70 nieuwe huizen in drie jaar Emigranten schreven ons Woningtoewijzing 1954-1956 voor Holten zeer gunstig Gezinsverzorging AGENDA PUROL GENEEST Snuif en wrijf Dames! Vooral nu De geschiedenis van Petertje Knabbel als „autorenner' ,w ZATERDAG 9 JANUARI 1954. r iaiiiivu/iu o No. 1. Jaargang 6. "HOLTENS NIEUWSBLAD Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jioltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K SiM - 2.V, Adv.-prijs1—15 m.m. (a contantf 1.50. Iedere m.m. meerjO.Oo Als een vertraagde St. JNicoiaas- oi Kerstverrassing hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de woningtoewij zing voor het tijdvak 19541956 aan de gemeentebesturen bekend gemaakt en deze toewijzing is voor onze gemeente heel gunstig uitgevallen, want Holten mag in deze drie jaren 70 huizen bouwen, tegen 39 over de voorgaande driejarige periode. Langs de weg van zeer ingewikkelde berekeningen, waarbij statistische gege vens en het migratiebeleid als uitgangs punt werden genomen, hebben Gedepu teerde Staten de aan de provmcie toege wezen 9677 woningen onder de gemeen ten verdeeld. Zij hebben dit aantal niet opgedeeld maar nog een vrij belangrijke reserve vastgehouden, waardoor nog een uitbreiding van het volume mogelijk is, indien aan het einde van 1954 uit de cij fers mocht blijken, dat de geschatte mi gratie-aantallen onjuist waren. En verder hielden zij nog een reserve voor de vestiging van nieuwe industrieën of uitbreiding van bestaande industrieën. Voor Holten is het zo, dat 43 woningen werden toegekend om de veronderstelde toeneming van de behoefte op te vangen. 3 Dienen ter vervanging van op te rui men onbewoonbaar geworden huizen, ter wijl er voor de in te halen achterstand 24 woningen werden toegewezen. Het bouwen van deze 70 woningen moet over de genoemde drie jaren verdeeld worden. Bij al de sombere dingen, die men van het woonruimtevraagstuk ook in onze ge meente hoort, is dit toch wel een bijzon der optimistisch geluid. In zijn oudejaarsrede heeft de burge meester n.l. gezegd, dat aan het einde van het jaar 1953 nog 70 personen op de lijst van woningzoekenden stonden ingeschre ven. Dit aantal zal dus in de komende drie jaren ongeveer geholpen kunnen worden. Natuurlijk zullen zich in dat tijdsbestek nieuwe gegadigden melden en zullen deze bouwvolumen wellicht niet helemaal voor de ingeschreven woningzoekenden kun nen worden aangewend; er doen zich in deze materie dikwijls zulke onvoorziene gebeurtenissen voor maar met enige goede wil kan toch gezegd worden, dat het vraagstuk van de woningnood na af loop van deze periode in onze plaats zijn oplossing begint te naderen. Dat is een feit waarover allen zich bijzonder zullen verheugen. Hoe het met de verdeling van deze bouwvolumen zal gaan is natuurlijk nog niet precies bekend. Een deel zal worden toegewezen aan de particuliere boutvers een ander deel zal voor de zgn. woning- wetbouw moeten worden bestemd, om dat dit een snelle oplossing waarborgt en lang niet iedereen in staat is zelf een wo ning te bouwen. Nadere inlichtingen zul len daaromtrent zeker worden gegeven in een van de volgende vergaderingen van de gemeenteraad. Wij geloven, dat de voortvarende hou ding van het gemeentebestuur op het ge bied van de woningbouw aan deze ver heugende toewijzing niet vreemd is en dat hierdoor woorden van dank namens onze gehele bevolking zeker op hun plaats zijn. JAARVERGADERING CHR. GEM. ZANGVERENIGING „Soli" dit jaar naar het concours. Concert voor sanatoriumpat'enten en eerste lustrum oraloriumuiivoe- ring. De leden van de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" kwamen