Kerstmis. Sanapirin: elk tablet DAMES! Door haar AGENDA Kerstfeest No. 51. Jaargang 5. DONDERDAG 24 DECEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLA Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" /i c, De abonnementsprijs van dw blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Holten Telef K5j,8s-2sa Adv.-prijs. 115 m.m. (acontant) f 1.51 „En allen, die het hoorden, ver wonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders." Lucas 2 18. De Kerstgeschiedenis is wel een zeer ongewone geschiedenis. Dat geldt van de plaats waar Jezus geboren is; want de Zoon van God wordt geboren in eën stal en een kribbe is Zijn wieg. Dat geldt evenzeer van de mensen, aan wie deze geboorte het eerst wordt bekend ge maakt. Want dat zijn niet de rijken en edelen, maar de armsten der armen, die bij „nacht en ontij" hun brood moe ten verdienen, de herders in het veld. Deze herders komen haastig, zij vin den Maria en Jozef en het Kindeke, en maken dan alom bekend wat hun van dit Kind gezegd is. Én dan staat er: „Allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders". Dat is vanzelfsprekend. Wie zou zich daarover niet verwonderen Toch staat deze text, niet voor niets in het Kerstevangelie. Wij lopen immers altijd het gevaar, dat we alles gewóón gaan vinden. Het Kerstfeest is immers zo'n algemeen feest geworden. Het zou ongewoon zijn als we het niet vierden. Iedereen houdt van dit stemmingsvolle feest. Men zou het niet graag missen. Maar dan zullen we toch ook deze text niet mogen missen: „Allen, die het hoor den, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders". Daarin wordt ons n.l. gezegd wat bij een wer kelijke Kerstfeestviering hoort, n.l. de verwondering. Het gaat op Kerstmis niet om stemming, maar om de verwonde ring, om de blijde verwondering om Gods goedheid. Dat het ongelooflijke waar is, dat God zich zo vernederd heeft, om als een arm kind gemeenschap te zoeken met mensen, die niet naar Hem vragen. Dat het waar is, dat Gods liefde zó ongewoon is, dat Hij een opstandige wereld aan Zijn hart trekt om haar te behouden. Deze verwondering hoort bij het Kerst feest. God beware ons ervoor, dat wij die ooit kwijtraken, dat wij deze liefde van God heel gewoon gaan vinden. Want dan belèven wij deze liefde niet. Deze liefde van God is immers niet iets ge woons zij is een wonder. En het beleven van deze wondere liefde openbaart zich in de verwondering. Dan ervaren we Kerstmis als een heerlijke verrassing Gods, omdat wij Hem naast ons weten in onze moeite en nood, in onze zorg en zonde. Dan beleven we het in blijde ver wondering, dat God de verantwoordelijk heid van ons leven op Zich genomen heeft in het Kind in de kribbe. M. J. W. KNIPSCHEER. DANK U! Het Nationaal Rampenfonds heeft een brochure het licht doen zien, getiteld: „Dank U", waarin het een voorlopige rekening en verantwoording aflegt van de totale giften en uitgaven betreffende de watersnoodramp. Aangezien naar de mening van het bestuur voor deze uitgave de middelen van het Fonds niet mogen worden aan gesproken, zal het boekje tegen betaling van 17 cent verkrijgbaar zijn aan alle postkantoren en boekhandels. Het boekje geeft een summier beeld van hetgeen tot nu. toe door het Fonds gedaan is. Totaal werd ontvangen een bedrag van f 133.518.775. Dit bedrag is gesplitst naar tal van onderdelen, t.w. binnen- en buitenlandse giften enz. De reeds gedane en nog te doene (geraamde) uitgaven bedragen f 113.370.000, even eens gesplitst