Uit hei plaatsiljke parlement Plaatselijk Nieuws Uitslag advertentie-prijsvraag. AGENDA No. 50. Jaargang 5. ZATERDAG 19 DECEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTEHS NIEUWSBLAD sprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal U tgave va^^^^Teief "k^IsT- ^uwsblad Adv.-prijs: 115 m.m. (acontantf 1.50.lederen (Slot). Subsidies voor 1954. Om bij de behandeling van de begro ting 1954 niet te veel tijd te verspelen bij het bekijken van de vele aanvragen om subsidie, werden door B. en W. reeds in deze vergadering voorstellen gedaan, waarbij de volgende bedragen werden toegekend: Ned. Vereniging Gemeente Belangen f 10,Instituut Bestuurswetenschappen f25,—; ANWB f25,— Afd. Holten EH BO f200,Uitzending Kinderen Va- cantie Kolonies f0,50 per kind per dag; Kon. Wilhelmina Fonds f27,Volks gezondheid Nieuw Heeten f5,Con sultatiebureau voor Zuigelingen f200, Exploitanten ziekenauto f200,Over ijsselse Vereniging voor t.b.c.-bestrijding f25,Federale Commissie Geestelijke Volksgezondheid Overijssel f450,:Hol- tense Muziekvereniging HMV f362,50; „Joan Cele", Bureau Psychotechnisch On derzoek f25,Plattelands-bibliotheek f530,,,'t Oversticht" f5,Gymnas tiekvereniging „BATO" f300,Bond tegen het vloeken f 10,Gezinsverzor ging f 1000,Fonds beeldende kunste naars f21,Revalidatiecentrum „Stre- vo" f50,Ned. Heide Mij. f5,Eco nomisch Techn. Instituut f 75,Markt- commissie f75,VVV „Holtens Be lang" f500,Provinciale Twentse VVV f175,Kampeerraad f'25,Prov. VVV f54,— Veilig Verkeer f250, Bij de „nieuwe aanvragen" was o..a, die van de Herv. Stichting voor Maatschap pelijk Werk te Zwolle. Volgens de Voor zitter voelen B. en W. er wel voor om deze stichting een subsidie te geven, ge zien het belangrijke werk, dat wordt ver richt en het kan soms gebeuren, dat men als gemeentebestuur op deze stichting een beroep moet doen. Wanneer geen sub sidie wordt gegeven, is het niet prettig als de hulp van de stichting moet wor den gevraagd. De heer Soer wil op het belang van deze stichting niets afdingen, maar als men nu ook eens komt van Geref. en R.K. zijde? Er heeft ons van die kant geen verzoek bereikt, doch mocht het worden gedaan, dan zullen wc subsidie moeten geven. H.M.V. GAF ZEER GESLAAGDE UITVOERING. Jan Oosterkamp in 7 rollen. De muziekvereniging HMV gaf Donder dagavond in een uitverkocht Amicitia haar jaarlijkse uitvoering voor leden en donateurs. Er moesten tot zijn spijt, zo zeide de voorzitter, de heer A. Wester ik, in zijn welkomstwoord, nog tal van personen te leurgesteld worden. Spr. heette in het bij zonder welkom de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, en afgevaardigden van de ge- nabuurde zusterverenigingen. Plij bracht dank aan de donateurs voor hun voort durende steun en bedankte de dirigent, de heer J. F. Heleenders, voor zijn uit stekende muzikale leiding. Het muzikale programma bevatte 7 nummers, die van zeer hoog gehalte wa ren, o.a. de suite van Ed. Grieg, naar een arrangement van P. Dupont „Sigurd Jor- salfar", bestaande uit de delen: „prelu de", intermezzo" en „marche Solonnclle". Verder noemen we de ouverture „Die schone Galathea" van Fr. von Suppé, „Leichte Cavalerie" van dezelfde compo nist en de Keizerwals van Joh. Strauss'. De zaal wist met een enthousiast applaus de heer Heleenders tot een toegift te be wegen; wel een bewijs, dat het gebodene zeer in de smaak viel. Na de pauze had de opvoering plaats van het bekende monologenspel van II. Heijermans Jr. „Brand in de Jonge