Uit het plaatsiijke parlement I Winkelweek 1953. AGENDA No. 48. Jaargang 5. ZATERDAG 5 DECEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. WENS NIEUWSBLAD sprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van tesucMmg^oitens menwsbUd Adv.-prijs1—15 m.m. (d contant)f 1.50. Iedere n Binnen een jaar 3 ton voor scholen bouw. Nieuwe Chr. school zal 130.000 gulden kosten. Beëdiging van de heer Wegstapel. Aankoop van grond in het complex Boskamps pad. Vergunning-verordening niet geaccepterd. Licht in Pundermans- hoek. Subsidies voor tal van ver enigingen en instellingen. In de raadsvergadering, die Vrijdag avond onder voorzitterschap van burge meester Enklaar werd gehouden, is de heer J. Wegstapel als lid van de raad en wet houder beëdigd. De heer Wegstapel werd op 27 Mei j.l. herkozen als lid van de raad, doch kon als gevolg van ziekte en een ernstige operatie zijn zetel aan de groene tafel nu pas innemen. Na het af leggen van de eed sprak burgemeester Enklaar de heer Wegstapel met enkele woorden hartelijk toe en wenste hem ge- luk met zijn herstel, De gehele raad, al dus de burgemeester, is met u en dé uwen verheugd over uw herstel. Als wethouders zult gij mede het beleid der komende jaren bepalen. De verstandhouding in het college van B. en W. liet in de achterlig gende periode van 4 jaren niets te wen sen over en ik twijfel er niet aan of u zult met ons willen streven naar vriend schappelijke verhoudingen, die een basis vormen voor een vruchtbare samenwer king tot heil van onze gemeente. De voorzitter sprak hierna een hartelijk woord van dank tot de heer D. J. Wan- sink, die tijdens de ziekte van de heer Wegstapel als wethouder fungeerde. Wet houder Teeselink, de gemeente-secretaris, de heer Sikkes, en ook ik zelf, aldus de burgemeester, denken met genoegen terug aan de periode dat u deel uitmaakte van het dagelijks bestuur. Gij hebt u een uit muntend wethouder getoond en met veel toewijding het algemeen belang gediend. De heer Wegstapel dankte voor de goe de en vriendelijke woorden tot hem ge sproken en voor de zeer vele blijken van belangstelling, die hij tijdens zijn ziekte mocht ontvangen. De bloemen, die ik bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis van uw raad ontving, hebben voor 'mij een duidelijke tale gesproken. Ik hoop, dat God, die herstel van krachten heeft wil len geven, mij ook wil bekwamen tot de taak, die ik zo juist op mij heb genomen, zo besloot de heer Wegstapel. Ingekomen stukken. Goedkeuringsbesluiten van Ged. Staten betreffende de verordening Waakhonden, het aankopen van een strookje grond van de heer L. Klein Ovink, de aanbesteding van het bouwen van 6 woningwet wonin gen in het complex Boskamp. De huur van deze woningen wordt voorlopig vast- I gesteld op f 6.50 per week. Fractie bij fractie. Naar aanleiding van een voorstel van J de heer Soer, in een vorige vergadering gedaan, om de leden f'ractie-gewijs te doen plaats nemen, deelde de Voorzitter mede, dat B. en W. zich hierover nader hebben beraden. Persoonlijk, aldus de Voorzitter, voel ik hiervoor zeer weinig. Ook de heer Klein Velderman (Alg. Bel.) is tegen de voorgenomen indeling van fractie bij fractie. Men komt dan meer als partij tegenover partij te zitten. Dat kan wel niet de bedoeling zijn, maar het laat zich toch zo aanvoelen. We zitten hier allemaal in 't belang van de gemeente Holten en spr. heeft totaal geen behoefte aan wijziging van de indeling, zoals die thans is. De heer Landeweerd kan het doel, dat de heer Soer beoogt wel onderstrepen. De heer Soer verklaart met zijn voor stel geen enkel politiek doel te hebben en hij kan niet inzien dat er verwijdering tussen de partijen door zou ontstaan. Partijpolitiek werd hier in het verleden nooit gevoerd. Het voorstel van de heer Soer wordt