PLAATSELIJK NIEUWS De Winkelweek MtiHtaMtMNdHliAridirfiiiKtaitta AGENDA PUÜQL DOET NEER No. 49. Jaargang 5. ZATERDAG 12 DECEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HBLTEHS NIEUWSBLAD sprijs van diiï blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van ^stwhUng^^it^s Nieuwsblad Adv.-prijs: 115 m.m.(acontant) f 1.50.lederen Totaal aantal bonen 21718. Zaken mensen tevreden over omzet tijdens de Winkelweek. In café Maats werd Donderdagavond tot besluit van de Winkelweek 1953 de uitslag bekend gemaakt van de bonen- j wedstrijd. Voordat het juiste aantal bonen be kend werd gemaakt, sprak de voorzit ter van de Holtense Handelsvereniging, de heer G. Wissink, woorden van dank tot de kopers, tot H.M.V., tot de heren H. J. Bouwhuis, E. Dikkers en A. Jans sen en verder tot allen, die aan het wel slagen van de Winkelweek 1953 heb ben medegewerkt. Het totaal aantal bonen was 21718, welk aantal door niemand werd gera den. De heer H. Huisman, Kolweg, was er met 21688 het dichtst bij en kwam hierdoor in het bezit van een fraaie fau teuil met kussens. Verdere prijswin naars waren: J. Paalman, B 89, cassette (21759); H. G. Klein Velderman, Dorps straat, electr. bakoven (21767); J. Jan sen (Menum), ontbijtservies (21663); F. J. Sluiter, Oranjestr., bedsprei (21775); Ant. Koopman, v. d. Borchstraat, bed sprei (21780); A. J. Nijendijk, Molenbel- terweg, wekker (21645); G. J. Stam, Neerdorp, wekker (21602); A. v. d. Maat, Prov. weg, Nijverdal, broodtrommel (21600); L. Gazan, Oranjestraat, brood trommel (21585); G. H. Nijenhuis, D 19; J. Aaftink, Oranjestraat 26; H. Haar man, Oranjestraat 62; H. Kloosterboer, D 53; G. H. Stittelaar, B 169; J. Rosman, Pastoriestraat 37; J. Brands, Oranje straat 30; H. Dijkslag, Bk 26; H. Klein Horsman, Hbk 4; G. J. Lodeweges, Bk 14; H. Grotenhuis, D 183a; J. Mossink, Kolweg 57; D. Tuitert, H. J. Wansink- straat; H. Bosman, Deventerweg 5; J. H. Bieleman, Espelo 50; J. W. Bloemink, Look 43; E. Achterkamp, Larenseweg 18; G. W. Gruiters, Smidsbelt 1; H. J. Koopman, Kolweg 28; G. J. Meijer, Neerdorp; W. F. Reilink, Reilinksteeg; G. H. Oplaat, H. J. Wansinkstraat; J. Rozendom, Rietmolenstraat; G. van der Veen, Oranjestraat 7; H. van Leeuwen, Stationsstraat; J. H. Paalman, Waagweg I 2; F. Theijn, Oranjestraat 3; H. W. Pief- fers, Larenseweg; H. Bargboer, Kolweg; G. H. Kromdijk, Bk 1; F. Haan, Meer- mansweg; Gervedink Nijhuis, Dorps straat 43; Joh. Arfman, Stationsstraat 7; J. Wegstapel, D 2; Anna Brontsema, Bk 49; J. W. Hulsman, B 136; J. W. Nij- land, E 43; E. J. Baltus, N 62; A. Weg- stapel, D 60; H. Oolbekkink, Boskamp; I H. J. Oolbekkink, Oranjestraat; J. W. j Kettelarij, Larenseweg B 17; D. J. Ro- mijn, Oranjestraat; J. Paalman, van der I Borchstraat 31; D. H. Tiekink, Holter- berg 22; H. Slotman, Oranjestraat; H. I Bosman, Oranjestraat; M. Arends-Jan- j sen, Dorpsstraat; G. L. Scholten, Pasto- xüestraat 8; H. W. Meilink, C 187, Haar- le; G. Brands, v. d. Borchstraat; Wed. I Veldhuis, Molenbelterweg 19; R. Klein i Teeselink, Dorpsstraat 20; T. Koopman, B 7; L. Schuppert, Larenseweg; E. Kre kel, Oude Deventerweg; J. Avezaath, Aalpolsweg; G. H. Noteboom, B 130; W. Beumer, N 84; W. A. Oosterhuis, De venterweg; M. Boode, N 66. De prijzen moeten zo spoedig moge lijk worden afgehaald in café Maats. KINDERUITZENDING