, alsmede van de te volgen afschrijvingspolitiek. 3. Aan de credietnemer worden de gebruikelijke debetrente en omzetpro- visie in rekening gebracht. 4. Zakelijke en/of persoonlijke ze kerheid zal, zoveel als mogelijk is, moe ten worden gesteld. 5. Zo mogelijk zal de credietnemer een deel van de kosten van de aanschaf fing, uitbreiding of verbetering zelf moeten betalen. 6. Voor ondernemers geldt tenslotte nog, dat de leiding van het credietvra- gende bedrijf moet voldoen aan de nor male eisen van vakbekwaamheid, cre- dietwaardigheid en betrouwbaarheid; eisen, welke in enigszins gewijzigde vorm ook worden gesteld aan de beoefenaars van het vrije beroep. Voor deze credietverlening komen niet in aanmerking de middenstanders: a. Wier bedrijf economisch geen bestaansrecht heeft. b. Wier bedrijf niet op zaakkundige wijze wordt geleid. c. Die ook met het gevraagde cre diet hun bedrijf niet met voldoende uit komsten zouden kunnen voortzetten. d. Die een bedrijf exploiteren of doen exploiteren, terwijl zij of hun echtge- no(o)t(e) in een ambtelijke of particu liere betrekking of uit enige andere, on derneming een bron van inkomsten van enige betekenis hebben. Aanvragen voor 't.bedrijfsuitrustings crediet kunnen worden gericht aan het kantoor-adres van 't Borgstellingsfonds voor de Middenstand voor Salland en Omstreken: Haersma de Withlaan 21 te Apeldoorn, telef. K 6760-3054, en bij de kantoren der Ned. Middenstands- bank. Het district van het Fonds omvat de volgende gemeenten: Apeldoorn, Bath men, Brummen, Deventer, Diepenveen,. Epe, Gorssel, Hengelo (Gld.), Holten, Laren (Gld.), Lochem, Olst, Raalte. Ruur- lo, Steenderen, Voorst, Vorden, Warns- veld, Wijhe en Zutphen. Dinsdag 12 t.m. Zaterdag 16 Jan.: Grote opruiming bij fa. J. W. Dollekamp. Zaterdag 16 Jan.Gezellige avond N.V.V. Bestuurdersbond in zaal café Maats (besloten avond). Aanvang 7.30 uur precies. Maandag 18 Jan., 7.30 uur: Ledenver gadering A.B.V.A. Maandag 18 t.m. Zaterdag 23 Januari: Grote opruiming fa. J. W. Dollekamp, Oranjestraat. Dinsdag 19 Jan.: „Feest voor de Huis moeders" bij de fa. Gebr. Schuppert. Dinsdag 19 Jan., 7.30 uur: Ledenverga dering Schietver. „De Eendracht", Ho tel Holterman. Dinsdag 19 Jan.: Speciale aanbiedingen fa. H. Roelofs, in manufacturen (zie annonce). Dinsdagavond 19 Jan., 7.30 uur (pre cies) Gratis Filmavond Koudijs-Vee- voederfabrieken N.V. (Vert. Fa. J. G. van Lindenberg) in feestzaal Vosman (zie adv.). Dinsdag 19 Jan. 1954, om 2 uur in het café J. Mulder te Bathmen: Algemene Vergadering van Ingelanden van het Waterschap „De Schipbeek" (zie adv.). Donderdag 21 Jan.: Filmavond Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond, 8 uur, in zaal K. ter Horst. Donderdagavond 21 Jan., 8 uur: Verga dering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdagavond 21 Jan., 7.30 uur: Ver gadering A.R. Kiesvereniging in geb. „Rehoboth". Vrijdag 22 Jan., 7.30 uur: Jaarvergade ring „Jong Holten" in café Vruggink. Vrijdag 22 Jan., 8 uur: Lezing Platte landsvrouwen door Zr. Meijboom, Den Haag, over: „Psychiatrische inrich tingen", in hotel Holterman. Dinsdag 26 Jan., 8 uur: Filmavond Mo torclub, in Amicitia. Woensdagavond 27 Jan., 7.30 uur, in gebouw „Irene"Jaarfeest Herv. Meis jesver. „Martha" en „Jong Leven". Donderdagav. 28 Jan., 7.30 uur: Ouder avond in de school te Dijkerhoek. Ver toning van enkele prachtige films. Maandagavond 1 Febr., Gebouw „Irene" Grote Jubileumfeestavond van de L R. „De Bergruiters". Opgevoerd zal wor den de daverende revue „Hop, paardje hop", door de Ontspanningsclub O.C.H. Woensdag 3 Febr., 7.30 uur: Ontwikke lingsbijeenkomst afd. Holten A.N.B. Spieker: H. Timmer, distr.best., over de Loonpolitiek. Vrijdag 5 Febr.: Ds van Arkel uit Ruur- lo spreekt voor Jong Holten en*B.D.V. in Amicitia over „Culturele plaats van de agrarische jongeren in onze samen leving". Vlug, zacht en pijnloos werken Mijnhardt's Laxeertabletten 65ct. AANGIFTE HONDENBELASTING 1954. Houders van honden in de zin van de verordening op de heffing van honden belasting worden verzocht voor het jaar 1954 daarvan aangifte te doen vóór 1 Maart a.s. op Dinsdag- en Donderdag voormiddagen ter gemeente-secretarie. Betaling der belasting dient gelijktijdig te geschieden. De aandacht wordt daarbij gevestigd op de volgende bepalingen: le. onder het verlaagde tarief vallen enkel honden, uitsluitend gehouden ten dienste van de landbouw of enig bedrijf van nijverheid, of ter bewaking van ge bouwen of erven; 2e. zij, die in de loop van het jaar houder van een of meer honden worden of zij, wier hond in de loop van het jaar een bestemming krijgt, niet genoemd onder le., zijn verplicht daarvan binnen 14 dagen aangifte te doen ter gemeente secretarie 3e. in geval van verzuim van tijdige aangifte of ingeval van een foutieve aan gifte kan, ongeacht de mogelijkheid van strafvervolging, de aanslag worden ver viervoudigd. Holten, 14 Januari 1954. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, Burgemeester. S. SIKKES, Secretaris. VERHOOGDE ACTIVITEIT IN HET SLACHTHUIS. De activiteit in het gemeentelijk slacht huis is in het afgelopen jaar belangrijk toegenomen. Er werden bijna 2800 var kens meer geslacht dan in 1952. Het to taal aantal slachtingen bedroeg 8520 (6202) t.w. 4 paarden (v.j. 1), 5446 run deren (v.j. 5864), 111 kalveren (98), 131 nuchtere kalveren (150), 2827 varkens (88), 1 geit (1). Het aantal huisslachtingen bedroeg 138 runderen (157), 14 pinken (22), 344 var kens (427), 4 schapen (1), 1 geit (1). -In de gemeentelijke waag werden 9911 varkens gewogen (v.j. 9942). SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudige geneeskracht door veelvoudige samen stelling. Koker 50 tabletten 90 ct, 25 tabletten 50 ct.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1