hierna in stemming gebracht en met 8-3 stemmen aangenomen. Aan- en verkoop van grond. Op voorstel van B. en W. werd besloten tot aankoop van enkele percelen grond in het complex Boskamp van W. Steu nenberg, W. Maneschijn en J. W. Keve- lam (Stationsstraat). Van de heer Mane schijn zal ook het huis worden gekocht, waarvoor in 1954 bouwvolume aan ver koper zal worden toegewezen. Onder de voorwaarde, dat Maneschijn vóór 1 Oct. zal bouwen, werd aan hem een perceel bouwterrein verkocht aan de Pastoi'ie- straat voor f 1125. De heer Soer vindt het 'n beetje vreemd dat maar steeds grond wordt aangekocht, zonder dat de raad goedkeuring hechtte aan het uitbreidingsplan. De Voorzitter: We lopen inderdaad vooruit, doch we moeten deze grond en dit huis toch hebben. De heer Soer: Ik heb altijd gedacht, dat er aan de Pastoriestraat een winkelpand j gebouwd zou worden. De Voorzitter: Hiervoor bestaat bij de zakenmensen geen animo. Men wil aan de Grotestraat zitten. De heer Aaftink zou in 't uitbreidings plan toch winkels willen projecteren. Over 30 of 40 jaar staat de hele Boskamp vol huizen. Verordening verplaatsingskosten aangenomen. Bij behandeling van punt 8 der agenda: „Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening tot toekenning van verplaat singskosten aan het gemeente-personeel'', verklaarde de heer Soer weinig te voelen voor de plannen van B. en W. In particu liere bedrijven geeft men ook geen ver plaatsingskosten. De Voorzitter: Laten we ons niet spie gelen aan slechte voorbeelden uit de par ticuliere sector. In deze sector kent men inderdaad geen verplaatsingskostenbesluit doch men „koopt" wel goede werkkrach ten als die nodig zijn. De heer Klein Velderman is niet tegen het geven van 5 pet. van de totale jaar wedde, wanneer het geld ook maar wer kelijk besteed wordt. Hij zou hierop con trole willen houden en het geld terug wil len eisen indien blijkt, dat het niet werd uitgegeven?. De heer Dikkers vroeg wat bedoeld wordt met „bijzondere gevallen", waar over gesproken wordt in art. 7 lid 3 van het ontwerp. De Voorzitter: Wanneer B. en W. tegen het hoofd van de Ulo-school, de heer Sin- nema, hadden gezegd: Gaat u maar in de Herv. pastorie (Oranjestraat) of in het huis van de heer Brouwer, dan zou men dit kunnen rekenen tot de bijzondere ge vallen. Het maximumbedrag zou dan ver hoogd moeten worden. De raad ging hierna met de door B. en W. voorgestelde verordening accoord, waaraan op voorstel van de heer Dikkers nog zal worden toegevoegd, dat de raad zal worden gehoord indien boven het maximum van 5 pet. zal worden gegaan. Voorstel aan de raad tot vaststelling van een verordening tot aanwijzing van wijken, waarin B. en W. vergun ningen ingevolge de Drankwet niet mogen verlenen. Het totaal aantal volledige vergunnin gen in deze gemeente bedraagt 11, waar van 7 in het dorp Holten, 2 in de onmid dellijke nabijheid daarvan, 1 in Dijker- hoek en slechts 1 in de Hoiterberg. B. en W. achten het namelijk een groot algemeen belang, dat aan de vele vreem delingen en vacantiegangers in onze ge meente, welke als een toeristisch cen trum bekend staat, in redelijke mate de mogelijkheid wordt geboden in daarvoor goed ingerichte gelegenheden in het re creatiegebied zelf verpozing te vinden en, wanneer zij daaraan 'behoefte hebben, sterke drank te gebruiken. De mogelijk heid daartoe is momenteel naar het oor deel van B. en W. te gering, terwijl voor. de ingezetenen dezer gemeente in en in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Holten alsmede in de buurtschap Dijker- hoek ruim voldoende gelegenheden aan wezig zijn. In 1949 is door de raad dezer gemeen te tot de Kroon het verzoek gericht om verhoging van het maximum voor ver gunningen ingevolge de Drankwet, doch op dit verzoek werd afwijzend beschikt. Wanneer