Dins dagavond in het gebouw „Rehoboth" in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de bper J. Wiggers, liet Bij de aanvang zingen Psalm I4J vers 1, las hierna deze psalm (onberijmd) en fing vervolgens voor in gebed, waarna een ort welkomstwoord we d gesproken. Een hartelijk woord van dank spr ak de heer Wiggers tot de dirigent, de heer W. van Er kelens te Enschede, die in 1953 weer z'jn beste krachten aan „Soli" heeft willen geven, aan de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente voor het be schikbaar stellen van het kerkgebouw in verband met de jaarlijkse Kerstorato rium-uitvoering en aan de kerkeraad der Geref. kerk voor het beschikbaar stellen van het gebouw „Rejiobhth" voor het houden van de wekelijkse repetities. Dankbaar werd gewag gemaakt van de financiële steun, die het koor ^n het af gelopen jaar weer van de donateurs mocht ontvangen. Mede dank zij deze financiële s'.eun is het mogelijk om ieder jaar een Kerstoratorium uit te voeren, aan welke uitvoering zeer hogei kosten zijn verbonden. Nadat de voorzitter nog een hartelijk woord van dank had gesproken tot Mej. Riek Landcweerd, die ook dit j.'aar weer op voortreffelijke wijze als sopraan-so liste aan het Kerstoratorium medewerkte waarvoor haar als blijk van waarde ring een fraaie tinnen vaas werd aange boden las de secretaris, de heer J. Bootsma, de notulen der vorige jaarver gadering en werd tevens door hein jaar verslag uitgebracht over 1953. kJit dit jaarverslag bleek o.m., dat het aantal leden met 2 was teruggelopen, n.l. van 45 tot 44. Door de penningmees.teresse, Mej. D. Landcweerd, werd financieel verslag ui gebracht over 1953. Me de door het feit, dat de Kerstuitvoering L953 een nadelig slot opleverde, gingen de .uitgaven over 1953 de inkomsten meer dan f 100,- te boven. Met algemene stemmen werd beslo:en om de contributie te verhogen van f 1,tot f 1,25 per maand. De com missie voor kascontrole, die bestond uit de heren G. J. Jansen en J. v. d. Meu- len, had boeken cn bescheiden in orde bevonden, weshalve werd de penning- meesteresse décharge verleend voor haar beheer. Als leden van de kasconlrolecom- missie 1954 werden benoemd de heren G. J. Jansen en J. v. d. Meulen. Bestuur swissel'ng. Inplaals van de dames Mevr. Blom Verhoef en Mej. D. Landewcerd werden als bestuursleden gekozen Mevr. Oo,ter- kamp—Baan en Mevr. Wcgstapel—-van Lindenberg, welke laatste als penning mees ter esse zal fungeren. De aftredende dames werd dank ge bracht voor het werk, dat zj in het be lang van de vereniging hadden verricht. Toekomstplannen. Over één punt was de vergadering het direct eens, n.l. dat ter gelegenheid van Kerstfeest 1954 weer een oratorium moet worden uitgevoerd, doch algemeen was men van mening, dat hierbij gestreefd moet worden naar een werk, dat meer spreekt tot het publiek. Inplaats van de vele recitatieven (gezongen Bijbelgedeel ten) zouden door de solisten meer een voudige Kerstliederen gezongen moeten worden. De heer Van E kelens zal bij de keuze van het werk, dat met Kerstmis zal worden uitgevoerd, met de wensen en opmerkingen van het koor rekening houden. Na de pauze waarin koffie met een koekje werd geserveerd werd gespro ken over de vraag „Al of niet naar het concours in de a.s. zomer?" Er waren voor- en tegenstanders, doch bij stem ming bleek het aantal, dat vóór^ deel name was, belangrijk hoger te zijn dan hen, die niet voor een concours voelden. Algemene instemm'ng vond een voor stel van .de heer W. v. d. Meulen om eens een concert te geven voor de ver pleegden in een sanatorium. H t bestuur zal betreffende deze aangelegenheid con tact opnemen met het Volkssanatorium in Hellcndoorn en het sanatorium te Al- men. De heer Van Erkelens verkreeg hierna het woord en dankte de leden voor de medewerking, die hij in het afgelopen jaar mocht ondervinden. 