Plaatselijk Nieuws Sanapirin; elk tablet AGENDA PtJg-Oi GENEES? Ook Spier*pijrs No. 47. Jaargang 5. ZATERDAG 28 NOVEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 548S - 28Jf OPENING VAN EEN NIEUWE ZAAK. Onze plaatsgenoot, de heer B. J. Nij- land, heeft aan de secundaire weg van Dijkerhoek naar Espelo een nieuwe sme derij gebouwd en gaat daarin tevens een handel vestigen in landbouwwerktuigen, haarden, kachels, rijwielen, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen enz. Hij is Rijksgediplomeerd hoefsmid, ge diplomeerd rijwielhersteller, bezit het vakdiploma Smecoma, het middenstands diploma, het getuigschrift voor electr. en autogeen lassen, maar beschikt voorts over een twintigjarige practische erva ring. Men zal hem dus in zijn vak niet gemakkelijk wat vragen waar hij geen antwoord op weet, maar bovendien zal zijn nieuwe zaak in deze streek in een behoefte voorzien. Voorts is hij sub depothouder voor Esso-gas. Alles dus buitengewona geriefelijk. Woensdag, 2 Dec. a.s., gaat hij zijn zaak openen, en wij verwijzen gaarne naar de annonce in dit nummer en wensen hem een voorspoe dig zaken doen. VEEBEOORDELINGSCURSUS. De Vereniging „Jong Holten", afdeling van de B.O.O., organiseert bij voldoende deelname een veebeoordelingscursus zo wel voor het rood- als het zwartbonte rundveetype. De deelnemers moeten 20 jaar zijn en honderd procent activiteit willen tonen. Opgave moet vóór 1 De cember geschieden bij de secretaris on der mededeling van het veeslag en per sonalia. CHR. JONGE BOEREN ORGANISATIE De leden van de afdeling Holten van de CJBO kwamen Maandagavond in ver gadering bijeen onder voorzitterschap van de heer W. Aanstoot, die deze vergade ring opende met gebed, nadat gezongen was Psalm 119 5 en gelezen Ps. 128. Na een woord van welkom, in 'f bijzon der tot de nieuwe assistent RLVD, de heer Berkhof, werd door de heer G. Kolkman een inleiding gehouden over het onderwerp: „Het plattelandsgezin in de verwarring van deze tijd". Inleider gaf duidelijk weer hoe of het platte- landsgezin wezen moet, wil er een goede verstandhouding heersen tussen de gezins leden onderling. In het plattelandsgezin is men veelal sterk op elkaar aangewe zen, doordat de werkzaamheden samen worden uitgeoefend. Verschillende vra gen werden naar aanleiding van het on derwerp gesteld. Voor het volgen van een veebeoordelingscursus, die uit 6 lessen zal bestaan (3 theoretische en 3 praktische) gaven zich enkele leden op. Na het gezamenlijk zingen van „!k Wil U, o God, mijn dank betalen", werd deze goed bezochte vergadering door de heer G. Kolkman met dankgebed gesloten. HET JEUGD VRAAGSTUK. In aansluiting aan ons bericht in het vorig nr. geven wij hier een verslag van de rede van Prof. Diepenhorst, gehouden ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan der J.V. op G.G. „Pred. 12 la". Wanneer men, aldus Prof. Diepenhorst in zijn rede, die hij hield voor de Geref. Jongelingsvereen., over de jeugd spreekt, loopt men het gevaar, dat men het bij de ouderen en de jongeren bederft. De jeugd is er niet zo van gediend om in het middelpunt van de belangstelling te staan en een groot aantal oudere men sen wil van de hedendaagse jeugd geen goeds horen. Wie vallen er eigenlijk onder de jeugd? Hierover lopen de meningen erg uiteen. Bernhard Shaw, de grote Engelse filosoof, rekende zich op 93-jarige leeftijd nog bij de jeugd. Spreker zou de grens naar boven op 30 jaar en die naar beneden op 12 jaar willen stellen. Wanneer we dus de grens naar boven op 30 jaar stellen, krij gen we te maken met de jeugd, die na 1923 is geboren en we welen dan met een, dat we te doen hebben met een jeugd, die zeer veel heeft meegemaakt. Een jeugd, die met al de gruwelen van de totale oorlog heeft kennis gemaakt. Poli tieke