NAAR DE HERSTELLINGSOORDEN. Door de afd. Holten van het Centraal i Genootschap zijn in het jaar 1953 weer een aantal kinderen uitgezonden naar een koloniehuis. Op 2 Juli vertrokken 4 jongens en 3 meisjes naar „Ons Genoegen" te Oost- voorne. Ze bleven daar tot 11 Augustus. Op 24 Sept. gingen 2 meisjes naar het zelfde huis. Een van deze kinderen kwam terug op 3 Nov., terwijl het andere op 12 Dec. (heden) zal terugkeren. Op advies van de kolonie-arts moest dit kind nog 6 weken langer blijven. De uitzending van kinderen geschiedt, zoals waarschijnlijk bekend is, op advies van de school- of huisarts. Het zijn geen zieke, maar zwakke kinderen, die aan gewezen worden. Dat een verblijf in een koloniehuis van buitengewoon groot be lang is voor zulke minder sterke jongens en meisjes, blijkt vooral uit de dikwijls aanmerkelijke gewichtstoename. Het is jammer, dat sommige ouders van kinderen, die voor uitzending in aanmer king komen, er nog niet toe kunnen be sluiten het advies van de dokter op te volgen. Zij hebben er bezwaar tegen hun kind van huis te laten gaan. Dat het werk der kinderuitzending grote I kosten meebrengt, spreekt vanzelf. Geluk- i kig verstrekt het Gemeentebestuur een I behoorlijke subsidie en dragen de ouders, die daartoe in staat zijn, een kleiner of groter gedeelte der kosten. Toch moet er j nog heel wat uit de kas van de Vereni- ging bij. Het bestuur doet daarom een beroep op alle Holtenaren, die de vereniging nog niet financieel steunen, om zich als lid i op te geven. Op Maandag 14 Dec. wordt er 'n leden- j vergadering gehouden in hotel Holterman. I Op deze vergadering, waar ook enige films betreffende het werk der vereni- ging worden vertoond, zijn ook niet-leden j hartelijk welkom. De toegang is vrij. PRACHTIG PROGRAMMA VAN HMV. Het muzikale programma, dat HMV tijdens de jaarlijkse uitvoering in Ami- citia op Donderdagavond a.s. ten ge hore zal brengen, bevat naast een twee tal marsen een vijftal nummers, die er stuk voor stuk mogen zijn. Drie hiervan willen we noemen, n.l. „Kaiserwalzer" van Strauss, „Die Schone Galathea" en „Leichte Cavalerie", twee schitterende werken van Franz von Suppé. Na de pauze zal het -ook via de radio bekende monologenspel „Brand in de Jonge Jan" van Herman Heijer- mans worden opgevoerd. Onze grootste Nederlandse toneelschrijver schiep dit werkje in de zomer van 1903, toen hij in Katwijk aan Zee woonde. Hij werd geïnspireerd door een dramatische ge beurtenis, die destijds plaats had ge vonden; de brand in een tabakskerverij waarbij een driejarig meisje omkwam. Deze knap- geschreven een-acter is be doeld als gegeven voor een karakter speler, die alle rollen kan vertolken. Het spel komt dan ook reeds tientallen jaren voor op het repertoir van beroeps acteurs als Henri de Vries, Willem van Capellen, Jan Lemaire e.a. De inhoud van het stuk komt hierop neer, dat 7 personen achtereenvolgens voor de Offi cier van Justitie worden geleid: de bei de broers, de schoonvader van één van hen, een herbergier, de brigadier, een kruidenier en een verver. De heer Jan Oostex'kamp zal in dit monologenspel deze zeven figuren pro beren uit te beelden. De plaats van han deling is het parket van een Officier van Justitie omstreeks het jaar 1900. Officier van Justitie is de heer Herman Koopman. Van het