Jan" door onze plaatsgenoten de heren Jan Oosterkamp, die dc 7 rollen in dit ka- rakterspel uitbeeldde, daarbij geassisteerd als grimeur door de heer Joh. van Geen huizen en de heer Herin. Koopman als officier van Justitie. Deze drie personen hebben hun zware taak met grote kunde vervuld. De ge daanteverwisseling en het daarbij aange paste spel van de heer Oosterkamp was zo frappant, dat het jammer was, dat men vooruit wist, dat de rollen van An- sing Arend, de verdachte van de brand stichting, Jan Arend, zijn broer, Gijs Blankert, Jan's schoonvader, herbergier Putten, brigadier Biesen, buurman Nico- laas Post en de verver Blik, door dezelfde persoon gespeeld werden. Stukje voor stukje wist de officier van justitie het bewijsmateriaal zo in elkaar te leggen, dat Jan Arend, die zijn enig kind bij deze brand verloor, zijn onschuld niet meer staande kon houden. Ook het spel van de heer Koopman was zeer overtuigend. Het enige bezwaarj, dat wij zouden kunnen aanvoeren was, tussen elk tafreel, de ietwat lange pauze, waardoor de aandacht van het publiek De lieer Rietberg: We scheppen prece denten als we subsidie geven. De heer Dikkers: Als we aan het ver zoek van deze stichting voldoen, is er m.i. minstens zoveel aanleiding om ook de vereniging „Pro Rege" te steunen. Deze vereniging werkt wel op geheel an der terrein, doch is zeker niet van minder belang. Tenslotte werd besloten om de Herv. Stichting te Zwolle en de Ned. Mil. Bond voor 1954 elk een subsidie te geven van f 50,—. De subsidie voor de Holtense Hand- cn Naaiwerkschool zal bij de behandeling van de begroting worden vastgesteld. Z.h.st. werd besloten het nadelig slot (f 146,van het bezoek van een groep inwoners van Ooltgensplaat voor reke ning van de gemeente te nemen. Rondvraag. Bij de rondvraag wees de heer Soer op de gevaarlijke uitrit van de Aaltinkssteeg aan de Larenseweg. Evenals bij het begin van de Jeurlinksweg aan de Raalterweg, zou spr. hier een lantaarn willen plaatsen. De Voorzitter zal hierover spreken met de bedrijfsleider van het GEB, de heer Westerik. In ieder geval zal op de berm tegenover deze uitrit een plank worden aangebracht. Op een vraag van de heer Wansink deelde de heer Teeselink (voorzitter Slachtbedrijf) mede, dat het om techni sche redenen niet mogelijk is alle huis slachtingen dezelfde dag te keuren. Op Maandag en Dinsdag worden de laatste tijd op het gemeentelijk abattoir vrij veel varkens geslacht, waardoor het onmo gelijk is alle huisslachtingen af te werken. De heer Klein Velderman vroeg ophel dering over een bericht in de pers, waar in gesproken werd over het aansluiten van 80 percelen aan het waterleidingnet. De Voorzitter kon hierop geen ant woord geven, doch er bestaan bij de Pro vinciale Waterleiding Mij. „Overijssel" wel plannen ten aanzien van de z.g. „on rendabele gebieden". De electrificatie van de Ligtenberg, waarnaar de heer Klein Velderman infor meerde, is volgens de Voorzitter in voor bereiding. Door de heer Wansink werd gewezen op de weg van Klein Twenhaar naar Bek- .kernens, .die bijna is dichtgegroeid met struikgewas. Evenals aan de verzakkin gen in de Aalpolsweg, waarop de heer Jansen attendeerde, zal de gemeente-ar chitect hieraan aandacht schenken. verflauwde. De typering van de ver schillende personen door de heer Van Geenhuizen was keurig. Aan het slot van liet spel sprak dei voorzitter een speciaal woord van dank tot het gezelschap, waarin ook de heer G. Steunenberg voor zijn hulp achter de coulissen