De Kroniek van 1953 De jaarwisseling stemt tot overdenking. AGENDA Bij de klokslag van twaalven* No. 52. Jaargang 5. DONDERDAG 31 DECEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NBEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf88 - 284 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.0b Over enkele dagen schrijven wij 195 lf en behoort het jaar 1953 weder tot het verleden. De jaarwisseling is steeds een mo ment, waarop wij ons allenvan welke levensbeschouwing ookrekenschap willen geven van wat de achter ons liggende tijdkring ons bracht of ont nam. Ik geloof dat het goed is, dat wij tenminste eenmaal in het jaar een ogenblik stilstaan bij hetgeen wij aan zegen en voorspoed, verdriet of tegen spoed mochten ontvangen. Wij aanvaarden te gemakkelijk alle weldaden in het leven; wij zuchten ook vaak te zwaar onder alle zorgen en verdriet, die ons deel zijn; wij be seffen ook menigmaal te weinig de zegeningen, die ons in alle tegenslag en droefheid zijn gelaten. Onze jaren vlieden immers henen als een gedachte, zoals de psalmist zegt, hoe zouden wij dan tijd, laat staan lust vinden om ons te bezinnen op het vele goede, dat ons ondanks alles ten deel is gevallen. De oudejaarsavond, geen christe lijke feestdag, geen dag ook, die in het kerkelijk jaar een plaats heeft ge vonden, is toch wel een rustpunt ge worden in ons menselijke jachtige le ven, omdat deze er ons althans een maal in het jaar bij wil bepalen, dat wij rekenschap hebben af te leggen over ons leven en tenminste dan de balans op te maken van wat wij er in het afgelopen jaar van maakten. Op die laatste avond van het jaar is het of de tijd een ogenblik de adem inhoudt en ons de gelegenheid wil gunnen met ons zelf in het reine te komen. Er zijn op zo'n avond van het jaar zovele gedachten die ons bestor men, gedachten, die mede worden be paald door hetgeen ons in het afge lopen jaar. is wedervaren of door het kruis, dat wij te dragen hebben ge kregen, doch voor ons allen moge voor het nieuwe jaar, dat unj gaan binnen treden, slechts deze gedachte over heersend zijn: Wat de toekomst brengen moge, Mij geleid' des Heren hand. Zo kunnen wij in vertrouwen en met moed het nieuwe jaar tegemoet tre den, omdat wij dan weten, dat wij ons ongewisse leven kunnen leggen in Gods veilige hand. Ik wens U allen toe, dat gij zo het nieuwe jaar kunt binnentreden en dat het jaar 1954 een jaar des Heren mag worden. Mr W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. Hieronder volgt 't gebruikelijke over zicht van de meer of minder belangrijke gebeurtenissen, welke zich in het afge lopen jaar in onze plaats voordeden, zo als wij ze optekenden uit de onderstaan de nummers van de krant: 10 Jan.: Ds Israël bracht zijn eerste bezoek aan Holten. - De heer J. Kroon tot voorzitter Woonruimtecommissie ge kozen. - Veefonds „Ons Belang" had gunstig jaar. - Aanmelding van het Ulo- onderwijs. 17 Jan.: Aanvang werving voor B.B. - „Soli Deo Gloria" ontving haar kerst oratorium 1953. - Raad besloot tot bouw 9-klassige hall-school. - De heer A. J. Withagen ernstig gewond bij een auto botsing. 24 Jan.: Begroting heeft tekort van f 27.500. - Mooi resultaat Kinderpost zegelactie. - Biljartclub „De Waag" kreeg de vuurdoop. - Geslaagde avond N.V.V. Bestuurdersbond met „Bazuinen rond Jericho". 31 Jan.: Notaris H. W. Teeselink te Markelo overleden. - De heer J. H. Vene klaas Slots nam afscheid als voorzitter van „Jong Holten". 7 Febr.: Stormramp trof Nederland en deed grote activiteiten ontplooien op initiatief van afdeling Rode Kruis en Burgemeester. - K.I.