delinquenten, SS-ers, jeugdige idea listen, die al hun hoop hadden gevestigd op het nationaal-socialisme, enz. enz. Millioenen teleurgestelden over de ge hele wereld. De gevolgen van dit alles zijn niet uitgebleven. Met niet minder dan 36000 jeugdige personen moest de justi tie zich inlaten in 1952. Als wc dit zo allemaal horen, zijn we geneigd die oude ren gelijk te geven, die over de jeugd geen goed woord willen horen. Toch moet men zeer voorzichtig zijn met het vellen van een oordeel en het doen van een vernietigende uitspraak. Jeugd-ellcnde was er omstreeks 1900 ook in overvloedige mate. Rond de ecuw- j wisseling moest de Amsterdamse politie j een complete jeugdbende oprollen. De jeugd van thans is volgens Prof. Diepen horst niet beter of slechter dan de voor oorlogse jeugd. Grote taak voor kerk en gezin. Gelukkig heeft zich na 1947 het nor male leven hersteld. I11 vele gezinneu kwam een wending ten goede. De arbeids verhoudingen werden weer normaal. Dit stemt tot vreugde en dankbaarheid, maar helaas neemt de verwereldlijking en de onkerkelijkheid steeds toe in „Christelijk" Nederland. We schieten er niet mee op als we over deze dingen alleen maar erg bezorgd zijn en diep bedroefd. Er zal iets moeten gebeuren. Kerk en gezin zul len de jeugd iets moeten bieden, wat die jeugd nodig heeft. We moeten de jeugd benaderen en er ons rekenschap van ge ven, dat de jeugd van de 20ste eeuw an ders is dan die van de 19e. Een groot deel van de jeugd staat on verschillig ten opzichte van de kerk. Men wacht af en weet niet goed hoe men kie zen zal. Men wacht op een verlossend woord. Het Evangelie van Jezus Christus heeft hier een kans. Wij zullen de jeugd het Evangelie van Jezus Christus moeten brengen en hen bevestigen in dat Evangelie. Wij moeten ons bewust zijn van de verantwoordelijk heid van ons eigen leven en van onze ver antwoordelijkheid ten opzichte van het leven van anderen. We moeten bewaren, anders verloopt het Christendom en we moeten bouwen en de eis van deze tijd verstaan. In onze Bijbel kunnen we lézen hoe een herder 99 schapen verlaat om één verloren dier op te zoeken. We kun nen dit dwaas vinden, maar het staat er toch maar. Wij mensen oordelen en ver oordelen gewoonlijk heel gemakkelijk. We zouden er beter aan doen de opdracht van Jezus Christus te volbrengen, Die gezegd heeft: „Zoekt het verlorene". Zo besloot Prof. Diepenhorst zijn met stille aandacht gevolgde rede. Na de pauze waarin de bondsliede ren van MV en JV werden gezongen werden door de spreker enkele vragen be antwoord. OUDERAVOND O.L. SCHOOL ESPELO Woensdag 18 November j.l. werd in de O.L. School te Espelo, onder leiding van het hoofd, de heer H. J. Hiddink, een ouderavond belegd, waarbij de ouders in de gelegenheid werden gesteld het werk van hun kinderen in te zien en te be spreken met de leerkrachten. Hiervan werd een dankbaar gebruik gemaakt. Het tweede gedeelte van de avond be stond uit een lezing, gehouden door de schoolarts, de heer E. C. W. Ochscndorf uit Deventer. Na een kort overzicht van de aard en omvang van het werk van een schoolarts, belichtte spreker enkele speciale facetten van geestelijke en lichamelijke opvoeding van het kind. Naast een uitvoerige be handeling en weerlegging van het licha melijk en geestelijk welzijn plaatste spr. vooral liet probleem „linkshandigheid" in het middelpunt van de belangstelling, waarbij hij er op wees, dat, wanneer men linkshandigen dwingt rechtsliandig te werken, het nogal eens voorkomt, dat spraakgebreken optreden. Zijn uitspraak was: „Links links laten". Nader belichtte spreker nog de voeding van het kind en de noodzaak van vol doende rust. Hij besprak uitvoerig de voedingsbestanddelen, die voorkomen in melk en gaf de ouders de raad hun kin deren dit niet te