betrokken werd. Met een verloting met vele prijzen werd deze geslaagde avond besloten. VERGADERING VAN DE ARJOS. De ARJOS hield zich in haar ver gadering van Vrijdag 4 December j.l. allereerst bezig met de bespreking van het politiek maandoverzicht, dat waS samengesteld door de heer G. Aanstoot. Vele actuele onderwerpen kwamen op deze vooravond van Sint Nicolaas ter sprake. Om de gevoelens van de jubile rende Sint niet te kwetsen, werd dei toetsing van het beleid van Franco ach terwege gelaten. Wel toefden we in ge dachten. op de Bermuda-eilanden, waar de staatshoofden van de Westelijke Grote Drie: Eisenhower, Churchill en Laniël, bijeen waren neen, niet om het „heer lijk avondje" te vieren - doch ter be spreking van de huidige wereldsituatie. Of deze conferentie vruchten zal af werpen, dienen we nog af te wachten. tiet ligt voor de hand, dat de Franse minister-president, Laniël, een aanspo ring heeft ontvangen om zoveel mogelijk de spoedige bekrachtiging der EDG door Frankrijk te bevorderen. De wereldsituatie is intussen allerminst overzichtelijk. Wij weten van de de fensieplannen, die er in West-Europa zijn of worden opgesteld, doch wie kent de militaire kracht van de Russen? Wie is ook op de hoogte van de vorderingen van het atoomonderzoek in de „Qost- Europese landen? Dit alles heeft vele West-Europeanen tot fatalisme gebracht. Zij kunnen nog slechts de verzuchting slaken: Er moet dan maar komen, wat er kome! Après nous le déluge! De Christen past deze levenshouding niet. Hij dient gelovig te aanvaarden, dat God het is, Die volgens Zijn eeuwig raadsbesluit deze wereld regeert. Dat niets geschiedt zonder Zijn wil. De mens, ook Eisenhower, Churchill en Laniël, vormt slechts een instrument in Zijn hand. Alleen wanneer Europa doordron gen wordt van de Christelijke gedachte, is er nog hoop voor dit werelddeel. Het tweede gedeelte van de vergade ring werd besteed aan het nuttige en te gelijkertijd zeer aangename programma punt: hersengymnastiek. De heer Aanstoot ging tenslotte voor in dankgebed, waarna sluiting van de vergadering volgde. Wij mochten dit jaar weer een groot aantal oplossingen ontvangen van onze advertentie-prijsvraag. De slagzin, wel ke gevormd moest worden, luidde: „Ge regeld adverteren in Holtens Nieuwsblad, de meest gelezen krant in Holten, doet verkopen". Er waren nog al wat inzenders, die hun oplossing niet aldus geformuleerd hadden. Wij konden deze niet goedkeuren. Prijswinnaars zijn de volgende dames en heren. Zij hebben een waardebon ont vangen tot het achter hun naam ver melde bedrag, dat bij een Holtense win kelier besteed kan worden. 1. J. Meerman, Kolweg 38 f 15. 2. H. J. Hartsuiker, Oranjestr. 5 f 10. 3. Mej. H. Slotman, Oranjestr. 73 f 7.50 4. S. Sikkes, Raalterweg 16 f 6. 5. E. Lammers, Holterbroek 30 f 5. 6. H. J. Oolbekkink, Oranjestr. 80 f 4. 7. Chr. Knijff, Holterberg 27 f 2.50 8. E. Stam, Borkeld 12 (troostprijs) f 2.50 f 52.50 Wij danken alle deelnemers voor him inzending en wensen de niet-prijswin naars voor de volgende keer meer succes. AMBTSWONING BETROKKEN. De burgemeester, Mr. W. H. En klaar, heeft met zijn gezin de nieuwe ambtswoning aan de Jeurlinksweg, welke de naam heeft gekregen van „Kroepenkamp", Woensdag j.l. be trokken. Zijn telefoonnummer is 201 gebleven. Precies een jaar na de aanbeste ding is de villa gereed gekomen. KERSTWIJDING BOERENDOCHTERSVERENIGING. Woensdag hield de Boerendochters vereniging in hotel Holterman een Kerstwijding, welke geleid werd door de