-station Zuid-West Overijsel te Dijkerhoek geopend. - De P.B.H., de heer A. Schutte bij opheffing van zijn bureau gehuldigd. - Vicaris H. Nijboer nam beroep naar Oosterhaule aan. 14 Febr. 17 E.H.B.O.-ers behaalden 't diploma. - H.M.V. vroeg in jaarverga dering jongere krachten. - Geslaagde avond Holtense Kunstclub. 21 Febr.: Opbrengst Rampenfonds in geld f 32.259,14; in natura o.m. 80.000 kg. hooi. - Oprichting varkensfokvereniging. - Gezinsverzorging voorziet in grote be hoefte. 28 Febr. De heer J. A. Ulfman bouwer van de eerste Bouwkaswoning. - Ge slaagde uitvoering Gymnastiekvereni ging „Bato". - Jaarvergadering C.B.T.B. 7 Maart: Kleurenfilm over bijen. - Jaarvergadering „Jong Holten" kiest de heer Joh. Lubbersen als voorzitter. - Controlevereniging constateert hoger vetgehalte. - Eerste jaarvergadering van Holtense Bedrijfsvereniging. 14 Maart: De heer J. H. Sprokkereef legt voorzittershamer afd. O.L.M. neer. - Propaganda-avond Volksonderwijs. - Arjos ontwikkelt vele activiteiten. - Ge slaagde bazar Chr. Kleuterschool. Op brengst f 1485.- Schietver. „De Een dracht" heeft nieuwe plannen. 21 Maart: Jaarvergadering School met de Bijbel. - Ouderavond Espelo en ge zellige avond Dijkerhoek. 28 Maart: Discussie rondom muziek tent. - N.R.V. filmavond. - Afscheid Ds H. Nijboer. - Eerste kievitseieren ge vonden. - Ouderavonden Dijkerhoek en Prot. Kleuterschool. - Jaarvergadering V.V.V. met strubbelingen. 4 April: Voorjaarsshow Fa. E. Won- nink geslaagd modefestijn. - Ouder avond O.L. Dorpsschool. - Oprichting Kalveropfokclubs. - Mevr. Wanders trad af als presidente afd. Dijkerhoek Bond Plattelandsvrouwen. Mevr. M. Reilink-Kers was haar opvolgster. 11 April: De heer J. Sinnema als hoofd der Ulo-school benoemd. - Dijkerhoek demonstreert zijn eigen gekochte brand spuit. 18 April: Candidatenlijsten met 40 ge gadigden voor de raad ingediend. - Saksische studentenvereniging plantte eik op de Holterberg. - Schoolverkeers- examen met 195 candidaten. 25 April: De heer D. B. Nijland erelid Coöp. Boerenleenbank. - Alg. Zieken fonds had een goed jaar. - De heer B. Tukkers 25 jaar bestuurslid Ziekenfonds. - Ook Vereniging „Het Groene Kruis" boerde gunstig. - Eerste steen gelegd van ambtswoning burgemeester. - Afd. Ver bond Veilig Verkeer opgericht. 2 Mei: De heren Joh- Wolters en F. Jonkman ontvingen koninklijke onder scheiding. - De heren J. M. Wittermans en L. J. Pel tot onderwijzers Ulo-school benoemd. - Jaarvergadering Vereniging Kinderuitzending. - 35 jaar jeugdwerk door C.J.M.V. - Opgewekte viering van Koninginnedag. 9 Mei: Bekend ingezetene, de heer B. J. Wissink, overleden en onder grote belangstelling ten grave gedragen. - Nieuwe O.L.M.-voorzitter, de heer A. J. Pekkeriet. - Plechtige herdenking ge vallenen laatste wereldoorlog. 16 Mei: Ds J. H. Israël deed zijn in trede in de Ned. Herv. Kerk. - Biljart demonstratie in restaurant Löhr. - Ge slaagde bazar Prot. Kleuterschool. 23 Mei: Echtpaar A. Meerman en J. Meerman-Vrugteveen in het goud. 30 Mei: Nieuwe gemeenteraad geko zen met belangrijke verandering in de politieke verhouding: 6 links en 5 rechts.. Fraaie successen van de Bergruiters in Hellendoorn en Balkbrug. - Tragische dood van de heer Tony Rouwenhorst door motorongeval. 6 Juni: Gouden feest van O.L. school te Dijkerhoek, met klinkende herden king en cabaret-programma van formaat. - Ontvangst werkers uit het watersnood- gebied. - De heer D. Lammers door aan rijding dodelijk verongelukt. 13 Juni: Tuinconcert op Huize „De Berg" ten bate van het Rode Kruis. - V.V.V. opent informatiebureau in wa randa café Maats. - Schietwedstrijden jachtopzieners Holterberg. 