nu een verordening in 't leven wordt geroepen als B. en W. zich hebben voorgesteld, kan een vergunning, behou dens bij z.g. inrichtingen voor maatschap pelijk verkeer (hotel Holterman, hotel G. Muller, café Kloosterboer) slechts een maal op een erfgenaam worden overge schreven. Nadat de Voorzitter deze mededeling had gedaan kwamen de tongen los en al gemeen gaven de leden te kennen, dat men voor een dergelijke oplossing niets voelde. De heer Veneklaas Slots vond 't treu rig, dat een vergunning maar één keer overgeschreven kon worden en de heer Rietberg noemde de verordening, zoals B. en W. zich die hebben gedacht, van zeer ingrijpende aard. De heer Landeweerd is van mening, dat nieuwelingen in de toekomst ook 'n kans móeten hebben op een vergunning, doch de oplossing van dit probleem zal in een andere richting gezocht moeten worden. De heer Klein Velderman zou bij de Kroon nog eens weer een verzoek willen doen om verhoging, doch volgens de voor zitter kan men een dergelijk verzoek eens in de vijf jaar doen. Uit de reactie van de verschillende le den was de Voorzitter wel gebleken, dat stemming over het voorstel van B. en W. totaal geen zin zou hebben en het college nam het voorstel dan ook terug. (Slot in 't voigend nummer) PLAATSELIJK NIEUWS SINT NICOLAAS BEZOCHT DE SCHOLEN. Onder de vrolijke tonen van de mars muziek van H.M.V. heeft de grote kin dervriend Vrijdagmorgen zijn intrede gedaan in ons dorp en een rondgang ge maakt met de leerlingen van de beide dorpsscholen. Er bestond voor zijn komst grote be langstelling en overal stonden de mensen voor de huizen. Minzaam groette de Sint zijn bewonderaars. Na zijn tocht door de straten bracht hij een bezoek aan de scholen, waar zijn zwarte knecht suiker goed en andere lekkernijen uitdeelde, ter wijl de Sint een vermanend woord sprak tot de jongens, die niet goed hadden op gepast. Ook in Dijkerhoek en Espelo bracht St. Nicolaas een bezoek en deelde hij lekkers uit. Vele ouders waren ook hier van het Sinterklaasfeest van de kin- Het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging maakt nog het y y volgende bekend: le. Aan de lijst van deelnemende winkeliers moet nog worden y y toegevoegd de heer B. J. Nij- land, E 60. 2e. Het aantal in te leveren bon- nen is teruggebracht tot 25. 3e. De zakenmensen wordt gead- viseerd de winkels Zaterdag S a.s. om 6 uur n.m. te sluiten, c De sluiting is Maandag 7 Dec. S y weer normaal om 1 uur. Over- c c tollige bonnen worden die mid- S dag opgehaald. 4e. De grabbelton bevat Dinsdag c in Amicitia ook de elders niet S getrokken hoofdprijzen. 5e. De prijsuitreiking voor de bo- nemvedstrijd heeft plaats op S Donderdag, 10 Dec., nam. 8 c uur, in café Maats. (Inleve- ring van de ook in dit nummer afgedrukte bon tot en met VWVWWvWVVWWVWWVVWVV FLINKE BELANGSTELLING TIJDENS DE WINKELWEEK. De Winkelweek 1953 is Maandagavond officieel door de burgemeester, Mr Enk laar, geopend in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. H.M.V. zorgde voor de muzikale noot, alvorens met een korte toespraak de jaar lijkse actie van onze middenstand werd ingeluid. De voorzitter der Handelsver eniging, de heer G. Wissink, herdacht 't vele werk, dat de heer H. J. Wansink als zijn voorganger steeds voor deze actie ge daan heeft en de burgemeester wees op de zorg, die de winkeliers aan hun zaken hebben besteed om het de kopers geheel naar de zin te maken. In hotel Vosman was de opkomst voor de grabbelton nog niet zo groot, maar op Donderdag in hotel Muller werden heel wat bonnen ingeleverd. Met vier num mertjes bleef die avond ook de le prijs in de ton zitten. De 2e prijs, een strijk ijzer, ging naar de fam. van Coeverden, B 88; de 3e prijs, een electr. fietslantaarn, won de heer T. Verveda; en de electrische lamp als 4e prijs