in tal van onderdelen. bevat een veelvoud van de beste ge neesmiddelen, daardoor werkzamer dan andere bij kou - griep - koorts en pijn C.J.M.V. VIERDE KERSTFEEST. Maandagavond heeft de C.J.M.V. (afd. Dorp) in samenwerking met de afdeling Beuzeberg het Kerstfeest gevierd. Deze avond stond onder leiding van de heer A. Westerik, die de vergadering opende met het laten zingen van „Hoe zal ik U ontvangen", waarna hij in gebed voor ging. Vervolgens las hij het Kerstevan gelie (Luc. 2 1-20) en in zijn inleiding bepaalde hij zich voornamelijk bij het 10e en lie vers, waar de engel de kerst boodschap brengt aan de herders, en wees op het actuele, het individuele, het universele en 't essentiële van de kerst boodschap. Na de pauze volgde een Kerstliturgie, waarin zang, declamatie, Schriftlezing en diverse stemmen elkaar afwisselden, met aan het slot het prachtige kerstver haal „De man met de vinger", gelezen door IJ. Verveda. Pl.m. 10 uur sloot de voorzitter deze avond met dank aan God. CHR. JONGE ROEREN VERGADERDEN. De leden van de afd. Holten van de Chr. Jonge Boeren Org. (C.J.B.O.) kwa men in vergadering bijeen onder voor zitterschap van de heer W. Aanstoot, die deze bijeenkomst, nadat gezongen was Psalm 89 1, opende met gebed en het lezen van Genesis 12. Door de heer B. Dijkink werd een inleiding gehouden over het onderwerp: „Beroepskeuzeen per soonlijke verantwoordelijkheid van de Plattelander". Inleider bracht naar voren, dat er voor ieder mens een bepaald beroep gekozen moet worden, wil hij de verantwoorde lijkheid in het latere leven kunnen dra gen. Het is echter voor de plattelander in vele gevallen moeilijk om een beroep te kiezen. In het agrarisch bedrijf zijn de mogelijkheden zeer beperkt en heel weinigen hebben nog de kans om 'n land bouwbedrijf te beginnen. Wil men toch boer worden, dan rest er gewoonlijk niets anders dan emigratie en voelt hij hier voor niet, dan blijft er niets anders over dan omschakeling naar een ander vak. Voordat men hiertoe overgaat moet ter dege worden overwogen, welk vak men zal kiezen. Tal van vragen werden naar aanleiding van dit onderwerp gesteld. Na het zingen vaïf Psalm 25 2 werd de vergadering door de heer B. Dijkink met dankgebed gesloten. BERGRUITERS OOK IN EIGEN HUIS FAVORIET. De Bergruiters hebben het cross-sei zoen 1953 onlangs met een fraaie zege besloten door zowel in de zware als de lichte cross de drie le plaatsen te bezet ten, waardoor tevens beslag werd ge legd op 4 bekers, die beschikbaar waren gesteld of verdedigd moesten worden. De door de V.V.M. te Nunspeet be schikbaar gestelde fraaie wisselbeker voor de groep van drie ruiters in de zware cross met de snelste tijd bleef in het bezit van de Bergruiters, terwijl de bekers, beschikbaar gesteld door de Fa. Gerb. Wansink, de Bergruiters en de heer Aanstoot van „De Poppe", ook door Bergruiterscombinaties werden gewon nen. Na afloop van de cross waarvoor dank zij het mooie herfstweer vrij veel belangstelling bestond werden bekers en prijzen in café „De Poppe" door de heer W. Bottink uit Welsum, jurylid, met 'n gepast woord uitgereikt. Namens de V.V.M. werd de wisselbeker uitge reikt door de bedrijfsleider, de heer G. A. de Besten. De voorzitter van de Bergruiters, de heer H. Beldman, sprak woorden van dank tot de jury, tot Dr. G. S. E. Vegter (veterinaire dienst), tot de heren die met de controle in het parcours waren be last, tot de eigenaren van de gronden, waarop het parcours was uitgezet en tot de