onthouden; vooral die kinderen, die 's middags overblijven en zodoende meer dan 7 uur per dag van huis zijn. Tevens moet een kind voldoende rust hebben, wat van zeer groot belang is voor de prestaties op school. Nadat nog enkele vragen waren gesteld, die uitvoerig werden beantwoord, sloot- de heer II. J. Hiddink, hoofd der school, deze goed bezochte ouderavond. Een lange rij van sprekers Het bestuur van de 80-jarige J.V. op Geref. Grondslag „Pred. 12 la" heeft Za terdagnamiddag in het gebouw Rehoboth in een buitengewone bestuursvergadering gerecipieerd tijdens welke receptie tal van gelukwensen werden uitgesproken die in vele gevallen vergezeld gingen van enve- loppes met inhoud. De algemeen voorzitter de heer J. Nij- kamp, sprak een welkomst- en openings woord waarin hij zijn grote vreugde uit sprak over het feit, dat zo velen gekomen waren om hun felicitaties aan te bieden. Op deze dag, aldus de heer Nijkamp, gaan onze gedachten terug naar die 20ste Nov. van het jaar 1873 toen een 14-tal jonge mannen bijeenkwamen om de mogelijk heid van het stichten ener jongelingsver- eniging onder ogen te zien. Men heeft on getwijfeld gewikt en gewogen en de moei lijkheden onder ogen gezien, doch ge drongen door de liefde tot Jezus Chris tus werd besloten tot oprichting van een jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag. Het kleine takje dat toen ge plant werd groeide en is nu geworden een flinke vereniging met niet minder dan 80 leden. Dank past ons jegens God de Heere die in Zijn genade het werk van onze jonge lingsvereniging rijkelijk heeft willen ze genen. Reeds 4 geslachten werden mede op de jongelings vereniging gevormd voor de taak die hun wachtte op het terrein van kerk, staat en maatschappij. Schenke de Heere die in het verleden steeds nabij is geweest ons ook in de toekomst Zijn on misbare zegen, zo besloot de heer Nij kamp. Ds R. A. Hoogkamp, ere-voorzitter, der jubilerende vereniging, wees in zijn toe spraak op de ontkerstening en het ontstel lende feit dat de wereld steeds sterker gebonden wordt in de greep van de vorst der duisternis. De greep van de kerk op ons volk verslapt. De groei der kerken ook die der gereformeerde kerken houdt geen gelijke tred met de groei der bevolking. We moeten ons deze dingen ten volle realiseren en ons afvragen: Wat deed en wat doe ik persoonlijk als man, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.0b als vrouw, als jongen of meisje voor Christus en voor Zijn kerk? Meelopen is makkelijk genoeg. Maar de Heere vraagt meer. Hij vraagt dat we in dit leven Hem dienen met heel ons hart. Dienen ook als J.V.-ers. Pal staan voor Gods woord en de beginselen die op dat woord gegrond zijn. Heel ons leven voor Christus en alzo mede arbeiden voor Hem en werken aan de komst van Gods Ko ninkrijk. Burgemeester mr W. H. Enklaar, die in gezelschap van de beide wethouders, de heren D. J. Wansink en M. Teeselink en de gemeentesecretaris de heer S. Sik- kes kwam feliciteren wees in een korte toespraak op het belangrijke werk dat door de geref. jongelingsvereniging wordt verricht. Men heeft er steeds blijk van gegeven dat men de verantwoordelijkheid wil dragen voor de vraagstukken, die zich voordoen. Wij zien dit J.V.