't Is jammer, aldus de dirigent, dat het ledental niét wat groter is. Hij deed dan ook een dringend beroep op de leden om nieuwe leden te werven. -Wanneer ieder lid werkelijk zijn best doet om een nieuw lid voor „Soli" te werven, dan zal suc ces niet uitblijven. Na gehouden rondvraag werd deze goed bezochte en gezellige vergadering door de heer Bootsma met dank aan God ge sloten. Nieuwjaarsvergadering Afdeling Partij van de Arbeid In de Maandagavond in de zaal van de heer K. -ter Horst gehouden ledenver gadering van de afdeling van de Partij van de Arbeid, alhier, heeft de voorzitter, de heer H. Soer, een korte nieuws jaartoe spraak gehouden en daarbij o.m. gezegd, dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij van de Arbeid gunstig zijn ge weest. De doorbraak is een feit geworden, omdat vooral in de streken waar de con fessionele partijen het sterkst zijn onze winst, aldus spr., het grootst is. Plaatselijk bekeken heeft onze afdeling de grootste vooruitgang geboekt en dat men haar geen wethouderszetel heeft gegund is z.i. een teken, dat men bang is, dat wij door een vooruitstrevende politiek meer stemmen zullen winnen. Laat ons dit voorval een teken aan de wand zijn cn maakt propa ganda voor onze mooie beginselen, aldus spoorde spreker zijn gehoor aan, op elke plaats waar dit mogelijk is. Er zijn nog genoeg leden te winnen als men het stern- cijfer ziet dat onze partij behaalde. De fractie heeft fouten gemaakt, dat doet ieder die werkt, maar zij heeft zich wel geroerd als dit nodig was. Laat zij zien door de verschillende problemen goed te bestuderen bekwamen voor de zeker niet gemakkelijke taak. Spr. wenste allen met hun gezinnen een voorspoedig 1954. Bij de behandeling van de beschrijvings brief voor de gewestelijke vergadering welke Zaterdag in Hengelo gehouden wordt werden de verschillende punten en de voorstellen van de afdeling nader toe gelicht. Als afgevaardigden werden aan gewezen de heren H. Soer en W. Beijers. Over de plaats van laatstgenoemde op de groslijst voor de a.s. Statenverkiezing was men niet tevreden. Thans is de can- didaat der afdeling le opvolger in de kieskring Deventer en dat zal bij het handhaven van de groslijst niet het geval zijn. Namens de afdeling zal men hier tegen in de gewestvergadering bezwaren inbrengen. I Aangezien deze bijeenkomst samenvalt met de gewestvergadering kon men geen afgevaardigden aanwijzen naar het Agra risch Congres te Alkmaar. Er werd uitvoerig gesproken over een ledenwinactie, waarbij de leden zullen worden ingeschakeld, terwijl verschillende punten van de gemeente politiek aan de orde kwamen, welke door de betrokken raadsleden werden toegelicht. De commissie voor de gezinsverzorging schrijft ons: Al staat dit werk in Holten nog enigs zins in de kinderschoenen, toch heeft de commissie door de vele aanvragen, die er binnen kwamen, reeds een tweede ge- zinsverzorgsler moeten aanstellen. Met ingang van 1 November j.l. is be noemd Mej. A. Achterkamp, Kerkstr. 