deelnemers, die gekomen waren uit Delden, Lonneker, Ruurlo, Zuidwolde, Ruinerwold, Eibergen, Avereest, Gorssel, Diepenheim en Holten. Voor de aanvang van de cross verza melden de deelnemers zich aan de dis in café „De Poppe" om te smullen van de heerlijke erwtensoep. De uitslagen luiden als volgt: Zware cross: 1 M. Bolink met Lyda 3 min. 40.2 sec.; 2 G. Bolink met Harry 3 46.8; 3 H. Beldman m. Figurant 3 54.6; 4 A. B. J. Breukers van Lonneker met Willy 3 57.2; 5 T. Beldman m. Johnny 4 08.8; 6 J. W. Hulsman met Gold Mantel 4 10.2; 7 E. J. Lammersen van Lonneker met Nimrod 4 10.4; 8 G. Hulsman met Albert 4 19.4; 9 E. Aaltink met Perhaps 4 23.8; 10 G. Lutke Willink van Gorssel met Martha 4 27.2; 11 L. J. Bruggert van Lonneker met Marise 4 31; 12 II. G. Wes van Delden m. Heiltje 4 34; 13 J. Schoen maker van Ruinerwold met Puck 4 42; 14 H. J. Bosschers met Parel 4 46.6: 15 W. Samtra van Ruinerwold met Ord- munt 4 47.8; 16 T. Ruterkamp van Gorssel met Marietje 4 51; 17 A. J. E. Wes van Delden met Freddy 5 23.2; 18 P. Harting met Heimud 5 43.6; 19 M. Flierman van Ruurlo met Brammy 5 51; 20 J. ter Weele van Delden met Liliane 6 27.2; 21 G. Groters van Eibergen met Jerry 6 31.6; 22 W. Baltus met Jimacsa 7 00.6. Lichte cross: 1 T. Beldman Jr. met Queen Mary 3 min. 45 sec.; 2 H. Scho- neveld m. Old Mac 3 58.4; 3 Joh. Brons voort met Klein Duimpje 4; 4 J. Won der van Zuidwolde met Wilfried 4 17.4; 5 J. Benak van Ruinerwold met Jenny 4 42.6; 6 H. G. Schukkink van Lonneker met Richmond 4 49.8; 7 A. Bronsvoort met Elan 4 51.8; 8 H. J. Dieperink van Diepenheim met Corry 5 12; 9 G. Wil mink van Delden met Olize 5 12.2; 10 mevr. Buiten-Westerdijk van Zuidwol de met Hildegard 5 15.4; 11 mej. Run hart van Avereest met Iklaartje 5 22; 12 B. Kruimelaar met Trophee 5 24.4; 13 J. Woltink van Avereest met Harle kijn 5 28; 14 B. Veehof van Delden met Maéne 5 57; 15 J. Bolink met Kwiek 5 518; 16 G. Keizer met Sid Zard 6 8.8; 17 A. Drogt van Zuidwolde met Otto 6 12.4; 18 L. W. ter Aart van Eibergen met Nidora 6 26.8; 19 J. Jansen met Bruine Nar 7 7.6; 20 H. Weernink van Ruurlo met Rex 7 14; 21 Jhr. van Coe- verden met Coltine I 8 48. Groepen zware cross: 1 Bergruiters I 11 min. 45 sec. (H.Beldman, J. W. Huls man en M. Bolink); 2 Bergruiters II 12 min. 30 sec. (G. Hulsman, E. Aaltink en G. Bolink); 3 Delden 16 min. 24.4 sec. (H. G. Wes, J. J. ter Weele en A. J. E. Wes). Groepen lichte cross: 1 Bergruiters III 11 min. 43.4 sec. (T. Beldman Jr., H. Schoneveld en Joh. Bronsvoort). Deze laatste groep heeft in het afge lopen cross-seizoen een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. Zowel in Balk brug, Ruurlo, Eibergen, Zuidwolde en Holten werden de eerste drie plaatsen steeds door dit jeugdige trio bezet. Bijzondere vermelding verdient ook de prestatie van de heer M. Bolink, die met Lyda vier keer als eerste eindigde. Al met al een cross-seizoen, waarop de ju bilerende vereniging met grote voldoe ning terug mag zien. BOUWVAKARBEIDERS VIERDEN AANMELDING 60.000e LID. De afdeling Holten van de Algemene Ned. Bouwbedrijfsbond hield Woensdag 16 December j.l. een feestelijke vergade ring in de zaal van de heer K. ter Horst, alhier. De voorzitter, de heer H. W. Kromdijk, opende deze bijeenkomst met een harte lijk welkomstwoord aan de leden, nieuwe leden en de bode en sprak er zijn vol doening over uit, dat bijna allen aanwe zig waren. Hij herinnerde er aan, dat de feestelijke vergadering belegd was in ver band met het bereiken van het 