spel van beide heren hebben we reeds vele malen kunnen ge nieten en we twijfelen er niet aan of dit onderdeel van het programma is bij hen in goede handen. JEURLINKSWEG EN AALTINKSSTEEG OFFICIEEL GEOPEND. Dinsdagmiddag: der vorige week ston den Jannie Paalman en Aaltje Ulfman met een ruiker bloemen en een blinken de schaar aan de Raalterweg. Aan een grote mast wapperde onze nationale drie kleur en over de nog zo nieuw uitziende Jeurlinksweg was een breed wit lint ge spannen. Met een prachtige touringcar van de O.A.D. arriveerde het gemeentebestuur en de leden van de raad met hun dames, tal van genodigden en de heren Krekel, die de nieuwe weg pas hadden opge leverd. De eerste harde wegen met een flinke subsidie van de Rijksoverheid ston den op 't punt officieel geopend te wor den. Mevr. Enklaar werden bloemen aange boden en burgemeester Enklaar kreeg de schaar, maar alvorens 't lint, dat de weg nog versperde, door te knippen, hield de burgervader een korte toespraak, waarin hij de oorzaak van dit ceremonieel be lichtte. Dit zijn de eerste- wegen, welke met subsidie van de Cultuur-technische dienst onder leiding van de Ned. Heide- Mij. werden verhard en ook de eerste we gen, waarover de gemeente-architect, de heer Louwerse, de directie voerde. De aan pak had een lange geschiedenis, maar na dat op advies van de heer Francke beslo ten was. er een verbindingsweg van te maken naar de Larense weg, kwam de financiële hulp, waaraan de heer Stapel van de C.T.D. zijn belangrijke medewer king verleende. De burgemeester wilde vooral de medewerking niet vergeten van de aangelanden, die grond en geld af stonden. Maar op deze wijze zal nooit meer iemand een weg krijgen, want al leen omdat hier een verbetering van de verbinding met de begraafplaats verkre gen werd, kon het gemeentebestuur met een geringe bijdrage volstaan. De burge meester bracht dank aan de heren Lou werse, Holterman, aan de heren van de Heide-Mij. en de Cultuur-techn. Dienst en aan de Firma Krekel Zn., die er een solidie weg van gemaakt hebben. Ook de commissie uit de aangelanden, de heren G. J. Boks, G. H. Paalman, G. H. Boode en G. J. Ulfman, bracht de burgemeester dank voor de goede samenwerking. De burgemeester knipte het lint door en met de bus werden daarna de nieuwe wegen, gemaakt van Eshalite-beton, ge ïnspecteerd. Zij hebben ruim 40.000 gld. gekost, waarin het Rijk 41"/0 bijdraagt. Overal hingen de vlaggen uit en ston den de mensen bij hun boerderijen. Ontvangst door de Haarbewoners. Aan het eind van de Aaltinkssteeg stonden de bewoners van de Haar als een commissie van ontvangst. Hier bracht de heer J. H. Bolink het dagelijks bestuur, de raad en ook de firma Krekel dank voor de nieuwe weg. De tijd, dat men voor de Nieuwjaars visite door het water en de modder moest gaan is nu voorbij, maar men wil nog wel gaarne een lichtpunt op deze uitmonding in de Larense weg. Ook de oudste inwoner van de streek, de heer D. B. Nijland, dankte voor de mooie weg en sprak de hoop uit, dat B. en W. nog vele jaren plezier mogen beleven van him besluit deze wegen te verhar den. De burgemeester heeft de Haarbewo ners bedankt voor hun gelukwensen en toegezegd, dat het G.E.B. de aanleg van een lichtpunt zal onderzoeken. Na afloop van dit korte tochtje waren het de heren Krekel en hun dames, die