ging naar de fam. Meije- rink, E 12. Het bestuur had het aantal in te leveren bonnen voor de grabbelton van 30 op 25 gebracht. De niet getrokken hoofdprijzen zitten nu a.s. Dinsdag in Amicitia in de ton. Men leze verder de bekendmaking van de Handelsvereniging. OUD-PLAATSGENOTE OVERLEDEN. Mevrouw J. G. Bax geb. Wechgelaer is op 2 dezer in haar geboorteplaats Aalten in de ouderdom van 84 jaar overleden. Wijlen haar echtgenoot, Ds G. Bax, was van 19011936 predikant der Geref. Kerk te Holten. Ds Bax was een z.g. octavist, welke naam men pleegt te geven aan pre dikanten, die op grond van hun singu liere gaven langs de weg van Art. 8 der Dordtse'Kerkenordening tot het predik ambt komen. Voor zijn komst naar Hol ten, zijn enige gemeente, was Ds Bax n.l. onderwijzer bij het lager onderwijs. Na verkregen emeritaat in 1936 vestigde hij zich metterwoon te Zutphen, waar zijn zoon, Dr J. Bax, thans directeur van een H.B.S. te Veenendaal, woonachtig was. De begrafenis van mevrouw Bax zal plaats hebben op Zaterdag 5 Dec. a.s., des nam. 2 uur op de oude begraafplaats te Holten. Tevoren wordt in het gebouw Re- hoboth een rouwdienst gehouden, welke zal worden geleid door een der Geref. predikanten van Aalten. Na afloop van de begrafenis is in Reho- both gelegenheid tot condoleren. BENOEMD TOT GEM.-SECRETARIS. Onze oud-plaatsgenoot, de heer A. W. G. Goldstein, le ambtenaar ter sercretarie te De Wijk (Drente) is met ingang van 1 April 1954 benoemd tot secretaris dier gemeente. VAN DE TRAP GEVALLEN. Toen Mevr. W. G. VeltkampLubber- sen aan de Oude Deventerweg Donder dagmiddag kleding van boven wilde ha len, had zij het ongeluk van de trap te vallen. Zij werd met een hersenschud ding opgenomen en onmiddellijk naar Deventer naar het ziekenhuis overge bracht. KOEIEN IN HET STAMBOEK. Door de Inspecteur van het Ned. Rund veestamboek, de heer A. Prins, werden in de afd. Zwartbont de volgende koeien in geschreven van de daarachter vermelde eigenaren: Aaltje 16 met b77 punten en Folkertje 56 met bc-|- 75 punten van H. W. Veneklaas; Lies B met b77 pnt. van D. Harting; Wiepkje 7 met b77 pnt. en Oeke 30 met b77 pnt. van B. W. Krikkink; Emmie met b77 pnt. en Janke 2 met b 78 pnt. van Hm. Meijer- man; Eilander met bc+ 76 pnt., Sientje 6 met bc+ 76 pnt. en Boukje met b77 pnt. van H. J. Huzen; Velde's Anna met bc-|- 76 pnt. en Nelly met bc-f- 76 pnt. van D. J. Ribbink; Harmke met b77 pnt. en Jacoba II met bc-|- 76 pnt. van J. Wegstapel; Baarda met b 81 pnt. en -WIeiikiu_-9-JiLet_.b 78 put, van G. H. Vol- Onze Advertentie-prijsvraag Wij herinneren onze lezers er aan dat de oplossing van onze prijsvraag waar voor een formulier in het vorige nummer werd afgedrukt vóór 13 December a.s. moet worden ingeleverd bij de admini strateur, de heer H. Beltman, Kolweg 19, of per post kan worden toegezonden. BENOEMD. Onze oud-plaatsgenoot, de heer A. Ulf- man, thans adj. commies te Papendrecht, is benoemd tot hoofdcommies, chef van de afd. sociale zaken ter secretarie van Odoorn (Dr.). DIEPVRIESDEMONSTRATIE. Voor de Woensdag in de zaak van de fa. Wed. van de Vlies door de Maat schappij „Vita" gehouden diepvries demonstratie bestond zowel vóór als na de middag een grote belangstelling. Vóór de middag werden de dames allerlei soe pen met kluif en balletjes gedemon streerd en na de middag kon men de heerlijke fruitsalades proeven; welke uit hun bevroeren toestand waren getrans formeerd in een heerlijk gerecht. Ook de groenten maakten een zeer aantrekke lijke indruk. De firma heeft de diepvries artikelen steeds in voorraad, waarvoor zij een koelkast ter beschikking heeft, ter wijl men extra bestellingen des Vrijdags kan doen. HERINNERING VOOR LANGDURIG BESTUURSBELEID. Het bestuur van het Algemeen Zieken fonds heeft zijn medeleden, de heren