60.000e lid van de bond op 1 December j.l., een feit, waarin de afdeling zich temeer kan verheugen, gezien haar eigen groeiend ledental. De ingekomen stukken werden behan deld door de secretaris, de heer T. Koop man, waarbij me.t algemene stemmen werd besloten in het begin van Februari een cursusavond te organiseren, waarin een bondsbestuurder als inleider zal op treden en zal spreken over de loonpoli tiek. Bij het gebruik van een consumptie en een rokertje werd aan de leden een klein geschenk in de vorm van een sui kerschep met inscriptie aangeboden als herinnering aan de inschrijving van het 60.000e lid. De bode, de heer Sehöppers, werd lof toegezwaaid voor het werk, dat hij voor de afdeling doet. Tevens werd hulde ge bracht aan de penningmeester, de heer Oplaat, voor zijn financieel beleid. Deze verstrekte mede als plaatselijke verte genwoordiger van het Sociale Fonds Bouwbedrijf nog verschillende inlichtin gen aan de aanwezigen. Daar er bij de rondvraag nog verschi- lende problemen aan de orde kwamen, was het al laat geworden toen de voor zitter de buitengewoon gezellige bijeen komst sloot. TWEEDE UITVOERING RUSSENS MANNENKOOR. In ons vorige nummer hebben wij me degedeeld, dat het gezelschap van de N.R.V., dat een Kerstreis maakt naar Holten, op de 2e Kerstdag een bezoek zou brengen aan de uitvoering van Rijs- sens Mannenkoor. Dit is achteraf niet juist gebleken, omdat geen kaarten be schikbaar konden worden gesteld op deze dag. Mede om ons gezelschap ter wille te zijn geeft het Mannenkoor nu een uitvoering op Donderdag (Kerstavond) a.s., waar voor nog volodende plaatsbewijzen be schikbaar zijn. Hoewel Kerstavond niet zo'n bijzonder aantrekkelijke avond is om de gezellig heid van de huiskamer te verlaten, zullen er wellicht ingezetenen zijn, die deze uit voering van Rijssens Mannenkoor, waar voor elk jaar een enorme belangstelling bestaat, wel gaarne willen meemaken. De toegangsprijs inclusief tekstboekje bedraagt f 1.25. Het concert vangt aan om 7.30 uur. Bij voldoende deelname zal er een extra bus rijden. Daarvoor stelle men zich ten spoedigste in verbinding met de heer W. ten Berge van Hotel Holterman. rijkdom aan Hamamelis staat Hamea-Gelei bij handverzorging vér bovenaan! Royale tube 95 ct. Vrijdag 25 Dec. (le Kerstdag)Kerst feest Zondagsschool (kleintjes) om half twee in het kerkgebouw. Vrijdag 25 Dec. (le Kerstdag)Kerst feest Zondagsschool Espelo in de o.l. school aldaar, 1.305 uur. Vrijdag 25 Dec. (le Kerstdag): Kerst feest (groten) om vier uur in het feest Zondagsschool (groten) om vier uur in het kerkgebouw. Zaterdag 26 Dec. (2e Kerstdag), 8 uur: Film C.J.M.V. in Irene (zie annonce). Donderdagavond (Kerstavond) Hotel Müller na 6 uur gesloten. Vrijdag (le Kerstdag) Hotel Müller de gehele dag gesloten. Zaterdag (2e Kerstdag) Bal in Hotel G. Müller vanaf 3 uur. Oudejaarsdag: Hotel Müller na 7 uur gesloten. Oudejaarsdag: Coöp. Boerenleenbank te Holten de gehele dag gesloten. Zaterdag (2e Kerstdag) Schietwedstrijd in Amicitia vanaf 10 uur v.m. (Zie annonce). Donderdag (Kerstavond) Uitvoering van Rijssens Mannenkoor in Parkgebouw te Rijssen om 7.30 uur (zie annonce). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten, le Kerstdag 9 en 10.30 uur Ds Israël, 1.30 uur Kerst feest kleintjes Zondagsschool, 4 uur Kerstfeest groteren Zondagsschool. 2e Kerstdag 10 uur Ds Knipscheer. Zondag 10 uur Ds Israël. Dijkerhoek. le Kerstdag 10 uur Ds Knipscheer. Zondag 10 uur Ds Knip scheer. Geref. Kerk. le Kerstdag 10 en 2.30 uur Ds Hoogkamp. 