het gezelschap in hotel Muller ontvingen. Aan de maaltijd, welke zij 't gezelschap aanboden, zijn nog tal van hartelijke gen, deed de gemeentebestuurderen nog het idee aan de hand hen plan op te stel len voor verder gaande wegenverbete ringen, maar dan zo spoedig mogelijk, want er zijn vele gegadigden. De heer J. Krekel heeft de autoriteiten waarmede hij samenwerkte, bedankt, en verder voerden nog het woord de heren J. B. Meijer van de Heide-Mij., G. J. Boks voor de aangelanden, Jac. Louwerse, gemeen te-architect, en A. J. Goldstein namens de V.V.V. RECTIFICATIE. In het nummer van vorige week heb ben wij een bericht gepubliceerd, waar in o.m. werd medegedeeld, dat wijlen Ds G. Bax op grond van zijn singuliere gaven langs de weg van artikel 8 der Dordtse Kerkenordening tot 't predik ambt zou zijn gekomen. Deze mededeling is onjuist. Volgens nader verkregen inlichtingen heeft Ds Bax in 1901 zijn studie aan de Theol. School der Geref. Kerken te Kampen voltooid en werd hij beroepbaar gesteld. Voor het gemaakte abuis bieden wij gaarne onze verontschuldiging aan. KERSTORATORIUM „EEN KIND IS ONS GEBOREN". Traditiegetrouw hoopt de Clir. Gein. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Er kei ens tc Enschede) ook dit jaar weer een Kerstoratorium uit te voeren. Op Woensdag 23 December a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk alhier worden, uitge voerd h et Kerstoratorium „Een Kind is ons geboren" voor gemengd koor, solisten en begeleiding van Hildebrand van Bol huis. De soli voor bariton zullen worden gezongen door Kees Deenik te Hilversum, terwijl de sopraansoli worden gezongen door Mei. Riek Lsndeweerd, lid van „Soli". Verder werken mede: Hcnny Fransen (trompet), Wim Tulier (hobo), Stef Lui ten (fluit) en Hildebrand van Bolhuis (orgel en piano). We komen t.z.t. op deze uitvoering nog uitvoeriger terug. ST. NICOLAAS HEEFT MILD GEGEVEN. Het St. Nieolaasfeest heeft zich dit jaar op de scholen gekenmerkt door het persoonlijk bezoek van de Sint en dc mil de gaven, welke hij door zijn zwarte knecht heeft laten uivreikeri. Het personeel cn de melkrijders van de VVM hadden bij de grijze bisschop schijn baar een streepje voor, want zij werden bedacht met een kostelijk pakket, dat behalve speculaas, sigaretten, snoep en andere lekkernijen zelfs knakworst be vatte. De Sint weet wel, dat de melk mensen van een hartig hapje houden. Leerlingen van de ULO-school hebben de vorige week Zaterdag zelf een ge zellige morgen georganiseerd onder lei ding van het onderwijzend personeel. Zij deden toneelstukjes, voordrachten en de clamaties, die bij hun mede-scholieren zeer in de smaak vielen. Tenslotte werden, evenals op de anders scholen, aardige en leerzame films ge draaid. GROENE KRUIS-ARTIKELEN SPOEDIG TERUGBRENGEN. De magazijnhouder van het Groene Kruis verzoekt ons de aandacht er op te willen vestigen, dat de gebruiksvoorwer pen, welke men niet meer nodig heeft, zo spoedig mogelijk weer in het magazijn terug moeten komen, opdat ze nagezien en zo nodig hersteld kunnen worden. BEN JANSEMA KOMT SPREKEN VOOR DE MOTORCLUB. Op verzoek van de Motor en Auto mobielclub „De Holterberg" zal de be kende motorrijder Ben Jansema uit Hen gelo Dinsdagavond a.s. in café Vrug- gink komen spreken over zijn ervaringen tij dens de mo torzesdaags