presidente, mej. J. H. Wolters. Na haar openingswoord werd gezongen: „Houdt Gij mijn handen beide met kracht omvat". Ds Knipscheer, die deze avond bij woonde ging voor in gebed en las t Kerstevangelie, waarover een korte bespreking volgde. Na de pauze, waarin de aanwezigen getracteerd werden, las mej. H. Nij- land een kerstverhaal voor, getiteld „De Kerstlamp", van Annie M. Ring- nalda. Tot slot werd met de projec tor een gekleurde filmstrook over de geboorte van Christus vertoond en nog enkele kleurendia's van Holten. Dit alles werd afgewisseld met het zingen van Kerstliederen, begeleid op de piano door mevr. J. Jansen v. d. Brink. Het was een intieme en goede avond, die door Ds Knipscheer met dankzegging gesloten werd. KERSTWIJDING HERV. VROUWENVERENIGING. De Herv. Vrouwenvereniging hield Donderdagavond in 't gebouw Irene een Kerstwijdingsavond. Er werd veel gezongen en gelezen. De liturgie „Ere zij God" werd ge lezen door dominee en mevr. Israël met enkele dames. Na de pauze werden twee Kerst verhalen voorgelezen door mej. Tr. ter Beek. De Kerstliederen, welke ge zongen werden, werden begeleid door mevr. Israël. In de pauze volgden tractaties. Het was een goede avond, die door Ds Israël met dankzegging gesloten werd. KERSTCANTATE HERVORMD KERKKOOR. Zondag a.s. om half acht hoopt het kerkkoor in de Ned. Herv. Kerk een Kerstcantate „Hosanna in Excelsis" ten gehore te brengen. Solisten zijn de dames A. Koopman en T. Sigger en de heren A. Reilink en G. J. Aaftink. Declamatie van Ds A. J. W. Knip scheer en orgelspel van A. Koopman Azn. Het geheel staat onder leiding van de heer Joh. F. Heleenders. GYMNASTIEK GEHUWDE DAMES De Gymnastiekvereniging „Bato" verzoekt ons mede te delen, dat zij een afdeling voor gehuwde dames zou willen instellen. Lesuren elke Don derdag van 2.30 tot 3.30 uur. Er heeft zich reeds 'n aantal dames aangemeld. Opgave kan geschieden bij de heren J. ten Wolthuis, Dorpsstraat en D. J. Hulsink, Tuinstraat 4. FILMWERK OVER Dr. ALBERT SCHWEITZER. Naar wij vernemen heeft de CJMV (afd. Dorp) het plan 2e Kerstdag de prachtige film te vertonen „Het is middernacht, Dr. Schweitzer". We zien hier de betekenis van het leven en werk van Dr. Schweitzer, thans ondersteund met authentieke opnamen ter plaatse, waardoor men meer dan ooit onder de indruk komt van de haast bovenmenselijke taak, welke deze grote figuur op zich nam. UIT DE RAADSPORTEFEUILLE. De gemeenteraad komt Dinsdag 22 De cember 1953des avonds 8 uur ten ge meentehuize bijeen ter afhandeling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Voorstel tot het aangaan van een kasgeldlening per 1 Januari 1954, groot f 150.000, 3. Voorstellen inzake het presentiegeld van de leden van de raad, van de raadscommissies en van de woon ruimte-commissie. 4. Benoeming van leden van de com missie van advies ex artikel 8 der woonruimtewet 1947 voor het jaar 1954. 5. Benoeming van 2 gedelegeerden in het bestuur van de bouwvereniging „Beter Wonen" voor het jaar 1954. 6. Benoeming van leden in de commis sie tot wering van schoolverzuim. 7. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing en invordering van reinigingsrech ten. 8. Voorstel tot intrekking van een te gemoetkoming in de reiskosten voor schoolbezoek ex artikel 13 der La ger Onderwijswet 1920. 