-werk als een belangrijk onderdeel van onze Holtense gemeenschap en wij wensen dat gij bij de voortduur de opgelegde taak moogt blijven vervullen, tot eer van God en tot heil van deze gemeente, zo besloot de burgemeester. De heer G. W. Rietman die door de kerkeraad der Geref. kerk en de Man- nenvereniging was afgevaardigd sprak 'n kort woord n.a.v. het Schriftgedeelte „Be waar het pand U toebetrouwd". Deze bood schap van Paulus aan zijn vriend Timo- theus geldt ook heden ten dage voor ieder Christen. God zegt tot ieder van ons „Bewaar het pand dat ik U heb toe vertrouwd. We zijn echter met bewaren alleen niet klaar maar we moeten ook werken met de talenten die God ons heeft geschonken tot heil van onze naaste en deze wereld en bovenal tot eer van Gods Naam. Namens het bestuur van de Afd. Over ijssel van de Bond van J.V. op G.G'. sprak de heer Joh. Rietberg, namens de Ring Nijverdal de heer T. Dijk, namens de Ge ref. J.V.'s te Nijverda! de heer H. Klein Nagelvoort, namens de C.J.M.V. te Hol ten de heer C. Lammers, die wees op de banden van vriendschap en goede samen werking tussen de CJMV en de Geref. J.V.; namens de Geref. Vrouwenvereni ging „Priscilla" mevr. J. WiggersAan stoot, namens de Meisjesvereniging mej. J. Stam, namens de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" de heer R. Rei- nink, namens de A.R.J.O.S. de heer F. Stam, namens de Knapenvereniging Gert Jansen, namens de Kleine M.V. Ali Riet man, namens de Chr. Gem. Zangvereni ging Soli Deo Gloria de heer W. v. d. Meulen, terwijl tenslotte het woord nog werd gevoerd door de oud-voorzitter de heer H. Beltman. De voorzitter van afd. B. de heer H. Beldman Gzn. vertolkte in een kort slotwoord de dank der jubile rende vereniging waarbij tevens dank werd gezegd voor de ontvangen giften. GOED VERZORGDE SHOW VAN CORSETTEN EN BUSTEHOUDERS DOOR DE Fa. GEBR. SCHUPPERT. (Van een speciale verslaggeefster). Voor de Vrijdag van de vorige week gehouden foundation-show in het ge bouw „Amicilia", georganiseerd door de firma Gebr. Schuppert, in samenwerking met de Iduna Gorsettenindustrie, bestond zowel 's middags als 's avonds flinke be langstelling. Het bleek, dat bij het getoonde product terdege rekening was gehouden met dc normale figuren van de Nederlandse vrouw, door wetenschappelijk onderzoek bepaald. Het devies: „Voor elke vrouw een passend corset", werd aangetoond door een zestal mannequins, niet uitslui tend slanke figuurtjes, doch ook met zeer forse gestalte. Ook een gezette dame kan slank lijken, mits zij een perfect passend corset weet te dragen. Wat de Iduna-show liet zien, was in alle opzichten uitstekend van pas vorm en van solide afwerking. De vrouw, die prijs stelt op haar verschijning, vindt dan ook in dit corset zeker een waarborg voor dc goede lijn. Vele nieuwe vindingen op het gebicu van corsetten en b.h.'s werden aan het publiek getoond, zoals het Pas Tunette «laatsysteem en de reacties der bezoek sters getuigden van levendige instemming. De mannequins toonden de corsetten, die alle uitstekend zaten en maakten de dames attent op verschillende mogelijk heden betreffende verbeteringen van het figuur. Naast de luxe foundation onder de avondkleding, als de zwarte step-in met strapless beha, werden Pas Tunette cor setten getoond in diverse lengten en met de nauwkeurig berekende 3 heupwijdten. Een kort model met brede elastieken binnenband, het speciale corset voor de zware figuren met buikband, waarin een extra versteviging in de vorm van een voor de werkende vrouw met soepele pasvorm en zeer gemakkelijk in het ^ra gen geheel van elastiek. De b.h.'s werden in een grote verschei denheid van uitvoering gebracht, zoals popeline of glanssatijn met kant, met voor-, zij- of rugsluiting. Daarbij is nog een keus uit 3 kleuren: wit, zalm of zwart. De show werd opgeluisterd met mu ziek en enkele dansjes, uitgevoerd dooi de mannequins. bevat een veelvoud van de beste ge neesmiddelen, daardoor werkzamer dan andere bij kou - griep - koorts en pijn Onze advertentie prijsvraag De in dit nummer voorkomende adver tentie-prijsvraag bestaat hierin, dat men uit lettergrepen, delen van lettergrepen of woorden, welke VETTER GEDRUKT ZIJN als het woord of de zin waarin zij thuisbehoren, een zin moet vormen, wel ke voor de zakenmensen van beteke nis is. Achter iedere lettergreep, deel van een lettergreep of woord moet de naam wor den vermeld van de adverteerder, in wienst advertentie men deze heeft aan getroffen. Komen in meer advertenties dezelfde lettergrepen enz. voor, dan moet men de namen van deze adver teerders in alphabetische volgorde plaatsen. BijvoorbeeldADverteren". De letter greep „AD" komt voor in de adverten tie van Vakman en van Klaassen. Dan gaat Klaassen voor Vakman, die dus lan ter in de zin voorkomt. Voor deze prijsvraag stellen wij be schikbaar Een vvaardebon van f 15.