20 Juni: Bouw nieuwe O.L. Dorps school aanbesteed. - Zweefvliegtuig landde. - Jaarvergadering H.G.K. 27 Juni: Oorlogsschade wegen thans prachtig hersteld. - Grote aanvraag voor gezinsverzorging. 4 Juli: V.V.V. opent haar vacantie- programma. - Oranjefeest op Voors- weide. 11 Juli: Geslaagde scholensportdag. - Ouden van dagen genoten van auto tocht. - Raad wijzigt electriciteitstarie- ven. 18 Juli: Geslaagd zomeravondfestival van H.M.V. - De Bergruiters provinciaal kampioen van Overijssel in de dressuur- proeven. - Wielersportsuccessen van di verse plaatsgenoten. 25 Juli: Holten begroette haar schut- terskoning, de heer H. Stokkers. - Boei end openluchtspel van O.C.H. - Fa. J. W. Dollekamp heropende haar manufactu renzaak. 1 Aug.: Ds J. Jebbink 45 jaar predi kant. - Raad sprak zich uit, dat woning bouw voortgang moet hebben. Debat over de kampéërverordening. - Succes sen van de Bergvliegers. 8 Aug.: Coöp. Fabriek van Zuivelpro ducten „De Vrijheid" onderging belang rijke uitbreiding. - Markelose boeren- dansers in Kampeerboerderij „Zomer- vreugd". - Mooie demonstraie van Berg ruiters. 15 Aug.: „Vrij en Blij" gaf zomer A avond-cocktail. - Verbetering treinver binding aangekondigd. - Werving leden en donateurs gezinsverzorging een groot succes. 22 Aug.: Paardenfokdag „Holbatheo" maakte uitstekende indruk. - Het rijden de bijbelhuis bezocht Holten en Dijker hoek. - Drukke Kermismarkt. 29 Aug.: De Edelachtbare Heren Joh. Derksen, W. Landuwer en H. Meijerman namen afscheid als raadslid. - De raad sprak over de ijsmisère in de Holterberg. - Brig. Generaal Gibson bezocht de Ca nadese begraafplaats. - Koudbloedfok- kers hadden succes. 5 Sept.: De heren J. Wegstapel (we gens ziekte afwezig) en M. Teeselink als wethouders gekozen. Dank aan wethou der Veneklaas Slots bij zijn aftreden. Ulo-school werd officieel geopend met tal van toespraken. 12 Sept.: Dijkerheek vierde feest. - Tentoonstelling Belgische schilders in het kader van het plan Nagelhout. - Bergruiters zesde in de landelijke wed strijd te Utrecht. - J.V.-leiders confe reerden op Zuurberghoeve. 19 Sept.: Dijkerhoek en omgeving of ferde voor haar brandspuit, welke aan de gemeente werd overgedragen. - Een Duitse bus ramde viaduct. - Voetbal competitie begon weer met Holten 1 en 2. 26 Sept.: Geslaagde en druk bezochte fokveedag in Kalfstermansweide. - 'Zon- dagsschooiconferentie in Irene. - Ploeg baas Bosschers met pensioen. - Schilde rijententoonstelling Belgische schilders in de raadszaal verlengd. - Arbeiders toneelvereniging opgericht. 3 Oct.: Heidebrand in de Diepe Hel. - Meester Kenemans in het ziekenhuis. - Raad neemt waakhond in bescherming door aanvaarding verordening. - Op leiding brandweer begonnen. De heer D. J. Wansink tijdelijk wethouder. 10 Oct.: Geslaagde herfstmode-show Fa. Wonnink. - Arjos koos nieuwe voor zitter, n.l. de heer F. Stam G.Jzn. - Berg ruiters hielden puzzlerit. - Canadese minister, luit.-kolonel Hugues Lapointe, bezocht Canadése begraafplaats. - Raad zal fractie bij fractie om de groene tafel gaan zitten. 17 Oct.: Espelo en Heihuizen vierden 40-jarig jubileum Zondagsschool. - Een vliegeninvasie, waaraan gemeentewer ken te pas moest komen. - Verkeers maatregelen gevaarlijk kruispunt Sta- tionsstraat-Larenseweg. 24 Oct.: De heer H. J. Wansink legde voorzitterschap Holtense Handelsvereni ging neer. De heer G. Wissink als zijn opvolger gekozen. - Oudercommissie Ulo-school gekozen. - Viering van 100- jarig bestaan C.J.M.V. - Instuif in Irene weer geopend. - De heer B. H. Pluimers tot notaris te Markelo benoemd. 