Winkelweek 1953. Aan de vooravond van de Winkelweek 1953 hÉrifiitfifti'tii'Mf-rftr EÉÉéÉll Programma Winkelweek 1953 27 November tof en met 5 December W No. 46. Jaargang 5. ZATERDAG 21 NOVEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HO T NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dïï blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.0b De Holtense winkeliers hebben ter ge legenheid van de aanstaande Sinterklaas hun beste beentje weer voorgezet. Zij willen evenals andere jaren weer tonen, dat zij meetellen en dat zij het kopend publiek aan tal van begerenswaardige zaken kunnen helpen. De eer is in Holten een teer ding, wel ke wij allen gaarne willen ontzien. Ik geloof, dat wij allen in de komende weken voor St.. Nicolaas ook eens moe ten bedenken, dat ook onze winkeliers hun eer hebben, dat zij gaarne eer van hun werk en inspanning willen hebben. Natuurlijk gaat het onze neringdoen den in de eerste plaats om in de door hen georganiseerde winkelweek goede zaken te kunnen doen, maar daarnaast stellen zij er een eer in hun dorpsgeno ten goed te kunnen bedienen. Wij hebben een winkelstand in onze gemeente, waarom menig plattelandsge meente ons kan benijden. Wij hebben het mede in onze hand bij te dragen aan de instandhouding en bloei van deze winkelstand. Toont daarom in de komende weken, dat gij de inspanning onzer zakenmen sen weet te waarderen door in belang rijke mate Uw Sinterklaas-inkopen bij onze eigen winkeliers te doen. De Burgemeester van Holten, Mr W. H. ENKLAAR. OUDERAVOND „SCHOOL MET DE BIJBEL". Vrijdagavond 13 November hield de School met de Bijbel in „Irene" een ouderavond. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer M. Teeselink, opende deze sa menkomst met te laten zingen Ps. 75 1, waarna hij voorging in gebed. Daarna las hij Psalm 145 en heette vervolgens allen hartelijk welkom op deze ouderavond, die dit keer een bi zonder karakter had, daar er niet over opvoeden en „leren" gesproken zou wor den, maar het meer een feest-avond zou zijn, waarvan het programma groten deels door de leerlingen verzorgd zou worden. Spreker was dankbaar voor de zeer goede opkomst, die getuigde van belang stelling voor de christelijke school. Hij legde er de nadruk op, dat het een groot voorrecht was dat we hier in Holten een Christelijke school mochten bezitten en wekte de ouders op tot oprechte liefde en belangstelling voor het Christelijk onderwijs. Hierna gaf hij aan de kinderen de ge legenheid om aan hun programma te beginnen. De hoogste klassen van de heer Kroon openden de rij met het voordragen van enkele gedichten en speelden daarna vlot en aardig het toneelstukje „De Won derdokter". Nog was het applaus niet bedaard of daar stond de zesde klas van meester Chr. Knijff al startklaar. We luisterden eerst naar het jodelduo „van Lindenberg", n.l. Henk van Lin- denberg met z'n zevenjarig zusje Jenny, die als Tirolers verkleed enkele aardige jodelliedjes lieten horen. Verschillende leerlingen droegen daarna gedichten voor. Leuk was het door haar vader gemaakte gedicht van Henny Beldman over het schoolleven. In dit gedicht kwam meester Knijff er makkelijk af; ja, als je bij de meester in. de klas zit, moet je oppassen! Leerlingen van dezelfde klas speelden nog het vrolijke stukje „Meneer zoekt een huisknecht". Toen kwamen de kleintjes aan de beurt van klas één en twee. Deze waren lang niet verlegen en