— Een waardebon van f 10.— Een vvaardebon van f 7.50 Een waardebon van f 6.— Een waardebon van f 5.— Een waardebon van f 4.— Een waardebon van f 2.50 Totaal f50.— De oplossing van deze prijsvraag waarvoor een formulier in dit nummer is afgedrukt moet vóór 13 December a.s. aan de Administratie van Holtens Nieuwsblad, Kolweg 19, worden inge zonden. Als U de goede oplossing instuurt en Fortuna lacht U toe, dan hebt U kans op een van bovenstaande waardebonnen, welke bij onze adverteerders moeten wor. den besteed. Mij wensen U bij voorbaat veel succes. REDACTIE EN ADMINISTRATIE HOLTENS NIEUWSBLAD. Verkouden en hoestende kinderen Msjnhardt's Kinder Hoestsiroop Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritje, dv Bernardus Jo- han Reterink en Hendrika Stam. Gehuwd: Hendrik Jan Philippus van den Belt, 24 jaar, wonende te Deventer en Johanna van Essen, 27 jaar, wonende te Holten. Jan Roelvink, 22 jaar en Ilennie Jansen, 22 jaar, beiden wonende te Holten. Vertrokken: J. Spakman van Oranje straat 44 naar Hilversum. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: paar wollen wanten; zak- kam in etui; ceintuur; wollen das; zwarte kat; sjaal; 3 zakken ochtendvoer; paar kinderwanten. Verloren: Portemonnaie met inhoud: 2 pensioenbriefjes; portemonnaie met inh.; rechter want; paar kinderwanten. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oraniestr. 55. tel. 352. PREDIKBEURTEN. Ne\d. Ilerv. Kerk. 9 uur Ds. Israël. 10.30 uur Ds. Israël (Bed. PI. Doop). 19 uur Ds. Knipscheer. In alle diensten collecte voor het Zuiderzeefonds. Ned. Herv. Kerk Dijkerhoek. 10 uur Ds. Knipscheer (le Adventszondag). Collecte voor het Zuiderzeefonds. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Geref. Kerken in Indonesië. „Bergmiters" wonnen cross in Ruurlo Ook de cross country van de L.R. „Ruur lo" die Zaterdag 21 November werd ge houden is in een duidelijke zege voor de Bergruiters geëindigd. Zware cross: 1. M. Bolink met „Harry" 3. H. Beldman met „Figurant" 5. G. Hulsman met „Albert" 6. G. Bolink met „Harry" 8. E. Aaltink met „Perhaps" 10. W. Baltus met „Jimaesa" 12. H. J. Bosschers met „Parel" Nieuwelingen: 1. H. Schoneveld met „Old Mac" 2. I. Beldman Jr met „Queen Mary" 3. Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje" 6. G. Keizer met „Zid Zard" 8. J. Jansen met „Bruine Nar" 13. Jhr van Coeverden met „Goltine I" Zaterdag 28 November zal in de omge ving van „De Poppe" de jaarlijkse Berg ruiters cross worden verreden waarvoor hebben ingeschreven de L.R. te Lonne- ker, Ruurlo, Eibergen, Zuidwolde, Die- penheim, Ruinerwold, Avereest en Holten. Het vorige jaar werd de cross gewon nen door de bekende Lonneker ruiter Breukers die dus Zaterdag de fraaie wis selbeker moet verdedigen. Er zijn in to taal 4 bekers beschikbaar gesteld n.l. door de Bergruiters, de fa. H. J. Wansink, de V.V.M. te Nunspeet en door de heer Aanstoot (café „De Poppe"). In de Nieuwelingenklasse (lichte cross) moet de heer J. Wonder van Zuidwolde de wisselbeker verdedigen. De start van deze cross waarvoor 47 combinaties staan ingeschreven heeft plaats om 1 uur. Vrijdag 27 Nov.: Gez. vergadering Plat telandsvrouwen Bathmen-Dijkerhoek- Holten in „Het Bonte Paard", 7.30 u, Spr. de heer Sellenraad uit