31 Oct.: Motorclub „De Holterberg" nieuw leven ingeblazen. - Vrachtauto ramde dikke boom te Dijkerhoek;. één dode. - Zes woningwetwoningen aanbe steed. 7 Nov.: 20-jarig bestaan van L.R.V. „De Bergruiters" met receptie her dacht. - Schietvereniging „De Eendacht" hield jaarvergadering. - Gymnastiek ver. „Bato" koos nieuw bestuur. - Prijzen commissie opgeheven. 14 Nov.: Mej. Jo Janssen nam afscheid als hoofd Chr. Kleuterschool. - Mooie uitvoering H.G.K. - Wielerclub opge richt. - Eindles Moedercursus Groene Kruis. - Gevallen van Enterse ziekte onder de varkens. 21 Nov.: Propaganda-avond C.N.V. - Ouderavond School met de Bijbel. - Prof. Diepenhorst sprak voor 80-jarige Geref. J.V. - Vergadering met zaken mensen over de electriciteitstarieven. - K.I. stieren opnieuw geklasseerd. 28 Nov.: Corsettenshow Fa. Gebr. Schuppert. - Ouderavond O.L. school Espelo. - Receptie 80-jarige Geref. J.V. 5 Dec.: De heer J. Wegstapel hersteld, aanvaardt het wethouderschap. - Raad verleent medewerking aan bouw van nieuwe bijzondere school. - Winkelweek officieel geopend. - Vrouwen- en kinder voorstelling N.V.V.-leden. - Mooie avond voor Nat. Reserve en Reserve Rijks politie. 12 Dec.: Middenstand tevreden over geslaagde winkelweek. - Jeurlinksweg en Aaltinkssteeg officieel geopend. - Espelo kreeg een schoolkringcommissie voor aanpak maatschappelijke proble men. - Burgemeester opende de Espe- lose smederij van de heer B. J. Nijland. - Raad sluit zich weer aan bij Schoon heidscommissie van 't Oversticht. 19 Dec.: Geslaagde uitvoering H.M.V. Jan Oosterkamp speelde 7 rollen in „Brand in de Jonge Jan". - Burgemees ter betrok ambtswoning. - Kerstwijdin gen van diverse verenigingen. - Holtens vlees naar Rusland. - Bijzonder zacht weer doet bloemen ontluiken. - Ont spanningsavonden Jong Holten en B.D. V. - IJsclub „Dc Noordpool" deed rcke= ning en verantwoording. - Causerie van de heer J. H. Sprokkereef over de land bouw in Frankrijk. 24 Dec.: C.J.B.O. besprak beroeps keuze. - Kerstcantate van Iierv. Kerk koor. Pseudo-vogelpest in pluimvee stapel van de heer J. Wegstapel. - Raad wil meer bouwterreinen. - Feestverga- dering Bouwvakarbeiders. - Jong Hol ten derde in varkensmestwedstrijd. - Uitvoering C.J.M.V. „Immanuël" te Dij kerhoek. 31 Dec.: Kerstfeestviering Zondags school. - Prachtige uitvoering Kerst oratorium „Soli Deo Gloria". - Kerst- reis N.R.V. - Oude jaarsrede van Burge meester. - Schietwedstrijden van „De Eendracht". Het jaar 1953 neigt ten einde. Over enkele uren zal de polsslag van het jach tende leven een ogenblik verflauwen, zal de stroom van het nimmer aflatende ar beidsproces een wijle worden terugge schakeld en zullen de mensen zove^ eA' gelijk de gezellige huiskarne- V I v- om elkander bij dC~±.N.^ Ill ven veel heil en zegen in het nieuwe jaar toe te wensen. Wij hier in Holten zullen ons naar het aloude gebruik en indien onze welstand zulks toeliet dan reeds tegoed gedaan hebben aan de welvoor ziene dis, waarop het vlees de hoofd schotel vormde, want „töfelkesoavend" blijft nog steeds in ere. In een stil ogenblik zullen we wellicht onze gedachten laten gaan over het jaar dat achter ons ligt. Wij kunnen aan dit jaar niet voorbij gaan, zonder een wijle terug te denken aan de grote ramp, die een deel van ons volk trof in de nacht van de eerste Fe bruari en welke voor velen zoveel leed en ellende veroorzaakte. Maar een cata strofe ook, die de beste eigenschappen in ons volk wakker riep en die ook onze gemeente een milde stroom van geld, goederen en medeleven naar het getroffen gebied deed vloeien. Wij zijn blij en dat geldt ook voor de tal van andere liefldadige doeleinden, welke om de hulp van