deden verschillende aardige stukjes en voordrachten. De dames Burgier en Maat hadden wel eer van hun werk, want de kleintjes brach ten het er keurig af. De derde klas van juffrouw Bal had eveneens enkele voordrachten en stuk jes, die zeer in de smaak vielen. De vierde klas van meester W. Groendijk liet een vrolijk stel bij een paddestoel zien, een pantomime en een aardig stukje gymnastiek. Tenslotte kwam de vijfde klas van de heer B. Pottjewijd. Deze leerlingen brachten het schoolreisje, dat ze de af gelopen zomer naar Bergen aan Zee ge maakt hebben in beeld. Dat ze veel plei- zier gehad hebben en Henk Pekkeriet geen honger gehad had, bleek wel. Ab Landeweerd droeg nog voor en daarna zongen deze leerlingen in verschillende groepen een paar versjes over de ver schillende gebeurtenissen op school. Een dankbaar applaus beloonde het werk van de kinderen. In de pauze werd getracteerd op cho colademelk met koekjes. Na de pauze zette de voorzitter nog enkele schoolzaken uiteen en werd tot besluit de film over de „Watersnood" gedraaid. Na allen hartelijk dank gezegd te hebben voor de medewerking, in het bizonder de filmoperateur, de heer Ten Plove uit Markelo, sloot de heer J. Kroon, nadat nog de Avondzang gezon gen was, deze welgeslaagde avond. De tijden zijn veranderd, vooral ook wat de viering van het St. Nicolaasfeest betreft in de dorpen. Vroeger werd dit huiselijk feest hoogstens door enkele burgers gevierd. Sedert de Holtense Handelsvereniging echter telken jare een winkelweek organiseert is het hier practisch in elk huisgezin ingeburgerd. Vóór de winkelweekactie gingen velen naar de stad om daar de etalages te be kijken en eventueel inkopen te doen. Door de activiteit van onze Handelsver eniging zijn de winkeliers meer zorg gaan besteden aan hun etalages. Wanneer men nu in de Sinterklaas- week door ons dorp wandelt is het een lust voor het oog de mooie winkels te zien en een genoegen de daarin aantrek kelijk uitgestalde artikelen te bewon deren. De omzetten der winkeliers geven de laatste, jaren een duidelijke stijging te zien, wat wel bewijst, dat de Holtense zakenmensen het publiek weten te trek ken. Ook dit jaar zullen zij weer alles in het werk stellen de kopers het beste voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden, maar bovendien stellen zij een deel van hun winst voor het kopend pu bliek beschikbaar door de attracties met mooie prijzen, welke weder aan deze win kelweek verbonden zijn en waarover men elders in dit blad wordt ingelicht. Ik durf dan ook gerust een beroep te doen op onze ingezetenen en allen, die hier geregeld winkelen, om de etalages te komen bezichtigen en zich met de win keliers in verbinding te stellen, indien zij over bepaalde dingen wensen te wor den ingelicht. Zij zulen U gaarne geheel vrijblijvend alle inlichtingen verschaf fen. Ook Uw deelname aan de winkelweek attracties wordt door ons zeer op prijs gesteld. Het geeft U kans op de hier boven reeds genoemde mooie prijzen. Waarde lezers, wij wensen U een goed en prettig St. Nicolaasfeest en laat daar bij in het belang van de zakendrijven- de middenstand en van onze gehele ge meente Uw devies zijn: „IK KOOP ELDERS NIET, WAT HOLTEN MIJ BIEDT!" De Voorzitter van de Holtense Handelsvereniging, G. WISSINK. PROPAGANDA-AVOND C.N.V. Door de Chr. Besturenbond werd op Vrijdagavond in het gebouw Rehoboth de jaarlijkse propaganda-avond voor 't