2e Kerstdag 10 uur Ds Ploeger van Goor. Zondag 10 en 2.30 uur Ds Ploeger. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Otto Launspach, korpo raal bij de Landmacht, wonende te Leusden, en Jetje Driessen, zonder be roep, wonende te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: J. Stam van Weert naar Look 2. I. Hoekstra van Weststelling werf naar H. J. Wansinkstraat 27. HET VOLGEND NUMMER. In verband met Nieuwjaasrdag ver schijnt het volgend nummer van onze krant Woensdag 30 December. Advertenties en Nieuwjaarsgroeten moeten zo spoedig mogelijk in het be gin van de week worden ingezonden. De uiterlijke termijn is Dinsdagmiddag 3 uur. JONG HOLTEN DERDE IN DE VARKENSMESTWEDSTRIJD. De Vereniging „Jong Holten", afde ling van de B.O.O. is blijkens het Over ijssels Landbouwblad 3e geworden in haar groep in de door de G.E.O.S. in 1953 georganiseerde varkensmestwedstrijd. Er hebben in totaal 102 plaatselijke af delingen aan deze wedstrijd meegedaan, verdeeld in groepen met ten hoogste 50 leden en met meer dan 50 leden. In groep B, waarin onze plaatsgenoten uitkwamen, werd de B.O.O. in Delden no. 1 en de B.O.O. Almelo no. 2. De verbetering in kwaliteit, zegt het verslag in de G.O.S.-rubriek, verdient bij zondere aandacht. Het vorige jaar werd 34.2 van de geleverde varkens geclas sificeerd met IA en II A, in 1953 bedroeg dit percentage 43.1, een vooruitgang dus van 8.9 Het landelijk gemiddelde van de IA en IIA varkens lag in het 3e kwartaal van 1953 op 38 Dit percentage werd dus nog met ruim 5 overschreden, zodat men gerust kan zeggen, dat de jongeren er in geslaagd zijn het doel van de wed strijd, n.l. kwaliteitsverbetering, te ver wezenlijken. UITVOERING CJMV „IMMANUEL". De CJMV „Immanuel" gaf in „Betha- nië" haar jaarlijkse feestavond voor le den en donateurs. De bijeenkomst werd op de gebruike lijke wijze met samenzang en gebed ge opend door de voorzitter, de heer G. Ulfman, die in zijn openingswoord sprak naar aanleiding van 't tekstwoord „Dient de Here met blijdschap". Spr. herinnerde er aan. dat op 23 Oct. 100 jaar geleden was, dat het CJMV op gericht werd. De heer J. Krikkink las het op rijm gestelde jaarverslag van de secretaris, de heer G. Veneklaas en de penningmeester, de heer H. Luggenhorst, waaruit o.a. bleek, dat er een klein batig saldo in kas was en waarin gewag werd gemaakt van het riesje, dat men deze zomer maakte naar Amsterdam, Volendam enz. Na een schetsje van twee soldaten werd opgevoerd „Verdronken land", een toneelspel van drie bedrijven, dat han delt over de watersnood en door de to neelclub uit de leden mooi vertolkt werd. Aan het slot van de avond had de trek king plaats van een kleine verloting; waarna de avond besloten werd met het zingen van de Avondzang. Het was een goed bezochte avond, die zeer in de smaak viel. De volgende avond was minder druk bezocht. Laat deze keer ons Kerstfeest wezen meer dan een roodomfloerst festijn met sneeuw, muziek en kaarsenschijn, dat toch geen enkel hart genezen kan van zijn eenzaamheid en pijn. Ontneem ons alle tierlantijnen, het klokgelui, het engelhaar en 't vrome woord en laat ons maar onopgepoetst voor U verschijnen, klein in ons daagse pak, maar waar. Wanneer wij U dan zo beminnen als kinderen op de rechte wijs, gun ons dan in Uw paradijs een enkle schuwe blik naar binnen straks op Uw feest. Kyriëlijs. Uit: Hoogtijden. Jo Kalmijn-Spierenburg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1