9. Rondvraag. Ingevolge art. 64 der gemeentewet ge nieten de leden van de raad voor het bij wonen van de raadsvergaderingen en van vergaderingen van commissiën uit de raad een vergoeding, waarva nhet be drag door gedeputeerde staten, nadat de raad is gehoord, w^ordt vastgesteld. Het presentiegeld voor de raadsverga deringen bedraagt momenteel f 3,50 en voor de commissie-vergaderingen f 1,50. B. en W. achten deze bedragen als compensatie voor de tijd, welke de le den van de raad voor deze vergaderingen beschikbaar moeten stellen, in de tegen woordige tijd, beslist onvoldoende. Door dat de zaken en problemen, welke aan de raad ter beoordeling en beslissing wor den voorgelegd en waaromtrent de raads commissies adviezen moeten uitbrengen, de laatste tijd aanzienlijk meer veelom vattend en ingewikkeld zijn geworden, moeten de leden hiervoor ook meer tijd afstaan, hetgeen zich zowel uit in de. lengte van de vergaderingen als in het; aantal vergaderingen. Zij stellen dan ook voor te besluiten aan gedeputeerde staten van Overijssel te verzoeken de presentiegelden met in gang van 1 Januari 1954 nader vast te stellen op f5,voor het bijwonen van de raadsvergaderingen en op f2,50 voor het bijwonen van de commissievergade ringen. De leden van de woonruimtecommissie ontvangen een presentiegeld, hetwelk in 1948 werd vastgesteld op f 2,50. Ook deze vergoeding achten B. en W. te laag. De leden van deze commissie stellen voor deze arbeid veel tijd be schikbaar, zowel voor het bijwonen van de maandelijkse vergaderingen, het ple gen van overleg met het gemeentebestuur, het te woord staan van woningzoekenden en andere belanghebbenden, als voor het, waar nodig, ter plaatse opnemen van wo ningtoestanden. Zij stellen voor het presentiegeld te verhogen tot f 4, Benoeming leden der commissiën. 1. Commissie van advies ex artikel 8 der woonruimtewet 1947. Leden van deze commissie zijn thans: Mevrouw J. Jansenvan den Brink en de heren J. H. Assink, G. J. Bouwhuis, G. Brands en J. Kroon. Deze leden moeten telkens voor één jaar worden benoemd. Alle leden stellen zich ook voor 1954 herkiesbaar. 2. Gedelegeerden in het bestuur van de bouwvereniging „Beter Wonen". Mo menteel hebben als zodanig in het be stuur zitting de heren Joh. Derksen en A. Jansen. Aangezien de heer Derksen thans geen lid meer van de gemeenteraad is, is het wenselk in diens plaats een andere gede legeerde uit de leden van de raad te be noemen. Aanbevolen wordt hiervoor de heer E. Dikkers ILzn. 3. Commissie lot wering van school verzuim. De leden van deze commissie hebben telkens voor drie jaren zitting. De com missie bestaat thans uit de volgende he ren: A. J. Goldstein, aftr. op 1 Januari '54. B. H. Brouwer, aftr. op 1 Januari 1954. Joh. Derksen, aftr. op 1 Januari 1956. J. Kroon, aftr. op 1 Januari 1955. A. Rietman, aftr. op 1 Januari 1955. De heren Goldstein en Brouwer, die aan de beurt van aftreden zijn, stellen zich beiden herkiesbaar. AANRIJDING. Door een verkeerde manoeuvre om een afsluithek bij de ingang van de Jeurlinksweg bij de Raalterweg kwa men H. M. M. op z'n motorrijwiel en Br. v. d. Velde op de fiets met elkaar in botsing. Beide personen werden licht gewond en werden door dokter Gerritsma, die de eerste hulp ver leende naar huis gebracht. Zaterdag 19 Dec.: Verwerpen (bussen- gooien), schieten: bakkerij Hartsuiker, A. Paalman, H. Tulier, café „De Wip- pert", A. M. Nijkamp (zie annonces). Zaterdag 19 Dec. 24 uur: Inlevering vacantiebonnen Landbouwvacantie- fonds bij G. Runneboom, Dorpsstr. 