onze bevolking vragen hieraan door onze krant mede werking te kunnen verlenen. Weer is een jaar voorbij gegaan met voor- en tegenspoed, met successen en te leurstellingen, maar bovenal met vele ge zonde activiteiten. Veel is er bereikt als wij denken aan de talloze plannen, welke door het ge meentebestuur zie de oudejaarsrede van onze burgemeester tot ontwikke ling konden worden gebracht. Veel is ook tot stand gekomen in de particuliere sector als wij denken aan de verbetering van het peil van landbouw en veeteelt, aan de uitbreiding van het zakenleven enz. Veel is bereikt door een intens ker kelijk- en verenigingsleven en door per soonlijke inspanning, wanneer wij denken aan de uitbreiding van de waarden op geestelijk en cultureel terrein. VIJF JAAR HOLTENS NIEUWSBLAD. Voor Holtens Nieuwsblad is deze jaar wisseling wel van bijzonder grote bete kenis, want op 1 Januari a.s. is het vijf jaar geleden, dat onze krant voor het eerst verscheen. Holtens Nieuwsblad viert dus haar eer ste lustrum en met grote vreugde en enige trots denken wij terug aan het mo ment, dat onze eerste krant van de pers kwam. Het was een experiment, waar van verwacht moest worden of het zou slagen, maar waarvan wij thans met dankbaarheid mogen getuigen, dat het althans de eerste vijf jaar gelukt is. Dank zij de medewerking van de ge hele Holtense bevolking hebben wij, zij het op bescheiden wijze, vorm kunnen geven aan de doelstellingen, welke wij ons bij de opzet van ons weekblad ge steld had. De Burgemeester schreef in zijn „Ten geleide" in het eerste nummer van 1 Ja nuari 1949: „Ik geloof, dat wij in onze courant een uitnemend middel mogen zien om het gemeenschapsgevoel van onze Holter ingezetenen aan te kweken. Welk een prachtige gelegenheid kan het blad bieden om uit te dragen wat er leeft in onze gemeente op maatschappelijk en cultureel gebied". Wij schreven: „Zij (de initiatiefne mers) hebben zich daarbij niet alleen la ten leiden door zakelijke motieven, maar zich ook een ideëel doel gesteld, n.l. de ingezetenen van Holten in maatschappe lijk en cultreel opzicht nader tot elkaar te brengen". „Want slechts hierdoor (adverteren) en door een goede verzorging van de plaatselijke berichtgeving kan het ideële doel worden benaderdde plaatselijke be langen te bevorderen en de ingezetenen onzer gemeente, met behoud van eigen politieke en godsdienstige beginselen, na der tot elkaar te brengen, d.w.z. een geestelijke toenadering tot stand te bren gen, die het mogelijk maakt elkaar beter te leren begrijpen en waarderen". Dat waren hooggestemde woorden. De vraag of de daarin neergelegde verwach tingen zijn verwezenlijkt, zouden wij niet gaarne zelf willen beantwoorden. Wij hebben althans ons best gedaan de ge stelde doelen zo goed mogelijk na te streven. De vraag naar en de gehecht heid aan onze krant zien wij als een be wijs, dat zij een belangrijke plaats in neemt in ons gemeenschapsleven. Wij zijn allen, die daaraan medewerk ten, buitengewoon dankbaar voor de Oudejaarsdag: Hotel Müller na 7 uur gesloten. Oudejaarsdag: Coöp. Boerenleenbank te Holten-de gehele dag gesloten. Vrijdag 1 Jan., 7.30 uur n.m.Film voorstelling in Irene (zie annonce). Dinsdag 5 Jan., 8 uur n.m.: Toneelvoor stelling Parkgebouw Rijssen (zie an nonce). Donderdag 7 Jan., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Zaterdag 2 Januari: Bureaux gemeente huis gesloten (zie off. publicatie). Maandag 4 Jan.: Aanvang verkoop 522e Staatsloterij, debitant Joh. Derksen. Dinsdag 5 Jan.Zitdag Dr Tromp Visser, ten kantore Algem. Ziekenfonds (le en 3e Dinsdag). Vooruit aanmelden. Donderdag 7 Jan.: Zitting Kraamcen- trum Deventer 23 uur, kantoor Al gem. Ziekenfonds (zie annonce). Jan.: Ledenvergadering afd. Partij v. d. Arbeid, zaal K. ter i3 Horst,'V?.30 uur. Donderdag 21 Jan.: Filmavond Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond, 8 uur, in zaal K. ter Horst. Vrijdag 8 en Zaterdag 9 Jan.Uitvoering C.J.M.V. „De Bouwers" in de School te Espelo, aanv. 7.15 uur n.m. (zie an nonce). Maandag 4 Jan.: Fa. Gebr. Schuppert wegens inventarisatie de gehele dag steun, die zij ons gegeven hebben, en wij zullen in de toekomst gaarne op hun medewerking blijven rekenen. ALS DE KLOK SLAAT. Bij de klokslag van twaalven wensen wij U allen veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Moge Gods zegen Uw aller deel zijn. De nieuwe kalenders krijgen een plaats aan de wand. Daarop prijkt 1 Januari 1954. Het leven vraagt weer nieuwe activi teiten. De stroom wordt ingeschakeld, de polsslag gaat weer sneller kloppen. En wij geven ons weer met alle kracht die in ons is, aan de taken, welke voor ons gesteld zijn, aan het verlangen om de gemeenschap, die wij liefhebben en die wij willen dienen, op een hoger plan te brengen. Hopelijk tot de volgende traditionele klokslag van twaalven. W. B. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. Oudejaarsav. 5 uur Ds Knipscheer (Oudejaarscollec te). Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Is rael. Zondag 10 uur Ds de Kleine uit Raalte en 7 uur Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek. Oudejaarsdag 3 uur Ds Israel. Oudejaarscollecte. Zondag 10 uur Ds Israel. Collecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk. Oudejaarsavond 5 uur Ds Hoogkamp. Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Hoogkamp. Zondag 10 uur Ds Hoogkamp en 2 30 uur Ds Ploeger van Goor. (Voorb, H. Avondm.). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Janna Willemina, dv Zwier Zweers en Gerritdina Kettelarij. Gehuwd: Popke van der Meulen, 56 j., en Gerritdina de Hoop, 49 j., beiden wo nende te Holten. Overleden: Lina Schaarsberg, 70 jaar, echtgenote van Derk Jan Stegeman te Holten. DOKTER GERRITSMA LEGT DE PRAKTIJK NEER. Na hier meer dan 30 jaar als huisarts werkzaam te zijn geweest, legt dokter Gerritsma met ingang van 1 Januari a.s. de praktijk neer. Hij gaat dan met zijn gezin het prachtige landhuis bewonen, dat hij heeft laten bouwen op het hoogste en mooiste punt van de Holterberg en dat ,,üe Engelse Kamp" gedoopt is. Zijn te genwoordige huis wordt vanaf die da tum bewoond door zijn opvolger, dokter C. H. Rietdijk, welke ook de ziekenfonds praktijk heeft overgenomen. Dit is dan de derde woning, welke de familie Gerritsma betrekt in onze ge meente, want bij haar komst in Holten woonde zij enige tijd op „De Rinkelaar" te Dijkerhoek. Onze scheidende dokter is geen man, die zich in het verenigingsleven op de voorgrond plaatste. Voorzover wij weten, is de enigste functie, die hij bekleedt, het adviserend bestuurslidmaatschap van de vèreniging „Het Groene Kruis", maar deze vervult hij dan ook met grote liefde. Hij was het, die voor omstreeks 28 jaar bewilligde in de oprichting van het Alg. Ziekenfonds, nadat de plannen op de wei gering van de oude dokter Bessinkpas waren afgestuit. Bij het zilveren jubi leum van het fonds in 1950 is dokter Gerritsma dan ook hartelijk gehuldigd voor zijn 25-jarig deelnemerschap aan het fonds. Onze burgemeester heeft in een artikel in dit nummer een hartelijk woord van afscheid geschreven bij het neerleggen van de praktijk door dokter Gerritsma, waarbij wij ons van harte aansluiten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1