e in Tsjecho Slowakije van dit jaar. BURGEMEESTER OPENDE SMEDERIJ IN ESPELO. Dc heer B. J. Nijland heeft aan de secundaire weg van Dijkerhoek naar Es pelo een smederij gebouwd, welke Woens dagmiddag door de burgemeester is ge opend. De Espelose boeren, die van deze sme derij en handel in landbouwwerktuigen, haarden, kachels en rijwielen veel gemak zullen ondervinden, hebben zich bij deze gelegenheid niet onbetuigd gelaten en vulden de smidse, nadat de burgemeester op verzoek van de heer Nijland de toe gangsdeur had ontsloten. Bij de gelukwensen, welke hij daarna uitsprak, zeido onze burgervader, dad deze nieuwe aanwinst voor Espelo zeker in een behoefte zal voorzien. Zij is in het belang van de landbouw, want anders hadden burgemeester en wethouders geen vergunning voor het bouwen kunnen ver lenen, aangezien volgens het uitbreidings plan hier alleen maar boerderijen en landarbeiderswonmgen mogen worden ge plaatst. De burgemeester sprak de hoop uit, dat het de familie Nijland met haar nieuwe zaak goed moge gaan en deed een beroep op de buurtbewoners met deze zaak hun nut te doen. De oud-patroon, de heer H. Klein Vel derman, wees op de grote vakbekwaam heid van de nieuwe smid en rijwielher steller en durfde heip bij de aanwezigen gerust aan te bevelen. v-- f]" materiaal en enkele bloemstukken waren opgesteld, hing ook reeds de kaart van de Winkelweek 1953. De bestuursleden van de Holtense Han delsvereniging, de heren H. J. Brouwer en F. J. Schuppert, hadden hun nieuwe collega-zaken in an reeds in het werk der vereniging ingeschakeld. Een nieuwe zaak siert Espelo. ESPELO HEEFT EEN SCHOÜL- KRING COMMISSIE. Bedrijfsvoering op hei platteland. Maandagavond j.l. werd in de school tc Espelo een lezing gehouden door dc heer W. Rietberg, voormalig assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Hol len. Na een kort openingswoord, waarin het hoofd der schooi de aanwezigen wel kom heette, zeer in het bijzonder de heer Rietberg, die bereid was gevonden deze avond een lezing te houden, werd aan deze spreker het woord gegeven. Op een deskundige wijze werd het boe renbedrijf hier op de zandgronden be licht, waarbij spreker er van uit ging, dat op het gemengde bedrijf, zoals we dat hier vinden, de landbouw in dienst staat van de veeteelt. De veeteelt levert de boer de grootste inkomsten. Zaak is het, aldus spreker, dat zo hoog mogelijke productie wordt bereikt. Voor wat de landbouw be treft, werden voor de diverse gewassen de voor onze grond geschikte rassen ge noemd, terwijl eveneens bemesting en zaaitijd werden besproken, alsook de voe dingswaarde der diverse producten. Verder besprak de heer Rietberg enige belangrijke zaken op veeteeltgcbied, waar bij bijzonderheden over kunstweide, rant soenbeweiding, het winnen van goed hooi en het inkuilen nader werden uiteengezet. Het beschikken over goed voer is de eerste vereiste voor de boer. Hoofdzaak echter is goed vee, want niet uitsluitend hangt de productie af van de voeding. Een „slechte koe" geeft met goede voe ding niet de gewenste productie. Hierna was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan druk gebruik werd ge maakt. De heer Rietberg werd tot slot hartelijk dank gezegd voor zijn bereidwilligheid hier deze avond te hebben willen verzor gen en men wenste hem veel geluk