Enschede. Vrijdag 27 Nov.: Raadsvergadering n.m. 7.30 uur. Zaterdag 28 Nov.: Verwerpen en schie ten bij A. Paalman, H. Hartsuiker, T. Koopman, A. M. Nijkamp (zie an nonce). Zaterdag 28 Nov.Schietwedstrijden van „De Eendracht" in Amicitia (tevens Boekenverkoop) (zie annonce). Zaterdag 28 Nov., 's morgens 9 uur: Her opening Heren- en Kinderkledingmaga. zijn W. Koedijk, Rijssen (zie annonce). Maandag 30 Nov.Officiële opening Win kelweek bij M. Kalfsterman, nam. 8 u. Maandag 30 Nov.: Uiterste datum op gave cursus fraaie handwerken Plat telandsvrouwen. Maandag 30 Nov., 7.30 uur: Algemene praatavond School te Espelo door de heer W. Rietberg, Hoofdassistent Rlvd. Dinsdag 1 Dec.Laatste dag opgave vee beoordelingscursus Jong Holten. Woensdag 2 Dec.: Opening nieuwe sme derij en zaak van de heer B. J. Paal man te Espelo 60 (zie annonce en bericht) Woensdag 2 Dec.: Verwerpen bij bakker B. J. Slotman. Woensdag 2 Dec.: Diepvries demonstra tie bij fa. Wed. v. d. Vlies van 1012 en 25 uur (zie annonce). Vrijdagavond 4 Dec.: Jaarvergadering IJsclub „De Noordpool" in het café Jansen. Vrijdag 4 Dec. en Zaterdag 5 Dec., geb. „Amicitia", 7.30 uur: Ontspannings avond B.D.V. en Jong Holten (zie an nonce); Zaterdag 5 Dec.: Verwerpen bij bakker B. J. Slotman. Maandag 7 Dec.: Vergadering Water schap Salland te Wijhe (zie annonce). Vrijdag 11 Dec.: Kindermiddag en Vrou wenavond in Amicitia van de N.V.V.- bestuurdersbond. Zaterdag 12 Dec.: Verwerpen bij bakker B. J. Slotman. Donderdag 17 Dec.Jaarlijkse uitvoering „H.M.V." in Amicitia. EEN GOEDE TIP VAN SINT! VOOR VIS VAN KWALITEIT HOOG FIJN MOET U BIJ JAAP OP SMIDSBELT ZIJN. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen Holten 1Goor Vooruit 1 22 In een betere wedstrijd dan we sinds geruime tijd van onze plaatselijke ploeg gezien hebben is het de rood-zwarten Zon dag gelukt in de laatste minuut, uit een strafschop, tegen Goor Vooruit een 2-2 gelijk spel te forceren. Holten 1 had Jante Traanman op de spilplaats opgesteld in plaats van Bets Stokkers,, hetgeen vooral in de eerste helft een verbetering bleek te zijn. De bezoekers waren technisch beter, doch bezaten onvoldoende schotvaardig heid om dit in doelpunten uit te drukken. Na een aanvankelijke gelijk opgaand spel kwam er tekening in de strijd toen Kalfsterman een goede voorzet van Bul- sink wist te benutten en zijn club de lei ding gaf (1-0). Later was het Soer, die een prima. schot inzond, dat echter geen doel trof. Vlak voor de rust kroop de thuisclub door het oog van de naald toen Dollekamp, die weer een prima backpartij speelde, de laatste redding moest bren gen. Maar het was uitstel van excecutie, want bij een onverwacht schot van de Goorse midvoor liet Frits zich iets te laat vallen, de bal ging onder hem door en de stand was (1-1). Na de thee was de thuisclub het eerst in de aanval waarbij zij enkele mooie kansen kreeg om de voorsprong te ver groten, die echter niet werden benut. Het waren de bezoekers, die na 14 minuten spelen de leiding namen door een keurig doelpunt van hun linksbinnen (1-2). Aan de andere kant was het de Goorse doel man, die een hard schot van Bulsink keu rig wist te stoppen. Het spel ging vlug op en neer waarbij de thuisclub het meest in de aanval was. Maar de Goorse verdedi- ging gaf geen krimp. Het spel werd er trouwens niet mooier op. Toen in de laat ste minuten tegen Kalfsterman in het strafschopgebied te ruw werd opgetreden, kende de scheidsrechter een strafschop toe. Door een haag van spelers werd de bal door laatstgenoemde in de touwen ge jaagd, waarmede het pleit beslecht was. De uitslag bleef 2-2. Programma voor Zondag: RV 2—Holten 1 2.30 uur. Holten 2SOS 3 2.00 uur. en rheumatische pijnen wrijft U weg met

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1