Chr. Nat. Vakverbond gehouden, waarvoor een flinke belangstelling bestond. De voorzitter van de afd. Holten, de heer J. Beldman, opende de bijeenkomst met gebed na het zingen van Ps. 25 3 en het lezen van Ps. 119 17-40. In zijn openingswoord richtte de voor zitter zich in 't bijzonder tot de spreker, de heer Roolvink uit Utrecht, tot Ds Is raël en tot de heer Herman Koopman, die zich bereid verklaarde enige film stroken te vertonen als aanvulling van deze avond. Een vraag en uw antwoord. De heer B. Roolvink, secretaris van het C.N.V., sprak hierna over het onderwerp „Een vraag en uw antwoord". In enige honderden plaatsen van ons land, aldus spr., komen sinds 1918 de C.N.V.-ers in de maand November bijeen om zich te bezinnen op de vraag: „Wat zal de ko mende tijd ons brengen?" Er zijn zeer veel vragen, die ons vandaag bezig hou den. Naarmate onze beweging groeit en in belangrijkheid toeneemt, vermenigvul digen zich de vragen en problemen. Het is een verheugend verschijnsel, dat ons C.N.V. groeit, maar teleurstellend is, dat de werkelijke belangstelling voor ons Verbond dalende is. Het kost steeds weer veel moeite om mensen te activeren. Waaruit vloeit deze mindere belang stelling voort? Spr. meent als een van de oorzaken te moeten zien het feit, dat veel dingen zich afspelen buiten het gezichts veld van de arbeider, waardoor de aan dacht vervlakt en verflauwt. Vroeger stond men dichter bij de zaak. Het mede leven van de mensen neemt af. De struc tuur van onze samenleving is in de loop der jaren zo geworden, dat we in steeds grotere gemeenschappen gaan leven. Wie zal het zeggen of er niet binnen al te lange tijd indien de eenwording van Europa een feit wordt een Europese» gemeenschap van christelijke werkne mers zal zijn. De ontwikkeling is niet te stuiten, doch we moeten waken voor ver onachtzamen van onze verantwoordelijk heid. We moeten de roeping, waarmede God ons roept, opvolgen. Gezamenlijk en eendrachtig. De wereld wordt kleiner (Londen-Christchurch in ruim 2 dagen), doch naar mate de wereld kiener wordt, wordt onze taak groter. In Amerika, Indonesië en Nieuw-Gui- nea wacht het C.N.V. een grote taak. 180.000 Christen papoeas hebben geko zen voor Jezus, doch zij staan in een hei dense wereld, waarin de volksgewoonten nog voortleven. Wij moeten helpen aan de geestelijke opbouw van Nieuw-Guinea en de roepstem, die vanuit dat verre land tot ons is gekomen mag niet onbeant woord bluijven. De vruchten, die God ons daar reeds gaf op ons werk, moeten ons aansporen tot grotere activiteit en onze vriend De Boer, die door het C.N.V. naar 't arbeidsterrein op Nieuw-Guinea is uit gezonden, moet zich gedragen weten door het gebed van de 187.000 C.N.V.-ers in Nederland. Ook zal in het begin van 1954 één keer een bedrag van 50 cent per lid worden gevraagd voor het werk op Nieuw- Guinea. Aan het slot van zijn rede wees spr. op de roeping, die elk christen-arbeider heeft. We moeten in onze christelijke vakbewe ging onze godsdienst beleven en pogen om in de aardse verhoudingen iets te doen zien van de gerechtigheid Gods. Wie daar maar iets van ziet, gaat op pad voor het C.N.V. en zal, indien hij op een eerlijke en christelijke manier zijn werk doet en propaganda voert, zeker succes oogsten. Slotwoord Ds Israël. Voordat Ds Israël een slotwoord sprak, werd door de heer H. Koopman 'n film strook vertoond met prachtge opnamen uit de provincie Overijssel, waaronder