in zijn kortgeleden aangevangen nieuwe be trekking. Men bleef nog enige tijd in vergadering bijeen. Vrij algemeen was men het er over eens, dat een dergelijke leerzame avong nog eens moest worden gehouden en niet alleen op landbouwgebied, maar tevens op ander terrein. Een commissie, bestaande uit de heren H. J. Hiddink, hoofd der school, W. Wegstapel, J. W. Nijland, G, J. Rensen en Joh. Lubbersen, werd belast met de organisatie hiervan. De werkzaamheden van deze commissie zullen echter niet alleen op cultureel ge bied liggen, maar tevens op materieel en maatschappelijk terrein, zodat ze de be langen van de „Schoolkring Espelo" in haar geheel zal behartigen. Reeds werd de commissie enkele suggesties gedaan oin het een en ander tc onderzoeken, doc'li haar werkzaamheid zal pas beginnen in Januari 1954. Men hoopt, dat deze jonge loot aan de stam van het aloude Espelo rijke vruchten moge dragen in het belang van de gehele bevolking van deze en om ringende buurtschappen, als Neerdorp en Heihuizen. JAARFEEST „DE BOUWERS". Het jaarfeest van de CJMV-afd. „De Bouwers" moest Vrijdag van de vorige week worden uitgesteld wegens ziekte van een der spelers. Nadere aankondiging van de nieuwe datum volgt. BIJZONDER JACHTSCHOUWSPEL OP DE BORKELD. Op initiatief van de Landelijke Rij - vereniging „De Bergruiters" houdt de Kon. Ned. Jachtvereniging Zaterdagmid dag a.s. een z.g. slip jacht achter de meute over de Borkeld, door de Look en liet Twenhaarsveld, naar het erve „Twcn- liaar", dat als voorlopig eindpunt fun geert. Het parcours, dat door de stoet zal worden afgelegd, is ongeveer 9 k.m. lang. De koninklijke melite zal onder leiding staan van de jagermeester Mr. Gillissen. Vanaf het erve „Twenhaar" worden de honden gekoppeld gevoerd via de Kolweg en de Oranjestraat naar hotel, Vosman, dat als officieel eindpunt is aangewezen. Het parcours is verdeeld" in drie runs. De Engelse fox-hounds worden op een spoor gezet, dat door het deelnemende gezelschap achter de honden wordt ge volgd. Deze jachtrit is opengesteld voor alle landelijke rij verenigingen en jacht- verenigingen. Het aantal deelnemers, waaronder wellicht amazones, is nog niet bekend. BALLET DER LAGE LANDEN. Het is, menen wij, voor het eerst, dat een beroeps-dansgroep in Rijssen een voorstelling komt geven. Het Ballet der Lage Landen n.l. hoopt Dinsdag een uit gebreid programma uit te voeren in het Parkgebouw. Naar de recensies te oor delen, die ons onder de ogen kwamen, belooft het voor liefhebbers der schone danskunst een mooie avond te worden. Als eerste solisten treden op Angela Bayley en Pieter van der Sloot. Uit het omvangrijke programma noemen wij: Oud-Franse Dansen, Le Lac des Cygnes, De Spaanse Brabander, Garden Party, enz. Voor bijzonderheden verwijzen wij Vrijdag 11 Dec.Kindermiddag en Vrou wenavond in Amicitia van de N.V.V.- bestuurdersbond. Vrijdag 11 Dec.: Ledenvergadering O.L.M. afd. Holten bij M. Kalfster- man, 7.30 uur. Zaterdag 12 Dec.: Verwerpen bij bakker B. J. Slotman. Zaterdag 12 Dec..: Verwerpen (bussen- gooien) bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 12 Dec.: Verwerpen en schie ten bij T. Koopman, „De Spar", Laren seweg. Zaterdag 12 Dec.: Slipjacht Kon. Ned. Jachtvereniging over de Borkeld enz. Aanvang 2 uur bij „De Poppe": Zaterdag 12 Dec. 7 uur: Verwerpen en schieten van metworst, rollade enz. in café „De Wippert". (Zie annonce.) Maandag 14 Dec.Ledenvergadering Vereniging Kinderuitzending in hotel Holterman, nam. 7.30 uur. Dinsdag 15 Dec. 7.45 uur: Ben Jansema spreekt over de Motorzesdaagse in Tsjecho-Slowakije in café Vruggink, op verzoek van de M. A.