24 te Holten, voorheen werkzaam te Nijver- dal. Ook zrjn er twee meisjes in onze gemeente, die per 1 Februari a.s. een cur sus voor opleiding tot gezinsverzorgster willen volgen. Eén der meisjes, Mej. M. Schuppert van de Larenseweg, is reeds als hulp in Nijverdal werkzaam en Mej. Vrijdag 8 en Zaterdag 9 Jan.: Uitvoering C.J.M.V. „De Bouwers" in de School te Espelo, aanv. 7.15 uur n.m. Zaterdag 9 Jan. 1 uu: Grote Hard rijderij op de Noordpool (zie adv.). Maandag 11 Jan., 1.30 uur: IJswedstrij- den O.L. Dorpsschool op de Noordpool. Maandag 11 Jan. 2 uur: Grote Hardrij derij op de Noordpool (zie adv.). Dinsdag 12 t.m. 15 Jan.: Balans-Oprui ming Fa. E. Wonnink (zie annonce). Dinsdag 12 t.m. Vrijdag 15 Jan.: Grote opruiming bij Manufacturenhandel A. Mulder (zie adv.). Dinsdag 12 t.m. Zaterdag 16 Jan.: Grote opruiming bij fa. J. W. Dollekamp (zie adv.). G. Aanstoot uit de Look is als hulp in Dinsdag 12 Jan.: Aanvang grote oprui- Markelo werkzaam. Met Markelo is over- 1 ming fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). eengekomen, dat zij ook aan Holten ge- i schap 1954 voor Lagere Scholen, leend kan worden, wat de laatste tijd ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen veel is gebeurd. Hieruit blijkt wel hoe druk het hier is. Mochten er nog meer meisjes zijn, die deze opleiding willen volgen, wij kunnen dit ten zeerste aanbevelen. Gezins verzorgster zijn is geen gemak kelijk beroep, maar toch komt het tege moet aan het verlangen van jonge vrou wen om hun persoontje in dienst te stel len van de g emcenschap, in het bijzonder van het gezin. Dit werk vraag een grote mate van uithoud' ngsvermogen mensenkennis geestelijke weerstand liefde en trouw. En naast de kennis, waarmede men zich verrijkt, wordt dit werk goed be loond. De commissie verstrekt gaarne de gewenste inlichtingen. Door de gezinsverzorging is deze zo mer kleding ingezameld, welke weer is of wordt uitgereikt. Mochten er nog gezin nen zijn, die kleding over hebben, b.v. doordat de kinderen er uitgegroeid z:jn (want het gaat in hoofdzaak om kinder kleding) geeft het door of op bij Mevr. J. Jansenvan den Brink of Mevr. A. SchuppertEbrecbt. Deze dames zullen het gaarne ontvangen en distribueren. Hebt ge hulp nodig? Wendt U dan tot bovengenoemde da mes en zij zullen trachten U te helpen. Hebt U geen hulp nodig? Dan kunt ge dit feit het beste tonen door een bijdrage vtsor dit mooie werk te geven. Wij danken de velen, die dit reeds heb ben gedaan en hen, die dit om een of andere reden nagelaten hebben, of niet door het damescomité zijn bezocht, vra gen wij beleefd om een bijdrage te ge ven over 1953. De commiss'eleden of contactdames zul len dit gaarne in ontvangst nemen. Dit offer van elk gezin betekent een belangrijke bijdrage voor de plaatselijke gemeenschap. Namens de commissie: H. STOEVENBELT, secretaris. Gezellige avond van leden van het NVV Op Zaterdag, 16 Januari a.s. zal in de zaal van café Maats de jaarlijkse gezelli ge avond worden gehouden voor de leden en hun vrouwen en verloofden van de bij het NVV aangesloten vakorganisaties. De opinitiatief van de NVVV Bestuur- dersbond opgerichte arbeiderstoneelver- en.ging „VOP" zal dan haar eerste uitvoe ring geven met de opvoering van het to neelspel in drie bedrijven van Joh. van Eekelen „Wilde Rozen". Dez eavond heeft een besloten karakter, zodat uitsluitend de leden met hun vrou wen of verloofden kunnen worden toege laten zo wordt in de uitnodiging mede gedeeld. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is- rale (bevestiging ambtsdragers)7 uur Jeugddienst Voorganger Ds Papineau Salm van Colmschate. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 2.30 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. Dinsdagavond 12 Jangebouw „Reho both": Hervatting repetities Chr. Ge mengde Zangver. „Soli Deo Gloria". Nieuwe leden hartelijk welkom (zie adv.). Dinsdag 12 Jan.: Aanvang handwerk- cursus afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen, Stationskoffiehuis 8 uur. Woensdag 13 Jan.: IJsbaan „De Noord pool" Wedstrijden Schoolkampioen- Donderdag 14 Jan.: Eerste oefenings middag gehuwde dames-afdeling „Ba- to", 2.30 uur Gymnastieklokaal. Zaterdag 16 Jan.: Gezellige avond N.V.V. Bestuurdersbond in zaal café Maats (besloten avond). Aanvang 7.30 uur precies. Dinsdag 19 Jan.: „Feest voor de Huis moeders" bij de fa. Gebr. Schuppert. Donderdag 21 Jan.Filmavond Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond, 8 uur, in zaal K. ter Horst. IJspret op „De Noordpool" Nadat Woensdag en Donderdag de GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telef. 352. Gevonden: 1 das; 1 muntbiljet; 1 bro che; 1 donateurskaart „Noordpool"; 1 linker herenhandschoen. Vetrloren: 2 zak ochtendvoer merk Sluis1 bankbiljet van f 100. BURGERLIJKE STAND. GeborenHendrika Wilhelmina Maria, dv Marinus Gerhardus Hegeman en Cor nelia Maria Heuven. Maria Mechel- dina, dv Gerrit Jan Loman en Rika Kromdijk. Willem, zv Hermannus Ste- geman en Willemina Hendrika Meilink. Berend Jan, zv Gerrit Willem Kna pen en Frederika Soer. Overleden: Jansje Maat, oud 73 jaar, echtgenote van Gerrit Hendrik Bosman. BEVOLKING. VertrokkenH. H. Fransen van Dorps, straat 64 naar Brits Borneo. J. Riet berg van Beuseberg 45 naar Veenendaal. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Gymnastiek voor gehuwde dames Het bestuur van de gymnastiekvereni ging „Bato" verzoekt ons mede te delen dat de oefeningen van de pas opgerichte afdeling „gehuwde dames" zullen begin nen op Donderdag, 14 Januari a.s. om 2.30 uur tot 3.30 uur in het gymnastiek lokaal der o.l. Dorpsschool onder leiding van de heer W. Knapen. Er bestaat nog gelegenheid om zich voor de aanvang in het gymnastieklokaal aan te melden. Hamea-Gelei voor Uw handen schooljeugd door een vrije middag naar hartelust genoten heeft van het ijsver maak op de banen van IJsclub „De Noord pool", werd Donderdagavond de verlich te baan open gesteld voor liefhebbers van alle leeftijden. Er is van deze kans om de „scheuvels nog eens onder te binden een druk ge bruik gemaakt, al bracht dit bij de ge ringe afmetingen van onze ijsbaan mee, dat er gebrek aan ruimte was. Dat was echter geen bezwaar voor een gezellige sfeer op het ijs, waarbij echter „het koek en zoopie" nog ontbrak. De kwaliteit van het ijs is niet zo den derend maar er werd reeds druk gere den. Het ijsclubbestuur was er deze keer heel vroeg bii en toont een grote activiteit. Voor Zaterdagmiddag heeft het jeugd wedstrijden uitgeschreven voor kinderen tot en met 10 jaar, tot en met 14 jaar en voor jongens en meisjes tot en met 18 jaar. Ijs en weder dienende zullen Maandag hardrijderijen voor heren worden gehou den en vinden Woensdag de wedstrijden plaats om het schoolkampioenschap. Na dere bijzonderheden daaromtrent vindt men in een annonce in dit blad of worden op het schoolbord in de tuin van de heer Brouwer bekend gemaakt. De heer Blom gaat naar Zeist Onze plaatsgenoot, d'e heer G. Blom, opzichter-tekenaar bij het architectenbu reau van de heer L. C. van de Bovenkamp is met ingang van 1 Maart benoemd op het hoofdbureau van de N.V. Schokbeton te Zeist. Door de gladheid brokken gemaakt Door de gladheid van de weg ontstond Dinsdagmorgen in de Dorpsstraat ter hoog te van de Coöp. Boerenleenbank een auto botsing, die. gezien de grote drukte op deze verkeersweg, nog goed is afgelopen. Een vrachtauto met aanhanger bestuurd door D. J. Z. uit Rotterdam moest, nade rende uit de richting Markelo, ter plaat se stoppen voor een geparkeerde auto, omdat uit de richting Deventer een tank wagen van de Caltex naderde, bestuurd door M. S. uit Deventer. De bestuurder kon zijn wagens door de gladheid niet tot stilstand krijgen en deze gleden op de tankwagen, welke zodanig defect werd, dat hij niet verder kon en de inhoud, bestaande uit olie, in een an dere tanker moest worden overgepompt. De trekker met aanhanger kon, hoewel met enige schade, op eigen kracht ver der gaan. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. We ontvingen van onze oud-plaatsge noot, de heer Geert v. d. Meulen, die dit voorjaar naar Canada emigreerde voor plaatsing in Holtens Nieuwsblad onder staande brief, waarvoor wij hem bij deze hartelijk dank zeggen. BELLEVUE, December 1953 Geachte Holtenaren, Het verzoek van de redactie van Hol tens Nieuwsblad om in de meest gelezen krant in Holten iets te schrijven over leven en omstandigheden van mij hier in Canada heb ik met beide handen aange grepen en toch ook weer niet helemaal zonder schroom. Waarom met enige schroom vraagt U? Om het feit, dat hier in Canada vele oud- Holtenaren wonen, die dit artikeltje ook zullen lezen en die mij bij de minste en geringste overdrijving op de vingers zul len tikken. Ook begrijpt U dat een emigrant, die nog maar een half jaar in zijn nieuwe, vaderland zit, geen» duidelijke uiteenzet ting kan geven over het leven hier hetzij maatschappelijk of cultureel of op ander terrein. Toch wil ik „het proberen om U het een en ander te vertellen over dit land dat nog heden ten dage door mensen afge- kampt of geprezen wordt. Reis verliep vlot Na 24 uur vliegen tussen wolken en water kwamen we met 42 passagiers de 9e Juli in Montreal aan waar we na de visitatie der douane (die heel schappelijk waren) allen naar het station gebracht werden waar de trein klaar stond om ons op de bestemde plaats te brengen. Na drie dagen reizen door bos en door bergen, langs schitterende bergmeren of diepe ravijnen kwam ik de 12e Juli om half twaalf in Bellevue aan waar de 'hele familie Molema (waar ik als kind in huis ben) mij welkom heette in het dorp en in hun huis. Bellevue is een van de drie dorpjes, die erg dicht bij elkaar liggen. Hilcrest dat tegen de berg op is gebouwd, Bellevue dat in het dal ligt en Maple Leaf dat aan de andere kant ook half tegen de berg aan ligt. Staat men op de berg dan heeft men een prachtig gezicht over de drie dorpjes die als het ware tegen de berg aanleunen. De hoogste berg (plm. 2 mijl van ons huis) is meer dan 1000 meter hoog en staat als een reusachtige wachter half om het dorp heen. Mijn eerste indrukken Mijn eerste indruk was toen we door het dorp reden op weg naar huis, dat het er alles behalve netjes uitzag. Huizen van V.Wv. sS&z- 17. Hij opent zijn ogen en wat hij nu ziet is nog erger dan daarnet. Vlak naast hem staat de boer met zijn grote zware klompen aan. Petertje geeft een gil en danzet hij het op een lopen. „Ren nen", denkt hij, „zo hard ik kan". Hij durft niet om te kijken. Pas als hij bijna niet meer kan, blijft hij even staan en kijkt om. Hè, hè, hij is tenminste uit de buurt van de boer. Hijgend staat hij daar. 18. Gelukkig, dat heeft hij nog net gehaald. Tjonge, wat een angst heeft hij doorstaan. Vlak bij hem ligt een grote steen en daar valt hij op neer. Zijn kieltje is nat van het zweet. Hij veegt zich het gezicht wat af en denkt er over na, waar hij nu naar toe zal gaan. In de buurt van een korenveld durft hij niet meer te komen. Dan maar naar het bos, dat is vlakbij en daar kun je van alles beleven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1