en kele uit Holten en omgeving. Evenals bij de schitterende opnamen uit Zwitserland gaf de heer Koopman bij de opnamen uit eigen provincie een duidelijke toelichting. Ds Israël wees in zijn slotwoord op de meest diepe zin van het leven, n.l. God dienen. Wij zijn christen-arbeiders en dit zullen we steeds meer moeten tonen in woord en daad. God alleen heeft recht op ons. Niet alleen op ons als leden van het C.N.V., doch ook op allen, die hier van avond niet zijn. We moeten de sociale problemen be zien aan de hand van Gods Woord en ons bij het streven naar sociale gerechtigheid laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De eerste vraag moet steeds zijn: Wat wil God, dat ik doen zal? Nadat de heer Beldman een woord van dank had gesproken tot allen, die aan 't welslagen van deze avond hadden meege werkt, sloot Ds Israël met dankgebed. WEER BERGRUITERS-ZEGE. De Bergruiters hebben Zaterdag in Zuidwolde hun reeks overwinningen voortgezet in de cross country, die geor ganiseerd werd door de L.R. „Zuid wolde". Zowel in de zware als in de lichte cross waren de eerste 3 plaatsen voor Bergruiters- combinatie s. Henk Beldman, die in deze cross een fraaie wisselbeker moest ver dedigen, moest de vlag strijken voor M. Bolink met „Lyda"2. E. Aaltink met „Perhaps"; 3. G. Hulsman met „Albert"; 8. H. Beldman met „Figu rant"; 10. G. Bolink met „Harry" en W. Hulsman met „Gold Mantel". De Bergruiter-jeugd deed het ook in deze cross weer schitterend: 1. H. Scho- neveld met „Old Mae"; 2. T. Beldman met „Queen Mary"; 3. Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje". Zaterdag 21 November wordt deelge nomen aan de cross country van de L.R. te Ruurlo. HERDENKINGSBIJEENKOMST GEREF. JONGELINGSVERENIGING. Prof. Diepenhorst sprak over „Het Jeugdvraagstuk". In een bijeenkomst, die zeer druk be zocht was, is Donderdagavond in de Geref. Kerk hei feit herdacht, dat 80 jaar geleden de Jongelingsver. op Geref. Grondslag „Pred. 12 la" werd opge richt. Ds R. A. Hoogkamp opende deze sa menkomst met gebed, nadat gezongen was Psalm 138 1 en 2, Hij las hierna Psalm 138. In zijn openingswoord wees Ds Hoog kamp op de „hoge leeftijd van de jubila ris", die gelukkig geenouderdomsver- schijnselen vertoont. Het bezoek aan de jongelingsvereniging stemt tot grote te vredenheid. Prof. Diepenhorst hield hierna zijn rede over het onderwerp: Het Jeugd vraagstuk, waarbij uitvoerig werd stil gestaan bij de vele en grote problemen, die zich in het bijzonder in de grote ste den ten aanzien van de jeugd voordoen. Na de pauze werden door spreker ver schillende vragen beantwoord. Prof. Diepenhorst sloot deze mooie avond met dankgebed, nadat nog 2 cou pletten van het M.V.-bondslied waren gezongen. Op de rede van prof. Diepenhorst ko men we in het volgende nummer uitvoe riger terug. KABOUTERS BIJ HET HUWELIJK. Voor het huwelijk van Mej. Jo Jansen met de heer Meine Faber, dat Maandag morgen door de burgemeester voltrok ken werd, bestond een enorme belang stelling. Toen het bruidspaar naar bui ten trad werd het opgewacht door een grote groep kabouters, die in hun aar dige pakjes een erehaag vormden, om de jong gehuwden een laatste groet te bren gen. Het waren de leerlingen van de Chr. Kleuterschool, die hun juffrouw Jo een aardige verrassing kwamen bereiden, waardoor zij zeer getroffen was. De kerkelijke bevestiging van het hu- welijijk had plaats in de Ned. Herv. Kerk