-club „De Holterberg". Toegang vrij. Dinsdag 15 Dec. Zitdag Dr Tromp Vis ser in kantoor Ziekenfonds (elke le en 3e Dinsdag van de maand). Voor uit opgeven. Dinsdag 15 Dec. 7 tot 8.30 uur: Afhalen kaarten uitvoering H.M.V. (zie an nonce). Dinsdag 15 Dec. 7.15 uur: Optreden van de beroeps-dansgroep „Het Ballet der Lage Landen" in het Parkgebouw te Rijssen. Woensdag 16 Dec., om 2 uur Deelnemers vergadering van de K.I. in 't café M. Kalfsterman. Woensdag 16 Dec. 7.30 uur: Feestverga- dering afd. Holten Alg. Ned. Bouw- bedrijfsbond (wegens bereiken 60.000 leden) in zaal K. ter Horst. Woensdag 16 Dec.: Uitvoering C.J.M.V. „Immanuël" in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek. Donderdag 17 Dec.: Jaarlijkse uitvoering „H.M.V." in Amicitia. Donderdag 17 Dec. 8 uur: Kerstwijding Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag 17 Dec. 7 uur: Verwerpen krentenbrood bij Jan Visser, Okken- broek. (Zie annonce.) Donderdag 17 Dec. 7.15 uur: Uitvoering C.J.M.V. „Immanuël" in „Bethanië" te Dijkerhoek. Vrijdag 18 Dec.:. Ouderavond Lagere landbouwschool, nam. 7.30 uur, in de school. Vrijdag 18 Dec.: Kerstwiiding afd. Hol ten Bond van Plattelandsvrouwen, 8 uur in zaal Holterman. Vrijdag 18 Dec. 7.30 uur: Herv. Man- nenvereniging in Irene. Vrijdag 18 Dec. 7.30 uur: Kerstwijding Geref. Vrouwenvereniging in Reho- both. Zaterdag 19 Dec.: Verwerpen (bussen- gooien) bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 19 Dec. 24 uur: Inlevering vacantiebonnen Landbouwvacantie- fonds bij G. Runneboom, Dorpsstr. 57. (Zie annonce.) Zaterdag 19 Dec. 7.30 uur: Verwerpen in feestzaal café „De Wippert". (Zie annonce.) Woensdagavond 23 Dec.: Oratoriumuit voering in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". dan genezen; maakt ookdehuid door en doof zuiver en gezond. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Dirk Jan Wilhelm, zoon van Hendrik Bekkernens en Dieka Paal man. Ondertrouwd: Popke van der Meulen, 56 jr. en Gerritdina de Hoop, 49 jr., beiden wonende te Holten. BEVOLKING. Opgenomen: J. Steenbergen v. Apel doorn naar Neerdorp 37; J. Paalman v. Hengelo (O.) naar Beuseberg 82-. Vertrokken: A. Dij kink van Molenbel terweg 18 naar Hellendoorn. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is raël en 7 uur Ds Jebbink van Almelo. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Post van Elirn (Dr.). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Theol. Hogeschool te Kampen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: rechter want; ketting met sleutels en mesje; rechter want; groene dameshandschoen; zilveren dasspeld; kinderwant; herendas; armband (am. goud. Verloren: rechter want; portemonnaie met inhoud; bril met half donker mon tuur; damesdas. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau Rijkspolitie, Oranjestraat 55 te Holten, telefoon 352. VOETBAL. Uitslag van Zondag j.l.: Holten 1—R.V. 2 2—0 Programma: GFC 2—Holten 1 2.30 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1