J. H. Bolink, Joh. Wolters en A. Scheper man, in verband met hun 25-jarig be stuurslidmaatschap alsnog als herinnering aan hun belangrijk werk voor het fonds, een wandelstok uitgereikt, hetgeen bij hun jubileum, voor enkele jaren, achter^ wege bleef. De uitreiking geschiedde door de tweede secretaris, de heer Beijers. Dit kleine geschenk werd door de genoemde oprichters met grote erkentelijkheid aan vaard. JUBILEUM-FEESTAVOND GEREF. JONGELINGSVERENIGING. Als sluitstuk van de zeer geslaagde en stijlvolle herdenking van het 80-jarig bestaan van de J.V. op G.G. „Pred. 12 la", werd Vrijdagavond van dé vorige week een feestavond gehouden in het ge bouw ,.Rehoboth". Dat er grote belangstelling bestond voor deze feestavond, bleek wel uit de enorme opkomst. Pl.m. 400 personen waren aan wezig en de zaal was dan ook tot de allerlaatste plaats bezet. Deze f eestver gadering stond onder leiding van de ere voorzitter der jubilerende vereniging, Ds. R. A. Hoogkamp. Precies om 7.15 uur opende Ds. Hoogkamp de vergadering door te laten zingen Psalm 68 10, las vervolgens Ps. 33 112 en ging daarna voor in gebed. In een kort openings- en welkomstwoord wees Ds. Hoogkamp er op, dat niemand uit het geringe aantal punten op het programma moest aflei den, vanavond wel vroeg thuis te zullen zijn, daar het toneelspel „Ongedachte wen ding" pl.m. 3 uur in beslag zou nemen. Een dubbelmannenkwartet, samenge steld uit leden van de J.V., zong hierna een welkomstlied en wisselde ook ver der op de avond op niet t>nverdienstelijke wijze het programma af. Op originele wijze werd door de heren W. Beldman Hs.zn. en G. Hulsman Hzn. een overzicht gegeven van de geschiedenis der J.V. in de laatste vijf jaar. Gezeten op een tandem „reden" deze heren langs de voorzitters, oud-voorzitters en be stuursleden, waarbij op humoristische wijze verslag werd gedaan. Van deze bijdrage die door de heer Joh. Rietberg was samengesteld werd zeer genoten, wat duidelijk bleek uit de lachsalvo's, die telkens opklonken en het daverend applaus aan het slot. De „stem uit het verleden" sprak bij monde van de heer II. J. Hasewinkel, oud-lid van de J.V., die een gedicht de clameerde, dat bijna 80 jaar geleden ge schreven werd door zijn oom, die toen penningmeester van de J.V. was. Vervolgens werd opgevoerd het toneel spel „Ongedachte wending". Daar het stuk gespeeld werd in drie bedrijven, werd het twee keer onderbroken door pauze, waarin ruim getracteerd werd op chocolademelk, krentebroodjes en snoep. De auteur van het toneelspel „Onge dachte wending", oud-J.V.-er Js. Beld man, heeft hiermede een prachtig succes geboekt. Het stuk, dat gebracht werd door oud-leden van de M.V. en J.V., boeide van begin tot einde. Het hartelijk applaus, dat de dames en heren werd gebracht, was volkomen verdiend. Zonder de anderen ook maar iets te kort te doen, willen we toch even Mej. M. Mulder (vrouw Geurts) en Mej. J. Beld man (haar dochter) apart noemen. Beide dames speelden prachtig en hebben het stuk voor een zeer groot deel gedragen. Jammer was het, dat de heer W, Beld man, die als Baron van Harrenstein een der hoofdrollen vertolkte, vooral in het tweede bedrijf niet geheel rolvast was. Een beetje meer actie zou het geheel ten goede zijn gekomen. Nadat de voorzitter van de J.V., de heer J. Nijkamp, een woord van dank had gesproken tot allen, die hadden mee gewerkt aan het welslagen van deze feest avond en nog gezongen was „Ga niet alleen door 't leven", sloot de oud-voor- zittcr der J.V.. de heer H. Beltman, met Vrijdagavond 4 Dec.: Jaarvergadering IJsclub „De Noordpool" in het café Jansen. Vrijdag 4 Dec. en Zaterdag 5 Dec., geb. „Amicitia", 7.30 uur: Ontspannings avond B.D.V. en Jong Holten. Zaterdag 5 Dec.: Verwerpen bij bakker B. J. Slotman. Zaterdagavond 5 Dec.: Verwerpen en schieten bij