door Ds M. J. W. Knipscheer. Het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging maakt het volgende bekend: Gedurende de winkelweek worden U bij Uw aankopen door de deelnemende winkeliers, wier namen U hieronder aantreft, tot en met 7 December bonnen gegeven voor het deelnemen aan de grabbelton, behalve voor voederartikelen, kunstmest- en brandstoffen, radiotoestellen en dergelijke. Alle deelnemende winkeliers zijn kenbaar aan een kaart op het raam en hebben een potje met bonen in de etalage staan, waarvan men het totaal aantal moet opgeven door middel van een bon, welke twee maal in dit blad zal worden afgedrukt en voor welke wedstrijd prijzen ter waarde van ten minste ƒ200 worden beschikbaar gesteld. Elk gezin kan éénmaal gratis meedoen door inlevering van deze bon tot en met 8 December bij een der bestuursleden (alf.) Gebr. Dikkers, Joh. Geltink, Gebr. Schuppert, T. Stokkers Hzn,. J. W. H. Slotman of Fa. E. Wonnink. De officiële opening van de winkelweek vindt plaats na voorafgaande rondgang door de Muziek vereniging „H.M.V." op Maandag 30 November 's av. 8 uur, in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman door de EdelAchtb. Heer Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. De aanwezigheid van het publiek wordt daarbij zeer op prijs gesteld. Alle zaken zijn gedurende de Winkelweek ook Maandag 30 November tot des avonds 9 uur geopend. De deelname aan de grabbelton door inlevering van 30 winkeliersbonnen kan plaats hebben op: Dinsdag 1 December, van 7-10 uur nam. in Hotel Müller. Donderdag 3 December van 7-10 uur nam. in Feestzaal Vosman. Vrijdag 4 December van 7-10 uur nam. in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Dinsdag 8 December van 3.30-10 uur nam. in „Amicitia". Hiervoor wordt elke avond 300 aan prijzen beschikbaar gesteld. Ie Prijs o.a. pluche tafelkleed en andere nuttige huis houdelijke artikelen. Zendt daarom geen kinderen, maar komt zelf Uw geluk beproeven. De gewone prijzen worden terstond uitgereikt. De hoofdprijzen aan het einde van de avond. GEEN NIETEN. De vaststelling van de uitslag der bonenwedstrijd en de uitreiking der prijzen daarvan zal op een nader te bepalen datum plaats hebben in café „Het Anker" van de heer J. Maats. ONS MOTTO IS: Koopt elders niet wat eigen plaats U biedt! LIJST VAN DEELNEMENDE WINKELIERS: W. Beltman B. J. Slotman J. W. H. Slotman J. W. Dollekamp G. Rouwenhorst H. J. Oolbekkink H. Ph. Gazan H. J. Bouwhuis H. Haan G. J. Schuppert J. F. van Geenhuizen Jr. G. J. Schoneveld Wed. B. J. van Zon C. E. Stukker-v. d. Ridder, „De Vijzel" B. Visser Fa. H. Stokkers H. Hartsuiker Fa. E. Wonnink Fa. H. W. ten Velde Wed. F. v. d. Vlies E. Voordes Wed. B. Mulder H. Klein Velderman H. J. Aaftink J. A. v. d. Bos Fa. Gebr. Wansink J. Dolman P. Rügenbrink J. A. Slotman Fa. Gebr. Dikkers Fa. Gebr. Schuppert H. C. van Leeuwen E. J. Westerik Joh. Aanstoot Joh. Veldhuis Joh. Steunenberg E. Achterkamp G. v. d. Bos T. Koopman J. van Bruggen Wed. F. W. Oosterkamp W. Oolbekkink T. Stokkers EHAG G. J. Gervedink Nijhuis Mej. D. Tijhuis J. Maats H. Roelofs J. G. P. Müller J. F. van Geenhuizen Sr. P. A. Bos A. Fransen H. J. Beltman H. Kalfsterman B. Maats H. Steunenberg M. Bolink J. Smit A. Paalman H. Tuller A. M. Nijkamp G. H. Broekhuis Joh. Geltink Coöp. Handels ver. Dijkerhoek Filiaal Gebr. Dikkers, Dijkerhoek

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1