57. Maandag 21 Dec.: Gesloten A. Fransen (zie annonce) Dinsdag 22 Dec.Raadsvergadering, nam. 8 uur. Woensdagavond 23 Dec.: Oratoriumuit voering in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Woensdagavond 23 Dec., 7.30 uur: Ver zilvering vacantiezegels bij P. F. van Doom, H. J. Wansinkstraat 25 (zie annonce). Vrijdag 25 Dec. (le Kerstdag)Kerst feest Zondagsschool (kleintjes) om half twee in het kerkgebouw. Vrijdag 25 Dec. (le Kerstdag)Kerst feest Zondagsschool Espelo in de o.l. school aldaar, 1.305 uur. Vrijdag 25 Dec. (le Kerstdag)Kerst feest (groten) om vier uur in het feest Zondagsschool (groten) om vier uur in het kerkgebouw. Zaterdag 26 Dec. (2e Kerstdag), 8 uur: Film C.J.M.V. in Irene (zie annonce). *WVW»ftAAAJWWW\AAAftAAAAAArt VERSCHIJNDAGEN DER KRANT. In verband met de Kerstdagen en de Nieuwjaarsdag verschijnt de krant op Woensdagavond 23 en 30 Decem ber. Advertenties en Nieuwjaarsgroeten moeten zo spoedig mogelijk in het be gin van de week worden ingezonden. De uiterlijke termijn in Dinsdagmid dag 3 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marinus Gerhardus, zv. G. H. Wittenberg en G. J. Nekkers. Jacobus, zv. S. Bartelds en H. Th. Pfeifer. Overleden: Gerritje Schöppers. 76 jr., echtg. van D. J. Broers, Holten. BEVOLKING. Ingekomen: G. L. P. van Ham en gezin van Semarang naar Holterberg 26. L. A. Raes en gezin van Ban dung naar Holterberg 42. O. D. Mouthaan en gezin van Palembang naar Holterberg 42. F. A. Keasber- ry wed. van G. Buys van Djacarta naar Holterberg 78. Vertrokken: J. H. Bouwhuis van Oranjestraat 4 naar Norg. J. C. de Graaf wed. van L. J. de Rochemont en gezin naar Bloemendaal (Over- veen). R. Jepma van Oranjestraat 21 naar Utingeradeel (Akkrum). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Knip scheer, 19.30 uur Ds Israel (Advents- zangdienst met medewerking van het Kerkkoor). In beide diensten collecte voor hulp aan vluchtelingen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israel. Collecte voor hulp aan vluchtelingen. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten is de 3e col lecte bestemd voor de Kas Hulpbehoe vende Studenten. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: mfistscherm; snoer pa rels; alpinomuts; vulpen; hondje; een bankbiljet. Verloren: kinderportemonnaie met inhoud; wieldop van Volkswagen; pr. Grolse heren wanten; sleutel v. piano; Am. gouden schakelarmband. HOLTENS VLEES NAAR RUSLAND Zoals bekend is gaat Rusland van Nederland slachtvee kopen en zal ons land voor de levering van 10.000 st. slachtrunderen zorgen. In het kader van deze handelstrans actie, waarbij ook Denemarken wordt ingeschakeld, is hier Zaterdag reeds de eerste wagon rundvlees per N. S. naar Rusland verzonden door de Fa. S. uit Rotterdam. De runderen waren geslacht in het gemeentelijk abattoir door de Fa. A. P. en Zn. alhier. Met de gehele leverantie is een waarde van circa 5 millioen gulden gemoeid. KERSTREIS VAN DE N.R.V. De Ned. Reisvereniging heeft weer een Kerstreis uitgeschreven naar Holten. De heer J. Havenaar uit Delft en zijn echtgenote zullen weer met een gezel schap van ongeveer 45 personen gedu rende de Kerstdagen in Hotel Holter man logeren. Daarbij staan autobus tochten met een comfortabele bus van de O.A.D. op het programma en zullen de gasten weer van verschillende attrac ties te genieten krijgen. Behalve, dat Piet Bos een avond een causerie komt hou den, bezoekt het gezelschap het concert van Rijssens Mannenkoor in het Volks park te Rijssen. Voorts zal de heer G. Monnink een lezing houden over „Egypte vóór, tijdens en na de laatste Pharao".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1