bakker W. Beldman, Mar- keloseweg. (Zie annonce). Zondag 6 Dec.: Training Wielerclub 9.30 uur vanaf 't Lösse Hoes. Maandag 7 Dec.: Vergadering Water schap Salland te Wijhe. Maandag 7 Dec., 1.30 uur: Demonstratie Grondfreesmachine op het Erve „Har wich" in de Look. Dinsdag 8 Dec.: Demonstratie Rapidex breimachine in hotel Holterman, van 710 uur (zie annonce). Dinsdag 8 Dec.: Grabbelton in Amicitia en inlevering bon bonenwedstrijd van af 3.30 uur. Dinsdag 8 Dec., 9.30 uur: Demonstra tie Grondfreesmachine bij M. Elber- sen, Needrop 37. Donderdag 10 Dec., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 10 Dec.: Prijsuitreiking bo nenwedstrijd, nam. 8 uur, in café Maats. Vrijdag il Dec.Kindermiddag en Vrou wenavond in Amicitia van de N.V.V.- bestuurdersbond. Vrijdag 11 Dec.: Ledenvergadering O.L.M. afd. Holten bij M. Kalfster man, 7.30 uur. Vrijdagavond 11 Dec.Jaarfeest C.J.M.V. „De Bouwers" in de school te Espelo. Zaterdag 12 Dec.: Verwerpen bij bakker B. J. Slotman. Zaterdag 12 Dec.: Verwerpen (bussen- gooien) bakkerij Hartsuiker (zie an nonce). Zaterdag 12 Dec.: Verwerpen en schie ten bij T. Koopman, „De Spar", Laren- seweg. Zaterdagav. 12 Dec.: Jaarfeest C.J.M.V. „De Bouwers" in de school te Espelo. Maandag 14 Dec.Ledenvergadering Vereniging Kinderuitzending in hotel Holterman, nam. 7.30 uur. Woensdag 16 Dec., om 2 uur Deelnemers vergadering van de K.I. in 't café M. Kalfsterman. Donderdag 17 Dec.Jaarlijkse uitvoering „H.M.V." in Amicitia. Vrijdag 18 Dec.Ouderavond Lagere landbouwschool, nam. 7.30 uur, in de school. Vrijdag 18 Dec.: Kerstwijding afd. Hol ten Bond van Plattelandsvrouwen, 8 uur in zaal Holterman. Zaterdag 19 Dec.: Verwerpen (bussen- gooien) bakkerij Hartsuiker (zie an nonce). Woensdagavond 23 Dee.: Oratoriumuit voering in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerdina Hendrik jen, dv Wil lem Vlogtman en Gerritdina Harmina Oolbekkink. Aaltje, dv Dirk Witte- veen en Johanna Berentsen. Ondertrouwd: Gerrit Willems, 32 j., Holten, en Harmina Johanna Meulman, 28 j., Rijssen. Overleden: Hendrik Krieger, 76 j„ echtgenoot van Johanna Hendrika Over- meen. Janna Landuwer, 80 j., wed. van Hendrik Willem Noteboom. BEVOLKING. Vertrokken: A. H. Westerik van Pas toriestraat 47 naar Enschede. J. van der Meulen van Kolweg 15 naar Leeu warden. M. C. Th. Reisinger van Mo- lenbelterweg 2 naar Menaldumadeel (Beetgumermolen). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Knip- scheer en 7 uur Ds Israël. Collecte voor de Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor de Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 uur en half drie Ds Hoog kamp. Collecte voor de Chr. Kleuterschool. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: sjaal; zakmesje; want. Verloren: zakhorloge met kast; dubbele leren fietstas met inhoud; zilveren das speld; doublé kettingarmband; dubbele fietstas (zeildoek) met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau Rijkspolitie te Holten, Oranje straat 55 (Telef. 352). VROUWEN. EN KINDERVOOR STELLING N.V.V. De NVV bestuurdersbond organiseert voor de vrouwen en kinderen van de bij haar organisaties aangesloten leden op Vrijdag 11 December a.s. een kindermid dag en een vrouwenavond in „Amicitia". Het gezelschap Frans Nienhuis komt voor deze gelegenheid twee voorstellingen geven. Op de avondvoorstelling voor de vrouwen, welke, zolang er plaatsen be schikbaar zijn, ook door mannen kan worden bezocht, zal Miep van Olffvan Boven de dames ook nog kniples geven. Het belooft, zowel voor de kinderen als voor de vrouwen, een aardige voorstelling te worden, waarvoor slechts een matige vergoeding gevraagd zal worden. Op Vrijdag 19 Febr. a.s. komt er een cabaretvoorstelling van 't gezelschap ,,De

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1